فهرست مطالب

مدیریت اطلاعات - سال سوم شماره 1 (پیاپی 4، بهار و تابستان 1396)

نشریه مدیریت اطلاعات
سال سوم شماره 1 (پیاپی 4، بهار و تابستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/06/31
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقاله پژوهشی
 • غلامرضا ملک زاده*، آلاء اکرامی فرد، محمود رنجبر صفحات 1-30
  موسسات آموزش عالی به عنوان سازمان هایی که دارای حجم انبوهی از داده ها در حوزه های دانشجویی، برنامه ریزی درسی و منابع انسانی خود هستند، می توانند با استفاده از سامانه های مبتنی بر هوش کسب وکار، اطلاعات مفیدی برای برنامه ریزی و تصمیم گیری خود فراهم نمایند که آن ها را قادر می سازد از چنین اطلاعاتی برای افزایش مزیت های رقابتی خود استفاده کنند. به همین دلیل در پژوهش حاضر تلاش شده است الگویی برای هوش کسب وکار آموزشی دانشگاه ها ارائه شود که مبنای طراحی سامانه های هوش کسب وکار آموزشی دانشگاه باشد. برای ارائه الگوی موردنظر، پس از انجام مطالعات و بررسی ادبیات موضوع، ابتدا مولفه های اثرگذار بر هوش کسب وکار آموزشی شناسایی شد و سپس عناصر و مولفه های آن بر اساس نظر خبرگان آموزشی، احصاء شد که در پنج بخش : مدیریت ثبت نام، حمایت تحصیلی از دانشجو، بهبود وضعیت تحصیلی دانشجو، بهبود محتوای درسی، بهبود روش تدریس اساتید و مدیریت دانش آموختگان قرار می گیرند. پس از تعیین عناصر پیشنهادی و مدل مفهومی برای هوش کسب وکار آموزشی دانشگاه، با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری، عناصر مدل مفهومی پیشنهادی، سطح بندی و مدل سلسله مراتبی آن به دست آمد. بر اساس این مدل سلسله مراتبی، بخش مدیریت دانش آموختگان دارای قدرت نفوذ بالا و در بالاترین سطح و بخش های توسعه مهارت های تدریس اساتید و بهبود محتوای دروس، دارای قدرت نفوذ و وابستگی بالا و در سطح میانه قرار دارند. بخش های بهبود وضعیت تحصیل دانشجویان و بهبود ثبت نام دارای قدرت وابستگی بالا هستند و در پایین ترین سطح قرار می گیرند. این مدل ساختاری تفسیری و سطوح مشخص شده در آن می تواند در پیکربندی سامانه هوش کسب وکار آموزشی دانشگاه همراه با مولفه های هر بخش مورداستفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش عالی، سامانه آموزشی دانشگاه، مدل ساختاری تفسیری، مدل سلسله مراتبی، هوش کسب وکار
 • محمد تقی رضوان*، مصطفی ابویی اردکان، علی زینل همدانی، علی اکبر باطنی صفحات 31-54
  بهبود کیفیت تولید با بهینه سازی شرایط تولید، یک هدف مستمر برای همه شرکت های صنعتی-تولیدی است. کاهش ضایعات و محصولات معیوبی که در اثر عوامل کنترلی در فرآیندهای تولید ایجاد می شوند، همواره از اهداف مدیران شرکت است. فرآیندهای تولید شرکت های فولادسازی نیز از این موضوع مستثنا نیستند. یکی از عیوب سطحی ورق های فولادی، عیب چسبندگی است که نوعی جوش خوردگی لایه ها بوده که در خط تولید در حین باز شدن کلاف آنیل شده و درصورتی که نیروی موردنیاز جهت باز کردن کلاف بیش از استحکام تسلیم باشد، اتفاق می افتد. در صورت بروز این عیب در ورق های فولادی، هزینه های سنگینی به شرکت های فولادسازی وارد می شود. در راستای کاهش عیب چسبندگی می توان داده های عملیاتی فرآیندی را تجزیه وتحلیل و پردازش کرد؛ به گونه ای که انعکاس دهنده مشخصه های تاثیرگذار بر عیب باشد. برای هدایت این کار می توان تکنیک های داده کاوی را مورد بهره برداری قرار داد؛ چراکه این تکنیک ها قادرند دانش را بازیابی کرده و به استخراج قواعد عملیاتی از یک مجموعه داده بپردازند. داده های عملیاتی از مجموعه داده های غیرمتمرکز یک شرکت فولادی گرفته شد و بر اساس متدولوژی استاندارد CRISP-DM مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. مجموعه داده تحت بررسی یک مجموعه داده نامتوازن بوده که با استفاده از ابزارهای شبکه عصبی، رگرسیون لجستیک، ماشین های بردار پشتیبان و درخت تصمیم C5.0 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت که بالاترین دقت، مربوط به درخت تصمیم C5.0 بوده است. بر این اساس، از درخت تصمیم، قوانینی استخراج شد که با تجارب کارشناسان خبره نیز چک و کنترل گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که بهره گیری از داده کاوی برای تجزیه وتحلیل پارامترهای موثر بر عیوب می تواند منجر به بهبود کیفیت گردد؛ زیرا از این رویکرد می توان برای تنظیم پارامترهای عملیاتی فرآیندهای تولیدی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: بازیابی دانش، داده کاوی، درخت تصمیم، شبکه عصبی، عیب چسبندگی، ماشین های بردار پشتیبان
 • بابک سهرابی*، امیر مانیان، فاطمه عباسی، آمنه خدیور صفحات 57-78
  امروزه بسیاری از کالاها ازجمله کتاب از طریق اینترنت و به صورت آنلاین به فروش می رسد و به تبع آن لازم است اطلاعات دقیق تری در ارتباط با کالا در اختیار مشتری قرار داده شود تا تصمیم خریدش آگاهانه و هوشمندانه تر باشد. سایت آمازون، وب سایتی است که اطلاعات کتاب ها را برای خرید آنلاین در اختیار کاربران قرار می دهد. یکی از مشکلات در انتخاب کتاب از سایت آمازون مشخص نبودن زیرشاخه های مربوط به موضوع اصلی است. آگاهی از این زیر موضوع ها خریداران را در انتخاب هوشمندانه تر و درنتیجه خرید بهتر یاری می کند. در این تحقیق تلاش گردیده تا با داده های استخراج شده از سایت آمازون و با استفاده از روش های خوشه بندی و طبقه بندی موضوعات و زیر حوزه های مرتبط با هوشمندی کسب وکار به عنوان نمونه استخراج و درنهایت مدلی جهت پیش بینی موضوعات مرتبط با هوشمندی کسب وکار ارائه گردد. با استفاده از مدل پیش بینی، با ارائه عنوان و مقدمه کتاب های مرتبط با هوشمندی کسب وکار زیر موضوع مرتبط با کتاب پیش بینی می گردد. نتایج تحلیل نشان می دهد هفت خوشه مرتبط با هوشمندی کسب وکار به ترتیب ابزارهای هوشمندی کسب وکار و مصورسازی، رفتار سازمانی، مدیریت فرآیندها و دانش، سیستم های پشتیبانی تصمیم، رهبری، متن کاوی و پایگاه داده است. درنهایت درخت تصمیم و نزدیک ترین همسایه با دقت بالاتری مدل پیش بینی موضوعات مرتبط با هوشمندی کسب وکار را ارائه می نمایند.
  کلیدواژگان: خوشه بندی، داده ساختار نیافته، طبقه بندی، متن کاوی، هوشمندی کسب وکار
 • فیروزه دوخانی، امیررضا اصنافی*، نجلا حریری، فاطمه نوشن فرد صفحات 79-107
  هدف پژوهش حاضر تعیین وضعیت استفاده از ابزارهای وب 2.0 توسط کتابداران و کاربران کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران مبتنی بر پیاده سازی آلتمتریکس است. این پژوهش ازنظر ماهیت، کاربردی است و با استفاده از روش ترکیبی متوالی - تبیینی انجام شده است. لذا ترکیبی از روش های کمی، کیفی به صورت متوالی مورداستفاده قرار گرفت. در بخش کمی پژوهش از دو ابزار پرسشنامه و سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی محقق ساخته استفاده شد. دو پرسشنامه محقق ساخته برای کتابداران و کاربران تدوین شدبه جهت محدودیت تعداد برای کتابداران نمونه گیری صورت نگرفت ولی برای کاربران نمونه بر اساس جدول مورگان تعیین شد و داده های هر دو نمونه توسط نرم افزار اس پی اس اس تحلیل گردید. سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی به عنوان دومین ابزار بخش کمی با استفاده از نرم افزار امکا ایجاد شد. جامعه آماری این بخش کلیه کاربران کتابخانه که از سامانه استفاده کرده اند بود. داده های این سامانه توسط نرم افزار اددیس تحلیل شد. بخش کیفی پژوهش از نوع پژوهش کیفی عام بود، ابزار این بخش مصاحبه ساختاریافته بود و مصاحبه با 12 نفر از کتابداران برای تعیین وضعیت استفاده آن ها از رسانه های مجازی برای ارائه خدمات پس از نصب دونات آلتمتریکس تا جایی ادامه یافت که داده ها به حد اجماع نظری رسیدند. نتایج بخش کمی پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه نشان می دهد میزان استفاده از ابزارهای وب 2.0 موردبررسی در پژوهش، میان جامعه هدف (کتابداران و کاربران) پایین تر از حد متوسط است. در این میان استفاده از شبکه های اجتماعی پیام رسان موبایلی میان کتابداران و کاربران در حد متوسط است. تحلیل ابزار سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی نشان داد میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مندلی و ریسرچ گیت میان کاربران پس از ایجاد سامانه و پیاده سازی آلتمتریکس افزایش یافته است. بر اساس نتایج بخش کیفی پژوهش، کتابداران کتابخانه پس از ایجاد سامانه و تجهیز آن به دونات آلتمتریکس، اقدامات فردی و سازمانی مختلفی برای افزایش استفاده از انواع رسانه های مجازی در کتابخانه انجام دادند. به طور کلی ایجاد سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی در کتابخانه علوم تحقیقات تهران و تجهیز آن به دونات آلتمتریکس و انواع ابزارهای رسانه های مجازی میزان استفاده کاربران از منابع علمی رسانه های مجازی و آشنایی آن ها با ابزار آلتمتریکس را گسترش داد.
  کلیدواژگان: ابزارهای وب 2، آلتمتریکس، رسانه های مجازی، شبکه های اجتماعی، کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • محمدکریم بیات *، علیرضا اسفندیای مقدم، مقصود امیری صفحات 106-137
  ارزیابی کارآیی یکی از مباحث مهم در مدیریت هر سازمان و یا نهادی است که در صدد ارتقاء سطح کارآیی و یا عملکرد وضعیت موجود سازمان خود است. رویکردهای مختلفی برای ارزیابی کارآیی وجود دارد. یکی از رویکردها یا الگوهای ارزیابی کارآیی، «تحلیل پوششی داده ها» است که روشی ناپارامتریک و مبتنی بر داده هایی است که از شاخص های ورودی و خروجی بدست می آید. هدف پژوهش حاضر تعیین شاخص های مناسب ارزیابی کارآیی، میزان کارآیی، کارآمد یا ناکارآمد بودن و رتبه بندی کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی ایران، با توجه به این رویکرد است. این پژوهش از نوع توصیفی است و برای جمع آوری داده ها از روش پیمایش و از دو پرسشنامه استفاده شده و برای اجرای ارزیابی کارآیی کتابخانه-های مرکزی، از مدل BCC که یکی از الگوهای تحلیل پوششی داده ها است و همچنین از مدل دیگری با نام مدل وزن های مشترک استفاده گردید. ارزیابی کارآیی 41 کتابخانه مرکزی دانشگاهی دولتی در ایران نشان داد که تنها یک کتابخانه به عنوان کتابخانه کارآمد و در سطح عالی، 8 کتابخانه در سطح خیلی خوب، 13 کتابخانه در سطح خوب، 7 کتابخانه در سطح متوسط، و 12 کتابخانه در سطح ضعیف قرار دارند.
  کلیدواژگان: ارزیابی، کارآیی، کتابخانه دانشگاهی، ایران، تحلیل پوششی داده ها، وزن مشترک
 • محمدرضا تقوا *، مسعود ظهرابی، زهره دهدشتی شاهرخ صفحات 143-161
  بشر امروزی با دشواری های شیوه های ناپایدار از زندگی مواجه است که تلاش برای رسیدن به رشد اقتصادی و افزایش درآمد با از بین بردن منابع طبیعی و تخریب اکوسیستم ها باعث شده است تا بسیاری از مردم گرایش های محیط زیستی را فراموش نمایند و درنتیجه اغلب در برابر هر نوع تغییر لازم به منظور اقتصادی پایدار و انسان دوستانه مقاومت نمایند. جهانی شدن، به تدریج، باعث گسترش صنعت و فناوری های پاک و سبز شده و پیروی از اصول اقتصاد سبز را الزام آور می کند؛ بنابراین تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان، بیش ازپیش مجبور می شوند معیارها و شاخص های خود را به ویژه ازنظر ملاحظات محیط زیستی ارتقاء دهند تا نیازهای مشتریان سختگیر را پاسخگو باشند. در این پژوهش از طریق مصاحبه های هدفمند و مطالعات کتابخانه ای، شاخص های فناوری اطلاعات سبز و پایداری اقتصادی شناسایی گردید. سپس پرسشنامه الکترونیکی در میان مدیران، مشاوران و خبرگان فناوری اطلاعات سازمان های ایرانی توزیع شد. درمجموع اطلاعات 108 پرسشنامه در مدت یک ماه جمع آوری و اطلاعات 99 نمونه موردبررسی قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها در قالب مدل معادلات ساختاری و از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. این مطالعه ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش های پژوهش، پیمایشی - توصیفی است. نتایج بیانگر این است که سازمان های کوچک و متوسط ایران می توانند از طریق شاخص های فناوری اطلاعات سبز (چرخه عمر، زیرساخت، توانمند ساز، سازمان و روش ها) سازمان خود را در جهت پایداری اقتصادی هدایت نمایند.
  کلیدواژگان: پایداری اقتصادی، پایداری سازمانی، سازمان های ایرانی، سازمان های کوچک و متوسط، فناوری اطلاعات سبز
 • صدیقه احمد فصیح، مریم ناخدا*، محمدرضا اسماعیل گیوی، فهیمه باب الحوائجی صفحات 163-180
  هدف این پژوهش، ارائه مدل مدیریت بحران برای پیشگیری و مقابله با بحران در سازمان های اسنادی (آرشیوی) کشور است. روش پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق گردآوری گردید. جامعه پژوهش، شامل 20 نفر از متخصصان مدیریت بحران و نیز مدیران مراکز آرشیوی در ایران بودند و از نمونه گیری هدفمند برای انتخاب مصاحبه شوندگان استفاده شد. تحلیل داده در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. یافته های مدل پارادایمی حاصله، شامل بخش های شرایط علی، راهبردها، شرایط مداخله گر و زمینه ای و نیز پیامد حاصل از آن ها است. شرایط علی در دو مقوله بحران های داخلی، بحران خارجی مانند بحران های طبیعی و بحران های انسان ساخت جای گرفته است. شرایط مداخله گر و زمینه ها از مقوله هایی ازجمله عدم آموزش تخصصی کارکنان، عدم وجود شرایط محیطی مناسب و مکانیسم های مدیریتی (ایجاد انگیزه در کارکنان)؛ محل ساختمان آرشیو؛ استفاده از انواع تجهیزات آرشیوی برای مقابله با آتش سوزی، استفاده از نقشه بحران در حین بحران و مسائل مرتبط با نیروی انسانی تشکیل شده است. برای پیشگیری و مقابله با بحران در آرشیوها، لازم است راهبردهایی چون آموزش نوین تاب آوری، آموزش نحوه استفاده اسناد برای کاربران؛ تصمیم گیری در شرایط بحرانی، استانداردسازی ساختمان و تجهیزات (عدم استفاده از اسکلت فولادی در ساختمان آرشیو، استفاده از اسکلت بتون مسلح و نیز استفاده از دیوارها و درها و کف ها پوش های ضد حریق) در ساختمان آرشیو اتخاذ شود. درنهایت پیامد اجرای فرایند مدیریت بحران در آرشیوهای ایران، کاهش و یا از بین رفتن اثرات بحران های داخلی و خارجی خواهد شد.
  کلیدواژگان: آرشیوها، روش داده بنیاد، مدیریت پیش از بحران، مدیریت حین بحران
|
 • Gholamreza Malekzadeh *, Ala Ekramifard, Mahmod Ranjbar Pages 1-30
  Higher education institutions have a huge amount of data in student domains, curriculum and human resources that contain useful information for planning and decision making. Universities can use such information to increase their competitive advantage through Business Intelligence systems. For these reasons, the present study attempts to investigate a model for the business intelligence of universities. To achieve the desired model, after studying and reviewing the literature, the effective components on the design of the model were identified and then the elements and components of business intelligence in the university based on the opinions of the educational expert panel were extracted. The proposed model includes five sections: registration management, student support, improvement of student's academic status, improving the content of the course, improving the teaching methodology and management of the graduates. After identifying the main elements of the proposed and conceptual model for the business intelligence of the university, by using the Structural Modeling Interpretative Method, the elements of the proposed conceptual model, a hierarchical model were obtained. Based on this hierarchical model, the graduate management has a high penetration power and is at the highest level, and the development of teaching skills and improvement of the content of the courses, have high and moderate influence and affiliation, but improvement of students’ education and enrollment is high and they are at the lowest level. These levels can be used to configure the university business intelligence system along with the components of each section.
  Keywords: Business Intelligence, Enrollment management, Higher Education, University education system
 • Mohammad Taghi Rezvan *, Mostafa Abouei, Ali Hamedani, Ali Akbar Bateni Pages 31-54
  Improving the quality of products by optimizing production procedures is a continuous goal for all industrial-manufacturing companies. Reducing waste and defective products through controlling factors in production processes is always a goal of managers’ steel companies. One of the surface defects appears in steel coils is sticker issue, which is a kind of layers welding that occurs in the production line during the opening of the annealed coil when the force required to open the coil is greater than the Surrender Strength. To reduce the stickers’ issue, operational data of the production process of cold rolling analyzed and presented in a fashion that reflects the effective features create this defect. For this purpose, data mining techniques can be exploited, because these techniques can retrieve knowledge and extract operational rules from a dataset. The dataset under examine was analyzed using neural network, logistic regression, support vector machines, and decision trees. Experimental results reveal the highest accuracy is related to decision tree C5.0. Accordingly, from this decision tree, rules were extracted which were checked and controlled by the experts. The results showed that the use of data mining to analyze the parameters affecting sticker defects can lead to improved quality, because this approach can be used to adjust the operational parameters of the manufacturing processes.
  Keywords: Data mining Sticking defect, Decision tree, Knowledge discovery, Logistic regression, Neural network, Support vector machine
 • Babak Sohrabi *, Amir Maniyan, Fateme Abbasi, Ameneh Khadivar Pages 57-78
  In recent years, the volume of data and information exchanged over web pages, social networks, emails, and blogs is increasing. Most of the information that is exchanged and stored is in text format, which is very valuable given the huge amount of text data that is analyzed and discovered from these data. Text mining is one of the most important methods to extract knowledge from structured data which help organizations to achieve their goals. These days most of products like books purchased via internet or online. So that customers need dedicated information to make the decision to buy products more intelligently and smartly. Amazon is one of trading website which give related information to their customer for online buying. One of problem for these method for buying books is subcategory of books is not cleared which customer may buy unwanted books. In this research we tried to present predicting model to predict topic related to Business Intelligence by using text mining methods. Results show that Business Intelligence tools and visualization, behavioral organization, process management, decision support system, leadership, text mining and database are seven clusters which related to Business Intelligence.
  Keywords: Business Intelligence, Text Mining, Clustering, Classification, Structured Data
 • Firoozeh Dokhani, Amir Reza Asnafi *, Nadjla Hariri, Fatemeh Nooshinfard Pages 79-107
  This study aimed to investigate the familiarity of librarians and users of the Central Library of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran with Web 2.0, on the implementation of Altimetrics. In essence, this study was an applied research and has been carried out using a Sequential-Explanatory Mixed Method Design. Therefore, a combination of quantitative and qualitative methods has been used. Questionnaires and structured interviews were used in quantitative and qualitative research. Two questionnaires were developed for librarians and users. The target population of this section was all librarians and users of the Library of Science and Research University in Tehran. Due to the limited number of librarians, sampling was not performed, but for users sample based on Morgan's table, Data were analyzed by SPSS. The Information Management System was created as the second part of the quantitative tool with the help of OMEKA. The target population of this section was all library users who used the system. Data was analyzed by Addthis. The qualitative part of the research was a general qualitative research method and the target society was considered as the whole librarian because of limited population. Structured interview was used and interviews with 12 librarians continued to be used to reach the consensus level. The results of quantitative part of the research show that using virtual media tools among target population has been evaluated below the average. Meanwhile, the use of Mobile messenger tools in both groups is moderate. Also, the analysis showed that the use of some social networks, including Mendly and Research Gate, has increased among users after the creation of The InformationManagement System. Based on the results of the qualitative part of the research, the use of virtual media among users and librarians has increased after implementation of the altmetrics button. Creating The Information Management System at the library site and equipping it with the altmetrics button and variety of virtual media tools expanded the user's use of virtual media and familiared them with altmetrics. Librarians also took important steps to use the examined tools to better Services the library.
  Keywords: Web 2.0 Tools, Virtual Media, Social Networks, Altmetrics, Central Library of Islamic Azad University of Science, Research branch of Tehran
 • Mohammadkarim Bayat *, Alireza Isfandyari-Moghadam, Maghsoud Amiri Pages 106-137
  Performance appraisal is one of the key issues in managing any organization or institution that seeks to improve the level of performance or performance of its organization's existing situation. There are different approaches to evaluating performance. One of the approaches or performance evaluation patterns is the "Data Envelopment Analysis", which is a nonparametric method based on the data obtained from the input and output indices. The purpose of the present study is to determine the appropriate indicators for assessing the efficiency, efficiency, efficiency, or inefficiency of the central libraries of Iranian universities, according to this approach. This research is descriptive. For collecting data, a survey method has been used and two questionnaires have been used. For performance evaluation of central libraries, the BCC model is one of the patterns of data envelopment analysis, as well as another model common weights was used. An evaluation of the effectiveness of 41 central government academic libraries in Iran showed that only one library was efficient and excellent, 8 libraries very good, 13 libraries good, 7 libraries medium-level, and 12 libraries at poor levels are located.
  Keywords: performance measurement, Efficiency, Academic library, Iran, DEA, CSW
 • Mohammad Reza Taghva *, Masoud Zohrabi, Zohreh Dehdashti Shahrokh Pages 143-161
  Nowadays, human faces with difficulties of unsustainable ways of life, since efforts to achieve economic growth and increase incomes through destroying natural resources and ecosystems have caused many people to forget environmental trends and therefore often resist any kind of change necessary for a sustainable and humanitarian economy. Globalization, gradually, has resulted in development of industry and clean and green technologies, and this makes compliance with the principles of green economy necessary. Therefore, manufacturers, importers and exporters are increasingly forced to upgrade their metrics and indicators, especially from the environmental point of view, to meet the demands of rigorous customers. In this research, the indicators of green information technology and economic sustainability were identified through targeted interviews and library studies. Then electronic questionnaire was distributed among managers, consultants and IT experts. Totally, 108 questionnaires were collected during one month and data of 99 samples were reviewed. Data analysis conducted in the form of structural equation modeling and least minor squares method. This paper was an applied study in terms of purpose and survey- descriptive in terms of research methods. The results showed that organizations can lead themselves to economic sustainability through the indicators of green information technology (life cycle, infrastructure, empowerer, organization and methods.
  Keywords: Corporate Sustainability, Economic Sustainability, Green Information Technology, Iranian organizations, SMEs
 • Sedigheh Ahmadi Fasih, Maryam Nakhoda *, Mohammad Reza Esmaeli Givi, Fahimeh Babalhavaeji Pages 163-180
  The purpose of this research is to present a crisis management model in the archival centers of Iran during the pre-crisis and confronting stage. The present study was conducted with a qualitative approach using the grounded theory method. Data was collected using semi-structured interviews. Data saturation was a major factor in determining sample size. The research population included 20 crisis management specialists and managers of archives in Iran. Data analysis was performed in three stages: open, axial, and selective coding. The paradigmatic model derived from the findings of the research includes the sections of the causal conditions, strategies, intervening conditions and the underlying conditions and their outcomes. The causal conditions are located in two categories of internal crises such as biological crises and lack of proper management, and external crises such as natural disasters, fires and human-made crises. Intervener conditions and backgrounds include categories such as lack of specialist staff training, lack of appropriate environmental conditions and management mechanisms, archival building, use of the crisis map during a crisis, and use of a variety of archival equipment to confront with fire, and human resources issues. To prevent and confront the effects of the crisis in archives, some strategies are required such as modern education for resilience, teaching how to use records, decision-making in crisis conditions standardizing buildings and equipment (non-use of steel skeletons in building archives, use of concrete skeletons Armed or metal, as well as the use of walls and doors and floors of anti-fire covers) in the building of archives and the establishment of multi-layer protective systems for the protection of documents.
  Keywords: Archives, Grounded theory method, Pre-crisis management