فهرست مطالب

تحقیقات دامپزشکی - سال هفتاد و دوم شماره 4 (پیاپی 292، پاییز 1396)
 • سال هفتاد و دوم شماره 4 (پیاپی 292، پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/25
 • تعداد عناوین: 13
|
 • محمدحسین راضی جلالی *، مسعود قربانپور، فروزان جهانگیری نصر صفحات 391-396
  زمینه مطالعه
  ترماتود دیژن دیکروسلیوم دندریتیکوم انگل کبد، مجاری صفراوی و کیسه ی صفرای پستانداران خصوصا نشخوارکنندگان است که با استفاده از روش های ایمنی شناسی می توان به تشخیص زود هنگام آلودگی اقدام نمود.
  هدف
  مقایسه آگلوتیناسیون لاتکس و هماگلوتیناسیون غیر مستقیم در تشخیص آنتی بادی ضد دیکروسلیوم دندریتیکوم در سرم گوسفندان آلوده بود.
  روش کار
  پس از جداسازی انگل های زنده از کبد 50 راس گوسفند آلوده، بخشی از انگل ها به منظور تهیه ی آنتی ژن پیکری با استفاده از سونیکاتور هموژن شدند و بخشی دیگر در شرایط استریل به محیط کشت انتقال یافتند تا از مواد ترشح شده از انگل به عنوان آنتی ژن دفعی ترشحی استفاده شود. از گوسفندان آلوده و بره های غیر آلوده به دیکروسلیوم دندریتیکوم به منظور تهیه ی سرم های مثبت و منفی خونگیری به عمل آمد. جهت تست آگلوتیناسیون لاتکس روی ذرات لاتکس، آنتی ژن ها جداگانه اضافه و مخلوط شدند تا اتصال آنتی ژن به ذرات لاتکس برقرار شود. نمونه های سرم مثبت و منفی به لاتکس فوق اضافه و از نظر واکنش لاتکس آگلوتیناسیون مورد بررسی قرار گرفتند. در آزمایش هماگلوتیناسیون غیر مستقیم پس از رقت سازی سرم ها، به گلبول قرمز حساس شده، آنتی ژن اضافه و مخلوط گردید و از نظر ظهور واکنش هماگلوتیناسیون مورد بررسی قرار گرفتند.
  نتایج
  حساسیت و ویژگی روش لاتکس آگلوتیناسیون با استفاده از آنتی ژن دفعی ترشحی به ترتیب 84% و 6/97 % و در استفاده از آنتی ژن پیکری 96 % و 6/97 % محاسبه شد. حساسیت و ویژگی روش هماگلوتیناسیون غیر مستقیم با استفاده از آنتی ژن دفعی ترشحی به ترتیب 60 % و 9/92 % و در استفاده از آنتی ژن پیکری 92 % و 7/66 % محاسبه شد.
  نتیجه گیری نهایی: : با توجه به بررسی حاضر روش لاتکس آگلوتیناسیون با استفاده از آنتی ژن دفعی ترشحی و سوماتیک از حساسیت و ویژگی بالایی برخوردار است و روشی سریع و بدون نیاز به ابزارخاص در تشخیص دیکروسلیوزیس می باشد.
  کلیدواژگان: دیکروسلیوم دندریتیکوم، لاتکس آگلوتیناسیون، هماگلوتیناسیون غیرمستقیم، گوسفند
 • سید رضا طبری پور، محمدرضا یوسفی *، صادق رهبری، محمد ارغوان صفحات 397-402
  زمینه مطالعه
  هموپروتئوس یک تک یاخته انگلی است که بالغ بر 120 گونه از آن به طور عمده از پرندگان وحشی آبزی،کبوتر سانان و سایر راسته های پرندگان گزارش شده است. تاکنون هیچ گونه مطالعه ای در خصوص تعیین گونه های این تک یاخته در شمال کشور صورت نگرفته است.
  هدف
  هدف از این مطالعه بررسی ملکولی و ساختاری تک یاخته هموپروتئوس در خون کبوترهای آلوده در استان مازندران بود.
  روش کار
  در این مطالعه به بررسی مولکولی هموپروتئوس در کبوتران خانگی استان مازندران پرداخته شده است. به این منظور از 150 کبوتر خانگی بصورت تصادفی از نقاط مختلف استان نمونه گیری انجام شد. در ابتدا نمونه های خون از نظر حضور گامتوسیت تک یاخته هموپروتئوس به روش گیمسا مورد رنگ آمیزی قرار گرفتند. سپس نمونه هایی که در گسترش خون رنگ آمیزی شده به روش گیمسا مثبت تشخیص داده شدند با پرایمرهای مربوط به ژن سیتوکروم b تحت واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) قرار گرفتند.
  نتایج
  نتایج بدست آمده پس از بررسی ریخت شناسی، بیان گر 17 نمونه مثبت بود که نشان دهنده ی 33/11 درصد آلودگی می باشد. بررسی های مولکولی و آنالیز محصولات PCR ، نشان دادند که تمامی نمونه های هموپروتئوس از گونه کولمبه بوده اند.
  نتیجه گیری نهایی: آشنایی دقیق با این قبیل تک یاخته ها و گونه های آن سبب دوری از بسیاری از اشتباهات شده و به تشخیص تفریقی گونه های مختلف آن کمک می کند. طی این مطالعه نشان داده شد که رایجترین هموپروتئوس در کبوترهای استان مازندران گونه کولمبه می باشد.
  کلیدواژگان: هموپروتئوس کولمبه، کبوتران خانگی، فیلوژنی، PCR، مازندران
 • گیلدا اسلامی، سپیده خلعتبری لیماکی، احمد عریان، امین ظهور تبار، آسیه امیری، بهادر حاجی محمدی * صفحات 403-410
  زمینه مطالعه
  لینگواتولا سراتا انگلی زئونوز بوده که عامل ایجادکننده سندروم هالزون در انسان است. عفونت انسان درنتیجه مصرف احشای دامی خام و یا نیم پخته رخ می دهد.
  هدف
  هدف اصلی از این مطالعه بررسی شیوع و شناسایی خصوصیت مولکولی لینگواتولا سراتا در گوسفندان و بزان کشتارگاه یزد بود.
  روش کار
  به منظور تعیین شیوع و شدت آلودگی لینگواتولا سراتا، گره های لنفاوی 200 راس گوسفند و 200 راس بز کشتار شده در کشتارگاه صنعتی شهر یزد مورد آزمون قرار گرفت. استخراج DNA با استفاده از کیت های تجاری استخراج DNA و براساس روش پیشنهادی در کیت انجام شد. به منظور بررسی ژنتیکی، ناحیه ای از ژن هدف 18srRNA با استفاده از پرایمرهای اختصاصی طراحی شده با نرم افزار Primer3 تکثیر شد. محصول تکثیر شده جهت تعیین توالی ارسال شد و توالی به دست آمده با استفاده از نرم افزار BLAST مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده آزمون های 2χ و همبستگی پیرسون در سطح معناداری 01/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  در تحقیق حاضر شیوع آلودگی در بز و گوسفندان کشتار شده به ترتیب 5/25% و 5/22% بود. اختلاف معناداری از نظر آماری بین شیوع آلودگی در سنین مختلف و همچنین جنس نر و ماده در 2 گروه (بز و گوسفند) مشاهده نگردید. نتایج حاصل از تعیین توالی، اختصاصی عمل نمودن پرایمر ها و نیز انگل مورد نظر را تائید نمود.
  نتیجه گیری نهایی: این پژوهش اولین گزارش تشخیص مولکولی لینگواتولا سراتا در ایران بود. همچنین با توجه به شیوع قابل توجه آلودگی در دامهای منطقه و عدم آگاهی و عملکرد بهداشتی مناسب افراد در مصرف احشاء دامی احتمال آلوده شدن افراد به انگل لینگواتولا سراتا وجود دارد. لذا در این راستا به کارگیری روش های تشخیصی مناسب و قابل اعتماد جهت تشخیص عفونت در کشتارگاه ها و هم چنین آموزش به افراد جامعه در زمینه مصرف صحیح احشاء دامی گامی موثر در جهت پیشگیری از ابتلاء به این بیماری می باشد.
  کلیدواژگان: لینگواتولا سراتا، حیوانات اهلی، خصوصیت مولکولی، ایران
 • رحمان حاجی علیزاده ولیلو *، سید عباس رافت، احمد نعمت الهی صفحات 411-418
  زمینه مطالعه
  نماتدهای موجود در دستگاه گوارش باعث ایجاد مشکلات گوارشی، بروز کم خونی و کاهش وزن در گوسفند و بز می شوند.
  هدف
  هدف از این مطالعه معرفی و استفاده از تست فاماچا (FAMACHA test) در تشخیص اولیه ی دام های آلوده به نماتدهای دستگاه گوارش (بویژه انگل همونکوس کنتورتوس Haemonchus contortus) در گوسفند جهت کاهش جمعیت تحت درمان با داروی ضد انگل و انتخاب دام های مقاوم می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه از 120 بره ی 4 تا 6 ماهه ی نژاد قزل در 6 گله ی متفاوت 20 راسی استفاده شده که بطور تصادفی از گله های مختلف مردمی مرتع رو انتخاب شده بودند. نمونه برداری ها و تست فاماچا در سال 1392 انجام شده و نمونه ی خونی جهت اندازه گیری درصد حجم سلول های فشرده شده ی خونی، نمونه ی مدفوعی جهت اندازه گیری تعداد تخم انگل شمارش شده در هر گرم مدفوع و وزن بدن مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه-گیری ها 2 بار و با فاصله ی یک هفته ای انجام شدند.
  نتایج
  نتایج نشان داد که اثر امتیازات تست فاماچا، اثر گله و اثر متقابل گله و تست فاماچا روی تعداد تخم انگل شمارش شده در هر گرم مدفوع معنی دار بود (01/0p<) و همینطور اثر تست فاماچا بر روی درصد حجم سلول های فشرده شده ی خونی (PCV%) نیز معنی دار بود (001/0p<).
  نتیجه گیری نهایی: بنظر می رسد تست فاماچا در ایران می تواند بعنوان یک روش کمکی و جایگزین برای تشخیص اولیه آلودگی به نماتد های خونخوار و پیشگیری از بروز موارد جدید مقاومت دارویی و انتخاب دام های مقاوم بکار برده شود.
  کلیدواژگان: تست FAMACHA، انگل همونکوس کنتورتوس، همونکوزیس، گوسفند
 • مهدی رشنوادی *، علی عباس نیکوند، صالح اسماعیل زاده، محمد نوری صفحات 419-424
  زمینه مطالعه
  هورمون های تیروئیدی از جمله مهمترین عوامل موثر در تنظیم سوخت و ساز و متابولیسم انرژی و پروتئین در نشخوارکنندگان هستند.
  هدف
  در مطالعه حاضر، وضعیت هیستوپاتولوژی غده تیروئید و ارتباط آن با مقادیر سرمی هورمون های تیروئیدی در گاومیش رودخانه ای در شهرستان اهوازمورد بررسی قرار گرفته است.
  روش کار
  برای انجام این مطالعه از 89 راس گاومیش ( 66 ماده، 23 نر) نمونه گیری از خون و غده تیروئید به عمل آمد. نمونه های واجد هر دو لب غده تیروئید از هر دام، پس از انتقال به آزمایشگاه پاتولوژی و تهیه مقطع، به روش هماتوکسیلین- ائوزین رنگ آمیزی شده و تحت بررسی میکروسکوپی قرار گرفتند. مقادیر سرمی هورمون های 3 T و 4 T با استفاده از روش الیزا اندازه گیری شد.
  نتایج
  نتایج این مطالعه نشان داد که 31 راس (8/34 درصد) واجد ضایعات پاتولوژی در غده تیروئید بودند که از نظر نوع و فراوانی، این ضایعات به ترتیب شامل؛ هیپرپلازی موضعی (5/31 درصد)، متاپلازی (2/2درصد) و تیروئیدیت مزمن (1/1 درصد) بود. توزیع ضایعه بر اساس جنس نیز نشان داد که 3/30 درصد از گاومیش های ماده و 2/52 درصد از گاومیش های نر واجد ضایعه بودند. مقایسه میزان هورمون های 3T و 4T در دام های سالم و ضایعه دار نشان داد که فقط مقادیر سرمی هورمون T4 در دام های سالم به طور معنی داری بیشتر از دام های دارای غده تیروئید واجد ضایعه است (02/0P=).
  نتیجه گیری نهایی: در پایان این مطالعه نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری بین مقادیر سرمی 3T و 4T در گاومیش های دارای ضایعه وجود دارد(05/0P< ، 4/0 r=)، در حالی که این ارتباط در دام های سالم بسیار ضعیف است(05/0P> ، 1/0 r=).
  کلیدواژگان: هیستوپاتولوژی، هورمون های تیروئیدی، گاومیش
 • محمد سفلایی شهربابک، محمود شیوازاد *، حسین مروج، محمد امیر کریمی ترشیزی صفحات 425-434
  زمینه مطالعه
  استفاده از گیاهان دارویی با قدرت آنتی اکسیدانی بالا، ضمن کاهش اثرات زیان بار استرس اکسیداتیو و رادیکال های آزاد ناشی از تنش گرمایی، به بهبود عملکرد جوجه های گوشتی کمک می کند.
  هدف
  این پژوهش برای ارزیابی تاثیر سطوح مختلف پودر و عصاره (اتانولی) گیاه رزماری بر صفات عملکردی، ویژگی های لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی در معرض تنش گرمایی انجام شد.
  روش کار
  برای بررسی اثر تیمارهای آزمایشی شامل: شاهد(جیره پایه)، سطوح مختلف پودر(g/kg 5، 10 و 15+ جیره پایه) عصاره اتانولی رزماری(g/kg 5/3، 7 و 5/10+ جیره پایه) وg/L 1 پودر ویت آسپرین + جیره پایه بر صفات عملکردی، ویژگی های لاشه و برخی از فراسنجه های خونی از 100 قطعه جوجه نر یکروزه سویه راس (308) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی از 5 تیمار با 4 تکرار و 5 قطعه جوجه در هر تکرار به مدت 42 روز در شرایط تنش گرمایی (°c 2±32 به صورت دوره ای از ساعت 10 الی 6 بعد از ظهر) استفاده شد.
  نتایج
  میانگین خوراک مصرفی و وزن زنده نهایی جوجه های گوشتی به طور معنی داری تحت تاثیر افزودن عصاره رزماری قرار گرفت (05/0 P<)، ولی ضریب تبدیل خوراک تحت تاثیر قرار نگرفت (05/0 >P). عصاره رزماری بر مقدار گلوکز خون و نیز نسبت هتروفیل به لنفوسیت اثر معنی داری داشت (05/0 P<). افزودن عصاره رزماری به جیره بر ویژگی های لاشه، کلسترول، تری گلیسرید و هماتوکریت تاثیر معنی داری نداشت (05/0 >P).
  نتیجه گیری نهایی: نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از عصاره گیاه دارویی رزماری به علت خاصیت آنتی اکسیدانی قوی که دارد باعث بهبود عملکرد جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی گردید.
  کلیدواژگان: رزماری، عملکرد، فراسنجه های خونی، تنش گرمایی، جوجه های گوشتی
 • زهرا صالحان، سمانه عیدی *، محمد محسن زاده، محمد عزیززاده صفحات 447-456
  زمینه مطالعه
  خوراک آلوده طیور می تواند منجر به از دست رفتن مواد مغذی و اثرات مضر بروی تولیدات طیور و سلامت عمومی گردد.
  هدف
  این تحقیق آلودگی قارچی موجود در خوراک طیور و اجزای آن را در مرغداری های گوشتی شهرستان تربت حیدریه مورد بررسی قرار داد.
  روش کار
  از سه نوع خوراک مختلف، تعداد 240 نمونه جمع آوری شد. بعد از آماده سازی نمونه ها رقت های متوالی تهیه گردید و مقدار 1/0 میلی لیتر از هر رقت در محیط کشت سیب زمینی دکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل کشت داده شد و در دمای 27 درجه سانتیگراد به مدت یک هفته انکوبه شدند. پرگنه های های قارچی موجود در هر محیط کشت شمارش گردیدند.تشخیص قارچ ها بر مبنای خصوصیات مورفولوژیک ماکروسکوپی و میکروسکوپی انجام گرفت. آنالیز آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام شد.
  نتایج
  از 240 نمونه جمع آوری شده 205 نمونه (14/85%) آلوده به قارچ بودند که بیشترین میزان آلودگی قارچی در نمونه های ذرت (5/32%) و پس از آن در سویا (16/29%) و خوراک کامل(75/23%) مشاهده گردید. فوزاریوم (3/41%)، پنی سیلیوم (9/37%)، کلادوسپوریوم (3/21%)، پسیلومایسس (1/17%)، آسپرژیلوس فومیگاتوس (3/13%)، آسپرژیلوس نیجر (9/12%) و مخمرها (9/12%) به ترتیب فراوان ترین قارچ های جدا شده از نمونه ها بودند. فراوانی قارچ های با توان بالقوه توکسین زایی نسبت به قارچ های غیر توکسین زا اختلاف معنی داری داشت( P<0/001). میانگین شمارش کلی قارچ ها 105 × 9/2 واحد تشکیل دهنده کلونی/گرم بود.
  نتیجه گیری نهایی: یافته های این پژوهش، شیوع بالای آلودگی قارچی و همینطور فراوانی زیاد قارچ های توکسین زا را در خوراک طیور نشان داد. بنابراین مواد خام خوراک عامل مهمی برای ورود آلودگی قارچی بوده و رشد قارچ ها باعث کاهش ارزش غذایی خوراک مصرفی می شوند لذا برنامه ربزی جهت کنترل و حذف آنها از جیره توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: خوراک طیور، آلودگی قارچی، فوزاریوم، آسپرژیلوس، پنی سیلیوم
 • احسان شهرامی *، حسن رکنی صفحات 457-465
  زمینه مطالعه
  استفاده از روش گرسنگی می تواند سبب وارد شدن استرس شدید فیزیولوژیک و تاثیرات نامطلوب بر روی عملکرد سیستم ایمنی پرنده شده و عملکرد پس از تولک را تحت تاثیر قرار دهد.
  هدف
  هدف از انجام این تحقیق بررسی تغییرات غلظت هورمون های کورتیکو استرون و تیروئید و همچنین پاسخ ایمنی در خلال دوره تولک در مرغان تخمگذار تعذیه شده با جیره تولک حاوی پودر یونجه بود.
  روش کار
  108 قطعه مرغ تخمگذار در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار و 6 تکرار انتخاب شدند. تیمارهای مورد استفاده در این آزمایش جهت اعمال تولک بری پرنده ها به مدت 12 روز شامل: 1- گروه شاهد تغذیه شده با جیره تخمگذاری (FF) 2- گروه محروم از غذا (FW)، 3- گروه تغذیه شده با جیره تولک حاوی 90 درصد پودر یونجه به همراه 10 درصد جیره تخمگذاری (A90)، بودند.
  نتایج
  نتایج نشان دادند که جمعیت کل سلول های سفید خون در گروه FW در مقایسه با سایر گروه ها پایین تر بود (05/0p<). نسبت هتروفیل به لنفوسیت در روزهای سوم و ششم تولک در گروه FW بیشترین افزایش را نشان داد (05/0p<). غلظت هورمون کورتیکواسترون در روز سوم تولک در گروه FW بالاتر از گروه A90 بود (05/0p<). غلظت هورمون T3 در خلال دوره تولک در مرغ های تولک رفته در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری کاهش یافت (05/0p<). غلظت هورمون T4 در خلال دوره تولک در مرغ های تولک رفته در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت (05/0p<). زمان بازگشت به تولید و زمان رسیدن به 50 و 80 درصد تولید در گروه A90 در مقایسه با گروه FW به طور معنی داری کوتاهتر بود (05/0p<).
  نتیجه گیری نهایی: پودر یونجه ضمن ایجاد عملکرد مطلوب در تولک بری سبب کاهش استرس فیزیولوژیک و عملکرد مناسبتر پاسخ ایمنی نسبت به روش گرسنگی، در جریان تولک بری گردید.
  کلیدواژگان: پودر یونجه، تولک بری اجباری، کورتیکواسترون، مرغان تخمگذار، هورمون های تیروئید
 • امید زهتاب ور، علیرضا وجهی *، زهرا طوطیان، مجید مسعودی فرد، جواد صادقی نژاد، سمیه داودی پور صفحات 467-473
  زمینه مطالعه
  فیل ماهی (Huso Huso) یکی از گونه های ماهیان خاویاری بوده که امروزه در ایران به صورت مصنوعی با اهداف گوناگون پرورش داده می شود. یکی از مهمترین دستگاه های بدن دستگاه گردش خون می باشد و قلب مهمترین عضو این دستگاه است. تاکنون بررسی چندانی روی قلب ماهیان خاویاری انجام نشده است.
  هدف
  این مطالعه با هدف مشخص کردن ساختار دقیق دیواره بخش های مختلف قلب در فیل ماهی با استفاده از روش های اکوکاردیوگرافی و بافت شناسی انجام شد.
  روش کار
  تعداد 6 عدد فیل ماهی نابالغ نر (5/2 ساله) مورد بررسی قرار گرفتند. برای انجام اکوکاردیوگرافی، پروب در سطح ونترال بین باله های سینه ای قرار داده شد. ابتدا مطالعات مرفولوژی ماکروسکوپیک ساختارهای مختلف قلب در محل توپوگرافیک آنها انجام شد، سپس نمونه ها از بدن خارج شد بررسی های دقیق تر انجام گرفت. برای انجام مطالعات بافت شناسی از روش های معمول فیکساسیون و رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین استفاده شد و لام ها به وسیله میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت.
  نتایج
  کلیه ساختارهای قلب شامل سینوس وریدی، دهلیز، بطن، مخروط شریانی و پری کارد با حرکات مختلف پروب قابل مشاهده بود. پرده پری کارد با اکویی یکنواخت دور تا دور ساختارهای قلب را گرفته بود. سینوس وریدی دارای دیواره بسیار نازکی بود که دارای انقباض و انبساط نبود. دهلیز دارای دیواره ای کاملا عضلانی بود و در آن انقباض و انبساط مشاهده می شد. دیواره عضلانی بطن دارای یک لایه متراکم اطرافی و یک لایه اسفنجی مرکزی بود. مخروط شریانی دارای دیواره عضلانی مشخص همراه با بافت همبندی بود. یافته های حاصل از مطالعات بافت شناسی نشان داد قلب فیل ماهی نیز دارای سه لایه کلی اپی کارد، میوکارد و آندوکارد است. در مجموع، یافته های بافت شناسی با نتایج اکوکاردیوگرافی منطبق بود.
  نتیجه گیری نهایی: این مطالعه اولین بررسی ویژگی های اکوکاردیوگرافی بخش های مختلف قلب فیل ماهی است. این نتایج با نتایج بافت شناسی تطبیق داده شد. اطلاعات و یافته های طبیعی حاصل از این مطالعه می تواند برای بررسی تغییرات مختلف آناتومیک یا پاتولوژیک قلب فیل ماهی در طرح های مختلف پژوهشی مورد استفاده قرارگیرد.
  کلیدواژگان: فیل ماهی، قلب، اکوکاردیوگرافی، بافت شناسی
 • جمال نوری نژاد *، یزدان مظاهری، کیاوش هوشمندی، تیمور طبری، صالح با محبت صفحات 475-284
  زمینه مطالعه
  مطالعه رشد تکاملی حیوان به وسیله دورنمای تشریحی درحال تغییر، غالبا الگوی ساده ای را برای روشن شدن آناتومی پیچیده دام بالغ فراهم می کند. این نکته به خصوص در فهم دستگاه های که موقعیت قرارگرفتن اجزای آنها در خلال دوره رشد تکاملی تغییر شدیدی می نماید، مانند ساختمان های دستگاه ادراری تناسلی حائز اهمیت می باشد.

  هدف
  مطالعه مورفومتری و مورفولوژی رشد تکاملی کلیه ی گوسفند در دوران جنینی بود.
  روش کار
  شصت کلیه 30 جنین گوسفند نر و ماده بر اساس طول بدن به سه گروه سنی (اول: 100- 70، دوم: 120-100، سوم: 145-120 روزگی) تقسیم شدند. توپوگرافی ، ابعاد ( طول،عرض، ضخامت) و وزن کلیه ها مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتایج
  کلیه ها به طور کامل درناحیه کمری، در دو سوی صفحه میانی قرار داشتند. موقعیت کلیه ها نسبت به زوائده عرضی مهره های کمری در گروه های سنی متفاوت بود. کلیه ها جنین گوسفند حتی تا انتهای دوره جنینی در موقعیت کلیه ها گوسفند بالغ قرار نگرفته بودند.کلیه راست همواره تا اندازه ای پیشین تر از کلیه چپ بود. در تمام گروه های سنی، کلیه ی چپ با کیسه پشتی شکمبه در تماس بود. کلیه راست همواره درتمام طول دوران جنینی توسط سطح شکمی و کمی از سطح جانبی لوب راست کبد پوشانده شده بود ولی با افزایش سن میزان مجاورت این کلیه با زائده ی دمی کبد کاهش یافته بود، به طوری که تنها محدود به قطب پیشین آن بود. میانگین ابعاد و وزن کلیه ها درگروه های سنی مختلف به طور معنی داری افزایش یافته بود. سمت بدن و جنسیت تاثیر معنی داری بروی شاخص های اندازه گیری شده نداشتند.
  نتیجه گیری نهایی: توپوگرافی کلیه های جنین گوسفند و بالغ از نظر مجاورت به مهره های کمری و لوب راست و زائده ی دمی کبد دارای تفاوت های چشمگیری هستند. به نظر می رسد بروز ناقرینگی موقعیت کلیه ها و تغییرات مجاورت کلیه راست ارتباط تنگاتنگی با تغییر مکان به سمت پیشین و میزان رشد لوب راست و زائده ی دمی کبد در طی رشد تکاملی جینی داشته باشد. نتایج مورفومتری کلیه جنین گوسفند با جنین انسان و گاو هم خوانی دارد.
  کلیدواژگان: مورفومتری، مورفولوژی، رشد تکاملی، کلیه، جنین گوسفند
 • ملیکا معزی فر، مرتضی زنده دل *، محمد سیاح، وهاب باباپور صفحات 491-498
  زمینه مطالعه
  بیماری صرع یک اختلال نورولوژیکی مزمن است که علی رغم کشف داروهای موثر، هنوز بیش از30 درصد از بیماران نسبت به داروهای ضد صرع رایج مقاوم هستند.
  هدف
  بررسی اثر تجویز حاد دوکوزاهگزانوئیک اسید (DHA) در پیشگیری از بروز مقاومت به داروهای لاموتریجین و فنی توئین در مدل تشنجی 6 هرتز در موش سوری نر.
  روش کار
  ابتدا اثرات تجویز داخل بطن مغزی و خوراکی DHA و داروها به صورت جداگانه بررسی شد سپس در گروه های تست داروی فنی توئین یا لاموتریجین با دوز 25 میلی گرم/کیلوگرم به صورت داخل صفاقی تزریق شدند. در مورد فنی توئین بعد از یک ساعت و 45 دقیقه و در مورد لاموتریجین بعد از 45 دقیقه، DHA با دوز 1 میلی مولار داخل بطن مغز موش ها تزریق شد. در گروه های شاهد حلال داروها یا حلال DHA به موش ها تجویز گردید. 15 دقیقه بعد از تجویزداخل بطن مغزی DHA یا حلال DHA در تمام گروه ها پروتکل 6 هرتز اجرا شد و رفتارهای تشنجی ثبت گردید. در گروه های تست خوراکی ابتدا داروی فنی توئین یا لاموتریجین با دوز 25 میلی گرم/کیلوگرم به صورت داخل صفاقی تزریق شدند، در مورد فنی توئین بعد از یک ساعت و در مورد لاموتریجین هم زمان با تزریق دارو DHA با حجم 1/0 میلی لیتر به موش ها گاواژ شد و 1 ساعت بعد از دریافت DHA پروتکل 6 هرتز اعمال گردید.
  نتایج
  تجویز حاد DHA به تنهایی به صورت تزریق داخل بطن مغز یا خوراکی تاثیری در مهار تشنج ها نداشت. همراه شدن DHA با داروی لاموتریجین یا فنی توئین نیز نتوانست مقاومت به این داروها را مهار کند.
  نتیجه گیری نهایی: تجویز حاد DHA نمی تواند موجب مهار بروز مقاومت به داروهای لاموتریجین و فنی توئین در مدل 6 هرتز گردد. همچنین مصرف تک دوز DHA هم زمان با داروهای ضد صرع نیز تاثیری در مهار بروز مقاومت دارویی در بیماران مصروع دارای مقاومت دارویی ندارد.
  کلیدواژگان: دوکوزاهگزانوئیک اسید، صرع مقاوم به دارو، مدل 6 هرتز، موش سوری
 • ایرج اشرافی تمای، عبدالمجید محمدزاده *، پژمان محمودی، تقی زهرایی صالحی صفحات 499-536
  زمینه مطالعه
  عوامل متعددی می توانند در ایجاد آبسه های جلدی در گاو دخیل باشند که دراین میان تروپرلا پیوژنزبه عنوان یک باکتری فرصت طلب، اهمیت فراوانی در ایجاد بیماری های چرکی دارد و خسارات اقتصادی فراوانی را به صنعت گاوداری ها وارد می نماید. هدف این مطالعه، بررسی تروپرلا پیوژنزبه عنوان یک پاتوژن اولیه و ثانویه، شناسایی آن با روش های بیوشیمیایی و مولکولی و همچنین نشان دادن مقاومت های آنتی بیوتیکی در این باکتری می باشد.
  روش کار
  از 134 گاو مبتلا به آبسه جلدی، در 15 گاوداری اطراف تهران، نمونه اخذ گردید و از تمامی آبسه ها، کشت هوازی و بی هوازی صورت گرفت و از روش های بیوشیمیایی جهت شناسایی عوامل چرکزا استفاده شد. در مورد تروپرلا پیوژنز علاوه بر روش های بیوشیمیایی، از روش مولکولی نیزجهت شناسایی استفاده شد. همچنین حساسیت جدایه های تروپرلا پیوژنز به برخی از آنتی بیوتیک های روتین هم مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  ده جنس از باکتری های ایجاد کننده آبسه در کشت، شناسایی گردید که از میان تروپرلا پیوژنز شیوع بیشتری داشت. از نظر تغییرات بیوشیمیایی و تست CAMP، 9 بیوتیپ در جدایه های تروپرلا پیوژنز مشاهده شد. تمامی جدایه های تروپرلا پیوژنز با روش مولکولی PCR تایید نهایی گردیدند. بیشترین حساسیت آنتی بیوتیکی به آمپی سیلین، پنی سیلین G و آموکسی سیلین و بیشترین مقاومت هم به تریمتوپریم سولفومتوکسازول، اریترمایسین و تتراسیکلین مشاهده گردید.
  نتیجه گیری نهایی: تروپرلا پیوژنز هرچند بعنوان یک پاتوژن فرصت طلب مطرح می باشد ولی می تواند به صورت اولیه و ثانویه ایجاد بیماری کند. شناسایی عوامل ایجادکننده آبسه با روش های مولکولی، انجام آزمون های آنتی بیوگرام و انتخاب داروی مناسب، در درمان این عوامل بسیار کمک کننده می باشند.
  کلیدواژگان: تروپرلا پیوژنز، آبسه های جلدی، باکتری های چرکزا
 • تقی تقی پور بازرگانی *، علیرضا خسروی، عقیل شریف زاده، اسد بالال صفحات 507-510
  سابقه
  کاندیدیازیس اغلب توسط مخمر کاندیدا آلبیکنس و در موارد کمی توسط سایر گونه های کاندیدایی ایجاد می گردد. درگیری دستگاه گوارش شامل ایجاد ضایعات برفکی در مخاط دهان، مری و پیش معده ها و همچنین درگیری روده ها به صورت انتریت و اسهال شایع ترین شکل بیماری در گاو است.

  یافته های بالینی: در بهمن ماه 1394 افت تولید شیر و اسهال آبکی شدید در یک گله گاو شیری واقع در شهرستان ورامین مشاهده شد به طوریکه 1/57 درصد از گاو های پرشیر و 40 درصد از گاو های کم شیر این گاوداری درگیر اسهال آبکی شدید بودند.

  آزمایشات تشخیصی: در معاینات بالینی دام های مبتلا علائم حیاتی از قبیل تعداد تنفس، تعداد ضربان قلب و همچنین کیفیت و تعداد حرکات شکمبه کاملا طبیعی بود. تابلوی خونی دام های مبتلا نیز مورد خاصی را نشان نداد. در بررسی نمونه های مدفوع دام های مبتلا هیچگونه آلودگی ویروسی و یا باکتریایی مشخص نگردید درحالیکه کشت نمونه ها از نظر آلودگی مخمری مثبت بود. جهت تشخیص جنس و گونه مخمر از کیت تجاریRapID استفاده شد و کاندیدا فاماتا به عنوان عامل اسهال تشخیص داده شد.

  ارزیابی نهایی: گزارش های مربوط به اسهال ناشی از عوامل قارچی در حیوانات بسیار اندک است و در این میان نیز گونه های مخمری جنس کاندیدا به ویژه کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا گلابراتا به عنوان عوامل اصلی اسهال های قارچی در حیوانات شناخته شده اند. این مطالعه اولین گزارش اسهال کاندیدایی با عامل کاندیدا فاماتا در گاوهای بالغ می باشد و بر این مبنا می توان کاندیدا فاماتا را نیز به عنوان یکی از عوامل بالقوه در ایجاد اسهال در گاو مطرح ساخت.
  کلیدواژگان: کاندیدیازیس، اسهال آبکی، کاندیدا فاماتا، گاو شیری
|
 • Razi Jalali M.H. *, Ghorbanpoor M., Jahangiri Nasr F Pages 391-396
  Dicrocoeliasis caused by the small liver fluke Dicrocoelium dendriticum which live in the bile ducts and gall bladder of wild and domesticated mammals, particularly ruminant. Immunodiagnostic methods are useful for early diagnosis.
  Objectives
  The purpose of this study was evaluation of agglutination latex (LAT) and indirect haemagglutination (IHA) tests for diagnosis of Dicrocoelium dendriticum infection in sheep.
  Methods
  Adult worms were collected from infected livers of sheep at a local abattoir. The excretory-secretory and somatic antigens were prepared through homogenization and sonication. Infected sheep with Dicrocoelium dendriticum and non-infected lambs were bleeded to providing positive and negative serum. Somatic and excretory-secretory antigens were added and blended to latex particles. All samples of positive and negative serum were added to latex and considered according to agglutination reaction. In IHA, the sensitive RBC and somatic and ES antigens were added and blended and haemagglutination was evaluated .
  Results
  The sensitivity and specificity of LAT by excretory secretory antigen were 84% and 97/6% and by somatic antigen were 96% and 97/6%, respectively. The sensitivity and specificity of IHA by excretory secretory antigen were 60% and 92/9%, and bysomatic antigen were 92% and 66/7%, respectively.
  Conclusions
  According to present study, the LAT test by excretory secretory antigen and somatic has high sensitivity and specificity, and it is a quick test and without need to special tools for diagnosis of dicrocoeliosis.
  Keywords: Dicrocoelium dendriticum, Latex agglutination, Indirect haemagglutination, Sheep
 • Mohammad Reza Youssefi *, Sadegh Rahbari, Mohammad Arghavan Pages 397-402
  Background
  Haemoproteus is a parasitic protozoa that over 120 species of it has been reported from wild aquatic birds, sparrows and other birds orders. So far, no study has been performed to determine the species of this protozoa in the north of Iran.
  Objectives
  The aim of this study was to investigate the molecular and structural properties of Heamoproteus protozoa in the blood of infected pigeons in Mazandaran province.
  Methods
  In the present study molecular investigation of Haemoproteus infection was carried out in domestic pigeons of Mazandaran province. For this purpose, samples obtained randomly from 150 pigeons in different regions of Mazandaran. At first, blood samples were stained with Gimsa stain and examined for presence of Haemoproteus gametocytes. Then, positive samples were used for PCR by Cytochrome b genes..
  Results
  Obtained results after morphological survey showed that 17 samples were positive indicating infection rate of 11.33%. Molecular investigation and analysis of PCR products showed that all of the samples belonged to Haemoproteus columbae species.
  Conclusion
  So, being precisely familiar with this kind of protozoan and its species can limit many mistakes and be helpful in differential diagnosis of different species. This study has revealed that the most common species of Haemoproteus in Mazanadran province is Haemoproteus columbae.
  Keywords: Haemoproteus columbae, Columba livia domestica, Phylogeny, PCR, Mazandaran
 • Gilda Eslami, Sepideh Khalatbari-Limaki, Ahmad Oryan, Amin Zohortabar, Asieh Amiri, Bahador Hajimohammadi * Pages 403-410
  Background
  Linguatula serrata is a zoonotic parasite causing Halazoun syndrome in humans. Consumption of raw or semi-cooked infected edible offal induces the infection in human.
  Objectives
  The main objective of this study was to investigate the outbreak and molecular characterization of Linguatula serrata in sheep and goat of Yazd slaughterhouse.
  Methods
  To determine the prevalence and severity of Linguatula serrata, mesenteric lymph nodes of 200 slaughtered sheep and 200 slaughtered goats in the Yazd industrial slaughterhouse were examined. DNA extraction was performed using commercially DNA extraction kit as manufacturers’ protocol. In order to genetic evaluation, the partially 18srRNA gene as a target was amplified using the specific primer pair which was designed by Primer3 software.The PCR product sent for sequencing and the sequence was BLAST. Data were then analyzed using SPSS version 16.0 and by the Pearson correlation test and χ2 at a significance level of 0.01.
  Results
  In the present study, prevalence of the infection of slaughtered goats and sheep was 25.5% and 22.5%, respectively. No statistically significant difference was observed between the prevalence of this parasite in different ages and sexes groups (goats and sheep). The results of genetic evaluation showed no variation between this isolate in comparison with the ones in GenBank.
  Conclusions
  This study was the first report of molecular identification of Linguatula serrate in Iran. Considering high prevalence of infection in domestic animal and lack of knowledge and hygienic practice of the people about consumption of animal offal infection of the people to Linguatula serrata is probable. Therefore, in this context, using appropriate and reliable diagnostic methods for detection of infection in abattoirs as well as educating people on the proper use of animal offal is effective steps to prevent this disease.
  Keywords: Linguatula serrata, Domestic animals, Molecular characterization, Iran
 • Rahman Hajializadeh Valilou *, Seyed Abbas Rafat, Ahmad Nematollahi Pages 411-418
  Background
  Gastrointestinal nematodes causing digestive problems, anemia and weight loss in sheep and goat.
  Objectives
  The aim of this study is to introduce FAMACHA test and usage of it for early detection of infected animals with gastrointestinal nematodes (especially Haemonchus contortus) to reducing of treated sheep population with anthelmintic drug and selection of resistant animals.
  Methods
  In this study 120 Ghezel sheep breed lambs were used in age of 4 to 6 months. The lambs were chosen randomly from 6 different grazing flocks with 20 lambs in each of them. Sampling and FAMACHA test scoring was carried out in 2014. Blood samples was collected for calculating of packed cell volume percent and fecal sampling was collected for counting of egg per each grams of fecal and body weight was investigate. The sampling was carried out 2 times with a week apart.
  Results
  Results showed that the effects of FAMACHA, flocks and interaction between them on parasite eggs per gram of fecal was significant (p
  Conclusions
  It seems that the FAMACHA test scoring could be used as a synergetic and alternative method to early diagnosis of infestation to blood sucking nematodes and prevention of new cases of drug resistant and selection of resistant animals in Iran.
  Keywords: FAMACHA test, Haemonchus contorts parasite, Haemonchosis, Sheep
 • Rashnavadi M. *, Nikvand A.A., Esmaeilzadeh S., Nouri M Pages 419-424
  Backgrounds
  Thyroid hormons have an important role in regulation of metabolism of protein and energy metabolism in animals , particularly in ruminents.
  Objectives
  In this study it was investigated the histopathology of thyroid glands and hormonal changes of T3 and T4 in water buffalo in Ahvaz, IRAN.
  Methods
  The thyroid gland tissues and blood samples were collected from 89 slaughtered buffaloes ( 66 females, 23 males). thyroid glands were selected and cut in to small pieces for standard histological processing, then the samples were stained with ( H & E) procedure and microscopically evaluated. Serum T3 and T4 concentration were measured by elisa methods. The data analyzed by the use of T- test.
  Results
  The results showed that) 31% (of thyroid glands have pathological lesions. The lesions respectively includes; focal hyperplasia ( 31.5 %), metaplasia ( 2.2 %), and chronic thyroiditis ( 1.1%). Also the results showed that) 30.3%( female and )52.2 %( male buffaloes have pathological lesions.We found that T4 concentration of normal buffaloes without thyroid gland lesions was significantly higher than the other buffaloes ( P= 0.02).
  Conclusions
  This study showed that there was a positive and significant correlation between T3,T4 concenterations in buffaloes with thyroid gland lesions ( r = 0.4 , P0.05).
  Keywords: Key words: thyroid gland, histopathology, T3, T4, buffalo
 • Mohammad Soflaei, Mahmood Shivazad *, Hoseain Moraveg, Mohammad Amir Karimi Torshizi Pages 425-434
  Background
  The application of medicinal herbs with high anti-oxidant properties could reduce the detrimental effects of oxidative stress and free radicals under heat stress and improve the performance of broilers.
  Objectives
  The effects of rosemary powder and extract on growth performance, carcass characteristics and blood parameters of broilers were evaluated under heat stress.
  Methods
  For studying the effect of experimental treatments including control, different levels of rosemary powder (5, 10 and 15 g/kg), rosemary extract (3.5,7 and 10.5 g/kg) and Vit-Asp (1 g/L) on growth performance (feed intake, body weight and feed conversion ratio), carcass characteristics and blood parameters (cholesterol, triglyceride, hematocrit, glucose and heterophil to lymphocyte ratio), 160 one-day old chicks (Ross male-308) were used applying a randomized complete block design with 8 treatments, 4 replicates and 5 chicks per replicate during a 42-day period. Heat stress schedule was 32±2ºC as cyclic from 10.00 AM to 6.00 PM.
  Results
  Rosemary had significant effects on feed intake and final live weight of chicks (p0.05). Significant effects from rosemary on glucose and heterophil to lymphocyte ratio were found (p0.05).
  Conclusions
  In general, inclusion of rosemary in broilers diet under heat stress improved the performance because of anti-oxidant effects.
  Keywords: Rosemary, Performance, blood parameters, heat stress, broilers
 • Zahra Salehan, Samaneh Eidi *, Mohammad Mohsenzadeh, Mohammad Azizzadeh Pages 447-456
  Backgrounds
  Unhygienic poultry feedstuffs can lead to nutrient losses and detrimental effect on poultry production and public health.
  Objectives
  This study was to investigate the fungal contamination of poultry feed and its ingredients in broiler farms in Torbat Heydarieh, Khorasan Razavi province, Iran.
  Methods
  A total of 240 poultry feed samples comprising three different feeds were collected and examined using dilution plating technique. Preparations of all samples from successive dilutions were prepared; and then 0.1 ml of each dilution was cultured on the surface of Potato Dextrose Agar supplemented with Chloramphenicol and was incubated at 27 °C for 7 days. Fungal colony counting was performed based on CFU/gr. The fungi were identified by gross and microscopic features. Statistical analysis of the data were done using SPSS software version 21.
  Results
  In examined samples, fungal contamination was detected in 205 samples (85/14 %) out of 240 samples. The corn (32/5%) was most contaminated feed, followed by soybean (29/16%) and finished feed (23/75%). The predominant fungi isolated were Fusarium spp. (41/3 %), Penicillium spp. (37/9%), Cladosporium spp. (21.3 %), Paecilomyces spp. (17.1%), Aspergillus fumigatus (13/3 %), Aspergillus niger (12.9%) and Yeast spp. (12.9 %). Frequency of toxin -forming fungi was significantly higher than the non- toxin -forming fungi (P
  Conclusions
  The findings of this research showed the high prevalence of fungal contamination as well as high frequency of toxin -forming fungi. Therefore, the feed raw materials are important vehicles for introduction of fungal organisms into poultry feed and fungal growth reduces the nutritional value of feeds. It should be considered to plan a program in order to control, limit and delete of the fungi from feeds.
  Keywords: poultry feed, fungal contamination, Fusarium, Aspergillus, Penicillium
 • Ehsan Shahrami *, Hasan Rokni Pages 457-465
  BACKROUND: The use of feed withdrawal method for molt induction can be caused physiological stress and negatively affected the immunological response of hens.
  Objectives
  The aim of the present study was to survey of hormonal changes and immunological response in hens fed by alfalfa molt diet during the molt period.
  Methods
  In this experiment 108 Hy-line (W36) laying hens aged 74 weeks in a completely randomized design with 3 treatments and 6 replicates were used. The using treatments for 12 days molt period were included: 1- control group fed with layer ration (FF), 2- feed withdrawal group (FW), 3- group fed with 90% alfalfa and 10% layer ration (A90). Performance of birds was monitored for 12 weeks after the end of the molting period.
  Results
  Total circulating leukocyte were generally lower in FW hens group compared with the other groups during the initial stage of molt (P
  Conclusions
  The results showed that, A90 diet can limit physiological stress and improve the performance of immunological response that accompany feed withdrawal method during an induced molt.
  Keywords: Alfalfa, Corticosterone, Forced molting, Laying hens, Thyroid hormons
 • Omid Zehtabvar, Alireza Vajhi *, Zahra Tootian, Majid Masoudifard, Javad Sadeghinejad, Somaye Davudypoor Pages 467-473
  Background
  Beluga (Huso huso) is one of the sturgeons and currently is cultured artificially in Iran with different goals. The cardiovascular system is one of the important systems of the body, and heart is the most important organ in this system. So far, few studies have been done on the heart of sturgeons.
  Objectives
  This study was done to determine the exact structure of beluga different parts of the heart septum using echocardiographic and histologic techniques.
  Methods
  Six immature male belugas (2.5 years old) were investigated in this study. For echocardiography, probe was placed on the ventral surface of body, between pectoral fins. At first, macroscopic morphologic studies of different parts of heart were done at the topographic place of them. For histological studies, usual methods of fixation and hematoxylin and eosin (H&E) coloring were used. Prepared slides were studied by light microscope.
  Results
  All parts of the heart including the sinus venosus, atrium, ventricle, conus arteriosus and pericardium were clearly visible in different probe moves. The pericardium were covered surround heart`s structures having homogenous echo pattern. Sinus venosus had a very thin septum without any expansion and contraction. Atrium had a completed muscular septum with expansion and contraction. Ventricle muscular septum had two layers: an external compact layer and an internal spongy layer. Conus arteriosus was composed of obvious muscular septum and connective tissue. Histological studies showed three layers in beluga heart including epicardium, myocardium and endocardium. In overall, the histological findings were matched with the results of echocardiography.
  Conclusions
  This study is the first investigation on echocardiographic feature of different parts of beluga heart. These results were coordinated with histological findings. Normal information and findings of this study can be used for investigation of various anatomic or pathologic changes in beluga heart in different research projects.
  Keywords: Huso Huso, heart, echocardiography, histology
 • Nourinezhad J. *, Mazaheri Y., Hushmandi K., Tabari T., Bamohabat S Pages 475-284
  Background
  The study of animal development by a dynamic perspective on gross anatomy often provides amplified pattern to reveal the more complex anatomy of the adult. This is especially helpful in understanding system whose components drastically change their relation positions during developmental growth, such as urogenital organs.
  OJECTIVES: The aim of present study was to study morphologic and morphometric development of sheep kidneys during fetal period.
  Methods
  Sixty fetal kidneys obtained from 30 sheep fetuses were divided into three groups (70-100, 100-120, 120-145 days) according to body length. Topography, dimensions, and weight of kidneys were evaluated.
  Results
  The kidneys were located totally in the lumbar region of the sides of the median plane. The position of kidneys relative to the transvers process of lumbar vertebrae was different in the age groups. The fetal kidney was not located at the same level of adult position even at the end of fetal period. The right kidney was consistently slightly cranial to left kidney. The left kidney was in contact with dorsal sac of rumen in all age groups. The right kidney was covered by ventral surface and a small part of the lateral surface of right lobe of liver, but with advancing age, the contact are of right kidney with caudate process of liver showed tangible reduction and such a contact limited eventually to the cranial pole of kidney. Means of dimensions and weight of kidneys increased with gestational age during fetal period. There were no sex and laterality differences in any parameters.
  Conclusions
  Topography of fetal sheep kidneys relative to the lumbar vertebrate and their contact area of the kidneys with right lobe and caudate process of liver differed extremely from that of adult sheep kidney. It seems that the emergence of positional asymmetry of kidneys and changing contact area of right kidney exhibited an intimate relationship with the cranial shift and grow rate of right lobe and caudate process of liver during fetal development. The morphmetric results of fetal sheep kidneys were in agreement with the morphometric findings of humans and bovine kidneys.
  Keywords: morphometry, morphology, development, kidney, sheep fetus
 • Melika Moezifar, Morteza Zendehdel *, Mohammad Sayyah, Vahab Babapour Pages 491-498
  BACHGROUND: Epilepsy is a chronic neurological disorder. Despite discovery of effective antiepileptic drugs (AEDs), more than 30% of patients are still resistant to AEDs.
  Objectives
  Evaluation the effect of acute administration of Docosahexaenoic acid (DHA) in mice resistant to antiepileptic drugs in 6Hz model of epilepsy.
  Methods
  at first we evaluted intracerebroventricularly (i.c.v) injection and oral consumption of DHA alone and intrapritoneal (i.p.) injection of drugs in separate groups. In test groups LTG 25mg/kg or PHT 25mg/kg were injected i.p. 105 min after injection of PHT, 45 min after injection of LTG, DHA (1mM) was injected i.c.v. In control groups drugs solvent or DHA solvent was injected DHA. 15 min after injection of DHA or DHA solvent, in all groups 6 Hz stimulation was exerted and occurrence of limbic seizures was registered. In oral test groups PHT 25mg/kg or LTG 25mg/kg were injected i.p. 60 min after injection of PHT and simultaneous injection of LTG, DHA (0.1 ml) was gavaged. 60 minutes after injection of DHA 6 Hz stimulation was exerted.
  Results
  Acute administration of DHA alone via i.c.v injection or oral gavage had no protective effect on inhibiting seizures. Administration of DHA with LTG or PHT also couldn’t inhibit drug resistance. 6-Hz seizures when administered chronically. However, chronically administered DHA inhibited limbic seizures resistant to LTG and PHT.
  Conclusions
  Acute administration of DHA couldn’t inhibits resistance to LTG and phenytoin in 6-Hz model of epilepsy. Also consumption of single dose of DHA with anticonvulsant drugs don’t have any effect on prevention of drug resistance in epileptic patients.
  Keywords: Docosahexaenoic acid, Drug resistant epilepsy, 6, Hz model, mice
 • Ashrafi Tamai I., Mohammadzadeh A. *, Mahmoodi Koohi P., Zahraei Salehi T Pages 499-536
  Backgrounds
  Trueperella pyogenes is one of the most important pathogens of cattle cutaneous abscess which can cause many economic damages in livestock’s industry.
  Objectives
  The aim of this study is to investigate on T.pyogenes as an opportunistic pathogen in vast ranges of domestic and wild animals.
  Methods and materials: 134 samples were collected from 15 cattle farms in Tehran’s province. The pathogens bacteria were isolated and were identified initially by their colony morphology and biochemical characteristics. In addition, using routine biochemical techniques and Molecular tests for detection of T. pyogenes strains. Susceptibility of T. pyogenes strains to antibiotics was evaluated using the disk diffusion method.
  Results
  The bacterial species isolated from 314 cutaneous abscess studied were 10 geniuses of pathogen bacteria. T. pyogenes was the pioneer pathogen among other these. According to biochemical and CAMP test, nine biotypes of T. pyogenes is detected. All T. pyogenes isolates (9 biotypes) were positive for the PCR test. The highest percentage of T. pyogenes isolates was susceptible to ampicillin, penicillin G and amoxicillin and high resistance rates were observed for trimethoprim-sulfamethoxazole, erythromycin and tetracycline.
  Conclusions
  Although T. pyogenes is considered normal floral bacteria in varied organs in domestic animals, it could turn into a primary and secondary pathogen and consequently cause several complications. Nevertheless, the synergistic effect between T. pyogenes and other bacteria should also be accounted for.in addition, the economic losses of this pathogen and zoonotic concerns in immunosuppressive patients are very important.
  Keywords: Trueperella pyogenes, cutaneous abscesses, Suppurative bacteria
 • Taghipur Bazargani T. *, Khosravi Ar, Sharifzadeh A., Balal A Pages 507-510
  Background
  Candidiasis is a fungal infection that is often caused by Candida albicans (C. albicans) and in a few cases caused by other Candida species. Infection of gastrointestinal tracts including mouth, esophagus and stomach, as well as enteritis and diarrhea are the most common form of the disease in cattle.
  Clinical findings: In January 2015 reduction in milk production and severe watery diarrhea were observed in a dairy farm located in Varamin city Tehran, Iran. So that 57.1% of cows with high milk production efficiency and 40% of cows with low milk production efficiency involved severe watery diarrhea.
  Laboratory tests: in clinical examination of affected animals vital signs such as number of breathing, heart rate, as well as the quality and number of ruminal movements were quite normal. No unusual sings were seen in CBC pattern of affected animals. In stool samples of affected animals no viruses or bacteria were detected while specimens were positive for yeast contamination RapID commercial kits used to identify the genus and species of yeast and C. famata was diagnosed as the cause of diarrhea.
  Final evaluation: Reports of diarrhea caused by fungal pathogens in animals is very low and Candida species, especially C. albicans and C. glabrata are known as the main causes of fungal diarrhea in animals .This study is the first repot about occurrence of C. famata diarrhea in adult cattle. So that C.famata could be considered as one of the potential causes of diarrhea in cattle.
  Keywords: candidiasis, watery diarrhea, Candida famata, dairy cattle