فهرست مطالب

پژوهش های روان شناختی در مدیریت - پیاپی 5 (پاییز و زمستان 1396)

نشریه پژوهش های روان شناختی در مدیریت
پیاپی 5 (پاییز و زمستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/12/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسن ولیان *، معصومه صمدی، سارا ملکی صفحات 9-37

  یکی از شکل های شدید سوء رفتارهای سازمانی و بین فردی در محیط های سازمانی امروز، قلدری سازمانی است. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه قلدری سازمانی با کیفیت خواب فردی با توجه به نقش میانجی نشخوار فکری در میان پرستاران زن است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش پرستاران زن بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان بود که از مجموع 220 پرستار زن، براساس فرمول کوکران 141 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه قلدری سازمانی لیمن، پرسشنامه نشخوار فکری کروپلی و همکاران و پرسشنامه کیفیت خواب روویرا میلان و روزاریو هرناندز است. نتایج تحقیق نشان داد قلدری سازمانی تاثیر منفی و معناداری بر مدت زمان خواب و خواب مفید می گذارد و نقشی مثبت در کاهش میزان خواب پرستاران زن دارد. همچنین، با ورود متغیر میانجی نشخوار فکری، تاثیر قلدری سازمانی بر کیفیت خواب در جهت تقویت منفی بیشتر تعدیل می شود. همچنین، مشخص شد نشخوار عاطفی، تاثیر قلدری سازمان را بر کاهش کیفیت خواب تشدید می کند، اما رهایی از مسائل می تواند تا حد زیادی تاثیر قلدری سازمان را بر کیفیت خواب کم و کیفیت خواب را بیشتر کند.

  کلیدواژگان: قلدری سازمانی، کیفیت خواب، نشخوار فکری
 • زانیار شیخه پور *، محمد شیخه پور صفحات 39-60

  از موانع مهم موفقیت برنامه ها و اهداف سازمان، فقدان اطلاعات و اعتماد و وجود سکوت سازمانی است. سکوت سازمانی می تواند باعث عارضه های دیگری مانند آسیب رساندن به سلامت روانی کارکنان شود. بر این اساس، تحقیق حاضر رابطه بین سکوت سازمانی و سلامت روانی کارکنان را تبیین می کند. تحقیق از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان اداره آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی (926 نفر) بود که به روش تصادفی ساده و براساس جدول مورگان، 283 نفر از این کارکنان انتخاب شدند و به دو پرسشنامه سکوت سازمانی و سلامت عمومی پاسخ دادند. پایایی پرسشنامه ها از طریق آزمون آلفای کرونباخ، و روایی آن ها از طریق بررسی روایی محتوا تایید شد. تحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج نشان داد سکوت سازمانی و ابعاد آن (سکوت تدافعی، سکوت مطیع و سکوت نوع دوستانه) با سلامت روانی کارکنان رابطه معنادار دارد.

  کلیدواژگان: سکوت تدافعی، سکوت سازمانی، سکوت مطیع، سکوت نوع دوستانه، سلامت روان
 • رامین غریب زاده *، شیما غریب زاده، محمد جاهدی، سلیم کاظمی صفحات 61-100

  عامل اساسی و موثر هر سازمان مدیران آن سازمان، به ویژه مدیران بااخلاق می باشند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و توانمندسازی روان شناختی و نوآوری سازمانی کارکنان انجام گرفته است. روش پژوهش، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری همه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اردبیل به تعداد 6000 نفر بود. نمونه آماری 361 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش سه پرسشنامه استاندارد، اخلاق حرفه ای قاسم زاده و همکاران (2014)، توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر (1995) و پرسشنامه نوآوری سازمانی هانگ و همکاران (2011) بود. نتایج تحلیل های آماری نشان داد رابطه بین اخلاق حرفه ای مدیران با توانمندسازی روان شناختی و نوآوری سازمانی کارکنان مثبت و معنادار است. به عبارت دیگر، اخلاق حرفه ای مدیران تاثیر چشمگیری بر توانمندسازی و نوآوری سازمانی دارد.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، توانمندسازی روان شناختی، توانمندسازی، نوآوری سازمانی
 • نسیم خواجه پور *، سید اسماعیل هاشمی، کیومرث بشلیده صفحات 101-122

  نتایج پژوهش های مختلف نشان داده است کارکنان زاینده، شور و سرزندگی، انگیزه و سلامت روان بیشتر، و ترک شغل و علائم بیماری های جسمی کمتری دارند. زایندگی در کار نه تنها عملکرد بهتر به همراه دارد، بلکه افراد را به فرای وظیفه خود و کمک به دیگران هدایت می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی زایندگی در محیط کار در رابطه ویژگی های زمینه ای با عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی است. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، و به لحاظ نحوه جمع آوری داده ها توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری شامل همه کارکنان یک شرکت صنعتی است که در سال 1395 در این شرکت کار می کردند. نمونه ای به حجم 211 نفر از آنان به روش تصادفی ساده انتخاب شد. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه پرسشنامه های جو اعتماد و احترام، مقیاس خود تعیینی توانمندسازی روان شناختی، بازخورد عملکرد، زایندگی در کار، عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی به کار گرفته شد. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزارAmos انجام گرفت. روابط واسطه ای در الگوی پیشنهادی با روش بوت استراپ آزموده شد. یافته ها نشان داد الگوی پیشنهادی، برازش خوبی با داده ها دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد، خودتعیینی به طور مستقیم و با میانجی گری زایندگی در کار بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی اثر می گذارند.

  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، زایندگی در کار، عملکرد شغلی، ویژگی های زمینه ای
 • عمر محمودی * صفحات 123-148

  امروزه توجه سازمان ها به به کارگیری سبک های جدید مدیریتی برای مقابله با فشارهای محیطی و بهبود اثربخشی سازمانی بیش از گذشته نمود یافته است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت کوانتومی به عنوان یکی از سبک های مدیریتی جدید، با توانمندسازی کارکنان با تاکید بر نقش میانجی انگیزش درونی است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی- همبستگی با به کارگیری مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان اداره شهرداری شهر مریوان است که از طریق سرشماری 110 نفر بررسی شدند. برای گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مدیریت کوانتومی، پرسشنامه معتبر توانمندسازی اسپریتزر و پرسشنامه معتبر انگیزش درونی آمابیل و همکاران به کارگرفته شد. روایی پرسشنامه ها به روش روایی محتوایی تایید شد و پایایی پرسشنامه ها با محاسبه آلفای کرونباخ بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد رابطه مدیریت کوانتومی با انگیزش درونی و توانمندسازی کارکنان مثبت است. همچنان رابطه انگیزش درونی و توانمندسازی کارکنان مستقیم بود. همچنین، نتایج نشان داد متغیر انگیزش درونی، رابطه مدیریت کوانتومی را تعدیل می کند.

  کلیدواژگان: انگیزش درونی، توانمندسازی کارکنان، مدیریت کوانتومی
 • علی نصر اصفهانی، مجتبی فرخی، زینب امیری صفحات 149-171

  داشتن هوش اجتماعی برای برقراری ارتباط مناسب میان کارکنان دانشگاه، و تبادل دانش و تجربیات ضروری است. هوش اجتماعی باعث ایجاد توانمندی کارکنان برای درک و ارتباط بهتر با مراجعه کنندگان و خدمات دهی مناسب تر به آن ها خواهد شد. هدسف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش اجتماعی بر تسهیم دانش بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان ستاد مرکزی دانشگاه اصفهان به تعداد 220 نفر در سال 1395 است. براساس فرمول کوکران، حجم نمونه 132 نفر تعیین شد. برای جمع آوری داده ها پرسشنامه هوش اجتماعی نصر اصفهانی (1393) و پرسشنامه تسهیم دانش علامه و همکاران (1394) به کار گرفته شد. روایی پرسشنامه با روش روایی محتوایی و با به کارگیری نظرهای برخی استادان مدیریت تایید شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که آلفای محاسبه شده برای پرسشنامه هوش اجتماعی برابر با 841/0، و برای پرسشنامه تسهیم دانش برابر با 782/0 به دست آمد. برای بررسی نرمال بودن داده ها آزمون کولموگروف- اسمیرنوف به کار گرفته شد که نتیجه آزمون نشان دهنده نرمال بودن داده ها بود. برای آزمون فرضیه های پژوهش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS اجرا شد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد هوش اجتماعی و ابعاد سه گانه آن (پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت اجتماعی و آگاهی اجتماعی) بر تسهیم دانش تاثیر معناداری می گذارند.

  کلیدواژگان: آگاهی اجتماعی، پردازش اطلاعات اجتماعی، تسهیم دانش، مهارت اجتماعی، هوش اجتماعی
|
 • H. Valiyan *, M. Samadi, S. Maleki Pages 9-37

  One of organizational and interpersonal forms of severe abuses in today's corporate environments, organizational bullying. This familiar term in the behavioral, previously examined in the wider social environment, but cannot deny the importance of the environment today because organizations have received considerable attention. The purpose of this study is, The effect of organizational bullying with individual sleep quality with respect to a mediating role rumination among Hospital female nurses. Statistical population this study, Hospital female nurses Gorgan Sayyad Shirazi is that of a total of 220 female nurses who work in shifts: morning, afternoon and night working at the hospital, 141 were selected through Cochran formula the sample size. Research results showed that organizational bullying significant negative effect and on sleep duration and Sleep of Useful, and play a positive role in reducing the amount of sleep is female nurses (Sig =0.05). Finally, with the arrival of mediator rumination, organizational bullying effect on sleep quality in order to strengthen further negative moderated, And was determined, emotional rumination, exacerbate effect bullying organization to reduce sleep quality. But Work-related rumination, can greatly affect the organization's bullying little effect on sleep quality and sleep quality further.

  Keywords: Organizational bullying, Rumination, Quality of sleep
 • Z. Shekhepour *, M. Shekhepour Pages 39-60

  One of the major obstacles to the success of the programs and goals of the organization is lack of information, lack of confidence and existence of organizational silence. organizational silence can cause complications such as damage to the mental health of employees. Accordingly, this study explores the relationship between organizational silence and mental health of the stuff. This study in term of purpose is applied and in term of method is descriptive-correlation research. Population of this study was the workers of department of Water and Wastewater of East Azarbayjan province (926), that 283 of them were selected based of Morgan and Krejcie table and randomly and responded to organizational silence questionnaire and general mental health questionnaire. Reliability of the questionnaire has been examined through Cronbachs’ Alpha coefficient and their validity was confirmed through content validity review. Data were analyzed using structural equation modeling. The obtained results indicate a significant relationship between organizational silence and its components (Acquiescent, Defensive and Prosocial) with mental health of staff.

  Keywords: Defensive silence, Organizational silence, Acquiescent silence, Prosocial silence, mental health
 • R. Gharibzadeh *, Sh. Gharibzadeh, M. Jahedi, S. Kazemi Pages 61-100

  The basic and effective factor of any organization is the managers of that organization, especially the religious leaders. Therefore, the present study aimed to investigate the relationship between professional ethics and psychological empowerment and organizational innovation of employees. The research method is descriptive-correlational. The statistical population of all educational staff of Ardabil city was 6000 people. A sample of 361 people was selected by stratified random sampling. The research instrument was three standard questionnaires, professional ethics of Ghasemzadeh et al. (2014), Spreader Psychological Empowerment (1995), and organizational innovation questionnaire of Hang et al. (2011). The results of statistical analysis showed that the relationship between professional ethics of managers with psychological empowerment and organizational innovation of staff is positive and significant. In other words, professional ethics of managers has a significant impact on organizational empowerment and innovation.

  Keywords: Professional ethics, Psychological empowerment, Empowerment, Organizational innovation
 • N. Khajepour *, S.E. Hashemi Pages 101-122

  the results of various researches show that thrive employees, more passion and vitality, higher motivation, more mental health, less job quit, and reduced symptoms of physical illnesses are sought. Thriving at work does not only bring about better performance, but also leads people to their duty and help others. The purpose of this study was to investigate the role of thriving at work in the relationship between Contextual Enablers with on job performance and organizational citizenship behavior. The methodology of the present study is applied in terms of the purpose of data collection in a survey type and in terms of data analysis is descriptive-analytic. The statistical population consisted of all employees of an industrial company who were employed in the company in 1395, of which 211 were randomly selected. In order to measure the variables studied, questionnaires were used for climate of trust and respect scales, self-determination scale of psychological empowerment measure, performance feedback, thriving at work, job performance & organizational citizenship behavior. The proposed model was evaluated through structural equation modeling with Amos software. Interface relationships were tested in the proposed model by bootstrap method. Finding indicated that the proposed model fit the data properly. Also, the results showed that self-determination directly and through Thriving at work mediation effect on job performance and organizational citizenship behavior.

  Keywords: organizational citizenship behavior, thriving at work, Job Performance, Contextual Enablers
 • O. Mahmoudi * Pages 123-148

  Nowadays, organization's focus to utilizing novel methods of management to overcome environmental pressure and improving organizational efficiency of is more dominant. Current research is aimed to examine relationship of quantum management as the one of the new management styles , with employees empowerment with focus on moderator role of internal motivation. Current study is applicable type and was utilized descriptive-correlation method with constructive equivalent modeling. The statistical society of research are employees of Marivan municipality which examined by census 110 persons to collecting data, researcher-made questionnaire of quantum management , authentic empowerment questionnaire of Spreitzer and authentic internal motivation questionnaire of Amabile and colleagues were used. The authenticity of questionnaire was approved by content validity method and reliability of questionnaire were examined by Cronbach's Alpha. Results showed there is a positive relationship with quantum management enriching employees and internal motivation. Also, there was a direct relationship between internal motivation and employees empowerment. In addition, result shows internal motivation variable moderates quantum management with employees empowerment relationship.

  Keywords: Employee empowerment, Internal motivation, Quantum management
 • A. Nasr Esfahani, M. Farokhi, Z. Amiri Pages 149-171

  Having human intelligence is essential to connecting appropriately between university staff and exchanging knowledge and experiences. Intelligent social media will empower employees to better understand customer relationships and service. The purpose of this study was to investigate the effect of social intelligence on knowledge sharing. The research is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in nature. The research population of the staff of the Central Directorate of the University of Isfahan was 220 in 1395. According to the Cochran formula, the sample size is 132. Social intelligence questionnaire (Naser Esfahani, 2014) and Knowledge sharing questionnaire Allameh et al. (2015) were used to collect data. Validity of the questionnaire was verified by some of the validators. To determine the reliability of the Cronbach's alpha coefficient questionnaire, the qualitative alpha coefficient for the social intelligence questionnaire was 0.841 and for knowledge sharing questionnaire it was equal to 0.778. Kolmogorov-Smirnov was used to check the normality of the data. The results showed that the data were normal. To test the research hypotheses, Structural Equation Modeling was performed with AMOS software. The results of the research hypothesis test showed that social intelligence and its three dimensions (social information, social and social awareness processing) have a significant effect on knowledge sharing.

  Keywords: social awareness, social information processing, knowledge sharing, social skills, social intelligence