فهرست مطالب

خشک بوم - سال هفتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1396)

نشریه خشک بوم
سال هفتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/12/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی
 • مریم حاتمی، احد ستوده*، محمدحسین مختاری، بهمن کیانی صفحات 1-8
  فضای سبز شهری در زمره زیر ساخت های اجتماعی است و از جمله امتیازات آن کاهش آلودگی هوا، جذب ذرات معلق، تعدیل دما، افزایش رطوبت نسبی و کاهش اثرات طوفان ها به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک است. شهر مشهد با جمعیت حدود 8/2 میلیون نفر، دومین شهر پرجمعیت ایران پس از تهران است. با توجه به توسعه فیزیکی این شهر، تخریب گسترده ای از فضای سبز رخ داده است که با الگوی توسعه سازگار با محیط زیست در تضاد است. این پژوهش به بررسی چگونگی ترکیب و پراکنش مکانی فضاهای سبز شهر مشهد و روند تغییر آن ها طی سال های 1363 و 1392 می پردازد. برای این منظور از تصاویر ماهواره ای لندست 4 و 8 که توسط سنجنده TM و OLI با توان تفکیک 30 متر برداشت شده بود استفاده شد، سپس 4 سنجه سیمای سرزمین PLAND ، AREA ، ENN ، PD برای مناطق مختلف شهر مشهد محاسبه گردید. نتایج نشان داد در طی دوره مورد مطالعه تخریب شدیدی از نظر وسعت و ترکیب و توزیع مکانی فضاهای سبز در این شهر رخ داده است. در حال حاضر شبکه موزاییک فضاهای سبز شهر مشهد از وسعت و پیوستگی لازم برای ارائه خدمات اکولوژیکی جهت بهبود کیفیت محیط زیست این شهر برخوردار نیست.
  کلیدواژگان: اکولوژی سیمای سرزمین، مناطق نیمه خشک، سنجش از دور، فضای سبز، ایران
 • جلال سالم *، محمدرضا اسلامی، سیدعلی طباطبایی صفحات 9-19
  فزایش تولیدات گلخانه ای در استان یزد همراه با افزایش مصرف کود و سم است. در این راستا، ضروری است مصرف مواد شیمیائی در گلخانه ها کاهش و تولید محصول ارگانیک افزایش یابد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر فرآیند انتقال به کشاورزی ارگانیک در میان تولیدکنندگان خیار گلخانه ای استان یزد است. این تحقیق از نوع پژوهش های توصیفی- پیمایشی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه با انجام مصاحبه حضوری با گلخانه داران تولیدکننده خیار است. تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون آماری t و مدل اقتصادسنجی لاجیت انجام گرفت. از میان 144 نفر از مصاحبه شونده ها، 59 نفر نسبت به کشاورزی ارگانیک دارای تمایل مثبت و 85 نفر تمایلی نشان ندادند. نتایج پژوهش نشان داد که اطلاعات تولید کنندگان در زمینه کشاورزی ارگانیک کم و نبود حمایت کافی دولت از کشاورزی ارگانیک، خطرپذیری بالای تولید محصول ارگانیک، نبود بازار مشخص و نداشتن علم و مهارت تولید از مهم ترین موانع تولید محصولات ارگانیک است. نتایج مدل لوجیت نشان داد که متغیرهای سابقه تولید، سن، میزان تحصیلات، میزان رعایت اصول بهداشتی و نگرش مثبت نسبت به محیط زیست رابطه مثبت و معنی دار و متغیرهای مقدار مصرف کود و سموم شیمیائی رابطه منفی و معنی دار با تمایل به کشت ارگانیک دارند. با توجه به کمبود اطلاعات فنی، مدیریتی و فروش محصولات ارگانیک، حمایت دولت و نظارت بر تولید در این زمینه ضروری است.
  کلیدواژگان: محصول ارگانیک، تمایل، خیار، مدل لاجیت، استان یزد
 • سیمین محسنی*، محمدرضا زارع مهرجردی، الهه واثقی صفحات 21-28
  پایداری منابع آب مهم ترین سهم را در وجود و دوام سامانه های کشاورزی دارد و به میزان زیادی وابسته به الگوی کشت محصولات زراعی است. در این مطالعه الگوی بهینه کشت دشت ارزوئیه، کرمان براساس داده های سال زراعی 1393-1392 با هدف پایداری منابع آب تعیین گردید. هدف از این پژوهش، پیداکردن الگوی کشت بهینه ای است که در آن درآمد ناخالص را به ازای هر مترمکعب آب حداکثر کند و با کاهش مصرف آب در رسیدن به کشاورزی پایدار کمک نماید. بدین منظور از روش برنامه ریزی کسری فازی استفاده گردید. در آخر با الگوی کشت فعلی و برنامه ریزی خطی مقایسه شد. نتایج نشان داد که الگوی بهینه کشت با استفاده از برنامه ریزی کسری فازی برای دستیابی به پایداری با الگوی کشت فعلی و برنامه ریزی خطی اختلاف زیادی دارد. همچنین با وجود کاهش بازده ناخالص کل در مدل برنامه ریزی کسری فازی، میزان بازده ناخالص در این نوع برنامه ریزی به ازای هر مترمکعب آب 10 درصد افزایش یافته است. این بدان معناست که حداکثرکردن بازده حاصل از کشت محصولات زراعی با رعایت پایداری منابع آب و حداقل کردن مصرف آب به نفع جامعه است.
  کلیدواژگان: پایداری منابع آب، الگوی بهینه کشت، برنامه ریزی کسری فازی، ارزوئیه
 • طاهره ابراهیمیان، علی حقی زاده*، حسین زینی وند، ناصر طهماسبی پور، رضوان علیجانی صفحات 29-42
  نوسان در متغیرهای اقلیمی و افزایش فعالیت های انسانی، دگرگونی در فرآیندهای هیدرولوژیک و به تبع آن تخریب ساختار اکوسیستم ها را به دنبال دارد؛ بنابراین به منظور مدیریت و برنامه ریزی منابع آب و توسعه پایدار اقتصادی-زیست محیطی، ارزیابی کمی تغییرپذیری اقلیمی و فعالیت های انسانی به عنوان دو فاکتور عمده اثرگذار بر فرآیندهای هیدرولوژیک بسیار مهم می باشد. هدف از این پژوهش تحلیل روند و آشکارسازی نقطه تغییرمتغیرهای هیدروکلیماتیک در حوزه آبخیز وسج همدان و همچنین تخمین سهم تغییرات متاثر از اقلیم و فعالیت های انسانی بر میزان دبی سالانه این حوضه می باشد. در این مطالعه ابتدا روند و نوسانات در سری داده های هیدروکلیماتیک حوضه رودخانه وسج در طی سال های 1393-1366 مورد بررسی قرار گرفت. سپس از دو روش مدل هیدرولوژیکیSIMHYD و روش الاستیسیته اقلیمی به منظور ارزیابی کمی خشکسالی هیدرولوژیک به تغییرپذیری اقلیمی و فعالیت های انسانی استفاده شد. نتایج نشان داد که کاهش 13/7 درصدی در بارش، افزایش 12/3 درصدی در تبخیر و تعرق پتانسیل و همچنین وجود فعالیت های انسانی کاهش 92/83 درصدی در رواناب را به دنبال خواهد داشت. سهم فعالیت های انسانی و تغییرپذیری اقلیمی در کاهش رواناب به وسیله روش الاستیسیته اقلیمی به دو روش تورک و ژانگ به دست آمد که به ترتیب در روش تورک 80/84 و 19/15 و در روش ژانگ 97/84 و 02/15 برآورد شد. بر این اساس فعالیت های انسانی عامل اصلی کاهش رواناب حوضه رودخانه وسج می باشند همچنین کارایی مدل هیدرولوژیکی SIMHYD در شبیه سازی دبی جهت محاسبه تغییر دبی در حد قابل قبولی نبود. با توجه به این که در حوضه مورد مطالعه تغییرات چشمگیری در کاربری اراضی رخ داده است. تغییر کاربری به عنوان یکی از بارزترین دخالت های بشر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مساحت باغات و تاکستان، قبل از نقطه تغییر نسبت به بعد از نقطه تغییر به ترتیب (048/2درصد) 4/15071 و (091/2درصد) 69/15375 هکتار افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: خشکسالی هیدرولوژیک، روش الاستیسیته اقلیمی، مدل SIMHYD
 • هستی میناوی، محمدرضا صالحی سلمی *، مختار حیدری، اسماعیل خالقی صفحات 43-56
  امروزه به دلیل حفاظت از آب به عنوان منبعی مهم از یک سو و نقش غیرقابل جایگزین فضای سبز از سوی دیگر ما را به سمت پذیرش رویکردی به نام خشک منظر سوق می دهد. کاشت گیاه مناسب، مسئله ای کلیدی در خشک منظر به حساب می آید و عدم درک درست از گزینش گونه های گیاهی، خود می تواند عامل شکست در اهداف صرفه جویی آب باشد. به هرحال برای دستیابی به چمن سالم و زیبا باید از گونه های مناسب برای هر منطقه استفاده شود، تا جلوه سبز آن پایدار بماند. در این پژوهش گونه های پاسپالوم (Paspalum notatum Flugge.) و زوی شیا (Zoysia tenuifolia L.) با گونه برموداگراس (Cynodon dactylon L.) که یک چمن رایج در اهواز است، در شرایط تنش خشکی 50% ظرفیت مزرعه، در دو زمان مقایسه شدند و در پایان بهترین گونه برای این منطقه معرفی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی انجام شد. فاکتور اول زمان اندازه گیری و فاکتور دوم نوع گونه بود و برای هر تیمار چهار تکرار (بلوک) درنظر گرفته شد. موارد اندازه گیری شده شامل: وزن تر و خشک روشاخساره، وزن تر و خشک ریشه، وزن تر و خشک ته شاخساره، وزن تر و خشک کل، میانگین عمق ریشه دهی، میزان کلروفیل a، b و کل، میزان قندهای پنتوز، هگزوز و کل، میزان عناصر کلسیم، پتاسیم و سدیم در دو زمان پس از تابستان و پس از زمستان بود. نتایج پژوهش نشان داد که گونه پاسپالوم نسبت به دو گونه دیگر برتری داشت. این گونه با کاهش رشد شاخساره، که ازنظر مدیریت فضای سبز ویژگی مثبتی می باشد و همچنین افزایش رشد ریشه، مقاومت بیشتری به تنش خشکی از خود نشان داد و درنتیجه می تواند کارآیی فتوسنتزی بالاتری داشته باشد. از مکانیسم های دیگر این گونه افزایش میزان پتاسیم و کلسیم بود، که این دو یون نقش اساسی در تنظیم اسمزی و تحمل به تنش دارند. به طورکلی این گونه با داشتن مکانسیم های مختلف، سبب حفظ رشد و ثبات کلروفیل در تنش خشکی موجود در فضای سبز شهر اهواز گردید.
  کلیدواژگان: برموداگراس، پاسپالوم، تنش، زوی شیا، عناصر غذایی، کیفیت ظاهری
 • فاطمه پردل *، عطاالله ابراهیمی، زهرا عزیزی صفحات 57-71
  یکی از کاربردهای مهم سنجش از دور در مدیریت منابع طبیعی، تشخیص و ارزیابی کمی پوشش گیاهی است. هدف این پژوهش بررسی شاخص های گیاهی حاصل از ماهواره لندست 8 به منظور ارائه مدل برآورد تاج پوشش سبز و تولید گیاهی در مرتع مرجن شهرستان بروجن طی فصل رویش است. به این منظور، در طول ترانسکتی به طول 10 کیلومتر و در فواصل حدود 400-1000متر در 19 محل نمونه برداری (به صورت تصادفی) و در هر نقطه با 5 کوادرات 2Î2 متری به صورت کوادراتی مرکزی و چهار کوادرات در چهار جهت اصلی اطراف آن 95 کوادرات در هر دوره آماربرداری و در طی 4 دوره عملیات صحرایی 380 کوادرات، بین اردیبهشت تا شهریور سال 1393 اندازه گیری های متغیرهای تولید (به روش اندازه گیری مضاعف) و پوشش تاجی (به روش پلات مشبک) انجام شد. پس از انجام تصحیح اتمسفری به روش FLAASH، 12 شاخص گیاهی برای تمام تصاویر محاسبه شد. سپس ارزش های شاخص های گیاهی در روابط رگرسیونی در برابر ارزش های زمینی تاج پوشش سبز و تولید گیاهی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شاخص های ARVI، SARVI و EVI در برآورد تاج پوشش سبز گیاهی (81/=0r2) و تولید گیاهی (به ترتیب با ضرایب تبیین 61/0، 61/0 و 60/0) در رگرسیون درجه سوم مناسب ترین گزینه ها بودند. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان دهنده ارتباط قوی شاخص های گیاهی حاصل از لندست 8 با تاج پوشش سبز و تولید گیاهی است، هر چند تاج پوشش سبز گیاهی دارای ارتباط قوی تری در مقایسه با تولید گیاهی با شاخص های گیاهی می باشد. به طور کلی نتیجه گیری می شود که تولید و پوشش گیاهی مناطق خشک با دقت نسبتا بالایی می تواند به وسیله شاخص های گیاهی مستخرج از تصاویر ماهواره ای لندست 8 برآورد گردد.
  کلیدواژگان: تاج پوشش سبز، تولید گیاهی، دوره رویشی، ARVI، EVI، SARVI
 • شیر علی کوهکن، احمد قنبری، محمدرضا اصغری پور *، براتعلی فاخری صفحات 73-84
  این پژوهش با استفاده از رهیافت تحلیل امرژی برای ارزیابی جنبه های محیط زیستی تولید انگور یاقوتی سیستان که از مهترین محصولات باغی است اجرا شد. در این مطالعه تمام ورودی ها اعم از ورودی های تجدید پذیر شامل نور خورشید، باد و باران؛ تجدید ناپذیر شامل خاک؛ نهاده ها و خدمات خریداری شده شامل نیروی انسانی، کودهای شیمیایی نیتروژن، پتاسیم و فسفر و سموم شیمیایی برای تولید انگور یاقوتی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد کل امرژی تولید انگور یاقوتی برابر1016×94/1 امژول خورشیدی که بیشترین امرژی مصرفی با 41/43 درصد مربوط به نیروی کارگری و پس از آن مربوط به آب آبیاری با 16/23 درصد و در رتبه سوم مربوط به مصرف نیتروژن با 32/11 درصد بود. شاخص نسبت عملکرد امرژی 31/1، شاخص نسبت سرمایه گذاری امرژی 25/3، نسبت بارگزاری بر محیط زیست 541/0 و شاخص پایداری امرژی 42/2 حاصل گردید، که در مقایسه با گزارش های ارائه شده از سوی سایر محققین نشان دهنده پایداری نسبتا خوب و بار زیست محیطی کم این سیستم است. بنابراین، با افزایش کارایی مصرف انرژی از طریق بهینه نمودن مصرف نیروی کارگری، آب آبیاری و کود نیتروژن سیستم کشت انگور یاقوتی می تواند بعنوان الگوی مناسب در منطقه سیستان توصیه شود.
  کلیدواژگان: انگور یاقوتی، شاخص پایداری، ارزیابی امرژی، کارایی انرژی
 • هادی زارع خورمیزی، سید زین العابدین حسینی*، محمدحسین مختاری، حمیدرضا غفاریان مالمیری صفحات 85-101
  کاهش بارندگی و افزایش دما هر یک به تنهایی یا با کمک هم، منجر به بروز خشکسالی می شوند. خشکسالی با تاثیر بر منابع آب و پوشش گیاهی یک منطقه باعث تسریع گسترش نواحی بیابانی می گردد. به منظور بررسی ارتباط خشکسالی های سالانه و تغییرات پوشش گیاهی مراتع جنوب استان یزد، از داده های هواشناسی و سنجش از دور استفاده شد. در ابتدا، شدت های خشکسالی با استفاده از شاخص های خشکسالی SPI و RDI در بازه زمانی سالانه تعیین شد. پهنه بندی شاخص های خشکسالی به کمک پنج روش درون یابی انجام شد. سپس با استفاده از تصاویر سری زمانی NDVI سنجنده MODIS طی سال های 2000 تا 2014 میانگین NDVI فصلی و سالانه محاسبه شد. در گام بعدی، روابط بین شاخص های خشکسالی و شاخص NDVI در 16 تیپ گیاهی مرتعی بررسی شد. بر اساس نتایج شدت خشکسالی در سال های آبی 2000-1999 و 2008-2007 منطقه مورد مطالعه به ترتیب در وضعیت خشکسالی متوسط و خشکسالی بسیار شدید قرار داشته است. ارزیابی نتایج همبستگی نشان داد در بیشتر تیپ های گیاهی بین میانگین NDVI سالانه، فصل بهار و تابستان با شاخص های خشکسالی همبستگی معنی داری (01/0>p ) وجود دارد. بر اساس نتایج بیشترین میزان ضریب تبیین (R2) بین تغییرات شاخص NDVI سالانه و شاخص SPI سالانه در تیپ گیاهی Artemisia sieberi-Ebenus stellataمشاهده شد (75/0R2=). پس از آن بالاترین میزان ضریب تبیین در تیپ های گیاهی Zygophyllum eurypterum-Artemisia sieberi، Artemisia sieberi-Amygdalus scoparia وAmygdalus scoparia-Acer cineracens-Pistasia atlanticaبه دست آمد. به طوری که به ترتیب در این تیپ های گیاهی 68، 65 و 63 درصد تغییرات شاخص NDVI سالانه تابع تغییرات شاخص خشکسالی SPI می باشد. تاثیر خشکسالی بر تیپ های گیاهی مختلف، بسته به شرایط اکولوژیک منطقه، نوع گونه گیاهی، فرم رویشی و همچنین سایر گونه های همراه در تیپ گیاهی متفاوت است.
  کلیدواژگان: همبستگی، شاخص بارندگی استاندارد، شاخص اکتشاف خشکسالی، سنجش از دور، مودیس
|
 • M. Hatami, A. Sotoudeh *, M.H. Mokhtari, B. Kiani Pages 1-8
  Urban green spaces as social infrastructures, reduce air pollution, absorb aerosols, adjust temperature, increase relative humidity and mitigate the storms effects, especially in arid and semi-arid areas. Mashhad, with a population of 2,807,464, is the second populous city in Iran. Because of physical development in this city, a vast green space destruction has occurred, which is the opposite of sustainable development model. This study examines the composition and spatial distribution of green spaces and its changes in Mashhad between 1984 and 2013. For this purpose, satellite images of Landsat TM (Landsat 4) and OLI sensors (landsat8) were used. Then, four landscape metrics such as PLAND, AREA, ENN and PD were calculated for different zone of Mashhad. Results showed that during the time period severe destruction were occurred in size and spatial composition and configuration of urban green space in the city. For the meantime, the current urban green space mosaic network has not appropriate extent and unity to provide necessary ecological services to support and improve environmental quality of the city.
  Keywords: Land scape, Semi-Arid Area, Remote Sensing, Green space, Iran
 • J. Salem *, M.R. Eslami, S.A. Tabatabaee Pages 9-19
  Increase in greenhouse production in Yazd province has resulted increase in consuming of fertilizer and pesticide use therfor, so it is necessary to reduce using of chemical materials in greenhouse production and increase of organic products. The aim of this study was to investigate the factors influencing process of transition to organic agriculture in greenhouse cucumber producers in Yazd province. This study was a descriptive-survey research. Data collection tools were questionnaires and face to face interviews with 144 producers of greenhouse cucumber in the province. Data analysis was done using descriptive analysis, T-test and logit econometric model. Among 144 greenhouse cucumber producers, 59 people have a positive trend to become organic farmers and 85 people showed no interest. Results showed that the low knowledge of producers in the field of organic farming, lack of sufficient support of organic farming by government, high-risk of organic farming, the lack of specific market and are the major obstacles on the way of the production of organic products. Logit model results showed that there is a significant positive relationship between the level of production experience, age, education, sanitary positive attitude towards environment and desire to have organic farming. There is a significant negative correlation between using of chemical fertilizers and pesticides and desire to have organic farming. Due to lack of knowledge in the field of technical, management and sales of organic products, government support and control of the production in this area is essential.
  Keywords: Organic products, Tendency, Yazd province, Cucumber, Logit model
 • S. Mohseni *, M.R. Zare Mehrjerdi, E. Vaseghi Pages 21-28
  Sustainability of water resources has the most important role in agricultural systems sustainability and is dependent on the pattern of crops. In this study, optimal cropping pattern in Orzooeye plain, Kerman was determined. The cross section data of 2013-2014 were used for the analysis. The main aim of this study is to find the optimal cropping pattern that maximizes the gross margin per cubic meter of water consumption and reducing consuming of water in achieving sustainable agriculture. Therefore, fuzzy fractional programming was used and compared with the current cropping pattern and linear programming. Results showed that the optimal cropping pattern using the fuzzy fractional programming to achieve sustainability is different with the current cropping pattern and linear programming. Despite the reduce in total gross margin in the fuzzy fractional programming model, gross margin per cubic meter of water is increased by 10 percent. This means that maximize income from the cultivation of crops with respect to the sustainability of water resources and water use minimize are benefit for community.
  Keywords: Water resources sustainability, Optimal cultivation pattern, Fuzzy fractional programming, Orzooeye
 • T. Ebrahimian, A. Haghizadeh *, H. Zeinivand, N. Tahmasebipour, R. Alijani Pages 29-42
  Fluctuation in climatic variables and increasing human activities, transformation in hydrological processes and consequently it will follow the destruction of ecosystem structure. Therefore, quantitative evaluation of climate variability and human activity as the main factors influencing the hydrological processes are very important for water resources management and planning and for economic-environmental and sustainable development. The purpose of this study is to analyze the detection of changing point hydro climatic variables in Vasaj watershed in Hamadan, also estimation of the impact of climate change and human activities on the watershed annual discharge. Therefore, hydro climatic series trends and fluctuations during 1393-1366 were investigated Then, SIMHYD hydrological model and climate elasticity method were used for quantitative evaluation of hydrological drought regard to climate variability and human activity. The results showed 7.13% decrease in rainfall, 12.3% increase in evapotranspiration and 83.92% decrease in human activities in the runoff. The contribution of human activity and climate variability in runoff reduction using the elasticity method in two techniques of climate Torque and Zhang were obtained in Torque 84.80 and 15.19 and 19.15, and in Zhang method 84.97 and 15.02, respectively. Hence, human activities is the main factor in runoff production. In addition, hydrological SIMHYD model simulations of discharges was not acceptable. Due to the significant changes in land use, it is considered as one of the most obvious human interference in the watershed. The results showed that the area of orchards and vineyards has increased 15071.4 and 15375.69 ha compared to before the change point respectively.
  Keywords: Hydrologic drought, Climate elasticity method, SIMHYD model
 • H. Minavi, M.R. Salehi Salmi *, M. Heidari, E. Khaleghi Pages 43-56
  Lawns have become a central part of urban and suburban landscapes in Iran and are expanding along with urbanization. Turfgrass provides many environmental benefits, including reducing soil erosion, water runoff and leaching, contributing to carbon sequestration, moderating temperature, reducing noise, glare, and visual pollution. By selecting the appropriate plants and efficient irrigation systems, a balance can be achieved to fit aesthetic needs as well as reduce resource use. Benefits of xeriscaping include cost savings through lower water bills and a reduction in the labor needed to maintain your landscape. In this investigation zoysiagrass (Zoysia tenuifolia L.) and paspalum (Paspalum notatum Flugge.) were compared with bermudagrass (Cynodon dactylon L.), the common turfgrass in Ahwaz. The experiment was conducted as factorial in a random complete block design with the time of assessment as the main factor and turfgrass type as the sub-factor. Each treatment had four replicates. Turfgrasses were compared by measuring rooting depth, verdure wet and dry weight, root wet and dry weight, clipping wet and dry weight, chlorophyll content, solute carbohydrates, sodium content, potassium content and calcium content. Paspalum was the best species turfgrass for xeriscape under climatic conditions of Ahwaz city. The species tolerated more drought stress through enhancement root growth and reduction of its shoot growth, a positive point for landscape managment. So, it had more photosynthesis efficiency. Another mechanism of drought tolerance in this species was increasing K and Ca2 concentrations, which are of essential role in osmotic adjustment. In general, paspalum by having different mechanisms can keep up growth and photosynthesis in drought condition at ahwaz landscape.
  Keywords: Cynodon, Nutrient elements, Paspalum, Visual quality, Zoysia
 • F. Pordel *, A. Ebrahimi, Z. Azizi Pages 57-71
  One of the major applications of remote sensing in environmental resources management is change detection and quantitative assessment of green vegetation. This research assesses the vegetation indices (VIs) derived from Landsat 8 images for modeling canopy cover (CC) and above-ground phytomass (AGP) in Marjan rangelands, Boroujen. CC was measured (using double sampling method) and AGP was also estimated (using grid quadrat method) in 4 sampling periods during growing season in spring till summer using 95 quadrats that were laid out along a 10-km transect in line with 19 sampling points, 3 each contains 5 centroid quadrats with 4-m distance from central quadrat (Total 380 quadrats between May to September 2014). Vegetation indices VIs calculated with outcomes of FLAASH atmospheric correction method for four Landsat-8 image sets obtained between May to September. Ground measurement of plant GCC and AGP between May to September 2014 was regressed against vegetation indices VIs.
  Results of statistical analysis showed that ARVI, SARVI and EVI showed the highest correlation with CC (R2= 0.81) and with AGP (R2= 0.60, 0.61, 0.61 respectively).Even though, the correlation between CC and AGP with vegetation indicates was high, but CC shows the highest relationship with VIs in comparison to AGP. It can be conclude that arid rangelands vegetation can be accurately estimated with derived vegetation indices from Landsat-8 images, especially those concerned with atmospheric corrections, i.e., ARVI, SARVI and EVI.
  Keywords: canopy cover, Aabove-ground phytomass, vegetative stages, ARVI, SARVI, EVI
 • Sh. A. Kohkan, A. Ghanbari, M.R. Asgharipour *, B.A. Fakheri Pages 73-84
  The present study uses emergy methodology to assess environmental performance of Yaghuti grape production of Sistan. In Sistan, grape production is very important for the region in terms of both export to other provinces of Iran and domestic consumption. The renewable resources comprising free renewable local resources including sunlight, rain and wind and non-renewable including soil, and renewable purchased inputs embracing human labor, chemical fertilizer including nitrogen, phosphorous and potassium, and chemicals were the input used to estimate emergy indices. The analyses showed that the total emergy input was 1.94 × 1016 seJ, and approximately 43.41% and 23.16% were from human labor and irrigation water, respectively and followed by nitrogen fertilizer with quota of 11.32%. Emergy indices of grape production are as follow; emergy yield ratio: 1.31, emergy investment ratio: 3.25, environmental loading ratio: 0.541 and emergy sustainability index: 2.42, indicating that grape production system is sustainable and is less stressful on the environment in comparison with other research. It could be suggested with greater energy use efficiency through optimization of human labor, irrigation water and nitrogen fertilizer grape production could be recommended as suitable crop for Sistan region.
  Keywords: Yaghuti grape, Sustainablity index, Emergy evaluation, Energy efficiency
 • H. Zare Khormizie, S. Z. Hosseini *, M. H. Mokhtari, H. R. Ghafarian Malamiri Pages 85-101
  Drought can be caused by reducing rainfall and/or increasing temperature. Drought has negative impact on water resources and vegetation, accelerates the desertification. In order to investigate the relationship between annual droughts and vegetation changes in southern part of the Yazd province, meteorological drought indices and remote sensing technology were employed. Firstly, annual drought intensities were determined using SPI and RDI indices. Five interpolation methods have been investigated and compared for drought zoning. In the next step, mean annual and seasonal NDVI were calculated using time series of MODIS images of 2000 to 2014 years. Then, relationship between drought indices and NDVI in 16 vegetation types were determined. According to the results, the drought intensity of the study area during time span of 1999-2000 and 2007-2008 were moderate and very high, respectively. Analyzing of correlation between NDVI and drought indices in different vegetation types indicates a significant correlation between annual, spring, and summer NDVI in most of the vegetation types (P
  Keywords: Correlation, SPI, RDI, Arid land, Yazd