فهرست مطالب

پرستار و پزشک در رزم - سال پنجم شماره 17 (زمستان 1396)
 • سال پنجم شماره 17 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/21
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نسترن منصوریه *، حمید پور شریفی، محمدرضا تابان صادقی، محمدرضا صیرفی صفحات 5-12
  مقدمه
  نارسایی قلبی به عنوان یک بیماری مزمن یک مشکل رو به رشد در جوامع می باشد. وضعیت اجتماعی اقتصادی و نگرانی های مرتبط با بیماری دو متغیر مهم درخودمراقبتی است. بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین همبستگی وضعیت اجتماعی اقتصادی و خود مراقبتی در بیماران نارسایی قلبی با نقش میانجی نگرانی های مرتبط با بیماری است.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی- همبستگی می باشد که درسال 1395 دربیماران مبتلا به نارسایی قلبی انجام شده است. 149 بیمار ازطریق روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی،«مقیاس اروپایی رفتا ر خودمراقبتی نارسایی قلبی» ، «پرسشنامه نگرانی های مرتبط با بیماری» و«مقیاس وضعیت اجتماعی اقتصادی» انجام شد. روایی وپایایی ابزار هادر مطالعات قبلی تایید شده است. تحلیل داده ها با نرم افزار اس پی اس اس 21 وآزمون سوبل انجام شد.
  یافته ها
  بین وضعیت اجتماعی اقتصادی و خود مراقبتی همبستگی معنی داری (729/0- r=، 01/0 P<)مشاهده شد. نگرانی های مرتبط با بیماری در رابطه بین وضعیت اجتماعی اقتصادی و خود مراقبتی با استفاده از آزمون سوبل نقش میانجی داشت(89/4- Sobel test= ، 01/0 < P)
  بحث و نتیجه گیری
  نگرانی های مرتبط با بیماری به عنوان میانجی وهمچنین پلی میان وضعیت اجتماعی اقتصادی وخودمراقبتی می باشد. پیشنهاد می شود پرستاران، روان شناسان سلامت و پزشکان این متغیرها را شناسایی کرده و آن ها را دراولویت های آموزش خود مراقبتی قرار دهند.
  کلیدواژگان: نارسایی قلبی، وضعیت اجتماعی اقتصادی، خودمراقبتی، نگرانی های مرتبط با بیماری
 • معصومه بهبودی*، محسن احمدی طهور سلطانی صفحات 13-22
  مقدمه
  بد رفتاری با کودکان (کلامی، عاطفی و جسمی) پیامدهای منفی فراوانی در بزرگسالی برای آنها به همراه دارد که از جمله آن می توان به سوءمصرف مواد اشاره کرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین بد رفتاری در کودکی با سوء مصرف مواد در بزرگسالی می باشد.
  روش کار
  در این پژوهش توصیفی- همبستگی، تعداد 106 نفر (12 نفر زن و 94 نفر مرد) از بین افراد مراجعه کننده به انجمن معتادان گمنام و مراکز ترک اعتیاد شهر همدان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. این افراد به پرسشنامه عوامل خطر و محافظت کننده، فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ (SF-YSQ) و مقیاس آسیب و سوءاستفاده از کودک (CATS) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی از قبیل ضریب همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار SPSS.24 و لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد اثر غیرمستقیم بدرفتاری در کودکی (به واسطه طرح واره های ناسازگار اولیه) بر سوءمصرف مواد در بزرگسالی در سطح 95% معنادار بود. اثر بدرفتاری در کودکی بر طرحوارهای ناسازگار و اثر طرحواره های ناسازگار بر سوءمصرف مواد در بزرگسالی در سطح 95 درصد معنادار بود، ولی اثر مستقیم بد رفتاری در کودکی بر سوءمصرف مواد در بزرگسالی معنادار نبود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که بد رفتاری با کودکان باعث شکل گیری طرحواره های ناسازگار در آنها می شود و شکل گیری این طرحواره ها نیز منجر به رفتارهای آسیب رسانی از جمله سوءمصرف مواد می شوند
  کلیدواژگان: طرح واره های ناسازگار اولیه، بد رفتاری با کودک، سوءمصرف مواد
 • مهرداد نصرالله زاده ثابت، لعیا قهاری *، منوچهر صفری صفحات 23-27
  مقدمه
  کمبود اکسیژن متعاقب ایسکمی منجر به تغییرات زیان آوری در ساختار و عملکرد مغز میشود. کاهش یا قطع جریان خون به قسمتی از مغزمنجر به ایجاد ایسکمی مغزی موضعی می شود. کاهش التهاب ، مهار آپوپتوزیس ، ترمیم آکسونهای آسیب دیده و آنژیوژنز عواملی هستند که می توانند به ترمیم بافت عصبی در نواحی آسیب دیده کمک کنند و عوارض ناشی از آن را کاهش دهند. سرمادرمانی با کاهش ادم و عوارض ناشی از ریپرفیوژن، صدمه سلولی را کاهش میدهد.
  روش کار
  در این تحقیق از 16 راس موش صحرایی نژاد ویستار نر با وزن 250 گرم در دو گروه هیپوکسی و گروه سرمادرمانی استفاده شد. برای بیهوشی ازکلرال هیدرات با دوز 400 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن استفاده شد که به صورت داخل صفاقی تزریق شد. سپس شریان کاروتید داخلی سمت چپ بصورت موقت و بمدت یک ساعت قطع گشته و اکسیژن رسانی مختل شد. با برقراری مجدد جریان خون ، از کیسه یخ بصورت موضعی بر روی گردن موش صحرایی بمدت نیم ساعت استفاده شد. پس از گذشت 24 ساعت رت ها ذبح شده و نمونه ها با کرزیل ویوله رنگ آمیزی شد. سپس با دوربین دیجیتال Canon و زوم اپتیکال 10 عکس برداری صورت گرفت .
  ادم مغزی ،حجم ضایعه و مرگ سلولی محاسبه شد و توسط نرم افزاز Spss مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  سلولهای مرده در گروه درمانی کاهش داشته و سلولهای نرمال بیشتر دیده میشود. استفاده از سرمادرمانی موضعی ادم مغزی را کاهش داده است. حجم ضایعه در گروه درمانی نسبت به گروه هیپوکسی بصورت معنی داری کاهش داشته است.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داده است که استفاده از سرمادرمانی موضعی حجم ضایعه و آسیب مغزی متعاقب آن را بواسطه کاهش عوارض ریپرفیوژن کاهش میدهد. با استفاده از نتایج بدست آمده از این تحقیق میتوان نتیجه گرفت که استفاده از سرمادرمانی موضعی اثری همانند داروهای کاهنده دما در بدن داشته و میتواند اثر مطلوب را ایجاد کند بدون اینکه اثر سیستمیک در بدن داشته و استفاده طولانی مدت آن آسیب رسان باشد و علاوه بر آن استفاده از آن به سهولت صورت گرفته و در دسترس می باشد و میتواند بعنوان درمان اولیه و همزمان با درمانهای دیگر بکار گرفته شود
  کلیدواژگان: هیپوکسی، ایسکمی، مغز، سرمادرمانی، موش بزرگ صحرایی
 • سمیه محمدی، علی تاج آبادی، مصطفی روشن زاده* صفحات 28-35
  مقدمه
  آسیب دیدگی طناب نخاعی اختلالات جسمی و روانشناختی مختلفی همانند خستگی و افسردگی را در افراد حادثه دیده ایجاد می کند که باعث اختلال در روند مراقبت از خود شده و در بازتوانی و بهبود این بیماران تاثیر زیادی دارد؛ لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین خستگی و افسردگی با سطح عملکرد بیماران ضایعات نخاعی صورت گرفته است.
  روش کار
  مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر در 108 بیمار ضایعه نخاعی به روش غیرتصادفی در دسترس از محل موسسه ضایعات نخاعی استان خراسان جنوبی در سال 1395 انتخاب شد جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی 9 سوالی شدت خستگی، پرسشنامه ی 20 سوالی افسردگی زانگ و پرسشنامه ی 17 سوالی سطح عملکرد در بیماران ضایعه نخاعی استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و تست های آماری توصیفی و تحلیلی آنالیز گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد ارتباط بین میانگین خستگی و افسردگی با سطح عملکرد معنی دار بوده است (05/0P<). بیشترین میانگین خستگی در بیماران شدیدا ناتوان (32/0) 88/7 و بیشترین میانگین افسردگی در بیمارانی با سطح عملکرد وابسته به دیگران (71/0) 5/3 بوده است. هم چنین میانگین خستگی بیماران در این مطالعه بالا (88/0)8/5 و میانگین افسردگی آن ها متوسط (63/0)6/2 بوده است. از نظر سطح عملکرد بیشتر بیماران در حد وابسته به دیگران بوده اند.
  بحث و نتیجه گیری
  به علت این که خستگی و افسردگی در ابتدای مدت آسیب دیدگی بیشتر است و افزایش این متغیرها باعث کاهش عملکرد این بیماران می شود بایستی ابتدای دوران بیماری شان بیشتر مورد توجه قرار گرفته و حمایت های درمانی و خصوصا روانی از آنها بیشتر شود.
  کلیدواژگان: خستگی، افسردگی، سطح عملکرد، صدمات طناب نخاعی
 • کامران امیریان، شهرام مامی*، وحید احمدی، جهانشاه محمد زاده صفحات 36-45
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد (Acceptance and Commitment Therapy) و رفتاردرمانی دیالکتیکی ((Dialectical Behavior Therapy بر کاهش تکانشگری افراد معتاد انجام شد.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی، پیش آزمون، پس آزمون، گروه کنترل و پیگیری است. جامعه آماری شامل کلیه افراد معتاد شهر کرمانشاه می باشد. حجم نمونه، شامل 60 نفر می باشد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی ساده در سه گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند (20 بیمار در هر گروه). افراد در ACT و DBT هر کدام به ترتیب 10 و 12 جلسه تحت مداخله قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت ننمود. ابزارهای پژوهش مقیاس تکانشگری بود که در هر سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بر روی آزمودنی ها اجرا شد. داده های به دست آمده با روش های تحلیل واریانس با اندازه های تکراری و آزمون تعقیبی بونفرنی با SPSS-20 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد در مرحله بعد از مداخله و مرحله پیگیری دو گروه آزمایش یعنی ACT و DBT نسبت به گروه کنترل اثربخشی بیشتری در کاهش نمرات تکانشگری داشتند. در پایان دوره مداخله و مرحله پیگیری، بین اثربخشی ACT و DBT بر کاهش نمرات تکانشگری تفاوت معناداری وجود نداشت.
  بحث: این پژوهش، در مجموع حمایتی تجربی برای ACT و DBT بر کاهش تکانشگری فراهم می کند
  کلیدواژگان: ACT، DBT، تکانشگری، افراد معتاد
 • حسین کشاورز، ناهید اسکندری، الهه قنبریان، جعفر انیسی *، امیرمحسن راهنجات صفحات 46-54
  مقدمه
  یکی از وقایع مهم سالمندی، بازنشستگی می باشد. بازنشستگی و سالمندی اغلب پدیده های به هم مرتبطی هستند که دریک تقارن زمانی با یکدیگر پدید می آیند. یکی از چالش های مهم در دوره ی بازنشستگی بحث کیفیت زندگی می باشد. با توجه به کمبود پژوهش های مرتبط در کشور ایران، هدف از مقاله حاضر تعیین نقش متغیرهای جمعیت شناختی و سلامت روان در کیفیت زندگی بازنشستگان نیروهای مسلح می باشد.
  روش کار
  جامعه ی موردمطالعه، کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح در تمامی استان های کشور و گروه نمونه شامل، 5265 کارمند بازنشسته بوده است که به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش پرسشنامه کیفیت زندگی( SF-12)، پرسشنامه ی سلامت عمومی(GHQ-28 ) و پرسشنامه خودساخته حاوی اطلاعات جمعیت شناختی بود و همبستگی از طریق نرم افزارSPSS 22 محاسبه گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از مدل رگرسیون چند متغیره نشان داد متغیرهای سلامت روان و جمعیت شناختی (سن، تحصیلات، وضعیت اقتصادی و وضعیت اشتغال) بر کیفیت زندگی ازنظر آماری معنادار بود(01/0>P). هم چنین تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی (جنس) بر کیفیت زندگی ازنظر آماری معنادار نمی باشد (05/0
  بحث و نتیجه گیری
  متغیرهای سلامت روان و جمعیت شناختی (سن، تحصیلات، وضعیت اقتصادی و وضعیت اشتغال) باکیفیت زندگی همبستگی مثبت دارد و افراد با سلامت روان بالاتر از کیفیت زندگی بهتری برخوردارند
  کلیدواژگان: جمعیت شناختی، سلامت روان، کیفیت زندگی، بازنشستگان
 • حسین منصوری، سعیده سادات موسوی* صفحات 55-59
  مقدمه
  حوادث غیرمترقبه ازجمله بحران هایی است که با توجه به موقعیت جغرافیایی و تجارب قبلی بعنوان یک تهدید جدی برای کشور ایران محسوب شده و می تواند سلامت شمار زیادی از انسان ها را به مخاطره بیاندازد. بیمارستان ها از جمله مراکزی هستند که در صورت وقوع حوادث بایستی با حداکثر کارایی و اثربخشی به انجام ماموریت بپردازند. این مطالعه با هدف سنجش آمادگی و عملکرد یک بیمارستان نظامی در حادثه ی زلزله ی استان کرمانشاه انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ی توصیفی در فاصله ی کوتاهی بعد از وقوع زلزله با استفاده از چک لیست ارزیابی مدیریت بحران بیمارستان انجام شد. اطلاعات در نه حوزه طبقه بندی شده و با نسخه ی 17 نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  براساس نتایج میزان آمادگی بیمارستان مورد مطالعه 8/46% ارزیابی شد. بیشترین آمادگی مربوط به حوزه ی ایمنی و امنیت با 7/70% و کمترین آمادگی مربوط به ارتباطات و تعاملات با 25% آمادگی بود.
  بحث: نقاط قوت و ضعف بیمارستان با ماموریت و ساختار سازمانی بیمارستان نظامی در ارتباط می باشد. همچنین با تمرکز بر تقویت عملکرد بخش های تریاژ، اورژانس و بهبود مدیریت بحران، می توان میزان آمادگی بیمارستان را افزایش داد
  کلیدواژگان: آمادگی، عملکرد، بیمارستان نظامی، زمین لرزه
 • امید مهدیه*، مهناز سبزی صفحات 60-68
  مقدمه
  تغییرات محیطی شدید و افزایش رقابت در سازمان ها، اهمیت توجه به منابع انسانی را پررنگ تر کرده است و از طرف دیگر جذب و حفظ نیروی انسانی ماهر، آگاه و دارای شایستگی های مورد نیاز سازمان ها به یکی از مسائل کلیدی مدیریت در قرن حاضر تبدیل شده است. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی وضعیت وظایف منابع انسانی و تعهد سازمانی کارکنان و همچنین شناسایی رابطه بین آنها می باشد.
  روش کار
  این مطالعه از لحاظ روش، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه با حجم 6696 نفر بود که تعداد 363 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه وظایف مدیریت منابع انسانی شامل 28 سوال و پرسشنامه تعهد سازمانی شامل 24 سوال بود. پرسشنامه ها از نظر روایی محتوایی تایید شدند و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 921/0 و 822/0 محاسبه گردید و تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
  یافته ها
  یافته ها حاکی از آن که بین وظایف مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و میانگین نمرات وظایف مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی دردانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه در حد متوسط می باشد.
  نتیجه گیری
  آموزش بیشترین و جبران خدمات کمترین تاثیر را بر تعهد سازمانی دارند. با تاکید بر انجام صحیح وظایف منابع انسانی می توان تعهد سازمانی را در کارکنان افزایش داد.
  کلیدواژگان: کارمندیابی، آموزش، مشارکت، ارزیابی عملکرد، جبران خدمات، تعهد سازمانی
|
 • Mansouriyeh N.*, Poursharifii H., Taban Sadeghi Mr, Seirafi Mr Pages 5-12
  Introduction
  Heart failure as a chronic disease is a growing problem in communities. Socioeconomic status and illness related worries are two important factors in the self-care of patients. So the aim of this study is to determine the correlation between socioeconomic status and self-care in patients with heart failure: The role of illness related worries mediator.
  Methods
  This descriptive - correlational study is conducted on heart failure patients in Tabriz, Iran in 2016. 149 patients are selected through convince sampling method. For data collection, a demographic information questionnaire, “European Heart Failure Self-Care Behavior Scale”, “Illness-Related Worries Questionnaire (IRWQ)”, and “Kuppuswamy’s socio-economic status scale” are used. The validity and reliability are measured in previous study. Data is analyzed by SPSS 21and Sobel test.
  Results
  There is a significant correlation between socioeconomic status and self-care (r=-0.729, p
  Conclusion
  Illness related worries is as a mediator and also a bridge between socioeconomic status and self-care. It is suggested that nurses, health psychologists and doctors consider these variables in primary priorities of self-care education.
  Keywords: Heart failure, socioeconomic status, Self, care, Illness related worries
 • Behboodi M. *, Ahmadi Tahour Soltani M Pages 13-22
  Introduction
  maltreatment with children (verbal, emotional, and physical) has many negative consequences in adulthood, including substance abuse. The aim of present study was investigation the mandating role of early maladaptive schema in relation between childhood maltreatment with substance abuse in adulthood.
  Methods
  In this descriptive-correlational study, 106 people (12 women and 94 men) were selected among people referring to the Association of Anonymous Addicts and addiction centers in Hamedan using available sampling method.The subjects responded to the risk and protective factors questionnaire, the Young Schema Questionnaire (SF-YSQ) and the Child Abuse and Trauma Scale (CATS). Data were analyzed using descriptive and inferential statistical methods such as correlation coefficient and structural equation modeling using SPSS and LISREL software
  Results
  The results showed that the indirect effect of childhood maltreatment (due to early maladaptive schemes) on substance abuse in adulthood was significant at 95% level. The effect of childhood maltreatment on maladaptive schemas and the effect of current variable on substance abuse in adulthood was significant at 95% level, however, the direct effect of childhood maltreatment was not significant on substance abuse
  Conclusion
  It seems that childhood maltreatment leads to the formation of maladaptive schemas and the formation of these schemas also leads to harmful behaviors such as substance abuse.
  Keywords: Early Maladaptive Schema, Childhood Maltreatment, Substance Abuse
 • Nasrollah Zadeh, Ghahari L. *, Safari M Pages 23-27
  Introduction
  hypoxia result in harmful changes in brain structure and function. Reduction of inflammation, inhibition of apoptosis, repair of damaged axons and angiogenesis are factors that can Helps repair nerve tissue in damaged areas and reduce complications.Cryotherapy reduces cellular damage by decreasing edema and complications caused by reperfusion.
  Methods
  In this study, 16 male Wistar rats ,weighing 250 g, were used in two groups include hypoxia and treatment. For anesthesia, chloral hydrate was used IP at a dose of 400 mg / kg.The left carotid artery was temporarily interrupted for one hour and the oxygen supply was disrupted. By restarting the bloodstream, the ice pack is applied locally to the rat's neck for half an hour. After 24 hours, the rats were sacrified and the samples were stained with cresyl violet. Then taken with Canon's digital camera.Cerebral edema, lesion volume and number of cell death were calculated and analyzed by SPSS software.
  Results
  Dead cells are reduced in the treatment group and normal cells are more likely to be seen. The use of topical cryotherapy has reduced brain edema. The volume of lesion in the treatment group was significantly lower than the hypoxia group.
  Conclusion
  The results of this study have shown that the use of topical cryotherapy reduces brain damage by reducing reperfusion complications. Using the results obtained from this study, it can be concluded that the use of topical cryotherapy has the same effect as drug that decrease in the body temperature but can produce a favorable effect without systemic effects in the body and its long-term use is harmful. In addition, it is easy to use and available and can be used as an initial treatment and at the same time as other treatments
  Keywords: Hypoxia, Ischemia, Brain, Cryotherapy, Rat
 • Mohammadi S., Tajabadi A., Roshanzadeh M. * Pages 28-35
  Introduction
  Spinal cord injury can cause various physical and psychological disorders such as fatigue and depression in people injured that can cause confusion in self-care and disrupt physical and mental health and also have an impact in the process of rehabilitation of these patients. This study aimed to investigate the relationship between fatigue and depression with performance levels in spinal cord injury.
  Methods
  Cross - sectional study was conducted on 108 patients that were selected the convenience sampling from spinal cord injury Institute at Southern Khorasan province in 2016. For collect data were used from 9-item questionnaire fatigue, 20-item depression questionnaire Zung and 17-item questionnaire in patients with spinal cord injury level of performance. Data were analyzed SPSS16 software and descriptive and analytical statistics.
  Results
  The results showed that was significantly correlation between the mean fatigue and depression with level of performance in the patients (P
  Conclusion
  Because was more fatigue and depression at the beginning of period the injury and due to the increase in this variable cause reduced function in these patients therefore, patients with damaged should be more attention at the beginning of their illness and do more medical and especially psychological support from the patients.
  Keywords: fatigue, depression, level of function, spinal cord injury
 • Amirian K., Mami Sh *, Ahmadi V., Mohammadzadeh J Pages 36-45
  Introduction
  The purpose of this study was to compare the effectiveness of ACT and DBT on impulsivity in Addicted People.
  Materials And Methods
  The present study is a quasi-experimental, pre-test, post-test, control and follow-up group. The statistical population includes all addicts in Kermanshah city. The sample size consisted of 60 people who were selected by convenience sampling and randomly divided into three experimental and control groups (20 patients in each group). Individuals in ACT and DBT each received 10 and 12 sessions respectively, and the control group did not receive any intervention. The research tools were impulsivity scale which was performed in all three stages: pre-test, post-test and follow-up on subjects. Data were analyzed using repeated measures and Bonferron's post hoc test using SPSS-20.
  Results
  The results showed that in the post-intervention and follow-up stages, the two experimental groups, ACT and DBT, had more efficacies in decreasing impulsivity scores than the control group. At the end of the intervention and follow-up phase, there was no significant difference between the effectiveness of ACT and DBT on impulsivity scores.
  Conclusion
  This research provides a total empirical support for ACT and DBT for reducing impulsivity
  Keywords: ACT, DBT, impulsive, addicted people
 • Keshavarz-Afshar H., Eskandari N., Ghanbarian E., Anisi J. *, Rahnejat Am Pages 46-54
  Introduction
  One of the important events of old age is retirement. Retirement and aging are often interrelated phenomena that appear in a timed symmetry with each other. One of the important challenges in the retirement age is discussing about life quality. Due to lack of relevant researches in Iran, the purpose of this paper is the role of demographic variables and mental health in life quality of military retirees forces.
  Methods
  The studied population, included retired staff in all provinces of the country and sample group consisting of 5265 retired employees selected by cluster sampling. Tools used in this research were" The Life Quality Questionnaire", General Health Questionnaire" and "self-made questionnaire" containing demographic information and correlation was calculated using SPSS 22 software.
  Results
  The results of multivariate regression model showed that the effect of mental and demographic health variables (age, education, economic situation and employment situation), on the quality of life is significant and meaningful, statistically (p
  Conclusion
  Mental and demographic health variables, (age, education, economic situation and employment situation), have positive correlation with quality of life and people with mental health have higher quality of life, Compared to others.
  Keywords: Demographic, Mental Health, Quality of Life, Retirees
 • Mansouri H., Mousavi S. * Pages 55-59
  Introduction
  according to geographic situations and prior experiences, supervene disasters are serious treats for Iran that can be dangerous for health of many people. Hospitals must carry out missions with maximum of their effectiveness and productivity in the event of an incident. This study has done to evaluate readiness and performance of a military hospital in Kermanshah earthquake in 2017.
  Materials And Method
  This descriptive study has done in a short time after an earthquake by a hospital disaster management checklist. Data categorized in groups and analyzed with 17th version of SPSS software.
  Result
  According to evidences total preparedness of hospital was on 46.8%. Safety and security criteria with 70.7% is on the top level and less level is related to communication and connection with 25% of preparedness and performance.
  Conclusion
  Weakness and strength is related to military mission and structure of this hospital. By focus on function of triage and emergency unites and improving disaster management we can increase preparedness of hospital.
  Keywords: preparedness, performance, military hospital, earthquake
 • Mahdieh O. *, Sabzi M Pages 60-68
  Introduction
  The aim of current research is to examine and analyze the functions of human resource management and its relationship between organizational commitment in medical science university of Kermanshah city, Iran.
  Methods
  The method of this study was a descriptive and correlation study. The study population consisted of all staff of medical science university of Kermanshah (6696 people) from which 363 people were chosen by stratified random sampling. The research tools included human resource management function questionnaire consisting of 28 questions and the organizational commitment questionnaire consisting of 24 questions. The content validity of the questionnaires was confirmed, and the reliability was calculated by Cranach's alpha, respectively 0.921, 0.822. Data analysis was conducted by using descriptive and inferential statistics.
  Results
  finding showed that the mean scores of human resource management functions and organizational commitment scores in medical university of Kermanshah were average and there was a significant positive correlation with organizational commitment.
  Conclusion
  The situation of human resource management functions and organizational commitment in the surveyed organization was in the medium level. Training and compensation dimensions respectively had a most and least impact on organizational commitment. It could be possible to increase organizational commitment by enhancing human resource management practices.
  Keywords: recruitment, training, participation, performance evaluation, compensation, oorganizational commitment