فهرست مطالب

محیط زیست طبیعی - سال هفتاد و یکم شماره 1 (بهار 1397)
 • سال هفتاد و یکم شماره 1 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مریم احمدوند *، جابر سلطانی، سید ابراهیم هاشمی گرمدره، مریم وراوی پور صفحات 1-10
  بیوچار زغال تهیه شده از زیست توده گیاهی و ضایعات کشاورزی تحت شرایط اکسیژن محدود است. در فرآیند تهیه این زغال دی اکسید کربن در اتمسفر آزاد نمی شود و از این رو سرشار از کربن است. مطالعات بسیاری به بررسی توانایی بیوچار در بهبود وضعیت خاک وحفظ مواد مغذی خاک پرداخته اند. ولی تاکنون مطالعات انگشت شماری به بررسی تاثیر بیوچار در حذف نیترات از زه آب ها پرداخته اند. فرض تحقیق حاضر این است که بکارگیری بیوچار به جای مواد خام کربنی در بیوراکتور حذف نیترات، بدلیل دارا بودن مقادیر بالاتر کربن، می تواند باعث حذف کارآمدتر نیترات از زهکش های زیرزمینی گردد. به منظور ارزیابی اثر ترکیب های مختلف بیوچار (0، 10، 15،20 و30 درصد) و همچنین اثر مقادیر مختلف غلظت نیترات ورودی (40 و 160 میلی-گرم در لیتر) بر عملکرد بیوراکتور حذف نیترات، بیوراکتورهایی با لوله های پلی اتیلنی با ارتفاع 125 سانتی متری شبیه سازی شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد، درصد حذف نیترات در ستون های آزمایش به طور معنی داری تحت تاثیر درصد بیوچار به کار رفته در آن ها قرار دارد و بیشترین مقدار آن در ستون های حاوی 30 درصد بیوچار (4/96 درصد) و کمترین مقدار آن در تیمار شاهد (7/80 درصد) مشاهده شد. همچنین اثر غلظت نیترات ورودی بر درصد حذف نیترات معنی دار و درصد حذف نیترات در تیمار C2 (160 میلی گرم در لیتر) کمتر از تیمار C1 (40 میلی گرم در لیتر) و به ترتیب 9/89 و 4/91 درصد بود.
  کلیدواژگان: بیوچار، نیترات، بیوراکتور، زهکش زیرزمینی
 • میترا السادات اسمعیل زاده حسینی *، حمیدرضا عظیم زاده، حمید سودایی زاده صفحات 11-24
  غبار ریزشی شامل ذرات معلق با اندازه ی کوچکتر از 100 میکرون است که بر سطح زمین رسوب می کند. گرد و غبار نقش مهمی در انتقال آلاینده های محیط زیست بر عهده دارد. یکی از این آلاینده ها استرانسیم می باشد که از منابع طبیعی و انسانی وارد اتمسفر می شود و از طریق غبار ریزشی به سطح زمین می رسد. استرانسیم به علت داشتن مسیرهای حمل و نقل مشترک با کلسیم می تواند منجر به خطر انداختن سلامت انسان شود. هم چنین وجود ایزوتوپ های رادیو اکتیو استرانسیم از جمله استرانسیم 90 به علت اختلال در جریان خون بسیار مضر است. در این پژوهش با هدف بررسی توزیع و فراوانی استرانسیم، وجود رادیو ایزوتوپ های استرانسیم در غبار ریزشی انجام شد. پس از انتخاب ایستگاه های نمونه برداری با توزیع مناسب در سطح شهر یزد، از تله های رسوب گیر تیله ای استفاده و نمونه های غبار به صورت ماهیانه به مدت یک سال برداشت شد. به منظور بررسی تغییرات غلظت استرانسیم در نمونه های غبار از دستگاه اشعه ایکس فلورسانس (XRF) و برای تعیین رادیو ایزوتوپ ها استرانسیم از شمارنده گایگرمولر استفاده گردید. نقشه ی پهنه بندی و توزیع مکانی استرانسیم در سطح شهر در نرم افزار Arc GIS تهیه شد. نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین غلظت استرانسیم از قسمت شرق به سمت مرکز شهر و کمترین مقدار مربوط به شمال غرب شهر می باشد. نتایج پهنه بندی استرانسیم نشان دهنده ی بالاترین مقدار استرانسیم در مرکز شهر از خیابان کاشانی تا میدان مهدیه می باشد. بررسی ایزوتوپ های رادیواکتیو استرانسیم نشان داد که نمونه های برداشت شده فاقد ایزوتوپ های رادیو اکتیو می باشد. بنابراین خطر زیست محیطی رادیوایزوتوپ های استرانسیم در غبار ریزشی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: غبار ریزشی، رادیو ایزوتوپ، استرانسیم
 • حسن اکبری *، حسین وارسته مرادی، حمیدرضا رضایی، ناصر باغستانی میبدی، حسین عباسیان صفحات 25-37
  در این مطالعه، ظرفیت برد تغذیه ای زیستگاه جبیر ((Gazella bennettii shikarii Groves، 1993)در یکی از خشک ترین مناطق حوزه انتشار گونه در ناحیه ایران مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا به تعیین دوره بحرانی و مدت (طول) آن در پناهگاه حیات وحش دره انجیر پرداخته شد. پس از آن با توجه به ارجحیت غذایی گونه ها در فصل بحرانی، میزان تولید با استفاده از روش نمونه برداری مضاعف در محدوده زیستگاه های مطلوب جبیر برآورد گردید. در ادامه با لحاظ یکی از پارامترهای حد مجاز بهره برداری یا ارزش رجحانی برای هر گونه گیاهی، میزان علوفه قابل دسترس برآورد گردید و بعد از کم کردن سهم رقیب ها و تعیین نیاز روزانه جبیر، ظرفیت برد تغذیه ای زیستگاه جبیر در منطقه برآورد شد.
  نتایج نشان داد در سال مطالعه، پناهگاه حیات وحش دره انجیر ظرفیت 626 راس جبیر را دارد. به عبارتی دیگر حداکثر تراکم جبیر در منطقه مورد مطالعه می تواند 34/2 راس جبیر در یکصد هکتار باشد. اگرچه با توجه به کاهش جدی جمعیت جبیر منطقه به دلیل شکار بی رویه، در حال حاضر منابع غذایی در دسترس در فصل بحرانی، محدودکننده رشد جمعیت فعلی گونه نیست، اما با توجه به برآورد نقطه ای تراکم جبیر می توان دره انجیر را یکی از خشک ترین زیستگاه های حوزه انتشار این گونه در دنیا قلمداد نمود. همچنین بر اساس نتایح بدست آمده گونه رمس (Hammada salicornica) بالاترین سهم را در تامین نیاز غذایی جبیر در منطقه برعهده داشته و پیشگیری از چرای شتر در پناهگاه در تمام فصول، برای حفظ میزان تولید این گونه گیاهی مورد پیشنهاد است.
  کلیدواژگان: جبیر، ظرفیت برد تغذیه ای، فصل بحرانی، نمونه برداری مضاعف
 • امیرحسین حمیدیان *، فرزانه احراری، محمدرضا دوستی صفحات 39-51
  امروزه به علت خشکسالی وکمبودآب،استفاده ازآب های نامتعارف به ویژه پساب حاصل ازتصفیه فاضلاب شهری درکشاورزی اهمیت ویژه ای پیداکرده است. ازعوامل محدودکننده استفاده ازاین پساب هاوجودعناصرسنگین درآن هامی باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه غلظت فلزات سنگین کروم، مس و نیکل در اندام های گیاه یونجه تحت دو مدل آبیاری است. نمونه های ریشه، ساقه و برگ گیاه یونجه جهت تعیین میزان غلظت فلزات سنگین از دو ناحیه: 1- آبیاری شده با پساب تصفیه شده و 2- آبیاری شده با آب چاه، جمع آوری شد. نمونه های گیاهی خشک شده، هضم اسیدی شد و غلظت Cr ، Cu و Ni با استفاده از دستگاه ICP-OESاندازه گیری شد. بیشترین غلظت فلزات مورد مطالعه در ریشه گیاه یونجه تحت تاثیر دو نوع آبیاری وجود داشت. مقایسه سطح فلزات سنگین مورد مطالعه با غلظت های بحرانی در گیاهان نشان داد که غلظت این فلزات به محدوده خطرناک برای گیاه نرسیده است به استثنای ریشه یونجه آبیاری شده با آب شهری که از نظر فلز کروم پتانسیل قرارگیری در محدوده بحرانی را دارا است. طبق نتایج آزمون تی مستقل، تنها برای فلز کروم، دو نوع آبیاری تفاوت معنی دار آماری نشان دادند. نتایج تجزیه واریانس یک طرفه و مقایسه میانگین توکی نیز نشان دهنده این بود که بین ریشه، ساقه و برگ یونجه از نظر غلظت فلز کروم و نیکل اختلاف معنی دار آماری وجود داشته اما از نظر فلز مس اینگونه نبوده و اختلاف معنی دار آماری بین سه اندام ریشه، ساقه و برگ مشاهده نشده است. براساس نتایج تحقیق حاضر، آبیاری با پساب تصفیه شده بیرجند از نظر تجمع فلز سنگین کروم، مس و نیکل آثار سوئی بر گیاه یونجه نداشته است.
  کلیدواژگان: عناصر سنگین، فاضلاب، کشاورزی، زنجیره غذایی، غلظت بحرانی
 • سید محمد اسماعیل ذاکری، مرتضی اصغری *، منوچهر وثوقی، قدرت الله صباحی صفحات 53-64
  افزایش روزافزون پساب های کشاورزی به خصوص آفت کش ها در روان آب ها، آب های سطحی و زیر سطحی و ایجاد خطرات زیست محیطی ناشی از این آلاینده ها سبب گردیده است که حذف آن ها از پساب های صنعتی، شهری و روستایی از اهمیت ویژه ای برخوردار گردد. وجود آفت کش ها در پساب ها و مخاطرات زیست محیطی ناشی از آن، نگرانی های عمیقی را درباره سلامت عمومی ایجاد کرده است. پاراکوات (از جمله پرمصرف ترین علف کش ها در ایران و جهان می باشد که به دلیل فعالیت های انسانی، به طور پیوسته مقدار آن در آب در حال افزایش می باشد. از عوارض عمده این آلاینده، بیماری پارکینگسون می باشد. در سال های اخیر، استفاده از فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته، بر پایه تولید گونه های اکسنده قوی جهت حذف کامل این ترکیبات پیچیده و خطرناک، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در میان روش های اکسیداسیون پیشرفته، فرایندهای فتوکاتالیستی کارایی بالایی در تخریب انواع مواد آلی به مواد زیست تخریب پذیر، کربن دی اکسید و آب دارند. در این تحقیق، ابتدا به بررسی دقیق فرایند فتوکاتالیستی پرداخته و سپس با استفاده از نانوفتوکاتالیست اکسید تیتانیوم (TiO2 )بهینه شده با لانتانید و گوگرد، اقدام به حذف آلاینده خطرناک کشاورزی پارکوات (گراماکسون) تحت تابش نور مرئی گردید. همچنین اثر پارامترهای عملیاتی شامل میزان نانوفتوکاتالیست، مقدار پراکسیدهیدروژن و حجم آلاینده بر روی بازدهی حذف فتوکاتالیستی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که با به کارگیری مقدار 1/0 گرم نانوفتوکاتالیست و دو میلی لیتر پراکسیدهیدروژن در 50 میلی لیتر آلاینده، می توان 8/71درصد از آلاینده گراماکسون را طی مدت چهار ساعت تحت تابش نور مرئی، تجزیه کرد.
  کلیدواژگان: نانوفتوکاتالیست، آفت کش ها، پاراکوات، نورمرئی، پراکسید هیدروژن
 • ندا رنجبر *، محمود رضا همامی، مصطفی ترکش، جواد شاهقلیان صفحات 65-78
  اولین گام برای حفاظت یک گونه آگاهی از نیازمندی های زیستگاهی آن گونه است. مدل های مطلوبیت زیستگاه یکی از ابزارهای در دسترس در جهت توسعه ی دانش ما در مورد عوامل موثر بر مطلوبیت زیستگاه گونه ها می باشند. بز وحشی گونه ا ی آسیب پذیر است که پراکنش وسیعی در ایران دارد. با این وجود مطالعات اندکی در مورد اکولوژی این گونه صورت پذیرفته است. هدف این مطالعه مدل سازی فصلی مطلوبیت زیستگاه و ارتباطات زیستگاهی بز وحشی در پارک ملی کلاه-قاضی بوده است. رویکرد رگرسیون لجستیک با استفاده از نقاط حضور و عدم حضور برای مدل-سازی مطلوبیت زیستگاه به کار گرفته شد. بر اساس نتایج این مطالعه، ارتفاع از سطح دریا، فاصله تا آبشخور، فاصله تا مناطق مسکونی، فاصله تا جاده های عمومی و فاصله تا مسیرهای محیط بانی به عنوان با اهمیت ترین متغیرها در تعیین مطلوبیت زیستگاه بز وحشی شناخته شدند. بر اساس نقشه های مطلوبیت زیستگاه تولید شده در فصل زمستان تمرکز گله ها در حاشیه مناطق کوهستانی به چشم می خورد. اما در فصل پاییز از این تمرکز کاسته می شود و پراکنش افراد شکل یکنواخت تری به خود می گیرد . مساحت زیستگاه های مطلوب در فصل زمستان بیش تر از فصل پاییز بود. صحت هر دو مدل زمستانه و پاییزه نشان دهنده کارایی خوب مدل هاست. نتایج حاصل شده می تواند برای حفاظت بز وحشی در گستره ی پراکنش آن به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: مدل مطلوبیت زیستگاه، Capra aegagrus، رگرسیون منطقی، پارک ملی کلاه قاضی
 • محمدصادق فرهادی نیا، سهراب اشرفی *، حمید فرحمند، محمدرضا اشرف زاده، محمد کابلی صفحات 79-92
  بررسی جایگاه تبارشناختی و تنوع ژنتیکی جمعیت ها از اهمیت به سزایی در برنامه ریزی کارامد به منظور حفاظت از حیات وحش برخوردار است. در این میان، گونه های در معرض خطر انقراض که از آنها بر اثر عوامل مختلف جمعیت های لک های باقیمانده است، از اولویت خاصی برخوردار بوده و تبیین جایگاه و وضعیت ژنتیکی آنها در برنامه ریزی بلندمدت برای حفاظت از آنها موثر است. در این مطالعه، پلنگ ایرانی با حوزه انتشار وسیع خود در سرتاسر کشور مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی تبارشناختی و تنوع ژنتیکی پلنگ ایرانی، جایگاه ژن NADH5 در ژنوم میتوکندریایی به طول 550 جفت باز با استفاده از دو جفت آغازگر در 38 نمونه بافت از پلنگ از بیوم های مختلف کشور مورد تحلیل قرار گرفت. درمجموع سه هاپلوتایپ شناسایی شد. نتایج این مطالعه عدم تمایز ژنتیکی مکانی پلنگ ها را در سرتاسر کشور و حتی فراتر از آن در حوزه پراکنش پلنگ ایرانی در مرکز و غرب آسیا نشان داد. بر اساس یافته ها، پلنگ ایرانی در مقایسه با سایر زیرگونه های پلنگ یا برخی گوشتخواران بزرگ جثه ایران، از تنوع ژنتیکی پایین تری برخوردار است. نتایج این مطالعه نشان دهنده اهمیت و ضرورت ارتقای حفاظت در حوزه پراکنش هاپلوتایپ اختصاصی زاگرس به منظور پیشگیری از انقراض آن است.
  کلیدواژگان: پلنگ ایرانی، تبارشناسی، NADH5، تنوع ژنتیکی
 • مجید لطفعلیان *، نسترن زارع، اصغر فلاح، سید محمد حجتی، پژمان ایمانی صفحات 93-107
  استفاده از اسکیدرهای چرخ لاستیکی، عملیاتی معمول برای خروج چوب از عرصه قطع است، هر چند گاها سبب بعضی مشکلات زیست محیطی می شود. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر چوبکشی بر تنوع زیستی زادآوری درختی و پوشش علفی در اطراف مسیر چوبکشی بوده است. این پژوهش در پارسل 8 سری گردشی از جنگل های چوب و کاغذ مازندران به انجام رسید. دو پلات 400 متر مربعی در فواصل منظم در هر طرف مسیر چوبکشی در نظر گرفته شد که در این پلات ها 9 میکروپلات 2×2 متر برای اندازه گیری تعداد زادآوری درختی و درصد پوشش علفی اندازه گیری شد. شاخص های تنوع زیستی (Shannon-wiener، Simpson)، شاخص های غنا (Menhinick، Margalef) و شاخص یکنواختی (Equitability or Evenness) با استفاده از نرم افزار PAST محاسبه گردید. آنالیز داده ها به کمک نرم افزار SPSS به انجام رسید. نتایج این تحقیق نشان داد که مقادیر اسیدیته، هدایت الکتریکی، ازت، پتاسیم، کلسیم و کربن خاک در فواصل مختلف از مسیر چوبکشی اختلاف معنی داری ندارند و همچنین میانگین شاخص های تنوع، غنا و یکنواختی در فواصل مختلف از مسیر چوبکشی اختلاف معنی داری ندارد و بنابراین تنوع زیستی زادآوری درختی و پوشش علفی در اثر چوبکشی تغییری نکرده است.
  کلیدواژگان: چوبکشی، زادآوری درختی، پوشش علفی، تنوع زیستی
 • اصغر مصلح آرانی *، مهری خسروی، حمید عظیم زاده، حمید سودایی زاده، اصغر سپه وند صفحات 109-123
  پژوهشی با هدف بررسی تاثیر کاربرد غلظت های مختلف سرب ( 0 (شاهد)، 200، 500 و 1000 میلی گرم بر لیتر) بر جذب آن در دو گیاه سرو (Thuja orientalis) و زیتون(Olea europaea) اجرا گردید. نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش غلظت سرب غلظت این عنصر در دو گیاه افزایش یافت. بالاترین میزان غلظت سرب در ریشه زیتون در غلظت 1000 حدود mg/kg 101 بود که mg/kg 38 ( 6/37 درصد) آن به برگ ها منتقل شد. بالاترین میزان غلظت سرب در ریشه سرو در غلظت 500 حدود mg/kg 235 بود که mg/kg 30 ( 7/12 درصد) آن به برگ ها منتقل شد. همچنین میزان پرولین در گیاه سرو در دو غلظت 500 و 1000 میلی گرم بر لیتر به طور معنی داری بیشتر از 200 میلی گرم بر لیتر و شاهد بود. پرولین و قند های محلول در گیاه زیتون فقط در غلظت 200 میلی گرم بر لیتر سرب افزایش یافت. با افزایش غلظت سرب میزان قند های محلول در گیاه سرو نیز افزایش نشان داد و بیشترین میزان قند در غلظت 500 میلی گرم بر لیتر مشاهده شد. طی آزمایش مجزا بر روی نمونه خاک به کار رفته در گلدان های کشت زیتون و سرو، ضرایب معادله هم حرارت جذب لانگمویر به دست آمد. نتایج این آزمون نشان داد در شرایط خاکی این آزمایش حداکثر مقدار جذب سزب 1000 میلی گرم در یک کیلوگرم خاک است. بر اساس نتایج این تحقیق به نظر می رسد که دو گیاه مورد مطالعه تحت شرایط این آزمایش قادر به رشد در خاک آلوده به سرب بودند و در این میان عملکرد سرو بهتر بود. انجام تحقیقات بیشتر توصیه می شود.
  کلیدواژگان: زیتون، سرو، پرولین، گیاه پالایی، سرب
 • مهرنوش نوروزی *، مصطفی باقری توانی، شقایق قدرتی، آمنه امیرجنتی صفحات 125-137
  هدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان تجمع پنج فلز سنگین سرب، کادمیوم، جیوه، آرسنیک و کروم در بافتهای عضله، کبد و آبشش ماهی کفال طلایی Liza aurata، در حوزه جنوبی دریای خزر بود. نمونه برداری از 100 عدد ماهیان بالغ کفال، از 10 ایستگاه در دو دوره رسیدگی جنسی (فصل پاییز) و استراحت جنسی (فصل بهار) انجام گردید. جهت اندازه گیری غلظت فلزات سنگین بافتهای عضله، کبد و آبشش هر یک از ماهیان تفکیک گردید. استخراج فلزات از بافتهای مورد نظر از روش هضم با استفاده از مخلوط اسید استفاده شد. تعیین غلظت بوسیله دستگاه جذب اتمی مجهز به سیستم کوره گرافیتی انجام شد. میزان جذب فلزات سنگین در بافت عضله در دوره رسیدگی جنسی به ترتیب سرب، کادمیوم، جیوه، آرسنیک و کروم با میانگین 40/1، 43/0، 16/0، 07/0 و 54/0 میکروگرم برگرم بود و در دوره استراحت جنسی به ترتیب با میانگین 90/1، 93/0، 24/0، 12/0 و 61/0 میکروگرم برگرم بود. در کل میزان جذب فلزات سنگین در دوره استراحت جنسی (As˂Hg˂Cr˂Cd˂Pb) بیشتر از دوره رسیدگی جنسی (As˂Hg˂Cd˂Cr˂Pb) بود. میزان تجمع فلزات بین سه بافت به صورت کبد> آبشش > عضله بود و این اختلاف معنی دار بود. طبق دادهای ثبت شده از فلزات سنگین در بافت عضله در مقایسه با حد مجاز اعلام شده توسط سازمان بهداشت جهانی و انجمن بهداشت ملی و تحقیقات پزشکی استرالیا هر پنج فلز Pb، Cd ، Cr ، Hg و As بالاتر از حد مجاز استاندارد جهانی بود، بنابراین مصرف این ماهی برای سلامتی انسان ضرر دارد.
  کلیدواژگان: فلزسنگین، تجمع زیستی، دوره جنسی، دریای خزر، کفال طلایی
|
 • Maryam Ahmadvand *, Jaber Soltani, Seyed Ebrahim Hashemi Garmdare, Maryam Varavipour Pages 1-10
  Biochar is a coal produced from plants biomass and agricultural waste in limited Oxygen condition. In the process of producing Biochar no Carbon Dioxide is released into atmosphere, so Biochar is fully carbonated. Many studies have been conducted on the ability of Biochar in improving soil condition and maintaining soil nutrients; however limited studies have been conducted on effect of Biochar on nitrate removal from drainage waters. In this paper, it has been assumed that because of high amount of Carbon in Biochar, using Biochar instead of raw Carbon materials in nitrate removal bioreactors can effectively eliminate the nitrate from subsoil drainage. In order to evaluate the effect of different mixtures of Biochar (0, 10, 15, 20and 30 percent) and effect of different inlet nitrate concentration (40, 160 mg/liter) on bioreactor performance regarding nitrate removal, bioreactors with 125cm poly-ethylene pipes were stimulated. The experiment was performed in factorial method in a random scheme with three repetitions. Results showed that nitrate removal is strongly affected by Biochar percentage used in them. The maximum nitrate removal was reported in pipes with 30% Biochar (96.4%) and the minimum was reported in replication pipes with no Biochar (80.7%). Also, nitrate removal is also affected by concentration of inlet nitrate solution. Nitrate removal percentage in C2 treatment (160 gr/liter) was lower than C1 treatment (40 mg/liter), the results were 89.9% and 91.4% respectively.
  Keywords: Biochar, Nitrate, bioreactor, underground drainage
 • Mitrasadat Esmaeilzadehhosseini *, Hamidreza Azimzadeh Pages 11-24
  Falling dust is containing particles with smaller than 100 microns in size, which is deposited on the surface. Dust has an important role in transforming environmental pollutants. Strontium is one of these pollutants that are released into the atmosphere from natural and human sources and is falling to the ground by dust. Due to strontium has joint transportation routes with calcium can lead to hazards to human health. There are also radioactive isotopes of strontium; including strontium 90 is very harmful due to impaired blood flow. In this study the distribution and abundance of strontium, strontium isotopes found in the mist was falling. After selecting of the sampling stations with appropriate distribution in the city of Yazd is used sediment traps of marbles and dust samples were taken monthly for a year. In order to investigate the changes in the concentration of strontium in samples of dust from the X-ray fluorescence system and for the determination of strontium radioisotopes Geiger Muller instrument was used. Zoning map and local distribution of strontium in the city was prepared in Arc GIS software. The study results showed that the highest concentration of strontium is from the East to the city center and the lowest amount is related to the North West. Zoning results showed that the highest quantity of the strontium in the city center is from Kashani Street to the field Mahdieh. Radioactive isotopes of strontium showed that the samples are lacked radioactive isotopes. So there isn’t any environmental risk from radio isotopes of strontium in falling dust.
  Keywords: falling dust, isotope radio, strontium
 • Hasan Akbari * Pages 25-37
  A study conducted to determine feeding carrying capacity of Chinkara (Gazella bennettii shikarii Groves, 1993) habitat in one of the driest areas of its distribution range in central Iran. First, we determined the term of critical season in Drarreh-Anjir Wildlife Refuge. Then, considering to species food preferences in critical season, the amount of production was estimated in suitable habitat using double sampling method. Next, we used allowable measure of exploitation or preference values of every species to estimate the amount of accessible forage in the area. Finally, the feeding carrying capacity of chinkara habitat was estimated by subtracting of competitors proportion and determining of daily requirement of chinkara in the area.
  The results showed the capacity of the Darreh-Anjir Wildlife Refuge is 626 chinkaras in the study year. In fact, the overall density of chinkara in the study area can be 2.34 heads in a hundred ha. However, the accessible foods in critical season did not limit the species population growth now, because irregular poaching reduced the numbers of chinkara in the study seriously. Considering to the point estimation of chinkara density, Darreh-Anjir area is one of the driest habitats of the species in the world. Based on the results, the Hammada salicornica is the maximum available species in chinkara menu in the study area. So, prevention of Camel grazing for keeping the potential of this species production was suggested in the refuge in all season.
  Keywords: Chinkara, Feeding carrying capacity, Critical season, Double sampling
 • Amir Hossein Hamidian *, Farzaneh Ahrari, Mohammadreza Doosti Pages 39-51
  Today, due to drought and shortage of water, using of unconventional water in agriculture, particularly effluent from municipal wastewater treatment has particular significance. The limiting factors using of wastewaters is heavy metals. The aim of this study was to compare the concentrations of heavy metals Cr, Cu and Ni in the organs of alfalfa under two models of irrigation. Examples of roots, stems and leaves of alfalfa was collected from two regions: 1- irrigated with treated wastewater, and 2- irrigated with well water, to the heavy metal concentrations measured.Dry and ashed samples of alfalfa were digested using concentratednitric acid. Heavy metals (Cr, Cu and Ni) concentration measured using an ICP-OES instrument(PerkinElmer, USA). The highest concentration of heavy metals, were found in roots of alfalfa. Compare this concentrations with critical concentration show that the metals concentration range is not critical, with that exception of the roots of alfalfa irrigated with water that of metal Cr, potential exposure limits have been critical. The t-test results, only for the metal Cr, showed a statistically significant difference between the two types of irrigation. The one-way ANOVA and Tukeys comparison results also indicates that there was a significant difference between the root, stem and leaf of alfalfa in terms of Cr and Ni concentrations, but in terms of the Cu is not the case. Based on these results, irrigation with treated wastewater Birjand in terms of the accumulation of the heavy metal Cr, Cu and Ni, has no adverseeffects on alfalfa.
  Keywords: Heavy metals, Wastewater, agriculture, food chain, critical concentration
 • S. Mohammad Esmaeil Zakeri, Morteza Asghari *, Manuchehr Vosughi, Ghodratollah Sabahi Pages 53-64
  Increasing agricultural waste especially pesticides in runoff, water surface and subsurface as well as environmental risks posed by these contaminants has led to its removal from industrial effluents, urban and rural waste water are particular importance. Occurrence of pesticides in wastewater and environmental hazards resulting from its, has created deep concerns about the public health. Paraquat is the most widely used herbicides in Iran and the world. Due to human activities, constant amount of this herbicide is being increasing in the water. Parkinson's disease is the major effect of this pollutant. In recent years, the use of advanced oxidation processes on the basis of strong oxidizing species has received much attention In order to completely remove the dangerous and complex compounds. Among the advanced oxidation methods, Photocatalytic processes have high efficiency in the degradation of various organic materials to biodegradable matter, carbon dioxide and water. In this study, first, the process of photocatalytic has been reviewed. Then, the degradation of paraquat under the visible light in the presence of La,S-TiO2 synthesized Nanophotocatalyst were done. Moreover, for the first time, the effect of operating parameters, including the catalyst dose, H2O2 amount and volume of contamination on the photocatalytic removal efficiency were investigated and evaluated. The results show that the use of H2O2 of 2mL, catalytic dose of 100 mg and volume of contamination of 50 mL, 71.8 % of the Paraquat “Gramoxone” was removed over four hours under visible light irradiation. Furthermore, the results show that the modified synthesized photocatalysis (La,S-TiO2) has much higher photocatalytic activity than undoped TiO2 for the degradation of paraquat at the optimum point.
  Keywords: Nanophotocatalyst, Pesticides, Paraquat, Visible light, Hydrogen Peroxide
 • Neda Ranjbar *, Mahmudreza Hemami, Mostafa Tarkesh, Javad Shahgholian Pages 65-78
  Understanding where threatened species prefer to live and distinguishing their basic habitat requirements are the first priority for any decision making and action plans. Habitat suitability models is one of the available tools for improving this knowledge. Wild goat (Capra aegagrus) is a vulnerable species which is widely distributed in Iran, but the ecology of this species is not sufficiently studied. The purpose of this study was modelling seasonal habitat suitability and habitat associations of wild goat in Kolah-Qazi National Park, one of its typic habitats in cental Asia .Logistic Regression approach was used to model wild goat habitat suitability using both the presence and absence points. Elevation, distance to water trough, distance to settlement, distance to public road, and distance to guard patrol road were recognised as the most important variables determining habitat suitability of wild goat. According to the produced habitat suitability maps, in winter wild goat herds aggregated in mountain borders but in autumn their distribution is more evenness and the extent of suitable habitats in winter was more than the summer. The accuracy of both winter and revealed good efficiency The obtained results have implications for conservation of wild goat across its distribution range.
  Keywords: Habitat suitability model, Capra aegagrus, Logistic regression
 • Mohammad Sadegh Farhadinia, Sohrab Ashrafi *, Hamid Farahmand, Mohammad Reza Ashrafzadeh, Mohammad Kaboli Pages 79-92
  Understanding phylogeography and genetic variation is a crucial to enhance conservation planning of species. Due to high level of fragmentation affecting many endangered species, unveiling their genetic status is prioritized to promote long-term persistence. Accordingly, the current investigation was carried out on a wide-ranging predator, the Persian leopard. We examined sequence variation in the mitochondrial NADH-5 gene with 550 base pairs for 38 leopards from different parts of Iran. Three closely related haplotypes were identified for the entire country. Apart from one commonly found haplotype throughout Iran, south Caucasus and Turkmenistan, two localized haplotypes were sequenced from southern Zagros and eastern Alborz. Our data supported that leopards do now show spatially differentiated genetic variation based on investigated gene in Iran as well as neighboring countries and possess lower genetic diversity comparing to other leopard subspecies or larger carnivores. It is essential to enhance conservation of the Persian leopard within southern Zagros where a specific haplotype occurs.
  Keywords: Persian leopard, Phylogeny, NADH5, genetic variation
 • Majid Lotfalian *, Nastaran Zare, Asghar Falah, Seyed Mohammad Hojati, Pejman Imani Pages 93-107
  The use of wheeled skidders is well accepted practice for the extraction of timber from the forest, but this has tended to cause the greatest environmental problems. The aim of this study was survey wood extraction effects on tree regeneration and herbaceous cover biodiversity. The research location was Gardeshy district of Wood and Paper Co. in Mazandaran Province. Two plots with 400 m2 area considered at regular intervals on each side of the skid trail from skid trail. In this plots nine 2*2 meter microplot were used for counting of tree regeneration and percentage of herbaceous cover. Biodiversity indices (Shanon, Simpson), richness indices (Menhinick, Margalef) and uniformity indices (Equitability or Evenness) were estimated with PAST software, then analyzed data with SPSS software. The results of this study showed that the pH, electrical conductivity, nitrogen, potassium, calcium and carbon of soil were not statistically different at different distances from the skid trail and also biodiversity, richness and uniformity indices for herbaceous species and woody species regeneration don’t have significantly difference in different distance from skid trail.
  Keywords: wood extraction, tree regeneration, herbaceous cover, biodiversity
 • Asghar Mosleh Arany *, Mehri Khosravi, Hamid Azimzadeh, Hamid Sovdae Zadeh, Asghar Sepahvand Pages 109-123
  This research was done to compare Pb accumulation in Myrtus communis and Pinus brutia in different concentration (0, 200, 500 and 1000). Results showed Pb accumulation in root and leave of Olea europaea increased with increasing Pb concentration. The highest Pb accumulation in root of Olea europaea in concentration of 1000 was equal to 101 mg/kg, that of this only 38 mg/kg (37.6 percent) transferd to leaves. The highest Pb accumulation in root of Thuja orientalis in concentration of 500 mg/kg was equal to 235 mg/kg, that of this only 30 mg/kg (12.5 percent) transferd to leaves.. proline significantly increased in Thuja orientalis in Pb concentration of 500 and 1000 mg/kg. Proline and soluble sugar increased in Olea europaea only in Pb concentration of 200 mg/kg. Sugar soluble increased in Thuja orientalis only in Pb concentration of 500 mg/kg. The solouble sugar increased with increasing Pb concentration in Thuja orientalis and the highest sugar was measured in 500 mg/l. For determining the maximum Pb adsorbed with soil, Langmuier isothermal adsorption equation constants were calculated. The result detects, Maximum Pb adsorbed by soil is at about 1000 mg/kg. It is concluded that under condition of this experiment both plants are able to grow in Pb-contaminated soil and Thuja orientalis did better work.
  Keywords: Olea europea, proline, lead, phytoremediation, Thuja orientalis
 • Mehrnoush Norouzi * Pages 125-137
  This study was conducted to measure the concentration of five heavy metals, including lead, cadmium, mercury, arsenic, and chrome in muscle liver, and gill of the gray mullet, Liza aurata in southern part of the Caspian Sea. The samples were collected from 100 adult gray mullet in 10 stations during the sexual maturity (in the fall) and sexual rest (in the spring). The muscle, liver, and gill tissues of each fish were separated in order to measure the concentration of the heavy metals. The acid digestion method was used to extract the metals from the tissues. The concentration was determined using a graphite furnace atomic absorption spectrometer. The mean concentration of lead, cadmium, mercury, arsenic, and chrome in the muscle tissue respectively was 1.40, 0.43, 0.16, 0.07 and 0.54 µg/g during the sexual maturity and 1.90, 0.93, 0.24, 0.12 and 0.61 µg/g during the sexual rest. Generally, the uptake of heavy metals during the sexual rest (Pb>Cd>Cr>Hg>As) was higher than that during the sexual maturity (Pb>Cr>Cd>Hg>As). The concentration of the metals in the three tissues was as follows: liver > gill > muscle. The difference between tissues in terms of the concentration of the metals was significant. The comparison of the data obtained for the muscle tissue with the standards of the World Health Organization and Australian National Health and Medical Research Council showed that the concentration of all the five heavy metals (Pb, Cr, Cd, Hg, As) was higher than the global standard level, and thus, the consumption of this fish can harm people.
  Keywords: Heavy metals, bioaccumulation, sexual cycle, Liza aurata, Caspian Sea