فهرست مطالب

محیط زیست جانوری - سال دهم شماره 1 (بهار 1397)
 • سال دهم شماره 1 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/31
 • تعداد عناوین: 51
|
 • جلیل سرهنگ زاده *، علی اکبر کریمیان، حسن اکبری صفحات 1-8
  پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) یکی از گونه های در معرض خطر انقراض است که جمعیت و دامنه انتشار آن کاهش یافته است. به منظور مدل سازی مطلوبیت زیستگاه پلنگ با استفاده از نقاط حضور، از روش بیشینه آنتروپی (MaxEnt) بهره گیری شد. لایه های اطلاعاتی تهیه شده به عنوان متغیرهای موثر بر حضور گونه شامل درصد شیب، جهت جغرافیایی، ارتفاع، اشکال توپوگرافی، پوشش گیاهی، منابع آبی، متغیرهای توسعه انسانی و تراکم طعمه هستند. نتایج بررسی نشان داد که حدود 21/5 درصد از وسعت منطقهحفاظتشده، زیستگاه مطلوبی برای پلنگ ایرانی است. هم چنین براساس نقشه مطلوبیت زیستگاه، پلنگ ایرانی ارتفاع 2200-1400 متر از سطح دریا و شیب 10 تا 70 درصد را ترجیح می دهد. به علاوه متغیرهای تراکم طعمه، منابع آب، روستاهای خالی از سکنه و مناطق کوهستانی از عوامل موثر بر حضور گونه می باشند. ارزیابی مدل باسطح زیر منحنی ROC برابر 0/982، نشان دهنده قدرت تشخیص بسیار عالی می باشد. زیستگاه های مطلوب یک پارچه پلنگ در دو منطقه ارسستان و پنج درخت واقع شده که بیش ترین آن در منطقه امن محدوده مورد تحقیق قرار دارد. جلوگیری از احداث جاده گزوئیه در محدوده امن و زیستگاه های مطلوب پلنگ و انجام مطالعات تکمیلی برای تعیین کریدورها و جابجایی پلنگ به خارج از منطقه حفاظت شده از مهم ترین پیشنهادات این پژوهش بود.
  کلیدواژگان: پلنگ ایرانی، بیشینه آنتروپی، مطلوبیت زیستگاه، منطقه حفاظت شده کوه بافق
 • میثم مددی *، فرزاد اکبر نژاد، سلیمان قربان زاده صفحات 9-18
  برنامه ریزی به منظور حفاظت از گونه های حیات وحش بدون آگاهی از نیازهای بوم شناختی این گونه ها و نحوه ارتباط آن ها با زیستگاه امکان پذیر نیست. مدل های مطلوبیت زیستگاه که امروزه کاربرد بسیاری در پژوهش های بوم شناسی یافته اند، با استفاده از نرم افزارهای سامانه اطلاعات جغرافیایی و آماری انتشار یک گونه را با متغیرهای محیط زیستی مرتبط می سازند. تهدیدات و تعارضات انسانی موجود در پارک ملی گلستان گونه آهو را به عنوان گونه ای آسیب پذیر در فهرست سرخ IUCN، از برخی زیستگاه های مناسب جدا کرده و محل های حضور جمعیت های این گونه را در برخی مناطق محدود نموده است. به منظور مدل سازی مطلوبیت زیستگاه آهو، از روش مبتنی بر داده های فقط حضور و تجزیه وتحلیل عاملی آشیان بوم شناختی استفاده شده است. در این مطالعه از نقاط حضور گونه به عنوان متغیر وابسته و از هشت متغیر محیطی ازجمله نقشه طبقات ارتفاعی، نقشه شیب، نقشه جهت، نقشه موقعیت روستاها، نقشه جاده های آسفالت و خاکی، نقشه موقعیت پاسگاه های محیط بانی، نقشه منابع آبی و آبراهه ها به عنوان متغیر مستقل استفاده شد. براساس مقادیر تخصص گرایی، مهم ترین عوامل موثر در آشیان بوم شناختی گونه مورد مطالعه درصد شیب، فاصله از جاده و فاصله از پاسگاه های محیط بانی است. نقشه مطلوبیت زیستگاه تهیه شده در این مطالعه برای گونه آهو نشان می دهد که زیستگاه مطلوب آهو در پارک ملی گلستان بسیار محدود و متمرکز بر حاشیه جاده میان گذر پارک گردیده است.
  کلیدواژگان: آهو، مدل سازی مطلوبیت زیستگاه، تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی، پارک ملی گلستان
 • سیده مرضیه موسوی *، حمیدرضا رضایی، سعید نادری صفحات 19-24
  گربه وحشی Felis silvestris یکی از 8 گونه گربه سان کشور است و به استثنای جنگل های واقع در شیب های شمالی رشته کوه های البرز در سایر مناطق کشور مشاهده شده است. از آن جا که اطلاعات چندانی از وضعیت این گونه و زیستگاه های آن در دست نیست، از این رو مدل سازی پراکنش گونه در کشور با استفاده از الگوریتم ماکزیمم انتروپی (MaxEnt) که نوعی رویه مدل سازی وابسته به نقاط صرفا حضور است انجام شد. نقشه پراکنش بالقوه گربه وحشی و فاکتورهای موثر تاثیرگذار بر پراکنش گونه با استفاده از 144 نقطه حضور گربه وحشی همراه با 10 متغیر محیط زیستی به دست آمد. کارایی مدل به وسیله سطح زیر منحنی (ROC) ارزیابی شد. مقدار0/816= AUCبرای داده های تعلیمی نشان داد که مدل دارای قابلیت پیش بینی خوبی برای تعیین زیستگاه های بالقوه گربه وحشی است. هم چنین براساس نتایج فراکافت جک نایف، از بین 10 متغیر مورد مطالعه، کاربری اراضی، شیب و ارتفاع به ترتیب فاکتورهای نخست موثر بر پراکنش گربه وحشی در فلات ایران، شناسایی شدند. منحنی پاسخ متغیرکاربری اراضی نشان داد زمین های کشاورزی، مناطق خشک و بیابانی محدودکننده حضور گربه وحشی در مناطق مختلف هستند هم چنین مدل نشان داد شیب های شمالی البرز پتانسیل لازم برای حضور گربه وحشی را دارند، لذا مطالعه سیستماتیک زیستگاهی به منظور شناخت جزئیات نیازهای زیستگاهی گونه، هم چنین برنامه ریزی حفاظتی برای جمعیت های گربه وحشی در مناطق شناسایی شده به وسیله مدل با اولویت زیستگاه های به دور از سکونتگاه های انسانی برای حفاظت از جمعیت های خالص گربه وحشی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: مدل سازی زیستگاه، مکسنت، گربه وحشی، ایران
 • امید طبیعی *، رقیه جوادی صفحات 25-34
  پژوهش حاضر به منظور برآورد تمایل به پرداخت مردم بومی اطراف ذخیره گاه زیست کره گنو در استان هرمزگان به منظور حمایت مالی از گونه های پستاندار بزرگ جثه در خطر انقراض در این منطقه تحت حفاظت به منظور تعیین ارزش حفاظتی این گونه ها انجام شده است. در این مطالعه، تعداد 150 خانوار بومی در استان هرمزگان که در مجاورت زیستگاه منطقه حفاظت شده و ذخیره گاه زیست‏ کره گنو اقامت داشتند با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و چهره به چهره مصاحبه شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای شامل: مشخصات جمعیت شناسی و سوالات تمایل به پرداخت افراد برای حمایت مالی از گونه های پستاندار درشت جثه در منطقه بوده است. پس از جمع آوری داده ها، نتایج با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 21 و اقتصاد سنجی Eviews نسخه 8، تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که 78 درصد از افراد مورد مطالعه، تمایل به پرداخت مبلغی برای حمایت مالی از گونه های پستاندار درشت جثه در این منطقه را دارند. از سویی دیگر نتایج نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت ماهانه و سالانه هر خانوار بومی برای حمایت مالی از گونه های حیات وحش پستاندار درشت جثه، به ترتیب معادل با 53416/97 و 641003/7 ریال است. براساس نتایج مدل رگرسیونی لوجیت برآورد شده، متغیرهای تحصیلات، عضویت در سازمان های زیست محیطی، شناخت گونه و میزان پیشنهاد از عوامل تاثیرگذار بر میزان تمایل به پرداخت افراد بومی برای حمایت از گونه های پستاندار درشت جثه در منطقه حفاظت شده گنو است.
  کلیدواژگان: تمایل به پرداخت، ارزش گذاری مشروط، گونه در خطر انقراض، منطقه حفاظت شده گنو، استان هرمزگان
 • محمد پناهنده *، احمدرضا یاوری، اسماعیل صالحی، بهرام ملک محمدی صفحات 35-40
  طبق مدل لکه-کریدور-ماتریس، سیمای سرزمین دارای اجزای بی بدیلی می باشد که با حفظ آن ها پیوستگی و انسجام سیمای سرزمین علی رغم برخی تغییرات حفظ خواهد شد. براساس این مدل، لکه های زیستگاهی، ماتریس و نفوذپذیری آن برای برقراری ارتباط بین لکه ها، از اجزای استراتژیک زیستگاهی می باشند که اگر حفظ شوند، پایداری زمانی زیستگاه تامین خواهد شد. هدف از این تحقیق استفاده از رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین در پایش تغییرات مولفه های فضایی-راهبردی مناطق حفاظت شده بوده وبدین منظور منطقه حفاظت شده لیسار و گونه مرال (Cervus elaphus maral) انتخاب شده است. در این تحقیق لایه تناسب زیستگاهی به عنوان شالوده تعریف لکه های زیستگاهی درنظر گرفته شد. هم چنین لایه مقاومت زیستگاهی زیربنای تحلیل وضعیت نفوذپذیری سیمای سرزمین و ترسیم شبکه ارتباط عملکردی بین لکه های زیستگاهی قرار گرفت. با ترکیب لایه های تناسب زیستگاهی، مقاومت زیستگاهی و ارتباط عملکردی، وضعیت عناصر استراتژیک سیمای سرزمین، یعنی لکه های زیستگاهی، نفوذپذیری ماتریس و ارتباط عملکردی و هم چنین پیامدهای مرتبط با تغییرات این عناصر، یعنی تباهی و ازهم گسیختگی زیستگاهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بیانگر آن هستند که کاهش 36 درصدی سطح تناسب زیستگاهی با امتیاز مساوی یا بالاتر از 50 و کاهش40-30درصدی نفوذپذیری سیمای سرزمین باعث کاهش محدوده زیستگاهی به میزان 35 درصد شده است. تحقیق حاضر ضمن تایید این موضوع که با سنجش مقاومت پوشش زمینی می توان پتانسیل نفوذپذیری سیمای سرزمین را کمی نمود، با ارایه شاخص مقایسه نفوذپذیری سیمای سرزمین، وضعیت نفوذپذیری سیمای سرزمین منطقه حفاظت شده لیسارو زیستگاه مرال را در مقاطع زمانی 2015-1990 مورد مقایسه قرار داده است.
  کلیدواژگان: سطح مقاومت، نفوذپذیری سیمای سرزمین، ارتباط عملکردی، گسیختگی زیستگاه
 • زهرا باقری، شراره پورابراهیم *، محمد کابلی صفحات 41-46
  امروزه تنوع زیستی در سرتاسر جهان، به ویژه درکشورهای درحال توسعه با تهدیدهای زیادی روبرو است. هدف اصلی این مطالعه، پهنه بندی وضعیت تهدید تنوع زیستی در قالب یک شبکه سلولی با یکی از روش های ارزیابی سریع است. برای ارزیابی سریع تهدیدهای تنوع زیستی در مجموعه حفاظتی جاجرود، ابتدا معیارها و زیرمعیارهای ارزیابی سریع تهدیدهای تنوع زیستی با مرور منابع مختلف شناسایی و سپس با استفاده از روش تاپسیس زیرمعیارهای با اهمیت تر انتخاب شدند. زیرمعیارهای انتخاب شده براساس شاخص های مربوطه کمی سازی و برای طبقه بندی وضعیت تهدید تنوع زیستی در منطقه مورد مطالعه استفاده شدند. در نهایت وضعیت تهدید تنوع زیستی در قالب یک شبکه سلولی در مجموعه حفاظت شده جاجرود در پنج طبقه بحرانی، تهدید زیاد یا درخطر، تهدید متوسط یا آسیب پذیر، تهدید کم و تهدید بسیارکم طبقه بندی شد.
  کلیدواژگان: ارزیابی سریع، پهنه بندی، تکنیک تاپسیس، شاخص، شبکه سلولی
 • سید محمد هادی حسینی، مهدی ژندی *، احمد زارع شحنه، محسن شرفی، مجتبی امام وردی، مهدی خدایی صفحات 47-52
  هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر افزودن اتانول به رقیق کننده بر کیفیت اسپرم گاو بعد از انجماد و یخ گشایی بوده است. در مجموع تعداد 24 انزال از چهار گاو نر (شش انزال از هر گاو طی سه هفته) جمع آوری شد. در هر تکرار، نمونه های منی با هم مخلوط و سپس به دو قسمت مساوی تقسیم شده و هریک با یکی از رقیق کننده های حاوی تیمارهای آزمایشی رقیق و منجمد شدند. تیمارهای مورد استفاده در این مطالعه شامل: 1) رقیق کننده فاقد اتانول به عنوان گروه شاهد (C) و 2) رقیق کننده حاوی 0/25 درصد اتانول (E) بود. پس از یخ گشایی نمونه ها، فراسنجه های کیفی اسپرم شامل جنبایی، یکپارچگی و عملکرد غشای پلاسمایی، وضعیت زنده مانی و فعالیت میتوکندری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایش حاضر نشان داد که اسپرم های گروه شاهد نسبت به اسپرم های گروه اتانول دارای جنبایی کل بالاتر (2/49±76/17 در مقابل 1/96±68/50) و میزان آپوپتوزیس کم تری (0/36±10/56 در مقابل 0/33±13/13) بودند (0/05>p). هم چنین، در سایر فراسنجه های کیفی اسپرم شامل یکپارچگی و عملکرد غشای پلاسمایی اسپرم و فعالیت میتوکندری، تفاوتی بین دو گروه شاهد و اتانول مشاهده نشد (0/05>p). نتایج این مطالعه نشان می دهد که اتانول می تواند اثر منفی بر فراسنجه های اسپرم گاو بعد از انجماد و یخ گشایی بگذارد.
  کلیدواژگان: آپوپتوزیس، جنبایی، کیفیت منی، میتوکندری
 • زهرا مرادپور، مهدی خدایی مطلق *، مهدی کاظمی بنچناری، امیرحسین خلت آبادی فراهانی صفحات 53-58
  به منظور بررسی تاثیر آویشن بر فراسنجه های ایمنی در بره های نر نژاد فراهانی از 20 راس بره نر به صورت چهار تیمار پنج راسی، در دو سن مختلف 5/5 ماهه و یک ساله استفاده شد. پژوهش حاضر در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×2 به مدت 70 روز در ایستگاه تحقیقاتی گروه علوم دامی دانشگاه اراک انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- جیره بره های 5/5 ماهه فاقد پودر آویشن، 2- جیره دارای 20 گرم پودر آویشن جهت تغذیه بره های 5/5 ماهه، 3- جیره بره های یک ساله فاقد پودر آویشن، 4- جیره دارای 20 گرم پودر آویشن جهت تغذیه بره های یک ساله. نتایج نشان داد که استفاده از گیاه داروئی آویشن تاثیر معنی داری بر فراسنجه های هماتولوژی و غلظت ایمنوگلوبولین ها (IgA، IgE و IgM) بره های نر نژاد فراهانی نداشت (0/05<P). نتیجه این تحقیق نشان داد که استفاده از پودر آویشن بر فراسنجه های خونی اثری نداشت.
  کلیدواژگان: آویشن، فراسنجه های ایمنی، گوسفند فراهانی
 • شکوه چگینی، مینا رمضانی *، سولماز شهلا صفحات 59-66
  افسنطین به عنوان یک داروی قاعده آور و موثر در سقط جنین در طب سنتی اشاره شده است. لذا در مطالعه حاضر، اثر عصاره هیدروالکلی افسنطین بر بافت رحم، لوله های رحمی و میزان هورمون های محور هیپوفیز-گناد در موش ماده نژاد NMRI مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه تجربی، تزریق عصاره هیدروالکلی گل و ساقه گیاه افسنطین به مدت 30 روز به صورت درون صفاقی بر روی 50 سر موش ماده نژاد NMRI با دوزهای 50، 100 و150 میلی گرم بر کیلوگرم انجام گرفت. گروه کنترل بدون تزریق بود و گروه شاهد فقط آب مقطر دریافت کرد. سپس حیوانات تشریح و نمونه خون از قلب گرفته شد. سطوح هورمون های FSH،LH، استروژن و پروژسترون سرم اندازه گیری و مقاطع بافتی از رحم و لوله های رحمی تهیه شد. کاهش معنی داری در وزن بدن همه گروه های تجربی در مقایسه با گروه کنترل و شاهد مشاهده شد (0/05>p). ضخامت لایه های (پریمتر، میومتر، آندومتر) بافت رحم و تعداد غدد رحمی کاهش قابل توجهی (0/05> p) در گروه های تجربی دریافت کننده عصاره با دوز تزریقی 100، 150 میلی گرم بر کیلوگرم در مقایسه با گروه کنترل و شاهد نشان داد. تغییر معنی داری در سطوح هورمون های استروژن و پروژسترون در گروه های تجربی در مقایسه با گروه های کنترل و شاهد مشاهده نشد. میزان هورمون های FSH و LH در گروه های تجربی دریافت کننده عصاره با دوزهای 100، 150 میلی گرم بر کیلوگرم کاهش معنی داری (0/05>p) نسبت به گروه های کنترل و شاهد نشان داد. عصاره هیدروالکلی افسنطین در دوزهای بالا اثرات تخریبی بر بافت رحم دارد که احتمالا به دلیل وجود ترکیبات آلفا و بتا توجون، آلکالوئید و ساپونین، در این گیاه است.
  کلیدواژگان: افسنطین، رحم، اویداکت، محور هیپوفیز-گناد، موش
 • شیرین آقا نجفی *، رامین بخشی پور صفحات 67-72
  در این مطالعه خصوصیات نواحی لانه گذاری کبوتر جنگلی (Columba palambus) در منطقه حفاظت شده باغ شادی خاتم مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 20 آشیانه گونه در فصل بهار، سال 1393 از طریق استقرار 10 ترانسکت تصادفی در محدوده مورد مطالعه شناسایی شد. تعداد 20 نقطه کنترل هم در فاصله 500 متری از هر آشیانه در جهات مختلف به دست آمد. متغیرهای زیستگاهی نظیر سطح تاج پوشش، ارتفاع گونه های گیاهی، فاصله آشیانه تا نزدیک ترین منبع آب و جاده در نقاط حضور اندازه گیری و با نقاط کنترل مقایسه گردید. نتایج آزمون t مستقل در مقایسه میانگین متغیرها بین مناطق حضور و عدم حضور نشان داد کبوتر جنگلی درختان بنه (Pistacia atlantica) با سطح تاج پوشش، ارتفاع بیش تر و دور از جاده را جهت لانه گزینی ترجیح می دهد. در اکثر موارد لانه های دارکوب سوری نیزدر کنار لانه کبوتر جنگلی (C. palambus) ‍ بروی یک پایه درختی دیده می شد که نشانی از عدم رقابت تغذیه ای بین این دو گونه است. آزمون لجستیک رگرسیون نشان داد که سطح تاج پوشش درختان بنه (P. atlantica) متغیر مهمی در انتخاب نقاط لانه گذاری برای این گونه است (0/002=p و 0/54=2 r) حفاظت از جامعه کلیماکس درخت زار، نقش مهمی را در بقای این گونه در منطقه خواهد داشت (0/05>p).
  کلیدواژگان: انتخاب زیستگاه، کبوتر جنگلی، متغیرهای زیستگاهی، منطقه حفاظت شده باغ شادی
 • شهاب الدین قره ویسی * صفحات 73-78
  گیاه خار مریم ازجمله گیاهان دارویی مفید است که عصاره آن خاصیت آنتی اکسیدانی دارد و محافظ کبد است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سطوح مختلف گیاه دارویی خار مریم و آنتی بیوتیک کوتریموکسازول بر متابولیت های خونی مرغان گوشتی سویه راس می باشد. در این آزمایش خارمریم در سه سطح صفر، 0/3 و 3 درصد و آنتی بیوتیک کوتریموکسازول در دو سطح صفر و 2 گرم بر کیلوگرم با 3 تکرار درنظر گرفته شد. در سن 42 روزگی متابولیت های خونی اندازه گیری شدند. متابولیت ها عبارت از مقدار گلوکز، کلسترول، زمان پروترومبین (PT) ، اسید اوریک، کراتینین و بیلی روبین بود. اطلاعات حاصل از اندازه گیری متابولیت ها با روش مدل خطی کلی (GLM) و نرم افزار آماری SAS تجزیه و تحلیل شدند. اثر آنتی بیوتیک کوتریموکسازول بر گلوکز خون معنی دار شد (0/05>P). اثر سطوح مختلف خار مریم بر کلسترول خون مرغان مورد آزمایش معنی دار شد (0/05>P). اثر آنتی بیوتیک کوتریموکسازول بر کلسترول خون بسیار معنی دار شد (0/01>P). اثر سطوح مختلف خار مریم بر اسید اوریک و کراتینین خون مرغان مورد آزمایش معنی دار شد (0/05>P). اثر سطوح مختلف خار مریم بر بیلی روبین خون بسیار معنی دار شد (0/01>P). اختلاف بین میانگین سطوح مختلف خار مریم و آنتی بیوتیک کوتریموکسازول برای زمان پروترومبین (PT) معنی دار شد (0/05>P). استفاده از سطوح مختلف خار مریم سبب کاهش مشکلات کبدی شده است، زیرا مقادیر آنزیم های کبدی ترشح شده در خون کاهش یافته است. سطح 3 درصد خار مریم بیش ترین اثر حفاظتی را در کبد دارد.
  کلیدواژگان: اسید اوریک، خار مریم، مرغان گوشتی، سیلی مارین، کوتریموکسازول
 • وحید رضایی پور *، سینا نهاوندی صفحات 79-86
  آزمایشی به منظور مطالعه دو مکمل خوراکی بر عملکرد تولیدی، فراسنجه های خونی و جمعیت میکروبی روده جوجه گوشتی انجام شد. تعداد 200 قطعه جوجه گوشتی راس 308 (مخلوط دو جنس) در 4 تیمار آزمایشی با 5 تکرار و در هر تکرار 10 قطعه جوجه توزیع شد. در این آزمایش از 4 تیمار آزمایشی به ترتیب شامل: جیره شاهد، جیره شاهد حاوی3 گرم بر کیلوگرم اسیدبوتیریک، جیره شاهد حاوی 2/5 گرم بر کیلوگرم دیواره سلولی مخمر و جیره شاهد حاوی مخلوط اسیدبوتیریک و دیواره سلولی مخمر استفاده شد. نتایج نشان داد که تیمارهای آزمایشی بر صفات عملکرد رشد جوجه های گوشتی تاثیری نداشتند. در مورد اجزای لاشه، افزودن مکمل بوتیریک اسید وزن نسبی ران را در جوجه های گوشتی کاهش داد (0/05>p). جمعیت روده ای سالمونلا در جوجه های گوشتی تغذیه شده با دیواره سلولی مخمر همراه با بوتیریک اسید کاهش معنی داری داشت (0/05>p). برعکس، تیمار دیواره سلولی مخمر همراه با بوتیریک اسید سبب افزایش معنی دار جمعیت لاکتوباسیلوس در ایلئوم شد (0/05>p). تیمارهای آزمایشی تاثیری بر جمعیت اشریشیا کلی و کل باکتری های روده نداشتند. غلظت آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) کبدی در جوجه های تغذیه شده با جیره شاهد بیش ترین مقدار را نشان داد (0/05>p). می توان نتیجه گیری کرد که افزودن دیواره سلولی مخمر و بوتیریک اسید اثر منفی بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی نداشت. علاوه بر این، جمعیت میکروبی روده در جوجه های گوشتی تغذیه شده با مکمل های دیواره سلولی مخمر و بوتیریک اسید بهبود یافت.
  کلیدواژگان: جوجه، بوتیریک اسید، مخمر، متابولیت های خون، عملکرد
 • تقی عادلی مشفق *، امیر فتاح، محمود هنرور صفحات 87-94
  مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثر سطوح مختلف پودر ضایعات جوجه کشی (HWM) بر وزن تخم مرغ و فراسنجه های خونی در مرغ های تخم گذار انجام شد. تعداد 240 قطعه مرغ تخم گذار (سویه ال اس ال) با سن 56 هفته به شش تیمار آزمایشی با چهار تکرار و پنج پرنده به ازای هر تکرار تخصیص یافتند. یک تیمار شاهد به همراه پنج گروه دیگر سطوح 3، 6، 9، 12 و 15 درصد پودر جوجه کشی به جای کنجاله سویا اضافه گردید. در انتهای دوره آزمایش (10 هفته) از هر تیمار تعداد 5 پرنده به طور تصادفی انتخاب و خونگیری از طریق ورید بال به منظور اندازه گیری فراسنجه های خونی، انجام شد. بیش ترین غلظت های سرمی HDL و کلسیم در گروه HWM 12 به دست آمد (0/05>P). وارد کردن HWM به جیره در سطوح 6، 9، 12 و 15 درصد به کاهش معنی دار گلوکز سرم در مقایسه با تیمار شاهد انجامید. ضایعات جوجه کشی در سطح 6 درصد جیره بیش ترین وزن متوسط تخم مرغ را در پی داشته و از این حیث با سایر تیمارها تفاوت معنی داری (0/05>P) داشت و سبک ترین تخم مرغ ها توسط گروه های HWM 9، HWM 12 و HWM 15 تولید شدند. براساس این یافته ها می توان نتیجه گرفت که استفاده از پودر ضایعات جوجه کشی تاثیرات سو بر فراسنجه های خونی و وزن تخم مرغ ندارد.
  کلیدواژگان: پودر ضایعات جوجه کشی، تخم مرغ، فراسنجه های خونی، کنجاله سویا، مرغ تخم گذار
 • مائده قنبریان بروجنی *، مجتبی آهنی آذری، سعید حسنی، محمدرضا عبادی صفحات 95-102
  اووالبومین ازجمله پروتئین های فعال ماتریکس پوسته تخم مرغ است که بر روی کلسیفیکاسیون پوسته تخم مرغ موثر می باشد. تحقیق حاضر با هدف مطالعه ارتباط چند شکلی دو ناحیه از اگزون 8 ژن اووالبومین واقع بر روی کروموزوم شماره 2 با برخی از صفات کیفیت خارجی تخم مرغ به کمک تکنیک های RFLP و SSCP در مرغان بومی اصفهان انجام شد. در این پژوهش DNA ژنومی از خون به کمک کیت استاندارد استخراج و نواحی مورد نظر به روش PCR تکثیر شدند. چند شکلی یک ناحیه با طول 199 جفت باز به کمک تکنیک های Mnl1-RFLP و SSCP و در ناحیه ای دیگر با طول 407 جفت باز توسط تکنیک SSCP مورد بررسی قرارگرفتند. به منظور تعیین ژنوتیپ مرغان، الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید و رنگ آمیزی نیترات نقره استفاده شد. برای قطعه اول 2 ژنوتیپ (A1A1و A1A2) با روش RFLP و 3 ژنوتیپ (B1B1، B1B2 و B3B3) با روش SSCP شناسایی شدند. برای قطعه دوم 3 ژنوتیپ (C1C1، C1C2 و C2C2) مشاهده شد. بیش ترین فراوانی های ژنوتیپی متعلق به الگو های A1A1، B1B2 و C2C2 بود و میانگین های هتروزیگوسیتی به ترتیب 0/33، 0/51 و 0/33 به دست آمد. در تجزیه و تحلیل داده ها هیچ کدام از صفات ارتباط معنی داری با قطعه 199 جفت بازی نشان ندادند (0/05<P). وزن تخم مرغ دارای ارتباط معنی داری با قطعه 407 جفت بازی بود (0/05˂P) که ژنوتیپ C1C2 وزن سبک تری نسبت به دو ژنوتیپ دیگر داشت، اما ارتباط سایر صفات با این قطعه بی معنی بود (0/05<P). نتایج به دست آمده نشان دادند که در مرغ بومی اصفهان ژن اووالبومین دارای چند شکلی نسبتا بالایی است و می تواند در برنامه های اصلاح نژادی آینده مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: چندشکلی، ژن اووالبومین، صفات کیفیت خارجی تخم مرغ، مرغ بومی اصفهان
 • فروغ طلازاده *، منصور میاحی، کیاوش هوشمندی صفحات 103-106
  در این پژوهش سی و سه هزارقطعه جوجه یک روزه گوشتی خریداری و به طور تصادفی به 2 گروه مساوی تقسیم شدند. جوجه های گروه A، مکمل گیاهیبیوهربال را به میزان 200 میلی لیتر در هزار لیتر آب آشامیدنی در کل دوره پرورش دریافت کردند. جوجه های گروه B به عنوان گروه شاهد، مکملگیاهیبیوهربال را دریافت نکردند. جوجه های هر دو گروه ضد بیماری نیوکاسل با واکسن ویتابرون در سن یک روزگی به روش اسپری، درسن 9 روزگی با و اکسن B1 به روش قطره چشمی، درسن 20 روزگی با واکسن کلون و درسن 30 روزگی با واکسن لاسوتا در آب آشامیدنی ایمن شدند. در روزهای 0 (قبل از واکسیناسیون) و پایان دوره از 35 قطعه از هر گروه، به طور تصادفی خون گیری انجام شد و عیار پادتن علیه واکسن نیوکاسل با آزمایش HI اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که دریافت 200 میلی لیتر مکمل گیاهیبیوهربال در هزار لیتر آب آشامیدنی، عیار پادتن ویژه ویروس نیوکاسل را به طور معنی داری در مقایسه با گروه شاهد افزایش داد (0/05>P).
  کلیدواژگان: مکمل گیاهی بیوهربال، ویروس نیوکاسل، پاسخ ایمنی
 • زینب اسمعیل زاده سوخته سرایی، حاجی قلی کمی *، علی اکبر باقریان یزدی صفحات 107-114
  سمندر تاجدار جنوبی Triturus kareliniiاز خانواده Salamandridae بوده و در استان های مازندران، گلستان، گیلان و بخش هایی از اردبیل، آذربایجان شرقی وغربی پراکنش دارد. سطح پشتی این سمندر قهوه ای تیره، دارای تاج پشتی در نمونه های نر، دم از طرفین فشرده و در سطح شکمی و زیر سر دارای خال های سیاه رنگ می باشد. در این تحقیق 57 نمونه (14 ماده، 24 نر و 19 لارو) از استان مازندران و متعلق به موزه جانور شناسی دانشگاه گلستان از نظر صفات مورفولوژیک و 11 صفت مورفومتریک با کولیس دیجیتال با دقت (0/01 میلی متر) مورد مطالعه قرارگرفت. جنسیت نمونه ها با وجود تاج پشتی و نوار نقره ای روشن در طرفین دم در نرها و عدم وجود آن درماده ها شناسایی شد. طول پوزه تا مخرج در نرها 62/35 -47/59، در ماده ها 64/05 -57/76 و در لاروها 39/03 -32/73 به دست آمد. نسبت طول اندام حرکتی جلویی به عقبی در لاروها 0/99-0/79 (0/053 ±0/88) ، در نرها 1/03-0/75 (0/079±0/91) ، در ماده ها 1/07-0/81 (078/±0 0/93) ، هم چنین نسبت پهنای سر به طول سر در لاروها 0/90 -0/65 (0/072±0/79) ، در نرها 0/99-0/65 (0/084±0/81) ، در ماده ها 0/99- 0/68 (0/097± 0/84) ، علاوه بر این نسبت طول دم به طول کلی بدن در لاروها 0/54- 0/47 (0/019±0/51) ، در نرها 0/52- 0/45 (0/021±0/48) ، در ماده 0/51- 0/45 (0/022± 0/48) و نسبت طول سر به طول پوزه تا مخرج در لاروها 0/29-0/21 (0/019 ± 0/24) ، در نرها 0/31- 0/22 (0/022± 0/26) ، در ماده ها 0/30- 0/23 (0/020±0/24) محاسبه شد.
  کلیدواژگان: ریخت شناختی، ریخت سنجی، سمندر تاجدار جنوبی، Triturus karelinii، استان مازندران
 • نعیمه حسن زاده، حمید بلقیس زاده *، سیامک یوسفی سیاه کلرودی صفحات 115-122
  لاک پشت ها خزندگانی از راسته Testudines می باشند و به عنوان گونه های کلیدی در زیستگاهی که زندگی می کنند به شمار می روند و وجود آن ها به بقا و پایداری تنوع زیستی کمک می کند. مطالعه حاضر جهت به دست آوردن اطلاعات کافی از تراکم و گونه های لاک پشت در استان البرز جهت بررسی فونستیکی آن ها در استان البرز صورت گرفته است. در پژوهش حاضر از 12 ایستگاه مختلف در استان البرز که از فروردین تا شهریور 1395 تعداد 33 قطعه لاک پشت جمع آوری شد و بعد از زیست سنجی کامل و تشخیص جنسیت، توسط کلیدهای شناسایی معتبر مورد شناسایی قرار گرفتند. از بررسی زیستگاه های مورد بررسی 33 نمونه به دست آمد که 32 مورد آن Testudo graeca بود که گونه غالب استان البرز است و یک مورد آن Emys orbicularisبود. تعداد نمونه ها در ایستگاه ها تفاوت معنی داری نداشتند و به نظر می رسد پراکنش لاک پشتان در نقاط مختلف استان البرز یکسان باشد.
  کلیدواژگان: لاک پشت، استان البرز، فونستیک، Testudines
 • علیرضا ریکی *، حاجی قلی کمی، فراهم احمدزاده، بهرام حسن زاده کیابی صفحات 123-128
  گونه Teratoscincus bedriagai (گکوی دم پخ بدریاگا = گکوی سقنقر بدریاگا) در گذشته جزء خانواده Gekkonidae بوده و طبق مطالعات اخیر از این خانواده جدا شده و به خانواده Sphaerodactylidae منتقل شده است. نمونه برداری از این گونه به منظور مطالعه صفات ریخت شناسی در سال های 1393 و 1394 با توجه به شب فعال بودن این گونه، از بیابان های سیستان (شمال استان سیستان و بلوچستان) در طی شب انجام گرفت. در این نمونه برداری 18 نمونه جمع آوری گردید، سپس نمونه ها جهت بررسی و شناسائی دقیق تر به آزمایشگاه دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی تهران و دانشگاه گلستان گرگان منتقل شد. نمونه ها براساس کلید شناسائی Anderson شناسائی شدند. سپس صفات ریختی، متریک و مریستیک آن ها مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه برروی 12 فرد نر و 6 فرد ماده انجام گرفت، نتایج نشان داد که طول نوک پوزه تا لبه قدامی شکاف کلواک نرها 64/3–52/8 میلی متر و ماده ها 64/3–52/1 میلی متر، تعداد فلس های عرض سر 35–28، فلس های طول سر 76–61، تعداد فلس های لب بالا 12–9 و لب پائین 11–8، فلس های دور قسمت میانی بدن کم تر از 60، صفحات روی دم 11–8 است. این گونه فاقد فلس های پس چانه ای است.
  کلیدواژگان: گکوی بدریاگا، سوسمار، مورفومتریک، مریستیک، سیستان
 • زینب سادات مرتضوی مقدم، بتول قربانی یکتا * صفحات 129-136
  خزندگان به دلیل تغذیه از حشراتی که به عنوان آفات گیاهی شناخته می شوند، در حفظ محصولات کشاورزی اهمیت ویژه ای دارند. منطقه خجیر باتوجه به اقلیم های متفاوت و در عین حال تحت حفاظت بودن منطقه نماینده خوبی جهت بررسی میدانی می باشد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی فون و زیست سنجی سوسمارهای پارک ملی خجیر استان تهران می باشد که از اسفند 1394 تا مرداد 1395 به روش پیمایشی در ایستگاه های تعیین شده نمونه گیری انجام شد. درمجموع 58 نمونه سوسمار از منطقه جمع آوری شدند، تمام اطلاعات مربوط به نمونه ها ثبت شد و از آن ها عکس تهیه گردید. تمام نمونه ها پس از شناسایی رها شدند. بر روی نمونه ها مطالعات ریخت شناسی و بررسی صفات شمارشی و زیست سنجی انجام گرفت و سپس براساس کلیدهای شناسایی معتبر شناسایی شدند. از 58 نمونه جمع آوری شده 5 گونه شناسایی شده متعلق به 5 جنس و 3 خانواده هستند که عبارتند از: Eumeces schneideri و Trachylepis aurata از خانواده Scincidae، Cyrtopodion scabrum از خانواده Gekkonidae، Paralaudakia caucasia و Trapelus agilis از خانواده Agamidae.
  کلیدواژگان: فون، سوسمار، پارک ملی، خجیر، استان تهران
 • آلتین قجقی *، رحمان پاتیمار، کیاوش گلزاریان پور، ارسلان بهلکه صفحات 137-144
  این مطالعه با هدف بررسی برخی پارامترهای زیستی ماهی خیاطه (Alburnoides eichwaldii) در رودخانه گوگگل از حوضه گرگانرود از اسفند 1393 تا شهریور 1394 به صورت ماهانه انجام و 191 نمونه مورد زیست سنجی قرار گرفت. بزرگ ترین نمونه در جنس نر به ترتیب دارای طول و وزن 9/3 سانتی متر و 10/115 گرم و درجنس ماده 10/2 سانتی متر و 15/974 گرم بود. میانگین و انحراف معیار طول و وزن به ترتیب 1/25±6/22 و 2/63±3/38 بود. نسبت جنسی نر و ماده اختلاف معنی داری نداشت. بنابراین نسبت جنسی را می توان 1:1 در نظر گرفت. الگوی رشد از نوع آلومتریک مثبت به دست آمد (نر: 3/1277TL0/0093=W، ماده: 3/1527TL0/0093=W، جمعیت: 3/1781TL0/0087=W). در جمعیت مورد مطالعه 3 گروه سنی +2 تا +4 ساله مشاهده گردید. در هر دوجنس نر و ماده بالاترین ضریب رشد لحظه ای در سنین (+1 به +2) مشاهده شد. معادله وان برتلانفی برای جمعیت ماده (Lt= 12/28(1- e -0/304(t+0/154) و برای جنس نر
  کلیدواژگان: ماهی خیاطه، الگوی رشد، طول- وزن، برتالانفی، رودخانه گوگگل، گرگانرود
 • محمود بنی مسنی، یزدان کیوانی *، عیسی ابراهیمی صفحات 145-152
  این پژوهش به منظور بررسی تفاوت های ریخت سنجی هندسی و مقایسه صفات شمارشی با هدف درک الگوی تفاوت های بالقوه بین جمعیت های سیاه ماهی سه رودخانه کر ، قمرود و شلدون در حوضه آبریز نمک انجام شد. برای این منظور تعداد 90 قطعه سیاه ماهی Capoeta barroisi شامل 36 قطعه از رودخانه کر (با میانگین ظول کل و انحراف معیار 7/79±36/41) و 11 قطعه از رودخانه قمرود (2/40±36/28) و 43 قطعه از رودخانه شلدون (29/34±69/10) صید شدند. نمونه ها پس از بی هوشی در محلول 1٪ گل میخک و تثبیت در فرمالین 10٪، برای مطالعات بعدی، به موزه ماهی شناسی، منتقل و در الکل 70٪ نگه داری شدند. پس از ثبت صفات شمارشی، از نیم رخ چپ ماهیان عکس برداری به عمل آمد و تعداد 15 لندمارک بر روی تصاویر دو بعدی انتخاب و رقومی سازی شدند. صفات شمارشی و داده های شکلی حاصله پس از آنالیز پروکراست )روی هم گذاری (، با استفاده از روش های آماری چند متغیره PCA و CVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تجزیه به مولفه های اصلی و کلیه نتایج تحلیل همبستگی کانونی صفات شمارشی و روش ریخت سنجی هندسی نشان داد که جمعیت ها با یکدیگر اختلاف معنی داری دارند (0/05>P) و دو جمعیت شلدون و قمرود در یک گروه و جمعیت رودخانه کر در یک خوشه جداگانه ای قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: ریخت سنجی هندسی، زیست سنجی، ویژگی های شمارشی، کپورماهیان
 • عیسی کمالی *، تورج ولی نسب، رضا دهقانی، سید عباس حسینی صفحات 153-160
  بررسی رابطه طول و وزن و تولیدمثل ماهی گیش پوزه دراز (Carangoides chrysophrys) در آب های استان هرمزگان از اسفندماه 1392 تا بهمن ماه سال 1393 انجام شد. نمونه ها ماهانه و در 14 ایستگاه با استفاده از تور ترال صید و جمع آوری گردید. در این تحقیق، کل نمونه های مورد بررسی 376 عدد بود که از این تعداد 194 عدد ماده و 137 عدد نر و 45 عدد نابالغ بودند. کمینه و بیشینه طول کل ماهی در طی ماه های مختلف بین 25/5 تا 80 سانتی متر بوده است. رابطه طول کل و وزن 901/2 y = 0/0162 x به دست آمد که نشان داد ماهی مذکور از یک رشد همگون (ایزومتریک) برخوردار بود. طول بلوغ (LM50) برای ماهی گیش پوزه دراز به ترتیب 46 سانتی متر برآورد گردید. نسبت جنسی ماده به نر برای ماهی گیش پوزه دراز برابر با 1/42 به 1 بود که اختلاف معنی دار را نشان داد (0/05>P). بیشینه هم آوری مطلق 479992 تخمک در فروردین ماه و بیشینه هم آوری نسبی 385 تخمک به ازای هر گرم از وزن بدن در تیرماه به دست آمد. کمینه هم آوری مطلق 98247 در آبان و کمینه هم آوری نسبی 125 تخمک به ازای هر گرم از وزن بدن در تیر ماه محاسبه شد. میانگین شاخص گنادیGSI ماهی ماده در ماه های مختلف محاسبه گردید. فصل تخم ریزی طولانی بوده و از دی ماه تا اردیبهشت ماه ادامه داشته است اوج تخم ریزی اردیبهشت ماه برآورد گردید.
  کلیدواژگان: گیش پوزه دراز، فصل تخم ریزی، طول بلوغ، هم آوری، استان هرمزگان
 • اعظم ستوده، سکینه یگانه * صفحات 161-166
  در تحقیق حاضر، تاثیر مکمل اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare) بر بلوغ اووسیت ها و رسیدگی جنسی سیکلید گورخری (Cichlasoma nigrofasciatum) مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، 225 ماهی سیکلید گورخری با میانگین وزنی 0/02±1/65 گرم در آکواریوم های 80 لیتری (15 قطعه ماهی در هر آکواریوم) در تیمارهای با سه تکرار توزیع شدند و به مدت 40 روز با جیره های غذایی حاوی اسانس رازیانه در سطوح صفر، 75، 100، 125، 150 میلی گرم در کیلوگرم به مقدار روزانه 3 درصد وزن بدن، تغذیه شدند. نتایج بافت شناسی گناد (30 روز پس از تغذیه) ، زمان رسیدگی جنسی و مدت زمان سپری شده از جفت گیری تا تخم ریزی نشان داد که اغلب اووسیت های گروه های شاهد، 75 و 125 میلی گرم اسانس در مرحله پیش هستگی و تعدادی در مرحله زرده سازی قرار دارند. در تیمار 100 و 150 میلی گرم اسانس، اغلب اووسیت ها در مرحله آخر زرده سازی مشاهده شدند و در مقایسه با سایر تیمارها از تکامل بلوغ بیش تری برخوردار بودند. کم ترین زمان لازم برای رسیدگی جنسی در 150 میلی گرم اسانس مشاهده شد (1/15±78/0 روز) که تفاوت معنی داری با گروه شاهد و سایر تیمارها به جز 100 میلی گرم اسانس، داشت (0/05>p). زمان سپری شده از جفت گیری تا تخم ریزی در گروه شاهد (1/45±17/66 روز) در مقایسه با تمام تیمارهای تغذیه شده با اسانس رازیانه به طور معنی داری طولانی تر بود (0/05>p).
  کلیدواژگان: اسانس رازیانه، رسیدگی جنسی، سیکلید گورخری
 • آناهیتا فشندی، تورج ولی نسب *، فرهاد کیمرام، سید محمدرضا فاطمی صفحات 167-178
  حاشیه اتولیت چهار گونه از ماهیان متعلق به خانواده گیش ماهیان Carangoides coeruleopinnatus،Carangoides chrysophrys، Carangoides malabaricus و Megalaspis cordyla در آب های خلیج فارس به منظور تفکیک پذیری بررسی شد. پس از تصویربرداری از اتولیت ها، حاشیه ها به کمک تحلیل فوریه بیضوی و نرم افزار Shape مورد بررسی قرار گرفت. کد زنجیری، هارمونیک ها و ضرایب فوریه بیضوی برای هر نمونه به دست آمد. توسط مقادیر ویژه، بازسازی میانگین حاشیه اتولیت انجام شد. شکل اتولیت از طریق توصیف گرهای فوریه بیضوی مربوط به 20 هارمونیک و به وسیله شش شاخص شکلی مورد توصیف قرار گرفت. این چهار گونه با استفاده از شاخص های شکلی (72/2 %) ، ضرایب فوریه بیضوی (73/7 %) یا ترکیبی از دو روش (72/2 %) به شکل کاملا موفقیت آمیزی متمایز شدند. در تحلیل تشخیصی با استفاده از شاخص های شکلی به تنهایی، تفکیک مناسبی در بین گونه ها انجام نگرفت. نتایج حاصل از تجزیه مولفه های اصلی نیز نشانگر این موضوع است که درصد واریانس در مولفه های اصلی اول هرگونه بیش ترین میزان را داشته و مولفه های اصلی به ترتیب در حال کاهش می باشند. ولی واریانس تجمعی بیانگر این مطلب است که شکل تخمین زده شده توسط تبدیل فوریه بیضوی تا چه میزان قادر به توضیح تصویر گونه مربوطه است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که ترکیب اندازه بر مبنای توصیف گرهای شکلی و توصیف گرهای فوریه بیضوی ابزاری سودمند در تفکیک 4 گونه از گیش ماهیان خلیج فارس است.
  کلیدواژگان: گیش ماهیان، اتولیت، تحلیل فوریه بیضوی، هارمونیک، کدهای زنجیری
 • مجتبی علیشاهی *، مهرزاد مصباح، زهرا طولابی دزفولی صفحات 179-184
  ترکیبات نقره از دیرباز اثرات ضدعفونی کننده داشته و در آبزیان نیز امکان استفاده دارند. در این تحقیق اثرات سمی (50LC) دو محصول کلوئیدی محلول در آب نانوذرات نقره (L2000 و LS2000) در سه گونه ارزیابی گردید. بدین منظور ماهی ها به مدت 96 ساعت در معرض7 یا 8 غلظت متوالی (هر غلظت در سه تکرار) از دو نوع نانوذرات نقره قرار داده شده و تلفات روزانه در هر غلظت ثبت گردید. سپس حداکثرغلظت مجاز (MAC) نیز محاسبه شد. طبق نتایج میزان 50 LC نود و شش ساعته L2000 در ماهی کپور، آمور و فیتوفاگ به ترتیب برابر 0/099 و 0/076 و 0/238 میلی گرم در لیتر و میزان 50 LC نود و شش ساعته LS2000 به ترتیب برابر 0/058 و0/057 و 0/094 میلی گرم در لیتر محاسبه شد. 99 LC نود و شش ساعته نانوذرات نقره نوع L2000 در این سه ماهی به ترتیب برابر 0/246، 0/135، 0/658 میلی گرم در لیتر و در مورد Ls2000 به ترتیب برابر 0/092 ،0/096 ، 0/161 میلی گرم در لیتر بود، که نشان دهنده تفاوت معنی دار این دو غلظت در هر سه ماهی ذکر شده است (0/05>p). حداکثر غلظت مجاز (MAC) نانوذرات نقره L2000 و LS2000 در ماهی کپور به ترتیب برابر 0/010 و0/006 میلی گرم در لیتر، در ماهی آمور به ترتیب برابر 0/008 و 0/006 میلی گرم در لیتر و برای فیتوفاگ به ترتیب برابر 0/024 و 0/009 میلی گرم در لیتر مشخص گردید. نتایج علاوه بر تاکید بر حساسیت بالای این سه گونه ماهی به این دو نانوذره نقره، تفاوت معنی دار سمیت این دو نانوذره در سه گونه ماهی مورد بررسی را نشان داد (0/05>p).
  کلیدواژگان: کپورمعمولی (cyprinus carpio)، آمور (Ctenopharyngodon idella)، فیتوفاگ (Hypophthamichthys molitrix)، نانوذرات نقره، سمیت، حداکثر غلظت مجاز (MAC)
 • روح الله شیخ ویسی، سیدعلی اکبر هدایتی * صفحات 185-192
  دراین تحقیق تاثیر مقاوم سازی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس بر بافت آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانوذرات نقره صورت گرفت. سه گروه ماهیان بدون پروبیوتیک و ماهیان تیمار شده شش هفته ای با پروبیوتیک سطح (A) آ(106 کلی فرم/میلی لیتر) و پروبیوتیک سطح (B) بی (107 کلی فرم/میلی لیتر) به مدت ده روز با غلظت تحت کشنده نانو نقره مواجهه شدند. برای بررسی آسیب های بافتی، از مقایسه بافت های مورد نظر با نمونه های شاهد ، آسیب های ایجاد شده تشخیص و به وسیله میکروسکوپ مجهز به دوربین عکس برداری صورت گرفت. نتایج نشان داد که عارضه هایی مانند نفوذ گلبول های خونی، ادم سلولی و هایپرتروفی در همه تیمارها، آئوریسم لاملایی و برآمدگی اپی تلیوم تیغه ثانویه تنها در تیمارهای تحت تاثیر نانو ذرات نقره، عارضه اتصال تیغه های مجاور تنها در تیمارهای تحت تاثیر پروبیوتیک و عارضه تورم سلول های سنگفرشی که تحت تاثیر پروبیوتیک و نانو ذرات نقره بودند، مشاهده گردید. نتیجه گیری کلی این تحقیق نشان داد که عارضه های مربوط به تیمار نانونقره (تیمار4) بیش تر از سایر تیمارهای آزمایشی بود و تغییرات بافتی مانند نفوذ گلبول های خونی، ادم سلولی و هایپرتروفی در تمام تیمارهای آزمایشی وجود داشت و این عوارض بیش ترین عوارض مشاهده شده در بافت آبشش بودند و سطوح مختلف پروبیوتیک نتوانست اثر مخرب نانو نقره را بر بافت آبشش بهبود ببخشد بلکه خود نیز باعث عوارضی در بافت آبشش گردید ولی عوارض آن در مقایسه با نانو ذره نقره کم تر بود.
  کلیدواژگان: ماهی، هیستوپاتولوژی، نانو ذرات فلزی، پروبیوتیک
 • ابوالحسن راستیان نسب، سید محمد موسوی *، حسین ذوالقرنین، همایون حسین زاده صحافی صفحات 193-204
  با هدف بررسی تاثیر پروبیوآنزیم تغذیه ای بر شاخص های رشد ، خون شناسی و پاسخ های ایمنی در ماهی قزل آلای رنگین کمان تیمارهای 1: گروه تغذیه شده با غذای بدون پروبیوآنزیم، 2: گروه تغذیه شده با غذای حاوی 0/3 گرم پروبیوآنزیم در هر کیلوگرم غذا و 3: گروه تغذیه شده با غذای حاوی 0/5 گرم پروبیوآنزیم در هر کیلوگرم غذا، با 3 تکرار، طی مدت 60 روز با هم مقایسه شدند. تعداد 30 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی 2/7±26/3 گرم در هر یک از مخازن فایبرگلاس 200 لیتری ذخیره سازی شدند. در انتهای دوره، شاخص های رشد، خون شناسی و پاسخ های ایمنی سنجش گردیدند. براساس نتایج، اختلاف معنی داری بین تیمارهای 2و3 با تیمار1 در شاخص های رشد، تغذیه و شاخص های خونی گلبول قرمز مشاهده نشد (0/05<P). ولی میانگین تعداد گلبول های سفید و نیز درصد گلبول های نوتروفیل در تیمار 3 با اختلاف معنی داری (0/05>P) بیش تر از گروه ماهیان شاهد بود. اجزای کمپلمان در سرم ماهیان تیمار3 نسبت به تیمار شاهد با اختلاف معنی داری بیش تر بود (0/05>P). فعالیت راه میانبر کمپلمان و ایمنوگلوبولین (IgM) بین تیمارهای متفاوت، اختلاف معنی داری را نشان ندادند (0/05<P). میزان لایزوزیم و گلوبولین کل در ماهیان تیمار 3 به طور معنی داری (0/05>P) در مقایسه با تیمار شاهد بیش تر بود. براساس نتایج، تاثیر قابل توجه پروبیوآنزیم بر شاخص های رشد و تغذیه مشاهده نگردید. با این وجود، براساس یافته ها می توان گفت پروبیوآنزیم مورد استفاده، دارای اثر ایمنی زایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان می باشد.
  کلیدواژگان: قزل آلای رنگین کمان، پروبیوآنزیم، رشد، ایمنی
 • محدثه احمدنژاد *، محمد صیادبورانی، سهراب دژندیان، همایون حسین زاده صحافی، علی اصغر خانی پور، علیرضا ولی پور، عادل حسینجانی، حسین خارا صفحات 205-212
  پیشرفت تکنولوژی مدرن و استفاده متعدد از آن در محیط زیست به خصوص اکوسیستم های آبی سبب گشته تا علاوه بر انسان سایرجانداران به ویژه ماهی ها همواره متاثر از حاشیه های ناشی از آن ازجمله اثرات امواج الکترومغناطیس منتشره از آن ها باشند. لذا توجه به تاثیرات این امواج بر ماهی ها به عنوان مهم ترین ساکنین محیط های آبی با جنبه های اقتصادی ضروری می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر امواج الکترومغناطیسی تلفن همراه (900 مگاهرتز) بر شاخص های وزنی گناد و کبد، میزان هورمون GTH IIو ساختار بافت تخمدان مولدین ماده آنجل، طی مدت ده روز و در 3 گروهآزمایشی شامل: 1- شاهد (بدون دریافت امواج) ، 2- روزانه 4 بار و هر بار 30 دقیقه در مجاورت تلفن همراه در حالت روشن و بدون مکالمه و 3- روزانه 4 بار و هر بار 30 دقیقه، در مجاورت تلفن همراه در حالت برقراری تماس، انجام پذیرفت. در انتهای آزمایش، پس از خونگیری از ساقه دمی، سانتریفیوژ خون و جداسازی سرم، سنجش هورمون GTH II با روش رادیو ایمونواسی (RIA) انجام شد. سپس مولدین مورد زیست سنجی و تشریح قرار گرفتند. از تخمدان ها به روش بافت شناسی کلاسیک با رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین، اسلاید بافتی تهیه و از نظرکمی و کیفی با میکروسکوپ بررسی شدند. میانگین شاخص وزنی گناد و کبد و نیز میانگین میزان هورمون GTH II در مولدین تیمار 2 به طور معنی داری بیش تر از گروه شاهد و تیمار 1 بود. هیچ یک از مولدین تیمار2 موفق به تخم ریزی نشدند و میزان آترزیا در بافت تخمدان مولدین تیمار 2 نسبت به سایر گروه ها بیش تر بود. نتایج نشان داد امواج الکترومغناطیسی ناشی از تلفن همراه تغییرات محسوسی را در شاخص های تولیدمثلی ماهی آنجل ماده به وجود آوردند. هرچند که در این زمینه مطالعات گسترده تری در آینده مورد نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: امواج الکترومغناطیسی، تلفن همراه، هورمون GTH II، آترزیا، ماهی آنجل (Pterophyllum scalare)
 • فرزانه نوری *، رضواناللهکاظمی، الهه حسن نتاج نیازی صفحات 213-222
  در تحقیق حاضر تاثیر دوره های نوری مختلف و شدت نور بر فعالیت آنزیم های گوارشی (پپسین، تریپسین، کموتریپسین، لیپاز، آمیلاز و آلکالین فسفاتاز) لارو تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) پس از تخم گشایی تا جذب کامل کیسه زرده مورد ارزیابی قرار گرفت. لاروهای تازه تفریخ شده تاس ماهی ایرانی (قره برون) به ترتیب با میانگین وزنی و طولی 0/08±23/19میلی گرم و 0/03±35/11 میلی متر تحت شش تیمار با دوره های مختلف روشنایی و تاریکی L00D: 24، D12L: 12،D 00L: 24 و در سه شدت نور 50، 150 و 300 لوکس به جز تیمار تاریکی کامل که فقط دارای یک شدت نور 10-0 لوکس بود، قرار گرفتند. در طول مدت پروژه لاروها در شرایط پرورشی یکسان (pH، دما، دبی آب و میزان تغذیه) قرار داشتند. نتایج حاصله نشان داد که فعالیت پپسین و تریپسین در روز نهم پس از تخم گشایی (dph) به ترتیب در تیمار 5 با شدت نور 150 لوکس و 12 ساعت روشنایی و تیمار 2 در 24 روشنایی و 150 لوکس بیش ترین میزان را دارا بود و به صورت معنی داری بالاتر از تیمار شاهد بود. فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در تیمار 2 و آمیلاز و کموتریپسین به ترتیب در دوره نوری L12 وL 24 و شدت نور 300 لوکس از فعالیت بیش تری برخوردار بود ولی با تیمار شاهد اختلاف معنی داری نداشتند. نتایج این تحقیق نشان داد نور فاکتور مهمی در مراحل اولیه تکامل سیستم گوارش ماهی قره برون به شمار می رود. هم چنین اغلب آنزیم های گوارشی تحت دوره نوری 12 ساعت و شدت نور بین 150 تا 300 لوکس فعالیت بیش تری از خود نشان دادند.
  کلیدواژگان: لارو تاس ماهی ایرانی، تکامل، شدت نور، دوره نوری، آنزیم های گوارشی
 • ابراهیم بیگتن، حبیب وهاب زاده رودسری *، علی نقی سرپناه، امیرعلی مرادی نسب صفحات 223-230

  از آن جاکه کیلکا ماهیان (Clupeonella spp.) جزء غذای عمده و طبیعی فیل ماهیان (Huso huso) دریای خزر محسوب می شوند، درتحقیق حاضر تاثیر تغذیه با کیلکا خام بر شاخص های رشد فیل ماهیان پرورشی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور تعداد 120 قطعه ماهی با میانگین وزن 238±1175 گرم در مخازن فایبرگلاس ذخیره سازی شدند. ماهیان به مدت 60 روز و مقادیر 0، 25، 50، 75، 100 درصد کیلکای خام در جیره غذایی در مقایسه با غذای کنسانتره مورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعه در طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام شد. در پایان دوره آزمایش، بالاترین عملکرد رشد با توجه به طول، وزن و میانگین بیومس نهایی، میانگین ضریب چاقی (CF)، میزان نرخ رشد ویژه (SGR)، میانگین رشد روزانه (ADG)، میزان افزایش وزن بدن (BW%) و میانگین تولید در تیمار 5 (100 درصد کنسانتره بدون کیلکا) محاسبه گردید که با تیمار 4 (25 درصد کیلکا + 75 درصد کنسانتره) اختلاف معنی داری نداشت (0/05<p). ضریب تبدیل غذایی (FCR) تیمار 4 (0/04±1/07) با تیمار 5 (0/02±0/81) اختلاف معنی داری داشت (0/05>p). برآورد اقتصادی جیره غذایی برای تیمار 4 (25 درصد کیلکا + 75 درصد کنسانتره) 10 درصد پایین تر از تیمار 5 (100 درصد کنسانتره بدون کیلکا) بود. نتایج به دست آمده دراین تحقیق نشان داد که افزودن 25 درصد کیلکا به جیره غذایی فیل ماهیان پرواری بر شاخص های رشد ماهی تاثیر داشته و بنابراین با توجه به فراوانی نسبی و در دسترس بودن، ارزش غذایی و قیمت مناسب کیلکا، استفاده 25 درصد از کیلکا در جیره غذایی روزانه فیل ماهیان در مزارع پرورشی توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: فیل ماهی (Huso huso)، کیلکا، تغذیه، پرورش، رشد
 • علی صادقی *، محمدرضا ایمانپور، علی شعبانی، محمد مازندرانی، طاهره باقری صفحات 231-236
  بررسی سطوح چربی جیره غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف چربی بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهی قرمز یک آزمایش تغذیه ای به مدت 180 روز بر روی بچه ماهیان با میانگین 3/5 گرمی جهت دستیابی به میزان مطلوب احتیاجات چربی انجام گرفت. 3 سطح مختلف از چربی شامل 9، 12 و 15 درصد با انرژی قابل هضم 3790 تا 3900 کیلوژول بر کیلوگرم در این تحقیق درنظر گرفته شد. نتایج اثر سطوح مختلف چربی جیره های غذایی بیانگر افزایش معنی دار شاخص های وزن نهایی، افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، شاخص وضعیت و درصد بازماندگی و کاهش معنی دار ضریب تبدیل غذایی را نشان داد (0/05>P). براساس یافته های این تحقیق افزایش میزان چربی تا سطح 15 درصد، بهبود شاخص های مورد بررسی را به همراه داشته است. بالاترین رشد و درصد بازماندگی و بهترین ضریب تبدیل غذایی در سطح چربی 15 درصد به دست آمد. بر این اساس میزان بهینه چربی در جیره غذایی ماهی قرمز در این تحقیق 15 درصد مشخص گردید.
  کلیدواژگان: پرورش ماهی، تغذیه، چربی، ماهی کاراس طلایی
 • راحیل بهرام پور، لاله رومیانی، نگار قطب الدین * صفحات 237-242
  یکی از راه های اقتصادی در تولید پایدار آبزیان پرورشی، استفاده از جیره های غذایی خوب با حداکثر کارایی رشد و سلامت آبزی می باشد. هدف اصلی از این تحقیق بررسی سطوح مختلف پودر تفاله گوجه فرنگی بر عملکرد رشد و ترکیب لاشه بدن ماهی بنی (sharpeyi Mesopotamichthys) می باشد. 4 جیره غذایی با ترکیبات پروتئینی مشابه (گروه شاهد 0%، 10%، 20% و 30% تفاله گوجه فرنگی) تهیه شد. تعداد 240 عدد ماهی بنی انگشت قد با وزن 0/05±8/14 میان 12 آکواریوم با حجم 120 لیتر آب تقسیم شدند. آزمایش 8 هفته به طول انجامید. به علت عدم وارد شدن استرس به ماهیان عملیات زیست سنجی تنها در ابتدا و انتهای دوره آزمایش انجام گردید. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که استفاده از جیره های غذایی حاوی پودر تفاله گوجه فرنگی اثرات مثبتی بر عملکرد رشد دارد هر چند که تفاوت معنی دار را با گروه شاهد نشان نداد. در مورد ترکیبات بیوشیمیایی بدن تیمارهای 20 و 30 درصد پودر تفاله گوجه فرنگی تفاوت معنی دار را در پروتئین با گروه شاهد نشان می دهند و لذا می توان از آن به عنوان یک ماده جایگزین منابع پروتئینی غذای ماهی به ویژه پروتئین های گیاهی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum)، ماهی بنی(sharpeyi Mesopotamichthys)، رشد، ترکیبات بیوشیمیایی بدن
 • هدی حق پناه، مازیار یحیوی *، دلارام نخبه زارع صفحات 243-248
  پژوهشی حاضر به منظور بررسی رشد وبقاء ماهی قرمزCarassius auratus با اضافه نمودن اسیدآمینه لیزین به غذای ماهیان درآزمایشگاه انجام شد. به جهت اهمیت تجاری این گونه دربرخی از ماه های سال، اسیدآمینه لیزین به عنوان مکمل به غذا استفاده شد. دراین بررسی4 تیمار با سه تکرار مورد آزمایش قرارگرفت که تیمارشاهد ازجیره غذایی متداول استفاده شد. تیمار1، 2 و 3 هرکدام علاوه برغذای متداول به ترتیب از 1/5، 2 و 2/5 گرم اسیدآمینه لیزین به ازای 1 کیلوگرم وزن بدن تغذیه شدند که در مجموع از 12 آکواریوم و در هر کدام 5 قطعه بچه ماهی با وزن تقریبی 2/9 گرم استفاده شد. نتایج آزمایش حاکی از آن بود که طی دوره آزمایش، بین تیمارها از نظرمیزان رشد اختلاف معنی داری وجود داشت (0/05>P) به گونه ای که هر 3 تیمار مقدار قابل توجهی و با میانگین وزنی0/20±4/38 گرم نسبت به تیمار شاهد با میانگین وزنی 0/01 ± 2/96 گرم افزایش وزن داشته اند و تیمار 3 (2/5 گرم) بهترین نتیجه را درمقایسه با سایر تیمارها به دنبال داشت هم چنین نتایج تحلیل های آماری نشان داد که اسیدآمینه لیزین با مقدار 2/5 گرم درکاهش تلفات بچه ماهیان تاثیر داشته است و باعث بالاترین افزایش درصد بقاء، درصد افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، ضریب بازده پروتئین و کاهش ضریب تبدیل غذایی شده است (0/05>P). درنتیجه می توان بیان داشت که لیزین 2/5 گرم باعث بالاترین میزان رشد و بازماندگی ماهی می شود.
  کلیدواژگان: اسیدامینه لیزین، رشد، بقاء، ماهی قرمز، Carassius auratus
 • سراج بیتا *، تکاور محمدیان، رسول ناصری پورتکلو صفحات 249-256
  استفاده از پروبیوتیک ها در آبزی پروری به دلیل اثرات مفید در سلامت ماهی رشد فزاینده ای داشته است. یکی از مشکلات اصلی استفاده از پروبیوتیک ها غیرفعال شدن آن ها در شرایط معدی – روده ای ماهی است، محافظت پروبیوتیک ها با پوشش های فیزیکی توان پروبیوتیکی آن ها را بهبود می بخشد، لذا در این تحقیق اثر ریز پوشانی باکتری پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس پلانتاروم (Lactobacillus plantarum) با نانوذرات آلژینات/کیتوزان بر ویژگی های پروبیوتیکی آن در شرایط برون تنی (Invitro) و نیز اثرات پروبیوتیکی آن در فیل ماهی جوان (Huso huso) ارزیابی شد. ابتدا اثر ریزپوشانی باکتری بر ویژگی های پروبیوتیکی باکتری در شرایط برون تنی شامل: تحمل pH، تحمل صفرا، زنده مانی در شرایط مشابه معدی- روده ای بررسی شد، سپس اثر پروبیوتیک در فیل ماهی جوان مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور تعداد 480 قطعه فیل ماهی با میانگین وزنی 2/8±27/2 گرم به چهار تیمار در سه تکرار به صورت زیر تقسیم شدند: تیمار 1 T با خوراک حاوی آلژینات/کیتوزان بدون پروبیوتیک، 2 T با خوراک حاوی پروبیوتیک ریزپوشانی شده با آلژینات/کیتوزان، 3 T با خوراک حاوی پروبیوتیک بدون پوشش و گروه شاهد با خوراک پایه تغذیه شدند. ماهیان به مدت 60 روز با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. پس از اتمام دوره آزمایش، تیمار ها به مدت 15 روز با غذای فاقد پروبیوتیک غذادهی شدند. نمونه گیری از ماهیان در روزهای 30، 60 و 75 تحقیق انجام گرفت و آنزیم های اکسیداتیو و آنزیم های کبدی در روزهای 30، 60، 75 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مرحله اول تحقیق نشان داد بیش ترین میزان پراکسید دیسموتازو گلوتاتیون پراکسیداز در تیمار تغذیه شده با آلژینات/کیتوزان و پلانتاروم ریزپوشانی شده در روزهای 30 و 60، بیش ترین میزان فعالیت مالون دی آلدئید در تیمار تغذیه شده با پلانتاروم ریزپوشانی شده در روز 30 مشاهده شد و بیش ترین میزان فعالیت کاتلاز در تیمار تغذیه شده با پلانتاروم در روز 30 مشاهده شد. به نظر می رسد ریزپوشانی باکتری با نانوذرات کیتوزان/آلژینات کارایی پروبیوتیکی باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم را بهبود بخشید (0/05>P) و توانسته است عملکرد مثبت پروبیوتیک را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: لاکتوباسیلوس پلانتاروم، نانوذرات کیتوزان، آلژینات، آنتی اکسیدان، فیل ماهی
 • معصومه درویشی، رقیه صفری *، علی شعبانی، سید حسین حسینی فر صفحات 257-262
  سم دیازینون، یکی از سمومی است که به عنوان آفت کش در باغات و زمین های کشاورزی کشور به ویژه در منطقه استان گلستان استفاده می گردد. با این که بوم سازگان های آبی محل و هدف استفاده این سموم نیستند، اما مطالعات پایشی شواهدی از حضور آن ها و متابولیت های آن ها را در محیط های آبی به ویژه آب های سطحی را نشان می دهد. اثرات دوزهای تحت کشنده سم دیازینون تجاری بر آسیب بافت تخمدان ماهی گورخری نابالغ در مواجهه 30 روزه مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 240 ماهی ماده با میانگین وزنی 0/05±0/2 در 3 تیمار تحت کشنده 5، 10 و 20 درصد از 50 LC سم دیازینون به ترتیب 0/8، 1/6، و 3/2 میلی گرم بر لیتر و تیمار شاهد قرار گرفتند. در پایان دوره، نمونه برداری از بافت گناد ماهیان انجام و مقاطع بافتی تهیه شد. نتایج نشان داد که در گروه شاهد، بافت تخمدان طبیعی و عمده اووسیت ها در ابتدا و انتهای مرحله چهارم رسیدگی جنسی بودند. در تیمار0/8 میلی گرم بر لیتر اووسیت ها درمرحله سوم و انتهای مرحله سوم رسیدگی جنسی بوده و تعدادی اووسیت در مرحله دوم مشاهده شد. در تیمار 1/6 و 3/2 میلی گرم بر لیتر، رشد ناچیز تخمدان مشاهده و اووسیت ها عمدتا در مرحله دوم رسیدگی جنسی قرار داشتند. در این تیمارها هایپرپلازیا در لایه گرانولوزا و فولیکول های آترتیک مشاهده شد. این روند رسیدگی نشان دهنده کاهش رشد اووسیت با افزایش دوز سم می باشد. اندازه تخمدان در تیمارهای مختلف به ویژه با دوز بالا (3/2 میلی گرم بر لیتر) کاهش چشمگیری نسبت به گروه شاهد نشان داد.
  کلیدواژگان: دیازینون، رسیدگی جنسی، ماهی گورخری
 • علی سپاهی، سعید گرگین *، خوان سانتوز، رضا عباسپور نادری، محمودرضا آذینی صفحات 263-270
  برای شناخت میزان انتخاب پذیری تور ترال، مطالعه ای به روش کاور در خرداد ماه 1395 در صیدگاه های چابهار، کنارک و پزم انجام شد. تعداد 1876 ماهی از ایستگاه های مورد مطالعه شامل 23 گونه متعلق به 15 خانواده صید و شناسایی شدند که در این میان یال اسبی (Trichiurus lepturus) با 63% بیش ترین تعداد و سومان (Epinephelus areolatus) ، سپر ماهی برقدار ایرانی (Torpedo sinuspersici) ، هامور معمولی (Epinephelus coioides) ، سرخوی خط طلایی (Pristipomoides multidens) و گلو (Netuma thalassina) با 0/05 درصد کم ترین مقدار را شامل می شدند. میزان صید به ازای واحد تلاش در این مطالعه بین 161/2 تا 637 کیلوگرم بر ساعت متغیر بود. اما میانگین میزان صید به ازای واحد تلاش، 289/98 کیلوگرم بر ساعت محاسبه گردید. با توجه به نمودار صید انتخابی 50 L برای ماهی گم گام 11/19 سانتی متر، برای ماهی یال اسبی 28/18 سانتی متر و ماهی گوازیم دم رشته ای ژاپنی 12/44 سانتی متر محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که ماهی های یال اسبی صید شده در همان طول بلوغ جنسی و ماهیان گوازیم دم رشته ای ژاپنی صید شده در طولی بسیار کم تر از طول بلوغ جنسی قرار دارند که از این نظر تور ترال به کارگرفته شده انتخابی عمل ننموده و تهدیدی برای ذخایر آبزیان منطقه به شمار می رود.
  کلیدواژگان: صید انتخابی ترال، روش کاور، Trichiurus lepturus، چابهار، دریای عمان
 • سید یوسف پیغمبری *، حسین مداح عارفی، مجتبی پولادی صفحات 271-280
  هدف از این مطالعه بررسی ترکیب صید، فراوانی طولی و صید در واحد تلاشتور گوشگیر تون ماهیان بود. این مطالعه در دو فصل زمستان 1394 و بهار 1395 در منطقه صیادی شهرستان کنارک واقع در استان سیستان و بلوچستان صورت پذیرفت. عملیات نمونه برداری با دو لنج با طول 26 متر و عرض 7/67 متر انجام شد. درتحقیق حاضر ترکیب صید در دو فصل شامل خانواده های تون ماهیان، گیش ماهیان، گربه ماهیان، شهری ماهیان، کوتر، سرخو ماهیان، سنگسر ماهیان، حلوا سفید، شوریده ماهیان، کفزیان و سپرماهیان بود که به ترتیب 48/46، 25/01، 7/3، 3/93، 3/53، 3/37، 3/04، 2/74، 1/44 و 0/32 درصد از کل صید را به خود اختصاص داد ند. بیش ترین درصد وزنی صید گوشگیر در فصول زمستان و بهار متعلق به تون ماهیان (Scombridae) به ترتیب با مقادیر 30/67 و 41/42 درصد بود. هم چنین کم ترین درصد وزنی در فصل زمستان را سپرماهیان (Dasyatis bennetti) با 0/09 درصد و کم ترین درصد وزنی در فصل بهار را شهری ماهیان (Lethrinus nebulosus) با 0/11 درصد به خود اختصاص دادند. خانواده تون ماهیان (Scombridae) با 4 گونه بیش ترین تعداد گونه را در فصول صید دارا بود. بیش ترین فراوانی طولی در تن ماهیان به ترتیب در ماهی شیر دامنه طولی 119-105سانتی متر (40/7 %) ، در ماهی هوور دامنه طولی 92-84 سانتی متر (40 %) و در ماهی زرده دامنه طولی 65-58 سانتی متر (38 %) بود. هم چنین بر اساس مقایسه میانگین های صید در واحد تلاشکل صید بین دو فصل زمستان و بهار تفاوت معنی داری طی دوره نمونه برداری مشاهده نشد (0/05>P).
  کلیدواژگان: تور گوشگیر، ترکیب صید، صید به ازای واحد تلاش، تون ماهیان
 • فاطمه طادی بنی *، جمیله پازوکی، محسن صفایی، امیرعلی مرادی نسب صفحات 281-288
  در این مطالعه خصوصیات زیستی خرچنگ شناگر آبی (Portunus segnis) در آب های استان هرمزگان (از سیریک تا بندرعباس) مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد 722 نمونه خرچنگ به مدت یک سال از خرداد 1390 تا اردیبهشت 1391 توسط تور ترال میگو و گوشگیر صید گردید. 57/9 درصد از ترکیب صید را نر و 42/1 درصد را خرچنگ های ماده شامل شدند که نسبت بین نر و ماده (1/3:1) اختلاف معنی داری با هم داشتند (0/05>p). کوچک ترین و بزرگ ترین عرض کاراپاس به ترتیب 5/2 و 17/9 سانتی متر و هم چنین حداقل و حداکثر وزن آن ها به ترتیب 2/8 و 398/78 گرم بود. میزان b برای جنس نر و ماده به ترتیب در رابطه وزن- عرض کاراپاس 3/24 و 2/69 و در رابطه وزن -طول کاراپاس 3/02 و 2/76 تعیین شد. الگوی رشد آلومتریک به دست آمد. هم چنین میانگین وزن در جنس های نر و ماده 70/05±107/46 و 49/81±114/44 محاسبه شد که از اختلاف معنی داری برخوردار بود (0/05>p). فاکتور وضعیت در عرض کاراپاس 2/66±6/86 و در طول کاراپاس 13/06±65/54 محاسبه گردید. مطالعه حاضر می تواند برای زیست شناسان و محققین شیلاتی در جهت شناخت بیش تر خصوصیات جمعیتی این گونه مفید باشد.
  کلیدواژگان: رشد، نسبت جنسی، Portunus segnis، تنگه هرمز، آب های استان هرمزگان
 • سمیه پاک روان، آرش اکبرزاده *، میر مسعود سجادی، عبدالمجید حاجی مرادلو، فرزانه نوری صفحات 289-296
  این مطالعه به منظور ارزیابی و مقایسه تاثیر جایگزینی پودر ریزجلبک های اسپیرولینا Spriulina platensis و کلرلا Chlorella vulgaris با پودر ماهی بر عملکرد رشد، ترکیبات لاشه و پروفیل اسیدهای چرب در میگوی وانامی Litopenaeus vannamei صورت گرفت. میگوها با میانگین وزن 0/2± 2/6گرم در 9 تیمار آزمایشی شامل یک تیمار شاهد (تغذیه با جیره بدون پودر جلبک) و هشت تیمار آزمایشی (تغذیه با جیره حاوی سطوح 25، 50، 75 و 100 درصد از پودر اسپیرولینا یا کلرلای جایگزین شده با آرد ماهی) قرار گرفتند. پس از هشت هفته تغذیه، وزن پایانی و افزایش وزن در تیمار 25 درصد کلرلا بالاترین مقدار را داشت (0/05>P) ، اما نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی در بین تیمارها اختلاف معنی داری را نشان نداد (0/05<P). میزان پروتئین در لاشه میگوهای تغذیه شده با 100 درصد اسپیرولینا به طور معنی داری بالاتر بود (0/05>P) ، ولی اختلاف معنی داری در میزان رطوبت، چربی و خاکستر لاشه میگوها مشاهده نشد (0/05<P). هم چنین مشاهده شد که محتوای اسیدهای چرب بلند زنجیر چند غیر اشباع از قبیل آلفا لینولنیک اسید، دکوزا هگزا انوئیک اسید، ایکوز اپنتا انوئیک اسید، لینولئیک اسید و آراشیدونیک اسید در تیمارهای تغذیه شده با جلبک ها عمدتا بالاتر از گروه شاهد بود (0/05>P). به طورکلی نتایج این تحقیق نشان می دهد که ریزجلبک های اسپیرولینا و کلرلا هر دو می توانند در جیره میگوی وانامی بدون داشتن اثرات منفی در عملکرد این میگو مورد استفاده قرار بگیرند اما به نظر می رسد تیمار 25 درصد کلرلا نتایج موفق تری به همراه دارد.
  کلیدواژگان: ریزجلبک، میگو، عملکرد رشد، پروفیل اسیدچرب
 • عامر عبدالله نژادبنادری *، سهیلا ابراهیمی صفحات 297-302
  صدف مرواریدساز محارPinctada radiata از خانواده Pteriidae یکی از مهم ترین صدف های مرواریدساز خلیج فارس می باشد. این مطالعه به منظور تعیین مقدار بهینه شوری و بررسی اثرات آن بر میزان صافی خواری صدف مرواریدساز محار با استفاده از فیتوپلانکتون Isochrysis aff galbana در 5 تیمار شوری (20، 25، 30، 35 و 40 قسمت در هزار) و 3 تکرار صورت پذیرفت. صدف ها با میانگین طول کل (پشتی – شکمی) 6/98 ± 49/67 میلی متر از جزیره هندورابی جمع آوری شد. تراکم اولیه فیتوپلانکتون جهت نغذیه 100000 سلول/ میلی لیتر درنظر گرفته شد و در زمان های یک ساعته و دو ساعته مجددا تراکم آن ها شمارش شد. بیش ترین صافی خواری در شوری 35 قسمت در هزار بود که میزان آن در ساعت اول 89/46 ± 2459/77 و در ساعت دوم 57/00 ± 2820/39 میلی لیتر/ساعت/صدف رسید که با دیگر تیمارها اختلاف معنی داری داشت (0/05<P). کم ترین صافی خواری در شوری 20 قسمت در هزار بود که میزان آن در ساعت اول 37/02±140/51 و در ساعت دوم 22/11±40/55 میلی لیتر/ ساعت/ صدف رسید که با دیگر تیمارها اختلاف معنی داری داشت (0/05>P). نتایج به دست آمده بهترین شوری جهت انجام فعالیت های بیولوژیکی مانند تغذیه، تنفس و رشد صدف مرواریدساز محار 35 قسمت در هزار می باشد. هم چنین افزایش صافی خواری در ساعت دوم در شوری های 30، 35 و 40 قسمت در هزارنشان دهنده توانایی سازگاری صدف در آن شوری ها می باشد.
  کلیدواژگان: صدف مرواریدساز محار، جزیره هندورابی، فیتوپلانکتون Isochrysis aff galbana، Pinctada radiata
 • مسلم شریفی نیا ، محمدرضا طاهری زاده *، جاوید ایمانپور نمین، احسان کامرانی صفحات 303-312
  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر پساب مزارع پرورش میگوی تیاب (استان هرمزگان) بر فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب، رسوبات و ساختار جوامع بزرگ بی مهرگان کفزی در مناطق دریافت پساب به مدت یک سال (فروردین 1394 تا فروردین 1395) انجام شد. با توجه به وسعت منطقه و عمق آب، 3 پلات (ورودی آب دریا به خور، قبل از کانال ورودی آب دریا به مزارع پرورش میگو و بعد از کانال خروجی مزارع پرورشی میگو) تعیین و نمونه ها تهیه شد. در این مطالعه، 24 خانواده بزرگ بی مهره کفزی شناسایی شد که شامل 6 رده متعلق به 3 شاخه می باشند. شاخه های کرم های حلقوی (Annelida) ، بندپایان (Arthropoda) و نرم تنان (Mollusca) به ترتیب بیش ترین تعداد خانواده و گونه های بزرگ بی مهره کفزی را به خود اختصاص دادند. نتایج حاصل از طبقه بندی بوم شناختی پلات های مورد مطالعه با استفاده از شاخص BENTIX در فصول مختلف نشان داد که پلات هایی که قبل از مزارع پرورش میگو قرار دارند در طبقات بوم شناختی "فاقد آلودگی" تا "نسبتا آلوده" و پلات هایی که پس از مزارع پرورش میگو و در محل خروجی پساب ها قرار داشتند، در طبقات "اندکی آلوده" تا "به شدت آلوده" طبقه بندی شدند. مهم ترین فاکتورهای تاثیرگذار بر پراکنش بزرگ بی مهرگان کفزی در این مطالعه به ترتیب شامل شوری، میزان نیترات، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) ، فسفات کل رسوب (TP) و میزان کل مواد آلی رسوبات (TOM) بودند. هم چنین در این مطالعه گونه های Capitella capitata و Clymene robusta به عنوان گونه های مقاوم به آلودگی و گونه های Assiminea sp. و Littorina intermedia به عنوان گونه های حساس به آشفتگی و آلودگی معرفی شدند.
  کلیدواژگان: بزرگ بی مهرگان کفزی، شاخص زیستی، ارزیابی بوم شناختی، مزارع پرورش میگو
 • بهروز آتشبار کنگرلویی * صفحات 313-320
  آبشش پایان بزرگ از پراکنش جهانی برخوردار بوده و می توانند در مکان های دور دست روی کره زمین گسترش یابند. در ایران، همانند بسیاری ازنقاط دنیا، الگوهای تنوع زیستی، پراکنش و وضعیت حفظ منابع طبیعی این گروه جانوری کم تر مورد شناسایی قرار گرفته است. در همین راستا منطقه بازرگان، ماکو، در استان آذربایجان غربی با هدف بررسی پراکنش آبشش پایان بزرگ در بهار سال 94 مورد بررسی قرار گرفت. دو گونه آنوستراکا از راسته آبشش پایان بزرگ شامل Branchinecta orientalisو Branchipodopsis affinis از منطقه جمع آوری گردیدند. گونه B. orientalis قبلا از مناطق هم جوار در ایران گزارش گردیده بود، اما گونه B. affinisبرای اولین بار گزارش شد. براساس نتایج حاصل می توان دریافت که عوامل محیطی نقش اصلی در توزیع و پراکنش و حضور گونه های خاص در مقیاس محلی و منطقه ای را به عهده دارند. این گونه ها در منطقه مورد مطالعه با از دست دادن و تخریب زیستگاه ها توسط فعالیت های مربوط به زهکشی، کشاورزی و یا شور شدن مورد تهدید هستند. این اثرات منفی با وجود خشک سالی سراسری تشدید می شوند.
  کلیدواژگان: آنوستراکا، Branchinecta orientalis، Branchipodopsis affinis، ماکو و بازرگان
 • مریم فلاحی کپورچالی *، جلیل سبک آرا ، علی عابدینی، علیرضا ولی پور صفحات 321-328
  تالاب انزلی زیستگاه مناسبی برای تخم ریزی، تغذیه و پرورش لارو بسیاری از موجودات آبزی به ویژه ماهیان محسوب می شود و موجودات زئوپلانکتونی به عنوان اولین مصرف کننده دراین اکوسیستم آبی غذای مناسبی برای بسیاری از لارو ماهیان می باشند. مطالعه وضعیت زئوپلانکتونی تالاب انزلی در 10 ایستگاه به صورت ماهانه طی اردیبهشت 1393 الی فروردین 1394 مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه برداری با تیوپ (PVC) به میزان 30 لیتر و عبور از تور پلانکتونی 30 میکرون صورت گرفت. طبق نتایج حاصله 72 جنس به ترتیب از شاخه های Actinopoda، Rhizopoda، Ciliophora، Rotatoria،Arthropoda ، Gastrotricha، Mollusca، Tardigrada، Nematoda، Porifera و Annelida شناسایی شدند. نتایج نشان داد که حداکثر میانگین سالانه تراکم زئوپلانکتونی با 9667± 12383 عدد در لیتر ایستگاه کومه شیجان و حداقل تراکم در ایستگاه مرکز تالاب غرب با 312 ± 1539 عدد در لیتر و تراکم زئوپلانکتون در فصل تابستان بیش از سایر فصول بوده است. به طورکلی شاخه Rotatoria 59/24 درصد، شاخه Rhizopoda 8/14 درصد، شاخه Ciliophora 29/70 درصد و فوق رده Copepoda2/6 درصد از تراکم زئوپلانکتونی را تشکیل داده اند. طبق نتایج جمعیت زئوپلانکتون نسبت به مطالعات گذشته افزایش یافته است. طبق آنالیز آماری کروسکال والیس تراکم زئوپلانکتون در ایستگاه ها، ماه ها و فصول مختلف معنی دار نبوده (0/05<p) اما شاخه ها با هم اختلاف معنی دار داشته اند (0/05>p). به طورکلی نتایج نشان داد که تالاب انزلی در یک شرایط یوتروفی به سر می برد.
  کلیدواژگان: زئوپلانکتون، تالاب انزلی، تراکم، تنوع
 • علی لطفی *، مژگان زارع شهرکی صفحات 329-336
  جوامع بزرگ بی مهرگان کفزی در رسوبات کف بستر اکوسیستم های آبی ساکن هستند و می توانند به عنوان شاخص برای ارزیابی کیفیت محیط های آبی استفاده شوند. به منظور ارزیابی جوامع کفزی دریاچه سد کمال صالح استان مرکزی، نمونه برداری به صورت فصلی در 5 ایستگاه انجام گردید. نمونه برداری با استفاده از دستگاه نمونه بردار رسوب با ابعاد 20×20 سانتی متر انجام شد. درجه حرارت آب سطح دریاچه کمینه 7/6 و بیشینه 21/2 درجه سانتی گراد به ترتیب در فصل زمستان و تابستان و غلظت اکسیژن محلول درآب های سطحی دریاچه طی دوره بررسی با میانگین 1/5±8/07 میلی گرم در لیتر در محدوده کمینه 6/44 میلی گرم بر لیتر و بیشینه 10/12میلی گرم در لیتر به ترتیب در فصول تابستان و زمستان در نوسان بود. بیشینه عمق آب در فصل زمستان برابر 18/2 و کمینه آن در پاییز برابر 14 متر و میانگین آن برابر 16/8 متر اندازه گیری شد. در این مطالعه جنس هایی از خانواده های Naididae، Chironomidae، Viviparidae، Valvatidae، Coenagrionidae و Lymnaeidae مشاهده شد. جنس غالب در تمام فصول نمونه برداری و در تمامی ایستگاه ها توبیفیکس گزارش شد. بیشینه تراکم کفزی مشاهده شده 18/39±115/64 (تعداد در متر مربع) و کمینه آن 13/63±34/22 به ترتیب در بهار و پاییز گزارش شد. مقدار شاخص تنوع در دریاچه سد کمال صالح در محدوده حداکثر 0/88 و حداقل 0/29 متغیر بود. بررسی شاخص تنوع شانون نشان داد که بیش ترین و کم ترین مقدار این شاخص به ترتیب در بهار و زمستان بوده است. هم چنین بیش ترین و کم ترین میزان شاخص غالبیت سیمپسون به ترتیب در پائیز و زمستان و میزان شاخص غنای مارگالف به ترتیب در تابستان و زمستان بود. تنوع کم جانوران کفزی دریاچه را می توان به عدم بستر مناسب برای استقرار و کمبود مواد مغذی به دلیل جوان بودن دریاچه نسبت داد. به نظر می رسد ساختار بستر، میزان مواد مغذی و فشار چرا از عوامل موثر بر سکنی گزینی کفزیان در دریاچه سد کمال صالح اراک می باشند.
  کلیدواژگان: سد کمال صالح، بزرگ بی مهرگان کفزی، کیفیت آب، ارزیابی
 • فریبا قایدی، حسین ذوالقرنین *، محمدباقر نبوی، احمد سواری، محمدعلی سالاری صفحات 337-344
  مطالعه حاضر به بررسی شناسایی دقیق دوکفه ای Callista umbonella در ساحل نایبند با استفاده از مطالعات ریخت شناسی و مولکولی پرداخته است. بدین منظور در اردیبهشت سال 1395 از دوکفه ای های این گونه نمونه برداری صورت گرفت. جهت ثبت ویژگی های مورفولوژیک مانند شکل کفه ها، تزیینات روی کفه ها، شکل آمبو، موقعیت، تعداد و شکل دندان های لولایی و رنگ عکس برداری انجام شد. جهت مطالعات مولکولی، DNA نمونه ها با استفاده از روش CTAB استخراج و قطعه ژنی زیر واحد یک سیتوکروم اکسیداز میتوکندری (COI) تکثیر و توالی یابی شد. نتایج شناسایی های مورفولوژیک، نشان داد تمامی نمونه ها به احتمال قوی متعلق به جنس Callista گونه C. umbonellaاز خانواده Veneridae می باشند. در مجموع تعداد 17 توالی به دست آمد. به جز نمونه شماره 9 (NI9) بلاست توالی های نمونه های مطالعه حاضر بیش ترین درصد شباهت را با گونه DQ184850)Turtonia minuta )از خانواده Veneridaeنشان دادند. نمونه شماره 9 (NI9) بیش ترین شباهت را با گونه (Costacallista impar (DQ184808 نشان داد که این گونه نیز از خانواده Veneridae محسوب می شود. ترسیم درختان و هم ترازی این توالی ها در بانک ژن فقط توانست تعلق آن ها را به خانواده Veneridae اثبات کند. نتایج توپولوژی درختان تکاملی برای هرسه آنالیز(Maximum parsimony, Maximum likelihood) در هر 17 توالی نشان دادند، توالی نوکلئوتیدی ژن COI، در تمام نمونه ها که به عنوان یک گونه معرفی شده اند، یکسان نیست. با توجه به این که از نظر مورفولوژی شباهت زیادی در میان نمونه ها مشاهده شد با این حال اختلافات ژنتیکی در درختان ترسیم شده نشان داد احتمال پدید آمدن گونه ای جدید را نیز ممکن است وجود داشته باشد و با بررسی های بیش تر و مطالعات دقیق تر مورفولوژی و نشانگرهای مولکولی بیش تر نظر قاطعانه تری ارائه داد.
  کلیدواژگان: دوکفه ای، ژن سیتوکروم اکسیداز (COI)، فیلوژنی، مورفولوژی، نایبند
 • حدیثه کشیری *، سارا جعفری، امیر قادرمرزی صفحات 345-352
  با توجه به کاربردهای زیستی گسترده نانوذرات روی طی سال های اخیر، نگرانی های جدی در خصوص اثرات این مواد بر سلامت محیط زیست ایجاد گشته است. در پژوهش حاضر، به ارزیابی پتانسیل ژنوتوکسیک نانوذرات اکسید روی در ماسل Anodonta cygneaبه عنوان گونه ای با اهمیت اکولوژیکی بالا پرداخته شد. بدین منظور، ماسل ها به مدت 14 روز در معرض غلظت های 0 (شاهد) ، 2/5، 25 و 50 میلی گرم بر لیتر نانو اکسید روی قرار گرفتند. جهت ارزیابی آسیب DNA از طریق الکتروفورز ژل سلول منفرد، از بافت های آبشش و هپاتوپانکراس طی روزهای 7 و 14 مواجهه نمونه برداری به عمل آمد. هم چنین آزمون ریزهسته ها با استفاده از بافت آبشش ماسل ها طی روزهای 7 و 14 انجام و فراوانی ریزهسته ها تعیین گردید. با توجه به نتایج، مواجهه با نانوذرات اکسید روی منجر به القای بروز ریزهسته ها و آسیب DNA در A. cygneaگردید به نحوی که فراوانی ریزهسته ها و مقادیر پارامترهای طول، مومنتوم و درصد DNA دنباله و هم چنین شاخص آسیب ژنتیکی در تمامی تیمارهای مواجهه یافته با نانوذرات اکسید روی در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت. هم چنین با افزایش غلظت و زمان مواجهه با نانوذرات اکسید روی، روند افزایشی در میزان آسیب وارد شده مشاهده شد. در مقایسه بین بافت های مورد بررسی نیز، بافت هپاتوپانکراس حساسیت بالاتری نسبت به سمیت ژنتیکی نانو اکسید روی نشان داد. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر می توان بیان داشت که نانو اکسید روی دارای اثرات ژنوتوکسیک بالقوه بر ماسل A. cygnea می باشد.
  کلیدواژگان: سیب DNA، ریزهسته، ماسل، نانو اکسید روی
 • احمد شادی *، امیر وزیری زاده، فاطمه آفریدون صفحات 353-360
  بررسی کنونی به منظور تعیین ویژگی سمیت سلولی عصاره های استخراجی از شکم پای Siphonaria carbo انجام شد. میزان سمیت عصاره های آبی و اتانولی این گونه به وسیله آزمون سمیت یاخته ای با استفاده از آرتمیا انجام شد. هم چنین اثرات انعقادی و لیزکنندگی روی گلبول های قرمز خون انسان بررسی گردید. نمونه ها از صخره های سواحل بوشهر جمع آوری شد. دو روش عصاره گیری از بافت تر و خشک با استفاده از حلال های آبی و اتانولی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمون سمیت یاخته ای نشان دهنده این بود که همه عصاره ها (به جز عصاره آبی خشک) اثر کشندگی داشتند و میزان سمیت با افزایش غلظت عصاره همبستگی داشت. عصاره آبی تر بیش ترین میزان سمیت (5/98= LC50-24hr) را در مقایسه با سایر عصاره ها داشت. نتایج به دست آمده از تست همولیز خونی نشان داد اثر همولیتیک معنی داری در عصاره های استخراجی وجود ندارد. هم چنین آزمون های انعقادی نشان دادند خاصیت ضدانعقادی در عصاره های استخراجی وجود ندارد. به طورکلی در بررسی کنونی خاصیت ضدانعقادی قوی مشاهده نشد، ولی بالا بودن اثر کشندگی سلولی عصاره ها، نشان دهنده احتمال بالای سایر اثرات مانند اثرات ضد توموری و ضد انگلی می باشد. روش های تخلیص عصاره ها به منظور دستیابی به کاربردهای دارویی عصاره پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: سمیت سلولی، همولیز خون، ضدانعقاد، فراورده های طبیعی
 • حسین هوشمند *، مینا آهنگرزاده ، مسعودرضا صیفی آبادشاپوری، مریم داغری، جمال سلیمانی ، سید رضا سیدمرتضایی صفحات 361-368
  ویروس بیماری لکه سفید یکی از آسیب رسان ترین ویروس ها در پرورش میگوی جهان و ایران است. پروتئین های سطحی این ویروس در مراحل اولیه برخورد با سلول های میزبان نقش بسیار مهمی دارند و کاندیدی برای ساخت واکسن هایزیر واحد یا نوترکیب محسوب می شوند. این مطالعه به منظور دستیابی به این پروتئین ها جهت انجام ایمن سازی میگو وانامی طراحی گردید. ژنوم ویروس لکه سفید از میگوهای بیمار و دارای علائم بالینی مزارع پرورش میگوی چوئبده آبادان استخراج گردید. پس از تکثیر و خالص سازی، ژن پروتئین هایVP28 وVP19در باکتری TG1 کلون شدند. بیان پروتئین بررسی و پلیت های تجاری توسط باکتری حاوی پروتئین نوترکیب غیرفعالشده پوشانده شد. پست لاروهای مرحله 30 میگوی سفید غربی با پلت های نوترکیب تغذیه شده و در روزهای 9 و 23 پس از تغذیه، با ویروس لکه سفید چالش شدند. نتایج آزمایش مواجهه اول نشان داد که کم ترین درصد تلفات در گروه های مختلف مربوط به گروه VP28 برابر 3/84±30% و بالاترین درصد مربوط به گروه TG1 برابر 2/93±72/22% بود. در آزمایش مواجهه دوم کم ترین درصد تلفات مربوط به گروهVP28 5/09±%50و بالاترین درصد مربوط به گروه TG1 2/22±75/55% بود. با توجه به نتایج تحقیق پروتئین نوترکیب VP28 قابلیت ایجاد محافظت را در برابر ویروس لکه سفید دارد درحالی که پروتئین نوترکیب VP19 قابلیت محافظت را نخواهد داشت. هم چنین میزان بازماندگی ارتباط مستقیم با مدت زمان در اختیار داشتن پروتئین نوترکیب دارد.
  کلیدواژگان: ویروس لکه سفید، پروتئین نوترکیب VP28 و VP19، میگوی وانامی، خوزستان، ایران
 • نرگس مورکی *، بابک مقدسی، رضا نهاوندی صفحات 369-380
  هدف از انجام این پژوهش، شناسایی گونه ای روزنه داران و آگاهی از ساختار جوامع این مایوفون های کفزی در محدوده آب های ساحلی جزیره هرمز (خلیج فارس) است. نمونه برداری طی یک سال (اسفند 1393تا آیان 1394) و در چهار فصل، از شش ایستگاه در ناحیه زیرکشندی پیرامون جزیره هرمز انجام شد. نمونه های رسوبی با استفاده از Corer با سطح 28/26 سانتی مترمربع و پس از وقوع جزر از عمق یک متری جمع آوری گردید و پس از تثبیت (با محلول فرمالین چهاردرصد) ، برای جداسازی با الک 500 میکرون و شناسایی به آزمایشگاه منتقل شدند. در این بررسی از 27 گونه روزنه دار جمع آوری شده، تعداد 12 گونه متعلق به 17 جنس از 14 خانواده و شش راسته بودند. گونه Ammonia beccarii در همه ایستگاه ها به طور مشخص دیده شد. هم چنین بیش ترین تنوع گونه ای مربوط به جنس Quinqueloculina بوده و جنس های Ammonia، Elphidium، Bolivina، Quinqueloculina و Triloculina عامل ایجاد شباهت با فون روزنه داران سایر سواحل شمالی و جنوبی خلیج فارس بودند. نتایج نشان داد که تنوع گونه ها و خانواده های روزنه دار در مقایسه با سایر مناطق مورد مطالعه در خلیج فارس کم تر بوده است و حضور گونه های شاخص اکوسیستم های تحت استرس متعلق به دو زیرراسته Rotalina و Miliolina در محدوده مورد بررسی بیانگر احتمال وجود شرایط استرس زا در اکوسیستم باشد که نیازمند پایش عوامل ایجاد کننده استرس می باشد.
  کلیدواژگان: روزنه داران، مایوفون ها، جزیره هرمز، خلیج فارس
 • حسن ملوندی *، ریحانه مغنی زاده، اصغر عبدلی صفحات 381-390
  شاخص های زیستی می توانند به عنوان یکی از روش های مفید و کارآمد برای ارزیابی کیفیت آب به کار گرفته شوند. در بی ش تر مطالعات پایش زیستی، بزرگ بی مهرگان کفزی به دلیل تغییر در تراکم و تنوع خود در اثر فشارهای زیست محیطی و انسانی مورد توجه قرار گرفته اند. در این راستا، هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین درجه آلودگی رودخانه دهبار (خراسان رضوی) با استفاده از شاخص های HFBI، BMWP، ASPT، EPT/CHIR بود. نمونه برداری طی یک فصل از مهرماه تا اواخر آذر 1395 در شش ایستگاه انجام شد. در مجموع 736 عدد ماکروبنتوز متعلق به 7 راسته و 16 خانواده شناسایی شدند که بیش ترین فراوانی مربوط به خانواده Baetidae با 35 درصد بود. نتایج حاصل از شاخص های زیستی نشان داد که ایستگاه های شماره 1، 2 و 3 را در طبقه متوسط تا بد و ایستگاه های 4، 5 و 6 در طبقه متوسط تا خوب طبقه بندی قرار می گیرند. هم چنین نتایج نشان داد که ایستگاه های پایین دست تحت تاثیر فعالیت های انسانی بوده، درحالی که ایستگاه های با کیفیت در بالادست رودخانه قرار داشته و تحت اختلالات کم تر انسانی بودند. به طورکلی تحقیق نشان داد که شاخص های زیستی می تواند ابزار مناسبی برای بررسی و پایش وضعیت کیفیت آب رودخانه دهبار باشند.
  کلیدواژگان: رودخانه دهبار، شاخص زیستی، کیفیت آب، HFBI، BMWP، ASPT
 • موسی الرضا محمدی *، علی کاظمی صفحات 391-396
  کریپتوسپوریدیوزیس یکی از شایع ترین عوامل ایجاد کننده اسهال در انسان و بسیاری از پستانداران می باشد که در اثر آن سلول های پوششی روده توسط تک یاخته کریپتوسپوریدیوم آلوده می شوند. این مطالعه به منظور ارزیابی شیوع اپیدمیولوژیکی کریپتوسپوریدیوزیس انسانی درمنطقه ورامین انجام شد. مطالعه به صورت مقطعی درسال های 92-1391 انجام شد که افراد تحت مطالعه 930نفر شامل530 مرد و 400 زن مبتلا به اسهال مراجعه کننده به بیمارستان مفتح ورامین در محدوده سنی 60-1 سال (با میانگین سنی 2±27) بودند. نمونه مدفوع انسانی جمع آوری و همراه با محلول دی کرومات پتاسیم 2/5 درصد دردمای 4 درجه سانتی گراد نگه داری شدند. اووسیست های کریپتوسپوریدیوم به روش تغلیظی فرمالین دترجنت و رنگ آمیزی به شیوه اسید فست اصلاح شده زیرمیکروسکوپ نوری مورد شناسایی قرار گرفت. هم چنین استخراج DNA از نمونه ها انجام و با پرایمرهای اختصاصی وروش PCR تایید شدند. میزان آلودگی در گروه های سنی 10-1 سال 12مورد (5/17 درصد) ، 20-11 سال 7 مورد (3/74 درصد) ، 30-21 سال 8 مورد (4/14 درصد) ، 40-31 سال 4 مورد (3/41 درصد) ، 50-41 سال 3 مورد (2/43 درصد) و 60-51 سال 1 مورد (1/28 درصد) بود که ارتباط معنی داری ازلحاظ آماری بین عفونت کریپتوسپوریدیال با سن ابتلا مشاهده شد (0/05>P). باندهای DNA در محدوده 555 جفت بازی بود. ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم انسان با دام می تواند نقش مهمی در انتقال کریپتوسپوریدیوزیس به انسان ایفا کند، لذا رعایت مسایل ایمنی و بهداشتی ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: کریپتوسپوریدیوزیس، اسهال انسانی، نقص سیستم ایمنی
|
 • Jalil Sarhangzadeh *, Ali Akbar Karimian, Hassan Akbari Pages 1-8
  Persian leopard (Panthera pardus saxicolor) is an endangered species that it’s population and distribution have decreased during last decades. Maximum Entropy (MaxEnt) approach that there is in MaxEnt software were used to and MaxEnt software for habitat suitability modeling of this species. Information layers were determined as the affecting variables on this species include the slope, aspect, elevation, forms of topography, vegetation, water resources, human development variables (villages and roads) and prey density. Results showed that 21.5 percent of this Protected Area were suitable for Leopard. Based on habitat suitability map, Persian Leopard preferred elevation range of 1400 to 2200 meters above sea level and 10 to 70 percent of slop. Furthermore variables of prey density, water sources (springs), uninhabited villages and mountainous areas are also important factors in the presence of this species. Results of model evaluation using the area under the curve (ROC= 0.982) showed that prediction of this model are much better than random condition. Leopard integrated suitable habitats, is in two regions of Orsestan and Panj Derakht that located mostly in Corn zone of this research area. The most suggestions of this research were 1) preventing of Gazoueie road establish in the core zone and suitable habitats of Leopard, and, 2) determining of corridors and movement routs of the species outside of the protected area in future studies.
  Keywords: Leopard, Maximum Entropy, Habitat suitability, Kouh-e- Bafgh Protected Area
 • Maysam Madadi *, Farzad Akbar nrjad, Soleyman Ghorbanzadeh Pages 9-18
  Planning for the protection of wildlife species without knowledge of the ecological requirements of these species and their interaction with the habitat is not possible. Habitat suitability models today have many applications in ecology studies using GIS and statistical software release with linking environmental variables. Gazella has been classified as a vulnerable species in the IUCN Red List.In this study, the presence points of species used as a dependent variable and eight environment variable used as an independent variables such as maps elevation, slope map, map directions, map location villages, map road asphalt and dirt, map location stations rangers, maps of water and Streams. So these layers were prepared and analyzed. Based on the amount of specialization, the most important factors affecting the ecological niche of study slope,distance from the road and distance from the rangers stations. Gazella habitat suitability maps prepared in this study to show such a favorable habitat for Gazella has been very limited in Golestan National Park.
  Keywords: Gazella, Habitat suitability modeling, Ecological nich factor Analysis, Golestan National Park
 • Marzieh Mousavi *, Hamid Reza Rezaei, Saeed Naderi Pages 19-24
  Wildcat Felis silvestris, is one of the 8 members of felids in Iran which is distributed widely across the country and is observed all over the country except forests located in north slopes of Alborz Mountains. As there is little information about the status of the wildcat and its habitat, distribution modelling of the species across the country was performed using maximum entropy algorithm (MaxEnt), which is a modelling method, based on only-presence data. Potential distribution map of wildcat and factors affecting distribution of the species were obtained using 144 occurrence records along with 10 eco-geographical variables. Performance of the model was tested by the area under the curve (ROC). The value of AUC = 0.816 for training data revealed that the model has a good possibility for producing potential habitats of Wild Cat in the country. In addition, results of Jack Knife's analysis, land- use, slope and dem out of 10 variables were identified as important factors affecting wildcat distribution in Iranian plateau. Response curve of wildcat to land-use variation showed farms, arid places and desert limit Wild Cat presence in different landscape in present study furthermore Model indicated northern slopes of Alborz Mountains are potentially suitable for wildcat distribution. Based on results of present study, systematic habitat study in order to finding environmental requirements for Wild Cat, additionally conservation planning for wildcat populations in designated regions by the model particularly protected areas away from human settlements is highly recommended.
  Keywords: Habitat modeling, MAXENT, Felis silvestris, Iran
 • Omid Tabiee *, Roghieh Javadi Pages 25-34
  The aim of this research is to determine the willingness to pay (WTP) of local communities in Hormozgan province for the protection of endangered large mammal’s species in Geno protected area and biosphere reserve. In this study, 150 local people in hormozgan province were near the Geno biosphere reserve and protected are as a natural habitat of wildlife, chosen via the simple random sampling and interviews face to face. A questionnaire comprising items about the people’s demographics as well as their willingness to pay for protection of large mammal’s species. Subsequently, analysis of gathering data was carried out with applying a Logit model under maximum likelihood procedure by using SPSS (version 21) and Eviews (8) Software. Result showed that, 78 percent of the local people had positive willingness to pay for protection of large mammal’s species. The average payment of WTP for the monthly and annual protection value of large mammal’s species was estimated 53416.97 RLs (1.65 $) and 641003.7 RLs (19.8 $) respectively. Furthermore, the result showed that the literacy level, membership in environmental organization, species recognize and bid have statistical significant effects on willingness to pay for financial supports of large mammal’s species protection in Geno biosphere reserve.
  Keywords: Willingness to pay, Contingent Valuation Method, Endangered Species, Geno Protected Area, Hormozgan province
 • Mohammad Panahandeh *, Ahmad Reza Yavari, Esmail salehi, Bahram Malekmohammadi Pages 35-40
  By changing habitat structure,their composition and configuration are changed and habitat loss and fragmentation occure.Acording to Patch-Matrix-Corridor Model, source patches,matrix and permeability of matrix for connectivity between patches are the strategic components of habitat that if they maintain, sustainability of habitat will be maintained. The aim of this study was monitorig the changes of strastegic components of protected areas as important habitats . For this purpose, Lisar Protected Area and the species of red deer is selected. In this study habitat suitability layer was considered as the foundation for defining the habitat patches and resistance surface was considred as the foundation of landscape connectivity and functional connectivity.With combining habitat suitability layer,resistanc surface,functional connectivity network and analysis of their temoral changes, the state of strategic elements of the landscape including the habitat patches, the permeability of the matrix , functional connctivity network and their impacts including habitat loss and fragmentation were analyze. The findings indicate that reduction of 36% of suitabe habitat (rating equal to or higher than 50) and reduction of 30-40% of landscape permeability reduced 35 percent of the habitat area. This study confirmed the fact that by measuring the resistance of land cover, potential of permeability of the landscap can be quantified and with intruducing landscape permeability index, the permeability of the landscape of Lisar protected area and Caspian red deer habitat was examined.
  Keywords: Resistance Surface, Landscape permeability, Functional Connectivity, Habitat Fragmentation
 • Zahra Bagheri, Sharareh Pourebrahim *, Mohammad Kaboli Pages 41-46
  In order to improve and maximize biodiversity due to time restrictions, finance resource limitations to protect all habitats, species, and also due to people increasing concerns about biodiversity decline, it’s required that before any protective action, basic programs, management programs, political decision making, a rapid assessment and priority assigned about habitats and species threat. This research aims to assess biodiversity threats in Jajrood protection complex, provide threatened status delineation as cellular-network in the area. In order to analyze biodiversity threatened fast evaluation in Jajrood protected area, initially biodiversity’s threats rapid assessment criteria and sub-criteria identified through reviewing various resources, then sub-criteria presence in the area was studied and 47 biodiversity threaten Sub-criteria identified in two fields of ecology and social economy. Then the most important sub-criteria were selected through using TOPSIS method. Sub-criteria selected through quantification-based indices were studied in order to classify biodiversity threatened status in studied area. Finally, biodiversity threatened status classified as cellular-network in Jajrood protected area in five critical classification: high threatened or endanger, mild threatened or vulnerable, low threatened or very low threatened. Based on the results, 39.46% of area was in critical zone, 59.83% in too much threaten, 0.12% in vulnerable zone and only 0.59% of whole area was placed in very low threaten zone. The results emphasis the efficiency of this model to be applied in protected area as a rapid assessment method.
  Keywords: Rapid assessment_Mapping_TOPSIS Technique_Criteria_Cellular - network
 • Sayed Mohammad Hadi Hussaini, Mahdi Zhandi *, Ahmad Zare, Shahneh, Mohsen Sharafi, Mjtaba Emamverdi, Mahdi Khodaeimotlagh Pages 47-52
  The aim of the present study was to investigate the effect of ethanol on bull sperm quality after freeze thawing process. Treatments used in this study included: 1) semen extender without ethanol as control group (C) and 2) semen extender containing 0.25% ethanol (E). A total of 24 ejaculations were collected from four healthy mature Holstein bulls in 3 consecutive weeks and twice a week. In each replicate, semen samples were mixed to eliminate individual differences and then divided into two equal parts and each of them were extended with one of the aforementioned extenders. Afterward the treatments were frozen using a standard protocol. After thawing, sperm motion characteristics, plasma membrane integrity and functionality, apoptosis status and mitochondrial activity were assessed. The result of this study was showed that spermatozoa in control group had higher total motility (68.5±1.96 vs 76.17±2.49) and lower apoptosis (10.65±0.36 vs 13.13±0.33) in comparison with group treated with ethanol (p≤0.05). Also, no differences were observed in plasma membrane integrity and functionality and mitochondrial activity between two treatments (p≥0.05). In conclusion, the results showed that ethanol could negatively affect post thaw characteristics of bull spermatozoa.
  Keywords: Apoptosis, motility, Semen quality, mitochondria
 • Zahra Moradpour, Mahdi Khodaeimotlagh *, Mahdi Kazemi, Amir Hossein Khaltabadifarahani Pages 53-58
  In order to investigate the effects of thyme powder on the immune parameters, 20 lambs were allocated in 4 experimental groups at Research Station of Animal Science, University of Arak (Iran). The lambs were selected according to their ages and divided into 4 groups of 5 animals including i) a control group (group 1) aged 5.5 months on average and non-threated with the thyme powder ii) a thyme-threated group (group 2) of 5.5 months on average receiving 20 g/d of thyme powder iii) a control group (group 3) aged one year old on average without receiving the thyme powder treatment and iv) a thyme-threated-group of the average one-year old receiving 20 g/d of thyme powder. The experiment lasted 70 days. The results showed that the use of the thyme powder did not have significant effect on hematologic parameters, serum immunoglobulin concentrations (IgA, IgE, and IgM) in Farahani male lambs (p> 0.05) . The results of this study indicated that the use of thyme had no effect on blood parameters.
  Keywords: Thyme, ]mmune parameters, Farahani sheep lamb
 • Shokouh Chegini, Mina Ramzani *, solmaz Shahla Pages 59-66
  Artemisia absinthium (known as wormwood) is used as a menstruation and abortive drug in the traditional medicine. Therefore, we have evaluated the effects of A. absinthium hydroalcoholic extract on the uterus, oviduct tissues and pituitary_gonadal axis hormones in adult female NMRI mice. In this experimental study, intraperitoneally injections were performed over 30 days on 50 female NMRI mice with 50, 100, and 150 mg/kg.bw doses of the extract of Artemisia stem and flower. Sham group received distilled water and control group was kept without any injection. After 30 days of injections, animals were dissected and blood samples were collected by heart aspiration. The levels of LH, FSH, estrogen and progesterone serum were measured. Sections of oviduct and uterus were prepared and stained by H&E method. Our findings in all experimental groups indicated a significant reduction in the body weight comparing with sham and control groups. In parameters such as uterus tissue thickness (Endometer, Miometer and Perimeter), and uterus glands, a significant decrease (p<0.05) was observed in the groups receiving 100 and 150 mg/kg doses of the extract (p<0.05). In all experimental groups, no significant changes were observed at the levels of estradiol and progesterone. FSH and LH showed a significant decrease in the groups receiving 100 and 150 mg/kg doses of the extract (p<0.05). It can be concluded that Artemisia absinthium hydroalcoholic extract in high doses has damaging effects on the reproductive system and uterine tissue, which may be due to α and β Thujoun, Alkaloid and Saponin constituents in this plant.
  Keywords: Artemisia absinthium, Uterine, Oviduct, Pituitary- Gonadal axis, Mice
 • Shirin Aghanajafi *, Ramin Bakhshipour Pages 67-72
  Characteristics of Wood Pigeon (Columba palumbus) nesting in Baghshadi e Khatam protected area were evaluated in the spring of 2015. Twenty nests of this bird were detected in the study area by establishing 10 random transects in the spring of 2014 and 20 control points were also obtained within 500 meters from each nest in different directions. Habitat variables such as the area of canopy, height of plant species, distance to the nearest water source and road were measured in presence points and compared with those of control points. The results of independent t-test compared with the mean of variables between the presence and absence points showed that Wood Pigeon prefered Pistachia atlantica trees with more canopy areas and higher heights far from roads for nesting. In most cases, nests of Syrian Woodpeckers were seen beside the nests of Wood Pigeons on a stand tree indicating no feeding competition between the two species. Logistic regression analysis showed that the canopy area of P. atlantica trees was an important variable in nest site selection for this species (P= 0.002, r2 =0.54). Conservation of Woodland Climax will play an important role for species survival in the region.
  Keywords: Habitat selection, Wood Pigeon, Habitat variables, Baghshadi protected area
 • Shahabodin Gharahveysi * Pages 73-78
  Milk thistle plants including medicinal plants useful that its extract has antioxidant and liver protection. The aim of this study was to investigate the effect of different levels of Milk thistle herb and antibiotics Cotrimoxazole on blood metabolites of Ross broilers. In this experiment, milk thistle herb in three levels 0, 0.3 and 3 percent and antibiotics Cotrimoxazole in two levels 0 and 2 kg with 3 repeat were considered. Blood metabolites were measured at 42 days of age. Metabolites include glucose, cholesterol, prothrombin time (PT), uric acid, creatinine and bilirubin. Data to evaluate the effect of factors under study using the general linear model (GLM) and SAS statistical software were analyzed. Antibiotic cotrimoxazole was a significant effect on blood glucose (p<0.05). Milk thistle effect was a significant on blood cholesterol (p<0.05) and Cotrimoxazole antibiotic effect on blood cholesterol was a very significant (p<0.01). Milk thistle effect on uric acid and creatinine levels was a significant (p<0.05). The different levels of Milk thistle was very significant on bilirubin in the blood (p<0.01). Different between mean of Milk thistle and antibiotic cotrimoxazole for prothrombin time (PT) was significant (p<0.05). Use of the Milk thistle levels reduced the liver problems, because the amounts of liver enzymes secreted in the blood was decreased. Level 3% Milk thistle have maximum protective effect on the liver.
  Keywords: broilers, Cotrimoxazole, Milk thistle, Silymarin, Uric Acid
 • Vahid Rezaeipour *, Sina Nahavandi Pages 79-86
  An experiment was conducted to investigate the effects of supplemental yeast cell wall (YCW) powder and butyric acid (BA) on the growth performance, carcass traits, ileal microbial population, and serum metabolites of broiler chickens. A total of two hundred day-old broiler chickens were assigned to 4 treatments with 5 replicate pens of 10 birds per pen. The dietary treatments consisted of a basal diet (control), basal diet + 3 g/kg YCW, basal diet + 2.5 g/kg BA and basal diet + 3 g/kg YCW + 2.5 g/kg BA. The results showed that dietary treatments did not alter growth performance parameter. However, in carcass traits, addition of BA decreased the relative weight of thigh (p<0.05). The Salmonella counts decreased in broilers fed YCW+BA supplementation (p<0.05). In contrast, the population of ileal Lactobacilli increased in YCW+BA treatment (p<0.05). The dietary treatments had no significant effect on E.coli and total bacteria counts in broilers. In serum metabolites, the concentration of Aspartate aminotransferase was greatest in broilers received control diet (p<0.05). It is concluded that YCW and BA had no negative effect on growth performance in broilers. In addition, the microbiota activity was improved in broilers received YCW in combination with BA in broiler chickens.
  Keywords: broiler, Butyric acid, Yeast cell wall, Blood metabolites, performance
 • Taghi Adeli Moshfegh *, Amir Fattah, Mahmood Honarvar Pages 87-94
  This study was conducted to evaluate the effect of different levels of dietary hatchery waste meal (HWM) on egg weight and blood parameters in laying hens. A total of 240 fifty six week old laying hens (LSL) were randomly allocated to one of six treatment with four replicate cages of 5 birds per treatment. A group fed a basal corn- SBM diet and the other five groups were fed with diets prepared by introducing HWM into the same basal diet at the levels of 3 HWM, 6 HWM, 9 HWM, 12 HWM, and 15 HWM%. At the end of the experimental period (10 weeks) 5 birds from each treatment were randomly selected and blood samples were taken from their brachial veins and sera were harvested to analyze the specified serum variables. The highest serum concentrations of HDL and calcium were detected in HWM9 group. Dietary inclusion of HWM at the levels of 6, 9, 12 and 15 % resulted in significant reductions in serum glucose when compared with the control diet. Hatchery waste at the inclusion level of 6 % caused the highest average egg weight significantly (P<0.05) differing from those of the other treatments and the lightest eggs were produced by HWM9, HWM12, and HWM15 groups.According the results, it may be concluded that the HWM used in the current study can be included in layer diets with no adverse effect on egg weight and metabolism.
  Keywords: Hatchery waste meal, egg, blood parameters, soybean meal, Laying hen
 • Maede Ghanbarian Boroujeni *, Mojtaba Ahani Azari, Saeed Hasani, Mohammad Raza Ebadi Pages 95-102
  Ovalbumin is one of the active proteins of eggshell matrix that affects eggshell calcification. This gene is located on chromosome 2 The aim of the present study was to investigate the association between two region polymorphism of ovalbumin exon 8 with some of external egg quality traits by RFLP and SSCP techniques in Isfahan native chicken. In this study, the genomic DNA was extracted from blood by standard kit and target regions of gene were amplificated using PCR. Polymorphism in a region of exon 8 having length 199 bp was studied by Mnl1- RFLP and SSCP, in other region with 407 bp length by SSCP techniques. In order to genotype chicken, electrophoresis on polyacrylamide gel following silver staining was used. In the first region two genotypes including A1A1, A1A2 were detected by RFLP and three genotypes B1B1, B1B2 and B3B3 by SSCP techniques. In the second region, three genotypes including C1C1, C1C2 and C2C2 were identified. The most genotypes frequencies belonged to A1A1, B1B2 and C2C2, and heterozygosity means were obtained 0.33, 0.51 and 0.33 respectively. Analysis of data didn’t show any significant association between traits and 199 bp fragment (P>0.05). Egg weight had significant association with 407 bp fragment (P˂0.05) that C1C2 genotype was lighter than other two genotypes, but association were not significant with other traits (P>0.05). Results showed that ovalbumin gene has a relatively high polymorphism and could be considered in future breeding programs of native fowl herd of Isfahan.
  Keywords: Polymorphism, Ovalbumin gene, External egg quality traits, Isfahan native chicken
 • Frough Talazade *, Mansour Mayahi, kiavash Hushmandi Pages 103-106
  33000 one day-old broiler chickens were purchased and divided into 2 equal groups. Chickens of groups A received 200 ml of Bioherbal® supplement in 1000 liter of drinking water for all the period. Chickens of group B did not receive Bioherbal® supplement as control group. Chickens of 2 groups were vaccinated against Newcastle disease with Vitabron through spray on 1th days, with B1 strain intraocularly on 9th days, with Nobilis ND Clone 30 on 20th days, and with LaSota Strain in drinking water on 30th days.35 chicks of each group were bled randomly and blood samples were collected before vaccination as well as on last day of the period and antibody titer against Newcastle disease vaccine was determined by HI test. The results of this study showed that receiving of 200 ml of Bioherbal® supplement in 1000 liter of drinking water could increase the specific antibody titer against Newcastle disease vaccine compared to the control group(p >0.05).
  Keywords: Bioherbal® supplement, Newcastle disease, Immune response
 • Zynab Esmailzadeh Sokhtehsaraii, Haji Gholi Kami *, Ali Akbar Bagherian Yazdi Pages 107-114
  Southern Crested Newt belongs to family Salamandridae and distributed in Gilan, Mazandaran, parts of Ardabil, East and West Azarbaijan Provinces. They are identified by dark brown color in dorsal, dorsal crest in males; tail compressed laterally, ventral surface head and body with dark spots. Morphologic and 25 morphometric characters (accuracy 0.01mm) were studied in 57 specimens (14 females, 24 males, 19 larvae) from Mazandaran Province, preserved and depositedin Zoological Museum of Golestan University. Males have dorsal crest and a bright silver band along the sides of the tail. Snout-vent lengthin males were 47.59-62.35, in females 57.76-64.05, and in larvae 32.73-39.03. Ratios of forelimb to hindlimb lengths of larvae were 0.79-0.99 (0.88±0.053), in males 0.75-1.03 (0.91±0.079) and in females 0.81-1.07 (0.93±0.078). Ratio of head width to head length in larvae 0.65-0.90 (0.79 ±0.072), in males 0.65-0.99 (0.81±0.084) and in females 0.68-0.99 (0.84±0.097). Ratios of tail to total lengths were 0.47-0.54 (0.51±0.019) in larvae, 0.45-0.52 (0.48±0.021) in males and 0.45-0.51 (0.48±0.022) in females. Ratios of head to snout-vent lengths were 0.21-0.29 (0.24±0.019), 0.22-0.31 (0.26±0.022) and 0.23-0.30 (0.24±0.020) in larvae, males and females respectively.
  Keywords: Morphologic, Morphometric, Southern Crested Newt, Triturus karelinii, Salamandridae, Mazandaran
 • Naiemeh Hassanzadeh, Hamid Belgheis zade *, Siamak Yousefi Siahkalroodi Pages 115-122
  Turtles and tortoises are reptile species from the order Testudines. Turtles are known as key species within the habitat that occupy. Their presence is needed for biodiversity to survive and remain sustainable. We conducted faunistic survey on turtle and tortoise species of Alborz province to achieve sufficient information on the species of the order Testudines in this area for further protection decision makings. In this study 12 different stations were selected from Alborz Province and the study was carried out between March to August 1395. Totally 33 spicimens of turtles and tortoises were collected. After a comprehensive biometry including measuring weight, biological studies and identifying the gender, they were classified by the use of valid identification keys. The 33 specimens were collected out of which 32 specimens were identified as Testudo graeca and one specimen as Emys orbicularis. The number of specimens did not significantly differ among stations and the distribution of the species seemed to be the same in different parts of Alborz Province.
  Keywords: Turtle, Alborz province, Faunistic, Testudines
 • Alireza Riki *, Haji Gholi Kami, Faraham Ahmadzadeh, Bahram Hasanzadeh Kiabi Pages 123-128
  Teratoscincus bedriagai (Bedriaga’s Plate –tailed Gecko) was included in Gekkonidae family but based on recent molecular studies was separated from this family and moved to the family Sphaerodactylidae. In order to study morphologic, morphometric and meristic characters of this nocturnal lizard the sampling was conducted in the dry lands of Sistan (north of Sistan and Baluchistan Province) at night hours in 2014 and 2015. Eighteen specimens were collected. The gecko specimens were transferred to the laboratories of Shahid Beheshti and Golestan universities. The identification key of Anderson was used for scientific naming of the specimens. The following results were obtained based on the morphologic, biometric and meristic characters on 12 males and 6 females. The body length ranged from 52.8 to 64.3 mm. and from 52.1 to 64.3 mm. for males and females respectively; scales number were 28-35 , 61-76 , 9-12 and 8-11 for head width , head length , supralabials and infralabials respectively ; number of scales round middle of body less than 60 scales ; and number of plate like scales 8-11. There are no posterior chin scales.
  Keywords: Teratoscincus bedriagai Nikolsky, 1899, Lizard, morphomtric, Meristic, Sistan
 • Zeinab Sadat Mortazavi Moghadam, Batool Ghorbani yekta * Pages 129-136
  Reptiles feed on insects as pests so it is important in maintaining agricultural products. Khojir is located in the center of the Iranian Plateau and it has different climate at the same time a good representative for assessment. The aim of this study was to biosystematically and biometric identify and evaluate lizards of Khojir National Park located in the Jajrood protected area in East of Tehran, which was conducted from March to August 2016 and sampling was conducted with survey method in these areas. A total of 58 lizard Specimens were collected from the area and all information related to Specimens was written down on the notebook and photographs were taken from the Lizards. All the Specimens were released after identification. Morphological, meristic and biometric studies were performed on Specimens and then were identified based on authentic identification keys. 58 specimens include 5 species belonging to 3 families were collected. The5 identified species of region are as fallowing: 5 speciesinclude: Eumeces schneideri and Trachylepis aurata from the Scincidae family, Cyrtopodion scabrum from the Gekkonidae family and Paralaudakia caucasia and Trapelus agilis from the Agamidae family.
  Keywords: Fauna, lizards, National Park, Khojir, Tehran Province
 • Altin Ghojoghi *, Rahman Patimar, Kiavash Golzarianpour, Arsalan Bahalkeh Pages 137-144
  This study was conducted to investigate some biological parameters of Spirlin (A.eichwaldii) from Googgol Stream (Gorganroad basin) from March to September 2015. Sample size was 191 Specimens. The largest specimen of males had 9.3 cm total length and 10.115 g weight, and of females 10.2 cm total length and 15.751 g weight. The mean length and weight (±SD) were 6.22±1.25 cm and 3.38±2.63 g respectively. There was no significant difference between males and females’ abundance, so the sex ratio could be considered as 1:1. The growth pattern was positive allometric (Female: W=0.0093TL3.1527, Male: W=0.0093TL3.1277 , Population: W=0.0087TL3.1781). The studied population included 3 age groups ranging from 2+ to 4+ years. The highest growth rate of males and females was observed between 1+and 2+ages. Based Von Bertalanffy growth function (VBGF) was as Lt=12.28(1-e-0.304(t+0.154 )) for females and as Lt=10.11(1-e-0.251(t+0.512)) for males.
  Keywords: A. eichwaldii, growth pattern, Length-weight, Bertalanffy, Googgol river, Gorganroad
 • Mahmood Banimasani, Yazdan Keivany *, Eisa Ebrahimi Pages 145-152
  The Landmark based geometric morphometrics and comparison of meristic characters was used to understand potential differences among populations of Capoeta barroisi in Kor, Qomrud and Sheldon rivers. Some 90 specimens of Capoeta barroisi were caught (36 from Kor River, 11 from Qomrud River and 43 from Sheldan River). After anesthetizing in 1% clove oil and fixing in 10% neutralized formalin, the specimens were transferred to Museum for further studies. Some 15 landmarks were digitized on two-dimensional pictures taken from left side of the specimens and meristic characters were counted under a stereomicroscope. Data were analyzed using Principal Component Analysis (PCA) and Canonical Variance Analysis CVA after procrustes superimposition and data standardization. The results of CVA of counting traits and as well as CVA of geometric morphometry of C. barroisi showed that the populations of Kor, Sheldon and Qomrud populations are significantly different and they are separated from each other (P<0.05) and Sheldon and Qomrud formed one cluster and Kor population formed another one.
  Keywords: Cyprinidae, Biometry, Geometric morphometry, Meristic traits
 • Eissa kamali *, Tooraj Valinassab, Reza Dehghany, Seyed Abbas Hosseini Pages 153-160
  The relationship of Length-weight and reproductive of the Longnose Trevally (Carangoides chrysophrys) were studied from March 2014 to February 2015. Monthly samples at 14 stations were collected using trawl fishing. In this study, the total number of samples was 376, which 194 were females and 137 males and 45 immature. The minimum and maximum total length during different months were between 25.5 and 80 cm respectively. Weight-length relationship for Longnose Trevally was W = 0/0064TL 2/9004. This fish had an isometric growth. LM50 for Longnose Trevally was 46 cm. Sex ratio(female : male) for Longnose Trevally was 1/42:1. The maximum absolute fecundity and relative fecundity was achieved 479992 Ovule in April and 385 in July Ovule per gram of body weight respectively. The minimum absolute fecundity and relative fecundity was achieved 98247 Ovule in November and 125 in July Ovule per gram of body weight respectively. GSI female monthly average was calculated . This fish has a long spawning season from January to May and spawning peak was observed in May.
  Keywords: Longnose Trevally, spawning season, Length of mature, fecundity, Hormuzgan
 • Azam Sotoudeh, Sakineh Yeganeh * Pages 161-166
  In this study, the effects of supplementary fennel (F. vulgare) essential oil on oocytes maturity and sexual maturation of Convict cichlid (C. nigrofasciatum) were investigated. For this purpose, 225 Convict cichlids with mean weight (1.65±0.02 g) were distributed into 80-l glass aquaria (15 fish/tank) in triplicate treatments and fed with diets containing levels of fennel essential oil at 0, 100, 125 and 150 mg kg-1, at 3% of their body weight daily for 40 days. Results of gonad histology (30 days after fed), time to sexual maturation and the elapsed time from mating to spawning showed that most oocytes of control, 75 and 125 mg essential oil groups being in pronuclear stage and some of them in vitellogenesis. In 100 and 150 mg essential oil treatments, most oocytes were observed in final stage of vitellogenesis and as compared to other treatments had more evolution of maturity. The lowest time for sexual maturation observed in 150 mg essential oil (78±1.15 day) that had significant difference with control group and other treatments except 100 mg essential oil (p<0.05). The elapsed time from mating to spawning in control group (17.66±1.45 day) were longer as compared to all treatments fed with fennel essential oil (p<0.05).
  Keywords: Foeniculum vulgare, Sexual maturation, Cichlasoma nigrofasciatum
 • Anahita Fashandi, Tooraj Valinassab *, Farhad Kaymaram, Seyed Mohammad Reza Fatemi Pages 167-178
  The sagittal otolith’s contours were studied to discriminate between four Carangid species including Carangoides coeruleopinnatus, Carangoides chrysophrys, Carangoides malabaricus, and Megalaspis cordyla from the Persian Gulf. After preparing Sagittal otolith photos, their contours were analysed by elliptic Fourier analysis using Shape software. The chain codes, harmonics and elliptic Fourier coefficients were obtained for each sample. The mean otolith contours values were rebuilt by specific values. The shapes of otoliths were studied by elliptic Fourier descriptors of 20 harmonics and 6 shape indices. These four species were discriminated successfully using shape indices (72.2%), elliptic Fourier coefficients (73.7%), or combination of both techniques (72.2%). No classification success was achieved in discriminant analysis using merely shape indices. The results of principal components analysis (PCA) also indicated that the percentage of variance in the first principal component of each species showed maximum value and the principal components were reduced respectively. However, cumulative variance showed how the estimated shape by elliptical Fourier transformation can represent the corresponded species shape. The results of this study show that combining the size according to shape descriptors and EFD is a suitable tool to distinguish of four Carangid species.
  Keywords: Carangidae, Otolith, Elliptic Fourier Analysis, Chain code, Persian Gulf
 • Mojtaba Alishahi *, Mehrzad Masbah, Zahra Tulabi Dezfuli Pages 179-184
  Silver compounds have long been as disinfectant and can be used in aquaticulture. In this study the toxicity effects (LC50)) of two Silver nanoparticles (L2000 and Ls2000) in three species were calculated. Each species were challenged with 6- 8 serial dilutions of Nanoparticles and daily mortality recorded for 96 hours. Results showed that LC50 96h of Nanosilver in Cyprinus carpio, Ctenopharyngodon idella and Hypophthamichthys molitrix ofSilver nanoparticles (L2000 ) were 0.099, 0.076 and 0.238 mg/l and LC50 96h of Nanosilver in three species of Cyprinid fishes Silver nanoparticles (Ls2000 ) were 0.058, 0.057 and 0.094 mg/l and LC99, 96h of Nanosilver in three species of Cyprinid fishes Silver nanoparticles (L2000 ) were 0.246, 0.135 and 0.658 mg/l and for Silver nanoparticles (Ls2000 ) were 0.092, 0.096 and 0.161 mg/l ,There was Significant difference among toxicity rate of two silver nanoparticles in three species of Cyprinid fishes (P<0.05). Respectively, versus The MAC of two Silver nanoparticles (L2000 and Ls2000) toxicity in Cyprinus carpio were 0.010 and 0.006 and The MAC of two Silver nanoparticles toxicity in Ctenopharyngodon idella were 0.008 and 0/006 and in Hypophthamichthys molitrix were 0/024 and 0/009. According to the results of this study it can be conducted three species of fishes is highly susceptible to L-2000 and Ls-2000, but Ls-200 is more toxic.
  Keywords: Cyprinus carpio, Hypophthamichthys molitrix, Ctenopharyngodon idella, nanosilver, Toxicity, MAC (Maximum Acceptable Concentration)
 • Rohollah Sheykh Veisi, Seyeyd Aliakbar Hedayati * Pages 185-192
  In this study, the resistant effect of lactobacillus to silver nanoparticles were exposed on gill tissue of common carp (Cyprinus carpio). Fish without probiotic and six-week treated groups with probiotics level A (106 coliforms/ml) and probiotics level B (107 coliforms/ml) were exposed with sub-lethal concentrations of nanosilver for ten days. Tissue damage were investigated by comparison with control samples and available resources, and caused identify damages were taken by microscope equipped with a camera photos. The results showed that lesions such as blood cells penetration, cellular edema, hypertrophy in treatments, and lumps epithelium of secondary Lamella treatment was observed only under the influence of silver nanoparticles, however connecting of adjacent lamella was only affect in fish under the influence of probiotics and combination of prebiotics and silver nanoparticles had also Epithelial hypertrophy lesion. In conclusion, probiotic levels had not ability of improve lesion cause with silver nano particles, even they also caused more lesions in gill, however it was less than nano silver lesions.
  Keywords: fish, histopathology, Metallic nanoparticles, probiotics
 • Abolhassan Rastiannasab, Seyed Mohammad Mousavi *, Hossein Zolgharnein, Homayoun Hosseinzadeh Sahafi Pages 193-204
  To investigate the effect of probioenzyme on growth, nutrition, hematology and immune response in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss),this matter was supplemented at 0.3, and 0.5g/kg diet(treatments of 2 and 3 respectively) and control group(treatment 1: no food supplemented probioenzyme) in three treatments with three replications. This survey was performed in nine 200ltanks containing 30  fish(average weight: 26.3± 2.7g) in each tank for 60 days. At the end of the feeding period, the growth and blood factors analyzed. Based on the results, there is no significant difference between treatments 1, 2 and in growth, nutrition and blood erythrocytes factors(P >0.05). The mean white blood cells and blood cells neutrophil percentage in treatment of 3 was significantly different (P <0.05) from the control group fish. Significant differences in serum complement components in the treated groups were in comparission to control group (P <0.05). ACH50 activity and immunoglobulin (IgM) did not show significant differences between treatments (P> 0.05). The lysozyme and serum globulins in treatment 3 compared to the control treatment was higher and statistically significant (P <0.05). Although there weren,t signs of significant effects of probioenzyme on growth and nutrition factors, Probioenzyme can have immunological effects on rainbow trout.
  Keywords: Oncorhynchus mykiss, Probioenzyme, growth, Immunity
 • Mohaddeseh Ahmadnezhad *, Mohammad Sayyad Bourani, Sohrab Dejandiyan, Homayoun Hosseinzadeh Sahafi, Ali Asghar Khanipour, Ali Reza Valipour, Adel Hosseinjani, Hossein Khara Pages 205-212
  The advancement of modern technology and its many uses in the environment, especially the aquatic ecosystem, has caused, in addition to humans, other organisms, especially fish, to be affected by its margins, including the effects of electromagnetic waves emitted by them. Therefore, attention to the effects of these waves on fish as the most important inhabitants of aquatic environments is necessary with economic aspects. The aim of this study was to investigate the effect of mobile electromagnetic waves (900 MHz) on gonadal and liver weights, GTH II and ovarian tissue structure of angel fish female brooders during 10 days and in 3 experimental groups including: 1) control (without receiving Waves), 2) 4 times a day and each time for 30 minutes in faced with mobile phones in a standby position, and 3) 4 times a day and each time for 30 minutes in faced with mobile phones in a calling mode. At the end of the test after blood sampling, centrifugation and serum separation, GTH II was measured by radio immunoassay (RIA). The broods were then biometrically analyzed and scattered. The histological section of ovaries were prepared by the classical method of histology with hematoxylin-eosin staining, and microscopically evaluated for quantitative and qualitative examination. The gonadosomatic and hepatosomatic index as well as the mean level of GTH II in treatment group 2 was significantly higher than control group and treatment 1. No brooders of treatment 2 spawned. The number of atresia in treatment 2 was higher than that of other groups. The results showed that mobile-induced electromagnetic waves produced significant changes in the reproductive indices of female angel fish. However, more extensive studies are needed in the future.
  Keywords: electromagnetic waves, Mobile Phone, GTH II hormone, Atresia, angel fish (Pterophyllum scalare)
 • Farzaneh Noori *, Rezvanolah Kazemi, Elaheh Hasan Nataj Niazi Pages 213-222
  In the present study the impact of different photoperiod and light intensity on digestive enzymes activity (pepsin, trypsin, chymotrypsin, lipase, amylase and alkaline phosphatase) of Persian sturgeon (Acipenser persicus) from hatching until complete absorption of yolk sac were monitored. The newly hatched Persian sturgeon larvae with average weight and length of 19.23 ± 0.08 mg and 11.35 ± 0.03 mm respectively were treated with 3 photoperiods (24L, 12L, 24D) and 3 light intensities (50, 150 and 300 lux). The light intensity for 24D was 0-10 lux. The larvae in different treatments were cultured under similar experimental conditions (pH, temperature, water flow and feeding rate). The results demonstrated significantly higher activity of pepsin and trypsin at 9 days post hatch (dph) in treatment 2 (12L-150 lux light intensity) and in treatment 5 (24L-150 lux light intensity) compared to control respectively. The alkaline phosphatase was higher in treatment 2 whereas amylase and chymotrypsin exhibited higher activity under 12L-300 lux, however showed no significant difference with control. In conclusion the results of this study indicated that light is an important physical factors in ontogeny of Persian sturgeon digestive system during early larval stages. Moreover most of the enzymes showed higher activity under 12L and 150 and 300 lux light intensity.
  Keywords: Persian sturgeon larvae, Ontogeny, light intensity, Photoperiod, Digestive enzymes
 • Ebrahim Bigtan, Habib Vahabzadeh Roodsari *, Alinaghi Sarpanah, Amirali Moradinasab Pages 223-230

  Since Clupeonella spp. are as a main food for huso huso in the natural ecosystem of the Caspian Sea, in this study the growth characteristics of farmed Huso huso fed by crude Clupeonella spp was investigeted. For this purpose, 120 fish with a mean initial weight of 1175±238 gr (±SD) were stocked in fiberglass tanks. Fishes were fed with five levels of crude kilka comprising 0, 25, 50, 75 and 100% in diet artificial diet for 60 days. This trial was carried out in completely randomized design with at least three replicates for each treatment. Finally, the highest growth performance based on final length, weight and average biomass, condition factor (CF), specific growth rate (SGR), average daily growth (ADG), body weight% (BW%) and average production were obtained in the treatment 5 (100% artificial diet without kilka). However, there was no significant difference in the growth performance of fish fed with diet 5 (1.07±0.04) and 4 (0.81±0.02) (p>0.05) except feed conversion ratio (FCR) (p<0.05). In addition, diet economic estimates for the treatment 4 (25% kilka+75% artificial diet) was 10% lower than the treatment 5 (100% artificial diet without kilka). The results of this study showed adding 25% kilka in diet of farmed Huso huso affects on its growth characteristics. Therefore, the use of 25% kilka in the daily diet of the farmed Huso huso is recommended due to kilka relative abundant and availability as well as its high nutritional value and appropriate price.

  Keywords: Huso huso, Clupeonella spp, nutrition, Rearing, growth
 • Ali Sadeghi *, Mohammad Reza Imanpour, Ali Shabani, Mohammad Mazandarani, Tahereh Bagheri Pages 231-236
  Study of dietary lipid levels is too important; therefore, in order to evaluate the effects of different lipid levels on growth indices and survival rates of gold fish, a nutritional study was designed for 180 days on fish with an average of 3.5 grams to achieve the rate of desired fat requirements. Three different levels of lipid level 9, 12 and 15 % with digestible energy of 3790 to 3900 Kj / kg were considered in this study. The results of the effect of different dietary lipid levels indicated a significant increase in final body weight, body weight gain, body weight gain, specific growth rate, condition factor and survival rate, and a significant decrease in food conversion rate (P<0.05). Based on the findings of this study, the increase in fat content by 15% has led to improved studied indices. The highest growth, survival rate and the best feed conversion ratio were obtained at 15% lipid. Accordingly, in this study the optimum lipid content for diet of goldfish was considered as 15%.
  Keywords: aquaculture, Feeding, Lipid, goldfish
 • Rahil Bahrampour, Lale roomiani, Negar Ghotbeddin * Pages 237-242
  One way to sustainable economic production of fish is the use of good diets with maximum efficiency of growth and aquatic animal health. The main aim of this study was to evaluate growth performance and body composition in benni fish (Mesopotamichthys sharpeyi) fed diet with different levels of seeds and peels of tomato. Four experimental diets were formulated with similar protein content: a control diet and three experimental diets with increasing tomato pulp levels (10%, 20% and 30%). 240 number of benni fish with an initial weight of 8.14 ± 0.05g were randomly distributed in 12 aquarium with 120 lit volume. The experiment lasted for eight week. Due to reduce the stress, biometery of fish was done at the beginning and end of the experiment. Results showed that use of diets containing tomato pulp despite the lack of significant difference with the control group had positive effects on growth performance. In the case of Body composition 20% and 30% tomato pulp treatments show no significant difference in protein with the control group. Therefore, it can be used as an alternative protein sources, especially vegetable proteins used.
  Keywords: Mesopotamichthys sharpeyi, Seeds, peels of tomato (Solanum lycopersicum), growth, Biochemical compounds of body
 • Hoda Haghpanah, Maziar Yahyavi *, Dalaram Nokhba Zare Pages 243-248
  The present study was conducted to examine the growth and survival of gold fish by adding Lysine Amino acid to fish food in the lab. Regarding the commercial importance of this species, in some months of the year, lysine amino acid was used as a supplement to the food. In this study, four treatments with three repetitions were tested. The control treatment was fed the typical food. In addition to the typical food, treatments 1, 2, and 3were each fed 1.5, 2 and 2.5 grams of lysine amino acid for 1 kilogram weight gained. It is worth mentioning that totally, 12 aquariums were used and each one was filled with five fries weighing 2.9 grams. The results of the study indicated that there is a significant difference between treatments regarding growth rate during the experiment (p<0.05) in a way that the three treatments considerably gained weight with a mean weight of 4.38 ± 0.20 in comparison with the control treatment with a mean weight of 2.96 ± 0.01. Treatment three (2.5 grams) obtained the best result compared to the others. Similarly, the results of the statistical analysis showed that lysine amino acid of 2.5 grams led to the reduction of mortality of fries. Also, it led to the highest increase rate in survival, percentage of weight gaining, special growth rate, protein return coefficient and reduction of food conversion coefficient (p<0.05). As a result, it can be concluded that lysine amino acid increases the growth to 2.5 as well as the survival of the fish.
  Keywords: Lysine amino acid, survival, growth, goldfish, Carassius auratus
 • Seraj Bita *, Takavar Mohammadian, Rasul Naseri pouttaklo Pages 249-256
  The consumption of probiotics in aquaculture is constantly growing due to the numerous benefits conferred on the fish health. Degradation of probiotics in gastrointestinal tract is one of the most important challenges in probiotic efficacy. Encapsulating probiotics within a physical barrier has been found to increase probiotic viability in fish gastrointestinal tract. In this study the effect of encapsulation of Lactobacillus plantarum with alginate/chitosan nano-particles in in vitro situation and their effects in Huso huso were evaluated. Firstly, in vitro probiotic properties, including: pH and bile resistances, gastrointestinal juice tolerance was evaluated. Then effects of encapsulated probiotic were evaluated in Huso huso. 480 juvenile H. huso were randomly divided into four treatments in triplicates. Fish in T1 were fed with alginate/chitosan enriched free probiotic diet, T2 received encapsulated L. plantarum, T3 received bacteria without any encapsulation and T4 received basic diet as a control group. All treatments fed with experimental diets for 60 days and study lasted for 15 days with control diet in all fish. Fish samples were taken on days 30, 60 and 75 and biochemical, anti-oxidant enzyme and liver enzyme compared among the treatments. Results of first phase of study showed that mostly all probiotic properties of encapsulated bacteria were more appropriate than control treatment (P<0.05). The higher activity of glutathione peroxidase enzyme and superoxide dismutaseof plasma were observed in treatment fed with L. plantarum nano/microencapsulated and alginate/chitosan at day 30 and 60, whereas higher activity Malondialdehyde (MDA) of plasma was observed in treatment fed with L. plantarum nano/micro-encapsulated at day 30 and higher catalase activity of plasma was observed in treatment fed with L. plantarum at day 30. Then it can be concluded that nano encapsulation of L. plantarum with alginate/chitosan not only improved in vitro probiotic effects of L. plantarum, but also it can increase growth performance indices and immunological parameters of H. huso and could improve the positive performance of probiotics activity.
  Keywords: Lactobacillus plantarum, nano, microencapsulated alginate, chitosan, Anti-oxidant enzyme, Huso huso
 • Masoumeh Darvishi, Roghieh Safari *, Ali Shabani, Seyed Hossein Hosseinifar Pages 257-262
  Diazinon is one of the pesticides used in gardens and agricultural lands. Although aquatic ecosystems are not the purpose of these toxins, the studies show evidence of their presence and metabolites in aquatic environments, especially surface waters. The effects of sub-lethal doses of diazinon in zebra fish ovary tissue were investigated in 30-day exposure. For this purpose, 240 females with mean weight 0.2± 0.05 were subjected to 5, 10 and 20% LC50, 0, 0.8, 1.6 and 3.2 mg / L, respectively, diazinon. At the end trail, samplings were done from gonad tissue and the tissue sections were prepared. The results showed that in the control group, ovary tissue was normal and major of the oocytes were sexually at the beginning and the end of the fourth stage. In 0.8 mg / L, oocytes were in the third and the end of the third stage and a number of oocytes were observed in the second stage. In 1.6 and 3.2 mg / L, a slight increase in ovaries growth was observed, oocytes were in the second stage and hyperplasia in the granulosa layer and atrotic follicles was observed. In general, gonad tissue damage increased with increase in diazinon dose. . This indicates that oocyte growth is declining with increasing dose of diazinon. Ovarian size was significantly reduced, especially in high dose (3.2 mg / l), compared to the control group.
  Keywords: Diazinon, Sexual maturation, Zebra fish
 • Ali Sepahi, Saeid Gorgin *, Juan Santos, Reza Abbaspour Naderi, Mahmood Reza Azini Pages 263-270
  To understand selectivity of trawl, a study was done in fishing ground of Chabahar, Konarak and Pozm by cover cod method in April 2016. 1876 fish including 23 species belonging to 15 families were caught and identified from sampling places among which Cutlassfish (Trichiurus lepturus) with 63% the largest number and Epinephelus areolatus, Torpedo sinuspersici, Epinephelus coioides, Pristipomoides multidens and Netuma thalassina with 0.05 % the lowest number to be included. Catch per unite effort (CPUE) was measured between 161.2 to 637 kg/h but its average measured as 289.98 kg/h. L50 for Trichiurus lepturus 28.18 cm, for Pomadasys stridens 11.19 cm and for Nemipterus japonicus 12.44 cm measured. Results show T. lepturus caught at the age of maturity. But P. stridens and N. japonicus caught in length much lower than maturity length. In this sense the trawl is not selective and there is a threat to fish stocks in the region.
  Keywords: Trawl Selectivity, Cover cod method, Trichiurus lepturus, Chabahar, Oman Sea
 • seyed yousef paighambari *, Hossein Maddah Arefi, Mojtaba Pouladi Pages 271-280
  The main purposes were included: measure of catch composition, length frequency and catch per unit effort (CPUE) of Scombridae gillnet. Present study was conducted in coastal waters of Konarak located at Sistan-Baluchestan province, Iran during winter and spring seasons of 2016. Sampling operations with 16 times hauling using two Dhows with a length of 25 meters and a width of 7.67 m were done. Catch composition was comprised of 11 families including; Scombridae, Carangidae, Ariidae, Lethrinidea, Sphyraenidae, Lutjanidae, Haemulidae, Stromateidae, Sciaenidea and Dasyatidae with the total weight percentage of 48.46, 25.01, 7.3, 3.93, 3.53, 3.37, 3.04, 2.74, 1.44 and 0.32 % respectively. In this study, highest weights percentages of total catch in gillnet were related to Scombridae family with 30.67 % and 41.42 % in winter and spring, respectively. Also, the lowest weight percentage in winter and spring were belonging to Dasyatidae (Dasyatis bennetti) with 0.09 % and Lethrinidae (Lethrinus nebulosus) with 0.11 %, respectively. In Tuna fishes, Scombridae family with 4 species showed the highest number of species in the catch composition. The most length frequency in tuna fish were included; length range of 105-119 cm (40.7%) in Scomberomorus commerson, length range of 84-92 cm (40%) in Thunnus tonggol and length range of 58-65 cm (38%) in Euthynnus affinis, respectively. Also there was no significant difference between CPUE in winter and spring seasons (P>0.05).
  Keywords: Gill net, Catch composition, CPUE, Scombridae
 • Fatemeh Tadi Beni *, Jamileh Pazooki, Mohsen Safaie, Amirali Moradinasab Pages 281-288
  This study was to record Some Biological Characteristic of blue swimming crab (Portunus segnis, Forskal 1775) in Hormozgan province waters (Ciric to Bandar Abbas). Total 722 Specimens were caught by shrimp trawl and fixed gill net during Jun 2011 to May 2012. The rate of male and female to the total catch composition was 57.9% and 42.1% respectively. Male to female sex ratio was obtained 1:1.3 that was differed significantly (P<0.05). Carapace width (CW) and weight (W) ranges were from 5.20 to 17.90 cm and 2.80 to 395.78 g respectively. The b (slope regression) value of the weight-Carapace width (CW) relationship ranges were 3.24 and 2.69 for male and female respectively. The b (slope regression) value of the weight-Carapace length (CL) relationship ranges were 3.02 and 2.76 for male and female respectively that showed allometric growth (p<0.o5). Also Mean±SE weight calculated 107.46±70.05 and 114.44±49.81 for male and female respectively that was different significantly (P<0.05). Condition factors (CF) was calculated 6.86±2.66 and 65.54±13.06 for Carapace width (CW) and Carapace length (CL) respectively. The present paper is useful for fisheries biologist in order to more recognize of stock characteristics of this species.
  Keywords: growth, sex ratio, Portunus segnis, Hormoz strait, Hormozgan province waters
 • Somayeh Pakravan, Arash Akbaezadeh *, Mirmasoud Sajjadi, Abdolmajid Hajimoradloo, Farzaneh Noori Pages 289-296
  This study was conducted to evaluate and compare the effectiveness of replacement of fish meal by Spriulina platensis and chlorella vulgaris meal in Pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei during 8 weeks’ period culture. Shrimp with an average weight of 2.6± 0.2 g were examined in a completely randomized design with 9 treatments included a control group (fed a diet without microalgae) and 8 treatments (fed diets containing 25, 50, 75 and 100% of Spirulina or Chlorella powder). After eight weeks of feeding trial, shrimp fed diet with 25% substitution ofC. vulgaris showed significantly improved final weight and WG compared to other treatments (P<0.05), while SGR and FCR did not show any significant differences between treatments (P>0.05). Shrimp fed diet with 100% S. platensis showed significantly higher amount of protein compared to other treatments (P<0.05). However, wasn’t found any significant differences in the amount of wet, lipid and ash between treatments (P>0.05). It was also observed that the content of long-chain polyunsaturated fatty acids such as alpha-linolenic acid, docosahexaenoic acid, eicosapentaenoic acid, linoleic acid and arachidonic acid was mostly higher in shrimp fed diet with microalgae than the control group (P<0.05). In conclusion, this study indicated that both microalgae especially in 25% chlorella could be incorporated in the diet of juvenile L. vannamei with no adverse effects on the performance of shrimp.
  Keywords: Microalgae, Shrimp, growth performance, Fatty acid profiles
 • Amer Abdollah nezhad banadery *, Soheila Ebrahimi Pages 297-302
  Pearl oyster Pinctada radiata is belongs to the family Pteriidae and is one of the pearl oyster Persian gulf. This study was designed to determine the optimum amount of salt and its effects on the filtration Pearl maker incidents using phytoplankton Isochrysis aff galbana 5 treatments salinity (20, 25, 30, 35 and 40 parts per thousand), and 3 were repeated. Shells with an average length (dorsal - ventral) 49.67± 6.98 mm it was gathered from the Hendorabi island. The initial density of phytoplankton to town with 100,000 cells / ml were considered and at the time of one-hour and two-hour congestion they were counted again.Most filtration rate of 35 parts per thousand salinity that it is the first time 2459.77± 89 .46and 14.66% increase in the second hour with 2820.39±57 /00ml / hour / shellfish with Other treatments were significantly different (P˂0.05). The filtration rate was about 20 ppt salinity levels in the first hour 140.51 ±37.02and in the second hour with 32 .12% decrease, 40.55 ±22 .11 ml / h / shellfish with Other treatments were significantly different (P˂0.05). The overall results showed that this species best salt for biological activity such as eating, breathing and growing incidents of Pearl is 35 ppt salinity also increases the filtration at second on 30, 35 and 40 parts per thousand reflects its ability to adapt to face in salinity.
  Keywords: Pearl oyster, Hendorabi island, Pinctada radiata, Phytoplankton Isochrysis aff galbana
 • Moslem Sharifinia , Mohammadreza Taherizadeh *, Javid Imanpour Namin, Ehsan Kamrani Pages 303-312
  This study aimed to investigate the effect of Tiyab shrimp farms effluent (Hormozgan Province) on the physicochemical parameters of water, sediment and on the structure of macrobenthic assemblages in areas receiving effluents was conducted during one-year period (from April 2014-April 2015). According to the area of the region and water depth, 3 plots selected (sea water inflow to the creek, before the sea water inlet channel into shrimp farms and after output channel of shrimp farms) and samples were taken. During the study, 24 families of benthic macroinvertebrates were identified in the Tiyab creek, which contains 6 orders belonging to 3 phyla. In total, the highest number of families and species of benthic macroinvertebrates were belonging to Annelida, Arthropoda and Mollusca, respectively. The results of the ecological classification of studied plots based on BENTIX index in different seasons indicated that the plots located before the shrimp farms classified in classes "no pollution" to "moderately polluted" and plots that located after and on-site effluent output from shrimp farms were classified in the categories of "slightly polluted" to "heavily polluted". The most important factors influencing the distribution of benthic macroinvertebrates in this study were: salinity, nitrate, biochemical oxygen demand (BOD), total soil phosphorus (TP) and total organic matter (TOM), respectively. Also in this study Capitella capitata and Clymene robusta species as a species resistant to pollution and species Assiminea sp. And Littorina intermedia were introduced as species sensitive to disturbance and pollution.
  Keywords: Benthic macroinvertebrates, Biological Indicators, Ecological assessment, Shrimp farms effluents
 • Behrooz Atashbar Kangarloei * Pages 313-320
  Large branchiopods have a worldwide distribution, occurring in some of the most remote places on earth. Like the global level, the patterns of diversity, distribution and conservation status of these taxa are still poorly known. In this respect, a study was conducted on distribution and status of large branchiopod crustaceans in the Bazargan area, Maku, West Azerbaijan, during the spring 2015. Two Anostracans species were collected, including Branchinecta orientalis and Branchipodopsis affinis.The B. orientalis have been reported previously in neighbouring area of Iran, however B. affinis is reported for first time. From the collected data it is easy to deduce that local ecological parameters are the main factors for the diversity and distribution of anostracan species within the local and regional scale. The Anostracan species in the studied area are threatened by the loss and degradation of their temporary aquatic habitats owing to drainage, agriculture and salinization. These negative effects have been aggravated due to the prolonged drought throughout the country
  Keywords: Anostraca, Branchinecta orientalis, Branchipodopsis affinis, Maku, Bazargan
 • Maryam Fallahi Kapourchali *, Jalil Sabkara , Ali Abedini, Alireza Valipour Pages 321-328
  Anzali wetland is one of the most important ecosystem for fishes spawning and zooplankton groups are the first consumer in this ecosystem .They are the perfect food for the larvae of fishes. Zooplankton status was evaluated in 10 stations of different areas of the Anzali wet land during March 2014 to February2015. Sampling was done by tube (PVC) and passing through of 30 micron planktonic net. The samples were identified and counted by invert microscope. A total of 72 Genus of phylum Actinopoda, Rhizopoda, Ciliophora,, Rotatoria, Arthropoda, Gastrotricha, Mollusca, Tardigrada, Nematoda, Porifera, Annelida) were identified. The results showed that the maximum and Minimum annual average density of zooplankton was observed with 9667± 12383 and 312 ± 1539 ind.lit-1 in Komeh Sheijan station and West Wetlands Center station Respectively.The population was more in the summer than in other season phylum of Rotatoria, Rhizopoda, Ciliophora and superclass Copepoda formed 59, 8,30 and 3 percent of the density respectively. According to the results the populationof zooplankton is ncreased compared to past studies. According to the statistical analysis Kruskal Wallis there were not significant differences between density of zooplankton in different stations, months and seasons (p > 0.05), but significant differences were found in between different phylum (p < 0.05). Overall, the results showed that the Anzali wetland has Eutroph condition.
  Keywords: zooplankton, Anzali wetland, Density, Diversity
 • Ali Lotfi *, Mojgan Zare Shahrahi Pages 329-336
  Benthic macroinvertebrate communities are inhabited in the lentic sediment; they can used as an indicator for evaluation the quality of aquatic environment. In order to assess the benthic communities of Kamal Saleh Dam Lake, seasonal sampling at 5 stations was performed. The sampling was carried out by the sediment sampler with the dimensions of 20cm×20cm. The lake showed minimum 7. 6 and maximum 21. 2 water temperature in winter and summer, respectively. The concentration of dissolved oxygen in the surface water was fluctuated with an average of 8. 07 ± 1. 5 (mg/l) within the range of at least 6. 44 (mg/l) and up to 10. 12 (mg/l) respectively in summer and winter, respectively. The maximum, minimum and average depth of the water was 18. 2, 14 and 16. 8 meters in winter and fall, respectively. In this study the genus of families Naididae ،Chironomidae، Viviparidae، Valvatidae، Coenagrionidae and Lymnaeidae was observed. Tubifex was the dominant genus in all stages. The maximum and minimum density of benthic was reported 115. 64±18. 39 (N/ M2) of 34. 22 ± 13. 63 in spring and autumn, respectively. The values of diversity index were between 0. 29 and 0. 88. The highest and lowest values of Shannon diversity species index were in spring and winter respectively. Simpson's dominance index and Margalef's richness index also measured in autumn and winter for Simpson index and in summer and winter for Margalef index respectively. The low abundance of the benthic fauna of lake can be related to not suitable bed for establishment and deficiency of nutrients in this young lake. It seems that the structure of substrate, the amount of nutrients and grazing pressure are the most important environmental factors that affect benthic community in the Kamal Saleh Dam Lake, Arak.
  Keywords: Kamal Saleh Dam, benthic macroinvertebrate, Water Quality, evaluation
 • Fariba ghaedi, Hossein Zolgharnein *, Seyyed Mohammad Bagher Nabavi, Ahmad Savari, Mohammad Ali Salari Pages 337-344
  The present study investigated the biodiversity of Nayband beach by using molecular and morphological studies. For this purpose, samples were taken from dominant bivalvia in sandy shores of Bushehr, Nayband in April 2016. To record morphological features such as shell shape, decorating on the shells, umbo shape, position,numbers and shape of valve teeth was photographed. For molecular studies, DNA was extracted by using CTAB method and mitochondrial Cytochrome oxidase subunit gene segment (COI) was PCR and sequenced. results of morphological identification showed that all the samples are most likely belong to Callista genus, C.umbonella Species and from the Veneridae families. But sample NI9, the blast of sequences from sample present study showed the highest percentage of similarity with Turtonia minuta (DQ184850) from Veneridae family. however, the sample NI9 is most closely resembles with Costacallista impar species (DQ184808) species showed that this species is also belongs to Veneridae family. phylogenetic trees and alignment of these sequences in the gene bank was only able to prove their belonging to the veneridae family. results evolutionary tree topology for all three analyzes (Maximum parsimony, Maximum likelihood,) per 17 sequences showed that the nucleotide sequence of the COI gene, in all samples that presented as one species, are not the same. although, there were very similar morphology in the samples, the genetic differences among trees drawn between these samples revealed that it should be considered the possibility of creating new species and further studies and more detailed studies of morphology and molecular markers presented more decisive idea.
  Keywords: Bivalvia, Cytochrome Oxidase I, Phylogenetic, morphology, Nyband, Persian Gulf
 • Hadise Kashiri *, Sara Jafari, Amir Qadermarzi Pages 345-352
  Considering the wide biological application of zinc nanoparticles during the recent years, serious concerns have been emerged about the effects of these materials on environmental health. In the present study, the genotoxic potential of zinc oxide nanoparticles were investigated in the mussel Anodonta cygne as an ecologically important species. For this, the mussels were exposed to 0, 2.5, 25 and 50 mg L-1 zinc oxide nanoparticles during 14 days. To assess the DNA damage through single cell gel electrophoresis, sampling was done from the gill and hepatopancreas tissues on the 7th and 14th days of exposure. Micronucleus assay was also done using the gill tissue on the 7th and 14th days and the micronuclei frequency was determined. According to the results, exposure to zinc oxide nanoparticles led to the micronuclei induction and DNA damage in A. cygnea so that the micronuclei frequency and the values of the parameters of tail length, moment and DNA percentage as well as the genetic damage index increased in all treatments exposed to zinc oxide nanoparticles as compared to the control. An increasing trend in the induced damage was also observed with the increase in exposure concentration and time. In comparing the investigated tissues, the hepatopancreas tissue exhibited more sensitivity to the genotoxicity of zinc oxide nanoparticles. According to the results from the present study, it could be stated that zinc oxide nanoparticles have potential genotoxic effects on the mussel A. cygnea.
  Keywords: DNA damage, micronucleus, Mussel, Nano zinc oxide
 • Ahmad Shadi *, Amir Vazirizadeh, Fatemeh Afreedoon Pages 353-360
  The present study was conducted to study cytotoxicity of extractions from Siphonaria carbo limpet. Brine shrimp lethality assay, hemolytic effects on erythrocytes and coagulation tests was performed using aqueous and ethanolic extracts. Sampling was performed from Bushehr coastal rocks. Extraction was carried out using wet and dry tissue. Results of toxicity assay on Artemia nauplii showed lethality effects of extracts, except for dried aqueous extract. The lethality of extracts was in correlation to concentration. Wet aqueous extract showed the highest toxicity on tested cells (LC50= 5.98 mg/ml) in contrast to other extracts. The results of hemolysis test revealed no significant hemolytic activity of extracts. The results of anticoagulant assays did not confirm any anticoagulant effects in any of extracts. In conclusion, in spite of the negative results of hemolytic and anticoagulant effects, the cytotoxicity of the extracts might be utilized for further anticancer and antiparasitic screening.
  Keywords: Cell toxicity, Hemolysis, Anticoagulant, Marine natural products
 • Hossein Houshmand *, Mina Ahangarzadeh , Seyed reza Seyed mortezaei, Masoudreza Seyfi abad shapouri, Maryam Daghari, Jamal Soleimani Pages 361-368
  White spot disease virus is one of the most deleterious viruses in the world and Iran shrimp farming industry. Surface proteins of virus has important role in the early stages of virus with host cell interaction, because these proteins usually enumerated as a candidate to produce a subunit or recombinant vaccines This study was designed in order to gain these proteins for immunization of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) .White spot virus genome extracted from moribund shrimps with clinical signs of Choebdeh farms. VP28 and VP19 protein-coding gene-specific primers were selected, after amplification and purification were cloned into the E.coli, TG1. Protein expression evaluated and commercial were coated with inactivated bacteria containing the recombinant protein. White leg shrimp post larvaes (PL30) were fed with pellets, then in 9th and 23th day after feeding were challenged by white spot disease virus. The results of the first challenge showed that the lowest mortality in different groups belong to VP28 group with cumulative mortality percent %30 ± 3.84 and the highest percentage of the group TG1 equal to %72.22±2.93, and in the second experiment the lowest cumulative mortality belong to VP28 (%50 ± 5.09) and the highest percentage was owned by group TG1 (%75.55±2.22). Protein VP28 would be able to protect shrimp against the white spot virus, while the VP19 does not have this ability. The survival rate is directly related to the duration of the possession of the recombinant protein.
  Keywords: WSSV, Recombinant Proteins, VP28, VP19, Litopenaeus vannamei, Khouzestan, Iran
 • Nargess Mooraki *, babak moghaddasi, Reza Nahavandi Pages 369-380
  The present study was conducted to identify the foraminiferan species and the assemblage structure of these benthic meiofauna in coastal waters of Hormoz Island (Persian Gulf). The species were sampled seasonally during one year (March 2014-November 2015) at six subtidal stations around Hormoz Island. Sediment samples were collected by a Van-Veen grab at depth of one meter after low tide occurrence, fixed with 4% formalin and transferred to the laboratory for isolation and identification. Of 27 foraminiferan species collected in this study, 12 species were distinguished belonging to 17 genera from 14 families and 6 orders. Ammonia beccarii was clearly observed at all stations. Also, genus Quinqueloculina displayed the highest species diversity. It was further found that the genera Ammonia, Elphidium, Bolivina, Quinqueloculina, and Triloculina were responsible for the similarity of foraminiferan fauna at other northern and southern coasts of Persian Gulf. The results showed lower diversity of foraminiferan species and families than those at other areas studied in the Persian Gulf. Moreover, the presence of indicator species for stressed ecosystems belonging to two suborders of Rotalina and Miliolina in the studied area could suggest possible stressful conditions in the ecosystem, which requires monitoring the stressor factors.
  Keywords: Foraminifera, Meiofauna, Persian Gulf, Hormoz Island
 • Hassan Malvandi *, Reyhane Moghanizade, Asghar Abdoli Pages 381-390
  Biological indicators can be used as a useful and efficient method for assessing the quality of water. In most biomonitoring studies, benthic macroinvertebrates are considered due to extremely sensitive to environmental or anthropogenic pressures by changing in density and diversity. In this context, the aim of the present study was to determine the degree of contamination of the Dehbar River, (Khorasan Razavi) using the indices of HFBI, BMWP, ASPT, EPT / CHIR. Sampling was conducted from October and December 2016 at six sampling stations. A total of 736 macroinvertebrates belonging to 7 orders and 16 families were identified and the Baetidae family with 35 percent was the most frequent. The results of biological indicators indicated that the stations of 1, 2 and 3 were rated as moderate to bad, the stations of 4, 5 and 6 were rated as good to excellent. And also, the results showed that the downstream stations were influenced by human activities, while the more quality stations were located in upstream and they were influenced under less human disturbances. Overall, the study found that biological indicators can be a useful tool to monitor and assess the status of water quality of the Dehbar River.
  Keywords: Dehbar River, Biological Indicators, Water Quality, HFBI, BMWP, ASPT
 • Mosa, alReza Mohammadi *, Ali Kazemi Pages 391-396
  Cryptosporidiosis is one of the more current cause of diarreheal disease in humans and many mammals which intestinal epithelial cells infect with protozoal agents cryptosporidium. This study was done to evaluate epidemiological prevalence of the human cryptosporidiosis in Varamin. Study was done as cross- sectional in 2011 -2012 including 930 individuals with diarrhea (530 males ,400 females ) ranged between 1 to 60 years (27±2 mean age) admitted to Mofateh hospital. Stool samples were collected and stored at 4°C in potassium dichromate until processing. Cryptosporidium oocysts were detected and identified by optical microscope using concentrated formalin detergent and modified Ziehl-Neelsen staining methods. DNA extraction was done and samples were confirmed by specific primers and PCR method. The infection rate in age group1-10 years was 12 cases (5.17 % ), 7 cases (3.74 % ) in 11-20 years ,8 cases (4.14 % ) in 21-30 years ,4 cases (3.41 %) in 31-40 years ,3 cases (2.43 %) in 41-50 years and 1 case (1.28 %) in 51-60 years which significant correlation was seen between cryptosporidial infection and age (P < 0.05 ). DNA band was 555 bp. Direct or indirect relationship between livestock and human could play an important role in crytosporidiosis transmission, so hygienic principles are necessary.
  Keywords: Cryptosporidiosis, Human Diarrhea, Immune deficiency