فهرست مطالب

پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی - پیاپی 8 (تابستان 1395)
 • پیاپی 8 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/12
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حمیدرضا عریضی *، نرگس سادات مرتضوی صفحات 1-21
  این پژوهش با هدف بررسی اثر تعدیلی بار هیجانی در رابطه بین فشارکاری و پرخاشگری فیزیکی و روانشناختی در محیط کار انجام شد. طرح پژوهش از نوع رابطه ای بود و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت پلی اکریل ایران بودند که از طریق نمونه گیری در دسترس، 279 نفر از میان آنها انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده شامل پرسشنامه فشارکاری (وان ولدهوون و میجمن،1994،وان ولدهوون و همکاران،2005)، مقیاس بارهیجانی(وان ولدهوون،1994) و پرسشنامه پرخاشگری فیزیکی و روانشناختی(منارد و همکاران،2011) بود. داده ها با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی و تحلیل تعدیلی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد زمانیکه کارکنان دارای بار هیجانی بالایی هستند، پرخاشگری فیزیکی و روانشناختی آنها افزایش می یابد. همچنین اثر تعدیلی بارهیجانی در رابطه بین فشارکاری و پرخاشگری فیزیکی و روانشناختی در محیط کار، تایید گردید (01/0>P).بر اساس یافته های پژوهش، به مدیران سازمانها پیشنهاد می شود که از فشارکاری کارکنان و هیجانات منفی آنها بکاهند.
  کلیدواژگان: بارهیجانی، پرخاشگری فیزیکی و روانشناختی، فشارکاری، کارکنان شرکت پلی اکریل ایران
 • مصطفی باقریان فر *، سیدعلی سیادت، احمد ابراهیمی صفحات 23-49
  هدف پژوهش حاضر تبیین نقش رهبری مشارکتی و توانمندی های اجتماعی بر مهارت های کار تیمی کارکنان اداری دانشگاه اصفهان است. روش پژوهش، توصیفی – همبستگی و روش تحلیل از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی کارکنان اداری معاونت های (اداری و مالی، فرهنگی و دانشجویی، پژوهشی، آموزشی) دانشگاه اصفهان در سال 96 - 1395 به تعداد 344 نفر تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای نسبی تصادفی، 172 نفر انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه رهبری مشارکتی کاتورن (2010) و توانمندی های اجتماعی و پرسشنامه مهارت های کار تیمی با پایایی 0/90، 0/87 و 0/89 استفاده شد. نتایج نشان داد رهبری مشارکتی، توانمندی های اجتماعی، مهارت های کار تیمی کارکنان بالاتر از حد متوسط اند و رهبری مشارکتی (0/56=r) و توانمندی های اجتماعی (0/64=r) با مهارت های کار تیمی رابطه مثبت و معناداری (0/01>p) دارند. بر اساس نتایج رگرسیون گام به گام، از میان مولفه های توانمندی های اجتماعی کارکنان، مهارت های اجتماعی مناسب و پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، 43/5 درصد و از بین مولفه های رهبری مشارکتی، مشارکت و پاسخگویی 34/7 درصد از مهارت های کار تیمی کارکنان را پیش بینی می کنند. مدل یابی معادلات ساختاری نیز نشان داد توانمندی های اجتماعی و رهبری مشارکتی به ترتیب با ضریب مسیر 0/74و 0/75بر مهارت های کار تیمی تاثیرگذارند.
  کلیدواژگان: رهبری مشارکتی، توانمندی های اجتماعی، کار تیمی، کارکنان دانشگاه
 • حمید رحیمیان * صفحات 51-69
  به منظور تعیین میزان اثربخشی مدرسه راهنمایی و دبیرستان پسرانه غیر انتفاعی علامه شهر تهران، پژوهشی توصیفی در میان سه گروه دانش آموزان، کادر آموزشی تمام وقت و معلمان این مدرسه، به اجرا گذاشته شد. شاخص های حس ماموریت، رهبری آموزشی، انتظارات سطح بالا، نظارت واندازه گیری پیشرفت تحصیلی، جو سازمانی، فرصت یادگیری و مشارکت والدین و اجتماع بوسیله پرسش نامه مدارس اثربخش ازتحقیق دانشگاه گونزاگا اندازه گیری شد. نیز از کادر آموزشی تمام وقت و معلمان پاره وقت در مورد هفت ویژگی مدارس اثربخش، مصاحبه به عمل آمد. جامعه آماری پژوهش عبارت بود از 200 نفردانش آموزان راهنمایی و دبیرستان، معلمان (40 نفر) و کادر آموزشی تمام وقت (12 نفر)، که تمامی ایشان در پژوهش حاضر شرکت نمودند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون Z برای دو گروه مستقل، همراه با آمار توصیفی صورت گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که با توجه به الگوی مدارس اثربخش، مدرسه علامه یک مدرسه نسبتا اثربخش است. از دیدگاه کادر آموزشی مدرسه علامه با توجه به مشکلات سیستم متمرکز آموزشی کشور، نسبت به مدارس دولتی و مدارس مشابه اثربخش تر می باشد.
  کلیدواژگان: مدارس اثر بخش، مدارس غیرانتفاعی، رهبری مدرسه
 • زبیده اسکو *، نسیم پیرعلایی، احمد علی یزدان پناه صفحات 71-95
  هدف از انجام این پژوهش تبیین تاثیر موثرتر سبک رهبری تحول گرا بر رفاه کارکنان (کیفیت زندگی کاری، رضایت از زندگی، تعهد سازمانی و کاهش فرسودگی شغلی ) نسبت به سبک رهبری تبادلی می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش مورد استفاده توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 140 نفر از کارکنان اداره کل آموزش و پرورش تهران بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 103 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سبک رهبری چند عاملی (MLQ ) (باس و آولیو ، 2005) و کیفیت زندگی کاری (سرجی ، 2001)، فرسودگی شغلی (مزلج و جکسون ، 1981)، تعهد سازمانی (ماودی ، 1979) و رضایت از زندگی (سرجی ،2001) استفاده شده است. آزمون فرضیات با استفاده از مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS انجام شده است. نتایج الگویابی معادلات ساختاری نشان داد که مدل پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار بوده و همه ضرایب همبستگی در سطح 01/0 معنادار بوده و هر دو سبک رهبری بر رفاه کارکنان موثر بوده اند اما تاثیر سبک رهبری تحول گرا بیشتر بوده است و این سبک منجر به ارتقای کیفیت زندگی کاری و در نتیجه رضایت از زندگی کارکنان اداره می شود اما تاثیر فرسودگی شغلی و تعهد سازمانی بر رضایت از زندگی کارکنان معنادار نبوده است. نتایج و پیشنهادها در حوزه سبک رهبری و رفاه کارکنان در اداره آموزش و پرورش نشان داده است که مدیران باید از سبک رهبری تحول گرا به منظور ارتقای رفاه کارکنان استفاده کنند.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی، فرسودگی شغلی، کیفیت زندگی، مدل معادلات ساختاری
 • علی یاسینی *، حیدر عباس پور، رضا نوروزی کوهدشت صفحات 97-125
  با توجه به تحقیقات زیادی که در زمینه سبک رهبری با سلامت سازمانی در کشورانجام شده محققان به این نتیجه رسیدندکه تسلط بر تمام ابعاد یک مساله تا حد زیادی امکان پذیر نیست؛ بنابراین به انجام تحقیقات ترکیبی روی آورده اند که عصاره تحقیقات موجود در یک موضوع خاص را به روشی منظم برای آنها فراهم می کند. باتوجه به اهمیت رابطه سبک رهبری با سلامت سازمانی، پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه ارتباط سبک رهبری با سلامت سازمانی درسازمان های آموزشی ایران و با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2) تعداد 16مقاله را مورد بررسی قرار داده است. نتیجه فراتحلیل نشان داد که سبک رهبری با سلامت سازمانی رابطه ای بالاتر از حد متوسط دارد (با میانگین اندازه اثر646/0). همچنین سبک رهبری از میان ابعاد سلامت سازمانی با تاکید علمی با اندازه اثر(61/0) بیشترین تاثیرگذاری را دارد.
  کلیدواژگان: فراتحلیل، اندازه اثر، سبک رهبری، سلامت سازمانی، سازمان های آموزشی ایران
 • علی پروین *، محمدرضا کارگذاری صفحات 127-147
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان و مدیران دانشگاه رازی کرمانشاه می باشد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل همه کارمندان و مدیران دانشگاه رازی کرمانشاه شامل 200 نفر (مرد و زن ) بودند که در سال 1393 در این سازمان اشتغال داشتند که نمونه‏گیری به صورت سرشماری کامل انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه های یادگیری سازمانی واتکینز و مارزیک و استاندارد تعهد سازمانی آلن و مایر می باشد. روایی ابزار پژوهش به صورت روایی محتوایی صورت گرفته است. برای آزمون پایایی هر دو پرسشنامه نیز به روش آلفای کرونباخ برآورد شده است، که این مقدار برای پرسشنامه ی یادگیری سازمانی89/0 و برای پرسشنامه ی تعهد سازمانی 91/0 بدست آمده است. تجزیه و تحلیل حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری spss از روش آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که بین تعهد سازمانی و یادگیری سازمانی رابطه معناداری وجود داشت. بین ابعاد عاطفی و مستمر تعد سازمانی با یادگیری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد همچنین بین بعد مهارت های فردی یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود نداشت. ولی بین دیگر ابعاد یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود داشت.
  کلیدواژگان: یادگیری سازمانی، تعهد سازمانی، دانشگاه رازی، مدیران
|
 • Hamidreza Arizi *, Narges Sadat Mortazavi Pages 1-21
  TThe purpose of this study was to investigate moderating effect of emotional load at relationship between workload and physical and psychological violence in the workplace. Research design was relational and the population was the employees of Iran's Polyacryl Company that 279 persons were selected through accessible sampling. The instruments used included the Workload Questionnaire (Van veldhoven & Meijman,1994; Van veldhoven & Met al,2005), Emotional load Scale (Van veldhoven,1994) and physical and psychological violence Questionnaire(Menard & Met al ,2011). Data were analyzed using the hierarchical regression and moderate analysis. The findings indicated that, their physical and psychological violence increases, when employees have high emotional load. Also moderating effect of emotional load at relationship between workload and physical and psychological violence in the workplace was confirmed. Based on the findings of the research, it is suggested to managers of organizations to reduce the workload of employees and their negative emotions.
  Keywords: emotional load, physical, psychological violence, workload, iran's employees of company Polyacryl
 • Mostafa Bagherian Far *, Seyed Ali Siadat, Ahmad Ebrahimi Pages 23-49
  The purpose of the present study was to explain the role of participative leadership and social empowerments on the teamwork skills at university of Isfahan. The research method was descriptive - correlation and analysis of structural equation modeling. The study population included all administrative staff deputies (administrative, financial, cultural, and student research, education) University of Isfahan in academic year 2016 - 2017 totalled 344 people. The sample size were selected using Cochran's formula and through proportional random sampling method, 172 people. For collecting the data, Katoorn (2010) participative leadership, social empowerments and teamwork skills questionnaires with reliability of 0.90, 0.87 and 0.89. Results showed that participative leadership, social empowerments, teamwork skills of are staff above the average and participative leadership (r=0.56) and social empowerments (r=0.64) with teamwork skills have positive significant relationships (p
  Keywords: participative leadership, community empowerments, teamwork skills, university staff
 • Hamid Rahimian * Pages 51-69
  In order to study of the effectiveness of Allameh high and middle schools in Tehran, the descriptive methodology has been utilized among of students, teachers and managers. In this study correlates of effective schools has been utilized. Edmonds and Lezotte identified the correlates of effective schools and stated that all effective schools had: (a) safe and orderly environment, (b) clear and focused mission, (c) instructional leadership, (d) climate of high expectations for success, (e) opportunity to learn and student time on task, (f) frequent monitoring of student progress, and (g) home school relations. In order to gather required data, questionnaires distributed among students. The questionnaires have prepared by Gonzaga University for a research in the Nine Mile Falls School District in the spring of 1994. Furthermore for this purpose, teachers and managers have interviewed. Consequences indicated that: 1) from view of students, teachers and managers Allameh high and middle schools are effective schools and 2) from view of teachers, human resource management of Allameh high and middle Schools were weak.
  Keywords: Clear mission, Climate of high expectations, Effective schools, Frequent monitoring, Home school relations, Instructional leadership, Opportunity to learn, Orderly environment
 • Zobeideh Oskoo *, Nasim Piraliyi, Ahmad Ali Yazdan Panah Pages 71-95
  the Aim of this study was to explain the more effect of transformational leadership style on employees Welfare (Quality of work life, life satisfaction, Organizational Commitment, and reduction of job burnout) of the Transactional leadership style.
  Method
  This research was conducted in descriptive – Survey Research method. The statistical Population of research included 140 employees of Education and instruction Department of Tehran Province, That 103 member Selected Based on Morgan Table Using Classification a stratified Random Sampling Method. The multifactor Leadership Style (MQL), Quality of Work life(Serji, 2001), Job burnout (Meslej and Jackson, 1981), Organizational Commitment (Maudi, 1979) and Life Satisfaction (Serji, 2001) Questionnaire was used to Collect Data. The Exam of Hypothesis Done With PLS Software. Findings: The Result of structural Equation Showed that Suggested Model Has more Reliability and all the regression in 0.01 level Was significant on both of them affect of Employees Welfare. But the effect of Transformational Leadership style is The most. And this style Due to improve the employees work life Quality and welfare. But the effect of job burnout and organizational commitment and employees life satisfaction isn’t significant.
  Result
  Results and Advices about leadership style and employee's welfare in education and instruction office showed that in order to improve Employees Welfare, Managers Must use of Transformational leadership Style.
  Keywords: Quality of Work life, organizational commitment, Job burnout, life quality, Structural Equation Modeling
 • Ali Yasini *, Heydar Abbas Pour, Reza Norouzi Pages 97-125
 • Ali Parvin *, Mohammad Reza Kargozari Pages 127-147
  This study examines the impact of organizational learning on organizational commitment of staff and managers are Razi University in Kermanshah. The study is cross correlation. The study population consisted of all employees and managers at Razi University in Kermanshah, including 200 patients (male and female) who in 1393 engaged in the organization that conducted sampling were performed. The data collection tool in the study of organizational learning questionnaire Watkins and Marzik And organizational commitment of Allen & Meyer is standard. Validity study was conducted. To test the validity of both questionnaires was estimated using Cronbach's alpha, the value of organizational learning questionnaire 0/89 and for organizational commitment questionnaire obtained 0/91. The analysis of this study, using statistical software spss the statistical method of Pearson's correlation coefficient was used. The results showed that there was a significant relationship between organizational commitment and organizational learning. Continuous adjustment between emotional and significant relationship between the organization and organizational learning interpersonal skills, organizational learning and organizational commitment was found. But the other aspects of organizational learning and organizational commitment was a significant relationship.
  Keywords: organizational learning, organizational commitment, Razi University, administrators