فهرست مطالب

توسعه اجتماعی - سال دوازدهم شماره 3 (بهار 1397)
 • سال دوازدهم شماره 3 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/31
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقاله پژوهشی
 • مهسا صادقی نژاد *، محمد مظلوم خراسانی صفحات 1-28
  نخبگان علمی بنیان های توسعه ی جوامع هستند. پیامد کم توجهی به آنان بحران ضریب هوشی و لطمه به فرآیند توسعه در ابعاد گوناگون است. هدف اصلی نوشتار حاضر نیز بررسی نگرش نخبگان علمی به آینده ی شغلی در ایران و تاثیر آن بر تمایل به مهاجرت است. روش تحقیق، پیمایش و جامعه ی آماری شامل دانشجویان نخبه دانشگاه فردوسی مشهد بود. نمونه ی تحقیق طبق روش نمونه گیری طبقه بندی شده با انتساب اپتیموم انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه ی محقق ساخت گردآوری و با نرم افزارهای SPSS و AMOS توصیف و تحلیل شدند. روایی و پایایی ابزار به ترتیب بنابر روایی صوری و ضریب آلفای کرونباخ (74/0) تعیین شدند. نتایج نشان داد که نگرش دانشجویان نخبه به آینده ی شغلی در ایران منفی است و شدت این نگرش در بین دانشجویان پسر بیشتر است. ابعاد نگرش به آینده ی شغلی (ارضاء نیازهای مادی، معنوی، روحی روانی و تناسب شغل با رشته ی تحصیلی) و سابقه ی مهاجرت تاثیر مستقیم و معناداری بر تمایل به مهاجرت دارند. بعد ارضای نیازهای مادی از طریق اثرگذاری بر دو بعد ارضای نیازهای معنوی و روحی روانی نیز تاثیر غیر مستقیم و معناداری بر تمایل به مهاجرت دارد؛ حال آنکه جنسیت تاثیر معناداری بر تمایل به مهاجرت ندارد
  کلیدواژگان: نخبگان دانش، نخبگان علمی، دانشجوی نخبه، آینده ی شغلی، تمایل به مهاجرت
 • معصومه باقری *، علی حسین حسین زاده، حسن شجاعی صفحات 29-62
  هدف مقاله ی حاضر، بررسی رابطه ی ابعاد سرمایه ی اجتماعی بر مشارکت سیاسی زنان شهر اهواز است که از دیدگاه های جامعه شناختی مربوط به مشارکت سیاسی استفاده شد. این پژوهش به صورت پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی زنان 18تا 64 سال شهر اهواز، که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد. از لحاظ زمانی این پژوهش در سال 1396-1395 اجرا شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای مستقل پژوهش (سن، درآمد، تحصیلات، قومیت، وضعیت تاهل، سرمایه ی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، احساس بی قدرتی، وفاق اجتماعی و پیوند اجتماعی) با متغیر وابسته (مشارکت سیاسی) رابطه ی معناداری دارند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر نشان می دهد که بیشترین تاثیر را بر متغیر و ابسته متغیر اعتماد اجتماعی و کمترین تاثیر را متغیر میزان درآمد داشته است. در مجموع متغیر های مستقل پژوهش 3/14 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کرده اند و 7/85 درصد از واریانس تبیین نشده متعلق به متغیر هایی است که در این پژوهش مورد استفاده قرار نگرفته اند.
  کلیدواژگان: مشارکت سیاسی، سرمایه ی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، احساس بی قدرتی، وفاق اجتماعی، پیوند اجتماعی
 • وحید بابازاده*، بیژن زارع، قربانعلی سبکتکین صفحات 63-94
  موضوع مقاله ی حاضر مطالعه ی ارتباط آگاهی از مفهوم و مولفه های اجتماعی توسعه ی پایدار با سرمایه ی اجتماعی و آگاهی از حقوق شهروندی بین شهروندان مشگین شهری است. سنجش آگاهی از مفهوم و مولفه های اجتماعی توسعه ی پایدار بر اساس چهارچوب سازمان یونسکو صورت پذیرفته است و از نظریه ی مارشال برای بررسی حقوق شهروندی و نظریه ی پاتنام، کلمن و بوردیو درباره ی سرمایه ی اجتماعی بهره گرفته شده است. روش تحقیق پیمایش بوده، ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ی محقق ساخته، جمعیت آماری آن نیز شهروندان بالای 18 سال ساکن مشگین شهر بوده است. تعداد نمونه 382 نفر بود که با فرمول کوکران و با روش خوشه ایتصادفی برگزیده شدند. نتایج پژوهش نشان داد میانگین آگاهی از مفهوم توسعه ی پایدار و مولفه های اجتماعی آن در سطح متوسط به بالا قرار دارد. آگاهی از حقوق شهروندی در سطح متوسط رو به بالا و سرمایه ی اجتماعی در سطح متوسط با متغیر وابسته ارتباط معنی دار مستقیم دارند.
  کلیدواژگان: توسعه ی پایدار، مولفه های اجتماعی توسعه ی پایدار، حقوق شهروندی، سرمایه ی اجتماعی
 • حسین افراسیابی*، اسکندر قائدی صفحات 95-114
  زمان، منبع کمیابی است که تنها مدت کوتاهی در اختیار انسان است و می تواند فرصت موفقیت و اثرگذاری را فراهم کند. با وجود این، برای همه ی افراد ارزش یکسانی ندارد. این پژوهش با هدف بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با ارزش زمان در بین شهروندان یزد انجام شد. جامعه ی آماری تحقیق، شامل کلیه ی شهروندان بالای 15 سال شهر یزد بوده که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که از روایی و پایایی آن با شیوه ی صوری و سازه ای مورد تایید قرار گرفت. برای نمونه گیری از روش تصادفی از نوع خوشه ایچند مرحله ای استفاده شده است. نتایج نشان داد بین تحصیلات، خاستگاه اجتماعی، شغل، انگیزه ی پیشرفت، جهان گرایی، جامعه پذیری، دینداری و سرمایه ی اجتماعی با میزان ارزش زمان رابطه ی معنی داری وجود دارد. متغیرهای جامعه پذیری، انگیزه ی پیشرفت و تحصیلات، در مدل رگرسیون گام به گام وارد شد و توانست 28 درصد از تغییرات میزان ارزش زمان را در نمونه ی مورد مطالعه تبیین کند.
  کلیدواژگان: ارزش زمان، انگیزه ی پیشرفت، جامعه پذیری، نظم، سرمایه ی اجتماعی
 • سید رحیم موسوی*، فریدون وحیدا، منصور حقیقتیان صفحات 115-146
  پژوهش حاضر با هدف شناخت و تحلیل «عوامل مرتبط با توسعه ی مشارکتی از منظر ظرفیت های محلی توسعه» در استان ایلام نگاشته شده است. روش تحقیق کمی و نوع تحقیق توصیفی تحلیلی است.جامعه ی آماری تحقیق جمعیت بالای 15 سال استان ایلام به تعداد (432528) و حجم نمونه (439) نفر است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اقتصادی، سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی نهادی و ظرفیت های محلی توسعه با متغیر رویه ای شدن مشارکت مردم در توسعه ی منطقه ی ایلام به ترتیب (358/0)، (205/0)، (311/0)، (262/0) و (437/0) مثبت و معنادار بوده است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی تحقیق نشان می دهد که متغیر سرمایه ی انسانی بامیزان بتای برابر با (292/0) بیشترین تاثیر بر رویه ای شدن مشارکت مردم در توسعه ی منطقه ی ایلام را دارد. متغیر سرمایه ی نهادی با میزان بتای برابر با (182/0) در رتبه ی دوم، متغیر سرمایه ی اجتماعی با میزان بتای برابر با(151/0) در رتبه ی سوم و در نهایت متغیر سرمایه ی اقتصادی با میزان بتای برابر با (108/0) کمترین تاثیر را از خود نشان داده است. به طور کلی، می توان نتیجه گرفت سرمایه های انسانی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی نه تنها عواملی هستند که توسعه ی مشارکتی در ایلام را تحت تاثیر قرار می دهند بلکه مهم تر اینکه فرایند توسعه ی مشارکتی ترکیبی از این عوامل در بستر مدیریت مشارکتی توسعه است.
  کلیدواژگان: سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اقتصادی، سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی نهادی، توسعه ی مشارکتی
 • ولی الله رستمعلی زاده، پروین علی جمعه زاده * صفحات 147-172
  هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل تاثیرگذار در موفقیت کسب و کار زنان کارآفرین در شهر تهران می باشد. این تحقیق با روش کمی پیمایش صورت گرفته است. جامعه ی آماری این پژوهش زنان کارآفرینی می باشند که در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی مشغول به فعالیت می باشند و حجم نمونه 150 نفر بوده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ویژگی ها و شرایط اقتصادی و اجتماعی شامل سن، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، سابقه ی کار و میزان درآمد نقش مهمی در میزان کارآفرینی زنان تهرانی دارند. یعنی با افزایش سن، میزان کارآفرینی زنان اندکی کاهش می یابد. افراد مجرد و افراد دارای تحصیلات لیسانس، روحیه ی کارآفرینی بالاتری دارند؛ همچنین با افزایش سابقه ی کار به روحیه ی کارآفرینی زنان افزوده می شود. در نهایت تلاش برای ارتقای درآمد، روحیه ی کارآفرینی را در زنان ارتقاء می دهد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی،متغیرهای انگیزه ی پیشرفت، نوآوری، مهارت های مدیریتی، فرهنگ همکاری، والدین کارآفرین، تجربه ی تبعیض جنسیتی در کار، حمایت نهادهای دولتی، ساختارهای قانونی مناسب و روابط اجتماعی گسترده توانسته اند که 7/73 درصد از تغییرات متغیر کارآفرینی را تبیین کنند.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، زنان کارآفرین، استقلال طلبی، ریسک پذیری، خلاقیت
 • طاها عشایری *، اسماعیل جهانی دولت آباد، الهام عباسی صفحات 173-210
  جوامع سنتی ایران، سازوکارهایی با سنخ متفاوتی برای حل بحران های اجتماعی (قتل، نزاع و اختلاف گروهی) تجربه کرده اند. پژوهش حاضر با رویکرد تاریخی تحلیلی و با الهام از دیدگاه دورکیم (عدالت ترمیمی و کیفری)، به تحلیل سازوکارهای مدیریت نزاع و میزان انطباق و افتراق این سازوکار با دیدگاه دورکیمی، پرداخته است. نتایج نشان می دهد که چهار سنخ رویکرد عدالت ترمیمی (اصل اعتماد، گفتگو و مشارکت، میانجیگری و اصل آینده نگری) در سازوکارهای مدیریتی ایران قابل شناسایی است، اما اصل داوطلبانه بودن در سنخ سنتی نمود چندانی ندارد. به این معنی که جامعه سنتی ایران به سبب هنجار بودگی فرهنگ جمع گرایی (سلسله مراتبی)، غلبه وجدان جمعی، ساختار موزائیکی جوامع (قطاعی و کندویی) و بافت ناهمگون آن، بستر توسعه حقوق ترمیمی از نوع دورکیمی (جامعه مدرن مبتنی بر تقسیم کار) را نداشته است. این سنخ از جوامع، از مکانیسم خاصی در مدیریت نزاع ایلی گروهی بهره برده که با گونه ی عدالت ترمیمی و کیفری بسیار متفاوت و متمایز هست؛ رویکردی که از ساختار سیاسی و اجتماعی فرهنگی حاکم متاثر بوده و در قالب آیین های سنتی نمود اجتماعی یافته است.
  کلیدواژگان: مدیریت نزاع، جمع گرایی، نظام ایلی - طایفه ای، عدالت ترمیمی - کیفری
 • مهدی بیگدلو * صفحات 211-234
  توسعه ی پایدار به عنوان یکی از کامل ترین و مستمرترین اشکال توسعه ی زمانی که عاملیت انسانی را در مرکز توجه خود قرار دهد از قابلیت بیشتری برای تسهیل زندگی بشری برخوردار می شود. اما دستیابی به این توسعه ی انسانی پایدار نیاز به صرف هزینه های بالایی دارد و چنانچه قابلیت درونی یک مجموعه انسانی مد نظر قرار گیرد ضمن کاهش هزینه های توسعه، تداوم بیشتری برای آن متصور خواهد بود. تحقیق پیش رو به روش موردی زمینه ای به بررسی ارتباط انسجام اجتماعی در شهرهای خاش، سراوان و سرباز با توسعه ی انسانی پایدار در این شهرها می پردازد. بدین منظور از پرسشنامه ی 21 سوالی بر مبنای نظریه ی انسجام اجتماعی میلر و شاخص های توسعه ی انسانی پایدار استس، جانستون، نانسی و استیگنیتز بهره گرفته شده است. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از آزمون آماری اسپیرمن حاکی است که با 99 درصد اطمینان می توان ادعا نمود رابطه ی بین انسجام اجتماعی و توسعه ی پایدار انسانی در این سه شهر استان سیستان و بلوچستان معنادار است و شدت رابطه 605/0 با جهت رابطه ی مثبت نشان دهنده ی این است که رابطه ی قوی بین دو متغیر برقرار است و می توان با تقویت انسجام اجتماعی، توسعه ی انسانی پایدار را ارتقاء داد.
  کلیدواژگان: انسجام اجتماعی، توسعه ی اجتماعی، توسعه ی انسانی، توسعه ی پایدار
 • سید وحید عقیلی * صفحات 235-246
  اینترنت یکی از با نفوذترین فناوری های جدید ارتباطی است که همه ی ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر عظمت خود قرار داده است و به نوعی همه ی ابعاد حیات فردی و جمعی ما متاثر از این تکنولوژی ارتباطی است. توسعه ی جوامع به ویژه جوامعی که جهان سوم نامیده می شوند یکی از مقولات مهمی است که اینترنت در کند شدن یا تسریع آن تاثیر اجتناب ناپذیری دارد. صاحب نظران علوم سیاسی معتقدند که اینترنت در بعد توسعه ی سیاسی آثار مثبتی مانند انتشار و کسب آزادانه ی اطلاعات، تاثیر گسترده بر افکار عمومی و جهت دهی به آن، اصلاحات ساختاری کلی و جزئی در جوامع، دموکراسی الکترونیکی، ساماندهی انتخابات و... را به دنبال داشته است؛ البته اینترنت تبعات منفی همچون تهدید حاکمیت ملی، کوچک شدن حریم انسان و... را نیز دارد؛ ولیکن در مجموع می توان دریافت که اینترنت با توجه به ویژگی هایی چون تعاملی بودن، همزمان بودن ارتباط، همه جایی بودن، فقدان کنترل مرکزی، فقدان مالکیت بر شبکه و سانسور گریزی، می تواند فضای مساعدی برای احیای ابعاد از دست رفته ی مشارکت سیاسی و دموکراسی را فراهم آورد و به این ترتیب بستری مناسب برای گسترش مشارکت سیاسی به شمار می رود.
  کلیدواژگان: اینترنت، توسعه، توسعه ی سیاسی
|
 • Mahsa Sadeghinezhad *, Mohammad Mazloum Khorasani Pages 1-28
  The scientific elites are bases of development of societies. The results of less attention to them are coefficient of intelligence crisis and damage to development process in different aspects. Purpose of this paper is investigation of scientific elites’ attitude to future career in Iran and its effect on tendency to migration. Research method is survey and universe was elite students of ferdowsi university of Mashhad and research sample was selected with method of stratified sampling with optimum allocation. Data was collected with questionnaire and analyzed with Spss and Amos softwares. Validity and reliability of questionnaire is determined via face validity and coefficient of Cronbach’s alpha (0.74). The results show that elite students’ attitude to future career in Iran was negative and this attitude was more intense in men. Dimensions of attitude to future career (i.e., satisfying material, intellectual, spiritual needs and proportion of job with field) and experience of migration have direct and significant effect on tendency to migration. Dimension of satisfying material needs via affecting two dimension of satisfying intellectual, spiritual needs has indirect and significant effect on tendency to migration. While, gender doesn’t have any significant effect on it.
  Keywords: Knowledge Elites, Scientific Elites, Elite Student, Future Career, Tendency to Migration
 • Masoumeh Bagheri *, Alihossein Hosseinzadeh, Hasan Shojaie Pages 29-62
  This study aimed to investigate the relationship between social capital and political participation of women in Ahvaz, that sociological perspective which related to political participation were used.This survey and data collected through questionnaire. The study population included all 18 to 64 years old women in Ahvaz that the sample size was determined based on Coceran frame 384 of people.In terms of time this study was conducted in the years 2016-2017. The research result shows independent variables such as (age, income, education, ethnicity, material status, social capital and social trust, sense of powerlessness, social cohesion and social link) with dependent variable (political participation) have significant relationship. The results of regression analysis and path analysis show that social trust variable had the greatest impact on dependent variable and income level had the minimal impact on it. Totally, independent variables were explained 14/3% of the variance in the dependent variables, and 85/7% of not explained variance belongs to variables that have not been used in this study.
  Keywords: Political Participation, Social Capital, Social Trust, Sense of Powerlessness, Social Cohesion, Social Links
 • Vahid Babazadeh *, Bizhan Zare, Gorbanali Saboktakin Pages 63-94
  This paper studies the relationship between awareness of concept and social component of sustainable development with social capital and awareness of citizenship rights between citizens of the Meshgin-Shahr. Measuring awareness of the concept of sustainable development and its social component has been done under the framework of UNESCO. Marshall Theory about citizenship rights and the theory of for Putnam, Coleman and Bourdieu on social capital have been applied for measuring awareness of citizenship rights and social capital. The research method was survey. Information was collected by researcher-made questionnaire. The population under study was citizens over 18 years of age who live in Meshgin-Shahr. 382 person samples were selected with using random cluster sample. The results showed the mean of Awareness of the concept of sustainable development and its social component is above average. Awareness of citizenship rights at the intermediate level upward is a statistically significant relationship with the dependent variable. Social capital at the intermediate level is a statistically significant relationship with the dependent variable.
  Keywords: Sustainable Development, Social Components of Sustainable Development, Civil Rights, Social Capital
 • Hossein Afrasiabi *, Eskandar Ghaedi Pages 95-114
  Time is one of thekey factors in achieving success and happiness thatdoesn’t have same value for all people; some people waste it as they will be alive for alive; and others who treasure time, compare it with gold and money. This scarce resource, which each second of that can provide opportunities to live, to be bright and influential, is only available for a short time. The present study aimed to assess factors associated with value of time among the citizens of Yazd. The samples consist of citizens of Yazd who were over 15 years old. 384 people were selected as samples through Cochran formula. The data collection instrument was a questionnaire that its validity and reliability evaluated by Construct validitymethod. Multi-stage cluster random sampling method used for sampling. Results showed that there was a significant relationship between genders, education, social origin, Occupation, need for achievement, universality, socialization, religiosity, social capital with the value of time. However, the relationship between age, family income and modernism withvalue of time was not significant. Socialization, achievement and education entered in stepwise regression model as Independent variables and explained 28 percent of value of time variance.
  Keywords: Value of Time, Need for Achievement, Socialization, Order, Social Capital
 • Rahim Mosavi *, Fereydoun Vahida, Mansour Haghighatian Pages 115-146
  This paper is prepared to identify and analysis of the factors related participatory development from perspective of local development capacities in Ilam province. The research method is quantitative and the kind of research is survey research. The ststistical population is 15-year-old people and higher than 15-year-old of Ilam province, the number of 432528 ones, and the sample size is 439 ones. Results from out research hub perspective the value of the pearson coefficient between human capital, economic capital, social capital, institutional capital variables and local capacity development to proceed the participation of the people in regional development of Ilam province was (0/358, 0/205, 0/311, 0/262, 0/437) positive and meaningful respectively. Also the results of tegression analysis affirms human capital variable Beta equal to 0/292 is the most amount, the second, institutional capital variable to the Beta equal to 0/182. the third, social capital variable to the Beta equal to 0/151 and the finally, economic capital variable to the Beta equal to 0/108 has fewest influence on to proceed the participation of the people in regional development of Ilam province. Generally, it can be concluded, human capital, economic capital, social capital, institutional capital, not only are factors contributing to the development of participment in the Ilam, but more importantly, the process of participartory development is a combination of these factors in the development.
  Keywords: Social Capital, Human Capital, Economic Capital, Institutional Capital, Partipatory Development
 • Valiallah Rostamalizadeh, Parvin Alijomeh Zadeh * Pages 147-172
  The main objective of this research is to investigate the factors affecting the success of female entrepreneurs in Tehran. This research is a quantitative survey. The statistical population of the study is entrepreneur women working in various economic and social fields with a sample size of 150 individuals. The results show that the socio-economic characteristics such as age, marital status, education level, work experience and income play an important role in the level of female entrepreneurship in Tehran. That is, the rate of female entrepreneurship is slightly reduced with age. Single people and those with bachelor degrees have a higher entrepreneurial spirit; work experience also increases female entrepreneurship spirit. Ultimately, efforts to increase income promotes the entrepreneurial spirit in women. Based on the results of regression analysis, variables of motivation for progress, innovation, management skills, collaborative culture, entrepreneurial parents, experience of gender discrimination in work, support of state institutions, appropriate legal structures and extensive social relationships have been able to explain 73.7% of the changes in entrepreneurship variable. These results also show that the most important factor in the success of entrepreneurial women is the appropriate legal structures and the support of state institutions, i.e. structural factors.
  Keywords: Entrepreneur Women, Self-Motivation, Independence, Risk-Taking, Creativity
 • Taha Ashayeri *, Esmaeil Jahani Dolatabad, Elham Abbasi Pages 173-210
  The traditional societies of Iran have experienced different ways of solving social crises (murder, conflict and group disputes). The present research is based on a historical-analytical approach inspired by Durkheim's view (restorative and criminal justice) to analyze the mechanisms of conflict management and the degree of adaptation and differentiation of this mechanism with Durkheim's view.The results show that the four types of restorative justice approach (trust, dialogue and participation, mediation and the principle of futurism) can be identified in Iran's management mechanisms, but the principle of voluntariness in the traditional way is not very clear. This means that the traditional society of Iran, due to the norm of hierarchical culture, the collective conscience, the Sectoral structure of societies (Hive structural) and its heterogeneous texture, are not the basis for the development of Durkheim-type restorative rights (modern society based on division of labor). This type of community has used from a specific mechanism for managing of struggle, which is idiference with variety of restorative and criminal justice, an approach which has been influenced by the political and socio-cultural structure of the society and has been found in the form of traditional social rituals.
  Keywords: Conflict Management, Collectivism, Tribal System, Restorative Justice, Criminality
 • Mehdi Bigdeloo * Pages 211-234
  Sustainable development as one of the most complete and Most consistent forms of development When human agency in its center gives more functionality to facilitate human life becomes But to achieve this sustainable human development requires high costs and if the internal capabilities of human While reducing development costs, for which it will be more continuity This article examines the relationship between social cohesion by case basis in the cities of Khash, Saravan and Sarbaz with development. For this purpose, the test consists of 21 questions based on the theory of social cohesion Miller and sustainable human development Estes, Johnston, Nancy & Stiglitz analysis of data obtained from the questionnaires suggest using Spearmans test With 99% confidence can be argued that the relationship between social cohesion and sustainable human development in the three towns of Sistan and Baluchestan province And the intensity of 0.605 with the positive correlation indicates a strong relationship between the two variables is And can strengthen social cohesion, sustainable human development upgrade.
  Keywords: Social Cohesion, Social Development, Human Development, Sustainable Development
 • Seyed Vahid Aghili * Pages 235-246
  Internet is considered to be one of the most influential modern information and communication technologies which has changed virtually and heavily all the aspects of human life, among the others the individual and collective living of our life. The development of all the societies and especially those who are called the developing ones dependes on Internet by which the pace of development, whether fast or slow, is decided. The political scholars are of this opinion that Internet has got positive effects on political development of the societies in terms of diffusion and and collection of free information, huge impact on formation of public opinion and directing it, amendment of societies partial and or complete structures, electronic democracy as well as performing elections. Meanwhile, Internet might have negative outcomes such as national supremacy, downsizing human’s privacy, however taking into consideration the qualities such as interactivity, timelessness of communication, lack of a centralized control, lack of ownership of the network and censorship-evading nature can best bring about a suitable space for the missing political participation and therefore fostering political participation.
  Keywords: Internet, Development, Political Development