فهرست مطالب

پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی - پیاپی 49 (آذر 1396)
 • پیاپی 49 (آذر 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/29
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مقاله علمی - پژوهشی
 • محمد امینی* صفحات 1-21
  یکی از کارکردهای اساسی نظام آموزشی که اجرای آن در مدارس و مراکز آموزشی کشور به دلیل تنگناها و سوء تفاهمات مختلف با مشکلات عدیده ای مواجه است، تربیت هنری دانش آموزان است. طی چند سال اخیر برخی تلاش های علمی و پژوهشی جهت معرفی و بازشناسی جایگاه تربیت هنری و ضرورت توجه جدی بدان در نظام آموزشی کشور انجام گرفته است. تالیف کتاب برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش از جمله این تلاش های علمی است. در این مقاله کتاب مذکور مورد بررسی و نقد قرار گرفته و امتیازها و کاستی های شکلی و محتوایی آن مشخص گردیده است. در مجموع می توان گفت که کتاب برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش از نظر ساختار و نوع سازماندهی مطالب، ملاحظات و ویژگی های نگارشی، طرح مباحث بنیادین تربیت هنری، تبیین نقش و ضرورت آن به ویژه از منظر آثار و دستاوردهای شناختی و... دارای امتیازهای لازم است. از سوی دیگر، کتاب مذکور از نظر میزان تکرار و تشابه محتوای آن با برخی آثار دیگر مولفان، مبهم بودن قسمت هایی از مطالب، استفاده صرف از مقالات ترجمه شده و عدم توجه به واقعیات تربیت هنری در نظام آموزشی ایران و غیره دارای کمبودهایی است که قطعا رفع آنها می تواند در افزایش اثرگذاری کتاب بر روی مخاطبان نقش قابل توجهی داشته باشد.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، هنر، تربیت هنری، آموزش و پرورش، نقد
 • عبدالله انصاری* صفحات 23-45
  برای نقد کتاب «مبانی امور مالی و بودجه (در آموزش و پرورش)» از فرم داوری شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی استفاده شد. نتایج نشان داد ارائه تفصیلی و یکپارچه مبحث بودجه ریزی، به همراه قابلیت خواندن، نوع خط و کیفیت چاپ نسبتا مناسب از مزایا و عدم ویرایش ادبی و علمی، استناد به منابع به صورت دلخواه، نبود تمرین، آزمون و جمع بندی در پایان هر فصل از کاستیهای ظاهری کتاب هستند. مهم ترین کاستی محتوائی، روزآمد نبودن به دلیل عدم پوشش تحول گسترده در نظام آمارهای مالی دولت(GFS) و تغییرات ناشی از دگرگونی در مقررات و روش های بودجه ریزی در دولت و آموزش و پرورش است. کم توجهی به مبانی مالیه آموزش و اقتصاد سیاسی به عنوان پشتوانه نظری جنبه های کاربردی و زمینه ای که بودجه ریزی در آن واقع می شود به همراه نپرداختن به چگونگی توزیع اعتبارات در میان استانها، برنامه ها و فعالیتها در درون آموزش و پرورش، از دیگر کاستی های محتوائی کتاب هستند. ضعف دقت علمی در پرداختن به مباحث نظری نیز به چشم می خورد.
  کلیدواژگان: بودجه آموزش و پرورش، مالیه آموزش و پرورش، نقد کتاب، ارزشیابی، کتب دانشگاهی
 • محسن حلاجی* صفحات 47-67
  هدف از این پژوهش نقدی بر کتاب «تربیت بدنی در مدارس» بود. پرسشنامه «نقد و بررسی متون و کتب علوم انسانی (کتب ملی)» به عنوان ابزار و چارچوب نقد استفاده شد. کتاب « تربیت بدنی در مدارس» دارای 441 صفحه چهار بخش و پانزده فصل است. یافته های نقد از دو منظر امتیازات و کاستی های شکلی و محتوایی ارائه شد. امتیازات شکلی در حد مطلوبی ارزیابی شد. برخی از امتیازات محتوایی شامل: چینش مطالب در قالب بخش ها و فصول برای ایجاد نظم منطقی؛ انسجام درونی مطالب در درون فصول؛ درج منابع در انتهای هر بخش؛ تطابق محتوای فصل ها با سر فصل های برخی از دروس دانشگاهی؛ کاستی های شکلی شامل: جذابیت کم روی جلد؛ بیان مبهم هدف اصلی اثر؛ نبود پیشگفتار، خلاصه فصل و بخش می شود. کیفیت چاپ متوسط (و شامل مواردی همچون نوع کاغذ، جلد، جداول و نمودار و...) است. کاستی های محتوایی شامل: نداشتن ایده کلی و مدل ساختاری و محتوایی؛ ارجاعات ناکافی؛ فقدان ارائه تصویری جامع از مولفه های درس تربیت بدنی؛ بی توجهی نسبی به اشاره به نظریه های علمی موجود؛ ناهمخوانی محتوای کتاب با سر فصل یک درس مشخص.
  کلیدواژگان: ورزش مدارس، برنامه درسی تربیت بدنی، بررسی و نقد کتاب، پداگوژی ورزشی
 • ویدا رحیمی نژاد* صفحه 69
  آموزش وپرورش تطبیقی نظام تحقیقی است که ما را به منظور دستیابی به شناخت جدید درزمینه های نظری و عملی از طریق مقایسه دو یا چند نظام تربیتی در کشورها و مناطق مختلف و یا ادوار تاریخی متفاوت یاری می دهد. مراد از تطبیق بررسی و تحلیل مشابهت ها و تفاوت های موجود بین سیستمهای مختلف تربیتی درزمینه های سازمانی، تشکیلاتی، شیوه های مدیریت ، برنامه ها و روش های تربیتی و همچنین ارزشیابی های آموزشی در مراحل مختلف تعلیم و تربیت است. ازنظر مفهوم کلی این علم کلیه وجوه، ابعاد و مسائل نظام های آموزش وپرورش را باهم مقایسه می کند، در اغلب دانشگاه های دنیا ازجمله دانشگاه های اروپایی و آمریکایی جزء مواد درسی و تحقیقاتی سطوح فوق لیسانس و دکتراست. در مورد هدف های آموزش وپرورش تطبیقی نظرات مختلفی وجود دارد، ولی هدف اصلی آن، توجه ملت ها و دولت ها به چگونگی جریان تعلیم و تربیت و روش هایی است پیش گرفته شده و نتایج حاصل از اقدامات آن ها است. نقد کتاب «انگلیسی برای دانشجویان رشته آموزش وپرورش تطبیقی: آموزش وپرورش ابتدایی و آموزش وپرورش پیش دبستان» نشان داد که اثر حاضر علاوه بر علمی بودن، از ویژگی های درسی و آموزشی لازم تا حد زیادی برخوردار هست، البته معدود کاستی هایی در این کتاب وجود دارد ، در این مقاله پیشنهاد هایی نیز برای ارتقاء کیفی اثر ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: نقد کتاب، آموزش وپرورش تطبیقی، پیش دبستان، مقطع دبستان، مقطع متوسطه و مقطع دانشگاه، آموزش بین المللی
 • فرزاد زیویار *، ابوالفضل فراهانی، لقمان کشاورز صفحات 91-115
  این مساله برای مدیران به اثبات رسیده است که شرایط پیرامونی سازمان های امروزه به گونه ای است که حل مشکلات و تنگناها نیازمند ارایه راه حل های جدید و منابع متفاوت است و بدون تردید یکی از مهمترین منابع برای تحقق این امر، بهره گیری ازعواملی چون ابتکار،خلاقیت،نوآوری ودریک کلمه کارآفرینی سازمانی است.
  کارآفرینی سازمانی به معنای توسعه شایستگی ها وفرصت ها در درون سازمان از طریق ترکیب منابع جدید است . از این رو سازمان های عصر حاضر به کارآفرینی سازمانی به دلیل نقشی که در تقویت موقعیت رقابتی سازمان ها ایفا می کند توجه خاصی دااشته اند.این تحقیق در صدد بررسی ،نقد وشناسایی محورهاو موانع کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش وجوانان است و تلاس دارد تا ضمن مروری جامع برادبیات موضوعی و در نظر گرفتن نکات مطروح در رویکردهای شومپیتر ،فرای، وسپر ودیگر صاحب نظران،با نگاهی جامعتروباتوجه به مدل سه شاخگی به بررسی موانع کارآفرینی سازمانی بپردازد.دراین تحقیق با استفاده از روش تحقیق مروری مولفه هایی که شامل30 محور و درسه بعد ساختاری،رفتاری،زمینه ای و 66مانع به عنوان ابزار نقد کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش وجوانان شناسایی شد.
  پیشنهاد می شود که مدیران و پژوهشگران محورها وموانع موثر بر کارآفرینی سازمانی راکه دراین پژوهش معرفی شدند، در وزارت ورزش وجوانان آزمون کنند
  کلیدواژگان: کارآفرینی سازمانی، نقد، موانع، وزارت ورزش و جوانان
 • بیژن عبدالهی*، مریم عینی، یاسین سعیدی صفحه 117
  هدف مقاله ارزشیابی کیفیت درون دادهای رشته مدیریت آموزشی دوره کارشناسی ارشد بود. این پژوهش به لحاظ روش، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری را کلیه اعضاء هیات علمی، مدیران گروه های آموزشی و دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1393- 1392 (ترم سوم و چهارم) دانشگاه های دولتی شهر تهران تشکیل داد. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود؛ که روایی صوری آن توسط متخصصین تایید شد و پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شده که ضریب 94/. بود. برای تحلیل داده ها از آزمون خی دو و استاندارد قضاوت استفاده شد. نتایج نشان داد کیفیت عوامل ویژگی های مدیران گروه ها، عملکرد مدیران گروه ها از دیدگاه اعضاء هیات علمی و ویژگی های اعضاء هیات علمی در سطح مطلوب و کیفیت عوامل ویژگی های دانشجویان، در سطح نسبتا مطلوب، انگیزش دانشجویان در حد کم است و همچنین نتایج بیانگر، عدم تناسب امکانات و تجهیزات آموزشی-پژوهشی با نیازهای هیات علمی و دانشجویان، عدم تناسب اهداف و سیاست ها و تناسب کم یا متوسط محتوای برنامه درسی با نیازهای دانشجویان و جامعه است. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادهایی ازجمله تغییر در محتوای برنامه درسی کارشناسی ارشد بر اساس سیاست های این رشته و پرهیز از تکرار دروس و مباحث مطرح شده در دوره کارشناسی ارشد مطرح کرد.
  کلیدواژگان: ارزشیابی کیفیت، درون دادهای رشته مدیریت آموزشی، مقطع کارشناسی ارشد
 • معصومه مطور، خدیجه علی آبادی*، ناصر مزینی، علی دلاور، محمدرضا نیلی احمدآبادی صفحات 147-173
  هدف این مقاله معرفی و نقادی دوره های برخط آزاد انبوه (موک ها) است. برای تحقق این هدف، از روش پژوهش «کاوشگری فلسفی انتقادی» استفاده شد. جامعه آماری دربرگیرنده کلیه منابع اعم از کتابها، مقالات، مطالعات و پژوهش های مرتبط با موضوع بود که حداکثر ممکن منابع به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های موردنیاز از طریق سیاهه یادداشت برداری گردآوری، و اطلاعات به روش کلامی، تصویری و استنتاج منطقی تحلیل شد. در این مقاله، ابتدا، موک ها در سه محور «چیستی»، «چرایی»، و «چگونگی» توصیف شدند. سپس، برای تفسیر موک ها، معیارهای الف)نظریه زیربنایی، ب)عدالت آموزشی، ج)آموزش بزرگسالان، د)عملی بودن از نظر فنی، و ه)کاربرد های آموزشی انتخاب و موک ها براساس آنها تحلیل شدند و در نهایت، مزایا و معایب آنها احصاء شد. براساس یافته های این مقاله، مهمترین مزایای موک ها عبارت بودند از: برخورداری از نظریه علمی زیربنایی پیشرفته و به روز، زمینه سازی عدالت آموزشی، تناسب با آموزش های بزرگسالان، قابلیت عملیاتی شدن و منافع و مزایای مختلف آموزشی. با این همه، نوپا بودن نظریه زیربنایی موک ها (ارتباط گرایی) و وجود نقدهای متعدد برای آن، قابلیت موک ها در ایجاد و گسترش تبعیض آموزشی، کاستی های فنی مختلف، و نقص ها و معایب جدی در بعد کاربرد آموزشی نیز از معایب آن بودند. نتیجه اینکه پرداختن به موک ها نیازمند آگاهی از این مزایا و معایب و تلاش برای رفع معایب آن است.
  کلیدواژگان: دوره برخط آزاد انبوه (موک)، نقد
 • سید محمدحسین حسینی * صفحات 175-208
  هدف این مقاله توصیف و نقد نظریه های آشوب و پیچیدگی است. لذا از روش پژوهش «کاوشگری فلسفی انتقادی» استفاده شد. جامعه آماری دربرگیرنده کلیه کتابها، مقالات، مطالعات و پژوهش های مرتبط با موضوع بود که حداکثر ممکن منابع به روش نمونه گیری هدفمند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های موردنیاز از طریق سیاهه یادداشت برداری گردآوری، و اطلاعات به روش کلامی و استنتاج منطقی تحلیل شد. براساس یافته های پژوهش، نظریه آشوب علم مطالعه سیستمهای پیچیده، پویا، غیرخطی، دور از تعادل، و نظریه پیچیدگی علم مطالعه، توصیف و تبیین رفتار سیستم های انطباقی پیچیده است که با ویژگی های اثرپروانه ای، مجذوب کننده های ناشناس، خودشباهتی، ظهوریابندگی، حلقه های بازخور، عدم تعادل، خودسازماندهی، آشیانه ای بودن، شبکه ای بودن، کل نگری، غیرخطی و غیرقابل پیش بینی بودن شناخته می شوند. این نظریه ها با برداشت کوهنی، یک نظریه علمی، با مفهوم علوم نرم، یک علم و به دلیل زیرسوال بردن پارادایم مدرنیسم و ارائه مفروضات جایگزین، پارادایم محسوب می شوند
  کلیدواژگان: نظریه آشوب، نظریه پیچیدگی، نقد
 • عباس معدن دار آرانی * صفحات 209-226
  در طی چند دهه اخیر رقابت های آموزشی باعث توجه روزافزون اندیشمندان به درک تحولات و نوآوری ها و شیوه های حل و فصل چالش های آموزش و پرورش در دیگر جوامع شده است. در این راستا ، رسالت اصلی علم آموزش وپرورش تطبیقی ، مطالعه انتقادی شباهت ها و تفاوت های آموزشی شایع در بین جوامع و فرهنگ ها است. در ایران مباحث آموزش وپرورش تطبیقی به صورت یک درس سه واحدی دررشته علوم تربیتی و در سطوح کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری ارائه می شود. تدوین و تالیف کتاب « آموزش و پرورش تطبیقی : رویکردها ، روش ها و اصول » مبین تلاشی آگاهانه برای معرفی بیشتر این علم با توجه به بنیان های نظری و اصول حاکم بر آن است. در مقاله حاضر ، کتاب مذکور از بعد شکل و محتوی مورد بررسی قرار گرفته و به امتیازات و کاستی های آن اشاره می شود. با توجه به حجم کم و قلت صفحات ، این اثر توانسته است تا حد نسبی خوانندگان را با چارچوبه های کلی و اولیه این علم آشنا سازد. هم چنین مهم ترین کاستی اثر حاضر را می توان فقدان توجه به جریانات معاصر فکری علم آموزش و پرورش تطبیقی دانست.
  کلیدواژگان: آموزش و پرورش تطبیقی، الگوگیری آموزشی، علوم تربیتی، نقد محتوایی، کتاب دانشگاهی
 • سیدحسین حسینی * صفحات 227-248
  تفاوت تعلیم و تربیت رسمی با تعلیم و تربیت مبتنی بر فطرت الهی انسانی و سازوکارهای هریک همواره یکی از مهم ترین مباحث در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم تربیتی و تحلیل ویژگی های نظام آموزشی بوده است. هدف این مقاله تحلیل کتاب «نامه های زینب» است (که به ابعادی از این تفاوت ها می پردازد)، تا به ارائه برداشت هایی مبنایی در خصوص چالش های اساسی نظام تعلیم و تربیت رسمی و برداشت هایی بنایی براساس رویدادهای مطرح در این کتاب دست یابد. پرسش مقاله این است که با توجه به نقد و بررسی این کتاب، اصول و ویژگی های زبان کودکان که بتواند محقق کننده تربیت فطری باشد چیست؟ سعی نویسنده مقاله آن است که با روش تحلیلی و مستند به برداشت های دوگانه مبنایی و بنایی از مفاد کتاب ، به تحلیل این ابعاد بپردازد. در نهایت، پس از تحلیل محتوایی کتاب، به عنوان نتیجه گیری مقاله؛ اصول نه گانه ای را در خصوص ویژگی های زبان کودکان مشخص نموده و سپس مولفه ها و ویژگی های دوازده گانه خاص این زبان را بر می شمریم و به پاره ای راهکارهای برخاسته از یافته های مقاله برای تبدیل تربیت رسمی به تربیت فطری اشاره خواهد شد.
  کلیدواژگان: تعلیم و تربیت رسمی، نظام آموزشی معاصر، تربیت فطری، کتاب نامه های زینب، فلسفه تعلیم و تربیت، روش شناسی
 • رضا امیدی فر *، علیرضا قلعه ای، محمد حسنی، میرنجف موسوی صفحات 249-269
  هدف از این تحقیق ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های شهر تهران با تاکید بر جایگاه این دانشگاه ها در نظام های مطرح رتبه بندی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی، واز نظر روش جمع آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای است که جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده و آلفای کرونباخ آن 0.951 می باشد. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه های شهر تهران می باشد که تعداد 383 نفر از آنها به روش طبقه ای نسبتی به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS و جهت رتبه بندی دانشگاه ها از نرم افزارTOPSIS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین دانشگاه های شهر تهران از نظر برخورداری از شاخص های غیر شناختی تفاوت وجود دارد. و هر کدام از روش های رتبه بندی شاخص های متفاوتی را به کار می برند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که در شاخص های تلفیقی دانشگاه های تهران، صنعتی شریف و تربیت مدرس از نظر برخورداری از شاخص های اندازه گیری شده به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار دارند.
  کلیدواژگان: رتبه بندی، شاخص، آموزش عالی، دانشگاه
 • پروین صمدی *، رقیه حیدری صفحات 271-284
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه درسی پنهان بر رفتار هنرجویان تربیت بدنی و دانش آموزان دبیرستان های شهرتهران انجام شد، که روش پژوهش توصیفی تحلیلی بود. جامعه آماری، دانش آموزان و هنرجویان متوسطه شهر تهران و حجم نمونه آن که به روش کوکران و به صورت خوشه ایچندمرحله ای تصادفی انتخاب گردیده 200 نفر از هنرجویان هنرستانها و 188 نفر از دانش آموزان دبیرستان ها از هر دو جنس می باشند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد، و جهت تعیین میزان تاثیر برنامه درسی پنهان در مقوله های مورد پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است، که روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید و متخصصین و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ که برای پرسشنامه برنامه درسی پنهان 0.95=a بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان اثر برنامه درسی پنهان در ابعاد مورد مطالعه(قوانین، مناسبات اجتماعی، فضای فیزیکی،منابع انسانی، وسایل ورزشی و آموزشی، متغیرهای فرهنگی و آسیب های جسمانی) بر رفتار هنرجویان و دانش آموزان به طور معنی دار در حد زیاد است. همچنین بین همبستگی برنامه درسی پنهان در ابعاد مورد مطالعه و رفتار از لحاظ جنسیت تفاوت وجود دارد.
  کلیدواژگان: برنامه درسی پنهان، تربیت بدنی، دانش آموزان، هنرجویان
 • علیرضا عصاره * صفحات 285-297
  لوتان کوی، در کتاب آموزش و پرورش فرهنگها وجوامع، نظریه ای عمومی و جهان شمول از آموزش و پرورش ارایه کرده است. کتاب مذکور در دو بخش «بیان مسئله» شامل سه فصل (نظریه و مفاهیم، کلیت و پیچیدگی، و فهم وتوضیح) و «ارایه الگویی عمومی و جهان شمول از آموزش و پرورش» در 7 فصل (مردم، زبان ها و قوم ها، محیط طبیعی، نظام تولیدی، افکار و ارزش ها، نقش شخصیت ها، ساختار و جنبش های اجتماعی- سیاسی و روابط بین المللی) ارایه شده است. تحلیل کوی از روش شناسی تحلیلی- نظریه ای- تاویلی و نظرورزانه است که همگی جزو روش های کیفی هستند. البته گاهی نیز از قیاس و استقرا بهره گرفته است. در جامعه آماری پژوهش وی خیلی از نمونه ها شانس انتخاب شدن نیافته اند. در مواردی نیز استنباط و استنتاج پژوهشگر گرفتار محدودیت تعریف مفهومی است. نکته اساسی در این پژوهش کم توجهی به مفاهیم روش شناسی و پارادایم های پست مدرنیسیم (که اصالت دادن به تکثرگرایی کیفی )است. وی خلاف پست مدرنیسم اصالت را به چارچوب های جهان شمول و کلی می دهد که مربوط به پوزیتیویسم مدرنیسم است. از سوی دیگر نمونه های ارایه شده، روش های اموزش و رویکردهای او به مربیان و افراد و...، اثرگذار بر آموزش و پرورش از نوع سنتی و قدیمی است و با نظریه ها و اندیشه های جدید تا حدودی فاصله دارد.
  کلیدواژگان: آموزش و پرورش، فرهنگ، جامعه، نظریه عمومی
 • از علوم کتابداری تا علم اطلاعات و اطلاع رسانی نقدی بر کتاب مبانی علوم کتابداری و اطلاع رسانی
  حمیدرضا رادفر، سولماز نوری* صفحات 299-322
  اهمیت تدریس منابع اطلاعاتی و کتاب های علمی مستند، جذاب و محرک برای دروس آشنایی با مبانی رشته های مختلف جهت جذب و علاقه مندسازی تازه واردان و مشتاقان هر علمی بر کسی پوشیده نیست. در این راستا کتاب مبانی علوم کتابداری و اطلاع رسانی که می تواند به عنوان یک منبع درسی برای دانشجویان جدید رشته علم اطلاعات و دانش شناسی استفاده شود، به شیوه توصیفی- تحلیلی مورد بررسی انتقادی قرار گرفت. بنابراین پس از شناسایی و اشاره به نقاط قوت و ضعف کتاب، پیشنهادهایی نیز جهت بهبود آن برای پدیدآوران و خوانندگان ارائه شده است. کتاب مذکور ترجمه، و اصل کتاب در امریکا چاپ شده است، لذا بسیاری از آمار و ارقام و اطلاعات و قوانین مطرح شده در آن مناسب برای مخاطبان امریکایی است. این موضوع از دو زاویه قابل توجه است، از یک سو داشتن اطلاعات از وضعیت علوم کتابداری و اطلاع رسانی در یک کشور پیشرو و پیشرفته در این حوزه جالب توجه است و اهمیت دارد و از یک سو قرار دادن آن به عنوان یک منبع درسی برای سایر کشورها اندکی نامتناسب است. از مهم ترین اشکالات کتاب حاضر قدیمی بودن مطالب و اطلاعات آن است. بهتر بود مترجم هم زمان با ارائه ویرایش های جدید کتاب نسبت به ویرایش ترجمه و چاپ مجدد آن اقدام می کرد.
  کلیدواژگان: علوم کتابداری و اطلاع رسانی، علم اطلاعات و دانش شناسی، نقد محتوایی، نقد شکلی
|
 • Mohammad Amini * Pages 1-21
  One of the main functions of the educational system that its implementation in schools and educational centers of the country is confronted with various difficulties and misunderstandings is art education of students. Obviously, art education has positive and constructive effects for students and it should not have a subordinate or marginal role in curriculum and there is a basic need to pay close attention to it in the educational system of the country. However, over the past few years, some scientific and research efforts have been made to introduce and recognize the status of art education and the need to pay close attention to it in the educational system of the country. Writing a book titled Art Curriculum and Instruction in Education is one of these scientific endeavors. In this article, the book has been reviewed and criticized and the strengths and weaknesses of its content and form were determined. In sum this book in terms of the structure and type of organizing the contents, characteristics of writing, the design of the basic issues of art education, explaining its role and necessity, especially from in light of its cognitive and non-cognitive results, as well as determining the role and place of the main elements of curriculum in art education has necessary strengths. On the other hand, this book in terms of the number and extent of its repetition and the similarity of its content with some other works of the authors, the vagueness of parts of the content, the use of translated articles and the lack of attention to the realities of art education in the Iranian educational system has deficiencies. Definitely the elimination of these disadvantages will increase the effectiveness of this book.
  Keywords: Curriculum, Art, Art Education, education, criticism
 • Abdollah Ansari Pages 23-45
  For appraisal of fundamentals of finance and budget (in education sector), framework of inspection of liberal science texts and books council was used. The result of assessment showed that history of budget in the country, principles and steps of budget classification and methods of income and expenditure estimate has been explained in details. In some instances, people’s right to oversee government operations as a logic behind budget approval by parliament has been emphasised. The book is readable, the quality of print is suitable relatively and text is clear and easy to read for the most parts. Not all chapters include introduction, summary, test, picture, practice (sample) and final conclusion and only for one chapter practice (sample) has been presented. Phraseology general principle hasn’t been followed in a section of the book. There is no scientific and literary editing. The most important shortcoming of this book is related to lack of coverage of vast changes (advances) in public accounting systems and public financial statistics which have been used since 2003 and it makes the majority of book outdated and old. Also many regulations, institutions and methods have changed in government budgeting systems and education sector which are not reflected in this book. Other considerable shortcoming is related to not paying attention to financing education where it connects theoretical issues of education economy to practical aspects like fundamentals of finance and budget in education sector. Another problem with the book is not looking at process and methods of distribution and allocation of credits among regions as well as programs and activities in education sector. Not considering political economy of budgeting as an aria that operations take place in there, is another shortcoming. Weakness (lack) of attention to macroeconomic issues like government’s role in economy, budget deficit and related views to economic concepts also can be seen. Updating book and discussing education finance issues with distribution of public (government) credits in education sector is suggested.
  Keywords: book review, Education Finance, Public Education Budget, academic textbook
 • Mohsen Hallaji * Pages 47-67
  The purpose of this research was to review and critique the book Physical Education in Schools. For this purpose, the questionnaire "Review and review of texts and books of humanities (national books)" was made by the Institute of Humanities and Cultural Studies as a tool and framework of critique. The face, structure and content validity of the questionnaire was determined by a panel of faculty members inside and outside the Institute of Humanities and Cultural Studies. The book "Physical Education in Schools" has 441 pages of four sections and fifteen chapters. The findings of the critique were presented in two perspectives: points and defects of form and content. Form factors (formal comprehensiveness) were evaluated to the optimum level. Content scores include: the content of sections and chapters to create logical order; internal consistency of content within the seasons; the inclusion of resources at the end of each section; the absence of scientific bias; the proportional of the content with Islamic culture and values; the symmetry of the chapters to be aligned with headings Some academic lessons; the use of components of formal comprehensiveness in the transfer of content concepts and the quality of the application and the equivalence of technical terms. The formal defects are mainly due to the low attractiveness of the cover; the ambiguous expression of the main purpose of the effect; the lack of a preface; a glossary; the goals of the lesson; the summary of the chapter and section; the conclusions and suggestions; and the subject glossary. Medium quality printing (and includes items such as paper type, book cover, set up tables and charts, etc.). Content deficiencies include: lack of general idea and disturbance in the use of structural and content models in providing the content of the book; lack of adequate references and incompleteness of them; lack of presenting comprehensive image of all components of the physical education course; relative disregard referring to the existing scientific theories; the discrepancy between the content of the book and the heading of a particular lesson and finally the failure to use all the components of formal comprehensiveness in the conveying and strengthening of the content
  Keywords: school sports, physical education curriculum, book reviews, critique, sport pedagogy
 • Vida Rahiminejad * Page 69
  Comparative Education is a research system, which helps the researcher to recognize the theoretical and practical background of two or more educational systems in different countries or regions. The aim this kind of comparison is to analyze the similarities and differences between different educational systems in terms of organizational, structural, Educational management, evaluation of training programs, and educational methods at different stages of education.
  Based on general concept, comparative education compares all issues with regard to education in countries, and considered as a course in MA and doctoral degree in European and American universities.
  There are different views towards the aims of comparative education. Borrowing other countries education model is not without problem, however paying attention to educational experiences of other countries can be beneficial in terms of choosing the best solution with regard to their own social characteristics.
  This book entitled “English for the Students of Comparative Education: Primary and Preschool Education” is not only an academic book, but also an educational textbook which includes the characteristics of teaching and learning concepts. Along with several positive points in this book, there are a few shortcomings pointed out and some suggestions are provided to improve the textbook, as well.
  Keywords: book review, Comparative Education, elementary school, high school, universities, international education
 • Farzad Ziviar *, Abolfazli Farahani, Loghman Keshavarzi Pages 91-115
  Actually this is proved that environmental subjects of organizations are in way that they need innovational solutions to solve their problems. Without Doubtfully, creativity & innovations which means organizational entrepreneurship are most important keys in this way.
  Organizational entrepreneurship means developing capabilities & opportunities inside an organization through combining new resources. So new organizations consider organizational entrepreneurship as a key element which boosts competitive advantages in organization. This paper is criticize & identifying organizational entrepreneurship’s barriers in ministry of youth & sport. So this paper is considering a comprehensive review literature with focus on Schupeter, Frai, Vesper & et al point of views.
  30 components in 3 dimensions of structural, behavioral & contextual was considered in this paper which has 66 obstacles in order to criticize in Ministry of sport & youth.
  So it is offered that managers 7 researchers in Ministry of sport & youth test these components & obstacles which is mentioned in this paper
  Keywords: organizational entrepreneurship, obstacles, Ministry of sport, youth
 • Bijan Abdollahi *, Maryam Eini, Yasin Saeedi Page 117
  Improvement and development of educational systems and programs to meet the challenges ahead of the main objectives and policies of the authorities of higher education has been.The purpose of this study was to evaluate the quality of inputs of Educational Administration field in master degree. The research method in use is survey research and in purpose it belongs to the applied researches. The statistical population consists of the whole body of the faculty, heads of departments and the incoming students of the academic year 2013-2014 (the third and fourth semester students) of state universities in Tehran. The research tool was researcher-made questionnaire whose validity was determined by experts and reliability by Cronbach's alpha test for which the coefficient of 0/94 was obtained that shows it was in an acceptable level. To analyze the data the chi-square test and standard of judgment were applied. The results showed that the overall quality of such factors as: the characteristics of heads of departments, their performance from the perspective of the faculty members and also the characteristics of the faculty members is in a favorable level, also the quality of the following factors is in a fairly appropriate level: the characteristics of the students, educational facilities, goals and policies and curriculum content. students theoretical knowledge, the formation of classes and students improve their English, a change in the content of the curriculum and avoiding repeating graduate courses and undergraduate cited in discussions of issues on the ballot. The results of the study could be used to further the goals of the field of educational management and proposals to address the weakness inputs including motivating teamwork to students in this field by the company the proposals of the formation of Nmvdn practical workshops theory the used students training and the establishment strengthening English language students master the curriculum content and to avoid repetition of issues on the ballot in undergraduate courses and topics raised.
  Keywords: quality evaluation, inputs of Educational Administration, MA degree
 • Abbas Madandararani * Pages 209-226
  In recent decades the educational competitions have increased attention of scholars to understand the educational changes and innovations as well as ways of solving challenges in other societies. The main mission of comparative education is critical study of the educational similarities and differences among societies and cultures. Accordingly, the attention to comparative education and its necessity have become a common phenomenon in higher education institutions which can be seen through establishments of graduate courses, research centers and publication of books and articles. In Iran, comparative education is provided as a three-unit course at the field of educational sciences (different branches) and for undergraduate, graduate and doctoral students. Writing and preparation of the book "Comparative Education: Foundation, Principles and Methods " shows a deliberate attempt to present this science with respect to its theoretical foundations and principles. In this paper, I will try to analysis form and content of the book and rating its privileges and shortcomings. Due to the size and pages, this book has largely made readers familiar with the general and basic framework of comparative education science, Meanwhile the most important weakness of the present work can be a lack of attention to currents contemporary intellectual of comparative education.
  Keywords: Comparative Education, Educational Borrowing, Content Criticism, Educational Sciences, Academic Book
 • Seyyed Hoseyn Hoseyni * Pages 227-248
  Difference between formal education and education training based on the human and divine nature of the individual mechanisms, always has been one of the most important issues in the field of philosophy of education and were the analysis of educational characteristics education.
  The main objective of this paper is to analyze the book" Zaynab letters", that the dimensions of these differences are explored, Intended to provide a general conceptual framework regarding prominent challenges in the formal education system And conceptual hurdles posed by the events in this book .
  Question in this article is that regarding to reviewing and analyzing the book, what are Principles and characteristics of children's language who shows that it is innate?
  The author has attempted to in the view of studying and analyzing the book " Zaynab letters" and analytical and documented methods , achieve these aspects to the dual interpretation of its provisions,.
  Finally, after analyzing the content of the book, as the conclusion of paper, the nine principles regarding the language characteristics of children is identified
  And then twelve special features and components of the language are considered and some solutions arose from previous findings for changing the formal education refers to indigenous education.
  Keywords: Formal education, Contemporary educational system, Indigenous education, the book Zaynab letters, Philosophy of education, Methodology
 • Omidifar Reza *, Ali Reza Ghalee, Mohammad Hasani, Mir Najaf Mousavi Pages 249-269
  Abstract:The aim of this study was to evaluate and rank the universities in Tehran emphasis on the state of the university ranking systems.This is an applied and descriptive-analytic study.The statistical population of the study is 383 students in Tehran public universities which were selected by using of random sampling. In point of view of gathering information is documental and used questionnaire with the score of 0.951 for reliability. To analyze the data have been used TOPSIS and SPSS application.The results show that between universities in Tehran in terms of non-cognitive characteristics are different. And each of the methods is used to rank the different indices and indicators used in these methods are also differences.The results show that the combination indices at Tehran University, Sharif and Tarbiat Modares in terms of measured indices respectively ranked first, second and third place.
  Keywords: ranking, indicator, higher education, university
 • Parvin Samadi *, Roqyye Heydari Pages 271-284
  The present study aimed at evaluating the impact of hidden curriculum on the behavior of student of physical education and high school students in Tehran city¡ due to the nature of the subject, the research method was descriptive analytical. the statistical population of the study was secondary school students of Tehran city and the number of sample was 200 male and female students of career schools and 188 student from different secondary schools who were selected with Cochrane method samd a multilevel cluster randomized sampling moreover. In this research, data collection was accomplished through researcher-made. On this basis, to determine amount of the impact of hidden curriculum on the research categories, interview was used. In this research questionnaire formal validity was done by the professors and experts and its reliability was a=0.95 which was obtained by the use of cronbach Alfa for the hidden curriculum. The results showed that the effects of the hidden curriculum of the study (rules, regulations, social relationship, physical environment, human resources, cultural and educational, sports equipment and materials) on the behaviors of students was significantly much also, there is a difference between hidden curriculum correlation (in the dimensions of environment and physical space, human researches, and cultural, educational and sports materials and equipment) and gender-based behavior.
  Keywords: hidden curriculum, physical education, student