فهرست مطالب

پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی - پیاپی 47 (مهر 1396)
 • پیاپی 47 (مهر 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقاله علمی - پژوهشی
 • جواد حسین زاده ساداتی * صفحات 1-13
  فرهنگ و هنر ایران آنچنان پیچیده و غنی است که بیش از یک سده است که پژوهشگران به کشف و توصیف و توضیح آن پرداخته و همچنان نیز در وصف آن قلم می زنند. کتاب تاریخ فرهنگ و هنر ایران نیز از جمله کتاب هایی در این زمینه است که برای معرفی فرهنگ و هنر ایران در دوران پیش از اسلام به دانشجویان و علاقه مندان تهیه و تدوین شده است. کتاب تلاش کرده تا با دیدگاهی درزمانی (Diachronic) به معرفی و بحث (هر چند مختصر) در مورد ابعاد مختلف هنر و فرهنگ ایران پیش از اسلام بپردازد. چنین تلاش هایی قطعا در آشنایی نسل جوان کشور با فرهنگ های گذشته جامعه ایران و به ویژه ایران باستان مفید و در شرایط امروزی که بحران هویت گریبان جامعه ما را گرفته، راهگشا خواهد بود. نوشتار حاضر نخست به معرفی این اثر پرداخته و چارچوب شکلی و محتوایی آن بررسی و توصیف می کند. سپس هم در مورد شکل و هم در مورد محتوا، پیشنهاداتی را ارائه می کند که نگارنده امیدوار است در صورت به کارگیری آنها در چاپ های بعدی کتاب، موجب بهبودی کیفی آن شده و نگارندگان کتاب را هر چه بیشتر به هدف اصلیشان نزدیک کند.
  کلیدواژگان: ایران باستان، باستان شناسی، تاریخ، فرهنگ، هنر
 • محمد خدادادی مترجم زاده * صفحات 15-29
  این متن در تلاش است با بررسی هدف مند کتاب ‘عکاسی برای تماشا’ بر اساس محورهای چهار گانه: معرفی کلی اثر و مولف، تحلیل بیرونی و خاستگاه اثر و مولف آن، تحلیل درونی و جایگاه اثر، نقد و ارزیابی اثر، از جنبه های مختلف ارزش ها و کاستی های کتاب را شناسایی نموده و بتواند سیمای مناسبی از ویژگی های کاربردی و شکلی آن به دست دهد. در این مسیر، نگارنده در مقدمه با ترسیم دیدگاهی کلی نگر به ترجمه ی متون عکاسی در ایران، شرایط کلی جامعه عکاسی ایران را در زمان چاپ کتاب مورد نظر بر می شمارد. سپس به تفصیل مندرجات کتاب را از منظرهای پیشنهادی می سنجد و با ارزیابی موارد مفید و کاستی های کتاب به این نتیجه می رسد که به رغم وجود کاستی های موجود اعم از ساختار کتاب و ایراد های ترجمه، فواید این کتاب برای جامعه کنونی عکاسی و به ویژه جامعه دانشگاهی کشور بسیار بیش از کاستی های آن است؛ به شرط آن که به نحوی مطلوب به مراکز دانشگاهی و هنری معرفی شود.
  کلیدواژگان: عکس، نمایشگاه، تماشا، عکاسی، نقد
 • کوروش روستایی * صفحات 31-49
  در این مقاله یکی از کتاب های ترجمه در حوزه ی باستان شناسی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. این نوشته به ماهیت و اهمیت کتاب اصلی نمی پردازد، که در نوع خود کتاب معتبری بوده است، بلکه هدف از آن، بیان کاستی ها و ابهاماتی است که در نسخه ترجمه شده دیده می شود. مشکلات و کاستی های ترجمه کتاب مورد بحث در چندین مقوله مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است، ازجمله ترجمه غیر دقیق، ترجمه نامفهوم یا اشتباه، خوانش دشوار و ناهم خوانی در ترجمه. ایراد اصلی کتاب، ترجمه واژه به واژه یا تحت اللفظی است که موارد متعددی به عنوان شاهد، همراه با ترجمه پیشنهادی این قلم، آورده شده است. نداشتن درک و دریافت درست از موضوع و مباحث کتاب، از دیگر ایرادات جدی کتاب مورد بحث است. این مورد نیز با مثال های متعدد، نشان داده و بحث شده است. از دیگر ایرادات کتاب، کاربست برابرنهاده های اشتباه، ناآشنا یا گاه به کلی اشتباه است که باعث شده سودمندی و اثرگذاری کتاب برای خواننده ی فارسی زبان به کمینه مقدار برسد. ترجمه، چاپ و انتشار کتابی از این دست، با چنین کیفیت نازلی، از سوی انتشارات «سمت» قابل تامل است
  کلیدواژگان: ترجمه، باستان شناسی، واژه، اصطلاح
 • وحید عسکرپور * صفحات 51-65
  این مقاله به بررسی و نقد کتاب «شکل گیری و توسعه آغاز نگارش در ایران؛ از پیش ازتاریخ تا آغاز عیلامی» اختصاص دارد. موضوع این کتاب یکی از بنیادین ترین بزنگاه های همه فرهنگ های انسانی و انسانیت است؛ چگونگی شکل گیری خط و نگارش در میان فرهنگ های انسانی و خاستگاه های باستان شناختی آن. در این مقاله تلاش می شود تا ضمن برشماری نقاط قوت و ضعف این کتاب، اهمیت کنکاش عمیق تر در موضوع آن تشریح و نشان داده شود. خواهد آمد که نویسنده با وجود اشراف نسبی بر منابع و آثار در پرداخت و تبیین بنیان ها، شالوده ها و مولفه های باستان شناختی، معرفت شناختی و چیستی شناختی نمایانی خط و نگارش، به شکلی منسجم و جامع درمانده و موضوعی را که می توانست عرصه ای برای طرح پرسش ها در مورد تطور فرهنگ و قوای شناختی و معرفتی انسان باشد، در سه فصل ازهم گسیخته و فاقد ساختارهای نظری و روش شناختی انسجام بخش، رها ساخته است. در ادامه به طرح برخی از مهمترین مسائل باستان شناختی و معرفت شناختی مربوط به دلایل و پیامدهای تکوین و تطور خط و نگارش پرداخته و نشان داده می شود که این رویداد، هرجا واقع شده، از جمله ایران، کلیت انسان بودن و تعریف از انسانیت را در معرض دگرگونی های بنیادین قرار داده است.
  کلیدواژگان: پیشانگارش، نگارش آغازین، پیش ازتاریخ، آغاز عیلامی
 • میثم لباف خانیکی * صفحات 67-80
  شهر به مثابه شکل تعین یافته روابط اجتماعی و مناسبات انسانی، از جایگاه ویژه ای در تاریخ و باستان شناسی برخوردار است. این اهمیت به اندازه ای است که تاسیس نخستین شهرها و تشکیل اولین نهادهای شهری، به عنوان نقطه عطفی در فرایند تحول و تطور جوامع انسانی تلقی می شود. شهرهای ساسانی که شکل تکامل یافته شهر و شهرنشینی را در آخرین سده های دوران باستان به نمایش می گذارند، در کتابی تحت عنوان شهرهای ساسانی مورد بحث و بررسی واقع شده اند. این کتاب به قلم دکتر رضا مهرآفرین و توسط سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها در سال 1393 انتشار یافته است. اگرچه کتاب مذکور، مجموعه اطلاعات ارزشمندی درباره برخی از شهرهای شناخته شده ساسانی را شامل می شود ولی همانند هر اثر علمی دیگری شامل کاستی هایی است که در مقاله پیش رو بدان ها پرداخته می شود. در نگاهی کلی، نقاط ضعف اثر فوق را می توان در عدم بهره گیری جامع از منابع و پاره ای ایرادات محتوایی خلاصه کرد.
  کلیدواژگان: شهر، شهرسازی، دوره ساسانی، نقد کتاب
 • رضا مهرآفرین * صفحات 81-95
  دوره ماد از مهم ترین ادوار تاریخی ایران بشمار می رود. زیرا در این دوره اقوام ایرانی/آریایی برای نخستین بار موفق به تشکیل حکومت در غرب ایران کنونی گردیدند. این دولت زمینه پیدایش و شکوفایی امپراتوری هخامنشی را فراهم نمود و بسیاری از اصول حکومت داری، اجتماعی، مذهبی و بطور کلی بنیادهای تمدنی را به شاخه دیگری از ایرانیان منتقل ساخت. از این حکومت به دلیل کمبود منابع مستند تاریخی، خصوصا ایرانی و آثار باستان شناختی اطلاعات چندانی در دست نیست. این عوامل سبب گردیده است تا انتشارات قابل توجهی از دوره ماد در دسترس باستان شناسان و مادپژوهان قرار نداشته باشد و دانشجویان رشته باستان شناسی از بدو تاسیس این رشته متکی به جزوات پراکنده ای باشند که به گونه ای ناقص و تکراری در اختیارشان قرار می گرفت.
  انتشار کتاب باستان شناسی دوره ماد خلا اطلاعات باستان شناسی این دوره را تا حدود زیادی ترمیم نمود و برای دانشجویان رشته باستان شناسی این فرصت را بوجود آورد تا در یک مجلد، کلیه اطلاعات مربوط به سرفصل دروس عنوان یاد شده را مورد مطالعه قرار دهند. کتاب مذکور دارای امتیازات فراوانی است که سعی می شود ضمن برشماری و یادآوری آنها به برخی از کاستی ها نیز اشاره شود تا نویسنده کتاب ضمن بازبینی در چاپ های آتیه، در صورت صلاحدید، از این پیشنهادات نیز استفاده نماید.
  کلیدواژگان: قوم ماد، باستان شناسی، باستان شناسی ماد، هنر ماد
 • محمدرضا آزاده فر* صفحات 97-113
  کتاب مقدمه ای برآنالیز موسیقی آتنال توسط انتشارات دانشگاه تهران به سال 1393 منتشرشده است. این کتاب دارای چهار فصل است که سه فصل آغازین به معرفی مفاهیم اولیه در تجزیه وتحلیل موسیقی آتنال می پردازد و فصل چهارم مستقلا به توصیف ساختار موسیقی دودکافونیک اشاره دارد.مهم ترین حسن کار نویسنده درزمینه انتخاب تالیف به جای ترجمه تلاش وی برای ساده سازی مفاهیم و خلاصه سازی نمونه های ارائه شده در خلال متن است که در جای خود کار دانشجوی کم حوصله ایرانی را در این زمینه هموارتر می کند. بررسی متن کتاب این واقعیت را روشن می کند که ادبیات مورداستفاده توسط نویسنده ادبیاتی ساده و به دوراز تکلف است. نویسنده در این کتاب بیانی شبیه به بیان کتاب های درسی مدرسه ای دارد.درمجموع می توان گفت کتاب مقدمه بر موسیقی آتنال ازلحاظ صحت موضوعات طرح شده جزو منابع معتبر محسوب می شود و مطالعه آن کمک شایانی به درک ساختمان آثار آتنال، به ویژه ازنقطه نظر شکل گیری مجموعه تن ها و سازوکار استفاده از آن ها در ساختمان این دست موسیقی در غیاب نقشمندی معمول درجات گام ها برای آفرینش و ادراک موسیقی قرن بیستمی فراهم می کند. البته ضروری است خواننده پیش از مطالعه این اثر منابع موجود درزمینه ساختمان و فرم موسیقی تنال را به عنوان پیش نیاز مطالعه این اثر موردمطالعه قرار دهد.
  کلیدواژگان: آتنالیته، دودکافونیک، آنالیز موسیقی، موسیقی قرن بیستم، سریالیزم
 • حسن باصفا*، محمد صادق داوری صفحات 115-128
  کتاب باستان شناسی جوامع ایران باستان در هزاره سوم پ.م. از کتب تخصصی مربوط به باستان شناسی هزاره سوم فلات ایران با نگاهی ویژه به حوزه جنوب شرقی ایران است. آن توسط "انریکه اسکالونه" تالیف، " سید منصور سیدسجادی" ترجمه و در انتشارات سمت با هدف تدریس و یا مکملی برای درس باستان شناسی ایران در آغاز شهرنشینی به چاپ رسیده است. آنچه در مقدمه کتاب توسط نویسنده بدان اشاره شده شامل: شناسایی قطب های فرهنگی فلات ایران در خلال هزاره سوم ق.م.، درجات دفع و جذب بین آن کانون ها و سپس مطالعه زمینه های خاص مبادلاتی است که در این راستا تحلیل نظام های تجاری با مرکزیت شوش به عنوان یک واحد ایلامی، هدف وی را تشکیل می دهد. در نوشتار حاضر تلاش می شود با در نظر گرفتن رویکرد مورد استفاده نویسنده که از اعم رویکردهای تحلیلی باستان شناسی شهری محسوب می شود، کتاب فوق از نظر شکلی و محتوایی، بویژه جامعیت صوری، نظم منطقی و مبانی، مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته و نقاط قوت و ضعف آن تشریح شود. نتایج حاصل بیانگر نقاط قوت بسیاری از نظر محتوایی و رعایت اصول تالیف یک اثر بی طرفانه است. از طرفی نیز اثر فوق دارای نقاط ضعفی در ترجمه، ویراستاری و معادل سازی اصطلاحات تخصصی، استفاده از منابع و مبانی باستان شناسی مناطق پیرامونی فلات ایران است.
  کلیدواژگان: نقد و بررسی، باستان شناسی، جوامع ایران، هزاره سوم ق.م
 • رحمت عباس نژاد سرستی* صفحات 151-172
  منطقه ی هلال حاصل خیز که اولین یکجانشینی و اهلی گری توسط بشر در آن صورت پذیرفته است در آسیای جنوب غربی قرار دارد. میان رودان یکی از بخش های مهم این منطقه، نقش ویژه ای در رویدادهای معیشتی، اقتصادی و اجتماعی دوران پیش از تاریخ داشته است. کتاب باستان شناسی پیش از تاریخ بین النهرین، همانند هر اثر دیگری، امتیازات و کاستی هایی دارد. مهم ترین ویژگی مطلوب کتاب، برخورداری از اطلاعات نسبتا جامعی درباره پیش از تاریخ سرزمین میان رودان است که با متنی روان و قابل فهم در اختیار خواننده قرار داده شده است. جامع نبودن کتاب از نظر مولفه های شکلی از بارزترین نقیصه های آن است. مباحث توصیفی مفید و نسبتا کاملی که در کتاب مطرح شده، در فهرست مطالب متبلور نشده است. جدول ها، تصاویر و نقشه های به کار رفته، مطلوبیت کافی ندارد. جای خالی جمع بندی و نتیجه گیری، کاملا در کتاب مشهود است. عدم تجزیه و تحلیل داده های باستان شناختی و عدم نقد نظریه های مطرح در زمینه ی پیش از تاریخ میان رودان از مهم ترین ایرادهای محتوایی کتاب است. دوره بندی دوران نوسنگی در چارچوب مشخصی صورت نگرفته است. دوران فراپارینه سنگی، آغاز نوسنگی و نوسنگی مناطق لوانت و میان رودان از دهه 1990 میلادی به بعد به طور دقیق تقسیم بندی نشده است. نظریات باستان شناختی فرهنگ های پیش از تاریخ سرزمین میان رودان نیز در کتاب، نقد علمی نشده است. جای تحلیل وضعیت پیچیدگی های اقتصادی-اجتماعی شمال و جنوب میان رودان در دوران مس- سنگی و مفرغ نیز در کتاب خالی است.
  کلیدواژگان: میان رودان، باستان شناسی، پیش از تاریخ، آسیای جنوب غربی
 • حمید عسکری رابری* صفحات 173-193
  کتاب «بنیان های نظری وعملی موسیقی فیلم با رویکرد سینمای کشورهای اسلامی» نخستین اثر منتشر شده در ایران است که به مطالعه مبانی نظری و عملی کاربرد موسیقی در سینما پرداخته و با نگاهی نو مهمترین عناصر و ابزار هنری موسیقی و درام را در بستر «قابلیت بیان مشترک» بررسی کرده است. در این اثر با بررسی نقش موسیقی فیلم در صنعت سینمای مصر، زوایای جدیدی از جایگاه موسیقی در سینمای کشورهای اسلامی، از زاویه دید هنرمند شرقی نشان داده شده و با مقایسه دو فیلم مذهبی محمد رسول الله (ص) و مصائب مسیح(ع) از منظر «بازنمایی موسیقی فیلم»، کارکرد همسوی موسیقی در بیان لایه های معنایی فیلم طرح گردیده است. این مقاله به برخی نقاط قوت کتاب همچون: کیفت مطلوب بررسی عناصر و ابزار هنری موسیقی و درام، تحلیل های منسجم و چندوجهی مرتبط با سینمای مصر، نوآوری در طرح مبحث بازنمایی موسیقی فیلم های مذهبی و بیان رسا و روان اشاره کرده است. همچنین با نقد شکلی اثر درباره صفحه آرایی، کیفیت چاپ عکس ها، ویرایش تخصصی و اغلاط چاپی اشکالاتی طرح نموده و در تحلیل محتوا به مسائلی نظیر تاثیر فقدان عنوان بندی فصل دوم بر انسجام معنایی آن، عدم جامعیت مباحثی مانند «فرم و سازگزینی» و «بازنمایی موسیقی» به علت ضعف تالیف و عدم استناد کافی به منابع موجود پرداخته است.
  کلیدواژگان: موسیقی فیلم، فرم و سازگزینی، سینمای مصر، فیلم های موزیکال عربی، فیلم های مذهبی
 • محمد قمری فتیده* صفحات 195-210
  باستان شناسی دانشی است که بخش زیادی از اطلاعات آن می بایست با تامل در بقایای انسان گذشته به دست آید. این اطلاعات از طریق پژوهش های میدانی کسب می شوند که می توان آنها را در دو بخش اصلی بررسی سطحی آثار و کاوش باستان شناسی دسته بندی کرد. بسیاری از آثار باستانی مدام در حال تخریب هستند و توجه درست به آثار و ثبت همه جانبه شواهد در بررسی های سطحی بسیار حائز اهمیت است. فعالیت دیگر میدانی باستان شناسی یعنی کاوش، کاری تخریبی است، به این مفهوم که نهشته های یک محوطه ی باستانی که در طول هزاره ها روی هم انباشته شده اند، پس از کاوش به جای اولیه ی خود باز نمی گردند و دقت در استخراج اطلاعات باید به گونه ای باشد که نهایت اطلاعات موجود از نهشته های باستانی حاصل گردد. برای به دست آوردن این اطلاعات و نیز به کسب نتایج مطلوب، بایستی از روش ها و اصول پژوهشی درستی تبعیت کرد. این روش ها همان اصول علمی فعالیت های میدانی باستان شناسی هستند که در دروس باستان شناسی با عنوان «روش کاوش و بررسی آثار باستانی» آموزش داده می شود و در کتاب هایی با محتوای باستان شناسی میدانی نگاشته می شوند. کتاب مورد بحث، یکی از این کتب است که مورد مطالعه قرار گرفته و مواردی مشخص شده که برای بهبود مطالب نیازمند بازبینی و تصحیح است.
  کلیدواژگان: باستان شناسی میدانی، کاوش، بررسی سطحی، ترجمه
 • امیرصادق نقشینه* صفحات 211-230
  در زمینه باستان شناسی میدانی کتاب های بسیاری در سطح جهان نگاشته شده است، ولی تعداد کتاب های منتشرشده در این باره در ایران چندان زیاد نیست. یکی از کتاب هایی که در این حوزه در ایران منتشر شده، "درآمدی بر باستان شناسی میدانی" نوشته پیتر ال. دروت و ترجمه حجت دارابی است. این کتاب به عنوان یک کتاب درسی دانشگاهی برای درس "روش کاوش و بررسی آثار باستانی" در رشته باستان شناسی منتشر شده است، ولی تمامی مباحث مطرح در این درس را شامل نمی شود. از نقاط قوت این کتاب آسان و مختصر بودن و همچنین طرح مباحث مربوط به کاوش در نظمی منطقی و قابل فهم است. علاوه بر این باید به ترجمه خوب کتاب اشاره نمود، اگر چه با انجام ویرایشی دقیق بر کیفیت آن افزوده می شد. مهمترین نقاط ضعف کتاب کم توجهی به بررسی میدانی باستان شناسی، نداشتن ارتباطی نزدیک با مسائل باستان شناسی ایران و خاورمیانه و نبود برخی قسمت های لازم در یک کتاب درسی، همچون معرفی منابع برای مطالعه بیشتر و خلاصه و جمع بندی از مطالب هر مبحث است. در مجموع این کتاب می تواند به عنوان یک راهنمای مختصر برای کاوش باستان شناسی مفید باشد، ولی به عنوان یک کتاب درسی کاستی هایی را دربردارد.
  کلیدواژگان: باستان شناسی میدانی، بررسی باستان شناسی، کاوش، کتاب درسی
|
 • a
  Javad Hoseinzadehsadati * Pages 1-13
  The culture and arts of ancient Iran is so rich that after a century, researcher are still introducing it and yet it remained flourishing.Book of “History of Culture and Art of Iran (Before the Islam)” is one of the text that is prepared to introduce pre-Islamic culture and art of Iran to students and people who are interested in. from diachronic point of view, this book tried to introduce (briefly) different aspects of Pre-Islamic culture and arts of Iran to the next generation. Today one the biggest problem all around the world (which include us) is crisis of identity and such a texts that introduce our ancient cultures to new generations of students and no academic people is necessary. This paper first review the format and content of the book and next propose some point that hope to improve the next publications if the authors applied them.
  Keywords: Ancient Iran, Archaeology, Art, Culture, History
 • Mohammad Khodadadi Motarjemzadeh * Pages 15-29
  This essay is trying to recognize the use and fault of this book from different views. And with process, could be showing the formation and applied specificity.
  At first, the Critic is showing the holistic approach to translating Photography books and condition of Photography publishing texts in IRAN, specially publishing in various field of Photography by Universities.
  After words, Critic has begin to Investigation this Book according to: Introduce Book and Author of holistic view, External analysis of Author`s aim, Internal analysis of state and formation of Book, And critique and assessment the Book in Iranian Society.

  At last, He concludes this book (Exhibiting Photography) in spade of faults in Form and Translate, For Academic society, Specially Photography society in IRAN , is very useful. But if, This book and other books like it introduce to whole of the Universities and Art centers.
  Keywords: Photo, Photography, Book, Translate, Exhibition, Publisher, university
 • Kourosh Roustaei * Pages 31-49
  This paper critically reviews the Farsi translation of a book entitled Field Methods in Archaeology. The aim of this paper is to evaluate and discuss the quality of the Farsi translation by presenting some of the shortcomings and misunderstanding frequently occured in the translated book. These shortcomings are classified, exemplified and discussed by numerous sentences, phrases, and technical and ordinary terms and words as well. The main arguments are discussed under the following subjects: imprecise translation, vague or wrong translation, difficult reading and inconsistencies in translation. Perhaps, the most obvious problem of the reviewed book is verbatim or literal translation. Lacking rightful and clear understanding of the original text is another major problem of the translated book. Using wrong, improper, or vague equivalents is still a further problem of the book under review. These subjects have been exemplified by many examples.
  Keywords: Translation, Archaeology, word, term
 • Vahid Askarpour * Pages 51-65
  The paper concerns with an assessment and review of a book by Hessari titled "The formation and development of proto-writing in Iran (from pre-writing to Proto-Elamite)". The book is dedicated to an interesting and one of the fundamental breakthroughs of human cultures and humanity at all, namely how of wrting systems formation, as well as its archaeological origins. More importantly, the main concern of the book is to examine and taking a deep look at that periods of very beginings of early writing systems through an attempt to discuss pre-writing stages which have had an immediate effect on earliest forms of ancient writing. The paper regards to highlight weaknesses as well as strengths of the book by emphasizing the significance of a deeper penetrating on the issues related to why and how of the rise of early writing. It will be suggested that the author, despite of his relative surveillance on the main sources of information, both archaeological and theoretical, about the begining and evolution of early writing, has failed in treating and explaining archaeological, epistemological and ontological foundations of the topic comprehensively, from the pre-writing levels up to earliest forms of writing in proto-historic Iran, reducing such a substantial subject which could create a basis for bringing up some of the most significant archaeological and epistemological problematics on the consequences of writing genesis and evolution just to three relatively non-uniform chapters. The paper shows conclusively the fundamental importance of the evolution of earliest writing systems in Iran, not only on the basis of its economic, social consequences, but also according to its overall influences on transforming the concept of being-human and its relation to the world.
  Keywords: Pre-Writing, Early Writing, Prehistory, Proto-Elamite, Hessari
 • Meysamk Labbaf-Hanik* Pages 67-80
  Cities as the cradles of social relations are considered as the significant phenomena in historical and archaeological point of views. Establishing the earliest cities, therefore, has been regarded as a crucial step in the evolution process of the societies. The Sasanian cities presenting the complicated form of the cities during the late antiquity have been investigated by Reza Mehrafarin on a book entitled ‘Sasanian Cities’. The book including worthwhile information about some Sasanian cities has been compiled after the published reports, articles, and books. Nevertheless, like as the other scientific works the book contains some deficiencies particularly in appropriate coverage of the relevant publications and partially in its content.
  Keywords: City, Urbanism, Sasanian Era, review
 • Reza Mehrafarin * Pages 81-95
  Median age is of the most important historical periods of Iran. Because in the course of Iranian / Aryan groups were able to form a government in the West of modern Iran for the first time. This government provided the context of the emergence and flourishing of the Achaemenid Empire and transferred generally to another branch of Iranian many of the principles of governance, social, religious and civilizational foundations. Information of this government is limited due to lack of historical documentation sources, notably Iranian and archaeological evidences. These factors caused not be ready a significant publication from Median period available to archaeologists and Median scholars. Thus, students of archeology were reliant on dispersed pamphlets thatprovided such incomplete and duplicate since establishment of this academic field.
  Publication ofMedian archaeology is largely filled the lack of archeology of this period and created opportunity for archeology students to study all information related to the Syllabus of Median archaeology. The book has many advantages that we will try to enumerates and remind them and also point out some shortcomings. In order to benefit the author these suggestions, in case of discretion, in the future edition of the book.
  Keywords: Median tribes, Archeology, Median Archaeology, Median Art
 • Mohammad Reza Azadehfar * Pages 97-113
  This article is a review of book An Introduction Atonal Music Analysis by Amin Honarmand published by University of Tehran in 2014. This book consists of four main chapters. It begins by general issues on analysis of atonal music in chapters one to three and focuses on structure of dodecaphonic music in last chapter. Even though the roots of atonal music is not in Iran, one may doubt why the author has chosen to write a book in this issue rather than translating readily available books written by Western scholars to Persian. It seems that main reason for choosing to write a new text rather than translating is that of needs of Persian student for a simplified source in this issue. Review of this book showed that Honarmand has been somehow successful in this task and the output is clear enough for students who need basic knowledge of music analysis of atonal music.Review of this book also revealed that one may not find all aspects of atonal music in this book and still needs further resources to make a complete analysis of atonal music, particularly in aspects of harmony and orchestration. However, the book perfectly disuses on pitch classes and pitch collectionissues and to a good extend dodecaphonic music analysis. Before reading this book, the reader needs a good knowledge of tonal music and related issues of that kind of music in order to make a better sense of absence of tonality in configuration of atonal music.
  Keywords: Atonality, serialism, music analysis, modern music, pitch classes
 • Hasan Basafa*, Mohammad Sadeghdavari Pages 115-128
  The book "Archeology of Ancient Iranian societies” in the third millennium B.C is of the specialized books about the third millennium archeology of the Iranian Plateau with a special look into the southeastern region of Iran. This book is written by "Enrico Ascalone", translated by "Seyed Mansour Seyed Sajadi" and published by "Samt Press" with the aim of being lectured as the main or supplementary source for the course-"Iranian Archaeology at the Beginning of Urbanization". What is mentioned in the introduction of the book by the author is the identification of the cultural poles of Iran's plateau during the third millennium B.C, the degree of repulsion and attraction between those poles, and then the study of the special fields of trade. In this regard, the analysis of the business systems with Susa centrality-as an Elamite unit-was his aim. The present paper tries to study and analyze the book in terms of its form and content-especially formal comprehensiveness, logical order and principles-according to the author's approach, which is of analytical approaches to urban archeology and finally its strengths and weaknesses are explained. The results notes many strengths in terms of content and respect for the authoring principles of an impartial work. On the other hand, the book has weaknesses in translation, editing and matching of specialized terminology, the use of archaeological resources and archaeological fundamentals of the peripheral regions of Iranian Plateau.
  Keywords: Review, archeology, Iranian society, 3 millennium B.C
 • Rahmat Abbasnejad Seresti * Pages 151-172
  Southwest Asia has a great importance in Prehistoric Archaeology. The region of the Fertile Crescent, in which sedentism and domestication have been adopted by humankind for the first time, is located in this region. Mesopotamia is one of the most important parts of this region and has a special role in livelihood, economic and social events of prehistoric times. The present paper, in line with the critical approach to academic teaching books, criticizes the form and content of the book of Prehistoric Mesopotamia written by Dr. Hassan Talaei, published by the Organization for the Study and Compilation of the Humanities' Books of the Universities Textbook (Samt). Like any other work, this book has some advantages and disadvantages. The most desirable feature of the book is the relatively comprehensive information from the prehistoric of Mesopotamia that is readily accessible to the reader by a fluent and comprehensible text. The universality of the book in terms of its components is one of its most obvious drawbacks. The useful and relatively descriptive discussions that are presented in the book are not crystallized in the index. The tables, images and maps used in the book do not have enough desirability. The empty compilation and conclusion is completely evident in the book. The lack of analysis of archaeological data and the lack of critique of the Mesopotamian prehistoric theories are the most important book flaws. The periodization of the Neolithic period has not taken place in a specific framework; therefore, the reader of the book can hardly grasp the exact understanding of the Neolithic periods and their evolution. Wereas, the Epi-Palaeolithic, Proto-Neolithic and Neolithic periods of the Levant and Mesopotamian regions were precisely categorized since 1990 decade. Archaeological theories of prehistoric cultures of the Mesopotamian lands have also not been criticized in the book. The author of the book should devote a discussion on the status of the Economic-social Complexities of North and South of Mesopotamia during the Chalcolithic period and Bronze Age.
  Keywords: Mesopotamia, Archaeology, Prehistoric, South-western Asia
 • Hamid Askari Rabori * Pages 173-193
  The book titled "Theoretical and Practical Bases of Film Music: An Essay on Film Music in the World of Islam", is the first published book in Iran which deals with the study of theoretical and practical fundaments of the use of film music.By employing a freshlook, the book investigates the most important elements and instruments in music and drama in the context of "The common Expression Potentially".By reviewing the role of the film music in Egyptian silver screen, it shows new aspects of music in Islamic countries’ cinema, as viewed by the Eastern artists.In addition, by comparing the two religious films i.e. Mohammad the Messenger and The Passion of the Christ, from the view of film music representation, the favorable performance of the film for expressing the semantic layers of the film has been designed.The present essay has pointed out some certain strengths of the book such as the good quality of studying the artistic elements and instruments of music and drama, coherent and multilateral analyses relevant to the Egypt cinema, innovation in raising the point of representation of the music of religious films and expressive and fluent expression.Also, by form criticizing of the book with respect to typography, the printing quality of the photos, expertise editing and misprints, it highlights some problems. Through the analysis of the content, it has dealt with issues such as the effect of lacking the titling of the second chapter has dealt with semantic coherence , the non-comprehensively of topics such as “ form and choosing instruments , and “ music representation” for compilation weakness and insufficient reference to the available sources .
  Keywords: Film Music, Form, Choosing instruments, Egyptian cinema, Arabian Musical films, religious films
 • Mohammad Ghamari Fatideh * Pages 195-210
  Most of archaeological information should be gained from examination and study of the past human societies. These information are usually obtained from archaeological fieldworks that divided into two main categories: surface survey and excavation. Since all of the antiquities are endangered in one way or another, all surface evidence should be recorded carefully. On the other hand, excavation is destructive in nature, so nothing would return to its original position after the fulfilment of an excavation. Therefore, taking the maximum information out of the archaeological deposits needs maximum accuracy, and to gain this goal, archaeologists must use scientific principles. These principles are taught to students under a course entitled “methods of excavation and surface survey in archaeology”. The book under review in this paper deals with such topics.
  Keywords: Field Archaeology, Excavation, surface survey, Translation
 • Amir S. Naghshineh * Pages 211-230
  Many books have been written about field archaeology universally, but the number of books published on this subject in Iran is rare. One of the books published on this area in Iran, is "Field Archaeology: An Introduction" by Peter L. Drewett which has been translated into Persian by Hojjat Darabi. The book has been published in the field of archeology as an academic textbook for the course of "Methods of Archaeological Excavation and Survey", but does not cover all the topics discussed in this course. One of the strong points of the book is that various discussions on the archaeological excavation are briefly presented in a rational and understandable order. In addition, the Persian translation is fluent, although a careful edition may even improve its quality. The main weak points of the book are the lack of attention to the archaeological survey, a close link with the archaeological issues of Iran and the Middle East, and the lack of necessary parts such as introducing sources for further study. Also, a summary and conclusion at the end of each topic could help the reader. In all, the book can be used as a guide for archaeological excavation, but suffers as a textbook from some deficiencies.
  Keywords: Field Archaeology, Archaeological Survey, Excavation, Textbook