فهرست مطالب

پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی - سال چهل و نهم شماره 1 (پیاپی 102، بهار و تابستان 1395)

پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی
سال چهل و نهم شماره 1 (پیاپی 102، بهار و تابستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/06/31
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقاله پژوهشی
 • مریم اسمعیلی، ولی الله برزگر کلیشمی*، مهدی عبادی صفحات 7-24
  سرزمین مصر به سبب موقعیت جغرافیایی استراتژیک، همواره نقش تاثیرگذاری در اقتصاد دنیای پیشامدرن داشته است. در دوره اسلامی مصر علاوه بر این که مسیر عبور کاروان های تجاری بود، گذرگاه اصلی کاروان های حج از مناطق شمال آفریقا نیز به شمار می رفت. فتح قاهره توسط سلطان سلیم اول در 923 ه‍/ 1517 م به رغم برخی آسیب ها بر پیکر اقتصاد مصر، فرصت های جدیدی به ویژه در حوزه تجارت خارجی، فراروی مصر نهاد. پیشران و محرک اقتصاد تجاری در مصر علاوه بر تاجران مصری و شامی، خاندان های مغربی بودند که از مناطق بیرون از مصر نظیر الجزائر، تونس، طرابلس، اندلس و مراکش به مصر مهاجرت کرده بودند. این خاندان ها با حضور در عرصه های مختلف تجاری و اقتصادی، نقش گسترده ای در رونق اقتصادی و تجاری مصر عثمانی داشتند. در جستار حاضر ضمن معرفی مهم ترین خاندان های بازرگان مغربی و موقعیت آن ها، به وصف و تبیین نقش تجاری این خاندان ها و چگونگی تاثیرگذاری آن ها بر اقتصاد مصر در روزگار تسلط آل عثمان پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: تجارت خارجی مصر، خاندانهای تاجر، مصر دوره عثمانی، مغربیان
 • طاهر بابایی * صفحات 25-40
  حکومت عثمانی در عصر اقتدار و شکوه، (دوره حکومت سلیم اول و سلیمان قانونی)، از جنبه های گوناگون به شکوفایی رسید. تحول و توسعه در زمینه ادبیات و تاریخنگاری یکی از جنبه های شکوفایی علمی در این دوره بود. نگارش آثار ادبی و تاریخی در این دوره افزایش یافت و گونه های ادبی جدیدی ایجاد شد. بنابر یافته های پژوهش حاضر، مهاجران ایرانی حاضر در قلمرو عثمانی، از جمله عوامل مهم در ایجاد این تحولات ادبی بودند. نخبگان مهاجر ایرانی، به شکل رسمی و غیررسمی به خلق آثار منظوم تاریخی پرداختند. آنها ضمن سرایش شهنامه های عثمانی و ایجاد سبک ادبی جدید در تاریخنگاری عثمانی، به بزرگ نمایی حکومت عثمانی و افزایش مشروعیت آن کمک کردند و آثاری در مدح مقامات حکومتی و کوچک نمایی وقایع بحران آفرین در این دوره پرداختند. از این رو نخبگان منظومه سرای ایرانی در کنار دیگر نگارندگان تاریخ عثمانی، به تحول و پیشرفت تاریخنگاری عثمانی در عصر سلیم اول و سلیمان قانونی یاری رسانند؛ تحول و پیشرفتی که از جلوه های شکوه این حکومت در عصر اقتدار بود.
  کلیدواژگان: تاریخنگاری و ادبیات عثمانی، حکومت عثمانی، سلطان سلیم اول، سلیمان قانونی، شاهنامه سرایی، مهاجرت نخبگان ایرانی
 • عباس برومنداعلم * صفحات 41-55
  یکی از مهم ترین عرصه های رویارویی فرهنگی تمدن اسلامی با تمدن جدید غرب، حوزه آموزش و نظام آموزشی بود که در بیشتر سرزمین های اسلامی در قالب شکل گیری و تاسیس مدارس جدید بروز کرد. دارالفنون عثمانی که به مثابه مجتمع آموزشی جامع در 1278/ 1862م تاسیس شد، عملا به الگویی مناسب برای بسیاری از ممالک اسلامی، به ویژه ایالات و ولایات عثمانی در این دوره تبدیل شده بود. سرزمین افریقیه که از اواخر سده شانزدهم میلادی/ دهم هجری تحت الحمایه عثمانی قرار گرفته بود، از جمله اولین ایالاتی بود که به سبب نزدیکی سرزمینی و جغرافیایی در معرض مفاهیم و آموزه های مدرنیته قرار گرفت. از این رو، از اواخر سده هجدهم میلادی/ دوازدهم هجری مساله اصلاح نظام آموزشی به یکی از مسائل و دغدغه های حاکمان و عناصر اصلاح طلب افریقیه تبدیل شد و در نتیجه مدرسه عالی صادقیه با الگو گرفتن از دارالفنون استانبول تاسیس شد. این مدرسه با برنامه دقیق و سطوح مدون آموزشی، فارغ التحصیلانی را به جامعه افریقیه ارائه کرد که نقش مهمی در تحولات اجتماعی افریقیه در سده نوزدهم و بیستم میلادی ایفا کردند. از این رو، یکی از دغدغه های اصلی استعمار فرانسه پس از سلطه بر تونس از سال 1881م/ 1298ق تضعیف یا به تعطیلی کشاندن این مدرسه بود. رهبران و پیشگامان جنبش استقلال طلبی در تونس، که منجر به استقلال این کشور از فرانسه در 1956م/ 1375ق گردید، از دانش آموختگان مدرسه عالی صادقیه بودند.
  کلیدواژگان: استعمار فرانسه، افريقيه، دارالفنون استانبول، نظام آموزشي عثماني، مدرسه صادقيه
 • محمدحسین صادقی *، حسن حضرتی صفحات 57-76
  پس ازتشکیل دولت شیعی مذهب صفوی در آغاز سده دهم/شانزدهم معادلات سیاسی در غرب آسیا برهم خورد. تفاوت مذهبی میان صفویان و عثمانیان، نارضایی دولت عثمانی از تشکیل دولتی نیرومند در شرق قلمرو خویش، تبلیغات مذهبی صفویان در قلمرو عثمانی، ادعای عثمانیان مبنی بر سروری جهان اسلام و اختلافات سیاسی میان دو دولت، رویارویی عثمانیان و صفویان را اجتناب ناپذیر کرده بود. در فاصله سال های 9071003ه‍.ق/ 15011594م سیاست دولت عثمانی در برابر صفویان، حمایت از طریقت های صوفیانه همسو با عثمانیان و رویارویی مستقیم نظامی با صفویان بود. دولت عثمانی در زمان سلطان بایزید دوم، جهت مقابله با صفویان، به درخواست توقف تبلیغات مذهبی در قلمرو عثمانی از طریق نامه نگاری با شاه اسماعیل و حمایت از طریقت های صوفیانه همسو با خود، بسنده کرد. در زمان سلطان سلیم اول در کنار حمایت از طریقت های صوفیانه همسو با عثمانیان و با بهره گیری از فتواهای علمای عثمانی، رویارویی مستقیم نظامی با صفویان نیز در دستور کار قرار گرفت؛ سلطان سلیم بدین طریق توانست بحرانی که موجودیت سلطنتش را تهدید می کرد از میان بردارد. سیاست سلطان سلیم در برابر صفویان در دوره جانشینان وی نیز ادامه یافت.
  کلیدواژگان: اسماعیل اول صفوی، بایزید دوم، سلیمان قانونی، سلیم اول، دولت صفوی، دولت عثمانی، مراد سوم
 • نصرالله صالحی * صفحات 77-95
  روابط ایران و عثمانی، در سده های متمادی، بسیار پرفراز و نشیب و همراه با جنگ و صلح بود. توسعه طلبی ارضی در مرزهای شرقی، سیاست ثابت دولت عثمانی بود. با انعقاد عهدنامه دوم ارزنه الروم (1263/1847)، جنگ های متعدد و طولانی پایان یافت و مقرر شد اختلاف ها به ویژه درباره مرزها در کمیسیون های تحدید حدود و از راه مذاکره حل و فصل شود. با الویت دیپلماسی به جای جنگ، فصل جدیدی در روابط دو دولت آغاز شد. فصلی که هنوز مطالعه بایسته درباره آن صورت نگرفته است. نوشتار حاضر می کوشد تا نشان دهد که ماموران عثمانی چون درویش پاشا و خورشیدپاشا چگونه در کمیسیون های تحدید حدود می کوشیدند توسعه طلبی ارضی دولت عثمانی را در شکل و قالب دیگری دنبال کنند. میرزامحبعلی خان با نگارش لوایح انتقادی، ماهیت اهداف نمایندگان عثمانی را روشن ساخت و به نقد و رد ادعاهای ارضی آنها پرداخت. پژوهش حاضر با روش تاریخی و رویکرد توصیفی تحلیلی، با تکیه بر اسناد و منابع اصیل به این پرسش ها پاسخ می دهد که ادعاهای ارضی نمایندگان عثمانی بر چه پایه و اساسی استوار بود؟ و نقد و رد ادعاهای آنها از سوی نماینده ایران تا چه حد منطقی و مستدل بود؟
  کلیدواژگان: ایران و عثمانی، تحدید حدود، خورشید پاشا، درویش پاشا، میرزامحبعلی خان ناظم الملک
 • توران طولابی * صفحات 97-115
  در دوره سلطنت محمود دوم و عصر تنظیمات، زمینه برای شکل گیری نسلی از متفکران تجددخواه عثمانی موسوم به نوعثمانیان فراهم شد که آرای انتقادی خود علیه دولت را صورت بندی کردند. الگوی بدیلی که نوعثمانیان برای شیوه حکومت عرضه کردند، آبشخور غربی داشت و در مقایسه با اصلاحاتی که تا آن زمان پیشنهاد شده بود، وجوه متمایز معینی داشت. یکی از چهره های برجسته ای که در شکل گیری و تاثیرگذاری جریان فکری نوعثمانیان نقش پررنگی ایفا کرد، مصطفی فاضل پاشا، شاهزاده منتقد مصری بود. وی در نامه ای به سلطان عبدالعزیز، ساختار اقتصادی و سیاسی دولت عثمانی را به پرسش گرفت. محتوای این نامه که به «مکتوبی از پاریس» شهرت یافته است، از دو منظر قابل بررسی است؛ نخست نقد ساختار اقتصادی و سیاسی عثمانی و دوم ارائه راهکارهایی چون ضرورت الگوگیری از غرب، بسط «حریت» و پذیرش حکومت مشروطه یا به تعبیر آن روزگار «نظام سربستانه». در این مقاله کوشش شده است تا از طریق تحلیل انتقادی محتوای این نامه در زمینه تاریخی و گفتمانی نگارش آن، ابعادی از تلاش متفکران نوعثمانی در جهت نقد ساختار قدرت و ارائه الگوی بدیل سیاسی بررسی شود.
  کلیدواژگان: تنظیمات، مصطفی فاضل پاشا، مکتوبی از پاریس، نظام سربستانه، نوعثمانیان
 • علی کالیراد *، سوده پورمجیدیان صفحات 117-132
  یوسف آقچورا (18761935م/ 12931353ق) از مهم ترین چهره های فکری سیاسی در تاریخ معاصر ترکیه است که نقش اثرگذاری در تکوین و گسترش ملی گرایی ترک و ایده پان ترکیسم نزد عثمانیان ایفا کرد و به یکی از معماران فرهنگی جمهوری ترکیه بدل شد. پژوهش حاضر ضمن بررسی بنیان های آرای آقچورا درباره ترک گرایی، به اهمیت مضامین و مفاهیم ناسیونالیستی و مارکسیستی در این چارچوب پرداخته است. بر این اساس ترک گرایی به مثابه ابزاری مطلوب برای تحقق اهداف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آقچورا در گذار جوامع مسلمان از جهان سنتی به جهان مدرن ترسیم شده است. آقچورا نه یک ناسیونالیست قوم گرا بلکه متفکر کنش گر تجددگرایی بود که درصدد ارائه نقشه راهی برای نوسازی جوامع ترک زبان مطابق با الگوی اروپا محور نو سازی برآمد.
  کلیدواژگان: ترک گرایی، مارکسیسم، ملی گرایی، نوسازی، یوسف آقچورا
|
 • Maryam Esmaily, Vali-Allah Barzegar *, Mehdi Ebadi Pages 7-24
  Egypt has always had an effective role on the economy of the pre-modern world due to its strategic geographical location. In the Islamic period, in addition to the passage of commercial caravans from this land as one of the main trade routes, the passage of Hajj caravans of North Africa also added to its economic importance. Conquering Cairo by Sultan Selim I in the year of 923 A.H/1517 A.D, mainly due to economic incentives, despite some damages to the Egypt’s economy, provided in with new opportunities, especially in the field of foreign trade. The propulsion and stimulus of the commercial economy in Egypt, in addition to Egyptian and Syrian merchants, were Maghrebian families immigrated to Egypt from areas such as Algeria, Tunisia, Tripoli, Andalusia and Morocco. These families have played a major role in the economic and commercial prosperity of Egypt in Ottoman period through various commercial and economic activities. In the present research, introducing the most important Maghrebian commercial families and their sucsess, the commercial role of these families and their effects on the economy of Ottoman Egypt have been described and explained.
  Keywords: Egypt in Ottoman Period, Foreign Trade of Egypt, Commercial Families, Maghrebians
 • Taher Babaei * Pages 25-40
  In its age of glory, which was coincided with the rule of selīm I and Süleymān the Magnificent, the Ottoman rule progressed in various aspects. The development of literature and historiography was one of these aspects which were accompanied with an increase in the number of historical works and creation of literary genres in this period due to several factors. This study shows that Iranian immigrants, whose number increased during this period, were one of these factors. Writing poetic historical works, these elites worked in this field in officials and non-official forms. Iranian immigrants wrote Ottoman Shahnamehs (the book of Ottoman kings) and created a new literary genre in Ottoman historiography which contributed to the legitimacy of the government. These activities show that Iranian poets alongside Ottoman historians helped evolution and development of Ottoman historiography during the rule of selīm I and Süleymān the Magnificent. This development was one of glorious and magnificent symbols of Ottoman government during the age of authority.
  Keywords: Ottoman, sel?m I, Süleym?n the Magnificent, Immigration of Iranian elites, Ottoman historiography, literature, Shahnameh
 • Abbas Boroumand * Pages 41-55
  One of the most important areas of the cultural encounter of Islamic civilization with the new Western civilization was education and educational system which appeared throughout the Islamic territories in the form of new schools. With different goals, it was the favorite area to the colonialists and the western powers on the one hand, and the reformers of the Islamic world on the other hand. The Ottoman Academy (Dar Al-Fonoun), established as a comprehensive educational complex in 1862/1278 AD, was a suitable model for many Islamic lands and Ottoman provinces during this period. The Afriqia, becoming from the late 16th century under the protection of the Ottomans, was one of the first provinces to be exposed to the concepts and teachings of modernity due to the proximity of geographical boundaries. From the end of the eighteenth century (twelfth century AH), the reform of the educational system became one of concerns of the ruling and reformist elements of the land. The establishment of the Supreme Sadeghieh School was in the direction of the Dar Al-Fonoun in Istanbul. This school had a detailed curriculum and educated levels, and its educators had a profound effect on Afriqian social developments in the nineteenth and twentieth centuries so that one of the main concerns of French colonialism, following the domination of Tunisia from 1881 to 1298, was to weaken, or to close this school. Interestingly, many of the leaders and pioneers of the independence movement in Tunisia, which led to the independence from France from 1956 to 1956, were from the high school students at Sadeghieh.
  Keywords: Ottoman, Afriqia, Dar al-Fonoun, Sadeghieh School, French colonialism
 • Mohammad Hosein Sadeghi *, Hasan Hazrati Pages 57-76
  In the early 10th/16th century, with the formation of the Shiite-Safavid government, political equations in Western Asia collapsed. The religious difference between the Safavids and the Ottomans, dissatisfaction of the Ottoman government's with the formation of a strong government in the east of its territory, the religious propaganda of the Safavids in the Ottoman territory, the Ottoman claims to the dominance of the Islamic world, and the political disagreements between the two states, inevitably led to a confrontation between the Ottomans and the Safavids. During the years 907-1003 AH / 1501-1594, the policy of the Ottoman government against the Safavids was supporting of the Sufi orders who were in line with the Ottomans and a direct military confrontation with the Safavids. The Ottoman Sultans and the Ulamas noticed the danger that threatened their place by safavids and confronted this threat. The Ottoman state during the reign of Sultan Bayezid II, wrote several letters to the Shah Ismail, requesting the suspension of religious propaganda in the Ottoman territory, and then supporting the Sufi orders who were not in line with the Safavids. At the time of Sultan Salim I, along with the support of the Sufi orders who were in line with the Ottomans, and using the Ottoman Ulamas’ Fatwas, direct military confrontation with the Safavids was also on the agenda. Thus, Sultan Selim managed to eliminate the crisis that threatened his kingdom. Sultan Salim's policy against the Safavids continued during his successors.
  Keywords: Safavid State, Ottoman State, Ismail I, Bayezid II, Selim I, Suleiman The Magnificent, Murad III
 • Nasrollah Salehi * Pages 77-95
  The Ottoman emirate in Anatolia, from the beginning of its formation to becoming a powerful government, and then a great empire, experienced many wars. The war for the conquest and expansion of the territory was the ultimate goal of the Ottomans. The Ottomans in the eastern borders repeatedly attacked Iran's territory. The occurrence of numerous wars and the conclusion of various treaties is one of the hallmarks of the relationship between Iran and Ottoman for several hundred years. The territorial expansion of the eastern borders was a constant policy of the Ottoman Empire. With the conclusion of the second Erzerum treaty, long and numerous wars ended and, it was decided to be solved the disagreements especially on contested territories through negotiation and delimitation commissions. Therefore, a new chapter in the relationship between the two governments began. A chapter that has yet not been studied. The present paper seeks to show that Ottoman boundary commissioners such as Dervish Pasha and Khorshid Pasha how tried to pursue the Ottoman territorial expansion in a different forms. Mirza Moheb’Ali Khan by writing critical treaties clarified the nature of the objectives of the Ottoman representatives and criticized and refuted their territorial claims. The present research, using historical method and descriptive-analytical approach, relying on first-hand sources and documents answers these questions: What was the basis of the territorial claims of the Ottoman representatives? How reasonable was the criticism and refutation of their claims by representative of Iran?
  Keywords: Mirza MohebAli Khan, Nazemol-Molk, Dervish Pasha, Khorshid Pasha, demarcation, boundary, Iran, Ottoman
 • Tooran Toolabi * Pages 97-115
  Under Sultan Mahmud II who ushered in the Tanzimât, favorite conditions were prepared for a new generation of Ottoman intellectuals- Young Ottomans- who formulated critical ideas against the Ottoman despotic rule. One important figure of Young Ottomans was Mustafa Fazıl Paşa, an Egyptian prince, whose supports were very helpful for developing of this reformist movement. This paper touched at an important aspect of Fazıl Paşa’s political career, namely his famous Maktub, and aims to use this important document in order to shed lights on this critical situation of Ottoman Empire, as well as the authors’ reformist ideas. The paper is organized into three parts; in the first one the critical aspects of the Letter is surveyed; the second one deals with the positive aspects of its and in the final part, an analytical appraisal of its content is made.
  Keywords: Tanzimât, Constitution, Mustafa Faz?l Pa?a, Maktub, Young Ottomans
 • Ali Kalirad *, Sudeh Purmajidian Pages 117-132
  Yusuf Akçura (1876-1935) is one of the most important political figures in contemporary history of Turkey and a prominent ideologue of Turkism/ Pan-Turkism. He played a key role in the development of the Turkish nationalism and the idea of Pan-Turkism among the Ottomans and later on became one of the cultural architects of the Kemalist Turkey. This research, while analyzing the roots of Akçura's idea about Turkism, has focused on the importance of Nationalist and Marxist concepts and themes in his view. For Akçura, Turkism was considered as a tool for realizing his cultural, political and social goals for transition of the Muslim traditional societies to the modern world. Akçura was not an ethno-nationalist but an intellectual-activist who sought to present a roadmap for the modernization of the Turkic Muslim societies in accordance with the Eurocentric modernization model.
  Keywords: Yusuf Akçura, Turkism, Nationalism, Marxism, Modernization