فهرست مطالب

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی - پیاپی 13 (پاییز و زمستان 1394)
 • پیاپی 13 (پاییز و زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقاله پژوهشی
 • محسن علی نژاد *، حسین عباسیان، محمدرضا بهرنگی صفحات 9-25
  پژوهش حاضر با هدف بررسی برازش مدل ارائه شده در زمینه رهبری مورد اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان با میانجی گری متغیر عدالت سازمانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمام معلمان مدارس دبیرستان پسرانه آموزش و پرورش منطقه دو شهر قم تشکیل داده اند. از جامعه آماری یادشده، 300 نفر بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه رهبری مورد اعتماد (آوولیو و همکاران، 2007)، پرسشنامه عدالت سازمانی نیهف و مورمن (1993) و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1997) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، از مدل معادلات ساختاری، شاخص های برازش و ضرایب مسیر استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد رهبری مورد اعتماد بر تعهد سازمانی معلمان تاثیر مستقیم و معناداری دارد و عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی معلمان تاثیر مستقیم و معناداری دارد؛ همچنین رهبری مورد اعتماد به صورت غیرمستقیم ازطریق عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی معلمان تاثیر معناداری دارد؛ درنتیجه، مدل مفهومی ارائه شده از برازش آماری مناسبی برخوردار است؛ بدین معنا که مدل تبیین تعهد سازمانی بر اساس رهبری مورد اعتماد و عدالت سازمانی، با داده های تجربی برازش دارد.
  کلیدواژگان: رهبری مورد اعتماد، تعهد سازمانی، عدالت سازمانی، معلمان
 • کامیار قهرمانی فرد *، میرمحمد سید عباس زاده صفحات 26-46
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی بومی استانداردهای حرفه ای معلمان مقطع متوسطه در محیط های یاددهی-یادگیری انجام شده است. رویکرد پژوهش حاضر، از نوع کیفی و روش مطالعه استفاده از تکنیک دلفی است. ابزار پژوهش، پرسشنامه دلفی و دربرگیرنده 118سنجه ارزیابی در قالب 12 کلید مولفه استاندردهای حرفه ای است که درنتیجه پایش محیطی و شبکه ای از منابع ملی و بین المللی استخراج شده و محقق آن را پالایش و تنظیم کرده است و در دو دور پیوسته دلفی به صورت الکترونیکی میان 32 نفر نمونه منتخب که به صورت هدفمند گزینش شده اند، توزیع شده و بازخوردها مطابق پیوستار اجماع دلفی به اعضا انعکاس یافته است. تجزیه وتحلیل پاسخ های دلفی تا رسیدن به اجماع نسبی و دستیابی به همرایی بالا، به روش آمار توصیفی و با استفاده از شاخص های فراوانی، میانگین، انحراف معیار جداول و نمودارها انجام گرفته است. یافته های به دست آمده نشان می دهد متخصصان روی 10 حیطه استاندارد حرفه ای با 44 زیرمولفه یا سنجه عملکرد حرفه ای بومی برای معلمان متوسطه به توافق و اجماع نسبی دست یافته اند که در قالب الگویی مفهومی–تجربی برای مدل بومی استانداردهای حرفه ای معلمان متوسطه اعتباربخشی و ارائه شده است.
  کلیدواژگان: استانداردهای حرفه ای، معلمان متوسطه، مطالعه دلفی
 • مختار ذاکری *، مسعود نوابی، اکبر حکیمی پور، اسماعیل سالاری پور صفحات 47-67
  یکی از عمده ترین نظریه های یادگیری که برای بهبود کیفیت یادگیری و در مقابل نظریه های رفتارگرایی و شناخت گرایی مطرح شده نظریه سازنده گرایی است که در این مطالعه، مفروضه های این نظریه در کتاب هایفارسی، علوم تجربی و مطالعات اجتماعی ششم دبستان بررسی شده است. در این پژوهش با رویکردی غیر پیدایشی، مفروضه های سازنده گرایی در کتاب های یادشده، بررسی و روندها و چگونگی پردازش به این مفروضه ها، مطالعه شده است. پژوهشگر برای داده یابی از روش اسنادی و به منظور داده کاوی، از روش تحلیل محتوای قیاسی مایرینگ بهره گرفته است. ابزار پژوهش، پژوهشگر بوده و نمونه از نوع هدفمند است که کتاب های فارسی، علوم تجربی و مطالعات اجتماعی ششم دبستانرا شامل می شود. نتایج نشان می دهد در کتاب های سه گانه یادشده، مفروضه های سازنده گرایی مطرح شده اند؛ اما میزان پردازش این مفروضه ها، در کل چشمگیر نیست. از طرفی، سه مفروضه ساخت دانش بر مبنای تجارب، تفاسیر شخصی، خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی در جریان تعاملات اجتماعی و فعالیت فراگیر در محیط طبیعی بیشترین بسامد را دارند. در تدوین متن اصلی چندان به مفروضه های سازنده گرایی توجه نشده است و عموما، پردازش مفروضه ها به بخش های فعالیت ها، موقعیت ها و کاربرگه ها، خود آزمایی ها و گفت وگوها اختصاص داده شده است.
  کلیدواژگان: سازنده گرایی، مفروضه های سازنده گرایی، کتاب های فارسی، علوم تجربی و مطالعات اجتماعی ششم دبستان
 • سعید پورغبدل *، محمد نریمانی، مسلم عباسی، عظیم امیدوار صفحات 68-82
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تعارض والد- نوجوان و حمایت اجتماعی در پیش بینی سازگاری دانش آموزاناست. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش تمام دانش آموزان پسر مقطع دوم و سوم دبیرستان شهر تهران است که 300 نفر از آنها به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای برای نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از مقیاس سنجش تعارض والد- نوجوان، پرسشنامه حمایت اجتماعی و مقیاس سازگاری استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین تعارض والد- نوجوان با سازگاری دانش آموزان ارتباط منفی معناداری وجود دارد (001/0P<)؛ همچنین بین حمایت اجتماعی با سازگاری دانش آموزان ارتباط مثبت معنادارای به دست آمد (001/0P<). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان می دهد 45 درصد از واریانس سازگاری دانش آموزان به طور معناداری از طریق متغیرهای تعارض والد- نوجوان و حمایت اجتماعی تبیین می شود. با توجه به این نتایج می توان گفت تعارضات خانوادگی و انتظارات متفاوت بین نوجوان و والدین آنها و همچنین طرز حمایت از جانب دیگران می تواند سازگاری یا ناسازگاری این دانش آموزان را پیش بینی کند؛ بنابراین توجه به این موضوع در جامعه امروزی از سوی مسئولان و متخصصان حوزه روان شناسی و جامعه شناسی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
  کلیدواژگان: تع، ارض والد- نوجوان، حمایت اجتماعی، س، ازگاری
 • حسین زارع، ملیحه فدایی مقدم*، زیبا برقی ایرانی صفحات 83-96
  هدف تحقیق حاضر، بررسی ارتباط میان ادراک ریسک، درآمیختگی افکار و پاسخ های مقابله ای با انگیزه پیشرفت نوجوانان با هدف ارائه مدل پیش بینی است. نخست،تعداد240 نفر در مطالعه همبستگی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند؛ سپس برای سنجش فرضیه ها از مقیاس ادراک ریسک بنتین و پرسشنامه درآمیختگی افکار و پرسشنامه پاسخ های مقابله ای و همچنین از پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس استفاده شد. برای تحلیل نتایج از همبستگی و رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته ها نشان می دهد در رگرسیون گام به گام میان درآمیختگی فکر-رویداد با انگیزه پیشرفت رابطه وجود دارد. پاسخ های مقابله ای رابطه قوی تری با انگیزه پیشرفت نشان داده است. نتایج نشان می دهد نوجوانانی که از راهبردهای مقابله ای مسئله مدار استفاده می کنند و درآمیختگی فکر-رویداد بیشتر البته نه در حد اختلال وسواس دارند، از انگیزه پیشرفت بیشتری نیز برخوردارند و دارای پیشرفت تحصیلی برتری هستند.
  کلیدواژگان: ادراک ریسک، درآمیختگی افکار، پاسخ های مقابله ای، انگیزه پیشرفت
 • سمیه زادمهر *، اباصلت خراسانی، حامد زمانی منش صفحات 97-118
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول از نظر میزان توجه به مولفه های حقوق بشر انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتواست. جامعه آماری مشتمل بر تمام کتاب های درسی کتاب های مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول بوده و با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و به دلیل محدودبودن جامعه آماری از نمونه گیری صرف نظر شده و کل جامعه آماری برای نمونه در نظر گرفته شده است. در این تحقیق از روش تحلیل محتوای آنتروپی شانون استفاده شده و واحد تحلیل متن، تصویر، پرسش و فعالیت بوده و روایی و پایایی ابزار پژوهش تایید شده است. عمده ترین یافته های پژوهش نشان می دهد از مجموع 387 واحد ضبط شده برای مولفه های حقوق بشر، مولفه «حق داشتن محیط زیست سالم» با 73 واحد بیشترین واحد ضبط شده را به خود اختصاص داده و مولفه «حق امنیت» بیشترین ضریب اهمیت در محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول را به خود اختصاص داده است؛ همچنین مولفه های حقوق بشر در کتاب های درسی مطالعات اجتماعی دوره متوسطه اول به صورت متوازن تقسیم نشده است.
  کلیدواژگان: حقوق بشر، کتاب های درسی، مطالعات اجتماعی، دوره متوسطه اول
 • بررسی مقایسه ای رابطه بین ابعاد هویت با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
  طاهره سهرابیان *، مریم عبدالهی مقدم صفحات 111-132
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بینابعاد هویت با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان همدان انجام شده است. گروه نمونه شامل 200 دانشجو(121 دختر و 79 پسر) بود که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.در این پژوهش از2 پرسشنامه ابعاد هویت (AIQ-IV ( و و هویت –نسخه چهارم) AIQ-IV و مقیاس رضایت از زندگی (داینر و همکاران،1985) استفاده شد. داده ها با روش های آماری توصیفی ،ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون t استودنت و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین ابعاد هویت و رضایت از زندگی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که رضایت از زندگی در دو گروه دختران و پسران به طور معنی داری تنها از طریق بعد هویت فردی قابل پیش بینی بود..اما در دختران این بعد، پیش بینی کننده ی قوی تری بود. در مقایسه ی دو جنس تفاوت معنی داری بین دختران و پسران در ابعاد هویت (فردی،ارتباطی،اجتماعی و جمعی ) وجود نداشت ،اما در متغیر رضایت از زندگی نمرات دختران بطور معناداری بالاتر از پسران بود.
  کلیدواژگان: رضایت از زندگی، ابعاد هویت، دانشجویان، جنسیت
|
 • Kamyar Ghahramani Fard * Pages 26-46
  This study aims to design an indigenous model of professional standards that measure instructional and professional performance of high school teachers, particularly in the teaching - learning environments. The research population consisted of a group of teachers, faculties and education specialists from Iran’s East Azarbaijan province department of education and universities department of educational Sciences, with sample of 32 "Delphi panel" to make the Delphi study. The methodology is qualitative research using the Delphi technique. The Delphi instrument regulated by the researcher includes 118 measures in 12 key components of professional standards that will extracted by environmental monitoring and scanning the national and international network of resource And sent to members electronically in two Continuous Delphi Rounds and the consensus feedback reflected among them. Analysis of Delphi responses to reaching rough consensus is done through descriptive statistics methods. The results from this study showed that experts panel have achieved relative consensus over 10 standards domain with the 44 sub-components for high school teachers that is validated and presented in a conceptual - empirical professional standards model for local high school teachers.
  Keywords: professional standards, high school teachers, Delphi study
 • Mokhtar Zakeri * Pages 47-67
  One of the major theories of learning proposed for improving the quality of learning and is in the contrary of the theories of behaviorism and cognitive learning is the constructivist theory that its presuppositions have been studied in Persian, science and social books of sixth grade. In this study by a nonexisting approach, constructivist presuppositions mentioned in books, reviews, trends and the way of processing these assumptions have been studied. Data have been researched by the method of inductive content analysis of Mayring. Researcher and the research tools are targeted samples of Persian books, science and social studies of the sixth grade. The results show that the triple books, constructivism presuppositions are discussed, but the processing of these assumptions totaly is not outstanding. Also the triple remarked assumptions based on experience, knowledge, and personal interpretations, and creation of meaningful social experiences during social interactions and activity-based pervasive environments have the highest frequency. In the original formulation, is not paid more attention to constructivism. Generally, assumption processing has been devoted to the sectors of activities, situations, selfexamination, worksheets, and dialogues.
  Keywords: constructivism, constructivist presuppositions, Persian books, science, social studis of sixth grade
 • Saeed Poor Ghabdel * Pages 68-82
  The purpose of this research was the study of the role of the Parent - Adolescent Conflict and social support in predicting students’ adjustment. This research is descriptive and correlational. The population of the study, all second and third grade high school students in Tehran city that 300 people of the multi-stage cluster sampling method has been selected. To collect data for this study due Parent - Adolescent Conflict scale, social support questionnaire and adjustment scales was used. Also we used Pearson correlation and multiple regression analysis to analyze the research data. The results showed that there is a significant negative correlation with the student's adjustment (p
  Keywords: Parent - Adolescent Conflict_social support_Adjustment
 • Malihe Fadaei Moghadam * Pages 83-96
  The aim of the present study (correlation study) was examination of the relationship between risk perception, blending thoughts and coping responses achievement motivation in adolescents with the aim to see the model was anticipated. That each contribution in explaining their motivation. 240 patients using cluster random sampling method were selected. To assess the hypothesis of this research study the correlation of risk perception scale of Bentin and the intersection of thoughts questionnaire, coping responses questionnaire as well as achievement motivation questionnaire of Hermans were used. For analysis, Pearson correlation and stepwise regression model were used. The results showed, in stepwise regression there is a significant positive correlation between all dimensions of coping response and thought-event fusion. Also coping response was more positively correlated with achievement motivation. The results showed in the adolescents who are problem-focused with high thought-event fusion and use coping strategies, their motivation is higher and get better academic achievements.
  Keywords: risk perception, the combination of thoughts, coping responses, achievement motivation
 • Somaye Zad Mehr * Pages 97-118
  This study aimed to analyze the content of the first high school social studies textbooks in terms of attention to the human rights component. The research method is descriptive and content analysis. The study population consisted of all high school social studies textbooks in first period (2 volumes). Due to the nature of the subject and because of the limited population, the sampling was not regarded and all the study population was considered as a sample. Shannon entropy is used in this research and the units of analysis are texts, images, and activities. Validity and reliability of this study has been approved. The major findings of this study indicate from 387 units that are recorded for the human rights component, the component "right to a healthy environment,"with 73 units recorded is the largest single component and the component "right to security" has the highest importance coefficient in the first high school social studies textbook content. The human rights components of the first high school social studies textbooks have undistributed balance.
  Keywords: Human Rights, Social Studies Textbooks, First High School Period
 • The comparative Study of The Relationship between Identity Aspects with Life Satisfaction in Students of Farhangian University
  Tahereh Sohrabiyan * Pages 111-132
  The purpose of this study was investigate the relationship betweenidentity aspects with lifesatisfaction in students ofFarhangian University. Participants were 200 Students ( including 121 female and 79 male ) of Farhangian University in Hamedan city who were selected by stratified random sampling In this study used of the Aspects Of Identity Questionnaire –IV and Life Satisfaction Questionnaire (Diener et al,1985). Data was analyzed through descriptive statistics, correlation coefficients, t test for independent samples and stepwise regression analysis Results showed there was a significant relationship between identity aspects with life satisfaction. also the stepwise regression analysis showed thatlife satisfaction was predictable from personal identity aspect in male and female groups, but this aspect was stronger predictor in female group. There was no significant difference between male and female in personal, relational, social and collective identity ,but females get higher scores in life satisfaction than males.
  Keywords: life satisfaction, identity aspects, students, gender