فهرست مطالب

مطالعات معنوی - پیاپی 21-22 (پاییز و زمستان 1395)

نشریه مطالعات معنوی
پیاپی 21-22 (پاییز و زمستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/10/11
 • تعداد عناوین: 5
|
 • تحلیل نظری بر تاثیر و تاثر متقابل جهانی شدن با هویت دینی
  مقصود امین خندقی، عاطفه محمدجانی اسرمی صفحه 1
  در عصر حاضر وقوع پدیده جهانی شدن کلیه شئون زندگی بشری از جمله: اقتصاد، سیاست، زبان، فرهنگ، دین و هویت را متاثر ساخته است. از جمله گونه ها و لایه های مهم هویت «هویت دینی» است. هویت دینی از مهم ترین عناصر ایجاد کننده همگنی و همبستگی اجتماعی در جوامع است. فرآیندی که با ایجاد تعلق خاطر به دین و مذهب در بین افراد جامعه نقش بسیار مهمی در ایجاد و شکل گیری هویت جمعی دارد. به عبارتی عملیات تشابه سازی و تمایزبخشی را انجام می دهد. وقوع پدیده «جهانی شدن» بر اهمیت بحث درباره هویت دینی می افزاید؛ چراکه با تغییر در الگوهای مصرف، ترجیحات فرهنگی، درهم نوردیدن مرزهای زمان و مکان و... تمدن های مختلف بشری را در مواجهه با هویت های متکثر قرار داده است. با تعمق و درنگ در این زمینه این سوال مطرح می شود، آیا ارتباط میان دیدگاه های مختلف جهانی شدن و هویت دینی ارتباطی یک سویه است یا دوسویه؟ جهانی شدن چگونه بر هویت دینی و هویت دینی چگونه می تواند بر جهانی شدن تاثیر بگذارد؟ فرضیه ی پژوهش حاضر آن است که پیوند وثیق و تعاملی میان دیدگاه های مختلف جهانی شدن و هویت دینی برقرار است. بنابراین لزوم تبیین چگونگی کنش و واکنش متقابل هویت دینی و جهانی شدن ضروری می نماید. مقاله حاضر برآن است که با تحلیل نظری به تبیین چگونگی این تاثیر و تاثر و پیوند میان آنها در بستر تعلیم و تربیت بپردازد.
  کلیدواژگان: جهانی شدن، هویت دینی، نظریه، تعلیم و تربیت
 • هویت سازی دینی (اسلامی) و جهانی شدن
  ایوب بهاروندی صفحه 2
  جهانی شدن با دگرگون کردن شرایط و تخریب منابع سنتی هویت، فرآیند هویت سازی را در جهان کنونی با مشکل روبه رو کرده و صاحبان هویت های مختلف را به چالش کشانده است. در این عصر، دیگر جامعه و یا سرزمینی خاص، تعیین کننده ی نهایی هویت افراد نیست و فرد در یک فضای آکنده از اطلاعات قرار دارد و به طور مداوم با هویت های کاذب و بی اصالت روبه رو است. این امر سبب سردرگمی و باعث به وجود آمدن «بحران هویت» شده است. بدین سان، سوال اساسی این پژوهش عبارت است از: «راهکار برون رفت از بحران هویت ناشی از جهانی شدن چیست؟» در پاسخ به سوال اصلی پژوهش این فرضیه قابل طرح است که رجوع به دین و هویت سازی بر اساس آموزه های دینی و اسلامی، می تواند از بهترین پاسخ ها به بحران هویت ناشی از جهانی شدن باشد. بنابراین هر فرد و جامعه ای که هویت خویش را بر محور و مدار دین تعریف و تفاوت و تمایز خود با دیگران را در هویت دینی جست وجو کند، خواهد توانست در عصر جهانی شدن از تبعات تشویش آور و آشفته ساز جهانی شدن در امان بماند. افراد برای در امان ماندن از تبعات «بحران هویت» باید به طور مداوم هویت خود را بازتولید کنند.
  کلیدواژگان: هویت، هویت سازی، بحران هویت، هویت دینی، جهانی شدن
 • بررسی جامعه شناختی عوامل ورود و گسترش آثار پائولو کوئلیو در ایران
  محمدرضا انواری صفحه 3
  پائولو کوئلیو رمان نویس نامدار برزیلی است که افکار او به صورت یکی از عرفان های نوظهور در ایران مطرح و آثار او از پرخواننده ترین کتاب های دو دهه اخیر در سطح جهان است. همچنین کتاب های او به 56 زبان ترجمه شده و خوانندگان بی شمار او از 150 کشور، با فرهنگ ها و اعتقادات مختلف هستند. آثار او در ایران نیز در بین دانشجویان بیشترین خواننده را دارد؛ اما از دیدگاه اجتماعی این سوال به ذهن می رسد که با توجه به نظام اسلامی حاکم بر ایران چرا از آثار نویسندگانی مانند کوئلیو که دارای خاستگاه غیراسلامی است، در ایران استقبال می شود و چه عواملی باعث گسترش آثار کوئلیو در ایران شده است؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا با تکیه بر آمارهای موجود و با تحلیل ثانویه، میزان استقبال از آثار کوئلیو بررسی و سپس عوامل اثر گذار در گسترش آثار وی بررسی خواهد شد که از مهم ترین این عوامل، نقش نخبگان در ایجاد تغییرات اجتماعی است که با دو روش «تصمیم گیری» و «الگوسازی» صورت می گیرد. فعالیت گسترده ناشران و مترجمان او در ایران، سفر ده روزه او به ایران، حمایت های دولتی در دوران اصلاحات، استفاده تبلیغی از فضای مجازی نیز برخی از عوامل گسترش آثار کوئلیو در ایران است.
  کلیدواژگان: پائولو کوئلیو، عرفان های نوظهور، آرش حجازی، کیمیاگر
 • پایه گذاران و نخستین مروجان قانون جذب* طرح و نقد پنداره هایی چند از جری و استر هیکس
  رسول حسین پور* صفحه 4
  قانون جذب از زمان ارائه و معرفی اش، دوستداران و پیروان بسیاری را از سراسر جهان به خود دیده است. با توجه به مستندات موجود، یک زن و شوهر آمریکایی به نام های جری و استر هیکس از نخستین افراد موفقی بودند که این قانون را بنا نهاده و با برگزاری دوره ها، نگارش کتاب ها و همچنین سخنرانی های فراوان، به گسترش آن اقدام نمودند. انگیزه ای که امروز نهاد چنین افرادی را به دستیابی آرامش، شادکامگی و در کنار آن روش انباشتن ثروت واداشت، پیامدی است که اومانیسم دوران نوگرایی و فرا نوگرایی با خود به ارمغان آورد و چنان حباب بزرگی را در برابر دیدگان آدمی شکل بخشید که گمان کند او محور و عامل اصلی و نهایی در پدیدآیی امور متقابل و متضادی چون ثروت و فقر؛ نیک بختی و شوربختی؛ شادی و اندوه و بسیاری مسائل مثبت و منفی زندگی خود است. قانون جذب همواره بر آن بوده تا با حذف علل گوناگون فراانسانی که از جمله مهم ترین آنها خواست و اراده الهی در سلسله نظام طولی هستی است، تمام توجه را به انباشته های ذهن بشری و خواسته های او متمرکز و محدود نماید. این پنداره که زندگی افراد زیادی را در تسخیر خود گرفته، با جایگزینی اصطلاح زیبایی چون «کائنات و جریان هستی»، از ورود هر گونه علت فرامادی و حتی مادی ای که فراتر از سیطره اختیار انسانی است، در تحلیل رخدادهای مثبت و منفی زندگی این جهانی خودداری نموده و به واقع سرگرمی مناسبی را برای شهروند جامعه مادی گرا فراهم نموده است.
  کلیدواژگان: جری و استر هیکس، قانون جذب، انسان محوری، کائنات، قدرت فکر بشری
 • مهارت های معنوی در زندگی از نگاه آموزه های دینی
  حسین جماعتی صفحه 5
  مهارت های معنوی به مجموعه توانمندی های معنوی در زمینه های بینش و رفتار گفته می شود که موجب موفقیت، آرامش روحی و روانی انسان در زندگی می شوند؛ مهارت هایی که پایه دیگر فعالیت های معنوی خواهند بود و به انسان کمک می کنند تا در موقعیت های زندگی عکس العمل صحیح نشان دهد و ارزش ها و استعدادهای بالقوه خود را به توانایی های بالفعل و عینی تبدیل کند. کسب این مهارت ها در ایجاد ارتباط با خدا و مردم به طور شایسته و انجام تکالیف و وظایف فردی و اجتماعی، تاثیر بسزایی دارد؛ ازاین رو می توان این مهارت ها را «مهارت های بنیادین» نامید. مهمترین این مهارت ها نیز عبارت است از: بصیرت، هدفمندی، تصمیم گیری و صبر و بردباری.
  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، معنوی، بینش، رفتار، مهارت های بنیادین، توانمندی هایی معنوی
|
 • Theoretical analysis on the mutual influence of globalization and religious identity
  Msghsood Amin Jandaghi, Atefeh Mohammad Janni Asrami Page 1
  Nowadays, the phenomenon of globalization has affected all aspects of human life such as economy, politics, language, culture, religion and identity. Religious identity is one of the most important species of identity. It is also one of the most important elements in creating social homogeneity in societies. As a process of belonging community to the religion it has a very important role in the creation and formation of a collective identity. In particular, it performs similarity and differentiation operations. The phenomenon of "globalization" adds to the importance of discussing about religious identity, since it has placed various human civilizations in the face with numerous identities by changing patterns of consumption, cultural preferences, combining the boundaries of time and space. In this regard, the question arises, is the relationship between different views of globalization and religious identity is one-side communication or two-sides? How can globalization effect on religious identity and vice versa? The hypothesis of this research is that there is a strong interconnected link between different views of globalization and religious identity. The hypothesis of this research is that there is a strong and interconnected link between globalization and religious identity. Therefore, it is necessary to explain how interaction between religious identity and globalization is necessary. The present paper tries to explain the relation between them in the context of education through a theoretical analysis.
  Keywords: globalization, religious identity, theory, education
 • Religious (Islamic) Identity and Globalization
  Ayoub Baharvandi Page 2
  By transforming the situation and destroying traditional sources of identity, Globalization has faced process of identity in the current world and also the owners of various identities with a serious challenge. Nowadays, an especial community is not the ultimate determinant factor for the identity of individuals. In the last decade each person is faced with a world which is full of information and constantly false and incoherence identities. This has led to confusion and the creation of "identity crisis". Thus, the fundamental question of this study is: "What is the solution to the crisis of identity caused by globalization?" In response to the main research question, the hypothesis suggested in this research is that referring to religion and identity based on religious and Islamic teachings can be the best answer to the identity crisis. Therefore, every individual and society that identifies its identity on the axis of the religion and defines its distinction with others in a religious identity, will be able to escape the worrying consequences of globalization. Individuals must continuously reproduce their identity in order to escape the consequences of the "identity crisis".
  Keywords: identity, Making identity, identity crisis, religious identity, globalization
 • Factors of Entry and Expansion of Paolo Coelho's Works in Iran; a Sociological Study
  Mohammad Reza Anvari Page 3
  Paolo Coelho is a famous Brazilian novelist whose thoughts have created a new mysticism and his works are among the most readable books of the last two decades in the world. His books are translated into 56 languages, and researchers from all over the world with different cultures and beliefs are reading his works. Also in Iran, some students are interested in studying his works. So this question comes to mind that according to the Islamic system of governing in Iran, why are writers like Coelho who have non-Islamic origins welcomed in Iran, and what Factors have contributed to the expansion of Coelho's works in Iran? In this paper, by descriptive-analytic method, firstly the extent of the acceptance of Coelho's works is examined and then the factors which are influencing its development will be examined. One of the most important of these factors is the role of elites in creating social change with two methods of "decision making" and "modeling". The proliferation of publishers and translators of his works in Iran, his 10-days trip to Iran, Iranian government support during 1998 - 2006, and the promotion of cybercafé are some of the factors contributing to the expansion of Coelho's work in Iran.
  Keywords: Paolo Coelho, New mysticism, Arash Hejazi, The Alchemist
 • Founders and promoters of law of attraction Critical study on several ideas of Esther Hicks and Jerry Hicks
  Rasoul Hosseinpour Page 4
  Since its presentation and introduction the law of attraction has seen many lovers and followers from all over the world. According to the available documentation, an American husband named Jerry and Esther Hicks were among the first successful people to establish this law and began to expand it through courses, writing books and many lectures. The motive that made such individuals achieving to peace and happiness along with accumulation of wealth, is the consequence of the humanism of modernism which shaped such a large bubble in front of human beings that human is the main and final agent in the emergence of cross-contradictory affairs, such as wealth and poverty; good-fortune and mischief; joy and sorrow and many positive and negative affairs of his life. The law of attraction has always been to focus and limit all the attention to the accumulation of human mind and its desires by eliminating the various transcendence causes, including divine will as the most important of them. By replacing the beauty term such as "the universe and the flow of being," and by ignoring the metaphysical factors in the analysis of the positive and negative events of this universal life, it provided amusing entertainment for the citizen of the materialist society.
  Keywords: Jerry, Esther Hicks, Law of Attraction, Humanism, The Universe, The Power of Human Thought
 • Spiritual skills in life from the perspective of religious teachings
  Hossein Jamaati Page 5
  Spiritual skills are said to a collection of spiritual abilities in the fields of insight and behavior that will lead to the success, mental and spiritual well-being of humans in life. These skills are the basis of other spiritual activities and help human beings to show the correct response in situations of life, and Turn his/her potential talents into actual and objective abilities. The attainment of these skills has a significant impact on communicating with God and the people and effect on fulfilling individual and social tasks and duties. Therefore, these skills can be called "fundamental skills." The most important of these skills are: insight, purposefulness, decision making, and patience.
  Keywords: life skills, spirituality, insight, behavior, fundamental skills, spiritual abilities