فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 2 (پیاپی 36، بهار 1397)
 • وی ژه نامه بهار 1 3 9 7
 • تاریخ انتشار: 1397/04/23
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عبدالله درگاهی، محمدرضا سمرقندی، امیر کرمی، میترا محمدی، یاسر وزیری صفحات 133-142
  زمینه و هدف
  آلودگی منابع آب با سموم آفت کش یکی از مهمترین معظلات زیست محیطی است که سلامت جوامع را مورد تهدید قرار می‫دهد. لذا هدف از انجام این مطالعه، تعیین باقیمانده سموم فسفره آلی دیازینون، مالاتیون، کلروپیریفوس و گلیفوسیت در منابع آب‫های سطحی و زیرزمینی استان کرمانشاه در سال 1394 می‫باشد.
  روش کار
  این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود. در این تحقیق تعداد 50 ایستگاه منبع آب در 5 ناحیه جغرافیایی استان کرمانشاه (شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز) جهت تعیین باقیمانده سموم آفت کش فسفره آلی مورد بررسی قرار گرفت. سنجش سموم با روش استخراج فاز مایع و توسط دستگاه گازکروماتوگرافی جرمی (GC/MS) صورت گرفت. تجزیه و تحلیل نتایج با کمک نرم افزار SPSS انجام گرفت.
  یافته ها
  باقیمانده سموم فسفره آلی در هیچ یک از منابع چشمه و قنات مشاهده نگردید. بیشترین میانگین باقیمانده دیازینون، کلروپیریفوس، گلیفوسیت و مالاتیون بر حسب میکروگرم بر لیتر به ترتیب برابر با 2/0±45/1، 28/0±84/6، 001/0±005/0 و 012/0±01/1 تشخیص داده شد. منبع چاه ایستگاه مرکزی از بیشترین و منبع سراب ایستگاه شمال از کمترین میزان مجموع باقیمانده آفت کش برخوردار بود. مجموع باقیمانده سم گلیفوسیت از کمترین میزان برخوردار بود. مجموع باقیمانده غلظت آفت کش‫های گلیفوسیت و مالاتیون در چاه کمتر از حداکثر غلظت مجاز تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به تجاوز غلظت مجموع سموم فسفره آلی در چاه های مورد بررسی بیش از حداکثر غلظت مجاز اتحادیه اروپا، در صورت عدم کنترل مصرف سموم، فقدان پایش منظم این منبع مهم آبی و برنامه های پیشگیرانه سلامت مصرف‫کنندگان آب در استان کرمانشاه با تهدید جدی روبرو است.
  کلیدواژگان: آفت کش فسفره آلی، آب سطحی، آب زیرزمینی، GC، MS
 • آیدین عزیزپور صفحات 143-151
  زمینه و هدف
  سالمونلوز یکی از مهمترین بیماری های مشترک انسان و دام در سراسر جهان است که در انسان سبب مسمومیت غذایی، گاستروآنتریت، تب روده ای و باکتریمی می شود. لذا هدف از این مطالعه بررسی میزان آلودگی به سروتیپ‫های شایع سالمونلا در طیور گوشتی استان اردبیل و تعیین میزان مقاومت دارویی آنها نسبت به پنچ آنتی بیوتیک با مصرف رایج در حوزه پزشکی ایران بود.
  روش کار
  189 نمونه شامل 70 نمونه کبد، 70 نمونه قلب و 49 نمونه روده جمع آوری گردید. پس از کشت و جداسازی سالمونلا،، جدایه های آن با آنتی‫سرم‫های منو والان O و H تحت آزمایش قرار گرفتند. میزان مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها با استفاده از روش انتشار از دیسک مشخص شد.
  یافته ها
  93/7 درصد از نمونه های مورد بررسی از نظر آلودگی به سالمونلا مثبت بودند. شایع‫ترین سروتیپ‫های جداشده از کل نمونه های مثبت به ترتیب سالمونلا آنتریتیدیس (6/86%)، سالمونلا تیفی موریوم (7/6%) و سالمونلا تامپسون (7/6%) بودند. بیشترین میزان جداسازی سروتیپ های سالمونلا به ترتیب، در کبد (40%)، سپس در روده (4/33%) و قلب (6/26%) مشاهده گردید. از نظر آلودگی با سالمونلا در فصول مختلف سال، زمستان نسبت به سایرین بیشترین بود (05/0p<). 100 درصد جدایه ها به تتراسایکلین مقاوم بودند. مقاومت به کوتریموکسازول 3/53 درصد، آموکسی سیلین 3/33 درصد و سیپروفلوکساسین 3/13 درصد بود. در برابر سفتریاکسون هیچ گونه مقاومتی مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این بررسی نشان داد که سروتیپ غالب سالمونلا آنتریتیدیس است و میزان مقاومت جدایه ها نیز نسبت به سه داروی تتراسایکلین، کوتریموکسازول و آموکسی سیلین نسبتا بالا می‫باشد که از نظر بهداشت عمومی حائز اهمیت فراوانی است.
  کلیدواژگان: آنتریتیدیس، مقاومت دارویی، گله های گوشتی، استان اردبیل
 • داود ادهم، زهرا رسولی اقدم، ناطق عباسقلیزاده صفحات 152-158
  زمینه و هدف
  یکی از مراحل مهم زندگی زنان، بارداری است که موجب تغییرات فیزیولوژیک زیادی می‫شود و می‫تواند باعث ایجاد عوارض در زنان باردار شود. که هدف این مطالعه بررسی تاثیر آموزش تغذیه در بهبود عوارض حاملگی در سه ماهه سوم در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل بود.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه مداخله ای است که بر روی 330 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل در سال 1395 در دو گروه آزمون (110 نفر) و کنترل (220 نفر) انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که شامل 22 سوال در مورد متغیر های جمعیت شناختی مثل سن، شغل مادر، درآمد، میزان تحصیلات و نوع بارداری، ابتلا به دیابت و حیطه های آگاهی و عملکرد می‫باشد که داده ها پس از جمع آوری توسط نرم افزار آماری spss-19 و آزمون‫های توصیفی، تی تست و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  اختلاف دو گروه آزمون وکنترل از نظر مصرف مرتب مولتی و یتامین و آهن معنی‫دار بود. اما از نظر تحصیلات و شغل ارتباط آماری معنی‫داری بین دو گروه وجود نداشت. همچنین قبل از انجام مداخله آموزشی آگاهی و عملکرد گروه آزمون و کنترل در حد متوسط بود اما پس از انجام مداخله آگاهی و عملکرد گروه آژمون افزایش یافت. اما افزایش امتیاز گروه کنترل در زمینه عملکرد معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  با توجه به موثر بودن نتایج این مطالعه در بهبود عوارض بارداری باید از تمامی رسانه ها برای دادن آموزش به زنان باردار استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تغذیه، عوارض بارداری، مادران باردار، اردبیل
 • رباب حسین پور، لیلا ریاحی صفحات 159-171
  زمینه و هدف
  یکی از اشکال تجارت خدمات سلامت،گردشگری سلامت بوده و پتانسیل های کشور ایران در زمینه فوق قابلیت توسعه این بخش را فراهم نموده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه قابلیت های گردشگری پزشکی درمانی با میزان جذب توریسم در استان اردبیل بوده است.
  روش کار
  پژوهش از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی است. حجم نمونه به روش سرشماری برآورد شده و محیط پژوهش شامل 8 بیمارستان دولتی و 2 بیمارستان خصوصی، مکان‫های آب درمانی و مراکز اقامتی (هتل، هتل آپارتمان و مهمانپذیر) در استان اردبیل بوده و ابزار گردآوری داده ها چک لیست تهیه شده با استفاده از آیین نامه شرایط و ضوابط مراکز پذیرای گردشگری سلامت، چک لیست استاندارد ارزیابی واحد بیماران بین الملل موسسات پزشکی وزارت بهداشت و پژوهشگر ساخته بوده که از نظر روایی بصورت صوری به تایید متخصصان رسید. برای اجرای پژوهش میدانی از هر بیمارستان 3 نمونه توسط کارشناسان گردشگری سلامت دانشگاه، اعتبار بخشی بیمارستان مربوطه و پژوهشگر و در مجموع 30 چک لیست با 99 گویه تهیه گردید. جهت تحلیل از آزمون‫های کولموگروف- اسمیرنوف برای سنجش نرمالیتی، رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون جهت سنجش و تعیین رابطه بین متغیرها توسط نرم افزار spss استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان دادند که بیشترین میانگین مربوط به داشتن شرایط عمومی جذب توریسم (85/1) و کمترین میزان مربوط به پایین بودن هزینه ها و توانایی برقراری ارتباط (26/1) بود و از بین متغیر های قابلیت‫های گردشگری پزشکی درمانی (شرایط کشور، شرایط بیمارستان، شرایط تیم پزشکی و درمانی، مکان‫های آب درمانی) شرایط بیمارستان و شرایط تیم پزشکی و درمانی رابطه معنی‫داری با میزان جذب توریسم نداشتند، بنابراین فرضیه کلی تایید شد و بین قابلیت‫های گردشگری پزشکی درمانی با میزان جذب توریست در استان اردبیل رابطه معنی‫داری وجود داشت (01/0>p) و متغیرهای شرایط کشور و مکان‫های آبدرمانی در پیش بینی جذب توریسم پزشکی و درمانی با ضریب (R2=0/70،R2=0/67) این رابطه را تبیین می‫کنند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان دادند که از بین عوامل مختلف، شرایط کشور، بیمارستان، تیم پزشکی و درمانی و مکان های آب درمانی، شرایط بیمارستان ها به دلیل پایین بودن درجه بندی و استانداردهای لازم در بیمارستان‫های سطح استان و شرایط تیم پزشکی و درمانی به علت آگاهی ضعیف از این ضوابط و ضعف در کسب آمادگی های لازم، رابطه معنی‫داری با میزان جذب توریسم در استان اردبیل نداشتند و این متغیرهادر پیش بینی جذب توریسم پزشکی و درمانی موثر نبودند. لذا به مدیران حوزه سلامت و گردشگری پیشنهاد می شود که با فراهم کردن زیر ساخت‫های لازم در این بخش و اجرای سیاست‫های کلان به توسعه این صنعت کمک کنند.
  کلیدواژگان: گردشگری سلامت، جذب توریسم، گردشگری پزشکی درمانی، استان اردبیل
 • حبیب ابراهیم پور، سید علیرضا لطفی، راشد افروز، سید عرفان لطفی شیخ رضی صفحات 172-181
  زمینه و هدف
  کیفیت در ارائه خدمات بالینی یکی از مهمترین نگرانی ها در سراسر جهان است. حاکمیت بالینی به عنوان رویکردی جدید در بهبود کیفیت نظام سلامت، نقش اساسی را در استقرار راهبردهای اصلی مراکز درمانی در جهت ارایه خدمات درمانی با کیفیت بالا ایفا می کند. از طرفی با توجه به اهمیت نحوه عملکرد پرستاران در رضایتمندی مراجعین به بیمارستان ها، هدف این مطالعه بررسی تاثیر اجرای حاکمیت بالینی بر عملکرد کادر پرستاری بود.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی- همبستگی در مرکز آموزشی- درمانی امام خمینی (ره) اردبیل وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام گرفت. 217 نفر از پرستاران مرکز با روش نمونه گیری تصادفی در این مطالعه شرکت داده شدند. پرسشنامه حاکمیت بالینی و عملکرد در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل آماری یافته ها از نرم‫افزار spss و آمارهای توصیفی و استنباطی استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین امتیاز حاکمیت بالینی در تمام ابعاد و میانگین امتیاز عملکرد پرستاران در تمام ابعاد در این مطالعه به ترتیب 57/60 و 09/32 بود. بین حاکمیت بالینی با عملکرد کادر پرستاری رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه نشان داد حاکمیت بالینی بر عملکرد کادر پرستاری در حیطه های دانش، اخلاق و رفتار تاثیر مثبت و معناداری دارد و می توان از حاکمیت بالینی در بهبود عملکرد کادر پرستاری در مراکز درمانی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: حاکمیت بالینی، عملکرد، پرستار، مرکز آموزشی درمانی
 • سجاد نریمانی، ربیع الله فرمانبر، ناصر مظفری، علی نعمتی، فیروز امانی، ناطق عباسقلیزاده صفحات 182-195
  زمینه و هدف
  تغذیه نامناسب کارکنان را در معرض خطر اضافه وزن یا چاقی قرار می‫دهد و نه تنها سلامتی خودشان بلکه ارائه خدمات سلامتی به بیماران را نیز تحت تاثیر قرار می‫دهد. با توجه به این که الگوی مراحل تغییر یک مدل جامع شناخته شده در زمینه رعایت رژیم غذایی و مصرف میوه و سبزیجات است، لذا این مطالعه با هدف بررسی مراحل تغییر رفتار و فرایندهای شناختی و رفتاری مرتبط با مصرف میوه و سبزیجات انجام شد.
  روش کار
  این پژوهش مقطعی با مشارکت 300 نفر از کارکنان پرستاری- مامایی مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل انجام شد که به روش نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای است که شامل سوالات دموگرافیک، مراحل تغییر رفتار و فرایندهای تغییر مصرف میوه و سبزیجات بود. روایی و پایایی پرسشنامه در مطالعات قبلی تایید شده بود. داده ها با نرم افزار SPSS-19 و با شاخص‫های توصیفی، آزمون همبستگی اسپیرمن، آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون پست هاک تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین سن شرکت کنندگان 05/7±31 و میانگین نمایه توده بدنی (BMI[1]) 5/3±7/25 می‫باشد. اکثر افراد در مراحل غیرفعال (مراحل پیش تفکر، تفکر، و آمادگی) تغییر رفتار مصرف میوه و سبزیجات و تنها 7/22 درصد افراد در مراحل فعال (مراحل عمل و نگهداری) بودند. فرایندهای شناختی و فرایندهای رفتاری در افراد مرحله نگهداشت به طور معنی‫داری بیش از افراد مرحله تفکر بود. میانگین نمره فرایندهای رهایی اجتماعی، بازارزشیابی محیط، خودارزشیابی مجدد، کنترل محرک و شرطی سازی متقابل به طورآشکاری از مراحل غیرفعال به سمت مراحل فعال روند صعودی داشت.
  نتیجه گیری
  یافته ها از اهمیت و تاثیرگذاری فرایندهای تغییر در مصرف میوه و سبزیجات در بین کارکنان پرستاری و مامایی حکایت داشت. این فرایندها از جمله رهایی اجتماعی، خودارزشیابی مجدد و شرطی سازی متقابل در راستای پیشروی افراد در مراحل تغییر رفتار مصرف میوه و سبزیجات تاثیر بیشتری داشتند. پیشنهاد می شود در برنامه ریزی های آموزشی برای افزایش مصرف میوه و سبزیجات، فرایندهای تغییر مدنظر قرار گیرند.
  کلیدواژگان: الگوی مراحل تغییر، میوه و سبزیجات، فرایندهای تغییر
 • فخرالدین نصیری، فاطمه ناصحی، صادق حضرتی، الهام رئیسی، الهام کرامتی صفحات 196-203
  زمینه و هدف
  بیوآئرسول های باکتریایی موجود در هوای تنفسی عامل زیان آور مهمی برای سلامتی محسوب شده و در ایجاد عفونت های مختلف نقش عمده ای را ایفا می نمایند. بنابراین در این مطالعه میزان مواجهه کارگران شهرداری در هوای تنفسی با بیوآئرسول های باکتریایی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی در سال 1396 بر روی کارگران واحدهای مختلف بخش پسماند شهرداری شهر اردبیل انجام گرفت که در کل از مجموع کارگران بخش پسماند از واحدهای مختلف حدود 83 نفر انتخاب و نمونه برداری از هوای تنفسی ان ها انجام گرفت. به منظور ارزیابی و تعیین تراکم بیوآئروسل های هوابرد باکتریایی، دستگاه نمونه بردار مدل ZTHV02 و مدت زمان نمونه برداری به طور متوسط 10 دقیقه بود. همچنین برای تشخیص باکتری ها محیط کشت تریپتیک سوی آگار به همراه آنتی بیوتیک سیکلوهگزامید مورد استفاده قرار گرفت و نمونه های جمع آوری شده بلافاصله به آزمایشگاه منتقل و به مدت 48 ساعت در انکوباتور قرار گرفتند و در نهایت تراکم کلنی ها بر اساس CFU/m3 گزارش گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین غلظت کل بیوآئروسل های باکتریایی در هوای تنفسی کارگران بخش پسماند شهرداری برابر CFU/m3 48 با حداقل 7 و حداکثر CFU/m3 242 می باشد که در این بین کارگران بخش رفت و روب شهرداری بیشترین میزان مواجهه و کارگر و راننده تریلی دارای کمترین میزان مواجهه می باشند. در این تحقیق فراوانترین باکتری های مشاهده شده در هوای تنفسی کارگران بخش پسماند شهری شهرداری به ترتیب سودوموناس، اشریشیاکلی و انتروکوک بدست آمدند.
  نتیجه گیری
  غلظت بالای باکتری های هوابرد در هوای تنفسی کارگران پسماند شهری اردبیل می تواند به عنوان یک عامل خطر مهم برای سلامت شاغلین مطرح باشد.
  کلیدواژگان: بیوآئرسول، باکتری، کارگران شهرداری، آلودگی هوا
 • علیرضا رحمانی، قاسم آذریان، سارا ولدبیگی، سمانه شانه ساز صفحات 204-214
  زمینه و هدف
  رنگ‫ها یکی از مهمترین آلاینده های موجود در فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی هستند که غالبا سمی، سرطان زا، جهش زا و غیرقابل تجزیه بیولوژیکی می‫باشند. از این رو مطالعه حاضر در جهت بررسی کارایی الکترود Steel/Pb/PbO2 در حذف رنگ‫های راکتیو آبی 29 و راکتیو قرمز 198 از محلول‫های آبی با استفاده از فرآیند الکتروشیمیایی انجام گرفت.
  روش کار
  مطالعه تجربی حاضر در مقیاس آزمایشگاهی و به صورت منقطع انجام گرفت. با اندازه گیری غلظت رنگ موجود در نمونه ها قبل و بعد از انجام فرایند، کارایی فرایند الکتروشیمیایی در حذف رنگ مشخص گردید. تاثیر پارامترهای موثر مانند شدت جریان الکتریکی، زمان واکنش، pH و غلظت اولیه رنگ زا بر کارایی فرایند حذف و میزان انرژی الکتریکی مصرفی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده از انجام آزمایشات نشان داد که کارایی فرایند با افزایش زمان واکنش و شدت جریان الکتریکی افزایش و با افزایش pH و غلظت اولیه رنگ، کاهش می‫یابد. در شرایط عملیاتی ثابت (pH برابر با 4، شدت جریان الکتریکی 5/0 میلی آمپر بر سانتی متر مربع، زمان 60 دقیقه و غلظت رنگ 150 میلی گرم بر لیتر)کارایی این فرایند در حذف رنگ های راکتیو قرمز 198 و راکتیوآبی 29 به ترتیب 94 و 88 درصد به دست آمد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، فرایند الکتروشیمیایی با الکترود Steel/Pb/PbO2 می‫تواند به عنوان یک روش موثر و اقتصادی در حذف رنگ از فاضلاب باشد.
  کلیدواژگان: فرایند الکتروشیمیایی، الکترود دی اکسید سرب، حذف رنگ، محلول های آبی
 • مهدی جعفری، عصمت درگاهی، عارفه پورطالب، بهرام دلگشایی، مسعود صالحی صفحات 215-224
  زمینه و هدف
  از دیدگاه استراتژیک، سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش سازمانی مورد استفاده واقع می‫شود و موفقیت یک سازمان بستگی به توانایی آن در مدیریت این منبع کمیاب دارد. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت ابعاد سه گانه سرمایه فکری (بعد انسانی، بعد ساختاری و بعد مشتری) در دو سطح تعالی سازمانی مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران طراحی شده است.
  روش کار
  این پژوهش از نوع توصیفی مقطعی است که جامعه پژوهش آن مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390 می‫باشد. پژوهش به روش سرشماری و با استفاده از پرسش نامه انجام شده است و برای تعیین پایایی آزمون- بازآزمون از ضریب همبستگی و شاخص ICC، برای تعیین سازگاری درونی از α کرونباخ و برای پاسخ به سوالات پژوهش از آمار توصیفی استفاده شده است.
  یافته ها: بعد انسانی سرمایه فکری در دو مرکز آموزشی درمانی‫ هاشمی نژاد و فارابی با سطح تعالی سازمانی تندیس بلورین و اهتمام به تعالی در سطح قوی ارزیابی شد. بعد ساختاری در مرکز آموزشی درمانی فارابی، قوی و در مرکز آموزشی درمانی هاشمی نژاد، متوسط ارزیابی شد. همچنین بعد مشتری سرمایه فکری در مرکز آموزشی درمانی‫ هاشمی‫نژاد قوی و در مرکز آموزشی درمانی فارابی متوسط ارزیابی گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به ناآشنایی مدیران بیمارستان با مفهوم مدیریت دانش و به طور خاص سرمایه فکری و لزوم آشنایی با این مفهوم به منظور کسب مزایایی که برای بیمارستان در پی خواهد داشت تاکید می‫شود تا دانشگاه های علوم پزشکی کشور اقداماتی را به منظور آگاه سازی مدیران و کارکنان بیمارستان انجام دهند. پیشنهاد می گردد در کلیه بیمارستان ها به صورت دوره ای وضعیت سرمایه فکری ارزیابی گردد چرا که از این طریق علاوه بر شناخت سرمایه فکری، میزان پیشرفت بیمارستان در این زمینه نیز قابل ارزیابی می گردد. استقرار تعالی سازمانی منجر به مشخص شدن راهبرد سازمان، شناسایی فرآیندها، توجه به رضایت کارکنان و مراجعه کنندگان و همچنین ارتقاء دانش کارکنان می‫شود که جملگی به ارتقاء سرمایه فکری کمک می‫کند.
  کلیدواژگان: سرمایه فکری، تعالی سازمانی، بیمارستان
 • داریوش افروز، یوسف نامور، صدرالدین ستاری صفحات 225-239
  زمینه و هدف
  هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی مولفه های شایستگی رهبری مدارس اثربخش در دوره متوسطه با رویکرد سلامت روان بود. طبق تحقیقات انجام گرفته مفهوم شایستگی در مدارس به عنوان یک سازمان آموزشی با سایر سازمان‫ها متفاوت است اما تا به حال تحقیقی در راستای شناسایی مولفه های شایستگی رهبری مدارس در دوره های مختلف انجام نگرفته است. از آنجائیکه سلامت روان یکی از مولفه های شایستگی رهبری بوده اینکه تا چه اندازه از جنبه اثربخشی و کارآیی موجب ارتقای کمی و کیفی فعالیت‫های آموزشی و تربیتی مدارس می‫شود نیاز به بررسی اساسی دارد که در این تحقیق انجام شد.
  روش کار
  روش تحقیق این پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی متوالی بود. ابتدا اطلاعات از طریق مصاحبه های گروه های کانونی جمع آوری و پس از کدگذاری بازو محوری، مولفه ها احصا و در مرحله عاملی تاییدی با مشارکت 178 نفر نمونه که شاغل در پست مدیریت مدارس متوسطه شهر اردبیل بودند، بوسیله پرسشنامه 5 درجه ای لیکرت داده ها جمع آوری وسپس با استفاده از نرم افزارهای spss-22 و Amos در سطح معنی داری 05/0 و شاخص برازندگی آنالیز شدند.
  یافته ها
  طبق یافته های این تحقیق شایستگی های رهبری مدارس اثربخش از چهار مولفه (دانش، مهارت، نگرش و سلامت روان) تشکیل شده است، سلامت روان با 6 زیر مولفه از لحاظ درجه اهمیت با فراوانی 16/98 درصد از سوی مصاحبه شوندگان گروه های کانونی، اولویت اول را به خود اختصاص داده است و شاخص برازندگی این مولفه با 308/4 نشانگر مناسب بودن برازش آن می‫باشد.
  نتیجه گیری
  فراهم آوردن شرایط و ضوابط قانونی مبنی بر جذب نیروی انسانی متناسب در مدارس که به عنوان یک سازمان یادگیری- یاددهی است و تلاش برای دسترسی آسان به آن از طریق افزایش حساسیت در جذب نیروی انسانی بخصوص در مراحل مصاحبه تخصصی افراد جدید استخدام، بازنگری درنوع استخدام دانشجو معلم درموقع فارغ التحصیلی از طریق تجدید نظر در ماده 46 قانون خدمات کشوری با محوریت و مدنظر قراردادن سلامت روان و عوامل موثر، استخدام اولیه کارمند تحت عنوان مدیر و حذف شیوه جذب نیروی اداری بخصوص مدیریت از طریق بخشنامه 230 آموزش و پرورش، فراهم آوردن زمینه و امکانات معیشتی نیروی انسانی مدارس با رویکرد تامین سلامت روان، انعطاف‫پذیری برنامه های آموزشی و تفویض اختیار به مدیران در امر تصمیم گیری در این زمینه با توجه به تفاوت‫های فردی متعلمان و هدایت اولیا بسوی مشارکت در برنامه ریزی مدارس جهت حمایت مادی و معنوی مدیران که موجب افزایش سلامت روان و بالطبع شایستگی های رهبری مدارس خواهد بود، از عوامل موثر در ارتقای سلامت روان نیروی انسانی مدارس خواهد بود.
  کلیدواژگان: سلامت روان، شایستگی های رهبری، رویکرد سلامت و مدارس اثربخش
|
 • A. Dargahi, M.R. Samarghandi, A. Karami, M. Mohammadi, Y. Vaziri Pages 133-142
  Background and Objectives
  Pollution of water sources with pesticides is one of environmental problem that threatens the health of communities. The aim of present study is the determination of residual organic phosphorous pesticides including diazinon, malathion, chlorpyrifos and glyphosate in surface and ground water on Kermanshah province (2015).
  Methods
  In this cross sectional-analytic study, 50 water stations in 5 geographical regions (north, south, east, west and central) was surveyed. Pesticide measurement was accomplished by extraction of liquid phase and mass gas chromatography. Data is analysis by SPSS software.
  Results
  The residual organic phosphorus pesticides were not observed in any source of springs and aqueducts. The highest average residue (µg/L) of diazinon, chlorpyrifos, glyphosate and malathion were 1.45±0.2, 6.84±0.28, 0.005±0.001, 1.01±0.012, respectively. The wells at the central station was the highest and mirage in the in the northern station was the lowest total pesticide residue. The remaining amount of glyphosate was lowest. The total residues of glyphosate and malathion pesticides in the wells was below the maximum permitted concentration set by the European :union:.
  Conclusion
  Regarding the concentration of total organic phosphorus pesticides in the studied wells over the maximum permitted concentration of the European :union:, in the absence of control of the use of pesticides, the lack of regular monitoring of this important source of water and preventive programs for the health of water users in Kermanshah province with a serious threat.
  Keywords: Organic Phosphorus Pesticide, Surface Water, Ground Water, GC-MS
 • A. Azizpour Pages 143-151
  Background and Objectives
  Salmonellosis is an important zoonotic disease in worldwide that causes food-borne disease, gastroenteritis, enteric fever and bacteremia in humans. The purpose of this study was to determine the prevalence of salmonella common serotypes in broiler flocks of Ardabil province and their antibiotics resistance rate to five antibacterial agents widely used in the Iranian medical field.
  Methods
  One-hundred and eighty nine samples including 70 liver, 70 heart and 49 intestine were collected for identification of salmonella. After microbial culture and isolation, serotyping with O monovalent and H monovalent antisera was performed. The antibiotic resistance rate of isolates was determined by disc diffusion test.
  Results
  7.93% samples were positive to Salmonella spp. The most common serotypes isolated from positive samples were Salmonella enteritidis (86.6%), Salmonella typhimurium (6.7%) and Salmonella thompson (6.7%), respectively. The highest isolation of Salmonella was observed in liver (40.0%), then in intestine (33.4%) and heart (26.6%). In view of salmonella contamination in different seasons, the highest rate of prevalance was in winter (p
  Conclusion
  The results of this study show the dominant serotype was Salmonella entritidis and the high frequency of resistance to the three drugs tetracycline, cotrimoxazole and amoxicillin widely used in the Iranian medical field. These findings are important for public health.
  Keywords: Salmonella entritidis, Antibiotics Resistanc, Broiler Flocks, Ardabil Province
 • D. Adham, Z. Rasouli Aghdam, N. Abbasgholizadeh Pages 152-158
  Background and Objectives
  One of the important stages in women's life is pregnancy, which causes a lot of physiological changes and it can cause to complications in pregnant women. The aim of this study was to evaluate the effect of nutrition education on the improvement of complications in the third trimester in mothers referring to Ardabil health centers.
  Methods
  This study was a intervention and was conducted on 330 pregnant women who referred to Ardabil health centers in 1395 in two groups of case (110) and control (220). A researcher-made questionnaire was used to collect of data which includes 22 questions about demographic variables such as age, mother's occupation, income, level of education and type of pregnancy, diabetes and knowledge and practice. Data were analyzed by descriptive statistics, t-test and ANOVA by using of SPSS-16 software.
  Results
  There was a significant difference between the use of multivitamin and iron in the case and control groups. However, there was no significant relationship between education and occupation between the two groups. Also, before the intervention, the knowledge and practice of the test and control group were low, but after intervention, the knowledge and practice of the test group increased significantly. But, the increase in control group's score in terms of performance was not significant.
  Conclusion
  Considering the effectiveness of nutrition education in improving pregnancy complications it should be used from all media to education of pregnant womens.
  Keywords: Nutrition, Pregnancy Complications, Ardebil
 • R. Hoseinpour, L. Riyahi Pages 159-171
  Background and Objectives
  Health tourism is one of the types of health service trades. Iran has high potential in developing this field. The aim of the current study was investigating the relationship between medical curative tourism and the rate of tourism attraction in Ardebil province.
  Methods
  current study was an applied one with descriptive-analytical method of study. Samples were statistically estimated and study setting included 8 public and 2 private hospitals, mineral spas, residential places (hotels, inns and guest rooms) of Ardebil. Data gathered using a check list prepared by the researcher regarding the terms and regulations of the centers for health tourism, an standard checklist of evaluation of the international patients unit medial institution of Ministry of Health that its face validity approved by the experts. To implement the field research, 3 samples of each hospital with total of 30 check-lists and 99 controls were prepared by health tourism experts of the university, funding department of the hospital and the researcher. For data analysis, Cosmograph-Smirnov test used to determine the normality and multi-variable regression and Pearson Correlation test used to measure the relationship between variables using SPSS Statistical software.
  Results
  Results of the study indicated that the highest and lowest mean were related with having general qualifications of tourism attraction (1.85) and lower costs and ability to communicate (1.26), respectively. Among variables of medical therapy tourism (country status, condition of hospitals, medical team condition and the mineral spas condition), the general condition of the hospitals and the condition of medical team had no meaningful relationship with the rate of tourism attraction. Therefore, the general hypothesis was confirmed that there was a significant relationship between medical tourism and the rate of tourism attraction in Ardebil province (p
  Conclusion
  Results of the study indicated that among different factors of country status, condition of hospitals, medical team and the mineral spas, the factor of hospital condition due to the lower gradation and standards of the Ardebil hospitals and the factor of medical team condition due to poor understanding and awareness of the medical team of the regulations and their poor ability in obtaining the required skills, no significant relationship found between medical tourism and the rate of tourism attraction in Ardebil province. Therefore, it is suggested that the authorities in the field of health and tourism help in more development of this industry by providing the necessary substructures of this sector and execution of macro politics.
  Keywords: Health Tourism, Tourism Attraction, Medical Therapy Tourism, Ardebil Province
 • H. Ebrahimpour, Sa Lotfi, R. Afrooz, Se Lotfi Pages 172-181
  Background and Objectives
  Quality of health services is one of the main concerns in worldwide. Clinical governance as a new approach has been introduced to improve quality of health care delivery. In addition, nurse performances play an important role in patient satisfaction. This study aimed to evaluate the effect of clinical governance on the performance of nurses.
  Methods
  This descriptive-correlational study was conducted in Ardabil Imam-Khomeini teaching hospital. 217 nurses were randomly selected to participate in this study. Clinical governance and nurses’ performance were evaluated using a questionnaire. Collected information were analysed using SPSS.
  Results
  In this study, the average score of clinical governance in all dimension and the mean score of nurses performance in all dimensions were 60.57 and 32.09 , respectively. There was statistically positive correlation between clinical governance and performance of nurse.
  Conclusion
  Findings revealed that clinical governance has statistically positive effect in the performance of nurse in the fields of knowledge, ethic and behavior.
  Keywords: Clinical Governance, Performance, Nurse, Teaching Medical Center
 • S. Narimani, R. Farmanbar, N. Mozaffari, A. Nemati, F. Amani, N. Abbasgholizadeh Pages 182-195
  Background and Objectives
  Inappropriate nutrition places employees at risk of being overweight or obese, and not only affect their health but also indirectly may affect patients. The trans-theoretical model is one of the most common models of health promotion. It is recognized as one of the ways of identifying and changing diet, especially increasing the consumption of fruits and vegetables. In this model, behavioral changes can be seen in stages. Therefore, this study designed to determine the status of cognitive and behavioral processes and its stages of change for fruit and vegetable consumption.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted with the participation of 300 nursing and midwifery staffs of Ardabil hospital using systematic random sampling method. Data gathering instrument was a validated questionnaire to collect information on demographic characteristics, stages and the process of change for fruit and vegetables consumption. The data was analyzed by SPSS (ver. 23) to measure central tendency, spearman correlation test, ANOVA, and Post-hoc.
  Results
  Average age and BMI of participants were 31±7.05 and 25.7±3.5 respectively. The majority of subjects (77.3%) were in the early stages of change (pre-contemplation, contemplation, and preparation) for fruit and vegetable consumption while, only 22.7% was in active stages (action and maintenance). The mean scores of cognitive and behavioral processes were at a higher level in the maintenance stage and the lowest in the contemplation. Finally, the mean scores of social liberation, environment re-evaluation, self re-evaluation, stimulus control and counter conditioning processes increased from the inactive stages to the active stages.
  Conclusion
  Findings support the effect of processes of change in fruits and vegetables consumption among nursing and midwifery staffs, so that using behavioral process of change such as stimulus control and self liberation can lead to positive progress in stage of change. We suggest educational programs to increase consumption of fruits and vegetables, particularly considering individuals’ current stages and processes of change.
  Keywords: Stages of Change Model, Fruit, Vegetables, Processes of Change
 • F. Nasiry, F. Nasehi, S. Hazrati, E. Raeisi, E. Karamati Pages 196-203
  Background and Objectives
  Bacterial bio-aerosols are considered to be one of major harmful agent for respiratory tract diseases. It plays an important role in the development of various infections. In this study, we aimed to investigate the exposure of municipal waste workers to the bacterial bio-aerosols in work areas.
  Methods
  This cross-sectional study was carried out among municipal waste workers in Ardabil 2017 of whom 83 persons were randomly selected. ZTHV02 sampler was used to collect a sample from breathing air. The average sampling time was 10 minutes. The collected samples were cultured in agar medium plate containing Cyclohexamide antibiotic after 48 hour's incubation.
  Results
  Average total concentration of bacterial bio-aerosols in respiratory was 48 CFU/ m3 with a minimum and maximum of 7 and 242 CFU/ m3 respectively. The highest exposure was observed in sanitary workers while those working as a truck driver were at lower risk. The most common bacteria observed in this study were Pseudomonas, Escherichia coli and Enterococcus.
  Conclusion
  Sanitary workers are at risk of high exposure to the bacterial bio-aerosol which can affect their health status.
  Keywords: Bio-Aerosol, Bacteria, Municipal Workers, Air Pollution
 • Ar Rahmani, Gh Azarian, S. Valadbeigi, S. Shanesaz Pages 204-214
  Background and Objectives
  Dyes are one of the most important existing pollutants of textile industry wastewater. They are often toxic, carcinogenic, teratogenic, and non-biodegredable. This study was conducted to evaluate efficiency of Steel/Pb/PbO2 electrode in the removal of Reactive Blue 29 and Reactive Red 198 Azo dyes from aqueous solutions using Electrochmical Process.
  Methods
  Concentration of colors was measured before and after Electrochemical Process. Moreover, the intensity of the electric current, the reaction time, the pH, and the initial dye concentration were measured on the efficiency of the removal process and the amount of electrical energy consumed.
  Results
  The results of the experiments showed that the process efficiency increased by increasing reaction time and electrical current intensity. It was also decreased by increasing pH and initial concentration of color. Under constant operating conditions (pH=4, electric current intensity of 0.5 mA cm2, reaction time of 60 minutes and color concentration of 150 mg/l), the efficiency of this process were 94% and 88% in the removal of Reactive Red 198 and Reactive Blue 29, respectively.
  Conclusion
  According to our findings, the Electrochemical Process with Steel/Pb/PbO2 was very efficient and economic process in removing color from wastewater.
  Keywords: Electrochemical Process, PbO2 Electrode, Color Removal, Aqueous Solutions
 • M. Jafari, A. Dargahi, A. Pourtaleb, B. Delgoshaee, M. Salehi Pages 215-224
  Background and Objectives
  Intellectual capital is a new field in management that has a special place in administrative issues. Weaknesses in the management of intellectual capital lead to a loss of about 60 percent of real potential of companies. Therefore, managers have found it as the most important source of competitive and value creation in the organizations. This research was designed to investigate the status of the three dimensions of intellectual capital (human, structural and customer) in two levels of organizational excellence within selected teaching hospitals of Tehran University of Medical Sciences.
  Methods
  In this cross-sectional study, the sampling framework was teaching hospitals of Tehran University of Medical Sciences in 2011. The research was carried out through a census method and information was collected using a questionnaire. To determine the reliability of the test-retest, the correlation coefficient and ICC index were used. In addition, the internal consistency measured by Cronbach’s α.
  Results
  The human dimension of intellectual capital in Hasheminejad and Farabi teaching hospitals were in top rank as they appreciated by crystal trophy for high level of organizational excellence. The structural dimension was high in Farabi and medium in Hashemi-Nejad hospital. Finally, in customer dimension Hashemi-Nejad was evaluated as high level and Farabi as medium level teaching hospital.
  Conclusion
  Managers of teaching hospital are mostly unfamiliar with the concept of knowledge management, particularly, intellectual capital. Thus, training programs for them and other staff will improve service delivery in such organization. It is recommended to evaluate intellectual capital routinely in the hospitals. Establishment of organizational excellence leads to the identification of the organization's strategy, clarification of processes, attention to the employees and customers’ satisfaction, which all contribute to the promotion of intellectual capital.
  Keywords: Intellectual Capital, Organizational Excellence, Training Hospital
 • D. Afrouz, Y. Namvar, S. Satary Pages 225-239
  Background and Objectives
  The concept of the competence in schools as an educational organization is different from other organizations. Mental health is one of the components of leadership competence that helps to improve quality of services in different setting particularly in the educational organization. Despite importance of this competency, it has not been completely evaluated. Therefore, this study was conducted to identify the effective high schools competency components of having a mental health approach.
  Methods
  This study was conducted using sequential exploratory mixed method. The sampling framework of this study was the Ardabil’s public high school principals with work experience more than 5 years. Information was collected primarily by focus group and indepth interview. Later 178 subjects were interviewed using a 5_degree Likert questionnaire with 56 items. Data were analysed using the SPSS-22 & Amos softwares.
  Resultes: According to this study, there is four components, (knowledge, skills, attitude & mental health) for effective school leadership competencies. Mental health with six sub-components is the highest priority in terms of importance with 98.16% of respondents from focus groups. The fitting index of this component with the 30.44 indicates its suitability for fit.
  Conclusion
  In order to increase the productivity of work force, it is necessary to do some revision in schools to promote mental health. These changes are; facilating legal conditions for appropriate staffing in school, as a learning / teaching organization, revision of student selection criteria at "University of Farhangian" to select candidates who are likely to demonstrate higher quality in their future careers. Revision of Article 46 of the State Service Act, focusing on mental health, graduation and recruitment of an employee under the title of director and finally providing facilities to improve mental health of manpower in the school for better performance.
  Keywords: Mental Health, Leadership Competencies, Health Approach, Effective Education