فهرست مطالب

علوم باغبانی ایران - سال چهل و نهم شماره 1 (بهار 1397)
 • سال چهل و نهم شماره 1 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/19
 • تعداد عناوین: 25
|
 • مقاله کامل
 • علیرضا رحیمی، علی عبادی *، محمدرضا فتاحی مقدم، مجید اسمعیلی، اورنگ خادمی، امید گودرزی صفحات 1-13
  در این تحقیق به منظور دستیابی به نژادگان (ژنوتیپ)های برتر برای کاربردهای تازه خوری و کشمشی، چهار رقم بی دانه ایرانی به عنوان والد پدری و هفت رقم دانه دار به عنوان والد مادری با یکدیگر تلاقی داده شدند. از مجموع 1400 نتاج به دست آمده به ترتیب 322 و 419 نتاج به دست آمده از 28 نوع تلاقی در طی دو سال 1389 و 1390، در کنار والد پدری و همچنین رقم های پرلت و فلیم سیدلس ارزیابی و مقایسه شدند. برای ارزیابی نتاج از هر بوته سه خوشه به طور تصادفی انتخاب و صفات مربوط به خوشه برای آن ها ثبت شد. از هر خوشه پنج حبه به تصادف انتخاب و صفات مربوط برای آن ها ثبت شد. نتاج به دست آمده به چهار کلاس بی دانه، تا حدی بی دانه، تا حدی دانه دار و کامل دانه دار تقسیم شدند. برخی از نتاج بی دانه صفات مطلوبی از جمله بزرگ و گوشتی بودن حبه ها، زودرسی، استحکام خوب حبه به خوشه و تراکم کمتر حبه ها در خوشه، داشتند. در بین کل نتاج ارزیابی شده برخی نژادگان ها (B182، N191، J107، B180، K79، C88، L55، A170، M90، L196 و L207) در کلاس بی دانه قرار گرفتند که در بین آن ها نژادگان B182 بزرگ ترین وزن حبه (2/2گرم) را داشت. همچنین نژادگان های مطلوبی چون J113، M91، A196، S66، I116، B186، A201، E148، H3، C95، J69، E159 و N165 در کلاس تا حدی بی دانه قرار گرفتند که در بین آن ها نژادگان J113 بزرگ ترین وزن حبه (9/2گرم) را داشت.
  کلیدواژگان: اندازه حبه، بهنژادی انگور، بی دانگی، تلاقی کنترل شده
 • فرحناز هوشیدری*، فاطمه سفید کن، سید رضا طبایی عقدایی، بایزید یوسفی صفحات 15-23
  مرزه جنگلی (Satureja mutica Fisch. & C. A. Mey.)یکی از گونه های انحصاری تیره نعنا (Lamiaceae) است که در رویشگاه های طبیعی نواحی شمال و شمال شرق ایران پراکنش دارد. در این تحقیق به منظور بررسی امکان کشت و اهلی کردن و بررسی کمیت و کیفیت مواد موثره آن در حالت زراعی، آزمایشیدر قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال های 1388 تا 1391 به اجرا در آمد. در آغاز بذر پنج توده یا نمونه (اکسشن) ازاین گونه از رویشگاه های طبیعی استان های خراسان (دو نمونه)، مازندران، گیلان (دو نمونه) گردآوری و در گلخانه کشت و نشا تولید شد. نشاها در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه گریزه سنندج کشت شد. سپس سرشاخه های گل دار آن ها طی دو تا سه سال متوالی پس از کشت در مرحله گلدهی کامل به روش تقطیر با آب اسانس گیری شد. اسانس ها با استفاده از دستگاه های فام نگار (کروماتوگرافی) گازی و گاز فام نگارمتصل به طیف سنج جرمی و با محاسبه شاخص بازداری تجزیه و شناسایی شدند.در شمار پنج نمونه بانک ژنی مورد بررسی گونه S. mutica ترکیب های عمده اسانس در سال اول تیمول (5/8-7/51 درصد)، پارا-سیمن (8/9-2/16 درصد )، گاما- ترپینن (0/10-2/23 درصد) و کارواکرول (7/3 -7/49 درصد) و در سال دومتیمول (5/3-1/34 درصد)، پارا-سیمن (0/17 -0/39 درصد )، گاما-ترپینن (6/15-3/22 درصد) و کارواکرول (6/3-2/44 درصد) بود و در سال سوم تیمول (4/26-9/28 درصد)، پارا-سیمن (8/19 -8/21 درصد)، گاما-ترپینن (2/17-8/17 درصد) و کارواکرول (9/20-0/27 درصد) بود. بازده اسانس توده های مورد بررسی این گونه به تدریج با رشد گیاه در سال دوم و سوم افزایش یافت. مجموع دو ترکیب فنلی تیمول و کارواکرول اسانس در سال دوم نسبت به سال اول در همه نمونه ها کاهش یافت و بیشترین میزان تیمول در سال اول بود. به طورکلی می توان گفت گیاهان دو ساله و سه ساله بازده اسانس بالاتر و گیاهان یک ساله کیفیت اسانس بالاتری داشتند. بازده اسانس در سال سوم نسبت به سال دوم افزایش و کیفیت اسانس در نمونه خراسان 1 افزایش و در نمونه خراسان 2 کاهش یافت.
  کلیدواژگان: تیمول، کارواکرول، کشت، گاما-ترپینن، پارا-سیمن، مرزه جنگلی
 • فاطمه نکونام، محمدرضا فتاحی مقدم *، ذبیح الله زمانی صفحات 25-36
  برآورد نیاز سرمایی و گرمایی جوانه های گل درختان میوه و پیش بینی زمان گلدهی برای انتخاب رقم مناسب برای یک منطقه و پیشگیری از سرمازدگی دیررس بهاره ضروری است. بدین منظور نیاز سرمایی و گرمایی سه رقم تجاری زردآلو با نام های نوری، شاهرودی و نصیری در شرایط آب و هوایی کرج در سال های 1388 تا 1392 با استفاده از مدل های سرمایی (مدل یوتا، دینامیکی و ساعت های سرمایی) و مدل گرمایی آندرسون برآورد شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. بنا بر نتایج، محدوده نیاز سرمایی رقم نوری 1100-951 واحد سرمایی، 53-41 بخش سرمایی و 888-696 ساعت سرمایی، رقم شاهرودی 1400-5/1093 واحد سرمایی، 63-58 بخش سرمایی و 1100-945 ساعت سرمایی و رقم نصیری 1286-1071 واحد سرمایی، 63-47 بخش سرمایی و 1008-768 ساعت سرمایی برآورد شد. نیاز گرمایی رقم های نوری، شاهرودی و نصیری به ترتیب معادل 5/4216-5/3964، 3587-3140 و 7/4859-7/4477 ساعت درجه رشد برآورد شد. مدل دینامیکی نسبت به دو مدل یوتا و ساعت های سرمایی همگونی بیشتری در محاسبه نیاز سرمایی داشت به طوری که کمترین درصد تغییرپذیری در سال های مختلف با مدل دینامیک ایجاد شد. همبستگی نیاز سرمایی با نیاز گرمایی منفی و بالا (54/0- r =) بود. ارتباط بین نیاز سرمایی و تاریخ گلدهی مثبت و همبستگی بالا (51/0 r =) داشت. اما ارتباط بین نیاز گرمایی و تاریخ گلدهی بسیار پایین و همبستگی کم داشت. با توجه به نتایج، نیاز سرمایی عامل موثرتری نسبت به نیاز گرمایی در تغییر تاریخ گلدهی رقم های زردآلو در شرایط آب و هوایی کرج است.
  کلیدواژگان: رکود، گلدهی، مدل یوتا، مدل دینامیکی، مدل ساعت های سرمایی
 • رسول محمدنیا، عبدالحسین رضایی نژاد*، صحبت بهرامی نژاد صفحات 37-45
  با هدف تعیین تاثیر دور آبیاری و سیلیسیم بر رشد، عملکرد، میزان اسانس، فنل کل و ویژگی پاداکسندگی (آنتی اکسیدانی) ریحان، این پژوهش در طی سال های 1395-1394 در گلخانه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. عامل ها شامل دور آبیاری در سه سطح 4، 7 و 9 روز (بر پایه میزان آب در خاک 90، 75 و 60 درصد ظرفیت زراعی) و محلول پاشی سیلیکات پتاسیم در سه سطح 0، 1 و 2 میلی مولار، به صورت هفتگی بود. نتایج بررسی ها نشان داد، افزایش فاصله آبیاری باعث کاهش رشد و افزایش کارایی مصرف آب در بوته شد. سیلیسیم تاثیر خشکی را تعدیل و باعث بهبود رشد شد و کاربرد سیلیکات پتاسیم 2 میلی مولار باعث افزایش شاخص مقاومت به تنش شد. افزایش فاصله آبیاری و کاربرد سیلیکات پتاسیم هر دو باعث افزایش میزان اسانس و فنل کل شدند. همچنین با افزایش فاصله آبیاری ویژگی پاداکسندگی افزایش یافت و در فاصله آبیاری نه روز و سیلیکات پتاسیم 2 میلی مولار، بیشترین ویژگی پاداکسندگی گیاه به دست آمد. ضریب همبستگی بین صفات نشان داد، میزان اسانس با طول ریشه، فنل کل و شاخص مقاومت به تنش همبستگی مثبت و با غلظت کشنده 50 درصد (IC50) همبستگی منفی داشت. به طورکلی افزایش فاصله آبیاری باعث کاهش رشد و افزایش میزان اسانس و ویژگی پاداکسندگی شد. سیلیکات پتاسیم به ویژه با غلظت 2 میلی مولار تاثیر نامناسب تنش خشکی را بر ویژگی های رشدی تعدیل کرد و باعث افزایش میزان و عملکرد اسانس و ویژگی پاداکسندگی شد.
  کلیدواژگان: اسانس، فنل کل، ویژگی پاداکسندگی، کارایی مصرف آب، مقاومت به تنش
 • احمد زمانی، مجید شکرپور*، وحیده ناظری صفحات 47-56
  با توجه به روند افزایشی توسعه اراضی شور و کمبود اراضی زراعی مطلوب و اهمیت گیاه دارویی دم شیر، معرفی بوم جور (اکوتیپ) مقاوم به شوری، اهمیت زیادی دارد. این آزمایش برای بررسی تحمل شوری گیاه دم شیر به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. سطوح شوری 0 (شاهد)، 4 ، 8 و 12 دسی زیمنس بر چهار بوم جور طالقان، خوانسار، سراب و کرمان برای اندازه گیری وزن خشک اندام های هوایی و ریشه، طول ساقه، سطح برگ، طول ریشه، سبزینه (کلروفیل) و کاروتنوئیدها، پرولین، فنل کل و عنصرها اعمال شد. نتایج نشان داد، تفاوت معنی داری بین بوم جور ها، سطوح مختلف شوری و اثر متقابل آن ها از لحاظ بیشتر صفات وجود دارد. وزن خشک اندام های هوایی و سطح برگ با افزایش شوری کاهش یافت. بوم جور کرمان در مقایسه با دیگر بوم جور ها بیشترین میزان وزن خشک ریشه در همه تیمارها و وزن خشک اندام های هوایی (g43/33) را داشت. در همه بوم جور ها با افزایش شوری، میزان سدیم روند افزایشی و میزان پتاسیم و کلسیم روند کاهشی نشان دادند. بوم جور های طالقان و کرمان بیشترین میزان پتاسیم اندام های هوایی در همه تیمارها را داشتند. بیشترین میزان کلسیم اندام های هوایی (mg/g-1 dw 75/7) در بوم جور کرمان بود. به طورکلی بوم جور کرمان برترین بوم جور شناخته شد.
  کلیدواژگان: شوری، صفات ریخت شناختی، عنصرها، Leonurus cardiaca
 • کمال غلامی پور فرد، هدایت زکی زاده*، محمود قاسم نژاد، محسن کافی، فرهاد رجالی صفحات 57-68
  کشت گیاهان پوششی مناسب در مدیریت خاک و آب های آلوده به فلزهای سنگین می تواند مهم باشد. در این پژوهش، دو گونه قارچ قارچریشه ای یا مایکوریزا (Glomus mosseae و Glomus intraradices) بر جذب عنصر سرب، بهبود ویژگی های رشدی و تقویت سامانه پاداکسندگی (آنتی اکسیدانی) چهار گونه چمن سردسیری، فستوکای پابلند (Festuca aurandiance)، فستوکای آبی (Festuca ovina)، چچم چندساله (Lolium perenne) و علف گندمی بلند (Agropyron elongatum) بررسی شد. گیاهان تلقیح شده با قارچریشه با غلظت های مختلف سرب (0، 2000 و 3000 میکرومولار) تیمار شدند. نتایج بررسی ها نشان داد، قارچ قارچریشه، به ویژه G. intraradices، توانایی پرگنه شدن (کلونیزاسیون) با ریشه گونه های چمن در خاک آلوده به سرب را دارند. بیشترین درصد پرگنه شدن در گونه علف گندمی بلند مشاهده شد. قارچ های قارچریشه سبب افزایش وزن خشک اندام های هوایی، ریشه و میزان جذب سرب در گونه های مختلف چمن شدند. گونه فستوکای پابلند تلقیح شده با قارچ قارچریشه گونه G. intraradices بیشترین میزان جذب سرب را داشت. افزون بر این، قارچ قارچریشه مانع افزایش بیشتر پراکسید هیدروژن و مالون دی آلدئید برگ در رویارویی با تنش سرب شد و میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز را در گونه های مختلف چمن افزایش داد. درمجموع، قارچ قارچریشه توانست با تقویت سامانه پاداکسندگی و بهبود رشد چمن ها میزان سرب بیشتری را جذب کند، بدون آنکه نشانه های آسیب دیدگی نشان دهد.
  کلیدواژگان: آنزیم های پاداکسندگی، علف گندمی، فستوکا، فلزهای سنگین، گیاه پالایی
 • داود عسگری، محسن کافی *، روح انگیز نادری، رسول راهنمایی صفحات 69-77
  تولید گل رز تابعی از صفات ژنتیکی و ویژگی های محیطی از جمله کمیت و کیفیت آب آبیاری است. با توجه به محدودیت دسترسی به منابع آب با کیفیت در اغلب دشت های کشور، در این پژوهش تاثیر هدایت الکتریکی آب آبیاری ناشی از افزایش غلظت سدیم کلراید بر عملکرد کمی و کیفی گل رز رقم دولسویتا در نظام آبکشت (هیدروپونیک) بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل محلول غذایی با چهار سطح هدایت الکتریکی 6/1، 8/1، 0/2 و 2/2 دسی زیمنس بر متر، به ترتیب 18/3، 57/4، 69/5 و 87/6 میلی مولار سدیم و 58/1، 71/2، 76/3 و 11/5 میلی مولار کلراید، داشت. نتایج نشان داد، در صورت تنظیم بهینه غلظت و نسبت یون ها در فرمول محلول غذایی، تیمارهای آزمایشی نه تنها بر عملکرد کمی و کیفی گل رز رقم دولسویتا تاثیر معنی داری ندارند، بلکه با افزایش هدایت الکتریکی سنگ گیری گلبرگ ها مقداری بهبود می یابد. به رغم اعمال 40 درصد کسر آبشویی، هدایت الکتریکی زهاب گلدان ها به تدریج افزایش یافت. همچنین با افزایش غلظت یون های سدیم و کلراید، تنها غلظت کلراید در بافت برگ ها به طور معنی داری افزایش یافت. درمجموع نتایج این پژوهش نشان داد، با بهینه سازی فرمول محلول غذایی، گل رز رقم دولسویتا تغییر در هدایت الکتریکی محلول غذایی در بازه 6/1 تا 2/2 دسی زیمنس بر متر (ناشی از افزایش سدیم کلراید) را بدون کاهش در عملکرد و یا کیفیت تحمل می کند.
  کلیدواژگان: پتاسیم، ترکیب یونی، سدیم، کلراید، هیدروپونیک
 • فرهاد کرمی_منصور غلامی*_احمد ارشادی_عادل سی و سه مرده صفحات 79-91
  آسیب و زیان یخ زدگی بوته های توت فرنگی یکی از بزرگ ترین عامل های کاهش عملکرد کمی و کیفی این محصول در مناطق معتدله است. به منظور ارزیابی تحمل به سرمای زمستان در 21 نژادگان (ژنوتیپ) توت فرنگی، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شرایط طبیعی یخبندان های زمستانی (با کمینه مطلق دمای 28- درجه سلسیوس) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی قاملو وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی کردستان به مدت یک سال اجرا شد. در این آزمایش شاخص آسیب یخ زدگی طوقه بر پایه نشت یونی، دمای LT50 برگ، دمای LT50طوقه، شدت قهوه ای شدن بافت طوقه، درصد زنده مانی، شمار برگ، سطح برگ، طول دم برگ و عملکرد نژادگان ها ارزیابی شد. اختلاف معنی داری بین نژادگان های مورد آزمایش برای همه صفات مورد ارزیابی مشاهده شد. نژادگان های ʼکراسنی برگʻ، ʼکویین الیزاʻ، ʼآلیسوʻ، ʼداچنیتساʻ و ʼکردستانʻ به ترتیب کمترین میزان آسیب یخ زدگی طوقه و بیشترین درصد زنده مانی و نژادگان های ʼتنسی بیوتیʻ و ʼسلواʻ کمترین تحمل به سرمای زمستان را نشان دادند. بنا بر نتایج تجزیه پروبیت دمای بحرانی طوقه، نژادگان ʼکراسنی برگʻ، متحمل ترین نژادگان به سرمای زمستان و نژادگان ʼتنسی بیوتیʻ، حساس ترین نژادگان در مقایسه با دیگر نژادگان های مورد آزمایش بود. همبستگی مثبت و معنی داری بین اندازه برگ و طول دم برگ با شاخص آسیب یخ زدگی طوقه و دمای LT50 طوقه مشاهده شد درحالی که شمار برگ بوته همبستگی مثبت و معنی داری با درصد زنده مانی و عملکرد بوته ها در شرایط تنش دمای پایین نشان داد. بنابر نتایج آزمایش، نژادگان های ʼکویین الیزاʻ، ʼونتاʻ، ʼآروماسʻ و ʼکردستانʻ، در مقایسه با دیگر نژادگان های مورد بررسی، به ترتیب مناسب ترین نژادگان ها برای کشت در مناطق سردسیر کشور هستند.
  کلیدواژگان: آسیب یخ زدگی، درصد زنده مانی، عملکرد، نشت یونی
 • مصباح بابالار *، پریا احمدی، علیرضا طلایی، محمد علی عسکری سرچشمه صفحات 93-105
  در این پژوهش تاثیر پنج نوع محلول غذایی با نسبت های متفاوت نیتروژن آمونیومی و نیتراتی بر برخی ویژگی های کمی و کیفی دو رقم سیب (گلاب کهنز و گرانی اسمیت) بررسی شد. محلول شماره 1 یا شاهد که شامل نیترات بود و در دیگر محلول های غذایی نسبت آمونیوم به نیتروژن کل به ترتیب 04/0، 07/0، 10/0، 14/0 میلی اکی والان در لیتر بود. میوه های سیب رقم گلاب کهنز و گرانی اسمیت بر پایه شاخص های رسیدگی به ترتیب در تاریخ های 17 خرداد و 20 شهریور برداشت و برای ارزیابی به آزمایشگاه منتقل شدند. وزن تازه میوه ها، طول، قطر، نسبت طول به قطر میوه ها (شکل میوه ها)، سفتی بافت میوه، pH، مواد جامد قابل حل (TSS)، اسید قابل عیارسنجی یا تیتراسیون (TA) و نسبت TSS/TA ارزیابی شدند. نتایج بررسی های دیگر نشان داد، با افزایش نیتروژن آمونیومی در محلول های غذایی اختلاف معنی داری در وزن تازه و شکل میوه ها مشاهده نشد. درحالی که سفتی بافت میوه ها، pH عصاره میوه ها و کل مواد جامد قابل حل با افزایش نسبت نیتروژن آمونیومی به نیتروژن کل کاهش معنی داری را نشان دادند.
  کلیدواژگان: محلول های غذایی، میوه سیب، نیترات و آمونیوم، ویژگی های کمی و کیفی
 • عبدالستار دارابی * صفحات 107-118
  این پژوهش به مدت دو سال زراعی (93-1392) به منظور مقایسه خاصیت انبارمانی نژادگان (ژنوتیپ )های پیاز روز کوتاه در انبار کنترل نشده، در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان اجرا شد. بذرهای پیاز در اوایل مهرماه در خزانه کشت و نشاءها در مرحله دو تا سه برگی به زمین اصلی منتقل شدند. برای مقایسه قابلیت انبارمانی نژادگان ها از آزمایش کرت هایخردشده (اسپلیت پلات) در زمان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار استفاده شد. عامل اصلی شامل هشت جمعیت و رقم (جمعیت بهبودیافته پیاز بهبهان، توده محلی بهبهان، توده محلی پادوک، توده محلی رامهرمز، توده محلی برازجان، توده محلی ایرانشهر و رقم های تجاری تگزاس ارلی گرانو و پریماورا) و عامل فرعی زمان انبارمانی در شش سطح (1، 2، 3، 4، 5 و 6 ماه) در انبار بود. درصد ماهیانه کاهش وزن سوخ با گذشت زمان کمتر شد. بیشترین کاهش وزن سوخ (26/20%) به جمعیت بهبودیافته پیاز بهبهان اختصاص داشت. آسیب و زیان بیماری پوسیدگی خاکستری تا ماه سوم انبارمانی افزایش و پس از آن کاهش یافت. بیشترین آسیب و زیان این بیماری (47/39%) به توده محلی رامهرمز مربوط بود. بیشترین آسیب و زیان لهیدگی (65/29%) در رقم پریماورا مشاهده شد و قابلیت انبارمانی این رقم به طور معنی داری از دیگر نژادگان ها کمتر بود. جوانه زنی سوخ ها از ماه سوم انبارمانی آغاز شد. بیشترین جوانه زنی سوخ (57/31%) به توده محلی ایرانشهر تعلق داشت. نتایج این آزمایش مشخص کرد که با توجه به ضایعات کل قابلیت انبارمانی جمعیت بهبودیافته پیاز بهبهان و رقم تگزاس ارلی گرانو بر دیگر نژادگان ها برتر است.
  کلیدواژگان: پوسیدگی خاکستری، جوانه زنی، ضایعات، کاهش فیزیولوژیک وزن سوخ، لهیدگی
 • بشری علی بیگی، فروزنده سلطانی صالح آبادی *، سیامک کلانتری صفحات 119-133
  عامل های مهم مدیریتی پیش از برداشت تاثیر مهمی بر عمر انبارمانی و کیفیت پس از برداشت محصولات دارد. یکی از موارد مهم در این راستا میزان آبیاری محصول است. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر میزان آبیاری در مزرعه روی کیفیت و مدت نگهداری قطعه های برش خورده هندوانه رقم کریمسون سوییت انجام شد. تیمار آبیاری در دو سطح 100 درصد (شاهد) و 75درصد آب قابل دسترس و مدت نگهداری در پنج سطح 0، 5، 10، 15 و 20 روز در دمای 5 درجه سلسیوس در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد، تیمار کم آبیاری باعث افزایش مواد جامد محلول، فنول کل، کاروتنویید کل و کاهش سفتی بافت شد. در طی بیست روز نگهداری برش های تازه میوه، مواد جامد محلول، pH، شاخص طعم، سفتی، a*، خلوص رنگ (کروما)، میزان لیکوپن و ترکیب های کاروتنوییدی کاهش معنی داری داشتند، اما در همه این صفات به جز خلوص رنگ تفاوت معنی داری بین روز صفر و پنج دیده نشد؛ درحالی که اسید قابل عیارسنجی (تیتراسیون)، کاهش وزن، L*، زاویه هیو و فنول کل به طور معنی داری افزایش یافتند. هرچند نمونه های تنش دیده در روزهای صفر و پنج نگهداری مواد جامد محلول بیشتری داشتند، اما از لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین نمونه های شاهد و تیمار کم آبیاری در روزهای صفر و پنج نگهداری مشاهده نشد. بنا بر این نتایج تنش کم آبیاری موجب بهبود برخی شاخص های کیفیت محصول و حفظ آن ها در مدت نگهداری شد، بنابراین آبیاری به میزان 75درصد آب قابل دسترس و 5 روز نگهداری برای قطعه های نیمه برش خورده هندوانه با بیشینه حفظ کیفیت توصیه می شود
  کلیدواژگان: آب قابل دسترس، خشکی، سفتی بافت، لیکوپن، مواد جامد محلول
 • ادریس حاج علی، صاحبعلی بلندنظر*، جابر پناهنده صفحات 135-148
  به منظور بررسی تاثیر پیوند خیار روی پایه های تجاری کدو آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی شامل هشت تیمار با سه تکرار به صورت مزرعه ای در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال 1394 انجام شد. دو توده خیار بومی آذربایجان شرقی ( به ترتیب باسمنج و گونی) و یک رقم تجاری (ماهان) روی دو پایه تجاری کدو (به ترتیب شینتوزا و روت پاور) پیوند شدند. تیمارهای آزمایش شامل ترکیب های پیوندی باسمنج/ شینتوزا، باسمنج/ روت پاور، گونی/ شینتوزا، گونی/ روت پاور و ماهان/ روت پاور و خیارهای بدون پیوندی باسمنج، گونی و ماهان بودند. گیاهان با استفاده از روش نیمانیم تک لپه ای پیوند شدند. نتایج نشان داد، پایه ها تاثیر معنی دار مثبتی روی شاخص های رویشی شامل سطح برگ، شاخص سبزینه ( کلروفیل)، طول ساقه، وزن خشک اندام های هوایی، شمار میوه و عملکرد میوه در تک بوته داشتند. بیشترین غلظت نیتروژن برگ در ترکیب پیوندی ماهان/ روت پاور و کمترین آن در خیار باسمنج مشاهده شد. بیشترین غلظت پتاسیم و فسفر اندام های هوایی در ترکیب پیوندی ماهان/ روت پاور و کمترین غلظت پتاسیم و فسفر اندام های هوایی در خیار باسمنج مشاهده شد. بیشترین غلظت نیترات برگ در خیار باسمنج و کمترین در ترکیب پیوندی ماهان/ روت پاور دیده شد. بیشترین غلظت ساکارز برگ و قند کل برگ در ترکیب پیوندی ماهان/ روت پاور مشاهده شد. در ترکیب های پیوندی تاثیر پایه ها روی غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم اندام های هوایی و شاخص های عملکرد در بیشتر صفات همسان بود. پایه های شینتوزا و روت پاور به دلیل افزایش غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم اندام های هوایی موجب بهبود عملکرد و شاخص های رشد شدند.
  کلیدواژگان: پایه های تجاری کدو، پیوند خیار، پیوند نیمانیم تک لپه ای
 • سعیده زربخش، سمیه رستگار*، صدیقه جوادپور صفحات 149-158
  خرما از جمله محصولات مهم باغی و راهبردی به ویژه صادراتی ایران است. حفظ کیفیت میوه و کاهش میزان آلودگی میکروبی و مدیریت و مهار (کنترل) آفات انباری از هدف های مهم انبارمانی خرماست. بدین منظور برای بررسی تاثیر پرتوگاما در ضدعفونی میوه خرما، پژوهشی بر یک رقم میوه نیمه خشک خرما ''پیارم'' و دو رقم میوه خشک ''دیری'' و ''زاهدی''به مدت 4 ماه در دمای °C2±25 انجام شد. میوه ها پس از برداشت، توسط اشعه گاما (kG 5،0،1،3) پرتودهی شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد، در هر سه رقم، میوه های تیمار شده نسبت به شاهد درصد کاهش وزن کمتر و فلاونوئید بالاتری نشان دادند. پرتودهی با افزایش دز به طور قابل توجهی موجب بهبود کیفیت حسی در هر سه رقم شد. در هر سه رقم پرتودهی به طور معنی داری درصد آفت را مهار کرد. پرتودهی تاثیر قابل توجهی در مهار آلودگی قارچی خرمای رقم پیارم نداشت درحالی که در دو رقم دیگر با افزایش دز پرتودهی، کاهش قابل توجهی در کاهش آلودگی قارچی مشاهده شد. در رقم دیری هیچ گونه آلودگی باکتریایی مشاهده نشد. در دو رقم دیگر نیز با افزایش شدت پرتودهی، آلودگی باکتریایی به طور قابل توجهی کاهش یافت. به طورکلی، موثرترین دز پرتودهی در این پژوهش kG 5 مشاهده شد. نتایج نشان می دهد، پرتودهی گاما بسته به رقم نقش موثری در جلوگیری از آلودگی میکروبی و حفظ ویژگی های کیفی میوه دارد و می تواند برای افزایش کیفیت بهداشتی میوه ها و به عنوان یک روش ضدعفونی کننده در آینده در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: انبارمانی، پرتودهی، خرما، کیفیت
 • بشیر ایوب نژادگان جرمی*، حمید حسن پور صفحات 159-171
  ازگیل به صورت خودرو در استان آذربایجان شرقی (ارسباران) رشد می کند. متاسفانه به جز در موارد محدودی،بررسی های چندانی راجع به ازگیل در این منطقه انجام نشده است. در این پژوهش ویژگی های فیزیکوشیمیایی مانند وزن، طول و عرض میوه و هسته، فراسنجه (پارامتر)های رنگ میوه و ظرفیت پاداکسندگی (آنتی اکسبدان) پوست و گوشت میوه 20 نژادگان وحشی ازگیل در استان آذربایجان شرقی (منطقه ارسباران) بررسی شد. نتایج بررسی ها نشان داد، تنوع بالایی در برخی از صفات مانند طول دم میوه، شاخص a*، Hue، وزن بذر و ظرفیت پاداکسندگی گوشت وجود دارد. بنا بر نتایج تجزیه به عامل ها، ده عامل اصلی بیش از 97/85 درصد از واریانس کل را توجیه کردند. همچنین بنا بر نتایج تجزیه ای خوشه ای، نژادگان ها در چهار گروه اصلی قرار گرفتند. گروه اول شامل چهار نژادگان (M7، M8، M5، M6) بود که بیشترین میانگین صفات طول بذر، عرض بذر، ضخامت بذر و وزن بذر را داشتند. در گروه دوم، هشت نژادگان (M3، M9، M10، M11، M2، M4، M1، M13) قرار گرفتند که بیشترین میانگین صفات طول میوه، عرض میوه، وزن میوه و قطر میانگین هندسی را داشتند. نژادگان های موجود در گروه سوم شامل دو نژادگان (M20 و M19) بود که طول برگ، طول دم برگ، طول دم میوه و هیو در تفکیک این گروه نقش مهمی داشتند. در گروه چهارم نیز شش نژادگان (M14، M15، M16، M12، M17، M18) قرار گرفتند که ظرفیت پاد اکسندگی پوست و گوشت در تفکیک این گروه بیشترین تاثیر را داشتند. نتایج به دست آمده می تواند برای برنامه های اصلاحی و معرفی رقم در ازگیل سودمند باشد.
  کلیدواژگان: ازگیل، تجزیه به عامل ها، تجزیه خوشه ای، همبستگی صفات
 • مشهید هناره*، بابک عبدالهی مندولکانی، آتیلا دورسون صفحات 173-183
  گوجه فرنگی از لحاظ اقتصادی یکی از مهم ترین محصولات سبزی و صیفی در بیشتر نقاط جهان است. بهبود عملکرد و دیگر صفات اساسی گوجه فرنگی مورد توجه بسیاری از اصلاح گران قرار گرفته است. مکان یابی ژن های کنترل کننده صفات در تسریع روند اصلاح گیاهان بسیار سودمند است. در این پژوهش به منظور شناسایی نشانگرهای مرتبط با برخی صفات کمی و کیفی گوجه فرنگی، در 93 رقم محلی و سه رقم تجاری از دو استان آذربایجان غربی و اغدر- ترکیه از نشانگرهای ISSR استفاده شد. تجزیه ارتباط به روش مدل خطی مخلوط (MLM) نشان داد، 74 نشانگر ISSR با 12 صفت کیفی مورد بررسی ارتباط معنی داری (05/0p<) دارد. یکنواختی اندازه میوه با چهار نشانگر کمترین و شدت تورفتگی در انتهای دم میوه با 10 نشانگر بیشترین شمار نشانگر مرتبط را داشتند. در کل 93 نشانگر با 20 صفت کمی مورد بررسی در سطح احتمال 02/0 پیوستگی داشتند. در بین صفات کمی، عرض برگ لپه ای با یک نشانگر کمترین و صفات طول و pH میوه هرکدام با 9 نشانگر بیشترین شمار نشانگرهای مرتبط را داشتند. برخی از نشانگرهای پیوسته با صفات کمی در هر دو سال ارتباط معنی داری با این صفات نشان دادند. شماری از نشانگرها با بیش از یک صفت ارتباط معنی دار داشتند که در صورت تایید، می توان از آن ها در برنامه های اصلاحی گوجه فرنگی برای گزینش همزمان چندین صفت استفاده کرد.
  کلیدواژگان: اسیدیته، رنگ میوه، ساختار ژنتیکی، گوجه فرنگی، مدل خطی مخلوط
 • مهری مهدوی، بهروز اسماعیل پور *، حمیده فاطمی صفحات 185-198
  سیلسیم دومین عنصر فراوان در کره زمین است که وجود یا کاربرد آن تاثیر زیانبار فلزهای سنگین را بهبود می بخشد. به منظور بررسی تاثیر سیلسیم در افزایش تحمل به آلودگی کادمیوم در نعناع، آزمایشی در سال 94-1393 به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد. تیمارهای این آزمایش شامل سطوح مختلف کادمیوم (0، 50، 100، 250 میلی گرم در کیلوگرم) و محلول پاشی متا سیلیکات سدیم در سطوح 0 و 1 میلی مولار بود. شمار گلدان ها در این آزمایش 32 عدد بود که در هر گلدان یک بوته قرار داشت. صفاتی مانند ارتفاع بوته، وزن تر اندام های هوایی، وزن خشک اندام های هوایی، وزن خشک ساقه، شمار برگ، سطح برگ، وزن خشک ریشه، محتوای نسبی آب، رنگیزه های نورساختی (فتوسنتزی)، فعالیت آنزیم پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز، میزان پرولین، میزان کربوهیدرات ها، اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد، که اثر متقابل تنش کادمیوم و کاربرد سیلسیم بر صفات ارتفاع بوته، سطح برگ، وزن خشک ساقه و اندام های هوایی و وزن تر ریشه، میزان پرولین، فعالیت آنزیم پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز، میزان سبزینه (کلروفیل) های a و b معنی دار بوده است. بیشترین میزان کربوهیدرات ها، فعالیت آنزیم پراکسیداز، آنزیم پلی فنل اکسیداز، میزان سبزینه های a و b، ارتفاع بوته ها، وزن خشک ساقه و اندام های هوایی و سطح برگ ها در تیمار 1 میلی مولار سیلسیم و بدون کاربرد کادمیوم به دست آمد. درمجموع نتایج این پژوهش نشان داد، محلول پاشی گیاه نعناع با سیلسیم در افزایش محتوای سبزینه های a و b و وزن خشک اندام های هوایی، وزن خشک ساقه نعناع در شرایط تنش کادمیوم موثر بود.
  کلیدواژگان: تنش فلزهای سنگین، صفات فیزیولوژیک، متاسیلیکات سدیم
 • پرنیا عاشقی، محمد تقی درزی*، محمدرضا حاج سید هادی صفحات 199-211
  به منظور بررسی تاثیر کودهای آلی و زیستی (بیولوژیک) بر عملکرد ماده خشک و کمیت و کیفیت اسانس ریحان سبز، آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی انجام گرفت. عامل اول شامل سه سطح 0، 5 و 10 تن در هکتار ورمی کمپوست و عامل دوم شامل دو حالت تلقیح بذر و بدون تلقیح بذر با کود زیستی نیتروکسین بود. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد، بیشترین عملکرد خشک پیکره رویشی (3/2405 کیلوگرم در هکتار) در کاربرد 5 تن ورمی کمپوست و بیشترین درصد اسانس (48/0%) و عملکرد اسانس (81/9 کیلوگرم در هکتار) در کاربرد 10 تن ورمی کمپوست به دست آمد. کود زیستی نیتروکسین تاثیر معنی داری روی عملکرد خشک پیکره رویشی و درصد ژرانیال و درصد کاریوفیلن اکساید در اسانس داشت، به طوری که بیشترین عملکرد پیکره رویشی (2/2181 کیلوگرم در هکتار)، درصد ژرانیال (91/21%) و کاریوفیلن اکساید (25/3%) در اسانس در تیمار کاربرد نیتروکسین (تلقیح با بذر) به دست آمد. همچنین اثر متقابل در بین عامل ها روی عملکرد پیکره رویشی و درصد ژرانیال، کاریوفیلن اکساید و ترانس آلفا برگاموتن در اسانس، معنی دار شد. درمجموع بیشترین عملکردهای پیکره رویشی و اسانس با کاربرد ورمی کمپوست و بیشترین ترکیب های اسانس با کاربرد نیتروکسین به دست آمد.
  کلیدواژگان: ژرانیال، عملکرد، کود زیستی نیتروکسین، ورمی کمپوست
 • مهدی طاهری *، مجید نجفی صفحات 213-223
  بررسی وضعیت عنصرهای غذایی در گیاهان، روشی موثر در تشخیص و تعیین بهینه الگوی عنصرهای غذایی پرمصرف و کم مصرف موردنیاز، افزایش عملکرد و نیز بهبود کیفیت محصولات کشاورزی است. در این زمینه، این پژوهش به منظور ارزیابی وضعیت تغذیه ای، تغییرپذیری فصلی و غلظت عنصرهای برگ پنج رقم پسته (قزوینی، بادامی زودرس، ممتاز، احمدآقایی و کله قوچی) انجام شد. این بررسی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در زمان با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات شهرستان ماهنشان استان زنجان به اجرا در آمد. بررسی نتایج غلظت عنصرهای نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منگنز، روی و مس نشان داد، بیشترین غلظت عنصرهای نیتروژن و فسفر در زمان تشکیل میوه مشاهده شد، غلظت این عنصرها تا زمان پر شدن مغز میوه کاهش یافت. غلظت پتاسیم برگ تغییرپذیری چندانی در مرحله تشکیل میوه و رشد میوه نداشت و در هنگام پر شدن مغز، غلظت این عنصر کاهش پیدا کرد. بیشترین غلظت عنصر روی در هنگام تشکیل میوه مشاهده شد و پس از آن غلظت این عنصر کاهش یافت. نتایج شاخص انحراف از درصد بهینه برگ (Deviation from optimum percentage) نشان داد، ترتیب اهمیت عنصرهای غذایی رقم های پسته K>P>Zn>B>Mn>Cu>N است. در جمع قدر مطلق DOP رقم بادامی با شاخص 450 ضعیف ترین تعادل تغذیه ای را نسبت به دیگر رقم ها داشت و در عنصرهای پتاسیم و بور کمتر از حد بهینه بود.
  کلیدواژگان: انحراف از حد بهینه، پسته، تغییرپذیری فصلی، عنصرهای غذایی
 • سعید ریزی*، لیلا محمدی، رحیم برزگر صفحات 225-232
  سیلیسیم به عنوان یک عنصر سودمند تاثیر چندی بر رشد، عملکرد، بهبود تحمل به تنش های محیطی و بهبود تعادل عنصرهای غذایی در گیاهان دارد. به همین منظور در تابستان سال 1393 آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با چهار سطح محلول پاشی سیلیسیم شامل 0، 40، 80 و 120 میلی گرم بر لیتر و سه تکرار (هر تکرار شامل پنج گلدان 7/0 لیتری) به مدت دو ماه روی گل حنای گینه نو Impatiens hawkeri W. Bull.در شرایط گلخانه اجرا شد. در پایان آزمایش، میزان نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سیلیسیم برگ، آنتوسیانین ها، سبزینه (کلروفیل) هایa، bو کل اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد، بیشترین نیتروژن بافت (8/2%)، فسفر (41/0%) و پتاسیم (68/2%) مربوط به تیمار سیلیسیم 40 میلی گرم بر لیتر بود. همچنین، بیشترین میزان کلسیم (75/3%) و منیزیم (81/1%) مربوط به تیمار سیلیسیم 80 میلی گرم بر لیتر و بیشترین میزان سیلیسیم برگ (6/15 میلی گرم بر کیلوگرم وزن تر) در تیمار سیلیسیم 120 میلی گرم بر لیتر مشاهده شد. بیشترین میزان سبزینه ها (76/20 میلی گرم بر گرم وزن تر) و آنتوسیانین های گلبرگ ها (1/32 میلی گرم بر گرم وزن تر) در تیمار 120 میلی گرم بر لیتر سیلیسیم به دست آمد. به طورکلی، کاربرد سیلیسیم 120 میلی گرم بر لیتر باعث بهبود گل حنای گینه نو شده و به عنوان عنصری سودمند در پرورش این گیاه توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آنتوسیانین های گلبرگ، پتاسیم، سبزینه، سیلیسیم، نیتروژن
 • مهرداد باباربیع*، حسین زارعی، سیما بادلی، وحید ملازاده صفحات 233-243
  این پژوهش به منظور بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک (غلظت های 50، 100، 150 و 200 میلی گرم در لیتر) و تیامین (100 و 150 میلی گرم در لیتر) در دو نظام آبکشتی یا هیدروپونیک (کوکوپیت + پرلیت) و کشت در خاک (کود دامی، ماسه، خاک برگ و خاک باغچه) بر رشد، نمو و گلدهی گل شاخه بریده مریم در قالب طرح کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل و با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در دمای شب و روز 28 و 16 درجه سلسیوس و رطوبت 5±75 درصد انجام شد. تیمار ها به صورت محلول پاشی و در دو مرحله (40 و 47 روز پس از کاشت) بر اندام هوایی گیاه اعمال شد. نتایج نشان داد، بیشترین وزن تر، شمار گلچه، قطر گلچه و شمار برگ مربوط به تیمار تیامین (150 میلی گرم در لیتر) بود. بیشترین قطر ساقه و سطح برگ در گیاهان تیمارشده با اسید سالیسیلیک (100 میلی گرم در لیتر) به دست آمد. اسید سالیسیلیک در غلظت های 200 و 50 میلی گرم در لیتر به ترتیب بیشترین طول گل آذین و ساقه را ایجاد کرد. بیشترین عمق توسعه ریشه در تیمار تیامین 100 میلی گرم در لیتر به دست آمد. همچنین کمترین شمار روز تا ظهور ساقه گل دهنده و گل به ترتیب مربوط به تیمار تیامین (100 میلی گرم در لیتر) و اسید سالیسیلیک (50 میلی گرم در لیتر) بود. کشت آبکشتی در همه صفات ریخت شناختی (موروفولوژیکی) اندازه گیری شده به جز طول ساقه، بیشترین تاثیر را داشت و کمترین شمار روز تا ظهور ساقه گل دهنده و گل در کشت خاک به دست آمد. به طورکلی مشخص شد که اسید سالیسیلیک و تیامین بر صفات اندازه گیری شده تاثیر مثبتی داشتند و برای بهبود رشد و نمو گل مریم قابل توصیه هستند. همچنین با توجه به افزایش روزافزون استفاده از نظام آبکشتی، کاربرد این نظام برای کشت گل مریم موضوعی قابل توجیه خواهد بود که البته به پژوهش های بیشتر نیاز دارد.
  کلیدواژگان: بستر، تنظیم کننده رشد، تیامین، گل شاخه بریدنی، محلول پاشی
 • میترا اعلایی*، هاجر نریمانی، عباس بهاری، جعفر محمدی صفحات 245-254
  ارائه یک دستورکار افزونش انبوه درون شیشه ای برای توسعه و افزونش گل های زینتی ارزشمند همچون آنتوریوم یکی از مهم ترین فرایندها و هدف های اصلی در صنعت گل کاری است. در همین زمینه با هدف ارائه دستورکار تجاری افزونش انبوه درون شیشه ای آنتوریوم، تاثیر بنزیل آدنین (BA)1 و نفتالین استیک اسید (NAA)2 بر قابلیت باززایی و پرآوری آنتوریوم و قابلیت افزونش درون شیشه ای و همچنین ویژگی های کمی و کیفی آنتوریوم رقم صورتی با اعمال تیمارهای مختلف بررسی شد. ریزنمونه های جوانه جانبی در محیط کشت 2/MS حاوی غلظت های متفاوتی از بنزیل آدنین (3/0، 1/0، 0 میلی گرم بر لیتر) و نفتالین استیک اسید (23/0، 07/0، 04/0،0 میلی گرم بر لیتر) کشت شد. بیشترین طول شاخساره (با میانگین 46/23 میلی متر) در محیط کشت حاوی 23/0 میلی گرم بر لیتر NAA به دست آمد. بیشترین شمار جوانه در محیط کشت حاوی 23/0 میلی گرم بر لیترNAA به همراه 3/0 میلی گرم بر لیترBA تولید شد. در مورد صفت شمار ریشه بیشترین میزان مربوط به تیمار 23/0 میلی گرم بر لیتر NAA بود. بیشترین درصد باززایی در تیمار 23/0 میلی گرم بر لیتر NAA + 3/0 میلی گرم بر لیتر BA و کمترین درصد باززایی در تیمار شاهد مشاهده شد. ترکیب بندی (فرمولاسیون) ساده به دست آمده می تواند به آسانی برای افزونش انبوه گیاهان سالم و بدون بیماری آنتوریوم به کار رود.
  کلیدواژگان: افزونش انبوه، بنزیل آدنین، کشت درون شیشه ای، نفتالین استیک اسید
 • بهمن حسینی*، نسرین ایوبی، محمد فتاحی صفحات 255-269
  زرین گیاه یا همان بادرنجبویه دنایی با نام علمی Dracocephalum kotschyi متعلق به تیره نعناعیان و جنس بادرشبو (Dracocephalum) است که به علت پراکنش گسترده آن در ایران با نام های چندی از آن یاد می شود. ترکیب های فلاونوئید موجود در زرین گیاه، خاصیت ضدسرطانی دارد و استفاده از روش های مختلف مانند تولید ریشه های موئین می تواند به تولید ترکیب هایی با ارزش دارویی بالا کمک کند. در این بررسی تاثیر چهار نوع ریزنمونه (لپه یا کوتیلدون، محور ریزلپه یا هیپوکوتیل، برگ و میانگره( و سن ریزنمونه (برگ یک هفته ای، دوهفته ای و چهارهفته ای) بر میزان القای ریشه موئین گیاه زرین گیاه بررسی شد. تایید تراریختی با استفاده از آغازگر اختصاصی ژن rolB به روش PCR انجام شد. به منظور شناسایی محیط کشت مناسب برای رشد و افزونش ریشه های موئین، تاثیر چهار نوع محیط کشت پایه مایع MS، 1/2MS، 1/4 MS وB5 و محرک UV-B در سه سطح: 3 دقیقه، 6 دقیقه و 9 دقیقه بر تغییر ویژگی های بیوشیمیایی و رزمارینیک اسید ریشه های موئین بررسی شد. بیشترین درصد القاء ریشه در ریزنمونه برگ یک هفته ای (66/56 درصد) و لپه (66/36 درصد) مشاهده شد. بیشترین وزن تر (34/4 گرم) و وزن خشک (31/0 گرم) در محیط کشت 1/4MS و کمترین وزن تر (04/1 گرم) و وزن خشک (10/0 گرم) در محیط کشتB5 ثبت شد. بیشترین فعالیت پاداکسندگی (آنتی اکسیدانی) در تیمار شش دقیقه (33/92 درصد) و کمترین میزان فعالیت پاداکسندگی در ریشه های غیرتراریخت (63 درصد) به دست آمد.نتایج تجزیه HPLCنشان داد که تولید رزمارینیک اسید در ریشه های تراریخت تیمارشده با UV-B با زمان شش دقیقه، 5/2 برابر بیشتر از ریشه های غیر تراریخت (g /mg DW 9/34 در مقایسه با،μg /mg DW 8/13) است.
  کلیدواژگان: آگروباکتریوم رایزوژنز، زرین گیاه، فعالیت پاداکسنده، فلونوئید کل، کاتالاز
 • فهیمه قائمی زاده، فرشاد دشتی*، علیرضا شافعی نیا صفحات 271-280
  درک درست از الگوی بیان ژن های کنترل کننده گلدهی در نژادگان (ژنوتیپ) های زایای سیر، روند برنامه های اصلاحی آن را بهبود می بخشد. بدین منظور الگوی بیان ژن های AsFT 1،2،4 و gaLFY در اندام های رویشی و زایشی سه همگروه گل ده، نیمه گل ده و غیر گل ده سیر ایرانی بررسی شد. بیشترین بیان نسبی gaLFY هشت هفته پس از کشت در مریستم هر سه همگروه مشاهده شد و بیان آن در نوع گل ده 20 برابر غیر گل ده بود. بیان gaLFY همچنین در گل آذین همگروه گل ده نسبت به شاهد (مرحله 8 برگی سیر غیر گل ده) افزایش یافت. AsFT4 در سوخ همه همگروه ها و AsFT1 در مقادیر بسیار کم در گل آذین و گل همگروه گل ده بیان شدند. بیشترین بیان نسبی AsFT2 12 هفته پس از کشت در برگ هر سه همگروه مشاهده شد و در همگروه گل ده 2/3 برابر بیشتر از غیر گل ده بود. بیان AsFT2 تنها در مریستم همگروه گل ده و نیمه گل ده مشاهده شد. درمجموع به نظر می رسد gaLFY یک ژن محرک زمان گلدهی و هویت مریستم گل و AsFT2 یک ژن محرک زمان گلدهی در همگروه گل ده هستند. میزان پایین بیان این دو ژن در همگروه نیمه گل ده و غیر گل ده منجر به القا گلدهی می شود، اما از تشکیل کامل ساقه گل دهنده جلوگیری می کند. به طوری که در سیر غیر گل ده ساقه گل دهنده تشکیل نشده و در سیر نیمه گل ده ساقه گل دهنده بسیار کوتاه در میان برگ ها تشکیل می شود.
  کلیدواژگان: گلدهی، FLOWERING LOCUS T، LEAFY، Real-Time PCR
 • ناهید عبدی، حسین مرادی، مهدی حدادی نژاد * صفحات 281-292
  هدف از انجام این تحقیق بررسی تنوع ریخت شناختی (مورفولوژیکی) 40 نژادگان (ژنوتیپ) تمشک سیاه بی خار و پی بردن به ارتباط آن ها با منابع بی خاری است. نمونه ها در کلکسیون تمشک سیاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بر پایه صفات توصیفگر تمشک سیاه بررسی شدند. نتایج نشان داد، تنوع در صفات شمار بذر پوک، طعم، وزن و اسیدیته میوه به ترتیب با 100، 59، 43 و 42 درصد بالا بود. شمار بذر پوک با شمار شاخه (325/0) و مقطع عرضی شاخه (365/0) همبستگی مثبت و با قند میوه (393/0-) همبستگی منفی و معنی داری را نشان داد. خوشه بندی ریخت شناختی دو دسته جداگانه از نمونه های بی خار را از یکدیگر تفکیک کرد. در دسته اول که بر پایه صفات طول گل، نسبت قند به اسید و شمار و وزن بذر از دسته دوم جدا شده بود، دو رقم Thornless Evergreen و Everthornless که به ترتیب از نسل اول (شیمر یا بافت ناهمسان فراپوش) و دوم (به دست آمده از کشت بافت لایه شیمر) بی خاری تمشک سیاه بودند در یک زیرگروه قرار گرفتند. این دسته بیشترین شمار نژادگان بی خار را شامل می شد که بنابراین رایج ترین رقم های بی خار مازندران از نوع ژنتیکی و مغلوب (به دست آمده از کشت بافت لایه شیمر) هستند. نمونه های دگر نام آن ها نیز شناسایی شد. در دسته دوم رقم های پررشد و بی خار که به احتمال چندگان و متعلق به منبع بی خاری مرتون ’Merton Thornless‘بودند، از دیگران تفکیک شدند. بنابراین افزون بر منبع بی خاری مرتون، دو منشا قدیمی تر بی خاری نیز در میان نمونه های موجود در ایران شناسایی شد. به نظر می رسد تفکیک دیگر نمونه های بی خار، ناشی از تداوم تکامل بی خاری در اقلیم متنوع شمال کشور بوده و ارزش بررسی های بیشتر را دارند.
  کلیدواژگان: بی خاری، پدیدشناختی، خوشه بندی، ریخت شناختی، همبستگی
 • حمید کوه نشین لیلی، حسن حاج نجاری *، داوود بخشی صفحات 293-302
  به منظور بررسی برخی از مهم ترین ویژگی های 560 نتاج بارور تنی و ناتنی سیب در سال های 1393 و 1394، پژوهشی روی درختان 7-6 ساله مستقر در باغ دورگ (هیبرید) واقع در ایستگاه تحقیقات مشکین آباد کرج صورت پذیرفت. این نتاج دورگ زودرس و متوسط رس در سال های 1385 و 1386 از بین 7000 دانهال به دست آمده از 44 ترکیب تلاقی (1384-1383)، بر پایه نشانگرهای ریخت شناختی (مرفولوژیک) گزینش شده بود. بررسی سطوح همبستگی صفات پدیدشناختی (فنولوژیک)، رشدی، زایشی و عملکردی در این پژوهش نشان داد، بین صفت زمان رسیدن و صفت های تغییر رنگ میوه و میزان ریزش میوه همبستگی مستقیم به ترتیب در سطح 01/0 و 05/0 وجود داشت. ضریب همبستگی ساده پیرسون بین ارتفاع درخت و توان رشد همبستگی مثبت در سطح 01/0 نشان داد، این نشان دهنده دقت در داده برداری صفت ارتفاع درخت به عنوان یکی از مولفه های توان رشد است. صفت عملکرد در درخت با دو صفت طول دوره گلدهی و نیز ارتفاع درخت به عنوان مولفه توان رشد همبستگی منفی نشان داد و به همین ترتیب بین توان رشد و تراکم گلدهی رابطه معکوس وجود داشت. عملکرد در درخت ارتباط معنی داری با درصد ریزش میوه نشان داد، ولی با ارتفاع درخت به عنوان مولفه توان رشد نداشت. نتایج بررسی میزان وراثت پذیری برخی از صفات مهم نشان داد، بالاترین میزان وراثت پذیری عمومی مربوط به صفت عملکرد با 10/64 درصد و کمترین میزان وراثت پذیری عمومی با 75/5 درصد مربوط به صفت طول دوره گلدهی بود، همچنین وراثت پذیری زمان رسیدن میوه (زودرسی) 15/41 درصد ارزیابی شد. صفات کمی و کیفی میوه برخی نتاج بررسی شد و درنهایت دسته بندی و تجزیه خوشه ای31 نژادگان (ژنوتیپ) دورگ سیب بر پایه صفات مورد بررسی در سه گروه قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: باغ دورگ، به نژادی، تراکم گلدهی، ناتنی، وراثت پذیری
|
 • Alireza Rahimi, Ali Ebadi *, Mohmmad Reza Fattahi Moghaddam, Majid Esmaeili, Orangh Khademi, Omid Goodarzi Pages 1-13
  In this research work, seven seeded grape cultivars were crossed with four Iranian seedless grapes to produce new superior seedless grapes as a table grape as well as raisin. Crosses were resulted in 1400 progenies in which 322 progenies in 2010 and 419 progenies in 2011 were evaluated and compared with their own seedless parents as well as cultivars such as Perlette and Flame seedless. Progenies were divided into four grapes of seedless, semi seedless, semi seeded and seeded ones. Some seedless progenies had large berries with good attachment of berries to bunch stem and convenient berry density. Among all studied genotypes; B182,N191, J107,B180 , K79, C88, L55, A170, M90, L196 & L207 were completely seedless in which B182 had largest berries(2.2gr). Some other genotypes such as J113, M91, S66, I116, A201, C95, J69, E159 & N165 were recorded as semi seedless ones in which J113 had largest berries (2.9gr).
  Keywords: Control cross, berry size, grape breeding, seedlessness
 • Farahnaz Hooshidari *, Fatemeh Sefidkon, Seyed Reza Tabaei-Aghdaei, Bayzid Yousefi Pages 15-23
  The genus Satureja L. (Lamiaceae) contains 16 species which are distributed all over Iran and 10 of which are endemics. Investigation on essential oils content and composition of five accessions of S. mutica Fisch. a native species in Iran, have been subject to our research. The seeds of five accessions of S. mutica were collected from their natural habitats in Khorasan (2 accessions), Mazandaran and Gilan (2 accessions) provincesin this study. The seeds were planted inside the green house, and then the seedlings were transplanted into the field in Grizeh-Sanandaj research station in 2010 and 2011. An experiment was undertaken to determine the oil production of S. mutica in complete randomized block design with three replications. The aerial parts of each accession were collected in full flowering stages in three consecutive years. The essential oils were obtained by hydro-distillation and analyzed by GC and GC/MS. The oil yields were increased for 5 accessions in the second year. The main constituents of the essential oils during three consecutive years were thymol (51.7 and 3.5%), p-cymene (39.0 and 9.8%), γ-terpinene (23.2 and 10.0%) and carvacrol (49.7 and 3.6%). Although the main components of all the oils were similar, but there were some differences between the percentages of major components and also minor constituents. It is remarkable that the most important phenolic compound, thymol, was decreased in the oils in the second year for most accessions.
  Keywords: Carvacrol, Kurdistan, p-cymene, planting, thymol, ?-terpinene
 • Fatemeh Nekounam, Mohammadreza Fattahi Moghaddam *, Zabih-Ollah Zamani Pages 25-36
  Estimating chilling and heat requirement of flower buds in fruit trees is important due to predicting flowering time for approporiate site selection to escape spring frost damage. In this serearch, chilling and heat requirements of three apricot cultivars (namely ‘Noori’, ‘Nasiri’ and ‘Shahroodi’) were estimated by chilling models (Chilling Hours, Utah and Dynamic) and Anderson heat model during 4 years (2009 to 2013) under Karaj climate condition. Based on different chilling models estimations, chilling requirements in apricot cultivars were estimated about 951-1100 chilling units, 41-53 chilling portion and 696-888 chilling hours in 'Noori', 1071-1286 chilling units, 47-63 chilling portion and 768-1008 chilling hours in 'Nasiri' and 1093.5-1400 chilling units, 58-63 chilling portion and 945-1100 chilling hours in 'Shahroodi'. Heat requirements for flowering in ‘Noori’, ‘Shahroodi’ and ‘Nasiri’ were estimated about 3964.5-4216.5, 3140-3587 and 4477.7-4859.7 growing degree-hours (GDH), respectively. Based on the results, the Dynamic model was more homogeneous rather than the Utah and Chilling Hour models in different years with showing lower coefficient of variation (4.95%) among different years. Results showed a high positive correlation between chilling requirement and flowering date, but negative correlation found between chilling and heat requirements. According to results, chilling requirement is an affective factor on change of flowering date in comparison to heat requirement in apricot cultivars under Karaj condition.
  Keywords: Chilling Hour model, dormancy, dynamic model, Flowering, Utah model
 • Rasoul Mohamadnia, Abdolhossein Rezaei Nejad *, Sohbat Bahraminejad Pages 37-45
  In order to investigate the effect of irrigation interval and silicon on growth, yield and oil content, total phenols and antioxidant activity of basil, an experiment was carried out at research greenhouse of Faculty of Agriculture, Lorestan University, Iran, in 2016. The research was carried out in pots as a factorial experiment based on a completely randomized design with four replications. Factors consisted of irrigation in three intervals of 4, 7 and 9 days (according to soil water content of 90%, 75% and 60% field capacity, respectively) and weekly foliar application of 0, 1 and 2 mM potassium silicate. Results showed that increasing irrigation interval decreased growth, and increased water use efficiency. Silicon alleviated the stress effects and improved growth parameters and application of 2 mM potassium silicate increased stress tolerance index. Both higher irrigation intervals and foliar application of silicon increased oil content and total phenols.Moreover, increasing irrigation intervals increased antioxidant activity and the maximum activity was found in plants irrigated every 9 d and foliar sprayed with 2 mM potassium silicate. Correlation coefficient indices showed that oil content had significant positive correlations with root length, total phenols and stress tolerance index and a negative correlation with IC50. Overall, results showed that increase in irrigation interval induced drought stress and consequently decreased the growth parameters measured in this experiment and application of potassium silicate alleviated the effects of drought and improved plant tolerance to drought stress and it increased oil content, oil yield and antioxidant activity.
  Keywords: Antioxidant activity, essential oil, stress tolerance, total phenols, water use efficiency
 • Ahmad Zamani, Majid Shokrpour *, Vahideh Nazeri Pages 47-56
  Due to decreasing of suitable land for agriculture and increasing of the saline lands and also the importance of Leonurus Cardiaca, Identification of tolerant medicinal plants to salinity is most important. The experiment was run as factorial experiment based on randomized complete block design with three replications. Four salinity levels were applied by irrigation with solutions containing NaCl that made EC of 0 (control), 4, 8 and 12 ds/m treated on four ecotypes of Taleghan, Khansar, Sarab and Kerman to measure dry weight of shoot and root, shoot length, leaf area, root length, chlorophyll, carotenoids, prolin, total phenol and elements. Results showed that effect of population and their salinity and interactioneffects were significant in most of the measured attributes. Dry weight of shoot and leaf area decreased with increasing salinity level. Kerman ecotype had the highest amount of root dry weight than other ecotypes in all treatments, and had a highest amount of shoot dry weight (33.43 g) as well. Amount of sodium increased with increasing salinity levels, while the amount of potassium, and Calcium decreased. In all treatments, Taleghan and Kerman ecotypes had the highest amount of potassium in shoot. The highest level of shoot calcium (7.75 mg/g-1 dw) was in Kerman ecotype. Kerman ecotype was superior in most of traits.
  Keywords: Elements, Leonurus cardiaca, morphological, physiological traits, salinity
 • Kamal Gholamipour Fard, Hedayat Zakizadeh *, Mahmood Ghasemnezhad, Mohsen Kafi, Farhad Rejali Pages 57-68
  Cultivation of appropriate cover plants could be important on managing polluted soil and water with heavy metals. In the present study, effects of two mycorrhizae species (Glomus intraradices and Glomus mosseae) on lead accumulation, improving growth parameters and enzymatic antioxidant system of four cool-season turfgrass species, Festuca aurandiance, Festuca ovina, Lolium perenne, and Agropyron elongatum were investigated.Mycorrhizae inoculated plants were treated with different lead concentrations (0, 2000 and 3000 µM). Results showed that mycorrhizae fungus, especially G. intraradices has potential to colonizing with roots of different turfgrass species under lead polluted soil. The highest colonization percentage was found with Agropyron elongatum species. Mycorrhizae fungi led to an increase in root and shoot dry weight and Pb uptake at all studied turfgrass species. The maximum Pb uptake was found in Festuca aurandiance whichinoculated by G. intraradices. Furthermore, mycorrhizae fungi could suppress increasing of leaf H2O2 andmalondialdehyde when exposed to lead stress and increased antioxidant enzyme activities such as catalase, peroxidase and superoxide dismutase in all turfgrass species. Overall, mycorrhizae could increase lead accumulation by enhancing enzymatic antioxidant system and improving turfgrass growth without observing any damage symptoms.
  Keywords: Agropyron, enzymatic antioxidants, Festuca, Heavy metals, Phytoremediation
 • Davoud Asgari, Mohsen Kafi *, Rouhangiz Naderi, Rasoul Rahnemaie Pages 69-77
  Rose production is a function of the genetic traits and environmental characteristics, including quantity and quality of the irrigation water. Due to the limitation in availability of high quality water resources in most regions of Iran, the effect of electrical conductivity of irrigation water (due to variation in sodium chloride concentration) was investigated on the yield and quality of rose cv. Dolce vita in hydroponic system. The experimental treatments included four nutrient solutions with different electrical conductivities of 1.6, 1.8, 2.0 and 2.2 dS m-1 containing 3.18, 4.57, 5.69 and 6.87 mM sodium and 1.58, 2.71, 3.76 and 5.11 mM chloride concentrations, respectively. Results indicated that treatments not only had no significant effect on quantitative and qualitative performance of rose cv. Dolce vita, but also they improved petal pigmentation only if ions concentrations and ions ratios were properly adjusted in the nutrient solutions. Despite applying 40 percent leaching fraction, electrical conductivities of pots drain water were gradually increased. In addition, by increasing sodium and chloride ions concentrations, only chloride concentration was significantly increased in leaf tissue. Overall, results of this research indicated that by optimizing the nutrient solution, rose cv. Dolce vita tolerated variation in electrical conductivity of nutrient solutions in the range of 1.6 to 2.2 dS m-1 (because of variation in NaCl concentration) without any reduction in performance or quality.
  Keywords: Chloride, hydroponic, ion composition, potassium, sodium
 • Farhad Karami, Mansour Gholami *, Ahmad Ershadi, Adel Sio-Se Mardeh Pages 79-91
  Freezing injury of strawberry plants is one of the greatest factors reducing crop yield and quality in temperate regions. In order to evaluate the winter cold tolerance of 21 strawberry cultivars, an experiment was carried out based on randomized complete block design with three replications under natural freezing temperatures in agricultural research station of Ghamlou, part of agricultural research center of Kurdistan. Crown freezing injury index (It) based on electrolyte leakage as well as leaf and crown LT50 values, crown tissue browning intensity, survival percent, number of leaf/plant, leaf area, petiole length and yield/plant of strawberry cultivars were meseaured. There were significant differences (P≤0.01) between cultivars for all of the evaluated traits. The least crown freezing injury and the highest winter survival percent were seen in ‘Krasnyy bereg’, ‘Queen Elisa’, ‘Aliso’, ‘Dachnitsa’ and ‘Kurdistan’, respectively whereas ‘Tennage Beauty’ and ‘Selva’ showed the least tolerance to low temperatures. According to the results of probit analysis of crown critical temperature (LT50), ‘Krasny Bereg’ was the most tolerant cultivar to low temperatures while ‘Tennessee Beauty’ was the most sensitive cultivar compared to the other tested cultivars. Leaf area and petiole length had positive correlations with crown It and crown LT50 whereas the number of leaf/plant had a positive correlation with survival percent and yield/plant under low temperatures stress. Based on the results, the ʻQueen Elisaʼ compared to other varieties is the most appropriate cultivar for cultivation in cold regions.
  Keywords: Electrolyte leakage, freezing injury, survival, Yield
 • Mesbah Babalar *, Paria Ahmadi, Alireza Talaee, Mohammad Ali Asgari Sarcheshmeh Pages 93-105
  In this study, the effect of 5 nutrient solutions containing different ratios of ammonium nitrogen to total nitrogen on quantity and quality properties of two apple varieties (Golabe-Kohanz and Granny Smith), were studied. One of the nutrient solution (number 1) had no ammonium nitrogen but the ammonium to total nitrogen ratios of other nutrient solutions were, 0.04, 0.07, 0.10, 0.14 meq/liters, respectively. Fresh weight, length, diameter and length to diameter ratio of fruits (shape of fruits), fruit firmness, pH, total soluble solids (TSS), titrable acidity (TA) and TSS / TA ratios were evaluated. When ammonium nitrogen increased in nutrient solutions there was no significant difference in fruits fresh weight and shape of fruits. While firmness, pH, total soluble solids significantly decreased when the ammonium to total nitrogen ratios increased in nutrient solutions.
  Keywords: Apple fruits, nitrate, ammonium, nutrient solutions, quantity, quality properties
 • Abdol-Sattar Darabi * Pages 107-118
  In order to compare the storability of short day onion populations and cultivarsin non-controlled storage, this research was conducted at Behbahan Agriculture Research Station from 2013 to 2014 for two years. Seeds were sown in nursery in late September. Seedlings were transplanted at 2-3 leaf stages. Evaluation of bulb storability was performed by using split plot experiment based on RCBD with four replications. Main plot consisted of eight populations and cultivars (Behbahan, Padook, Ramhormoz, Iranshahr and Brazjan landraces, Primavera and Texas Early Grano cultivars and improved population of Behbahan onion) and six storage times (1, 2, 3, 4, 5 and 6 months) considered as sub plots. The monthly bulb loss weight percentage decreased with passing time. Improved population of Behbahan onion had the most sever weigh losses (20.26%). Damage of black mold increased until the third month of storage and then decreased. Ramhormoz landrace was the most sensitive genotype damaging from black mold (39.47%). The highest percentage of bulb rotting (29.65%) was recorded for Primavera cultivar and storability of this cultivar was significantly lower than other genotypes. Bulb sprouting was observed from the third month of storage. Iranshahr landrace had the highest bulb sprouting (31.57%). Results showed that according to storability, improved population of Behbahan onion and Texas Early Grano were better than other genotypes.
  Keywords: Black mold, bulb rotting, losses, physiological bulb weight loss, sprouting
 • Boshra Alibeygi, Forouzandeh Soltani *, Siamak Kalantary Pages 119-133
  Important pre-harvest management factors have a massive impact on increasing storage life and post-harvest quality of produces. One of the most important factors in post-harvest management is the amount of plant irrigation. This study conducted in order to evaluate the effect of irrigation level in the field on quality and storage duration of fresh cut watermelon (Crimson Sweet cultivar). The irrigation treatment was %100 (control) and %75 of available water (AW) and storage duration treatment was in 5 stages including 0, 5, 10, 15 and 20 daysin 5°C. Results showed that water stress treatment increased amount of total soluble solids (TSS), total phenols, total carotenoids and decreased texture firmness. During 20 days of storage fresh cut, TSS, pH, flavor index, firmness, a*, chroma, lycopene and total carotenoid contents significantly decreased, but all of these traits except chroma had not significant difference between 0 and 5 days. Whereas, titratable acidity, weight loss, L*, hue angle and total phenolic compounds increased significantly. Although, water stress increased TSS in 0 and 5 days, this was not statistically significant compared with control. According to these results, water stress treatment improved some quality parameters of produce and stability made stable in storage. So, %75AW and 5 days of storage for maximum quality of half fresh cut watermelon could be recommended.
  Keywords: Available water, deficiency treatment, lycopene, texture firmness, total soluble solids
 • Edris Hajali, Sahebali Bolandnazar *, Jaber Panahande Pages 135-148
  In order to evaluate the effect of grafting of cucumber on commercial cucurbits rootstocks, an experiment was carried out in a completely randomized block design including eight treatments with three replicates in the field of Agricultural Research Station, University of Tabriz infield Conditions at 2015. Two populations of Azerbaijan cucumber (Basmenj andGouney, respectively) and a commercial cultivar of cucumber (Mahan) were grafted on two commercial cucurbits rootstocks (Shintozwa and Routpower, respectively).Treatments of experiment were including grafted combination of Basmenj/ Shintozwa, Basmenj/ Routpower, Gouney / Shintozwa, Gouney / Routpower, Mahan / Routpower, non grafted Basmenj, Gouney and Mahan cucumbers. Plants were grafted by single cotyledon splice grafting techniques. Results showed that rootstocks had a significant effect on growth and yield index including leaf area, cholorophyll index, stem length, shoot dry weight, fruits number per plant and yield per plant.The highest N concentrations in leaf wasobserved in grafted combination Mahan/ Routpower and thelowest inBasmenj.The highest K and P concentration inshootwere observed in grafted combination Mahan/ Routpower while the lowestK and P concentrations in shoot were observedinBasmenj. The highest nitrate concentration in leaf was observed inBasmenj and the lowest in grafted combination. Mahan/ Routpower. The highest concentration of sucrose and total soluble sugar in leaf were observed in grafted combination of Mahan/Routpower. In grafted combinations, the effect of rootstocks onN, P and Kconcentrations in shoot and yield indexin most traits were similar andShintowza and Routpower improved yield and growth index,because of increasing concentrations of N, P and K in shoots.
  Keywords: Commercial cucurbits rootstocks, cucumber grafting, single cotyledon splice grafting
 • Saeideh Zarbakhsh, Somayeh Rastegari *, Sedigheh Javanpour Pages 149-158
  Date palm is one of the important fruit in Iran. Maintain of fruit quality, reducing microbial contamination and control of pests are the main objects of date palm during storage. To determine the effect of gamma radiation on date palm, research on 'Piarom' as semi-dry date cultivar and 'Deiri' and 'Zahedi' as dry date cultivars were performed after storage for 4 months at 25±2°C. Fruit harvested and were irradiated by gamma radiation (0, 1, 3 and 5 kG doses). The factorial experiment in a completely randomized design with 3 replications was conducted. Result showed that in all three cultivars, treated fruits had lower water loss and higher flavonoid content. Treated fruits with highest doses of radiation showed better sensory quality and lower pest contamination. Irradiation had significant effect on control of microbial contamination in Deiri and Zahedi cultivars but had no effect on Piarom palm. Zahedi didn’t show any bacterial contamination and other cultivars also showed significant differences. In general, the best dose of irradiation in this study was 5 kG. Results indicated that gamma radiation can be considered for inhibiting microbial contamination and maintain quality of fruits. It can also be used as a technique of future definition.
  Keywords: Date, irradiation, quality, storage
 • Bashir Ayob Nezhadghan *, Hamid Hassan Poor Pages 159-171
  Medlar (Mespilus germanicaL) grows wildly in East Azerbaijan province (Arasbaran). Unfortunately, a few studies have been done on medlar in this area, except in limited cases. In this research, physicochemical characterizations such as weight, length and width of fruit and seed, fruit color parameters and antioxidant capacity of peel and flesh of 20 wild medlar genotypes were measured. Results showed that there were high diversity in some of the attributes such as peduncle length, a*, Hue, seed weight and flesh antioxidant capacity. The 10 main factors based on factor analysis were explained approximately 85.97 % of the total variance. According to the cluster analysis, genotypes were divided into four main groups. The first group includes four genotypes (M7, M8, M5, M6) which had the highest mean length, width, thickness and weight of the seeds. In the second group, the eight genotypes (M3, M9, M10, M11, M2, M4, M1, M13) were located and these genotypes had the highest mean length, width, weight and geometric mean diameter of fruit. The third group of genotypes included two genotypes (M19, M20). The leaf length, petiole length, peduncle length, pH, and Hue had a significant role in the separation of this group. In fourth group, the six genotypes (M14, M15, M16, M12, M17, M18) were located and the peel and flesh antioxidant capacity had the highest impact in separation of this group. Obtained results might be helpful for breeding programs and introducing of cultivar in medlar.
  Keywords: Cluster analysis, Correlation, factor analysis, medlar
 • Mashhid Henareh *, Babak Abdollahi Mandoulakani, Atilla Dursun Pages 173-183
  Tomato is one of the most economically important vegetable crops in many parts of the world. Improvement of yield and other essential characteristics of tomato have received more attention. Mapping quantitative trait loci could accelerate tomato breeding processes. ISSR markers were used to identify molecular makers associated with qualitative and quantitative traits in 93 landraces (from West Azarbaijan in Iran and Iğdır in Turkey) and three commercial cultivars. Association analysis using mixed linear model (MLM) identified 74 ISSR markers significantly (p
  Keywords: Acidity, fruit color, genetic structure, mixed linear model, tomato
 • Mehri Mahdavi, Behrooz Esmaielpour *, Hamideh Fatemi Pages 185-198
  Silicon (Si) is the second most abundant element in the earth crust. Silicon has been shown to ameliorate the adverse effects of heavy metals on plants. In order to investigate the effects of silicon nutrition on tolerance of mint (Mentha spicata L.) to cadmium stress, a factorial experiment based on Completely Randomizad Design was conducted in four replications in research greenhouse of Mohaghegh Ardabili University at 2014-2015. Experimental factors included soil contamination by cadmium (0, 50, 100 and 250 mg/kg soil) and silicon nutrition (0 and 1 mM). The number of pots was 32 also in each pot one spearmint stand were planted. During this experiment, traits such as: plant height, plant dry weight, root and stem dry weight, leaf and stem number, leaf area, chlorophylls index, electrolyte leakage, relative water contents, chlorophylls a, chlorophylls b, total chlorophylls, enzyme activity of peroxidase, polyphenoloxidase, as well as proline, carbohydrates, caretenoids were measured. Results indicated the intractive effects of cd stress and si on plant height, leaf area, plant dry weight, stem dry weight, root wet weight, proline, activity of peroxidase, polyphenoloxidase, chlorophylls a, chlorophylls b, were significant. The highest value for carbohydrate, peroxidase, polyphenoloxidase, chlorophylls a, chlorophylls b, plant height, plant and stem dry weight, leaf area, root wet weight were obtained by foliar spraying of 1 mM concentration of silicon and without cd stress. In general, it can be concluded that foliar spraying of silicon is effective to increase total chlorophylls, plant dry weight, and stem dry weight under cd stress.
  Keywords: Heavy metal stress, physiological traits, sodium metabisulfite
 • Parnia Asheghi, Mohammad Taghi Darzi *, Mohammadreza Haj Seyed Hadi Pages 199-211
  In order to study effects of organic and bio-fertilizers on dry matter yield and quantity and quality of essential oil of green basil, an experiment was conducted as factorial experiment in the base of randomized complete block design. First factor contained three levels 0, 5 and 10 ton/ha vermicompost and second factor contained two cases inoculated seeds and non-inoculated seeds with Nitroxin biofertilizer. Results showed that the highest shoot dry yield were obtained with application of 5 t/ha vermicompost while the highest essential oil percentage and essential oil yield were in applying 10 ton/ha vermicompost. Nitroxin biofertilizer showed significant effects on shoot dry yield, geranial percentage and Caryophyllene oxide percentage in essential oil, as the highest geranial percentage and caryophyllene oxide percentage in treatment of application of Nitroxin (inoculated seeds) were obtained. Also, the intractions effect of factors on shoot dry yield, geranial, caryophyllene oxide and trans alpha bergamotene in essential oil were significant. Generally, the highest shoot and essential oil yields were obtained with application of vermicompost and the highest essential oil compositions with Nitroxin application.
  Keywords: Geranial, nitroxin biofertilizer, vermicompost, yield
 • Mehdi Taheri *, Majid Najafi Pages 213-223
  Assessing nutritional status of plants is the effective approach in diagnosing and determining macro and micro elements optimum patterns and increasing the yield and improving the quality of agricultural products. Therefore, this study had been done for evaluating nutritional status, seasonal variations and concentration of nutrients in leaves of five pistachio cultivars (Qazvini, Badami Zodras, Momtaz, Ahmad Aghaii and Kalle Gochi). This study was carried out in completely randomized block design a few years with three replications at Mahneshan research station. Results showed that the most Nitrogen and Phosphorous concentrations were in the fruit set stage and the concentration of these elements was decreased until kernel filling stage. Potassium concentration of leaves had not so many variations in the fruit set and fruit development stages and was decreased in the kernel filling stage. The highest concentration of Zinc was observed in the fruit set stage and then decreased. Results of the Deviation from Optimum Percentage revealed that the nutritional importance order was as K>P>Zn>B>Mn>Cu>N. ΣDOP of 450 for the Badami Zodras cultivar was the worst unbalanced nutritional estate among all cultivars and the Potassium and Boron concentrations of this cultivar was less than the optimum levels.
  Keywords: Deviation from optimal percentage, nutrients, pistachios, seasonal changes
 • Saeed Reezi *, Leila Mohammadi, Rahim Barzegar Pages 225-232
  Silicon as a beneficialelement has several effects on growth, yield, abiotic stresses tolerance and nutrient element balance in plants. For this purpose, an experiment established in Complete Randomized Design with four levels of silicon foliar spray (0, 40, 80 and 120 mg.L-1) with three replications (each replication contained five 0.7 liter pots) on Impatiens hawkeri in greenhouse conditions during 2 months in summer 2015. Different traits such as nitrogen, phosphorous, calcium, magnesium and leaf silicon content, anthocyanin, a, b and total chlorophyll contents were measured. Results showed that the most N (2.8%), P (0.41 %) and K (2.68 %) contents were related to 40 mg.L-1 of silicon treatment. However, the most Ca (3.75 %) and Mg (1.81 %) contents obtained in 80 mg.L-1 silicon treatment, but the most Si content (15.6 mg/kgfw) obtained in 120 mg.L-1 treatment. Total chlorophyll (20.76 mg/kgfw) and petal anthocyanin content (32.1 mg/kgfw) was the highest in 120 mg.L-1 Si treatment. Generally, Si can be suggested as a beneficial element (120 mg.L-1 ) for New Guinea Impateins.
  Keywords: Anthocyanin Petal, chlorophyll, nitrogen, potassium, silicon
 • Mehrdad Babarabie *, Hossein Zarei, Sima Badeli, Vahid Mollazadeh Pages 233-243
  This study was conducted to evaluate the effect of salicylic acid at concentrations of 50, 100, 150 and 200 mg l-1 and thiamine of 100 and 150 mg l-1 in both soil (Cattle manure, sand, leaf mold and garden soil) and hydroponic (coco peat and perlite) systems on growth, development and flowering of tuberose in a completely randomized design with factorial arrangement with three replications in Research greenhouses of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources at day/night temperature of 28/16 degrees Celsius and relative humidity of 75±5%. Treatments as foliar application in two stages (40 and 47 days after planting) was applied on the aerial parts of the plant. Results showed that the highest fresh weight, number of florets, flower diameter, number of leaves belonged to the thiamine treatment of 150 mg l-1. The highest stem diameter and leaf area was obtained in plants treated with salicylic acid of 100 mg l-1. Salicylic acid in concentrations of 200 and 50 mg l-1 created the highest spike and stem height, respectively. The most depth of root development was obtained in thiamine treatment (100 mg l-1). The lowest number of days to head emergence of flowering stems and flowers were related to thiamine treatment (100 and 150 mg l-1) and salicylic acid (50 mg l-1). Comparison of culture bed, showed that hydroponic culture in all measured morphological traits except stem length had the most effect, and the lowest number of days to emerge flowering head stems and flowers were obtained in soil culture. Overall, it was determined that salicylic acid and thiamine had positive effects on measured traits and are recommended to improve the growth and development of tuberose. Also, considering to the ever increasing use of hydroponic system, it would be justified for the cultivation of tuberose, of course needs more research.
  Keywords: Cut flowers, growth regulators, spraying, substrate, thiamine
 • Mitra Aelaei *, Hajar Narimani, Abbas Bahari, Jafar Mohammadi Pages 245-254
  A standard in vitro mass propagation protocol for development and propagation of valuable flowers such as Anthurium is one of the major procedures and goals in flower industry. Towards developing a commercialized propagation recipe for A. andraeanum cv. Pink, effects of BA and NAA were investigated on regeneration, proliferation and in vitro mass propagation efficiency of cultivar Pink, as well as quantitative and qualitative characteristics. The lateral buds were established in 1/2MS contains different concentrations of BA (0, 0.1, 0.3 mg/l) and NAA (0, 0.04, 0.07, 0.23 mg/l). The longest shoots (average of 23.46 mm), was obtained in 1/2MS containing 0.23 mg/l NAA .The highest number of buds were produced in medium containing 0.23 NAA plus 0.3mg/l BA. The highest root number was emerged in 0.23 mg/l NAA. The highest percentage of regeneration rate obtained in the media containing 0.23mg/l NAA 0.3mg/l BA compared to the control. Obtained protocol can be simply used for in vitro mass propagation of healthy Anthurium plants.
  Keywords: Benzyl adenine, In vitro culture, mass propagation, naphthalene acetic acid, proliferation
 • Bahman Hosseini *, Nasrin Ayyobi, Mohammad Fattahi Pages 255-269
  Abstract: The flavonoid compounds in the Dracocephalum kotschyi has anti-cancer properties and using various methods such as hairy roots production can used to produce valuable secondary metabolites. In this study, the effect of explant type (cotyledon, hypocotyl, leaf and internode) and explants age (1 week leaf, 2 weeks leaf and 4 weeks old leaf) on hairy roots induction percent were surveyed. The transgenic status of hairy roots was confirmed by PCR using rolB genes-specific primers. In order to find optimum culture media for hairy roots growth and proliferation, four types of liquid basal media including, MS, 1/2MS, 1/4 MS and B5 and UV-B elicitor effects in three levels (3 min, 6 min and 9 min) on biochemical characteristics and Rosmarinic acid (RA) contents were investigated. The maximum hairy roots induction was obtained in 1 week leaves old (56.66 %); cotyledon explants (36.66 %), respectively. The highest fresh (4.34 gr) and dry weight (0.31 gr) and lowest fresh (1.04 gr) and dry weight (0.10 gr) was recorded in 1/4 MS and B5 media, respectively. The maximum and minimum antioxidant activities (92.33% and 63 %) were obtained in UV-B exposure time to 6 min radiation and non-transformed hairy roots. High performance liquid chromatography analysis revealed that the production of RA in UV-B (6 min) elicited hairy roots of D. kotschyi was almost 2.5-fold higher than that of the non-transformed roots (34.9 µg /mg DW compared to 13.8 µg /mg DW).
  Keywords: Agrobacterium rhizogenes, antioxidant activitiy, catalase, total flavonoid, Zarrin-giah
 • Fahimeh Ghaemizadeh, Farshad Dashti *, Ali Reza Shafeinia Pages 271-280
  A true understanding of the temporal and spatial expression patterns of the genetic coding of florogenesis in fertile garlic genotypes will facilitate garlic breeding. Herein we studied the expression patterns of gaLFY and AsFT 1, 2, 4 during reproductive development indifferent organs ofbolting, semi-bolting and non-bolting Iranian garlic clones. The highest relative expression of the gaLFY was observed in the meristem of all clones eight weeks after planting, which was 20 fold more in bolting than in non-bolting clone. gaLFY expression was also increased in the inflorescence of bolting clone in comparison to control (eight leaves of non-bolting clone). AsFT4 and AsFT1 were expressed in the bulbs of all clones and at low amount in inflorescence and flowers of bolting clone, respectively. The highest relative expression of the AsFT2 was observed in the leaves of all clones 12 weeks after culture, which was 3.2 times more in bolting than in non-bolting clones. AsFT2 was also expressed in the meristem of bolting and semi-bolting clones. It is suggested that gaLFY plays its role in flowering integration and floral identity and AsFT2 could be a flowering integrator gene in bolting clone. Low expression of gaLFY and AsFT2 in semi- and non-bolting clones causes vegetative to reproductive transition but inhibits complete scape elongation. So that in the non-bolting garlic scape aborts and in the semi-bolting garlic a very short scape forms among the leaves.
  Keywords: Flowering, LEAFY, FLOWERING LOCUS T, Real-Time PCR
 • Nahid Abdi, Hosein Moradi, Mehdi Hadadinejad * Pages 281-292
  This research was performed to evaluate morphological diversity of 40 thornless blackberry genotypes to find their relation with thornless resources. The samples evaluated based on blackberry descriptor in SANRU blackberry collection. Results showed high diversity in empty seed, taste, weight and titrable acidity of fruit with 100, 59, 43 and 42%, respectively. Empty seeds showed positive correlation with number of shoot (0.325) and cross section of stem (0.365) and negative correlation with fruit TSS (-0.393) significantly. Morphological cluster separated two different class of thornless genotypes. The first class included Thornless Evergreen and Everthornless as first (chimera cultivar) and second (tissue cultured cultivar) resources of thornlessness in blackberry and separated based on flower lengths, TSS/TA, seed number and weight traits. The first class included most of evaluated thornless genotypes and it indicated genetic and recessive type of thornlessness (tissue cultured cultivar) which is the most popular cultivar in Mazandaran, Iran. Homonym genotypes identified, too. In second class, the vigorous thornless cultivars which could be related to poly ploiid cultivars belonged to Merton source of thornlessness, separated from others. Therefore, two early sources of thornlessness identified between Iranian genotypes inside of 'Merton thornless'. It seems that other distinct thornless genotypes related to evolution of thornlessness in diverse climate of north of Iran and will be valuable for future studies.
  Keywords: Correlation, dendrogram, morphology, phenology, thornlessness
 • Hamid Koohneshine Leyli, Hassan Hajnajari *, Davoud Bakhshi Pages 293-302
  The experiment was carried out on 560 half sib and full sib hybridsof apple during 2014-2015. This study was conducted on 6 and 7 year-old plants in Seed and Plant Improvement Research Institute, Iran. The program related to composed of 7000 seedlings made by 44 cross combinations (2004-2005) based on morphological marker technique in 2006-2007. The plants were grown in the hybrid orchard obtained through a large screening program to select early and mid-early hybrids. In this study, some important quantitative and qualitative pomological traits were evaluated and genotypes were classified into three groups using cluster analysis based on measured traits. In estimation of correlation between phenological traits, there were no significance relationships between yield per tree and growth vigor, period of flowering, flowering density, ripening time and height of tree, but yield had significance and positive correlation with percent of fruit abscission. Flowering density had no significant effect on some phenological traits. In estimation of heritability of some important traits, the highest and lowest general heritability were from yield and period of flowering (64.10% and 5.75%, respectively). General heritability of early ripening was 41.15 percent.
  Keywords: Breeding, flowering density, half-sib, heritability, hybrid orchard