فهرست مطالب

علوم و مهندسی سطح ایران - پیاپی 35 (1397)
 • پیاپی 35 (1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/31
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقاله پژوهشی
 • سیدمحمود رضا طباطبائیان، روح الله رحمانی فرد*، یوسف سیدجلیلی، احمد کیوانی صفحات 1-14
  زیرکونیای پایدار شده با ایتریا(YSZ) یکی از پرکاربردترین پوشش های سد حرارتی است. با این حال در دماهای بالاتر از °C1200 فاز پایدار شده تتراگونال به مونوکلینیک تبدیل می شود و احتمال ترک در پوشش را افزایش می دهد. در این تحقیق پوشش نانوساختار زیرکونیای پایدار شده با اسکاندیا و سریا (ScCeSZ) با روش سل ژل پلیمری سنتز شده و اثر مقادیر مختلف پایدارکننده های اسکاندیا و سریا بر پایداری حرارتی آن در C°1400 بوسیله XRD با سرعت اسکن پایین بررسی شده است. با توجه به مقدار فاز منوکلنیک تشکیل شده، مقدار تتراگونالیته و حضور فاز تتراگونال استحاله ناپذیر و فاز مکعبی و همچنین با مقایسه بهترین عملکرد حرارتی، ترکیب بهینه این پوشش با حدود 78/4 درصد مولی اسکاندیا، انتخاب شد. سپس پوشش های سد حرارتی نانو ساختار با ترکیب 4.78ScCeSZ به روش پاشش پلاسمای اتمسفری(APS) بر روی نمونه هایی از جنس سوپرآلیاژ پایه نیکل(IN738LC) اعمال شدند و پایداری حرارتی آن ها پس از شوک حرارتی در دمای °C1000 مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی ها نشان داد پس از 122 سیکل حرارتی فاز مونوکلینک در ساختار تشکیل نشده، که نشان دهنده پایداری پوشش است. به نظر می رسد پوشش اخیر گزینه ای مناسبی برای پوشش های سد حرارتی توربین گازی و جایگزینی مناسب برای YSZ معمولی باشد.
  کلیدواژگان: نانو ساختار، پوشش های سد حرارتی، پایداری حرارتی، سل، ژل، پلاسما اسپری، سریا، اسکاندیا
 • مهدی عطارزاده، صالح اکبرزاده*، سیدمحمدرضا عباسپور صفحات 15-27
  افزایش مقاومت سایشی اجزای مکانیکی همواره برای سازندگان قطعات مکانیکی مهم بوده است. یک روش رایج برای عملیات سطحی، نیتراته کردن است. در این پژوهش، ضریب اصطکاک و حجم سایش دیسک های نیتراته شده و معمولی به دو صورت عددی و تجربی مطالعه شده است. آزمایش ها با استفاده از دستگاه تست سایش پین بر روی دیسک بر روی نمونه های فولاد AISI 4140 انجام شده است. مدل عددی بر پایه مفهوم تقسیم بار بمنظور پیش بینی ضریب اصطکاک، دمای سطح، ضخامت فیلم روان کار و نرخ سایش گسترش یافته است. نتایج برای دیسک های نیتراته شده نشان می دهد که با افزایش سرعت، ضخامت فیلم روان کار افزایش یافته و در نتیجه حجم سایش کاهش می یابد. از طرف دیگر با افزایش بار اعمالی، ضخامت فیلم روان کار کاهش یافته و در نتیجه حجم سایش افزایش می یابد. در مورد دیسک های نیتراته شده، حجم سایش فقط تابعی از بار اعمالی است و بسرعت وابسته نیست. نمودارهای حجم سایش بر حسب مسافت لغزش نشان می دهد که دوره گذار تقریبا قبل از 1500 متر به پایان می رسد و بعد از آن نرخ سایش پایا می شود. مقایسه نتایج تجربی و تئوری ضریب اصطکاک و حجم سایش نشان می دهد که مدل تئوری ارایه شده توانایی قابل قبولی برای پیش بینی ضریب اصطکاک و نرخ سایش در مواد عادی دارد.
  کلیدواژگان: دوره گذار سایش، دیسک های نیتراته شده، ضریب اصطکاک، پیش بینی سایش، روش تقسیم بار
 • مجید واثقی *، محمود سمیع زاده، پدرام صفرپور، علی قاسمی نژاد کوشالی صفحات 29-38
  تمایل به افزایش دمای محصولات احتراق توربین در نیروگاه ها به جهت بهبود بازده و کاهش هزینه سوخت، سبب استفاده از پوشش های سد حرارتی بعنوان محافظ قطعات داغ موتور های توربینی گردیده است. سیستم پوشش شامل پوشش فوقانی سرامیکی، لایه میانی اکسیدی که به صورت حرارتی رشد یافته و یک پوشش پیوندی فلزی است. در این مقاله آسیب ناشی از شوک حرارتی در پوشش هنگام توقف ناگهانی توربین (تریپ) با روش های عددی و اجزای محدود در شرایط تنش صفحه ای، بررسی شده است. هندسه به کار برده شده به صورت یک دیسک نازک و در شرایط تقارن محوری است. نتایج نشان می دهد که افت پر شتاب دما موجب افزایش ناگهانی در اندازه کرنش و تنش حرارتی در لایه فوقانی سرامیکی پوشش می گردد که منجر به ایجاد رفتاری مشابه در ضریب شدت تنش ترک سطحی پوشش شده و آن را به مقدار بحرانی نزدیک می کند. این شرایط در مقایسه با ابتدای چرخه و در بازه دما ثابت، تاثیر شایانی در افزایش نرخ رشد و طول ترک ایجاد می کند. علاوه بر این، بررسی های تحلیلی و اجزای محدود صورت گرفته به خوبی یکدیگر را تایید کرده و نتایج حاصل از بررسی رفتار ترک نیز با مطالعات دیگر پژوهشگران سازگار است.
  کلیدواژگان: پوشش سد حرارتی، تریپ، تحلیل عددی، کرنش پلاستیک، ضریب شدت تنش
 • جواد مختاریان *، مسعود عطاپور، علیرضا علافچیان صفحات 39-48
  در این پژوهش پوشش های سیلانی حاوی دو ترکیب آمینوپروپیل تری اتوکسی سیلان (APTS) و تترااتیل اورتوسیلیکات (TEOS) به روش سل ژل بر روی فولاد IF ایجاد شدند. محلول پوشش دهی با مخلوط کردن ترکیب های سیلانی در مخلوط الکل و آب مقطر آماده و پوشش به روش غوطه وری بر زیر لایه اعمال شد. آزمون طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه نشان داد که پوشش بخوبی با زیر لایه پیوند برقرار کرده و پوشش تشکیل شده است. نتایج آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک نشان داد که پتانسیل خوردگی با اعمال پوشش سیلانی تقریبا افزایش داشته و چگالی جریان خوردگی کاهش شدیدی یافت. همچنین نتایج آزمون امپدانس الکتروشیمیایی مشخص نمود که پوشش سیلانی مقاومت خوردگی خوبی از خود نشان داد. درواقع، پوشش ایجاد شده همانند یک سد فیزیکی عمل کرده و از نفوذ یون های مهاجم و ملکول های اکسیژن به سطح زیر لایه جلوگیری می نماید. علاوه بر این تصاویرمیکروسکوپ نوری مقاومت پوشش سیلانی را بعد از آزمون خوردگی نشان داده و بهبود مقاومت خوردگی را نسبت به زیرلایه مشخص می سازد.
  کلیدواژگان: فولاد IF، پوشش سیلانی و رفتار خوردگی
 • محمدرضا عطار، احسان خواجویان، علی داودی * صفحات 49-58
  در پژوهش حاضر، یک روش مبتکرانه، ساده و کم هزینه برای ایجاد سطح میکرو- نانوساختار ابرآبگریز بر روی آلیاژ آلومینیوم بدون مصرف برق پیشنهاد شد. زاویه تماس قطره آب بر روی سطح ابرآبگریز ایجاد شده °1/167 اندازه گیری شد. میکرو- نانوزبری های ایجاد شده در سطح به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی مشاهده گردید. آنالیز شیمیایی سطح توسط آنالیز EDS صورت گرفت و حضور ترکیبات با زنجیره های کربنی مشخص گردید. تاثیر زمان اچ بر روی زاویه تماس نیز بررسی و بهترین زمان 4 دقیقه اندازه گیری شد. محاسبه گردید که 97 درصد سطح ابرآبگریز ایجاد شده که با قطره آب در تماس است، از هوا تشکیل شده است. تست خوردگی پلاریزاسیون پتانسیودینامیک نشان داد که پس از ساخت سطح ابرآبگریز بر روی آلیاژ آلومینیوم، جریان خوردگی از μA/cm2 4/1 بهμA/cm2 7/0 کاهش می یابد که بیانگر افزایش دو برابری عملکرد آن است. خاصیت خودتمیزشوندگی سطح ابرآبگریز به دست آمده بررسی شد. همچنین مشاهده گردید که سطح ایجاد شده توانایی دفع اکثر مایعات را داراست.
  کلیدواژگان: ابرآبگریز، نانوساختار، آلیاژ آلومینیوم، اچ شیمیایی، مقرون به صرفه، خودتمیزشوندگی، خوردگی
 • محمود مرادی *، حسین عربی صفحات 59-70
  سختکاری سطحی لیزری، یکی از تکنولوژیهای امید بخش است که برای بهبود سطح فلزات بمنظور اصلاح خواص تریبولوژیکی سطح بدون تاثیر بر روی خواص حجمی ماده مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله بطور تجربی به بررسی قابلیت سختکاری سطحی لیزری فولاد ضد زنگ مارتنزیتی 410 با استفاده از لیزر دیودی توان بالای پیوسته با حداکثر توان 1600 وات پرداخته می شود. توان لیزری، سرعت روبش و فاصله از کانون پارامترهای متغیر در این تحقیق مورد بررسی است. تاثیر پارامترهای فرآیند روی عمق و پهنای لایه سخت شده و میکروسختی در منطقه مورد تاثیر لیزر مورد تحقیق قرار گرفته است. میکرو ساختار ناحیه تحت تاثیر لیزر، مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که با افزایش توان لیزر و کاهش سرعت روبش، میزان سختی و عمق بیشتر سختی حاصل می گردد. همچنین دستاوردها حاکی از آن است که با کاهش موقعیت فاصله کانونی، عمق سختی بیشتر و پهنای سختی کمتر بدست می آید. مشاهدات نشان می دهد که در لایه سخت شده میزان سختی 620 ویکرز با 1.8 میلیمتر عمق سختی بدست آمده است. سختکاری سطحی فولاد 410 با لیزر دیودی حدودا 1.43 برابر سختی عملیات حرارتی کوره ای است.
  کلیدواژگان: سختکاری لیزری، میکروسختی، فولاد مارتنزیتی 410، میکروساختار
 • داود احمدی، محمدمهدی غفاری*، حسین پایدار صفحات 71-80
  در این تحقیق مخلوطی از پودرهای فرومولیبدن (مقدار متغیر)، فروکروم و گرافیت (به مقدار ثابت) از طریق جوشکاری قوس تنگستن گاز GTAW بر روی زمینه فولاد ساده کربنی st37-2 روکش کاری شده است. بررسی خواص لایه ایجاد شده بر روی زیرلایه مربوطه با استفاده از میکروسکوپ های نوری و الکترونی روبشی (SEM)، میکروآنالیزور عنصری (EDS) و ریزسختی سنجی صورت گرفت. آنالیز پرتو ایکس (XRD) مشخص نمود که ریزساختار نمونه های مورد آزمایش متشکل از کاربیدهای کروم (Cr7C3) و (CrC) و کاربیدهای مولیبدن (MoC) هستند. علاوه بر این مشخص گردید که فاز آستنیت و فریت در هر دو نمونه تشکیل شده است. با افزایش مولیبدن به سیم جوش پایه Fe-Cr-C کاربید کروم (CrC) کمتری بر روی پوشش ایجاد شده است. نتایج آزمون سایش، بالاترین مقاومت به سایش را مربوط به نمونه شماره 2 حاوی Mo بیشتر با (69 راکول سی) نشان داده است. مطالعه نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی در ارتباط با سطوح ساییده شده و بررسی آنها مشخص نمود که ساز و کار سایش برای نمونه حاوی مولیبدن، همراه با سایش خراشان، چسبان و شخم زدن است.
  کلیدواژگان: Fe-Cr-C-Mo، روکش سخت، ریزساختار، فرومولیبدن، GTAW
 • مهدی یگانه *، نیلوفر محمدی، سیدمهدی مرعشی صفحات 81-87
  با توجه به کاربردهای وسیع آلیاژهای منیزیم در صنایع گوناگون، خواص ضعیف سطحی آنها مانند مقاومت به اکسیداسیون و خوردگی همواره بعنوان یک چالش مهم در تجاری سازی این آلیاژها مطرح بوده است. ایجاد سطوح فوق آبگریز روشی کارآمد و موثر جهت بهبود مقاومت به خوردگی ضعیف آلیاژهای منیزیم بوده که در سال های اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، ایجاد ساختار فوق آبگریز (SHPs) به روی آلیاژ AZ31 منیزیم به کمک غوطه وری درون محلول CuCl2 و NiSO4 و سپس غوطه وری در محلول استئاریک اسید (SA) مورد بررسی قرار گرفته است. زاویه تماس آب با سطح به دست آمده ° 5/151 اندازه گیری شده است. طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) حضور پیوند های مربوط به استئاریک اسید را روی سطح ارایه داد. همچنین تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی(FESEM) وجود یک ساختار پولک مانند را که موجب جلوگیری از نفود الکترولیت به زیرلایه منیزیم شده بود را نشان داد. نتایج آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) و پلاریزاسیون پتانسیودینامیک مشخص نمود مقاومت به خوردگی سطح آبگریز حدود 1000 برابر از آلیاژ منیزیم بیشتر است که به دلیل مورفولوژی زبر و مولکول های جذب شده بود.
  کلیدواژگان: آلیاژهای منیزیم، سطوح فوق آبگریز، خوردگی
 • صادق تراکمی، بهنام لطفی*، زهره صادقیان صفحات 89-101
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر افزودن تیتانیم به روکش IN625 تولید شده با استفاده از فرآیند جوشکاری الکترود قوسی تنگستن- گاز بر رفتار خوردگی روکش است. بدین منظور در ابتدا لایه ای از IN625 بر روی زیرلایه فولاد ساده کربنی جوشکاری سطحی شد و سپس تیتانیم خالص به روش جوشکاری الکترود قوسی تنگستن – گاز بر روی روکش قبلی اعمال شد. بر اساس مقدار ذوب فیلر تیتانیم، روکش آلیاژی حاوی 29 و39 درصد وزنی تیتانیم بدست آمد. بررسی های ریزساختار روکش های حاصل با استفاده از میکروسکوپ نوری انجام شد. بمنظور مطالعه رفتار خوردگی از آزمون پلاریزاسیون تافل استفاده شد. نتایج آزمون پلاریزاسیون سیکلی نشان داد که روکش آلیاژی NiTi مقاومت به حفره دار شدن بهتری در مقایسه به روکش اینکونل از خود نشان می دهد. در میان روکش های مورد بررسی، روکش آلیاژی حاوی 39 درصد تیتانیم، با افزایش حدود 5/1 ولت در پتانسیل برگشت نسبت به روکش اینکونل بالاترین مقاومت به حفره دار شدن را نشان داد.
  کلیدواژگان: جوشکاری قوسی تنگستن، گاز، تیتانیم، IN625، روکش NiTi، مقاومت به خوردگی
|
 • Seyed Mahmud Reza Tabatabaeian, Roohollah Rahmanifard *, Yousef Seyed Jalili, Ahmad Keyvani Pages 1-14
  Yttria stabilized zirconia (7YSZ) is widely used as standard Thermal Barrier Coatings (TBCs). However, for temperature higher than 1200˚c tetragonal phase may be transformed to the monoclinic phase, which results in the formation of cracks in the coating and accelerates the spallation failure of TBCs. In this study, nanostructured scandia-ceria doped zirconia (ScCeSZ) were synthesized via polymerized sol-gel method and the effect of different amounts of scandia and ceria stabilizers on the thermal phase stability at the temputre of 1400˚c were investigated by slow scan XRD. By comparing the amounts of monoclinic, non-transformable tetragonal (t') and cubic phases, the amount of tetragonality was calculated and eventually the optimum combination in terms of thermal performance was determined (4.78ScCeSZ). Nanostructured 4.78ScCeSZ was deposited by atmospheric plasma spraying (APS) on NiCoCrAlYcoated Inconel 738 substrates and thermal phase stability of the coating was investigated after thermal shock test in 1000˚c. With respect to enhancing thermal stability of nanostructured 4.78ScCeSZ, it could be suggested that nanostructured 4.78ScCeSZ are promising substitutes for conventional YSZ in gas turbine engine.
  Keywords: Nanostructure, Thermal barrier coating, Thermal stability, Sol-Gel, Plasma spray, Ceria, Scandia
 • Mehdi Attarzadeh, Saleh Akbarzadeh *, Sayed Mohamadreza Abbaspour Pages 15-27
  Enhancing the wear-resistance of mechanical elements is always of much interest for the end users as well as the manufacturers. One common method for surface treatment is nitriding. In this research, friction and wear of nitrided and unnitrided disks are experimentally and numerically studied. The experiments are conducted using pin-on-disk test rig on samples made from 4140 steel. A numerical model based on the load-sharing concept has been developed to predict the friction coefficient, surface's temperature, film thickness, and wear rate. The lubricant temperature along with the friction coefficient is used to predict the wear volume using the fractional film defect theory. The results for un-nitrided disks indicate that increasing the speed results in a higher lubricant film thickness and thus the wear volume decreases. Increasing the applied load, on the other hand, results in a decrease in the film thickness and as a result the wear volume increases. In the nitrided case, the wear volume is a function of load only and does not depend on the speed. The diagrams of wear volume versus sliding distance shows a running-in period approximately before 1500 m after which the wear rate stabilizes. Friction coefficient and wear volume results are shown to be in an acceptable agreement with the simulation results.
  Keywords: running-in, nitrided elements, friction coefficient, wear prediction, load-sharing concept
 • Majid Vaseghi *, Mahmood Sameezadeh, Pedram Safarpour, Ali Ghaseminezhad Koushali Pages 29-38
  Increasing the temperature of combustion products of turbines in power plants for increasing efficiency and decreasing fuel costs resulted in using thermal barrier coating (TBC) to protect hot gas path components of the turbo engines. TBCs consist of a ceramic top coat, an intermediate thermally grown oxide layer, and a metallic bond coat. In this paper, the damage caused by thermal shock during trip shut down in power plants is investigated based on analytical and finite element calculations in plain stress condition. The used geometry is a thin disk under an axisymmetry condition. The results show a sudden jump in thermal strain and stress in the ceramic top layer of TBC due to fast and inhomogeneous temperature loss. The fact that leads to similar behavior in stress intensity factor of a preexisting surface crack as it approaches critical value of ceramic top coat. This condition has a significant effect on length and growth rate of the crack in comparison with heating and constant temperature period. In addition, analytical calculation and finite element results match together and obtained crack behavior is compatible with other researcher's output.
  Keywords: TBC, Trip, Analytical Calculation, Plastic Strain, Stress Intensity Factor
 • Javad Mokhtarian *, Masoud Atapour, Alireza Allafchian Pages 39-48
  Silica based tetraethoxsilane (TEOS) - aminopropyltriethoxysilane coating have been developed for corrosion protection of IF steel by sol-gel technique. The coatings were characterized by fourier-transform infrared spectrometer (FT-IR) and SEM. The corrosion behavior of the coated specimens were investigated using polarization tests and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) experiments in 0.1 M H2So4. Fourier-transform infrared spectrometer (FT-IR) test showed that the coating was formed and bonded well with the substrate. The corrosion results indicated that the corrosion current density of the coated experiments was significantly decreased as compared to the substrate. Also, the electrochemical impedance test results showed that the silane coating good corrosion resistance. In fact, the silane coating acted as a barrier layer avoiding the release of metal ions and impeding the diffusion of sulfate ions and oxygen molecules to the surface substrate. Furthermore, these results were confirmed using the optical microscope images of the corroded specimens.
  Keywords: IF steel, silane coating, corrosion behavior
 • Mohammad Reza Attar, Ehsan Khajaviyan, Ali Davoodi * Pages 49-58
  In the present research, a novel simple cost-effective powerless method for fabrication of micro-nano structured superhydrophobic surface on aluminum alloy has been suggested. A contact angle of 167.1 º was measured for water drop on superhydrophobic surface. Micro-nano roughness feature was observed by SEM images on the surface and chemical analysis of the surface revealed by EDS and showed the presence of carbon chains on the surface. The effect of etching time on water contact angle value was investigated and the optimum etching time of 4 min was reported. It was estimated that 97% of surface are contacted with air in aqueous solution. Potentiodynamic polarization test showed that the corrosion current density has been decreased on superhydrophobic surface from 1.4 to 0.7 µA/cm2 in compared with normal polished Al alloy surface. This indicates that the alloy lifetime has been increased two folds. Furthermore, self-cleaning character and repulsion capability of the surface against various common liquids was investigated experimentally.
  Keywords: Superhydrophobic, Al 2024, Chemical Etching, Self-cleaning, Corrosion, Nano structure, cost-effective method
 • Mahmoud Moradi *, Hossein Arabi Pages 59-70
  Laser surface hardening is a promising technology used for surface modification to improve the tribological properties without affecting on the bulk properties of materials. This paper surveys the capability of laser surface hardening of AISI 410 martensitic stainless steel by using continues high power diode laser with a maximum power of 1600 W, experimentally. Laser power, scanning speed and focal plane position were variable parameters in this research. The influence of process parameters on depth and width of hardened layer and microhardness profile of laser treated areas were investigated. Microstructure of the laser treated zone were studied and compared. Results show that by increasing laser power and decreasing scanning speed, higher hardness and depth achieved. Results also reveal that by decreasing in focal plane position higher depth and lower width achieved. Observations indicated that a hardened surface layer of about 1.8 mm depth and 620 HV hardness is obtained. The surface hardnening of the 410 stainless steel by diode laser is about 1.43 times the hardness of the furnace heat treatment.
  Keywords: Laser Surface Hardening, AISI 410, High Power Diode Laser, Microhardness. Microstructure
 • Davoud Ahmadi, Mohammad Mehdi Ghaffari *, Hossein Paydar Pages 71-80
  In this research, a combination of Ferro-molybdenum powders (variable amount) and Ferro- chromium and graphite (constant amount) were coated on the st37 carbon steel substrate through Gas Tungsten Arc Welding (GTAW). In order to study properties of the layer established under the layer, scanning electron microscope (SEM), EDS element microanalysis and microhardness assessment have been used, and x-ray diffraction analysis (XRD) specified that microstructure of the samples consists of (Cr7C3), (CrC) chromium carbides and (MoC) molybdenum carbides. In addition, it was found that the austenite and ferrite in both samples is composed of molybdenum wire with an increase in base Fe-Cr-C carbide (CrC) was created less on coverage. Wear highest abrasion resistance test results to the sample 2 (69 Rockwell C) is shown. The samples were studied by electron microscopy in conjunction with rubbed surfaces, the samples showed that the mechanism of wear, for example, contains molybdenum, abrasive wear, sticky type and plowing type.
  Keywords: Fe-Cr-C-Mo, hardfacing, microstructure, Ferro-molybdenum, GTAW
 • Mehdi Yeganeh *, Niloofar. Mohammadi, Sayed Mehdi Marashi Pages 81-87
  Considering the large functions of Mg alloys in the various industries, their weak surface properties including resistance to oxidation and corrosion have been regarded as the primary challenge to commercializing them. Obtaining superhydrophobic surfaces have been an efficient way for enhancement of the corrosion resistance feature which has drawn much attention. In the present study, the formation of superhydrophobic structure (SHPs) on the Mg alloy was investigated by immersion into the CuCl2 and NiSO4 solutions following by soaking in the stearic acid (SA) solution. The contact angle of the obtained surface after the process measured about 151.5 °. Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) spectra showed the presence of some bonds of SA on the surface of Mg alloy. Besides, FESEM morphology of SHP Mg alloy illustrated a flakelike morphology which could prevent corrosive electrolyte penetration toward Mg surface. Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and potentiodynamic polarization tests illustrated that the corrosion resistance of SHP Mg was greater than Mg alloys about 1000 times which could be due to the presence of rough morphology and adsorbed hydrophobic molecules.
  Keywords: Mg alloys, Superhydrophobic surfaces, Corrosion
 • Sadegh Trackme, Behnam Lotfi *, Zohreh Sadeghian Pages 89-101
  The aim of this study was to investigate the effect of Ti addition on corrosion behavior of IN625 surface clad layer fabricated by Tungsten inert gas (TIG) welding. For this purpose a layer of IN625 was cladded on plain carbon steel and pure Ti was subsequently embedded into the clad layer by TIG surface welding. According to Ti content added by surface welding clad layers containing 29 and 39 wt.% Ti were obtained. Microstructural investigations of clad layers were conducted by optical microscopy (OM). Potentiodynamic polarization testing was used to study the corrosion behavior of the clad layers. Cyclic polarization experiments showed improved corrosion resistance of resultant Ni-Ti layer compared to that of IN625 clad layer. Surface clad layer containing 39 wt.%Ti showed a repass potential (Ep) of 1.5 V higher than that of IN625 with the highest pitting resistance among fabricated clad layers.
  Keywords: Tungsten inert gas welding, Titanium, IN625, NiTi clad, corrosion resistance