فهرست مطالب

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت - پیاپی 26 (تابستان 1397)
 • پیاپی 26 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/17
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مقاله پژوهشی
 • سیده فاطمه حسینی نوکنده، مهدی صفری گرایلی* صفحات 1-10
  نظریه علامت دهی استدلال می کند از آنجا که صورت های مالی شرکت اطلاعات مثبت و منفی متعددی را برای تصمیم گیری استفاده کنندگان فراهم می آورد؛ لذا افشای اینترنتی اطلاعات مالی می تواند بر قیمت سهام و به تبع آن، ارزش شرکت تاثیرگذار باشد. بر اساس این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین افشای اینترنتی اطلاعات مالی و ارزش شرکت می پردازد. بدین منظور، برای محاسبه شاخص افشای اینترنتی از چک لیستی شامل 23 مورد افشاء که شرکت ها می توانستند به طور داوطلبانه در وب سایت خود به افشای آن ها بپردازند، استفاده گردید. فرضیه پژوهش نیز با استفاده از نمونه ای متشکل از 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 و با بهره گیری از مدل رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد آزمون قرارگرفت. مطابق با پیش بینی نظریه علامت دهی، نتایج پژوهش نشان می دهدکه افشای اینترنتی اطلاعات مالی باعث افزایش ارزش شرکت می شود. یافته های پژوهش ضمن پر کردن خلاء پژوهش های صورت گرفته در این حوزه، می تواند برای سرمایه گذاران، سازمان بورس اوراق بهادار و سایر ذینفعان اطلاعات حسابداری در امر تصمیم گیری مفید باشد.
  کلیدواژگان: افشای اینترنتی اطلاعات مالی، ارزش شرکت، نظریه علامت دهی
 • مرضیه شریعتی، فریدون رهنمای رودپشتی*، قدرت الله طالب نیا، رمضانعلی رویایی صفحات 11-30
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی امکان پذیری توانمندسازی رفتار تصمیم گیری حسابداران مدیریت از طریق آگاهی فراشناختی بوده است. به این منظور متغیر آگاهی فراشناختی به عنوان متغیر مستقل و ابعاد ارزشگذاری، فعالیت و قدرت درک معنای ضمنی به عنوان متغیر میانجی مورد استفاده قرار گرفته اند. رفتار تصمیم گیری حسابداران مدیریت در باور و عمل به عنوان دو متغیر وابسته وارد الگو شده اند. این تحقیق بر روی دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران که درس حسابداری مدیریت را گذرانده اند در سال تحصیلی 1395-1396 انجام شد. برای روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی و برای آزمون فرضیات از تحلیل مسیر در نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که توانمندسازی رفتار تصمیم گیری حسابداران مدیریت در باور از طریق تاثیر آگاهی فراشناختی بر ابعاد ارزشگذاری، فعالیت و قدرت درک معنای ضمنی امکان پذیر است. اما توانمندسازی رفتار تصمیم گیری حسابداران مدیریت در عمل فقط از طریق تاثیر بر ابعاد ارزشگذاری و فعالیت درک معنای ضمنی امکان پذیر است.
  کلیدواژگان: فراشناخت، درک معنای ضمنی، بعد ارزشگذاری، بعد فعالیت، بعد قدرت، تصمیم گیری حسابداران مدیریت، آنچه هست، آنچه باید باشد
 • غلامرضا کردستانی، امیر صابر * صفحات 31-42
  عدم تقارن در رفتار هزینه ها در سال های اخیر موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است. با افزایش تقاضا، هزینه ها افزایش می یابد ولی با کاهش تقاضا، هزینه ها به همان نسبت کاهش پیدا نمی کند. کاهش تقاضا ممکن است ناشی از تضعیف موقعیت رقابتی شرکت باشد که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و سایر فرآیندهای زنجیره ارزش را تحریک می کند. بنابراین رقابت در بازار محصول، عدم تقارن در رفتار هزینه ها را تحت تاثیر قرار می دهد. برای بررسی تجربی این موضوع داده های 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1385 تا 1394 موردتحلیل قرار گرفت. در اندازه گیری رقابت در بازار محصول، کل فضای کسب و کار ایران درنظر گرفته شد. یافته ها نشان می دهد با افزایش رقابت در بازار محصول، عدم تقارن در رفتار هزینه ها افزایش می یابد و خوش بینی مدیر نسبت به فروش آتی، تاثیر مثبت رقابت در بازار محصول بر عدم تقارن در رفتار هزینه ها را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: رقابت در بازار محصول، عدم تقارن در رفتار هزینه ها، انتظار مدیر از فروش آتی
 • الهام باحقیقت، فرزین رضایی * صفحات 43-56
  ضریب واکنش به سودبیانگر میزان توانایی سود برای توضیح تغییرات بازده سهام است.همزمانی بازده سهام نشان دهنده این است که تا چه حد بازده بازار و صنعت، تغییرات بازده سهام شرکت را توضیح می دهد. این تحقیق به دنبال بیانتاثیر ضریب واکنش به سود بر رابطه بین همزمانی بازده سهام با بازده و حجم غیرعادی معاملات شرکتها است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران و نمونه آماری این تحقیق شامل 118 شرکت می باشد. داده ها به صورت سال شرکت مرتب شده و با استفاده از تحویل رگرسیون ترکیبی چند متغیره مدل ها برآورد شده و فرضیه های تحقیق آزمون شدند. نتایج حاکی از رابطه منفی میان ضریب واکنش به سود در رابطه بین همزمانی بازده سهام با بازده غیرعادی سهام می باشد و رابطه معناداری میان ضریب واکنش به سود در رابطه بین همزمانی بازده سهام با حجم غیر عادی معاملات وجود ندارد.
  کلیدواژگان: همزمانی بازده سهام، بازده غیر عادی، حجم غیرعادی معاملات، ضریب واکنش به سود
 • مهسا قجربیگی *، حمیدرضا وکیلی فرد، هاشم نیکومرام، قدرت الله طالب نیا صفحات 57-70
  هدف از اجرای این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر کاهش تسهیلات وثیقه ای با در نظر گرفتن نقش سهامداران عمده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1394 بوده است. با در نظر گرفتن شرایط تحقیق تعداد 90 شرکت بعنوان نمونه ی آماری تحقیق انتخاب شدند (تعداد 630 سال -شرکت). روش پژوهش این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع توصیفی و از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش داده های پانل استفاده گردید. یافته های این تحقیق نشان نشان داده است که کیفیت حسابرسی و تخصص در صنعت حسابرسی موجب اکاهش تسهیلات وثیقه ای می گردد. اما چرخش حسابرس بر تسهیلات وثیقه ای تاثیر معناداری ندارد. از طرف دیگر، درصد مالکیت سهامداران عمده، شدت تاثیر کیفیت حسابرسی و تخصص در صنعت حسابرسی بر کاهش تسهیلات وثیقه ای را تقویت می نماید. از طرفی، درصد مالکیت سهامداران عمده تاثیر معناداری بر رابطه ی بین چرخش حسابرس و تسهیلات وثیقه ای ندارد.
  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی. تسهیلات وثیقه ای، سهامداران عمده
 • الهه امیری، زهره حاجیها * صفحات 71-82
  کنترل بر گزارشگری مالی و گزارش نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلی طبق بیانیه سازمان بورس اوراق بهادار تهران و طراحی یک سیستم کنترل داخلی اثربخش جهت پیشبرد اهداف خرد و کلان شرکت دارای اهمیت می باشد. در این تحقیق به بررسی رابطه بین فعالیت های کمیته حسابرسی و کیفیت سیستم کنترل داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ شیوه جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات نیمه تجربی بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از فن داده های پانل در دوره زمانی 1391 الی 1395 انجام گردید. نرم افزار آماری مورداستفادهEviews و جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. نتایج تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد، بین اندازه کمیته حسابرسی و نوع موسسه حسابرسی باکیفیت کنترل داخلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین تعداد اعضای کمیته حسابرسی باکیفیت کنترل داخلی (ضعف در سطح عمومی) رابطه معناداری داشته است و درنهایت نوع موسسه حسابرسی رابطه بین فعالیت های کمیته حسابرسی (تعداد اعضای کمیته حسابرسی) و کیفیت کنترل داخلی (ضعف در سطح عمومی و ضعف در سطح درآمد) را تعدیل می کند. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها می توان نتیجه گرفت، اندازه کمیته حسابرسی و نوع موسسه حسابرسی بر کیفیت کنترل داخلی موثر می باشد اما با در نظر گرفتن تعداد اعضای کمیته حسابرسی این اثر در معیارهای کنترل داخلی و شاخص های آن موثر نبوده است از این رو پیشنهاد می شود تعداد اعضای کمیته حسابرسی افزایش یافته و قوانین سخت گیرانه تر به منظور ملزم نمودن تمام شرکت ها با داشتن کمیته حسابرسی اتخاذ گردد.
  کلیدواژگان: فعالیت های کمیته حسابرسی، نوع موسسه حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی
 • آیدین شاکری، آزیتا جهانشاد * صفحات 83-94
  افزایش سطح موجودی های نقدی هزینه بر بوده و از طرفی کمبود آن باعث ایجاد ضررهای عمده به شرکت خواهد شد. با تحلیل هزینه نهایی نگهداری و کمبود موجودی های نقد، می توان سطح بهینه نگهداشت وجه نقد در شرکت را تعیین کرد. لذا هدف از این پژوهش بررسی سرعت تعدیلات به سمت جریان وجوه نقد بهینه در مراحل مختلف چرخه فعالیت شرکت (بلوغ،رشد،افول)و بررسی تاثیر ریسک تامین مالی و میزان سودآوری بر این سرعت و بر انحراف از جریان وجوه نقد بهینه می باشد.
  پژوهش حاضر با استفاده از رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی برای دوره زمانی 1389-1394 در 163 شرکت های فعال و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است.
  نتایج پژوهش حاکی از اینست که مراحل رشد و بلوغ و افول سرعت تعدیل های متفاوتی به سمت جریان وجه نقد بهینه وجود دارد که بیشترین تعدیل متعلق به دوران بلوغ و کمترین، متعلق به دوران افول می باشد، ریسک تامین مالی بر شکاف بین جریان نقد واقعی و بهینه تاثیرگذار می باشد و در شرایط ریسک تامین مالی بالا این شکاف بیشتر و به عبارتی سرعت تعدیل کمتری وجود دارد و در شرکتهای با سودآوری بالا سرعت تعدیل به سمت جریان وجه نقد بهینه بیشتر از شرکتهای با سودآوری پایین می باشد.
  کلیدواژگان: جریان وجه نقد عملیاتی، جریان وجه نقد بهینه، ریسک تامین مالی، سودآوری، چرخه فعالیت شرکت
 • صفیه بخشانی * صفحات 95-104
  این پژوهش باهدف بررسی نگرش دانشجویان غیر حسابداری به مباحث حسابداری آموزش داده شده طبق برنامه آموزشی مصوب بر راه اندازی و مدیریت کسب وکار، انجام شد. هدف گذاری این دروس اغلب با حسابداری مدیریت یا پیش زمینه آن مطابقت دارد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته (آلفا کرونباخ=793/0) است. 131 نفر از دانشجویان رشته های مهندسی صنایع، مدیریت کسب وکار، مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی به سوالات پاسخ دادند. پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است؛ داده ها با استفاده از نرم افزار 23 spss و محاسبه شاخص های توصیفی، اجرای آزمون کروسکال-والیس و آزمون من-ویتنی تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد: در سطح 95% بین رشته تحصیلی و نگرش دانشجویان در مورد تطابق با اهداف رشته تحصیلی و تاثیر درراه اندازی و مدیریت کسب وکار و همچنین کفایت آموزش های حسابداری ارتباط معنی دار وجود دارد. بین جنسیت و نگرش در مورد تطابق مباحث آموزش داده شده و همچنین تاثیر بر درک سایر دروس تخصصی ارتباط وجود دارد. بین مدرک تحصیلی مدرس و نگرش دانشجویان نسبت به تاثیر بر راه اندازی و مدیریت کسب وکار، کفایت مباحث حسابداری آموزش داده شده و لزوم آموزش نرم افزارهای حسابداری و بها یابی به صورت معنی داری ارتباط وجود دارد.
  کلیدواژگان: حسابداری، حسابداری مدیریت، مدیریت کسب وکار، برنامه آموزشی
 • زهرا صفری، بهمن بنی مهد *، زهره موسوی کاشی صفحات 105-120
  مطالعه حاضر به بررسی رابطه میان اثر بخشی فردی حسابرس و ماکیاولیسم می پردازد. اثر بخشی فردی بر عملکرد فرد در سازمان، نحوه انجام دادن وظایف فرد و میزان رسیدن به اهداف توسط فرد دلالت دارد، در حالی که ماکیاولیسم استفاده از هر وسیله برای رسیدن به هدف را مجاز می داند، حتی اگر با آرمان های همان هدف در تناقض باشد. مبانی نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده های تحقیق از طریق پرسش نامه جمع آوری شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 518 نفر از حسابرسان شاغل در بخش های خصوصی و دولتی می باشد. فرضیه های تحقیق بر اساس روش همبستگی و از طریق آزمون رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ماکیاولیسم با اثربخشی فردی حسابرس در هر دو بخش دولتی و خصوصی، رابطه ای معنی دار و منفی دارد. همچنین متغیرهای ماکیاولیسم و اثربخشی فردی حسابرس در دو بخش دولتی و خصوصی متفاوت است. متغیرهای تحصیلات و تجربه کاری حسابرس با اثربخشی فردی حسابرس، در بخش خصوصی رابطه ای معنی دار را نشان می دهد در حالی که در بخش دولتی رابطه معنی داری وجود ندارد. متغیر جنسیت نیز در دو بخش دولتی و خصوصی، رابطه معنی داری با اثربخشی فردی حسابرس ندارد.
  کلیدواژگان: اثربخشی فردی، ماکیاولیسم، ویژگی های فردی و حسابرس
 • سید محمدرضا رییس زاده*، جواد رمضانی صفحات 121-132
  هدف این پژوهش، ابتدا بررسی رابطه میان عدم اطمینان های محیطی (محاسبه شده با معیار ضریب تغییرات فروش و تغییرپذیری پیش بینی سود هر سهم) با مدیریت سود و بازده سهام شرکت بوده و سپس بررسی می شود آیا توانایی مدیر بر این رابطه اثر گذار است یا خیر. بدین منظور تعداد 119 شرکت از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 الی 1394 انتخاب شده و با روش های آماری همبستگی و رگرسیون چند متغیره، فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد مدیران در مواجهه با عدم اطمینان های محیطی، جهت کاهش نوسانات سود، اقدام به مدیریت سود می نمایند همچنین نتایج نشان می دهد بازار عدم اطمینان های محیطی ایجاد شده از طرف مشتریان (ضریب تغییرات فروش) را درک نموده و به این عدم اطمینان ها واکنش نشان می دهد (این نوع عدم اطمینان دارای محتوای اطلاعاتی می باشد) اما به عدم اطمینان های محیطی ناشی از تردید مدیر در مورد سود هر سهم واکنش نشان نمی دهد. در نهایت نتایج پژوهش نشان می دهد توانایی مدیران شرکت های نمونه، در بازه زمانی پژوهش، تاثیری معناداری بر رابطه میان عدم اطمینان های محیطی با مدیریت سود و بازده سهام ندارد.
  کلیدواژگان: عدم اطمینان های محیطی، توانایی مدیر، مدیریت سود، بازده سهام
 • احمد اکبری، زهرا پورزمانی * صفحات 133-144
  حسابداری زیست محیطی براساس مفاهیم، معیارها و ارزش های زیست محیطی و اقتصادی بنا شده است. عملکرد زیست محیطی منجر به بهبود عملکرد مالی شرکت ها می شود. در این راستا حسابرسی محیط زیست اساسا یک ابزار مدیریت زیست محیطی برای اندازه گیری اثرات فعالیت های خاص در محیط زیست در برابر معیارها یا استانداردهای تعیین شده است که به ارتقای کیفیت گزارشگری مالی کمک خواهد کرد. حسابرسی محیط زیست برای کمک به بهبود فعالیت های انسانی موجود، با هدف کاهش اثرات نامطلوب این فعالیت ها بر محیط زیست مورد استفاده قرار می گیرند. بر همین اساس این پژوهش به بررسی تاثیر ساختار مدیریت شرکت بر رابطه حسابرسی زیست محیطی و کیفیت گزارشگری مالی می پردازد. در این تحقیق تعداد 175 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1394- 1389 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها با انجام تحلیل های آماری به روش داده های پانل از ابزار نرم افزاری Eviews و مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد ساختار مدیریت شرکت بر رابطه حسابرسی زیست محیطی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: حسابرسی زیست محیطی، کیفیت گزارشگری مالی، ساختار مدیریت شرکت
 • اناهیتا زندی *، خسرو فغانی ماکرانی صفحات 145-158
  رعایت عملکرد اجتماعی از سوی سازمان ها، علاوه بر آن که برای خود شرکت ها بسیار سودمند می باشد برای افراد پیرامون سازمان با اهمیت است .پژوهش حاضر عوامل تاثیرگذار بر عملکرد مالی را مورد بررسی قرارداده است ،که بدین منظور گزارش های سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گرفته است. بر این اساس یاداشت های همراه صورت های مالی و گزارش فعالیت های هیات مدیره برای دوره زمانی 1394-1387 با استفاده از تحلیل محتوا مورد بررسی و تاثیر عملکرد اجتماعی، زیست محیطی (محیطی) و اخلاقی بر عملکرد مالی تعیین می شود . در این مقاله عملکرد مالی متغیر وابسته و عملکرد اجتماعی، زیست محیطی و اخلاقی متغیر مستقل هستند. داده های حاصل از تحلیل محتوا با استفاده از آزمون های مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد بین عملکرد اجتماعی ،زیست محیطی و اخلاقی و عملکرد مالی شرکت ها تاثیر مستقیم و معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: عملکرد اجتماعی، عملکرد زیست محیطی، عملکرد اخلاقی، عملکرد مالی
 • غلامرضا محفوظی*، محمدتقی ابوالحسنی، حدیقه شیرپورآبکنار صفحات 159-174
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی سرمایه سازمانی و رفتار چسبنده هزینه های فروش، عمومی و اداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش رابطه مثبت بین سرمایه سازمانی و رفتار چسبنده هزینه های فروش، عمومی و اداری مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که 75 شرکت در دوره زمانی 1386 تا 1392 از بین جامعه آماری به روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده است. با استفاده از مدل لو (2009) شرکت ها بر اساس میانگین سرمایه سازمانی شان رتبه بندی و به دو گروه تقسیم بندی شده، سپس با استفاده از مدل ABJ (برگرفته از حرف اول نام سه محقق با نامهای اندرسون، بانکر و جاناکرامان (2003))، و مدل گسترده، چسبندگی هزینه های فروش، عمومی و اداری هر گروه به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش، بیانگر عدم وجود رابطه معنی دار بین دو عامل سرمایه سازمانی و چسبندگی هزینه های فروش، عمومی و اداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران است.
  کلیدواژگان: چسبندگی هزینه، رفتار هزینه، سرمایه سازمانی
 • مسعود آرامش، محمود معین الدین*، حسن دهقان دهنوی صفحات 175-188
  طراحی فرآیند کاربردی گذر از بودجه ریزی سنتی و ورودی محور به نظام بودجه ریزی خروجی محور، مرسوم به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد مستلزم توجه ویژه در تخصیص هدفمند منابع به فعالیت هاست. مزایای متعدد این شیوه از بودجه ریزی و مشکلاتی که نظام بودجه ریزی در ایران با آن مواجه است، منجر شده که پیاده سازی آن برای سالیان متمادی معوق گردیده باشد. از این رو در این پژوهش اقدام به ارائه الگوی پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با اتخاذ تکنیک دلفی فازی برای معرفی محرک های هزینه موثر در تسهیم منابع به فعالیت های پلیس آگاهی و استفاده از تکنیک FAHP جهت تعیین اهمیت آنها از طریق محاسبه اوزان مربوطه شده است. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ استراتژی اجراء، پیمایشی و جامعه آماری مورد نظر خبرگان بودجه ریزی هستند که به روش قضاوتی انتخاب گردیده است. نتایج حاصل حاکی است که در اجرای موفقیت آمیز بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در این بخش عوامل متعددی در تسهیم منابع پلیس آگاهی به فعالیت کشف علمی جرایم دخالت دارند که از میان آنها تعداد کمی پرونده های قضایی، کارکنان، دستگاه ها و تجهیزات تخصصی، متهمین و خودروها از اهمیت ویژه ای برخوردارند.
  کلیدواژگان: بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، دلفی فازی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، نیروی انتظامی
 • فخرالدین محمدرضایی * صفحات 189-208
  علی رغم این که اغلب مجله های علمی‐ پژوهشی داخلی، مقالات حسابداری با قالب پایان نامه ای را چاپ می کنند، قالب مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی تفاوت قابل ملاحظه ای با قالب رایج در کشور دارد. این موضوع موجب سردرگمی پژوهشگران و دانشجویان رشته حسابداری در مطالعه، تدوین و داوری مقالات داخلی و خارجی شده است. هم چنین، اعمال چنین رویه ای باعث می شود که اغلب مقالات ارسالی از کشور به مجلات معتبر بین المللی حسابداری، به دلیل عدم تطبیق قالب مقاله، بلافاصله توسط سردبیر مجله برگشت داده شوند. در سال های اخیر، به دلیل افزایش تعداد دانشجویان حسابداری دوره تحصیلات تکمیلی، چاپ کتاب های روش پژوهش در حسابداری و مقالات انتقادی در این حوزه، مطالبه جدی برای حل بنیادین این مشکل ایجاد شده است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر ارائه یک قالب مناسب براساس رویکرد تطبیقی (مطابق قالب مجلات معتبر بین المللی) برای پژوهشگران و مجلات داخلی حوزه حسابداری است. بدین منظور، یک مقاله چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی حسابداری ترجمه شده و قالب آن (اجزای تشکیل دهنده هر یک از بخش های آن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هم چنین، برخی نکات مهم یادآوری و موارد غیرضروری تذکر داده شده اند. پژوهش حاضر بیان می کند که یک مقاله حسابداری از نوع آرشیوی شامل عنوان، چکیده، مقدمه (شامل: مساله، ضرورت، هدف، چگونگی حل مساله و دانش افزایی و نوآوری پژوهش)، مبانی نظری (به همراه پیشینه) و تدوین فرضیه ها، روش پژوهش (گردآوری داده ها و تدوین مدل)، ارائه نتایج (آماره های توصیفی، نتایج آزمون فرضیه و آزمون های حساسیت)، بحث و نتیجه گیری و فهرست منابع است.
  کلیدواژگان: قالب مقاله، پژوهش های آرشیوی حسابداری، تجزیه و تحلیل اجزای مقاله
 • یحیی حساس یگانه، اسفندیار ملکیان، اسماعیل توکل نیا * صفحات 209-220
  این واقعیت که در عمل، مدیریت شرکت، قدرت استخدام و اخراج حسابرس را دارد و حق الزحمه وی را می پردازد، به همراه شکست های اخیر حسابرسی، نگرانی های منتقدان راجع به احتمال این که حسابرس، تحت فشار، باب میل مدیریت شرکت عمل کند را افزایش داده است. در مطالعه حاضر تلاش شد تا با استفاده از دیدگاه های خبرگان حرفه و دانشگاه و آزمون فریدمن، ضمن موشکافی از مشکلی که هم اکنون بسیاری از حسابرسان شاغل به آن اذعان دارند، ضمن تاکید بر حسابرسی عملکرد مدیریت، به شناسایی علل و راه های علاج بیم از دست دادن صاحبکار حسابرسان پرداخته شود. نتایج بررسی ها نشان داد که کم بودن تعداد صاحبکارها، گزینش حسابرس توسط مدیریت و تعدد موسسات حسابرسی کوچک، مهمترین علل ایجاد و افزایش بیم از دست دادن صاحبکار حسابرسان هستند. از سوی دیگر، ادغام موسسات حسابرسی کوچک و تشکیل موسسات بزرگ، ایجاد کمیته حسابرسی مستقل در شرکت و محدود سازی ایجاد موسسات حسابرسی جدید، مهمترین راه های کاهش بیم از دست دادن صاحبکار حسابرسان می باشند.
  کلیدواژگان: از دست دادن صاحبکار، استقلال حسابرسان، کیفیت حسابرسی، موسسات حسابرسی
|
 • Seyedeh Fatemeh Hoseyni, Mehdi Safari Gerayli * Pages 1-10
  According to signaling theory, as corporate financial statements provide users with various positive and negative information to make financial decisions, Internet disclosure of financial information can affect both stock price and firm value. Therefore, the ongoing research aims to examine the relationship between Internet disclosure of financial information and firm value. To do so, a checklist of 23 disclosures that firms had been allowed to disclose in their websites was used to calculate Internet disclosure index. The research hypothesis was also tested using a sample of 97 firms listed in Tehran Stock Exchange during the years 2012-2016 and by multivariate regression model based on panel data technique. Following the predictions derived from the signaling theory, the results of the study indicate that Internet information disclosure can increase firm value. The findings of current study not only fill existing gaps in the field, but also contribute to decision-making practices in Stock Exchange.
  Keywords: Internet disclosure of financial information, firm value, signaling theory
 • Marziyeh Shariati, Fereydoon Rahnamay Roodposhti *, Ghodratallah Talebnia, Ramezanali Royaee Pages 11-30
  Management accountings decision making power is an important factor in the entity's success. The purpose of this study is to determine the contribution of Metacognition on management accountant's decision making by effecting connotative meaning dimensions of management accounting terms. Research in connotative meaning has showed that lexical access of emotion words depends on three dimensions: evaluation, activity, and potency. Data was gathered from 85 graduate students who had studied management accounting in their courses. Factor analysis and path analysis have been used for this study. The findings show that metacognition has an impact on management accountant's decision by effecting connotative meaning dimensions of management accounting terms perceived by management accountants. Metacognition has impact on management accountant's evaluation, activity and potency dimensions. Although the three mentioned dimensions have effect on management account's belief of the suitable decision but only evaluation and activity have effect on management accountant's decision in practice.
  Keywords: Management accounting, Decision making, Management accountant's decision making, connotative meaning, connotation, evaluation, activity, potency, connotative meaning dimensions, management accountant's belief, management accountant's decision in practice
 • Gholamreza Kordestani, Amir Saber * Pages 31-42
  Asymmetric cost behavior, in recent years, has been of interest to researchers. By increasing demand, cost increases, but by decreasing demands, cost won’t be decreased equally. Decline in demands might be due to undermine the competitive position which prompt Investment in research and development and other processes of value chain. Thus, product market competition affects asymmetric cost behavior. For empirical review, data related to 91 firm in Tehran stock exchange, during 2006-2015 were analyzed. The whole business Environment of Iran were considered in order to measurement of product market competition. The results indicate that with the increase of product market competition, asymmetric cost behavior will be increased and managerial optimism about future sales will raise the effect of product competition on asymmetric cost behavior.
  Keywords: Product Market Competition, Asymmetric Cost Behavior, Managerial Expectation About Future Sales
 • Elham Bahaghighat, Farzin Rezaei * Pages 43-56
  Earning Response Coefficient (ERC) indicates the ability of earnings to explain changes in stock returns. Stock returns synchronicity shows the extent to which market and industry returns can explain changes in stock returns.
  In this study, we investigated the effect of Earning Response Coefficient (ERC) on the relationship between stock returns synchronicity with the abnormal return and abnormal volume of stock trading The statistical population of this study consisted of all accepted companies in the securities exchange of Tehran and statistical sample consisted of one 118companies. The data of this study is related to a ten-years period from 1385 to 1394. The data is sorted by year and company and is estimated through using Multivariate Regression Analysis of models and hypotheses of the study were assessed. The results corroborated a negative relationship between the stock returns synchronicity and ERC with abnormal return. There was no significant relationship between stock returns synchronicity and ERC with abnormal volume of stock trading.
  Keywords: Stock returns synchronicity, abnormal return, abnormal volume, earning response coefficient (ERC)
 • Mahsa Ghajarbeigi *, Hamidreza Vakilifard, Hashem Nikumaram, Ghodratolah Talebnia Pages 57-70
  The purpose of this study was to examine the effect of audit quality on the reduction of collateral facilities regarding the role of major shareholders in firms listed in the Tehran Stock Exchange during the period of 2009 to 2015. Having considered the research conditions, 90 companies were selected as the statistical sample to study (equals 630 firm - year). The research methodology is descriptive and it can be considered as a type of applied research in terms of nature and content. The panel data method was used to test the research hypotheses. The present research findings have shown that the quality of audit and expertise decreases the collateral facility in the firms listed in the Tehran Stock Exchange. However, the auditor's rotation does not have a significant impact on collateral facilities. On one hand, the percentage of ownership owned by major shareholders reinforces the relationship of the audit quality and expertise in the audit industry with collateral facilities. The percentage of ownership owned by major shareholders, on the other hand, does not significantly affect the relationship between the auditor's rotation and collateral facilities.
  Keywords: Audit Quality, Collateral Equity, Major Shareholders
 • Elaheh Amiri, Zohreh Hajiha * Pages 71-82
  The control of financial reporting and reporting of important weaknesses of internal control according to Tehran Stock Exchange ascertain and the design of an effective internal control system to promote micro and macro goals of the company is important.In this research, the relationship between the activities of the audit committee and the quality of the internal control system in the companies admitted in the Tehran Stock Exchange has been investigated.The present research based on its purpose and data collection method was evaluated as a semi-experimental research.In order to analyze the data, the regression technique with panel data was carried out during 1391–1395.Eviews program was used and the statistical society of the research was all the companies admitted in the Tehran Stock Exchange.The results of the research showed in a 95% confidence level, there is a significant relationship between the size of the audit committee and the type of audit institution with the quality of internal control.Also, the number of audit committee members has a significant relationship with the quality of internal control (weakness in the general level) and, finally, the type of audit institution could adjust the relationship between the activities of the audit committee (the number of members of the audit committee) and the quality of internal control (weakness in the general level and weakness in the level earnings).According to the results obtained from the hypothesis test, it can be concluded that the size of the audit committee and the type of audit firm were effective on the quality of internal control, however, considering the number of members of the audit committee, this effect has not been effective in internal control criteria and indicators.Therefore, it is suggested that the number of members of the audit committee be increased and more stringent rules should be adopted in order to oblige all companies to have an audit committee.
  Keywords: Audit committee activities, type of audit institution, internal control quality
 • Aydin Shakeri, Azita Jahanshad * Pages 83-94
  Increasing the level of cash is costly and on the other, its shortage is likely to result in major losses. By analyzing marginal cost of maintenance and cash flow deficit one can determine the optimum level of cash holdings in companies.
  This study seeks to answer the question of whether in different stages of company’s activity cycle, adjustments are different from optimum cash flows, Whether the risk of company’s activities has any impact on this process and last but not least, whether the level of profitability influences deviations from optimum cash flows.
  The current study utilises multiple regression analysis and panel data for the period 2010- 2015 and is conducted in163 active companies, which are listed on Tehran stock exchange. The research findings indicate that the different phases of growth, maturity, and wane have different adjustment speeds towards optimum cash flow and the highest number of adjustments occurs during the maturity period while the lowest takes place during the waning phase. It was also discovered that financing risk has an effect on the gap between the real cash flow and optimum cash flow and when the risk of financing is high, the said gap becomes wider which translates into a lower adjustment speed. In companies with higher level of profitability adjustment speed towards optimum cash flow is lower than those with lower level of profitability
 • Safiyeh Bakhshani * Pages 95-104
  This study was conducted to investigate the attitudes of non-accounting students toward the impact of accounting topics taught according to the approved training program on starting up and managing a business. The targeting of these courses is consistent with management accounting or its foreground. The data collection tool was a researcher made questionnaire (Cranach’s alpha=0.793). A total of 131 Industrial Engineering, Business Administration and Industrial Management students responded to the questionnaires. This is a descriptive-survey study. The data were analyzed using SPSS 23 software, descriptive indices and Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests. Findings indicated that at 95% confidence level there is a significant relationship between fields of study, students’ attitudes toward adaptation to the objectives of their fields of study, its impact on business start-up and management as well as the adequacy of accounting training. There is a relationship between gender and attitudes toward consistency of the topics taught as well as its impact on understanding other specialized courses. There is a significant relationship between teacher’s academic degrees and students’ attitudes toward its impact on business start-up and management, adequacy of accounting training as well as the need for accounting and cost tracking training software.
  Keywords: Accounting, Management accounting, Business administration, Training program
 • Zahra Safari, Bahman Bahman Banimahd *, Zohreh Mousavi Kashi Pages 105-120
  The present study examines the relationship between auditor's individual effectiveness and machiavellianism. Individual effectiveness implies the individual's performance in the organization, how the individual perform his/her task, and the level of goal achievement by the individual, while machiavellianism permits the use of any means to achieve the goal; even if it conflicts with the same goals. Theoretical foundations of the research were collected through library studies and research data were gathered by the questionnaire. The study sample consists of 518 private and public sector auditors. The research hypotheses were examined based on the correlation method and through multivariate regression test. The results of the study indicate that machiavellianism has a significant and negative relationship with auditor's individual effectiveness in both public and private sectors. Also, machiavellianism and auditor's individual effectiveness variables are different in public and private sectors. Auditor's educations and work experience variables have a significant relationship with auditor's individual effectiveness in the private sector, while there is no significant relationship between them in the public sector. Gender variable has no significant relationship with auditor's individual effectiveness in both public and private sectors.
  Keywords: Individual effectiveness, Machiavellianism, Individual characteristics, Auditor
 • S. Mohammadreza Raiiszade *, Javad Ramezani Pages 121-132
  in this research, first we discuss the relationship between environmental uncertainty (Calculated using the coefficient of variation of sales and Variability predicted earnings per share) With earnings management and stock returns and then we discuss whether the manager's ability on this relationship is effective or not. We selected 119 companies of in Tehran's Stock Exchange market in the period from 1390 to 1394 and our hypothesis were tested by using Correlation and multivariate regression methods. according to the results, Managers decided to use the earnings management when they face to the environmental uncertainty, in order to reduce earnings volatility. Also the market understands the customer's environmental uncertainty (Coefficient of Variation Sales) and react to them (This type of uncertainty has the information content) but does not react to the environmental uncertainty caused by uncertainty of managers about earnings per share. Finally, our result showed that the manager's ability of the example companies doesn’t have significant effect on the relationship between environmental uncertainty with earnings management and stock returns.
  Keywords: environmental uncertainty, manager's ability, earnings management, Stock returns
 • Ahmad Akbari, Zahra Pourzamani * Pages 133-144
  Environmental accounting is based on concepts, criteria and environmental and economic values. Environmental performance will lead to improved corporate financial performance. Thus environmental auditing is essentially an environmental management tool for measuring the effects of certain activities on the environment against set criteria or standards which will help improve the quality of financial reporting. Environmental auditing is used to help improve existing human activities, with the aim of reducing the adverse effects of these activities on the environment.
  Accordingly, this article seeks to investigate the effect of firm management structure on relationship between environmental auditing and financial reporting quality. In this research, 175 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period of 1999-2015 were investigated. In order to test the hypotheses, statistical analyzes using panel data were used using Eviews softwares and linear regression model. Research findings show that, firm management structure has an impact on relationship between environmental auditing and financial reporting quality.
  Keywords: Environmental audit, Financial reporting quality, Firm management structure
 • Anahita Zandi *, Khosro Faghani Makrani Pages 145-158
  Compliance with social performance by organizations, in addition to being very beneficial for companies, is important for people around the organization. The present study examines the factors influencing financial performance, which is why the annual reports of accepted companies Has been used in Tehran Stock Exchange. Accordingly, the accompanying notes on financial statements and the report of the Board of Directors for the period of 1387-1394 are etermined using the content analysis and the impact of social, environmental (environmental) and ethical performance on financial performance. In this paper, financial performance is a dependent variable and social, environmental and moral performance are independent variables. The results of content analysis were analyzed using comparative tests. Results showed that there is a direct and significant effect between social, environmental and ethical performance and corporate financial performance
  Keywords: Social performance, environmental performance, ethical performance, financial performance
 • Gholamreza Mahfoozi *, Mohammadtaghi Abolhassani, Hadigheh Shirpour Abkenar Pages 159-174
  The main aim of this study is investigating organizational capital and sticky behavior of costs of sale, general and administrative in companies listed on Tehran Stock exchange. In other word, in this study, positive relationship between organizational capital and sticky behavior of cost of sales, general and administrative of Iranian companies listed on the stock exchange, is investigated and tested. The Statistical population of this study consist of companies listed on Tehran stoke exchange that 75 companies have been selected via systematic elimination method in the period of time (1382-1398). By using lev (2009) method, companies ranked on their average organizational capital and divided in two group, then by using ABJ method (extract from the first letter of three researchers name, Anderson, Bankerand and Janakiraman (2003) ) and the extended model, sticky behavior of cost of sales, general and administrative is examined each group separately .The study results indicate no significant relationship between two factors organizational capital and sticky behavior of cost of sales, general and administrative companies listed on Tehran stock exchange.
  Keywords: organizational capital, sticky behavior of cost, cost behavior
 • Masoud Aramesh, Mahmoud Moein Addin *, Hasan Dehghan Dehnavi Pages 175-188
  The design of the applied process of transition from traditional budgeting to the implementation of an exit-oriented budgeting system, conventional to performance-based budgeting, requires special attention in allocating targeted resources to activities. Many of the benefits of this method of budgeting and the problems that the budgeting system faces in Iran has led to its implementation for many years to come to an end. Therefore, in this research, a performance based budgeting implementation model was introduced by adopting a fuzzy Delphi technique for introducing cost effective means of resource sharing into police activities and using the FAHP technique to determine their importance by calculating the weights. The method of this research is applied to the target and in terms of the survey implementation strategy and the statistical population of the budgeting experts chosen by the judiciary method. The results indicate that successful implementation of budget-based performance in this section has involved several factors in the sharing of police sources of awareness of the scientific discovery of crimes, including number of judicial records, personnel, specialized equipment, accused persons and vehicles are special importance.
  Keywords: Fuzzy Analytical Hierarchy Process, Fuzzy Delphi, Performance Based Budgeting, NAJA
 • Fakhroddin Mohammad Rezaei * Pages 189-208
  Although local journals publishing accounting articles mainly based on thesis template, it is considerably different than whatever published by the international journals. Such matter resulted in a significant confusion for accounting researchers and students in studying, developing and reviewing local and international articles. Moreover, such situation leads to desk rejection of papers submitted from Iran to top international accounting journals. In recent years, due to considerable increase in the number of accounting students in higher education level, publishing some books in relation to research in accounting and critical papers in this area, there is a significant demand to overcome such inconsistency. Hence, this study presents a template for an archival accounting research, for local researchers and journals, in light with the template of accounting papers published in top international journals. As a result, a paper published in a top accounting journal was translated and then its template (components of each section) was analysed. Furthermore, some important points as well as unnecessary items were highlighted. The present study highlights that an archival accounting paper contains: title, abstract, introduction (covering: research issue, motivation, objective, how do you do it? and contribution), background and hypothesis development (theoretical background, literature review and hypothesis), research method (data collection and model specification), results (descriptive statistics, main finding and robustness tests), conclusion and remarks and references.
  Keywords: Article template, archival accounting research, analysing the components of a paper
 • Yahya Hassas Yeganeh, Esfandiar Malekian Kale Basti, Esmail Tavakolnia * Pages 209-220
  The fact that firm’s management in practice has the power of hiring and dismissing the auditor and paying his/her fees, along with recent failures of auditing, has increased critics’ concerns on the possibility of auditor acting based on the management’s interest under pressure. Using the viewpoints of experts of the practice and university and Friedman's test, while analyzing the problem that many working auditors acknowledged it and emphasizing management performance audit, this study attempted to identify the causes and ways of treating auditors’ fear of losing clients. The results showed that the low number of clients, the selection of auditors by the management, and multiplicity of small audit firms are the main causes of increased auditors’ fear of losing clients. On the other hand, merging small audit firms and forming large audit firms, creating an independent audit committee in the firm, and restricting the creation of new audit firms are the most important ways of reducing fear of losing clients.
  Keywords: Fear of Losing the Client, Auditors Independence, Audit Quality, Audit Firms