فهرست مطالب

متن پژوهی ادبی - پیاپی 75 (بهار 1397)
 • پیاپی 75 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/16
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقاله پژوهشی
 • مریم حسینی *، مریم رجبی نیا صفحات 7-40
  عبدالقادر گیلانی، عارف قرن پنجم و ششم هجری قمری، از مشایخی است که پیرنامه های زیادی به فارسی و عربی درباره او نوشته شده است. با توجه به اهمیت پیرنامه ها در شناخت احوال، اقوال و عقاید عبدالقادر گیلانی، در این مقاله کوشش شده است تا احوال و آثار وی با استفاده از این پیرنامه ها و نیز کتب تاریخی معتبر، معرفی و آنگاه ویژگی های کلی پیرنامه های نوشته شده درباره این شیخ بزرگ تا قرن دهم هجری قمری بررسی شود. پیرنامه های مورد بحث عبارتند از: بهجهالانوار و معدن الاسرار، ترجمه خلاصهالمفاخر، قلائدالجواهر، مناقب غوثیه و غبطهالناظر فی ترجمه الشیخ عبدالقادر الجیلانی. نتایج حاصل از پژوهش گویای آن است که چنین کتاب هایی بدین دلیل که برای عموم مردم نوشته شده اند، نثری ساده و بیتکلف دارند و برای بزرگ جلوه دادن شخصیت عبدالقادر، رفتار و کراماتی برخلاف اقوال و اندیشه نمایان در آثارش به وی نسبت داده اند و نیز منبع تمام پیرنامه های مذکور، نخستین پیرنامه نوشته شده درباره عبدالقادر یعنی بهجهالانوار و معدن الاسرار است. همه این کتاب ها تحمیدیه ای در ستایش خدا و پیامبر اکرم(ص)، و نیز زنان در تمام آن ها جز مناقب غوثیه، جایگاه والایی دارند.
  کلیدواژگان: عبدالقادر گیلانی، پیرنامه، بهجهالانوار و معدن الاسرار، ترجمه خلاصهالمفاخر و قلائدالجواهر، مناقب غوثیه، غبطهالناظر فی ترجمه الشیخ عبدالقادر الجیلانی
 • کاووس حسن لی، سیامک نادری * صفحات 41-60
  شیوه نگارش و پرداخت شخصیت ها در رمان بوف کور به گونه ای است که این متن را همواره در میدان دیدگاه های گوناگون و رویکردهای مختلف قرار داده است. یکی از شخصیت های رازآمیز و بحث برانگیز این رمان، «زن اثیری» است. تاکنون نظرهای گوناگونی درباره چیستی و کیستی این زن داستانی از سوی تفسیرگران و منتقدان بازگفته شده است. این مقاله پس از بررسی دیدگاه های پیش گفته، به تبارشناسی «زن اثیری» بر پایه نشانه هایی از درون متن و نشانه هایی از بیرون متن پرداخته است. این نوشته در پی پاسخ بدین پرسش است: آیا شخصیت «زن اثیری» تنها برآمده از خیال خلاق داستان پرداز است یا ریشه در واقعیت های بیرونی دارد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که تصویر زن اثیری و مکان به خاک سپاری او با برخی از یافته های باستان شناسی در منطقه «نقاره خانه ری» همسویی دارد. بازگشت روان مردگان به جهان زندگان در آثار دیگر هدایت نیز نظر نگارندگان این مقاله را پشتیبانی می کند که معتقدند: «این زن می تواند همان «نجیب زاده دیلمی» باشد که در نقاره خانه ری به خاک سپرده شده، از سوی هدایت بازآفریده شده است».
  کلیدواژگان: هدایت، بوف کور، زن اثیری، ری، نقاره خانه ری
 • مهدی محبتی * صفحات 61-84
  طبیعت وسرشت انسانی یکی از پیچیده ترین و پوشیده ترین موضوعاتی است که در کل تاریخ فرهنگی و اجتماعی بشر همواره مورد بحث ومناقشه بوده است. گروهی سرشت انسانی را مجبول بر خیر و گروهی مبتنی بر شر می دانند و گروهی دیگر اساسا ذات و سرشتی برای انسان قائل نیستند و تکوین شخصیت او را معلول و محصول آموزش و آمیزش های اجتماعی می دانند و هر گروه در تایید معتقدات خویش، دلایل و براهینی اقامه می کنند. دو تن از بزرگ ترین متفکران و مصلحانی که در گذشته به سبب نوع شخصیت، اهداف و آرمان های انسانی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی عمیقا بدین مسئله پرداخته اند و عوامل مکمل و موثر در تتمیم یا تخریب سرشت آدمی را بررسی نموده اند، یکی کنفوسیوس، حکیم چینی و دیگری شیخ اجل سعدی شیرازی در ایران است که به سبب دامنه نفوذ و استمرار و پایایی افکار و آثار آنان در زوایا و اعماق پنهانی دو ملت چین و ایران و امروزه در بخش بزرگ و شایسته توجهی از جهان، بررسی دقیق دیدگاه های آنان برای تصمیم گیری های کلان فرهنگی و اجتماعی در روزگار ما حایز کمال اهمیت است. این مقاله ابتدا به طبقه بندی دقیق آثار و نیز امکان یا عدم امکان تطبیق افکار این دو اندیشه ور به دلیل تفاوت زمان، مکان و زبان، و آنگاه به تحلیل مصداقی اندیشه ها و آرای سعدی و کنفوسیوس درباره سرشت انسان و عوامل مکمل و مخرب در تکوین آن می پردارد.
  کلیدواژگان: سرشت انسانی، تطبیق و مقایسه فرهنگی، کنفوسیوس، سعدی
 • زهرا حیاتی * صفحات 85-104
  یکی از روش های فهم معنا و درک شگردهای زیبایی شناختی اثر، کشف تقابل هایی است که در متن پنهان است و راه یافتن به شیوه پنهان سازی آن ها فرایند عمل نقد را کامل می کند. تقابل ها در سطوح مختلف اثر قابل بررسی هستند و دو گونه آشکار و نهان را شامل می شوند. تقابل های آشکار در متن همنشین می شوند، اما تقابل های پنهان فقط یک سویه را آشکار می کنند و به این طریق نشان می دهند سوگیری خالق اثر به سمت و سوی غایب است. اینکه تقابل ها کدام ها هستند و چه رابطه ای با هم دارند، به درک معنا می انجامد و اینکه تقابل ها با کدام شگردهای زیبایی شناسانه پردازش شده اند، همان راه های پنهان کردن معنا را نشان می دهد که راز لذت بخش بودن اثر را هم فاش می کند. مقایسه دو رسانه متفاوت، روش های متفاوت و منحصربه فرد هر رسانه را در پردزاش تقابل ها نشان می دهد و یکی از بسترهای مطالعه در این زمینه، مقایسه فیلم های اقتباسی با منابع ادبی آن هاست. در این مقاله، به تحلیل تطبیقی تقابل ها در داستان آشغالدونی نوشته غلامحسین ساعدی و فیلم اقتباسی «دایره مینا» ساخته داریوش مهرجویی پرداخته شده است. دریافت نهایی تحقیق این است که کارگردان به سبب وفاداری به روساخت و ژرف ساخت روایی آشغالدونی، تقابل های مضمونی و روایی را از داستان مکتوب به فیلم انتقال داده است و با این حال، عناصر سبکی فیلم این تقابل ها را در عرصه تصویر کامل کرد ه اند و بیان زیبایی شناسانه متفاوتی را خلق کرد ه اند.
  کلیدواژگان: تقابل های ساختاری، نقد تطبیقی، اقتباس ادبی، آشغالدونی، دایره مینا
 • فرحناز معبودی، علی محمد موذنی * صفحات 105-128
  به عقیده پژوهشگران عرصه جامعه شناسی ادبیات هر قصه و اثر ادبی دیگر، وقایع زمانه خود را بازگو می کند و قصه در حقیقت، شکل بیان هنری همان وقایع اجتماعی است. با این تفاوت که جامعه شناسی به زبان علمی درباره آن مسائل گفتگو می کند. بنابراین، بررسی ادبیات با روشی علمی، جوهر آثار ادبی، شرایط و مقتضیات محیط اجتماعی در بر گیرنده و پرورنده شاعر و نویسنده و نیز جهان بینی، موضع فکری و فرهنگی آنان را با توجه به سفارش های اجتماعی مطالعه می کند. در این مقاله، به بررسی اجتماعی سیاسی رمان بادبادک باز اثر خالد حسینی، نویسنده افغانی تبار مقیم آمریکا، با توجه به روش ساختگرایی گلدمن می پردازیم. در این شیوه، محتوای اثر ادبی و رابطه آن را با جامعه ای بررسی می کنند که اثر در آن خلق شده است و به جای توصیف محتوای اثر ادبی، به بررسی محتوا و رابطه آن با جهان نگری در یک دوران خاص می پردازند. لذا در این رمان به اختصار به روحیات و شرایط زندگی مردم وتبیین پدیده ها، رفتارها، ساخت ها و فرازونشیب های اجتماعی سیاسی زندگی شخصیت های رمان در سه دوره سیاسی تاریخ افغانستان اشاره شده است و مهم ترین یافته ها در تحلیل رمان مذکور، به نبود آمادگی و زیرساخت های کافی برای پذیرش نظام جمهوری از جانب افغان ها، برتری قوم پشتون بر دیگر اقوام (که طالبان نیز از دل این قوم برآمده اند) و نیز نقش آمریکا به عنوان منجی افغانستان اشاره دارد.
  کلیدواژگان: جامعه شناسی سیاسی، طبقه، اجتماع، قومیت گرایی، تعصب
 • نازیلا فرمانی انوشه *، حمیرا زمردی، منوچهر اکبری، میترا گلچین صفحات 129-151
  بحث پیرامون کنش متقابل قدرت و دانش یکی از چالش برانگیزترین موضوعات نظام فکری فوکو است. رهیافت فوکو بیانگر رابطه ای دوسویه بین «قدرت» و «دانش» است، به طوری که همان اندازه که قدرت تولید کننده دانش است، عکس این قضیه نیز صادق است. «قدرت» در این مفهوم و به همراه «دانش»، نقشی انضباطی ایفا می کند و هدف آن، افزایش بیش از پیش فنون مراقبت و تنبیه توده هاست. یکی از عرصه هایی که «قدرت دانش» از طریق آن به ایجاد گفتمان هایی بر مبنای روابط قدرت و در پایان، سلطه و چیرگی بر انسان دست می یابد، حوزه علوم سیاسی (جرم شناسی و مجازات) است. رابطه دانش قدرت در ادبیات نیز که محملی برای بیان افکار و عقاید اجتماعی و سیاسی است، اغلب به شکل بسیار پنهان رخ می نماید و در این آثار می توان ایدئولوژی، اندیشه و آرای نویسندگان را مشاهده کرد. استفاده از متون نثر فارسی در مقام شواهدی از دست های پنهان قدرت، آن گونه که مد نظر فوکو است، می تواند پرده از بخش عمده ای از سازوکار آن بردارد. در این مقاله می کوشیم تا عملکرد قدرت را در فرایند تولید دانش در حوزه جرم شناسی و مجازات با تکیه بر متون نثر ادب فارسی تحلیل کنیم.
  کلیدواژگان: فوکو، قدرت، دانش، جرم شناسی، نثر فارسی
 • بتول واعظ * صفحات 151-174
  در هر ژانر ادبی، متناسب با غایت آن ژانر، شگردهای زبانی و ادبی آفریده می شوند و موجب زیبایی و بلاغت آن متن می گردند. زمانی آرایه های ادبی و صور خیال در تحلیل متن نقشی برجسته ایفا می کنند که تبدیل به شگردی سبکی شده باشند. در متون تعلیمی عرفانی که غایت آن بیان اندیشه در قالب زبان و ساختاری زیباست، تمثیل بسامد بالایی دارد، به گونه ای که غالب ترین شگرد سبکی هنری در این متون، تمثیل و کارکرد بلاغی و اندیشگانی آن است. در این مقاله، با روشی توصیفی تحلیلی بلاغت تمثیل را در مرصادالعباد نجم الدین رازی بررسی کرده ایم و با تحلیل دو بعد ساختاری و گفتمانی این فرایند بلاغی نشان داده ایم که کارکرد و ساختار تمثیل در مرصادالعباد متفاوت از کارکرد آن در دیگر متون عرفانی است؛ زیرا از سطح یک شگرد هنری صرف تا حدی فرارفته است، به گونه ای که تمثیل پردازی تبدیل به شگردی سبکی در بیان آموزه های معرفتی شده است؛ آن گونه که می توان از آن در کشف گفتمان پنهان متن سود جست. استفاده نجم الدین رازی از تمثیل موجب استبداد فهم و تک صدایی شدن متن شده، از این رو، ابزاری در راستای کشف ایدئولوژی نویسنده است. یکی از عوامل اصلی محدودیت فهم معنایی متن و تک صدایی شدن آن را می توان در اجزای تمثیل های مرصادالعباد یافت که اغلب اضافه های تشبیهی هستند تا نماد.
  کلیدواژگان: نجم الدين رازي، مرصادالعباد، بلاغت تمثيل، تحليل ساختاري و گفتماني
 • رقیه صدرایی *، معصومه صادقی صفحات 175-206
  ناسیونالیسم از مفاهیمی است که بر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران اثر گذاشته است. در تاریخ معاصر ایران، از مشروطه به بعد، شاهد ظهور آن در قالب های اندیشه و عمل هستیم. یکی از روش های بررسی و مطالعه رخدادهای سیاسی اجتماعی، روش «تحلیل گفتمان» است. این پژوهش بر مبنای نظریه تحلیل گفتمانی لاکلا و موفه به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است: مفصل بندی، مفاهیم، فرایند هویت یابی و سوژه «گفتمان ناسیونالیسم» از پهلوی دوم تا انقلاب اسلامی در مجموعه اشعار احمد شاملو چگونه است؟ بر اساس این نظریه، گفتمان ناسیونالیستی در رقابت با گفتمان حاکم، یعنی گفتمان پهلویسم شکل می گیرد و «استقلال و آزادی» را به عنوان دال خالی در جایگاه دال مرکزی قرار می دهد. از سوی دیگر، میهن دوستی، وحدت ملی و آرمان دولت ملی را معنایی تازه می بخشد و در پیرامون دال مرکزی مفصل بندی می کند. انسان مبارز نیز به مثابه سوژه سیاسی در ضدیت با غیرهای استعمار و استبداد برای تحقق «آزادی» به مبارزه می پردازد.
  کلیدواژگان: ناسیونالیست، تحلیل گفتمانی، لاکلا و موفه، احمد شاملو
 • شکرالله پورالخاص*، رقیه آلیانی صفحات 207-228
  زبان از فرایندهایی است که خاصیت پیام رسانی و ارجاعی دارد و القاگر مضامین فرهنگی، آداب و رسوم، افکار و اندیشه یک قوم است. زبان از نظر زبان شناسی شناختی، علاوه بر انتقال مضامین ارجاعی، منعکس کننده مضامین شناختی، نظام ادراکی آدمی و القاگر مضامین انتزاعی موجود در ذهن است. بر این اساس، زبان شناسان شناختی بر معنا به عنوان عنصر قالب تکیه می کنند. از جمله نظریه پردازان حوزه معنی شناسی شناختی می توان به لیکاف و جانسون اشاره داشت که از استعاره به عنوان فرایند شناختی برای پیشبرد اهداف خود بهره می گیرند. از نظر لیکاف و جانسون، استعاره مفهومی امری است که سراسر زندگی روزمره را در حوزه شناخت و ادارک مبتنی بر تجربه احاطه می کند و از آنجا که زبان عرفان نیز انتقال دهنده مضامین شناختی و انتزاعی حاصل از تجربه شخصی عارفان است. بنابراین، بررسی استعاره مفهومی در الگوهای عرفانی مولوی به درک هرچه بهتر مفاهیم و مضامین ماورایی و متافیزیکی کمک خواهد کرد. با این توضیح، این پژوهش درصدد است تا با روش توصیفی تحلیلی بر اساس نظریه لیکاف و جانسون، استعاره مفهومی جهتی را در نمادهای حیوانی (پرندگان) غزلیات شمس بررسی نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد که نمادهای متضمن معنای تعالی، از جمله روح و جان و نمادهایی که بیانگر مضامین ضمنی جسم و نفسانیات هستند، به ترتیب با استعاره های جهتی رو به بالا و پایین تطابق معنایی پیدا می کنند و خوشه های استعاری این مضامین نیز با کارکرد سلبی یا ایجابی آن الگوها همنوایی معنایی دارند.
  کلیدواژگان: لیکاف، جانسون، استعاره جهتی، غزلیات شمس، مولوی
|
 • Mryam Hosseini *, Maryam Rajabinia Pages 7-40
  Sheikh Abdul Qadir Gilani, is a Mystic of fifth and sixth centuries AD, he is supposed as one of the elders that had written many Persian and Arabic Hagiographies. . According to the importance of Hagiographies in evaluating Abdul Qadir Gilani's life and works ,in this article first of all , try to study Abdul Qadir Gilani's life and works with the use of these Hagiographies and other historical works and then introducing all written Hagiographies about this sheikh until the tenth century AH .the mentioned Hagiographies include: Bahjat Al Anvar and Madan al asrar ,translation of the summery of almafakher , Qlayd-Jawahiri and ghusyh merits and Ghabtat Al Nazer with the translation of Abdulghadir Jylani .the results show that these works have a very simple prose because most of them have been written for simple and general people .in these mentioned works in order to show the dignity of his characteristic,unfortunately, some behavior and miracle ascribed to him, contrary to his own view and attitudes. The source of all Hagiographies is the first Hagiographies written about Abdul ghadir means Bahjat al-Anvar and Maadan- al-Asrar, All glorifications of this book are in praise of Allah and the Holy Prophet (PBUH) and women in all of them except the ghusyh merits, have a great value.
  Keywords: Abdul Qadir Gilani, Hagiographies, Bahjat Al Anvar, translation of summary Almfakhr, Qlayd-Jawahiri, ghusyh merits, HB beholder in the translation of Sheikh Abdul Qadir
 • Kavoos Hassanli, Siamak Naderi * Pages 41-60
  Characteristic in the Blind Owl to establishes different interpretations. The ethereal atmosphere woman is one of the mysterious personalities this story witch was to expressed opinions about that. This article wants to know which this woman is an imaginary personality or an actual personality. Our studies to shows which ethereal atmosphere women similar to princess of ale Bouie which obtained from Ray’s place where the drums are beaten at fixed intervals. Also come back of ancient spirits to the living world in the Sadeq Hedayats effects is one reason another for to confirm of this subject.
  Keywords: Hedayat, Blind Owl, ethereal atmosphere women, Ray, Ray's place where the drums are beaten at fixed intervals
 • Zahra Haiati * Pages 85-104
  One way of understanding meaning and comprehending the aesthetic techniques used in a text is finding the hidden contrasts in the text; and discovering the way of hiding them completes the process of criticism. Contrasts can be examined at different levels of a work and can be divided into two types: obvious and hidden. Obvious contrasts are juxtaposed in a text while by hidden contrasts only one side comes into view and this shows that the orientation of the work's creator is toward the dominant side. The question of what contrasts are and what kind of relationship exists among them leads to understanding meaning. Also, the question of with what aesthetic techniques contrasts were processed reveals the ways of hiding meaning as well as the secret of delightfulness of the work. Comparison between the two different media shows the different and unique ways of each of the media in processing contrasts; and one of the study areas of this subject is the comparison between adapted movies and their literary resources. The present article is a comparative analysis of contrasts in the story Ashghalduni(Dustbin) by Gholamhossein Saedi and the adapted movie Dayereh-ye Mina by Dariush Mehrjoyi. The final conclusion of the research is that because of loyalty to the narrative surface and deep structure of Ashghalduni(Dustbin), the director has transferred the theme and narrative contrasts from the written story to the movie; yet, the stylistic elements of the film have completed these contrasts in the area of picture and have created different aesthetic expression.
  Keywords: Structural Contrasts, comparative criticism, literary adaptation, Ashghalduni(Dustbin), Dayereh-ye Mina
 • Farahnaz Maboodi, Ali Mohammad Moazzeni * Pages 105-128
  the literary text is a tool for society studying. In other words, the literary text itself, is sociological that can be considered to be the most reliable source for knowledge and self-awareness in investigate the relationship between the individual and the world around him.
  According to researchers in this field such as René Wellek, Austin Warren, Goldman, Hauser and ... every story and other literary work, tells the events of his time, and in fact the story is the true form of artistic expression as social events, with the exception that the community speaking out on those issues by scientific language.
  The literature review can be known as social science that is a part of the consciousness and social action and studying the essence of literary works, conditions and requirements of the social environment in the receiver and nurturing poet and writer and world view and the position of the intellectual and cultural of them according to the social order by scientific method.
  The author of this article is tried to review the socio-political novel, The Kite Runner by Khaled Hosseini, author of Afghan descent living in America according to the Goldman's constructivism where briefly the commentary spirits and the living conditions of people in three different political periods and behaviors, structures and socio-political ups and downs of life on behalf of the class that the author has referred in his book, is addressed.
  Keywords: political sociology, class, community, ethnicity, prejudice
 • Nazila Farmani Anooshe *, Homeira Zomorodi, Manochehr Akbari, Mitra Golchin Pages 129-151
  Discussion about interaction between power and knowledge is one of the most challenging issues of Foucault's thought. Foucault's approach represents a reciprocal relationship between power and knowledge so that, as the producer of knowledge is power, the opposite is also true. In this sense power along with knowledge, plays a disciplinary role to greatly increase the disciplinary and Punish techniques of the society. Humanities and social sciences is one of the areas through which power -knowledge creates power relations-based discourses and results in authority and domination over mankind. In literature which allows the writer to declare his/her social and political thoughts, power-knowledge relationship appears latently, so you can see authors thoughts and ideologies apparently in his/her works. The use of Persian prose texts as the evidence of power’s hidden hand as Foucault believes, can reveal a big portion of its mechanism. In this article we will try to analyze power performance in the process of knowledge production in political sciences (criminology and punish) on the basis Persian prose texts.
  Keywords: Foucault, power, knowledge, criminology, Persian prose
 • Batol Vaez * Pages 151-174
  In each literature genre based on its stylistic purpose and properties, lingual and literal technics created and make the text aesthetical and rhetorical. literary and imagery played a prominent role in the analysis of text while it has been turned into stylistic trick. In the context of education which will ultimately ideas in the form of aesthetical language and structure, allegory acquires high frequency, so that the most dominant stylistic and artistic techniques in this context, are analogies and rhetorical and Ideational function of it.
  In this paper analytical method allegory of rhetoric in Mirsad-o-Ebad Najm al-Din Razi have reviewed. By analyzing the structure and rhetorical discourse it is shown that the function and structure of allegory in Mirsad-o-Ebad different from its function in other mystical texts. Because it passed beyond pure artistic trick and converted to a symbolistic style in detection of hidden discourse in the text.
  Najm al-Din Razi used the analogy leads to tyranny and monologue understanding of the text, hence a tool to explore the ideology of the author. The symptoms for this monologist text can be found in any part of Mirsad-o-Ebad which analogies are often metaphor rather than symbol.
  Keywords: Najm al-Din Razi, Mirsad-o-Ebad, Rhetorical analogy, Structural, discourse analysis
 • Roghaye Sadraei *, Masoumeh Sadeghi Pages 175-206
  Nationalism is considered as one of the concepts affecting the political and social changes in Iran. In the contemperary history of Iran from constitutional era and on, it has been observed in forms of thought and practice. Speech analysis is regarded as one of the research methods studying the political-social events.This study is based on the speeh analysis theory of Laclau and Mouffe. The current essay is aiming at responding to this question that how concepts, personality process and nationalistic speech from the second Pahlavi to Islamic revolution are reflected in the poems of Ahmad Shamlu? Hence,nationalistic speech is formed as the result of comparing it with Pahlavism speech. It places independence and liberty at the center. On the other hand,it dedicates a new meaning to patriotism,national unity and the aim of the national government.The challenging human also challenges against colonialism and despotism to reach freedom.
  Keywords: nationalist, speech analysis, Laclau, Mouffe, Ahmad Shamlu
 • Shokrollah Poralkhales *, Roghaye Aliani Pages 207-228
  Language is one of the processes that has messaging and referential feature and induces cultural themes, customs, and thoughts of a nation. Interactive role of language in our social and cultural activities is undeniable. In addition to transferring the contents of referential contents, it reflects cognitive content, human perceptual system and inspiration of abstract themes available on mind. Therefore, cognitive linguists rely on the meaning as dominant element. Some theorists in field of cognitive semantics are including Lakof and Johnson. In Lakof’s viewpoint and Johnson, metaphor is something that surrounds throughout everyday life in field of recognition and perception based on experience and since the language of mysticism is also transferring cognitive and abstract content derived from personal experience of mystics, so checking conceptual metaphors in Maulvi's mystical patterns will help better understanding paranormal and metaphysical concepts and terms with this explanation this research aims using descriptive –analytic method based on Likof and Johnson's theory examines orientated conceptual metaphors at animal symbols (birds) of Shams poems. In Likof’s viewpoint, orientated metaphors has an inextricably link with physical-bodily status of each person and it is changeable depending on cultural and social tissues of society. Research results show that symbols implies on excellence meaning including soul and body and the symbols represents bodily and carnal implicit contents that in order will find semantic accordance with upward and downward orientated metaphors and metaphorical clusters of these contents have conformity with positive and negative function of these models.
  Keywords: Lakof, Johnson, Orientated metaphor, Shams poems, Maulvi