فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 1 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/31
 • تعداد عناوین: 15
|
 • راحله هاشمی حبیب آبادی، نگار قادری، رامین رحمانی، مهدی محمدی* صفحات 1-8
  مقدمه
  آتش نشانی جزءخطرناک ترین مشاغلی است که در آن آتش نشانان بایستی برای انجام فعالیت های پر زحمت مانند امداد و نجات و اطفای حریق، از انرژی و ظرفیت هوازی بالایی برخوردار باشند. این پژوهش با هدف تعیین حداکثر ظرفیت هوازی و عوامل مرتبط با آن با استفاده از آزمون تردمیل در آتش نشانان شهر زاهدان انجام شده است.
  روش کار
  در این مطالعه از نوع مقطعی توصیفی – تحلیلی، 40 نفر از آتش نشانان زاهدان به طور تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. از پرسشنامه رضایت شغلی و آزمون تردمیل جهت تعیین ظرفیت هوازی و از آزمونهای ضریب همبستگی اسپیرمن، من- ویتنی و کروسکال- والیس برای تحلیل داده ها استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین حداکثر اکسیژن مصرفی در آتش نشانان مورد بررسی 38/08 ± 14/02 ml/kg/min به دست آمد. بین سن با حداکثر ظرفیت هوازی ارتباط معناداری وجود نداشت اما بین سابقه کاری (386/0- = r، 014/0P =)، حداکثر ضربان قلب (846/0- = r، 001/0P >)، شاخص توده بدن (623/0- = r، 001/0P >) و رضایت شغلی (322/0- = r، 043/0P =) با میزان اکسیژن مصرفی ارتباط معنا دار معکوس به دست آمد.
  نتیجه گیری
  حداکثر ظرفیت هوازی آتش نشانان از مقادیر گزارش شده در بسیاری از گروه های شغلی دیگر بالاتر بوده، ولی در مقایسه با مقدار توصیه شده توسط انجمن بین المللی ماموران آتش نشانی کمتر است. بنابراین افزایش حداکثر توان هوازی با برنامه منظم ورزشی و استخدام افرادی با آمادگی جسمانی بالاتر توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: حداکثر ظرفیت هوازی آتشنشانان آزمون تردمیل
 • سعید دعائی، ناصر کلانتری، نازنین مجیدی*، هانیه مالمیر صفحات 9-14
  مقدمه
  اضافه وزن و چاقی در دختران ایرانی شیوع بالایی دارد که میتواند زمینه ساز مشکلات بسیاری از جسمی و روانی گردد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط شاخصهای تن سنجی با وضعیت سلامت روان و میزان اعتماد به نفس دختران تهرانی بود.
  روش کار
  مطالعه حاضر به صورت مورد-شاهدی بر روی 180 دختر 13 تا 18 سال ساکن تهران ) 47 دختر چاق/اضافه وزن و 133 دختر با وزن نرمال( اجرا گردید. اندازه گیریهای تن سنجی شامل قد، وزن و شاخص توده بدنی با استفاده از روش های استاندارد انجام شد. وضعیت سلامت روان و میزان اعتماد به نفس دانش آموزان بترتیب با پرسشنامههای معتبر سلامت عمومی ) GHQ) 28 سوالی و پرسشنامه اعتماد به نفس روزنبرگ سنجیده شد. آنالیز آماری نتایج حاصل از مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون آماری کای دو انجام شد.
  یافته ها
  میزان اختلالات سلامت روانی در گروه دختران چاق به طور معنی داری بالاتر از گروه دختران با وزن طبیعی بود ) 001 / 0 > P(. همچنین 47 % از افراد چاق اعتماد به نفس کافی داشتند و 31 % از افراد نرمال دارای اعتماد به نفس کافی بودند که این اختلاف از نظر آماری معنی داری نبود.
  نتیجه گیری
  اضافه وزن در دختران ایرانی با میزان سلامت روانی ارتباط عکس دارد. اگرچه به نظر میرسد چاقی ارتباطی با کاهش اعتماد به نفس دختران ایرانی نداشته باشد. مطالعات طولی بیشتر با حجم نمونه بالاتر در این زمینه پیشنهاد می شود تا ارتباط چاقی و اضافه وزن را با وضعیت شاخصهای روانی دختران ایرانی تبیین نماید
  کلیدواژگان: نمایه توده بدنی سلامت روان اعتماد به نفس دختران
 • حمیدرضا محدث حکاک، سیدحمید حسینی، عباس فرهنمد، رضوان رجب زاده، نسیم سراج اکبری، احمد صادقی* صفحات 15-20
  مقدمه
  سیاست پزشک خانواده و بیمه روستایی به عنوان دومین اصلاح بزرگ نظام سلامت بعد از مراقبتهای بهداشتی اولیه از سال 5831 در مناطق روستایی و شهرهای کمتر از 2222 نفر جمعیت اجرا می گردد. پژوهش حاضر با هدف تاثیر طرح پزشک خانواده بر شاخص های بهداشتی و جمعیتی مراکز روستایی استان خراسان شمالی انجام شده است.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی در سال 5891 در استان خراسان شمالی انجام شده است. داده ها با استفاده از فرم جمع آوری پژوهشگر ساخته و به صورت سرشماری از سال 5838 تا سال 5891 از مراکز تحت پوشش استان جمع آوری و در قالب نرم افزار Excel خلاصه سازی شد.
  یافته ها
  اکثر شاخص های مورد مطالعه در طی سال های پس از اجرای طرح پزشک خانواده روندی در جهت بهبود وضعیت بهداشتی داشته است. شاخص هایی همچون میزان خام تولد، درصد زایمان توسط فرد دوره دیده، روند افزایشی و شاخص های میزان مرگ نوزادان و میزان مرگ و میر مادران روند کاهشی داشته اند.
  نتیجه گیری
  وضعیت اکثر شاخص های بهداشتی و جمعیتی رو به بهبود بوده است. با اجرای صحیح، نظارت مداوم و افزایش آگاهی مردم از این طرح می توان در جهت ارتقا شاخص های سلامت اقدام موثر انجام داد.
  کلیدواژگان: پزشک خانواده شاخص های زیج حیاتی جمعیت روستایی خراسان شمالی
 • مصطفی آهنگری، شادی حاجی خانی، سمیه حسام، رسول آروین، مهسا قاضی عسکر* صفحات 21-29
  مقدمه
  اجرای فعالیت های ارتقای سلامت در بیمارستان، به کارایی بیمارستان،افزایش رضایت و کیفیت زندگی بیماران و کارکنان،منجر می شود و وضعیت سازمان های سلامتی را در بازار رقابت سلامت بهبود می بخشد. در بیمارستان، ابتدا بایستی عوامل موثر و استانداردها، تجربیات جهانی و نظر صاحب نظران، ابعاد مختلف این مساله مشخص، سپس برنامه مناسبی برای ایجاد این بیمارستان ها ارایه شود. مطالعه حاضر نیز با هدف بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت از دیگاه مدیران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی –همبستگی و کاربردی است. نمونه گیری در این مطالعه با توجه به حجم محدود جامعه پژوهش )مدیران بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران( به روش سرشماری انجام شد. ابزار مطالعه، پرسشنامه محقق ساخته ای بر 1 بخش شامل اطلاعات دموگرفیک و عوامل موثر بر اجرای طرح بیمارستان های ارتقادهنده سلامت می باشد که بین حجم نمونه توزیع شد و در مرحله بعد جهت تحلیل داده ها، از آزمون های آماری توصیفی و آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 28 استفاده شد.
  یافته ها
  براساس بررسی به عمل آمده در هریک از ابعاد موضوع پژوهش، بالاترین امتیاز به مواردی همچون ذکر مفهوم ارتقای سلامت در رسالت و اهداف بیمارستان، ارزیابی بیماران در معرض خطر، خودمدیریتی بیماران، مشارکت پرسنل درمراقبت و درمان، تنظیم جلسات با سایر بیمارستان های اجرا کننده این برنامه تعلق داشت.
  نتیجه گیری
  باتوجه به یافته های پژوهش، به منظور اجرای موفق بیمارستان های ارتقادهنده سلامت، باید مواردی مانند توجه به مداخلات ارتقای سلامت، رضایت بیمار، و سواد سلامتی برای ارتقای سلامت مدنظرقرارگیرد. با توجه به اینکه وظیفه بیمارستان فراتر از ارایه خدمات تخصصی و بالینی می باشد، برنامه ریزی در خصوص ارایه خدمات پیشگری و بهداشتی کلیدی ترین وظایف ارتقای سلامت در آنها است.
  کلیدواژگان: استاندارد بیمارستان ارتقادهنده سلامت
 • حمید توکلی قوچانی، سیما سادات حجازی، بابک ابراهیمی، منیره تابعی* صفحات 30-35
  مقدمه
  اولویت بندی پذیرش بیماران بدحال در بخش مراقبت ویژه در کاهش مرگ و میر و مدت زمان بستری نقش مهمی دارد. هدف این مطالعه ارزیابی میزان مرگ و میر بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه بیمارستان دکتر چمران فردوس با استفاده از معیار آپاچی دو است.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی مقطعی 83 بیمار بستری در بخش مراقبت ویژه بیمارستان دکتر چمران فردوس به روش نمونه گیری در دسترس از بهمن 1094 تا بهمن 1095 وارد مطالعه شدند. ابزار، پرسشنامه دموگرافیک و سیستم نمره بندی استاندارد شدت بیماری )آپاچی( دو بود. زنده ماندن یا فوت شدن و طول مدت بستری ثبت شد. دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 با استفاده از آزمونهای آماری چون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان مرگ و میر درکلیه بیماران 43 درصد و مرگ و میر پیش بینی شده توسط مقیاس آپاچی دو 15 درصد به دست آمد. میانگین نمره آپاچی دو بیماران زنده مانده 8 / 4 ± 9 / 14 و بیماران فوت شده 6 / 4 ± 17 حاصل شد که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود ) 35 / 3 P >(. بین میانگین نمره آپاچی دو و میانگین مرگ و میر در بیماران رابطه آماری معنی داری مشاهده شد ) 35 / 3 P < 220/0 = r .)
  نتیجه گیری
  درصد مرگ و میر واقعی بیماران با درصد تخمینی توسط آپاچی دو فاصله دارد. نتیجه گیری در این خصوص، نیازمند بررسی بیشتر است.
  کلیدواژگان: آپاچی دو، بخش مراقبت ویژه، مرگ و میر
 • مجید کرمانی، سیده نسترن اسدزاده*، مهدی فرزادکیا، میترا غلامی صفحات 36-45
  مقدمه
  حدود 04 درصد از تولیدات آفت کش ها در جهان مربوط به علف کش ها میباشد. علف کش ها یکی از مهمترین آلودگی اکوسیستمهای آبی میباشد. پاراکوات علف کشی از دسته بی پیریل، غیرانتخابی و حلال در محلولهای آبی است. هدف از این مطالعه بررسی کارایی میزان تجزیهپذیری علفکش پاراکوات با استفاده از فرایند UV/HP است.
  روش کار
  در مطالعه حاضر اثر متغیرها شامل غلظت اولیه سم، زمان تماس، pH ، غلظت H2O2 بر روی حذف پاراکوات غلظت پاراکوات باقیمانده با استفاده از دستگاه . در مقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت HPLC اندازهگیری شد. میزان معدنیسازی درشرایط بهینه از طریق سنجش میزان حذف TOC طبق روش B 5310 استاندرد متد اندازهگیری شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، بازده بهینه حذف پاراکوات توسط فرایند UV/HP در غلظت پراکسیدهیدروژن 6 میلی مولار، 5 = pH و غلظت اولیه پاراکوات 25 میلی گرم بر لیتر در زمان واکنش 124 دقیقه 75 / 87 درصد به دست آمد. علاوه بر این در شرایط بهینه 29 / 77 درصد از کل کربن آلی حذف شد. دادهها از مدل سینتیکی درجه اول تبعیت داشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به افزایش استفاده از اشعه فرابنفش در فرایندهای تصفیه آب و بازده قابل قبول فرایند UV/HP برای حذف آلاینده پاراکوات، پس از آنالیزهای سود-هزینه، استفاده از این روش برای حذف پاراکوات قابل پیشنهاد است . فرایندهای ) UV/HP ( با در نظر داشتن اهداف تصفیه و استانداردهای موجود جهت تخلیه پساب، میتوانند بهعنوان پس تصفیه و یا تصفیه نهایی پساب بهکار گرفته شوند.
  کلیدواژگان: آفتکش پاراکوات اکسیداسیون پیشرفته (UV، HP
 • صغری مهری*، یاسر عمررواس، فائزه وحدتی حسنی، غلامرضا کریمی، حسین حسین زاده صفحات 46-52
  مقدمه
  آکریل آمید کاربرد فراوانی در صنعت دارد و در غذاهای غنی از نشاسته و پروتئین که در دمای بالا طبخ می شود تشکیل میشود. این ترکیب دارای سمیت عصبی است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات حفاظتی احتمالی عصاره اتانولی خارمریم در مقابل سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید در مطالعات برون تنی )سلولهای PC12 ( و درون تنی )رت( میباشد.
  روش کار
  اثرات عصاره خارمریم در جلوگیری از سمیت آکریل آمید در سلولهای PC12 با تست MTT ارزیابی شد. به گروههای مختلف حیوانی آکریلآمید با دوز 50 میلی گرم برکیلوگرم، دوزهای 200 ، 600 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره اتانولی خارمریم همزمان با تجویز آکریلآمید و ویتامین E به عنوان کنترل مثبت به صورت داخل صفاقی و به مدت 11 روز )روزی یکبار( تجویز گردید. پس از اتمام دوره تجویز در حیوانات امتیاز راه رفتن تعیین شد.
  یافته ها
  با افزایش غلظت آکریل آمید میزان زنده ماندن سلولها در مدت زمان 26 ساعت کاهش یافت. عصاره خارمریم در تمامی غلظتها پس از 26 ساعت مجاورت با سلولها باعث کاهش سمیت ناشی از آکریل آمید گردید. تجویز آکریل آمید باعث ایجاد اختلالات حرکتی قابل توجه در حیوانات شد. تجویز عصاره اتانولی خارمریم ) 400 میلی گرم بر کیلوگرم( باعث بهبود حرکات حیوانات در مقایسه با گروه دریافت کننده آکریل آمید شد.
  نتیجه گیری
  عصاره اتانولی گیاه خارمریم قادر است سمیت عصبی ناشی از آکریل آمید را کاهش دهد. بخشی از اثرات محافظت عصبی این ترکیب میتواند از طریق اثر آنتی اکسیدانی باشد.
  کلیدواژگان: آکریلآمید خارمریم سمیت عصبی آنتی اکسیدان
 • اکبر صولتی*، پویان شکوری، فاطمه پدیداران مقدم صفحات 53-58
  مقدمه
  هدف این مطالعه بررسی راهبردهای اتخاذ شده توسط دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در یادگیری واژگان انگلیسی پزشکی میباشد.
  روش کار
  در این مطالعه از 124 دانشجو پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی که 57 نفر مرد و 87 نفر زن بودند خواسته شد تا به پرسشنامه اشمیث ) 1997 ( پاسخ دهند دادهها با نرم افزار 17 SPSS تحلیل گردید.
  یافته ها
  اول آنکه اکثر دانشجویان علوم پزشکی برای پیدا کردن معنی کلمات از راهبرد شماره 4 یعنی« از طریق عبارات موجود در متن معنی را حدس میزنم» استفاده میکنند و مفیدترین راهبرد برای پیدا کردن معنی کلمات استفاده از فرهنگ لغت دو زبانه است. همچنین در این مطالعه راهبرد اتخاذ شده توسط آنها در تثبیت معنی کلمه یعنی «کلمه )نه معنی آن( را چندین بار بطور شفاهی تکرار میکنم » از بالاترین در صد استفاده برخوردار است. مفیدترین راهبرد برای تثبیت معنی کلمه در بین آنها راهبردهای «یک تصویر از شکل کلمه را در ذهن ایجاد میکنم»، «در کلاس کلمه های جدید را یاد داشت میکنم تا با مطالعه، معنی آن تثبیت شود» و«در فاصله زمانی مختلف، چندین بار کلمه را مطالعه میکنم» میباشند.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که راهبرد اول دانشجویان در یادگیری انگلیسی برای پیدا کردن معنی کلمه «حدس معنی از متن» و استفاده از «فرهنگ لغت دو زبانه» میباشد بنابراین مدرسان باید ترتیبی اتخاذ کنند که دانشجویان بهتر بتوانند از این راهبرد استفاده کنند. به عبارت دیگر مهارت آنها را در حدس معنی کلمه با توجه متن و استفاده از فرهنگ لغت بالا ببرند.
  کلیدواژگان: واژگان انگلیسی پزشکی پیدا کردن معنی کلمه تثبیت معنی کلمه
 • سید رضا آل طه، نگین جباری*، کیومرث نیاز آذری صفحات 59-64
  مقدمه
  دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، به عنوان نهادهای دانش محور نقش کلیدی در توسعه کشورها دارند و عملکرد آنها در حوزههای مختلف باید ارزیابی شود. رتبه بندی یکی از ابزارهای ارزیابی عملکرد، رقابتپذیری و موفقیت دانشگاه ها به شمار میآید. رتبه بندیای مطلوب است که برگرفته از رسالتهای کلیدی نظام آموزش عالی باشد بهگونهای که با اجرای آن، شاهد تغییر رفتار موسسات در مسیر اهداف کلان باشیم. هدف از بررسی مقاله حاضر شناسایی شاخصهای رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی شمال شرق کشور میباشد.
  روش کار
  در این مقاله، به شناسایی شاخصهای رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی شمال شرق کشور پرداختیم که از 115 گزاره 27 کد اصلی استخراج و کدها در 7 محور گروهبندی شدند. برای رتبه بندی دانشگاه علوم پزشکی کارکردهای اصلی در نظر گرفته شده است برای انتخاب معیارهای مناسب بر اساس تحلیل محتوا صورت گرفته و مهمترین مفاهیم هر معیار معرفی گردید. نوع مطالعه مقاله حاضر مطالعه کیفی میباشد.
  یافته ها
  نتایج بررسی نشان میدهد که نظامهای رتبهبندی موجود جامع نبوده و عمدتا با مشکلاتی در زمینه های کیفیت، وزن معیارها، عدم رعایت استانداردها مواجه هستند، نتایج نهایی پژوهش نشان میدهد تاثیرگذارترین کدهای هر معیار به ترتیب استانداردسازی، عوامل آموزش، شاخص حاکمیتی، پژوهش، شاخص توسعه کیفی بوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج نهایی پژوهش نشان میدهد تاثیرگذارترین کدهای هر معیار به ترتیب استانداردسازی، عوامل آموزش، شاخص حاکمیتی، پژوهش، شاخص توسعه کیفی بوده است.
  کلیدواژگان: رتبه بندی شاخص علوم پزشکی استانداردسازی توسعه کیفی
 • آزیتا جعفرنژاد، علی فیروزنیا* صفحات 65-71
  مقدمه
  امروزه عواملی نظیر بروز حساسیتها، پیدایش عوارض جانبی، سویه های مقاوم به آنتیبیوتیک و نیاز بدن به ترکیبات آنتیاکسیدان، اهمیت گیاهان دارویی را مجددا مورد توجه قرار داده است. در این پژوهش خواص آنتیاکسیدان و آنتیباکتریایی عصاره متانولی دو گیاه سوگند کپه داغی ) Jurinea sintenisii Bornm ( و چترگندمی برگگرد ) Bupleurium rotundifoliu ( از استان خراسان شمالی مورد بررسی قرارگرفته است.
  روش کار
  عصاره متانولی دو گیاه ذکر شده به روش خیساندن تهیه شد و میزان فعالیت آنتیاکسیدان آنها با دو روش ) DPPH ( و ( FRAP ( مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اثر آنتیباکتریایی عصاره گیاهان مورد نظر بر علیه 4 نمونه باکتری با روش چاهک آگار مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها
  مقدار IC50 برای عصاره چترگندمی برگگرد 51 / 0 ، سوگند کپه داغی 17 / 1 و برای BHT 35/0 میلیگرم بر میلیلیتر به دست آمد. در حالیکه در روش FRAP میزان فعالیت آنتی اکسیدانی برحسب میلیمول Fe+2 بر گرم عصاره برای سوگند کپهداغی و چترگندمی برگگرد به ترتیب 390 / 424 و 488 / 180 محاسبه گردید. بررسی خواص آنتیباکتریایی نشان داد عصاره متانولی هر دو گیاه تاثیر خوبی بر باکتریهای گرم مثبت از خود نشان دادند و MIC برای سوگند کپه داغی در مقابل باکتریهای باسیلوس سوبتیلوس، استافیلوکوکوس اورئوس و میکروکوکوس لوتئوس به ترتیب 56 / 16،81 / 7 و 26 / 31 میلی گرم بر میلی لیتر و برای چتر گندمی برگگرد به ترتیب 126 ، 26 / 31 و 126 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  چتر گندمی برگگرد توانایی بیشتری در مهار رادیکال DPPH دارد در حالیکه توانایی سوگند کپهداغی در احیا کاتیونهای آهن بیشتر می باشد. در بررسی خواص آنتی باکتریایی بهترین تاثیر مربوط به سوگند کپهداغی بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس با مقدار 812 / 7 = MCI )میلیگرم بر میلیلیتر( میباشد.
  کلیدواژگان: آنتی باکتریایی آنتی اکسیدان DPPH FRAP Jurinea Bupleurium
 • سیده مهسا موسوی لنگری، مریم نیکزاد*، سید علی اصغر قریشی، مائده السادات محمدی صفحات 72-85
  مقدمه
  نانوسلولز، یک ماده طبیعی منحصربهفرد استخراج شده از مواد لیگنوسلولزی است که در سالهای اخیر به دلیل خواص فیزیکی، شیمیایی و زیستی قابلتوجهاش نظیر زیستسازگاری، زیستتخریبپذیری و سمیت کم، توجه محققین زیادی را برای کاربردهای پزشکی به خود جلب کرده است. هدف مطالعه حاضر مروری بر انواع نانوسلولز و کاربردهای آنها در پزشکی اعم از دارورسانی، مهندسی بافت، ایمپلنت و کاشت مواد جایگزین در بدن و مواد ضدباکتری میباشد.
  روش کار
  تحقیق حاضر به روش مروری و با جستجوی واژههای کلیدی در اینترنت و پایگاههای اطلاعاتی Scholar Google ، Direct Science ، Wiley Online Library ، PubMed و Springer به زبان انگلیسی انجام شده است. در مجموع به تعداد 300 مقاله کامل و چکیده مقاله به دست آمد که پس از بررسی عناوین، چکیده و مقدمه مقالات، تعدادی از آنها به دلیل عدم ارتباط با اهداف مطالعه حذف گردید. در نهایت منابع واجد شرایط انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتهاند.
  یافته ها
  بطورکلی سه نوع نانوسلولز، یعنی نانوالیاف سلولزی، نانوکریستالهای سلولزی و سلولز باکتریایی، معرفی شدهاند که وجود آنها در فرآوردههای پزشکی سبب بهبود خواص مکانیکی و زیستی، کاهش سمیت و... میشود. علیرغم تولید چندین محصول موفق برپایه این مواد در دهه گذشته، انتظار میرود در سالهای آینده پیشرفتهای قابلتوجهی از مواد سلولزی بهکار برده شده در زیست پزشکی مشاهده شود. به طورکلی، ایجاد روش های آمادهسازی مطمئن و قابل تکرار جهت تولید مواد سلولزی زیست سازگار با خواص معین و کنترل شده، عاملدار کردن سطح و پراکندگی در مواد، بمنظور پیشرفتهای بیشتر مواد سلولزی در داروسازی و پزشکی مورد نیاز است.
  نتیجه گیری
  در میان انواع مختلف نانوسلولز، سلولز باکتریایی به دلیل سمیت سلولی کم و تخلخل بالا در سالهای اخیر بطور گسترده در کاربردهای زیستپزشکی بکار برده شده است.
  کلیدواژگان: نانوسلولز دارورسانی مهندسی بافت مواد ضدباکتری ترمیم کننده های زخم
 • حسن پاهنگ*، سید نورالدین نعمت اللهی ماهانی صفحات 86-91
  مقدمه
  سیستمهای هم کشتی جنین نشان دادند سلولهای مغذی فواید موثری در تکامل جنین قبل از لانه گزینی دارد. در مطالعه حاضر تاثیرات هم کشتی جنین دو سلولی موش با فیبروبلاست های جنین موش ) MEF ( و فیبروبلاست های جنین انسان ) HEF ( در دوره قبل از لانه گزینی مقایسه شد.
  روش کار
  جنینهای دوسلولی موش که از لوله رحم موشهای Balb / C استخراج شده بودند به طور اتفاقی به سه گروه زیر تقسیم شدند: جنینهای گروه کنترل ) G1 ( به تنهایی و جنینهای گروه آزمون اول ) G2 ( با فیبروبلاستهای جنینی موش وجنین های گروه آزمون دوم ( G3 ( با فیبروبلاستهای جنینی انسان هم کشتی شدند. همه جنینها در محیط کشت MEM- α و در شرایط استاندارد انکوباتور زیر پارافین مایع کشت شدند و ارزیابی جنینها تا مرحله خروج از رونا پلوسیدا ) hatching stage ( انجام شد و نتایج با آزمونهای آماری Mann-Whitney و T-Test آنالیز شد و در همه آزمونها 15 / 1 ≤ P حد معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میزان بلاستولاسیون و خروج از زونا پلوسیدا در جنینهای گروه G2 به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل افزایش یافت. ولی جنینهایی که در گروه G3 کشت شده بودن اختلاف معنی داری با گروه کنترل نشان ندادند به نظر میرسد فیبروبلاستهای جنین موش با حذف استرس اکسیداتیو و تنظیم متابولیسم سلولی، جنین های دو سلولی موش را در برابر شرایط نامساعد ازمایشگاه محافظت میکند.
  نتیجه گیری
  تکامل جنین دو سلولی موش با استفاه از تک لایه فیبروبلاستی جنینی موش در سیستم هم کشتی و در محیط آزمایشگاه نسبت به فیبروبلاستهای جنینی انسان بهتر است.
  کلیدواژگان: جنین دوسلولی هم کشتی فیبروبلاست جنینی موش فیبروبلاست جنینی انسان
 • محسن صحرانورد، آذر آقایاری، علیرضا متاله، اکرم فرهادی* صفحات 89-104
  مقدمه
  پیچ خوردگی مچ پا یکی از رایجترین آسیبهای ورزشی است که به دنبال آن فرد ورزشکار دچار بی ثباتی مزمن مچ پا و نهایتا درد و اختلال در عملکرد میشود. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر شش هفته تمرینات ثبات دهنده تنه بر میزان درد و عملکرد ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی مز من مچ پا انجام گرفت.
  روش کار
  مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی یک سوکور با دو گروه مداخله و شاهد بود. تعداد 31 نفر ورزشکار مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا به طور تصادفی در دو گروه 15 نفره قرار گرفتند. در گروه شاهد تنها فیزیوتراپی رایج و در گروه مداخله علاوه بر فیزیوتراپی رایج، تمرینات ثبات دهنده تنه نیز به کار گرفته شد. قبل و بلافاصله بعد از انجام مداخلات، میزان درد و عملکرد به ترتیب با استفاده آزمون دیداری درد و مقیاس سنجش توانایی پا و مچ پا مورد بررسی قرار گرفت. دادههای به دست آمده با استفاده از آزمونهای آماری 1 ، Independent t ، Paired t و تحلیل کوواریانس در نرمافزار SPSS و در سطح معنیداری 15 / 1 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  پس از کنترل اثر پیش آزمون، میانگین میزان درد و عملکرد در گروه مداخله، در مقایسه با گروه شاهد بهبودی معنیداری داشت ( 15 / 1 > P .)
  نتیجه گیری
  انجام تمرینات ثبات دهنده تنه نسبت به فیزیوتراپی رایج، بهبود معنیداری را در میزان درد و عملکرد ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا ایجاد مینماید، لذا پیشنهاد می شود در برنامه توانبخشی ورزشکاران مبتلابه بی ثباتی مزمن مچ پا این تمرینات گنجانده شود.
  کلیدواژگان: بی ثباتی مفصل درد عملکرد ورزشی تمرین درمانی تمرینات ثبات دهنده
 • پروین سپهر* صفحات 92-79
  مقدمه
  ارتقائ فن آوری، حضور نیروی انسانی در محیطهای صنعتی پررنگتر گردیده است. لذا احتمال مخاطرات و حوادث نیز بیشتر گردید. اهمیت اجرای اصول ایمنی و نیاز به فرهنگ ایمنی بیشتر گردیده است. این مطالعه تاثیر آموزش در ارتقاء فرهنگ ایمنی در استفاده از وسایل حفاظت فردی در صنعت ریخته گری ارزیابی شده است.
  روش کار
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده که در سال 0222 شروع گردیده است در این مطالعه ابتدا سطح فرهنگ ایمنی افراد در ابعاد دوازده گانه با پرسشنامه مورد نظر بررسی گردید. اقدامات آموزشی با برگزاری کلاسهای آموزشی و مدیریتی اجرا شده میزان اثر بخشی مداخلات بصورت مطالعه قبل و بعد با استفاده از آزمونهای آماری مانند تی تست زوجی و همبستگی و نرم افزارهای SPSS19 و EXCEL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
  یافته ها
  میانگین نمره فرهنگ ایمنی کلیه افراد 922 بدست آمده است. از ابعاد دوازده گانه فرهنگ ایمنی، نمره استفاده از وسایل حفاظت فردی 90 / 91 نامطلوب بوده است. آموزش ایمنی با کسب نمره 19 / 02 کمتر از نمره مطلوب بوده است. نمره استفاده از وسایل حفاظت فردی و آموزش ایمنی بعد از انجام مداخلات به سطح مطلوب رسید. میانگین نمره فرهنگ ایمنی بعد از مداخله 900 شده است. میزان اثر بخشی آموزش با مقدار احتمال ) 102 / 1 = P ( نشان دهنده بهبود شرایط بوده است.
  نتیجه گیری
  مداخلات آموزشی ازجمله برگزاری کلاسهای آموزشی با حذف شرایط ناایمن در سازمان میتواند باعث بهبود و ارتقا سطح فرهنگ ایمنی گردد.
  کلیدواژگان: فرهنگ ایمنی وسایل حفاظت فردی آموزش مداخله
 • لیلا قره چلو*، الهه طالبی گرکانی، رزیتا فتحی، غلامرضا حمیدیان صفحات 105-116
  مقدمه
  با شناخت بهتر تغییرات مختلف ساختاری و بیوشیمیایی که در دوران یائسگی در کبد رخ میدهند و همچنین میزان تاثیر تمرینات ورزشی بر آنها، میتوان تغییرات و بیماریهای کبدی را در این دوران مدیریت کرد. لذا هدف از این تحقیق بررسی تاثیر ده هفته تمرین استقامتی بر تغییرات ساختار بافتی و استریولوژیک بخش پارانشیمی کبد و سطح سرمی کلسترول و تریگلیسرید در موشهای اورکتومی شده بود.
  روش کار
  20 سر موش صحرائی به طور تصادفی به چهار گروه شامل گروه سالم کنترل، گروه سالم تمرین، گروه اورکتومی کنترل و گروه اورکتومی تمرین تقسیم شدند. گروههای تمرین سه هفته بعد از عمل جراحی تمرین را آغاز کردند. برنامه تمرینی شامل ده هفته دویدن بر روی تردمیل بود. نمونه برداری از بافت کبد و خونگیری 58 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین انجام شد.
  یافته ها
  اورکتومی شدن باعث آسیب به ساختار بافتی، افزایش حجم پارانشیم کبد ) 009 / 0 > P (، بزرگ شدن اندازه ) 000 / 0 > P ( و کاهش تعداد کل سلولهای هپاتوسیتی ) 000 / 0 > P (، افزایش سلولهای هپاتوسیتی دو هستهای ) 005 / 0 > P ( نسبت به گروه کنترل گردید و حجم پارانشیمی کبد با تمرین کاهش یافت ) 270 / 0 > P(. همچنین میزان تری گلیسرید و کلسترول سرم با اورکتومی افزایش معنی دار داشته و با تمرین کاهش معناداری را نشان دادند.
  نتیجه گیری
  به نظر میرسد که انجام تمرین استقامتی باعث بهبود عملکرد و ساختار بافتی کبد آسیب دیده متعاقب اورکتومی میگردد، به نحوی که آرایش و مورفولوژی سلولهای هپاتوسیتی و پارانشیم کبد در گروه اورکتومی تمرین طبیعیتر از گروه اورکتومی میباشد
  کلیدواژگان: تمرین اورکتومی یائسگی کبد هیستولوژی استریولوژی
|
 • Raheleh Hashemi Habybabady, Negar Ghaderi, Ramin Rahmani, Mahdi Mohammadi * Pages 1-8
  Introduction
  Fire fighting is one of the most dangerous jobs, in which workers with bulky clothing, require high energy and aerobic capacity to carry out intensive activities, such as firefighting and rescue. The purpose of this study was to determine the maximum aerobic capacity and its related factors using treadmill test in firefighters of Zahedan.
  Methods
  In this descriptive-analytic cross-sectional study, 40 firefighting personnel of Zahedan were randomly selected and evaluated. The job satisfaction questionnaire was used and aerobic capacity was determined in a treadmill test. Spearman correlation coefficients, Mann-Whitney, and Kruskal-Wallis were used to analyze of the data.
  Results
  The average maximum oxygen consumed in firefighters was 38.08 ± 14.02 mL/kg/min. There was no significant correlation between age and maximum aerobic capacity yet there was a reversed relationship between the amount of oxygen uptake and work experience (r = -0.386, P 0.014), maximum heart rate (r = -0.846, P
  Conclusions
  The maximum aerobic capacity of the firefighters was higher than the reported values in many other occupational groups, yet it was lower compared with International Association of Fire Fighters recomendation. Therefore, increasing the maximum aerobic power of firefighters with a regular exercise program and pre-employment examinations is recommended to ensure that the physical work capacity is proportionate to the job.
  Keywords: Maximum Aerobic Capacity, Firefighters, Treadmill Test
 • Saeid Doaei, Naser Kalantari, Nazanin Majidi *, Hanieh Malmir Pages 9-14
  Introduction
  Overweightness and obesity, as the underlying cause of physical and mental health, are prevalent in Iranian girls. The present study aimed at evaluating the association between anthropometric measurements with mental health and self-confidence in Iranian girls.
  Methods
  In this case-control study, 160 girls (47 obese or overweight as the case group and 113 normal weight as the control group) aged 13 to 18 years old were recruited. Adolescents’ anthropometric measurements, including height and weight were measured according to international standards, and Body Mass Index (BMI) was calculated. Mental health status and self-confidence were measured using the validated General Health Questionnaire (GHQ) and the Rosenberg Self-Confidence questionnaire, respectively.
  Results
  Overall, 78% of cases and 21% of controls had mental disorders, which significantly differed from each other (P
  Conclusions
  Overweightness was associated with mental health disorders in Iranian girls. However, it seems that obesity was not associated with reduced self-confidence of Iranian girls. Further longitudinal studies with larger number of participants are required to assess the mental effects of obesity in Iranian girls.
  Keywords: Body Mass Index Mental Health Self, confidence Adolescent Girls
 • Hamidreza Mohaddes Hakkak, Seyed Hamid Hosseini, Abbas Farahmand, Rezvan Rajabzadeh, Nassim Saradj Akbari, Ahmad Sadeghi * Pages 15-20
  Introduction
  Family physician and rural insurance policies have been the second important phase of changes in health services provided in Iranian villages and towns with populations under 20 000. The aim of this study was to determine the effects of family physician program on health and demographic indicators in the North Khorasan province.
  Methods
  This descriptive cross sectional study was conducted during year 2016 in North Khorasan province. Data were collected using a standard form and through census at health centers during 2005 to 2016 and summarized by the excel software.
  Results
  Most of the indexes showed improving trend in the years after the implementation of the family physician plan. Indicators, such as Crude Birth Rate and Births attended by skilled health personnel, have increased and neonatal mortality rate and maternal mortality rates have decreased.
  Conclusions
  The status of most health and demographic indicators improved. With correct implementation, constant monitoring, and increased awareness of this plan, effective action can be taken to improve vital horoscope indicators.
  Keywords: Family physician Vital horoscope indicator Rural population North Khorasan
 • Mostafa Ahangari, Shadi Hajikhani, Somayeh Hesam, Rasol Arvin, Mahsa Ghaziasgar * Pages 21-29
  Introduction
  Implementing health promoting activities in a hospital results in hospital efficiency, increasing satisfaction, and life quality of patients and employees and improves the conditions of health hospitals in the competitive health market. In a hospital, different dimensions of the problem should initially be identified by extensive review of indicators and standards, global experiences, and expert views and then an appropriate program should be presented. Therefore, the present study aimed at performing a systematic review of indicators for health promotion of hospitals.
  Methods
  The present research was a descriptive- practical study. Sampling in this study was conducted by census due to the limited size of the study population (hospital directors of Tehran University of Medical Sciences). The data collection tool was a researcher-made questionnaire in two parts, including demographic information and factors affecting the implementation of health promoting hospitals. For data analysis, descriptive statistical analysis was performed by using SPSS version 18.
  Results
  For planning a health promotion project at hospitals, they should pay attention to health promotion, clinical outcomes, holistic health, quality of life, patient satisfaction, equitable and health literacy for health promotion.
  Conclusions
  Since the hospital responsibility goes beyond providing specialized and clinical services, all hospitals need to review their health-promoting standards, consider international experience and experts, and take appropriate actions to improve their services.
  Keywords: Standard Hospital Health Promoter
 • Hamid Tavakolighuchani, Sima Sadat Hejazi, Babak Ebrahimi, Monireh Tabei * Pages 30-35
  Introduction
  Prioritization in the admission of critical patients at the intensive care unit plays an important role in reducing mortality and hospital stay. The aim of this study was to determine the mortality rate of patients admitted to the Intensive Care Unit (ICU(of Shahid Chamran Hospital of Ferdows City with Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) II.
  Methods
  In this cross-sectional study, 80 patients admitted to the Intensive care unit of Shahid Chamran Hospital of Ferdows were selected through the convenience sampling method, according to the inclusion criteria from January 2016 to January 2017. The tool of the study included demographic questionnaire and APACHE II. The survival or death of patients and the length of ICU stay were recorded. Data were analyzed with the Chi-square and independent t-test using SPSS version 21.
  Results
  The mortality rate among all patients was 40% and the predicted mortality rate with the APACHE score was 25%. The mean APACHE II score was 14.9 ± 8.4 and 17 ± 4.6 in the surviving patients and the dead patients, respectively. The difference between them was significant (P value
  Conclusions
  The actual mortality percentage was far from the estimated percentage calculated by APACHE II. Conclusions in this regard require further researches.
  Keywords: APACHE Mortality Intensive Care Units
 • Majid Kermani, Seyedeh Nastaran Asadzadeh *, Mahdi Farzadkia, Mitra Gholami Pages 36-45
  Introduction
  About 40% of pesticide production in the world is related to herbicides. Herbicides are one of the major contaminants of aquatic ecosystems. Paraquat (PQ) is a noble, non-selective, and solvent-free herbicide in aqueous solutions. In this study, degradation of paraquat was investigated using the UV/H2O2 process.
  Methods
  In the present study, variables, including initial concentration of toxin, contact time, pH, and H2O2 concentration on paraquat removal in a laboratory scale were investigated. The concentration of the residual paraquat was determined using HPLC. The amount of mineralization under optimal conditions was measured by measuring the amount of TOC removal according to the standard method 5310- B.
  Results
  The optimum removal efficiency of PQ by UV/H2O2 process was 87.75% with H2O2 concentration of 33 mmol/L, pH of 5, initial PQ concentration of 25 mg/L, and reaction time of 120 minutes. Moreover, 77.29% of the Total Organic Carbon (TOC) was removed under similar conditions. In addition, the data was found to follow the first-order kinetics.
  Conclusions
  Considering the growing use of UV radiation in water treatment processes and the considerable efficiency of UV/ H2O2 process in removing PQ, this method can be proposed for the elimination of PQ after performing cost-benefit analyses.
  This research showed that according to purification goals and standards for wastewater treatment, UV/ H2O2 process can be used as a past or final treatment.
  Keywords: Pesticide Paraquat (PQ) Photochemical Oxidation (UV, HP)
 • Soghra Mehri *, Yasser Omar Rawas, Faezeh Vahdati Hassani, Gholamreza Karimi, Hossein Hosseinzadeh Pages 46-52
  Introduction
  Due to the importance of Acrylamide (ACR) neurotoxicity, investigation of the compounds, which can reduce the toxicity of ACR seems to be essential. The antioxidant effects of Silybum marianum (milk thistle) have been shown by different studies. The aim of this study was to evaluate the possible protective effects of the extract of S. marianum in prevention of the neurotoxicity of ACR in both in vitro and in vivo models.
  Methods
  Acrylamide toxicity in PC12 cells and the protective effect of S. marianum extracts to prevent toxicity were evaluated by the MTT test. Neurotoxicity was induced using administration of ACR (IP) for 11 days in rats. The effect of different doses of ethanolic extracts (200, 400, and 600 mg/kg) of milk thistle was evaluated in ACR-induced neurotoxicity in Wistar rats using gait score examination. In this study, vitamin E (200 mg/kg) was used as a positive control. At the end of the treatment the gait score was evaluated.
  Results
  The viability of the cells decreased following exposure to different concentrations of ACR for 24 hours (IC50: 5mM). The alcoholic extract of S. marianum at different concentrations after 24 hours of exposure to cells led to a significant decrease in toxicity. Furthermore, ACR at a dose of 50 mg/kg caused significant motor disorders in rats. The alcoholic extract at a dose of 600 mg/kg significantly improved animal movements as compared to the group receiving ACR.
  Conclusions
  The alcoholic extract of S. marianum significantly reduced the neurotoxicity of ACR in both in vitro and in vivo models, possibly through antioxidant activity.
  Keywords: Acrylamide Silybum marianum Milk thistle Neurotoxicity Antioxidant
 • Akbar Solati *, Pouyan Shakouri, Fateme Padidaran Moghadam Pages 53-58
  Introduction
  This study aimed at investigating the strategies adopted by North Khorasan University of Medical Sciences medical and paramedical students in learning English medical vocabulary.
  Methods
  In this study, 124 students of North Khorasan University of Medical Sciences (37 males and 87 females) were asked to answer Schmitt''s (1997) questionnaire. The collected data were analyzed by the SPSS software.
  Results
  The analysis of the data obtained from this study revealed significant points about the student's vocabulary learning behaviors. First, most of the students used strategy No. 4, "guess meaning from textual context" to discover the meaning of the words and students found strategy number 5, "use a bilingual dictionary", as the most useful. Moreover, the strategy adopted by Iranian students to consolidate the meaning of words, i.e. "verbal repetition", had the highest percentage of usage. The most useful consolidation strategies, according to the results of this study, were "image word's meaning", "take notes in class", and "continue to study words over time".
  Conclusions
  The findings indicated that guessing the meaning from context and dictionary use strategies were the most popular strategies while asking the teacher for meaning was rarely used. Teachers should teach how to guess the meaning from context and to use dictionary in the class to increase vocabulary knowledge.
  Keywords: Discovery Strategies Consolidation Strategies Learning Medical English
 • Seyyed Reza Al-E-Taha, Negin Jabbari *, Kiumars Niaz Azari Pages 59-64
  Introduction
  Universities and higher education institutions, as knowledge-based institutions, play a key role in the development of countries, and their performance in different domains should be evaluated. Ranking is one of the tools for assessing performance, competitiveness, and success of universities. It is desirable to rank, as one of the key missions of the higher education system, so that, with its implementation, institutions can change on the path to reach their goals.
  Methods
  In this study, the researchers identified the ranking indixes of the Northeast Universities of Medical Sciences, extracted from 119 citations of 27 original codes and categorized to seven branches. For the ranking of the medical sciences university, the main functions were considered. This was done to select appropriate criteria based on content analysis and the most important concepts of each criterion were introduced.
  Results
  The results showed that the most influential codes of each criterion was standardization, training factors, governance index, research, and quality development index.
  Conclusions
  xx
  Keywords: Ranking Medical Sciences Standardization Qualitative Development
 • Azita Jafarnezhad, Ali Firouzni * Pages 65-71
  Introduction
  Nowadays, the emergence of allergies, side effects of drugs, antibiotic-resistant strains, and the need of body to antioxidants emphasized the importance of herbal medicines. In the current study, the antibacterial activity and antioxidant properties of methanolic extracts of Jurinea sintenisii Bornm and Bupleurium rotundifolium L., two medical herbs from North Khorasan Province, Iran, were investigated.
  Methods
  Methanolic extracts of the plants were prepared by soaking method and accordingly, their antioxidant activity were assessed by DPPH (2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl-hydrate) and FRAP (Ferric reducing antioxidant power) methods. Also, the antibacterial activity of the extracts were studied on four bacterial species by well-agar-diffusion method.
  Results
  The IC50 value of Bupleurium rotundifolium L., Jurinea sintenisii Bornm, and butylated hydroxytoluene (BHT) was 0.61, 1.71, and 0.35 mg/mL, respectively, while based on the FARP method, the antioxidant activity of Jurinea sintenisii Bornm and Bupleurium rotundifolium L. were 424.390 and 180.488 mM Fe 2 /g, respectively. In addition, both plants had a good antibacterial activity on Gram-positive bacteria; the minimum inhibitory concentration (MIC) of Jurinea sintenisii Bornm against Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, and Micrococcus luteus was 15.65, 7.81, and 31.25 mg/mL, respectively; while it was 125, 31.25, and 125 for Bupleurium rotundifolium L., respectively.
  Conclusions
  Bupleurium rotundifolium L. can better inhibit DPPH radicals, while Jurinea sintenisii Bornm can better reduce iron cations; both plants have remarkable antioxidant capacity that can be used in different conditions. In the current study, Jurinea sintenisii Bornm extract had higher antibacterial activities against Staphylococcus aureus (MIC = 7.812 mg/L).
  Keywords: Antioxidant DPPH FRAP Antibacterial Jurinea sintenisii Bornm, Bupleurium rotundifolium
 • Seyedeh Mahsa Mousavi, Maryam Nikzad *, Seyed Ali Asghar Ghoreyshi, Maedeh Sadat Mohammadi Pages 72-85
  Introduction
  Nanocellulose is an exclusive natural substance extracted from lignocellulosic biomass, which attracted the attention of many researchers regarding its medical application during the recent years, owing to their remarkable physical, chemical, and biological properties such as biocompatibility, biodegradability, and low toxicity. The current study aimed at reviewing cellulose types and their application in medicine including drug delivery, tissue engineering, implants and substitute materials in body, and antibacterial agents.
  Methods
  This review study was conducted searching keywords in online databases such as Wiley Online Library, Google Scholar, ScienceDirect, Springer, and PubMed in English language. A total of 300 full-text articles and abstracts were extracted, which some of them were excluded due to irrelevant contents. Finally, the eligible articles were selected and investigated.
  Results
  Generally, three types of nanocellulose as nanofiber, nanocrystal, and bacterial celluloses were introduced, which their application in medical products improved mechanical and biological properties, reduced toxicity, etc. Although during the last decade several successful nanocellulose-based products were introduced, a significant improvement in cellulose biomedical materials is expected. Totally, innovation of reliable manufacturing methods for biocompatible cellulose materials with controlled certain properties, functionalization of the surface, and dispersion for pharmaceutical and biomedical applications are required.
  Conclusions
  Among the different types of nanocellulose, bacterial nanocellulose are widely utilized in recent years for biomedical applications, owing to their low toxicity and high porosity.
  Keywords: Nanocellulose Drug Delivery Systems Tissue Engineering Antibacterial Agents Wound Healing
 • Hassan Pahang *, Seyed Noureddin Nematollahi Mahani Pages 86-91
  Introduction
  Co-culture systems showed that feeder cells have positive effects on the development of fetus before implantation. In the present study, the effects of mouse embryonic fibroblasts (MEF) and human embryonic fibroblast (HEF) co-culture on two-cell mouse embryos in the early developmental stage were compared.
  Methods
  Two-cell mouse embryos extracted from the Balb/C mice uterine tubes were divided randomly to three groups as follow: the control group (G1) that cultured alone, the first experimental group (G2 group) that co-cultured with HEF, and the second experimental group (G3 group) that co-cultured with MEF. Also, the embryos in all groups cultured in the same culture medium (MEM-α (under the standard conditions such as incubation under liquid paraffin and daily evaluation for hatching stage. Then, data were analyzed by the Mann-Whitney and Student t test (P
  Results
  The results of the current study showed that the development of embryos in terms of blastulation and hatching rate was significantly increased in the G2 group than the control group (P
  Conclusions
  The current in vitro study showed that the monolayer of MEF is better than that of HEF to develop two-cell mouse embryos.
  Keywords: Two, cell Embryo Co, culture Mouse Embryonic Fibroblast Human Embryonic Fibroblast
 • Mohsen Sahranavard, Azar Aghayari, Alireza Motealleh, Akram Farhadi * Pages 89-104
  Introduction
  Chronic ankle instability is the most common residual and debilitating symptoms of acute ankle sprain leading to lose of training and competition in athletes. The current randomized, controlled trial aimed at investigating the effect of a six-week core stability training on dynamic postural control in individuals with chronic ankle instability.
  Methods
  The current single-blind, clinical trial was conducted on 30 people who were assigned randomly into the experimental and control groups. A pretest-posttest control group design was used to evaluate the intervention. The six-week intervention (core stability exercises) used for experimental group and both groups underwent conventional physiotherapy. Before and immediately after the intervention, the pain and function were evaluated in the subjects using the visual analogous scale (VAS) as well as the ankle and foot abilities scale (FAAM).Analysis of covariance (ANCOVA) compared outcomes between the groups. The paired samples t test compared the results within the groups. P
  Results
  Results showed a significant differences in the mean of pain and performance between the experimental and control groups in post-test analyses (P
  Conclusions
  It can be concluded that core stability training can improve dynamic balance in patients with chronic ankle sprain. Therefore, this type of training is recommended as a therapeutic option for such patients.
  Keywords: Joint Instability Pain Athletic Performance Exercise Therapy Exercise Therapies
 • Parvin Sepehr * Pages 92-79
  Introduction
  While technology has developed and extended, presence and role of manpower force in industrial environments has become bolder so possibility of work hazards and accidents has increased. Therefore, the importance of implementing safety principles and the need for a safety culture has also increased. This study investigated promotion of safety culture by emphasizing on training effect on using individual protection instruments in a casting industry.
  Methods
  This study was analytical descriptive and was done during year 2015. In this study, first, individual’s safety culture was investigated and safety culture level was assessed in twelve dimensions. Then, management and educational proceedings were performed. Next, effectiveness of interventions was analyzed through before and after study by using some statistical tests, such as paired T test correlation with the SPSS 19 and Excel software.
  Results
  Average score of individual’s safety culture was 243. After using personal protection equipment, twelve dimensions of safety culture obtained a score of 20/21, which was lower than the favorable score. Also, safety training with a score of 13/02 was lower than the favorable score. Indeed, score of using personal protection equipment and safety training reached the desired level after score 26/08 interventions. Average score of individual’s safety culture after interventions was 281. Effectiveness was illustrated by the probability score (p=0.015).
  Conclusions
  Educational interventions, such as holding training classes by removing unsafe conditions in the organization, can improve and enhance the level of safety culture.
  Keywords: Safety Culture Personal Protective Equipment Training Intervention
 • Leila Gharahcholoo *, Elaheh Talebi-Garakani, Rozita Fathi, Gholamreza Hamidian Pages 105-116
  Introduction
  With better understanding of the various structural and biochemical changes during menopause in the liver, as well as the effect of exercises on such parameters, liver changes and diseases can be managed during this period. Therefore, the current study aimed at investigating the effect of a 10-week endurance training program on changes in tissue and stereological structure of the liver parenchyma, as well as the serum levels of cholesterol and triglyceride in ovariectomized rats.
  Methods
  A total of 20 rats were randomly divided to four groups as healthy control, healthy training, ovariectomy, and training ovariectomy. Groups received the training program three weeks after the surgery. The training protocol was a 10-week treadmill-running. The rat liver and blood samples were taken 48 hours after the last training session.
  Results
  Based on the study findings, ovariectomy damaged the tissue structure, increased liver parenchyma volume (P
  Conclusions
  It seems that endurance training improves the function and structure of the damaged liver following ovariectomy; therefore, the arrangement and morphology of hepatocytes and parenchymal liver cells in the training ovariectomy group were more normal than those of the ovariectomy group.
  Keywords: Exercise Ovariectomy Menopause Liver Histology Stereology