فهرست مطالب

پژوهش های مدیریت منابع انسانی - سال دهم شماره 1 (پیاپی 31، بهار 1397)
 • سال دهم شماره 1 (پیاپی 31، بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/27
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله پژوهشی
 • زهره محمدیاری، رضا سپهوند*، حجت وحدتی، سید نجم الدین موسوی صفحه 1
  هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نقش کارکنان نامرئی بر تنبلی سازمانی در سازمان های دولتی است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر ماهیت و روش، توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان سازمان های دولتی شهر ایلام می باشند که تعداد آنها 27300 نفر می باشند. روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم است که برای هریک از این سازمان ها سهمیه ای در نظر گرفته شده است. برای محاسبه حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 380 نفر به دست آمده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد می باشد که روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظر خبرگان مورد تائید قرار گرفته است. برای بررسی پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که؛ کارکنان نامرئی و مولفه های آن یعنی؛ ترک خدمت مجازی، غفلت از کار، ریاکاری و طفره رفتن از کار بر تنبلی سازمانی دارای تاثیر معناداری می باشند.
  کلیدواژگان: تنبلی، تنبلی سازمانی، کارکنان نامرئی، سازمان های دولتی
 • سید حسن حسینی، علی شائمی برزکی*، علی نصر اصفهانی صفحه 2
  هدف پژوهش حاضر، بررسی مراحل استقرار نظام جانشین پروری در سازمان ها می باشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران ارشد شرکت ذوب آهن اصفهان بوده اند که از میان آن ها یک نمونه 19 نفری با روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب و با آن ها مصاحبه نیمه ساخت یافته انجام گرفت تا مراحل استقرار احصاء گردد. سپس به روش میدانی بر اساس تدوین پرسشنامه و انجام CVR و CVI تلاش شد با نظرسنجی از نفرات فوق نسبت به ارزیابی و تحلیل محتوای مراحل استقرار جانشین پروری اقدام گردد. بعد از انجام مصاحبه ها و شناسایی تم های اصلی، اقدام به طراحی پرسشنامه مبتنی بر شاخص ها و زیرشاخص های احصاء شده ی تم ها گردید. تحلیل داده ها در قسمت کمی با استفاده از نرم افزار SPSS و در قسمت کیفی از روش تماتیک مبتنی بر کدگذاری سه مرحله ای کلارک وبراون(2006) با استفاده از نرم افزار Nvivo انجام گرفت. یافته ها حاکی از آن بود که از تعداد 32 زیرشاخص مستخرجه ، شش مورد به علت عدم احراز نسبت روایی حذف و 26 شاخص بوسیله مدل اندازه گیری و شاخص های برازش در نرم افزارlISREL مورد تایید قرار گرفت که به صورت فرآیندی و تدریجی اتفاق می افتد. قابل ذکر است که هرکدام از تم ها، پیش زمینه تم قبلی در جهت استقرار سیستم می باشند.
  کلیدواژگان: جانشین پروری، نظام مدیریت جانشین پروری، ارزیابی سیستم جانشین پروری
 • میلاد شمس زارع *، رضا طهماسبی، حمیدرضا یزدانی صفحه 3
  نظر به اهمیت روزافزون منابع انسانی به عنوان مهم ترین دارایی سازمان، ارزیابی و بهبود فرآیندهای مدیریت منابع انسانی، امری حیاتی جهت تحقق اهداف سازمان به حساب می آید. لذا این پژوهش سعی دارد به ارزیابی بلوغ فرآیندهای مدیریت منابع انسانی شرکت سازه گستر سایپا بر اساس مدل منابع انسانی فیلیپس و ارائه راهکارهای بهبود بپردازد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر نوع روش، یک مطالعه موردی عمل محور و توصیفی است. داده ها از طریق مصاحبه با خبرگان واحد منابع انسانی و بررسی اسناد سازمان گردآوری گردید. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد میانگین کلی بلوغ فرآیندهای مدیریت منابع انسانی سازمان، در سطح دو است. فرآیند سیستم های منابع انسانی و مدیریت داده ها با امتیاز پنج، بالاترین امتیاز و فرآیندهای توسعه قابلیت سازمانی، مدیریت استعداد و پاداش و قدردانی با امتیاز یک، پایین ترین امتیاز را کسب نمودند. همچنین فرآیندهای استراتژی منابع انسانی، توسعه کارکنان، ایمنی و بهداشت و ارتباطات داخلی و خارجی موفق به کسب امتیاز سه شدند. فرآیندهای کارگزینی و مدیریت عملکرد نیز امتیاز دو را کسب نمودند. درنهایت با توجه به شکاف های عملکردی مستخرج از نتایج ارزیابی، پیشنهادهایی جهت اجرای پروژه های بهبود و صعود به سطح بالاتر به سازمان موردمطالعه ارائه گردید.
  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، بلوغ فرآیند منابع انسانی، مدل منابع انسانی فیلیپس، مطالعه موردی عمل محور، تعالی منابع انسانی
 • عباس ثابت *، عبدالله توکلی، علیرضا هاشمی، سعید رازقی صفحه 4
  مدیریت منابع انسانی سبز مهم ترین رکن مدیریت سبز است و در سال های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران مدیریت منابع انسانی را به خود معطوف کرده است. هدف از این پژوهش، طراحی مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی سبز بر مبنای سیستم های مدیریت منابع انسانی است که برای نخستین بار در ادبیات مدیریت منابع انسانی سبز ارائه شده است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی، از بعد ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی و از حیث زمانی مقطعی است. ابزار جمع آوری داده ها شامل ترکیبی از پرسشنامه ساختاریافته مدیریت منابع انسانی سبز و پرسشنامه محقق ساخته سیستم های مدیریت منابع انسانی است. روایی به صورت همگرا و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان فارس که بالغ بر 120 نفر است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 92 نفر و روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه بندی انجام گرفت . فرضیات تحقیق با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری وبا نرم افزار SMART PLS انجام گرفت. یافته های تحقیق نشان داد ترتیب میزان اثرگذاری متغیرهای پیش بین برای تحقق مدیریت منابع انسانی سبز عبارت است از نگهداری، جبران خدمات، مدیریت عملکرد و توسعه منابع انسانی و رابطه بین این سیستم ها با مدیریت منابع انسانی سبز معنادار است.
  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی سبز، رویکرد مدیریت سبز، مدیریت زیست محیطی، سیستم های مدیریت منابع انسانی
 • میرهادی موذن جمشیدی، نرجس حق پرست کنارسری * صفحه 5
  وجود بازتابهای مضمحل کننده شغلی از جمله کارزدگی، تنیدگی شغلی و بدبینی سازمانی عواقب و هزینه های سنگینی بر سازمانها و کارکنان تحمیل می نمایند؛ مانند غیبت و تعویض مکرر شغل و محل کار، کاهش کیفیت خدمت ارائه شده به ارباب رجوع، تحت تاثیر قرار گرفتن سلامت روانی افراد، رکود و تاخیر در سلسله کارهای تخصصی و اداری
  و... از اینرو با توجه به تاثیر پیامدهای منفی شغلی در عملکرد کارکنان و میزان بهره وری سازمانها، در این مقاله سعی بر آن است برای کاهش این پیامدهای منفی تاثیر پیوند معنوی بر بازتابهای مضمحل کننده شغلی از طریق سبک های دلبستگی کارکنان مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. تحقیق حاضر به لحاظ روش از نوع توصیفی- همبستگی و از حیث هدف کاربردی میباشد. دراین تحقیق برای جمع اوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شد. جامعه اماری تحقیق شامل کارکنان کارخانه لامپ سازی پارس شهاب (استان گیلان) است که براساس فرمول کوکران 158 نفر از انها به روش طبقه بندی ساده انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار smart-pls استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد پیوند معنوی از طریق سبک های دلبستگی افراد بر پیامدها و مضمحل کننده شغلی تاثیر معناداری دارد.
  کلیدواژگان: پیوند معنوی، سبک های دلبستگی، بازتاب های مضمحل کننده شغلی، کارکنان
 • محمدرضا فلاح * صفحه 6
  تحقیق حاضر به شناسایی و تبیین پیشایندهای توانمندسازی منابع انسانی با رویکرد مدیریت دانش پرداخته و هدف از انجام آن، ارائه مدلی برای بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توانمندسازی می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی - پیمایشی است و از تحلیل تم برای طراحی مدل مفهومی و از معادلات ساختاری و نرم افزار Amos برای تبیین و بررسی نقش میانجی مدیریت دانش استفاده نموده است. در مرحله مصاحبه اکتشافی جامعه آماری شامل 16 نفر خبره حوزه منابع انسانی می باشد و برای تحلیل مدل، جامعه آماری را کارمندان و مدیران بانک کشاورزی تشکیل می دهند و تعداد 46 نمونه به روش قضاوتی و هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه اکتشافی و پرسشنامه می باشد؛ جهت بومی سازی و سنجش روایی پرسشنامه، آن ها را در اختیار تعدادی از صاحب نظران مدیریت و رشته منابع انسانی قرار داده و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ که معادل 877/. به دست آمد، استفاده شده است. در فرایند تحلیل تم 8 تم فرعی و 2 تم اصلی «عوامل فرهنگی» و «ظرفیت سازی» شناسایی شد. نتایج نشان می دهد برای توانمندسازی کارکنان از طریق هم افزایی بین دودسته عوامل فرهنگی و ظرفیت سازی، متغیر میانجی مدیریت دانش نقش بسیار مهمی را در سازمان بازی می کند.
  کلیدواژگان: توانمندسازي، مديريت دانش، عوامل فرهنگي و ظرفيت سازي، هم افزايي، رويکرد آميخته
 • سیدعلی داودی *، نور محمد یعقوبی صفحه 7
  پژوهش حاضر با هدف تدوین چهارچوب مناسبی برای فرایند استعداد یابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی با رویکرد پژوهش آمیخته انجام گرفت. ابتدا با بررسی گسترده ادبیات پژوهش به بررسی واستخراج ابعاد و مولفه های مختلف استعداد پروری و جانشین پروری از دیدگاه صاحبنظران متعددبه روش تحلیل محتوای جهتدار و تلخیصی و انجام مصاحبه های نیم ساختار یافته پرداخته و سپس عوامل استخراج شده توسط پانل خبرگان که دارای یکی از دو شرایط تحصیلات عالی در حوزه مدیریت منابع انسانی وتدریس این دروس دردانشگاه یااشتغال درسطوح ارشد مدیریتی حوزه منابع انسانی دانشگاها و موسسات آموزش عالی می باشند و با استفاده از روش دلفی، آزمون فریدمن و ضریب هماهنگی کندال شش تم اصلی، 18 مولفه فرعی و 118 شاخص نهایی استخراج گردید و چارچوب منسجمی بر پایه عوامل علی استعداد یابی و جانشین پروری (بحران استعداد، اهداف استراتژیک و پاسخ گویی و انعطاف)،عوامل زمینه ای (رهبری تحول گرا، ساختارها و فرایندها و فرهنگ دانشگاهی)، مدل سازی شایستگی (شناخت آینده نگرانه، شناسایی پست های کلیدی و تعیین شایستگی های کلیدی)،نخبه یابی (ارزیابی قابلیت ها، تشکیل بانک منابع انسانی کلیدی و جذب)،توانمندسازی(خزانه جانشینی، آموزش و توسعه و ارزیابی)،نگهداشت (نظام جبران عملکرد، انگیزش مشارکتی و چشم انداز و پیامدها) ارائه شده است
  کلیدواژگان: استعداد یابی، جانشین پروری، نظام اموزش عالی، نخبه یابی
 • سیاوش نصرت پناه، امیر حصیرچی، محبعلی دهقانی * صفحه 8
  این پژوهش با هدف طراحی الگوی ارزیابی عملکرد سازمانی بانک انصار است و روش «توصیفی – تحلیلی است. مدل پنج بعدی کارت امتیازی متوازن بومی شد. ابعاد کارت امتیازی متوازن بهبود یافته شامل ابعاد مالی ، رشد و یادگیری ، فرآیندهای داخلی ، پایداری و مشتریان است. اعتبار ابعاد ، مولفه ها و شاخصها با استفاده از نظرات خبرگان و ضریب لاشه و پایایی آن با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. با استفاده از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف (K-S) پارامتریک یا غیرپارامتریک بودن سوالات پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس آزمون فریدمن بعد مالی اولویت اول، بعد رشد و یادگیری اولویت دوم ، بعد فرآیندهای داخلی اولویت سوم ،بعد پایداری اولویت چهارم و بعد مشتریان در رتبه آخر قرار گرفت. به ترتیب بین ابعاد مشتریان و رشد و یادگیری ، پایداری و فرآیندهای داخلی ، مالی و فرآیندهای داخلی ، پایداری و رشد و یادگیری و پایداری و مشتریان رابطه نسبتا قوی بر قرار، و ابعاد فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری، مالی و پایداری، مالی و فرآیندهای داخالی ، مالی و رشد و یادگیری دارای رابطه همبستگی خوبی می باشند و بعد مالی و مشتریان کمترین مقدار ارتباط همبستگی را با هم دارا بوده اند
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، بعد پایداری، بانک انصار
 • حسن بودلایی*، یوسف محمدی مقدم، بهروز کشاورز نیک صفحه 9
  هدف این تحقیق کیفی، فهم موضوعات کلیدی در کاربرد رسانه های اجتماعی آنلاین مرتبط با استخدام و حفظ کارکنان است. برای این منظور با مدیران منابع انسانی که به صورت مستقیم با اخراج یا استخدام کارکنان درگیر بوده اند مصاحبه کیفی انجام شد. در نهایت 9 مضمون به دست آمد: نقش ردپای دیجیتال در 1. افزایش پیچیدگی های فرآیندهای استخدام 2. بهینه سازی و کسب دید (شناخت بهتر روحیات، سلایق، تفکرات و...) نسبت به متقاضیان استخدام 3. در نگهداشت کارکنان (تشویق-تنبیه-انگیزش و...) 4. کشف فرصت های دوسویه بین متقاضیان استخدام و کارفرمایان و 5. در فرآیندهای پس از استخدام. همچنین 6. لزوم به روز شدن دانش مدیران منابع انسانی با توجه به تغییرات مداوم شرایط محیطی (خصوصا رسانه های اجتماعی) 7. لزوم اراائه فرصت به متقاضیان استخدام جهت توضیح در مورد نتایج منفی اطلاعات 8. لزوم سنجش صحت اطلاعات آنلاین و 9. لزوم آموزش، فرهنگ سازی و ایجاد زیرساخت های لازم در مورد استفاده از رسانه های اجتماعی آنلاین در جامعه و کارکنان می باشند. نتایج این تحقیق منجر به افزایش آگاهی از کاربرد ردپای دیجیتال توسط شرکتها در زمینه تصمیمات مربوط به استخدام و حفظ کارمندان خواهند شد.
  کلیدواژگان: ردپای دیجیتال، رسانه اجتماعی آنلاین، مدیریت منابع انسانی
 • فاطمه مهدوی هزاوه، اصغر زمانی * صفحه 10
  امروزه متخصصان منابع انسانی از گردش شغلی برای جا به جایی و آشناسازی نیروهای انسانی درون سازمانی استفاده می کنند تا با این اقدام علاوه بر ایجاد انگیزه در بین منابع انسانی به مدیریت استعداد و جانشین پروری نیز بپردازند. پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک رفاه کارگران انجام شد. روش این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بود که برای جمع آوری اطلاعات از روش-های پیمایشی استفاده شد. بدین منظور پرسشنامه ای برای امکان سنجی استقرار نظام گردش شغلی طراحی شد، که با پایایی کل 85/0که از طریق آزمون آلفای کرونباخ به دست آمد، تایید شد. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی مدیران و کارکنان بانک رفاه کارگران در سطح کشور ایران به تعداد 10561 تشکیل دادند، که 372 نفر به عنوان نمونه برآورد شدند، البته جهت جلوگیری از ریزش نمونه و رسیدن به تعداد واقعی نمونه تعداد بیشتری پرسشنامه توزیع شد که از این میان 423 پرسشنامه جمع آوری شد. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، یافته های حاصل از آزمون t تک نمونه ای نشان داد که امکان استقرار نظام گردش شغلی در کلیه ی مولفه ها به جز در زمینه ی قوانین و مقررات، در بانک رفاه کارگران فراهم است.
  کلیدواژگان: گردش شغلی، آموزش و توسعه ی منابع انسانی، بانک رفاه
|
 • Reza Sepahvand *, Hojat Vahdati Page 1
  The aim of this study the role of invisible employees in government agencies on organizational laziness. The research method is descriptive and correlational- Structural Equation Modeling. The population consisted of all employees in Ilam governmental agencies, that their number is 27300, the sample is quota sampling. The quota for each of these organizations is intended. According to the Morgan Table, 380 persons were determined as the sample. The sampling method was random sampling and Data were gathered by questionnaire that the professors had confirmed its validity and reliability and by using Cronbach's alpha that is confirmed desired reliability. For analyzing, the Correlation and Structural Equations Modeling (SEM) were used. The results showed that the invisible employees and its components, virtual desertion, neglect of work, hypocrisy and shirking has a significant influence on the organizational laziness.
  Keywords: Lazy, organizational laziness, invisible employees, governmental agencies
 • Seyed Hasan Hosseini, Ali Shaemi Barzoki *, Ali Nasr Esfahani Page 2
  The current research was conducted to identify the steps necessary to establish a succession management system in organizations. The statistical population of this research was senior experts and senior managers of Isfahan Steel Company, among whom a sample of 19 people was selected by snowball purposed sampling method and semi-structured interview was carried out. Then, field method based on the CVR and CVI questionnaire development was used to evaluate and content analyze the stages of establishment of successor-development system. After interviewing and identifying the main themes in this study, we developed a questionnaire based on indicators and sub-indicators of the themes. Data analysis in quantitative section was conducted by using SPSS software, while they were analyzed in the qualitative section by using thematic method based on the Clarke and Raven three-step coding (2006) through Nvivo software. Findings suggest that out of 32 sub-indicators extracted from interviews, 6 cases were removed due to non-validity and 26 indicators by measuring model and fitness indexes in lisrel software, were confirmed in the form of 7 main themes, taking place in process and gradual manner. It should be noted that each of themes is background of the previous theme in establishing.
  Keywords: succession planning, succession management system, succession management system evaluation
 • Milad Shams Zare*, Reza Tahmasbi Page 3
  Given the increasing importance of human resource as the most important asset of an organisation, it’s vital for achieving organisational goals to assess and improve the HRM processes. Therefore,this study aims to assess the HRM processes of the Sazehgostar Co. based on the Philips HRM model and provide solutions for them. The study based on the target is applied and in terms of method's type is a descriptive practice-oriented case study. Data were collected through interviews with HR experts and reviewing organisational documents. The results of the assessment showed that the overall average of the organisation's HRM processes maturity, is at level two. The process of data management and HR systems with a score of five, received the highest score and the organisational capability development, talent management and rewards and recognition processes with a score of one, received the lowest score. HR strategy, employee development, health and safety and internal and external relations Processes gained three scores. The staffing and the performance management processes also achieved two scores. Finally, with regard to the performance gaps derived from the results of the assessment, proposals for Improvement projects and climbing to higher levels of maturity were presented.
  Keywords: Human Resource Management, maturity of human resource process, Philips human resource model, practice oriented case study, human resource excellence
 • Abbas Sabet *, Abdola Tavakoli, Alireza Hashmi, Saeed Razeghi Page 4
  Green Human Resource Management is the most important element of human resource management, and in recent years many researchers have focused on human resource management. The aim of this study was to Structural design Green Human Resource Management models Based on human resource management systems. For the first time in Green human resource management literature is presented. The research from the perspective of the purpose, the nature and method of descriptive cross-sectional survey and temporally. Data collection included a combination of structured questionnaire Green Human Resource Management Questionnaire and human resource management systems. Validity and through to construct validity were assessed. and reliability through Cronbach's alpha coefficient.The statistical population of this research includes all managers of Fars Power Distribution Company, which is 120 people. Sample size was determined based on Cochran formula. Ranking was done by random sampling .Hypotheses using structural equation modeling and analysis was performed using SMART PLS software. The results showed that the system of human resource management and human resource management green there is a significant relationship. The effects of human resource management, human resources management systems, maintenance of green has the highest rate path.
  Keywords: Green human resource management, Green Management Approach, Environmental Management, human resource management systems
 • Mir Hadi Moazen Jamshidi, Narjes Haghparast Kenarsari * Page 5
  Existing of working destroyer reflections such as job burn out, job stress and organization pessimism imposes expensive costs & consequences on organization & works: like Absentism & frequentive replacement job and workplace, quality vreduction of service which is provided for client, effecting individuals mental health( mental health of individual), stagnation & delay in the seivise professional and official work, ect. So by considering of job working negative results effects on workers, performance & organization efficiency level, in this paper, it has been tried to reduse these negative consequences by study & servey the effect of spiritual link on working destroyer reflections via workers attechment styles.This reaserch in terms of method is descriptive- correlation & in terms of target is Practical. In this survey, It has been used from questionare for information collection, statistical society includes works of pars-shahab lamp factory(guilan provice), that 158 of factory's population were chosen via Simple classification based on kuokran formula for hypotheses test partial least squares & smart-pls software have been applyed for hypotheses test. Result of this survey shows that spiritual link via individual's attachment styles has a meaning ful effect on working destroyer consequences & reflectins
  Keywords: Connection Spirituality, Job Negative Consequences, Attachment Styles, Employess
 • Mohammad Reza Fallah * Page 6
  The present research aims at identifying and explaining the achievements of human resource empowerment with the knowledge management approach. The purpose of this study is to provide a model for assessing the effect of KM on empowerment. This research is applied in terms of purpose and in terms of method is descriptive-survey. From the theme analysis, it has been used to design the conceptual model and from structural equations and Amos software to explain the role of mediator of knowledge management. In the exploratory interview phase, the statistical population consists of 16 experts in the field of human resources. For statistical analysis, the statistical population is composed of employees and managers of the agricultural bank, and 46 samples were selected through a judicious and purposeful method. The data gathering tool was an exploratory interview and a questionnaire. To localize and evaluate the validity of the questionnaire, they were provided to a number of management experts and human resources. The reliability of the Cronbach's alpha coefficient was equal to 877. Was obtained, used. The results show that the intermediary variable of KM plays an important role in the organization to empower employees through the combination of cultural factors and capacity building.
  Keywords: Empowerment, Knowledge management, Cultural factors, capacity building, Synergy, Mixed Approach
 • Noormohamad Yaghoobi, Seyed Ali Dawodi * Page 7
  The present study aimed to develop a suitable framework for the process of talent and successor in the higher education system with mixed research approach. First, with extensive study of the literature of the research, we examined and extracted the various dimensions and components of talent and successor, and then the factors extracted by the panel of experts who have one of the two conditions of higher education in the field of human resource management and the teaching of these lessons in the university or occupation at senior levels The management of human resources is universities and higher education institutions. Using Delphi method, Friedman test and Kendall coordination coefficient, six main themes, 18 sub-components and 118 indicators and the final concept were extracted and a coherent framework based on the causal factors of talent and successor (Talent crisis, strategic goals (Responsiveness and flexibility), ground factors (transformational leadership, structures and processes, and academic culture), competence modeling (prospective cognition, identifying key posts and determining key competencies), elitising (evaluating capabilities, building resource banks Key capture and absorption), empowerment (succession treasury, education and development and evaluation), maintenance (performance compensation, participatory motivation, and outlook and outcomes)
  Keywords: Talent, successor, higher education system, elitism
 • Siavash Nosratpanah, Amir Hasirchi, Mohebali Dehghani * Page 8
  The main purpose of this research is designing pattern for performance measurement in Ansar bank. The research is an applied one, using descriptive methods regards to data collection, and it can be considered as a case study. Considering the characteristics of the Ansar bank, a five-dimensional Balanced Scorecard (BSC) model has been developed to Ansar Bank. The population of the research is managers and experts’ Ansar bank, by random Sampling method 175 was selected as a sample. For data analysis were used from descriptive statistical techniques such as mean, standard deviation, minimum, maximum, charts and tables and also K-S test was used test parametric or nonparametric questionnaire. Prioritization for dimensions based on Friedman's test of the financial dimension in the first priority, the dimension of growth and learning in the second priority, the internal processes in the third priority, the dimension of sustainability in the fourth priority, and finally the ranking of customers in the final ranking. There is a significant relationship between the five dimensions of the measurement model. The relationship between customer dimensions and growth and learning, sustainability and internal processes, financial and internal processes, sustainability, growth, learning and sustainability, and customers are relatively strong.
  Keywords: Performance Measurement, Balanced Scorecard, Sustainability dimension, Financial dimension
 • Hasan Boudlaie *, Yousef Mohammadi Moghadam, Behrooz Keshavarz Nik Page 9
  there is no adequate understanding of digital footprint and online social media in the functions of human resource management. Therefore, the purpose of this qualitative research is to understand the key issues in the use of online social media in respect to hiring and maintaining employees. In doing so, qualitative interviews have been conducted with human resources managers who were directly involved in dismissal or recruitment of employees. Finally, a number of 9 themes were obtained: The role of digital footprint in (1) enhancing complexity of employment processes, (2) optimizing and acquiring visions (better understanding of morals, manners, thoughts, etc.) with regard to job applicants, (3) maintaining employees (e.g. to reward, punish, motivate, and etc.), (4) detection of reciprocal opportunities between job applicants and employers, (5) post-employment processes, (6) the need for updating the knowledge of HR managers due to the continuous changes in environmental conditions (particularly social media), (7) the necessity of offering an opportunity to job applicants to explain the negative results of collected information, (8) the need for measuring the accuracy of online information, and (9) the necessity of educating, culture-building and creating the essential infrastructures for online social media use in the society and among employees.
  Keywords: Digital Footprint, Online Social Media, Human Resource Management
 • Asghar Zamani *, Fatemeh Mahdavi Page 10
  The main goal of this research was Feasibility Study the Establishment of Job Rotation System in refah Bank. This research from the point of goal was applied type and data gathering method was survey. For this aim, the researcher considered questionnaire for studying the feasibility of establishing a job rotation system which final results, respectively 0.85 , acquired through Cronbach’s alpha test and was confirmed. This research Statistical population consists of 10561 individuals from all managers and employees of bank refah karegans’ branches throughout Iran which 372 individuals were estimated as model. Although, in order to preventing of losing models numbers and achieving real number of samples, more questionnaires were distributed and taken 423 questionnaires. After analyzing and processing the data, the results of t- test showed that the possibility of job rotation system in all components expects the rules and regulations, is provided in refah karegaran bank.
  Keywords: Job Rotation, Human Resource Training, Development, Job Design