فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی البرز - سال هفتم شماره 2 (بهار 1397)
 • سال هفتم شماره 2 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/04
 • تعداد عناوین: 10
|
 • صدف حجاران، سید محمد امین موسوی *، مینا رمضانی صفحات 77-88
  زمینه و هدف
  اخیرا، نانوذرات تیتانیوم دی اکسید (TiO2) با قابلیت فعالیت نوری تحت نور فرا بنفش به عنوان یک نانوحساسگر نوری (nano-photosensitizer) برای سرطان پیشنهاد شده اند. بااین حال، به علت مضرات پرتوهای فرا بنفش نانوذرات ارتقا یافته دیگری برپایه ی TiO2 با توانایی فعال شدن با منبع نور ایمن تری مثل نور مرئی برای فتودینامیک تراپی (photodynamic therapy) توصیه شده اند. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات فوتودینامیک نانوذرات تیتانیوم دی اکسید دوپه شده با نیتروژن (N-TiO2) بر رده سلولی MCF-7 به عنوان سلول های اپیتلیالی سرطان پستان انسانی می باشد.
  مواد و روش ها
  سلول های MCF-7 با غلظت های مختلف از نانوذرات N-TiO2 تیمار شده و به منظور تحریک فعالیت فتوکاتالیکی، تحت تابش با یک منبع نور مرئی قرار گرفتند. آزمون دفع رنگ تریپان بلو برای بررسی میزان زیستایی و رشد سلولی، 24 و 48 ساعت پس از تابش نور انجام شد. رنگ آمیزی آکریدین اورنج/اتیدیوم بروماید (AO/EtBr) و آزمون قطعه قطعه شدن DNA برای تشخیص نوع مرگ سلولی استفاده شد.
  یافته ها
  تیمار سلول های MCF-7 با نانوذرات N-TiO2 تا غلظت μg/ml100 تاثیر قابل توجهی روی رشد و زیستایی نداشت. درحالی که در حضور نور مرئی با افزایش غلظت، میزان مرگ سلولی به طور قابل توجهی افزایش یافت. رنگ آمیزی AO/EtBr و آزمون قطعه قطعه شدن DNA نشان داد که نوع مرگ سلولی القا شده توسط نانوذرات N-TiO2 بر اساس PDT عمدتا از طریق آپوپتوز است.
  نتیجه گیری
  نانوذرات N-TiO2 همراه با نور مرئی می توانند به عنوان یک نانوحساسگر ایمن در فتودینامیک تراپی سلول های سرطانی پستان پیشنهاد شود.
  کلیدواژگان: آپوپتوز، سرطان پستان، نانوذرات، دوپه کردن با نیتروژن، تیتانیوم دیاکسید
 • ربابه بهاء*، صدیقه نصرتی، میترا رحیم زاده، ملاحت کمالی صفحات 89-97
  زمینه و هدف
  خطاهای دارویی از عوامل تهدیدکننده امنیت بیماران می باشند. این گونه خطاها از شایع ترین عوامل تهدیدکننده سلامت و مشکلی جهانی هستند که باعث افزایش مرگ ومیر و هزینه های بیمارستانی می شوند. هدف از انجام این مطالعه تعیین وقوع و گزارش خطاهای دارویی کارکنان اتاق عمل و ارتباط آن با برخی مشخصه های فردی و سازمانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی البرز بوده است.
  روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی بوده که بر روی 201 نفر از کارکنان شاغل در بخش های اتاق عمل بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی البرز انجام شد. نمونه گیری به روش سرشماری و در سال 1395 انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه بوده و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و با نرم افزار SPSS نسخه 19 انجام گرفت.
  یافته ها
  میانگین تعداد وقوع خطاهای دارویی کارکنان اتاق عمل 2/2 مورد به ازای هر کدام از کارکنان و میانگین گزارش خطاهای دارویی 06/0 مورد در طی سه ماه بوده است.وقوع خطاهای دارویی (048/0p=) و خطاهای گزارش شده (000/0p=) با شرایط کاری کارکنان اتاق عمل ارتباط معنادار آماری داشت. از بین ویژگی های دموگرافیک، اشتغال در بخش های مختلف و میزان سابقه کار در ارتباط با بروز خطاهای دارویی بودند.
  بحث: با توجه به ارتباط شرایط کاری با بروز خطاهای دارویی، شناخت کامل شرایط کاری کارکنان و تعدیل آن زمینه را برای کاهش خطاهای دارویی فراهم می آورد. ارائه دهندگان خدمات سلامت لازم است به منظور کاهش این خطاها به شناسایی علل وقوع و کاربرد راهبردهایی جهت کاهش آنها بپردازند.
  کلیدواژگان: خطاهای دارویی، کارکنان اتاق عمل، دارودرمانی
 • محسن رضایی آهوانویی*، مسلم عباسی، شهریار درگاهی صفحات 98-106
  زمینه و هدف
  با توجه به اهمیت بسیار زیادی که سلامتی و اشتیاق به کار پرستاران در سلامت زندگی خود، همکاران و بیماران دارد هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعارض کار- خانواده و استرس شغلی در پیش بینی اشتیاق شغلی پرستاران شهرستان گچساران بود.
  روش
  طرح این پژوهش، طرح مقطعی- توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل تمام پرستاران زن و مرد شاغل در بیمارستان ها و درمانگاه های شهرستان گچساران بودند. برای انتخاب گروه نمونه از روش نمونه گیری خوشه ایاستفاده گردید که در مجموع 100 پرستار به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات نیز از پرسشنامه تعارض کار – خانواده، کارلسون، کاکمار و ویلیامز (2000)، پرسشنامه اشتیاق شغلی و مقیاس تجدیدنظر شده استرس پرستاری فرنچ و همکاران (2000) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین استرس شغلی با اشتیاق شغلی، شوق به کار و جذبه در کار (01/0 > P) و وقف شدن به کار رابطه منفی و معناداری وجود دارد(05/0 > P). همچنین، بین تعارض کار- خانواده با اشتیاق شغلی و همه ابعاد آن رابطه منفی و معناداری وجود دارد(01/0>P). بعلاوه، پژوهش حاضر نشان داد که متغیرهای پیش بین استرس شغلی و تعارض کار- خانواده قادر به تبیین 4/29 درصد از تغییرات اشتیاق شغلی پرستاران هستند.
  نتیجه گیری
  بطور کلی، با توجه به اینکه تعامل متقابل میان مسائل خانواده و کار و همچنین استرس شغلی پیش بینی کننده اشتیاق شغلی پرستاران می باشد با دادن آموزش هایی در مورد مدیریت و بهبود کیفیت زناشویی و خانوادگی پرستاران و با آموزش مدیریت استرس به آنان می توان علاقمندی و اشتیاق آنان به تکالیف شغلی را بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: تعارض کار، خانواده، استرس شغلی، اشتیاق شغلی، پرستاران
 • ملیحه فرید، کوروش کبیر*، مرجان حاج فیروزآبادی، مهدی گودرزوند، احسان زحمتکش صفحات 107-115
  مقدمه
  به دست آوردن نقطه نظرات بیماران و بررسی تجارب آنها به عنوان منبع معتبر و مهمی در ارزیابی کیفیت خدمات سلامت محسوب می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین تجارب بیماران بستری در بیمارستان های دولتی استان البرز انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی – توصیفی 955 فرد ترخیص شده از 9 بیمارستان دولتی استان البرز در سال 1391 به روش تصادفی طبقه ای انتخاب و در مطالعه مشارکت نمودند. جهت بررسی تجارب بیماران از اقامت بیمارستانی از پرسشنامه محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن تائید شده است، استفاده گردید. داده ها با استفاده از ویرایش شانزدهم نرم افزار spss موردتجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  بیش از نیمی از شرکت کنندگان( %4/56 ) مونث بودند. 3/34 درصد افراد شرکت کننده (بیشترین فراوانی) مربوط به گروه سنی 20 تا 30 سال بود. نظم کامل در زمان پذیرش توسط4/45% افراد بستری شده به صورت اورژانس و نیز 5/42% موارد بستری شده به صورت غیر اورژانسی ذکر شده بود. به طور کلی 4/79% شرکت کنندگان مراقبت انجام شده در دوران بستری را خوب (و بالاتر) ارزیابی کردند و 9/35% بیماران اظهار کردند که حتما بیمارستان مورد نظر را برای بستری به دیگران توصیه می کنند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این طرح نشاندهنده لزوم طراحی و اجرای برنامه هایی برای بهبود تجارب بیماران بخصوص در حیطه های پذیرش، محیط و امکانات، ارتباط با پزشک و پرستار، توجه و احترام و نیز برنامه ریزی ترخیص بیمار از طریق آموزش و توانمندسازی پرسنل و نیز بهبود زیر ساخت های موجود در بیمارستان ها می باشد.
  کلیدواژگان: بیماران، بیمارستان، بستری، تجارب
 • فاطمه مقدم، معصومه اصل روستا * صفحات 116-122
  زمینه
  مرزه تابستانی (Satureja hortensis L.) از خانواده Lamiaceae و دارای اثرات آنتی اکسیدانی، ضدالتهابی و ضدآپوپتوتیک است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ مرزه تابستانی بر سطح LH، FSH و تستوسترون سرم در موش های صحرایی نر مواجه شده با استرس بی حرکتی مزمن می باشد.
  مواد و روش ها
  این تحقیق به صورت تجربی انجام گرفت. 48 سر رت نر بالغ نژاد ویستار به 6گروه شامل 1) کنترل، 2) استرس، 3) مرزه200، 4) مرزه400، 5) استرس- مرزه200 و 6) استرس-مرزه400 تقسیم شدند. گروه های 2و5و6 هر روز 6 ساعت به مدت 21روز متوالی در مقیدکننده قرار گرفتند و گروههای 3و4و5و6 عصاره هیدروالکلی مرزه را با دوزهای mg/kg/BW200 و 400 به صورت گاواژ و به مدت 21روز دریافت نمودند. در پایان دوره سطح LH، FSH و تستوسترون سرم اندازه گیری شد.
  نتایج
  بی حرکتی مزمن موجب کاهش معنی دار غلظت LH (01/0 P<)، FSH (01/0 P<) و تستوسترون (001/0 P<) سرم در گروه استرس در مقایسه با گروه کنترل شد و مصرف هر دو دوز عصاره مرزه از اثر فوق ممانعت نمود.
  نتیجه گیری
  نتیجه گیری می شود که عصاره برگ مرزه تابستانی احتمالا موجب تحریک محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-گناد شده و از آسیب های تولیدمثلی ناشی از استرس جلوگیری می کند.
  کلیدواژگان: مرزه تابستاني(Satureja hortensis L.)، استرس بيحرکتي، LH، FSH، تستوسترون
 • محمدحسین دهقان، سپهر دهقان *، علیرضا جلالی، رامین آذر بهرام صفحات 123-132
  مقدمه و هدف
  هیپوکامپ قسمتی از مغز به شکل اسب دریایی است که در چین خوردگی های داخلی از بخش تحتانی میانی مغز به نام لوب تمپورال (temporal lobe) قرار دارد . هیپوکامپ دارای دوبخش است که هربخش در یک طرف سر واقع شده است. هیپوکامپ از نظر اندازه در حدود یک صدم لایه خارجی مغز یا قشر مغزی (cerebral cortex) است که از سه لایه با سلول های هرمی شکل مخصوص تشکیل شده است .
  عملکرد های اصلی آن شامل یادگیری و حافظه انسان می شود . حتی این مطلب که پژوهشگران بفهمند حافظه چگونه کار می کند ، با کمک هیپوکامپ امکانپذیر شده است .
  بوپرنورفین آگونیست نسبی گیرنده های اپیوئیدی است که به عنوان ضد درد و داروی ترک اعتیاد بکار می رود. این دارو در کبد متابولیزه شده و از طریق کلیه ها دفع می گردد که عوارض متعددی روی سلول های نوروگلیا ، تعداد نورون هاو مساحت ناحیه هیپوکامپ مغز باقی می گذارد. در این تحقیق به بررسی تاثیرغلظت های بالارونده بوپرنورفین بر بافت هیپوکامپ مغز موش صحرایی پرداخته شده است.
  مواد و روش کار
  به منظور اجرای این بررسی تعداد 35 سر موش صحرایی با محدوده وزنی یکسان به 7 گروه 5 تایی تقسیم شدند که به مدت 21 روز تحت تزریق داروی بوپرنورفین با دوزهای 2، 7، 10، 15، 20و 24 mg/kgقرار گرفتند و بعد از اتمام دوره تزریق، موش ها کشته و به آزمایشگاه ارسال شدند. یافته های بدست آمده از بافت مغز نشان داد که تزریق داخل صفاقی بوپرونورفین به مدت 21 روز موجب بروز آسیب های بافتی در مغز می شود.
  یافته ها
  که بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون های آماری مساحت ناحیه هیپوکامپ،تعداد سلول نوروگلیا و تعداد نورون ها در ناحیه هیپوکامپ در دوزهای بالارونده دارو به طور معنا داری کاهش پیدا کرده بود. (05/0< P).
  نتیجه گیری
  از یافته ها می توان نتیجه گرفت که سوء مصرف بوپرنورفین موجب بروز آسیب های هیپوکامپ جدی در مصرف کنندگان این دارو می شود.
  پیشنهاد: با توجه به مطالعه حاضر پیشنهاد می شود که مطالعات بیشتری درزمینه دوز های بالاتر ومدت بیشتر استفاده از بوپرنورفین درموش صحرایی و دیگر حیوانات آزمایشگاهی وهمچنین اثرات هیستوپاتولوژی درسایرقسمت های مغز مثل مخچه،تالاموس، هیپوتالاموس و نخاع و مطالعه اثرات هیستوپاتولوژی درسایر ارگان های بدن مثل کلیه وقلب بر اثر مصرف بوپرنورفین صورت گیرد.
  کلیدواژگان: هیپوکامپ، بوپرونورفین، یافته های هیستوپاتولوژیی، بقیه الله
 • بهدخت جمشید نژاد، مهرداد شریعتی * صفحات 133-140
  زمینه و هدف
  تیروئید یک اندام با عملکرد اختصاصی در متابولیسم داروهاست. پریمیدون دارویی برای درمان برخی بیماری ها از جمله صرع می باشد. مطالعه اخیر به بررسی اثر پریمیدون بر عملکرد هورمون های تیروئیدی شامل T3، T4وTSH وتغییرات بافتی تیروئید نوزاد موش نر پرداخته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 40سر نوزاد موش صحرایی نر از نژاد ویستار به 5 گروه 8تایی شامل گروه کنترل، گروه شاهد و گروه های تجربی 3و2 ،1 که مقادیر 20،40،60میلی گرم بر کیلو گرم داروی پریمیدین در دوره بارداری دریافت کرده بودند،تقسیم شدند. بعد از پایان دوره 25روزه نوزادی تمام گروه ها وزن کشی و سنجش هورمون های تیروئیدی انجام شد. بافت تیروئید نوزادان با رنگ آمیزی هماتوکسیلین –ائوزین بررسی شد.
  یافته ها
  وزن نوزادان و وزن تیروئید در گروه های تجربی مختلف نسبت به گروه کنترل تغییر معنی دار نشان نداد. غلظت هورمون های T3وTSHدر گروه های تجربی مختلف نسبت به گروه کنترل تغییر معنی دار نشان نداد. همچنین غلظت هورمون T4 در گروه های تجربی 3و2 نسبت به گروه کنترل کاهش معنی دار نشان داد. در نمونه های بافتی با افزایش مقدار دارو نکروز بیشتری مشاهده شد(05/0>p).
  نتیجه گیری
  احتمالا داروی پریمیدون دارای اثرات مخربی بر غده تیروئید می باشد.
  کلیدواژگان: پریمیدون T3، TSH، T4 نوزاد نر موش صحرایی
 • سید رضا سید طبایی، پروین رحمتی نژاد*، سید داود محمدی، سید داود محمدی، ولی الله اکبری صفحات 141-150
  مقدمه
  هدف از این مطالعه مقایسه نوع مکانیسم های دفاعی مورد استفاده و آلکسی تایمیا در بیماران مبتلا به[WU1] سرطان با افراد سالم و نیز تعیین سهم پیش بینی هر یک از سه نوع مکانیسم دفاعی (رشد یافته، رشد نایافته و نوروتیک) در پدیدایی آلکسی تایمیا بود.
  روش
  از بین بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بخش شیمی درمانی بیمارستان شهید بهشتی شهر قم 45 بیمار به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. 45 فرد سالم نیز به شیوه همتاسازی از بین کارکنان کادر پرستاری بیمارستان شهید بهشتی وارد پژوهش شدند. داده های جمع آوری شده بوسیله پرسشنامه های سبک های دفاعی و مقیاس آلکسی تایمیای تورونتو با استفاده[WU2] از آزمون های آماری تی مستقل، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  در مقایسه با افراد سالم، بیماران مبتلا به سرطان، نمرات بالاتری در مقیاس آلکسی تایمیا (01/0 =P)، زیرمقیاس دشواری در شناسایی هیجانات (03/0 =P ) و همچنین مکانیسم های دفاعی رشد نایافته (007/0 =P) بدست آوردند. مکانیسم های[WU3] دفاعی رشد نایافته با نمره کلی مقیاس آلکسی تایمیا و زیرمقیاس های دشواری در شناسایی هیجان و توصیف هیجان همبستگی معنادار داشتند (01/0 >P ). مکانیسم های دفاعی رشد نایافته قادر به پیش بینی آلکسی تایمیا در افراد مبتلا به سرطان بودند (005/0 >P ).
  بحث: یافته های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که ابتلا به سرطان به عنوان یک رویداد استرس زا منجر به راه اندازی مکانیسم های دفاعی رشد نایافته به عنوان مکانیسم های روانی غالب در اکثر بیماران مبتلا می شود. آلکسی تایمیا که ارتباط تنگاتنگی با مکانیسم های دفاعی رشد نایافته دارد نیز یک واکنش دینامیک برای مقابله با هیجانات ناخوشایند ناشی از رویداد بیماری است.
  کلیدواژگان: مکانیسم های روانی، دفاعی، آلکسی تایمیا، سرطان
 • امیر سرشین، حجت الله نیک بخت *، خسرو ابراهیم، سید محمد کاظم واعظ موسوی صفحات 151-165
  هدف تحقیق بررسی اثر دویدن با شدت و مدت زمان متفاوت بر تعادل ایستا و پویا پس از شدت ها و مدت های متفاوت دویدن بود. 15 مرد فوتبالیست (سن 98/0±66/21 سال، وزن kg77/6±45/68، قد cm 15/6 ±42/172) در تحقیق شرکت نمودند. ابتدا آزمون کانکانی و متغیرهای مربوط به فعالیت های هوازی، بی هوازی، ترکیبی، تناوبی بلند مدت و تناوبی فوق بیشینه اندازه گیری شد. سپس قبل و بعد از هر کدام از فعالیت های ورزشی آزمون تعادل Y، سیستم امتیازدهی خطای تعادل و میزان درک تلاش به عمل آمد. تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج اثر منفی معنی داری بر تعادل در وضعیت دوپا روی سطح سخت پس از فعالیت های ورزشی نشان نداد (p< 0.05). اما تعادل ایستا روی سطح سخت و نرم در وضعیت تک پا و دوپا در یک خط بعد از تمامی فعالیت های ورزشی کاهش یافت (p< 0.05) و این کاهش بعد از فعالیت های بی هوازی، ترکیبی و تناوبی فوق بیشینه مشاهده شد(p< 0.05). تعادل پویا در هر سه جهت آزمون تعادلی Y پس از فعالیت های ورزشی کاهش یافت و بیشترین کاهش در جهت قدامی پس از فعالیت بی هوازی مشاهده شد (p< 0.05). بنابراین، در ارزیابی تعادل جهت بررسی عملکرد ورزشی یا کاربرد درمانی باید اثر شدت و مدت فعالیت های ورزشی و شرایط ارزیابی تعادل مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تعادل پویا، تعادل ایستا، خستگی
 • سیدعلی هاشمی، نسرین ایزدیار، محمد زیبایی * صفحات 166-170
  استرونژیلوئیدس استرکورالیس یکی از شایع ترین نماتودهای انگلی بیماریزای انسان است که قادر به تکمیل چرخه حیات و گسترش در میزبان خود است. اکثریت بیماران مبتلا به آرتروز، یک عفونت بدون علامت یا بیماری ملایم دارند.امروزه با ازدیاد روز افزون بیماری های خود ایمنی و در نتیجه کورتون تراپی و نیز افزایش بیماری هایی همانند سندرم نقص سیستم ایمنی (Human Immunodeficiency Virus، HIV) وسرطان نگرانی های زیادی از ابتلا به بیماری های ثانویه در مورد این بیماران بوجود آمده است. این دسته از افراد بیش از دیگران در معرض ابتلا به عفونت های میکروبی نظیر آلودگی های باکتریایی، انگلی، قارچی و غیره می باشند و در صورت ابتلا ممکن است جان بیمار را تهدید کنند. از بین عفونت های انگلی استرونژیلوئیدس استرکولاریس به علت ویژگی عفونت مضاعف (Hyperinfection) در چرخه زندگی انگل از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. گزارش پرونده ما مربوط به عفونت استرونژیلوئیدس مزمن همراه با لوسمی حاد لنفوبلاستی می باشد.
  کلیدواژگان: عفونت انگلی، استرونژیلوئیدس استرکولاریس، عفونت مضاعف، نقص ایمنی
|
 • Sadaf Hajjaran, Seyed Mohammad Amin Moosavi *, Mina Ramezani Pages 77-88
  Background
  Titanium dioxide (TiO2) nanoparticles (NPs) activated by ultraviolent light (UV) have been recently proposed as a nano-photosensitizer (PS) for cancer therapy. However, because adverse effects of UV light, other dopped-TiO2 NPs with ability of activation by safe light sources, such as visible light, have been recommended for photodynamic therapy (PDT) purposes. The aim of this study is to evaluate effects of photodynamic N-TiO2 NPs in MCF-7 cell line as human epithelial breast cancer cell line.
  Methods
  MCF-7 cells were treated with different concentrations of N-TiO2 NPs and a visible light source was used for their photocatalytic activation. Trypan blue staining was performed to investigate the rate of cell viability and cell growth at 24h and 48h upon irradiation. Acridine Orange/Ethidium Bromide (AO/EtBr) staining and deoxyribonucleic acid (DNA)-laddering assay were used for detecting the mode of cell death.
  Results
  Treatment of MCF-7 cells with N-TiO2 NPs, up to 100 µg/ml was inert and did not significantly affect growth and viability. However, with the increasing at concentrations of NP, the rate of cell death increased considerably upon visible-light irradiation. The AO/EtBr double staining and DNA-ladder assay showed that the mode of cell death induced by photodynamic N-TiO2 NPs is mostly through apoptosis.
  Conclusion
  N-TiO2 NPs in conjugation with visible-light may be proposed as a safe approach for PDT of breast cancer cells.
  Keywords: Apoptosis, Breast Cancer, Nanoparticles, Nitrogen, doped, Titanium dioxide
 • Robabeh Baha *, Sedigheh Nosrati, Mitra Rahimzadeh, Malahat Kamali Pages 89-97
  Introduction
  Medication errors are the factors threatening the safety of patients. Medical errors led to increased mortality, prolonged hospital stay and increased healthcare costs is in the hospital. The aim of this study was to determine of medication errors in operating rooms staff with Some organizational and demographic characteristics
  Method
  This is a descriptive-analytic study conducted on 201 operating rooms staff of selected hospitals of Alborz University of Medical Sciences. The study population members are staffs who working in the operating room of the Hospital of Alborz University of Medical Sciences. The sampling method wa census and its conducted in 2016. The data were collected using questionnaire. After collection, data analysis was performed by using descriptive- analytical statistical and SPSS version 19.
  Findings: The average number of medication errors as in three months per staff was 2.2 and the average of medication errors reported was 0.06. Medication errors (p=0.048) and errors reported (p=0.000) by the operating room staff were significantly correlated with working conditions. The demographic characteristics of employment in different sectors and work experience were associated with medication errors.
  Discussion
  Regarding the relationship between working conditions with medication errors, Review and understanding of working conditions and adjusted them help reduce medication errors. It seems that health care authorities, in order to reduce these errors should identify the causes and apply strategies.
  Keywords: Medication errors, Operating room staff, Drug administration
 • Mohsen Rezaiee Ahvanuiee *, Moslem Abbasi, Shahriar Dargahi Pages 98-106
  Background And Aims
  Due to the great importance that the nurses health and job engagement have in the health of their, colleagues and patients, this study Aim was investigated the role of work-family conflict and job stress in the prediction of job engagement of GACHSARAN city nurses.
  Methods
  The design of this study is descriptive and correlation crosses sectional design. The study population were included all male and female nurses working in hospitals and clinics in the GACHSARAN city. To select a sample of cluster sampling method was used that a total 100 nurses were selected. To collect information from the Carlson, Kakmar and Williams work - family conflict, questionnaire (2000), work engagement questionnaire and French et al nursing stress scale revised (2000) was used.
  Results
  The results showed that there is a significant negative correlation between job stress with Job engagement, enthusiasm and charisma at work (p
  Conclusion
  In general, considering that the interaction between family and work issues and job stress is predictors of job engagement of nurses, with education about managing and improving the nurse’s quality of their marital and family life and with training the stress management can be to improve their job engagement.
  Keywords: Work, family conflict, Job stress, Job engagement, Nurses
 • Malihe Farid, Kourosh Kabir *, Marjan Hajfiroozabadi, Mahdi Goudarzvand, Ehsan Zahmatkesh Pages 107-115
  Background And Aims
  Attaining the patient's viewpoints and evaluating their experiences are reliable and important resources for determining the problems and appraising healthcare improvement. This study aimed to investigate the experiences of patients who hospitalized in hospitals of Alborz province.
  Materials And Methods
  In this descriptive cross-sectional study 955 patients discharged from nine governmental hospitals were selected by stratified random sampling method and participated in this study. The questionnaire that its validity and reliability had been confirmed was used to assess patient's experiences of hospital stay.
  Results
  More than half of the participants (56.4%) were female. The most frequent age group (34.3%) was the age group of 20 to 30 years. 45.4% of patients experienced a perfect organization in reception sector in emergency ward, and 42.5% of patients experienced a perfect organization in reception sector of non-emergency wards. In sum, 79.4% of patients assessed the hospital healthcare services in good level (or higher) and 35.9% stated that they would recommend the hospital to others.
  Conclusion
  The results indicates the need for designing and implementing the programs to improve patient's experiences in the areas of reception and discharge sectors organization, physical environment and facilities, communication with doctors and nurses, respectfulness, through training and empowerment of staff of hospitals and improving the existing infrastructure in the hospital.
  Keywords: Hospital, Hospitalization, Experience, Patient
 • Fatemeh Moghaddam, Masoumeh Asle-Rousta * Pages 116-122
  Background
  Summer savory- Satureja hortensis L. is from Lamiaceae family and has antioxidant, anti-inflammatory, anti-apoptotic properties. The purpose of this study is to investigate the effect of hydro-alcoholic extract of Summer Savory leaves on the level of LH, FSH and testosterone in male rats exposed to chronic immobilization stress.
  Material and
  Methods
  This study was conducted experimentally. 48 adult male Wistar rats were divided into 6 groups including: Control, Stress, Savory 200, Savory 400, Stress-Savory 200, and Stress-Savory 400. Groups 2, 5, and 6 were placed into restrainer for 6hours per day during 21 consecutive days and groups 3, 4, 5, and 6 were gavaged by hydro-alcoholic extract of Summer Savory with different doses of 200,400mg/kg during 21consecutive days. The level of LH, FSH and testosterone were measured by the end of period.
  Results
  Chronic Immobilization caused significant decrease in serum concentrations of LH (p
  Conclusion
  It is concluded that the Satureja hortensis extract may stimulates the hypothalamic-pituitary-gonadal axis and prevents stress-induced reproductive damages.
  Keywords: Summer savory (Satureja hortensis L.), immobilization stress, LH, FSH, testosterone
 • Mohammad Hossein Dehghan, Sepehr Dehghan *, Alireza Jalali, Ramin Azar Bahram Pages 123-132
  Brain is one of the important members of body that life is impossible without it. The brain is affected easily by different factors like physical, chemical factors agents and disrupts brain function in pons, medulla, spinal cord, central and peripheral nervous system. Buprenorphine is an opioid partial agonist that is used as an analgesic and Drug addiction treatment. This drug is metabolized in liver and Excreted through on number of neuroglia cells, neurons and decrease of area on hippocampus.
  In this research, we have been investigated the impact of Ascending doses of buprenorphine on all rats.
  in order to perform this research, 35 rats with the same weight range has divided into 7 groups with 5 members that have been injected The drug buprenorphine in 21 days with doses 2,7,10,15,20 and 24 mg/kg and after end of injection, rats were killed by human methods and were sent to laboratory. The results show that intraperitoneal injection of buprenorphine could cause damage on brain tissue.
  Based on the results have been obtained from statistical tests. The number of neuroglia cells, neurons and hippocampus area does decrease (p
  Keywords: Hippocampus buprenorphine, Histopathological finding, Baqiyatallah
 • Behdokht Jamshidnezhad, Mehrdad Shariati * Pages 133-140
  Background
  Thyroid is an important organ with special function in metabolism of drugs. Primidone is a drugs for treatment of some patients including epilepsy. The present study was conducted to evaluate the effect Primidone on thyroid hormones function including T3,T4 and TSH and histological changes of thyroid newborn male rats.
  Material and
  Methods
  In this experimental study, 40 newborn male rats wistar strain divided into 5 group of 8 .The newborns were taken from pregnant mothers divided to the control group, the sham group and three experimental groups that received 20, 40 and 60 mg/kg b.w. primidone in the pregnancy period for 21 days orally. In 25 days after parturition, the newborns weighted and T3,T4 and TSH hormone assay. The newborns thyroid tissue evaluated by H&E histological staining methods.
  Results
  Body weight and thyroid weight in different experimental groups show did not significant difference compared to the control group. Concentration of TSH and T3 hormones in different experimental groups show did not significant difference compared to the control group. Also, serum level of T4 hormone in experimental groups 2,3 show a significant decrease compared to the control group. In tissue tissue samples with increasing doses of the drug was observed more necrosis.
  Conclusion
  Primidone has destructive effects on Thyroid gland.
  Keywords: Primidone, T3, T4, TSH, Newborn Male Rat
 • Seyed Reza Seyedtabaee, Parvin Rahmatinejad *, Seyed Davood Mohammadi, Seyed Davood Mohammadi, Valiollah Akbari Pages 141-150
  Introduction
  The goal of this research was to compare Alexithymia and psychological defense mechanisms in cancer patients with normal group. Also, investigation of the predictive role of three defense mechanisms in Alexithymia was considered.
  Materials And Methods
  From chemotherapy ward of Shahid Beheshti hospital of Qom city, 45 cancer patients were selected by convenient sampling method. Also, 45 employees of this hospital were included as the normal group. Defense Mechanisms Questionnaire and Toronto Alexithymia Scale-20 were used. Data was analyzed with Independent Sample T-test, Pearson Correlation and Multivariate Regression.
  Results
  Compared with normal people, cancerous patients had higher scores in alexithymia (p=0.01), difficulty in emotions recognition subscale (p=0.03) and non-developed defense mechanisms (p=0.007). Non-developed defense mechanisms had significant relationships with alexithymia and difficulty in emotion’s recognition and description subscales (p>0.01), also non-developed defense mechanisms could predict alexithymia in cancerous patients (p>0.005).
  Conclusions
  Findings indicates that cancer is a stressful event that can cause non-developed defense mechanisms start to emerge as dominant psychological defense mechanisms in the majority of patients. Alexithymia which has a relation with defense mechanisms is also a dynamic reaction for coping with unpleasant emotions driven by the illness.
  Keywords: Psychological defense mechanisms, Alexithymia, Cancer
 • Amir Sarshin, Hojatollah Nikbakht*, Khosro Ebrahim, Seyed Mohammad Kazem Vaeze Mosawi Pages 151-165
  The aim of study was to investigate the static and dynamic balance performance after different intensity and duration of running. Fifteen male football player (a=21.6 ± 0.9 y, h=172.4 ± 6.1 cm, w=68.4 ± 6.7 kg) participated. Conconi test on treadmill and variables of different exercises (Aerobic, Anaerobic, Mixed, Prolonged Intermittent and Super Maximal Intermittent) were measured. Then before and after each exercise participants did Y balance test (YBT), balance error scoring system (BESS), and rating of perceived exertion (RPE). Repeated measure ANOVA was used to data analysis. Results showed no significant difference in double leg position on firm surface after various exercises (p
  Keywords: Dynamic balance, Static Balance, Fatigue
 • Seyed Ali Hashemi, Nasrin Izadyar, Mohammad Zibaei * Pages 166-170
  Strongyloides stercoralis is one of the most common human pathogenic parasitic nematodes that is able to complete a life cycle and proliferate within its host. The majority of patients with strongyloidiasis have an asymptomatic infection or mild disease. Nowadays, with increasing the incidence of autoimmune diseases and as well as corticosteroids therapy and increase in diseases such as Human Immunodeficiency Virus (HIV), cancer has been a source of concern for secondary disorders. These individuals are more likely to develop microbial diseases including bacteria, parasites, fungi, and viral infections, and if they are affected may be endanger the patient's life. Amongst the parasitic infections of Strongyloides stercoralis is very important in the life cycle of the parasite due to the specificity of the infection (Hyperinfection). Our case represents chronic strongyloidiasis with acute lymphoblastic leukemia.
  Keywords: Parasitic infection, Strongyloides stercoralis, Hyperinfection, Immunodeficiency