فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 26 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی
 • محمد توکل، هادی فراهانی صفحات 7-21
  زمینه و هدف
  بنابر اعلام سازمان بهداشت جهانی، سلامت روان اهمیتی برابر با سلامت جسمانی دارد و تحت تاثیر ترکیبی از مولفه های اجتماعی، روانشناختی و زیستی است. مطالعه حاضر با هدف تبیین جامعه شناختی زمینه های اجتماعی موثر بر سلامت روانی در ساکنین شهر اراک در سال 1396 انجام شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر، روی جمعیت 15 تا 64 سال ساکن شهر اراک انجام شد. برای سنجش شیوع اختلالات روانی از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) و تعیین پارامترهای جامعه شناختی موثر بر آن ها، از سوالات برگرفته از نظریات دورکیم و مرتون مورد بررسی قرار گرفت. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 384 به دست آمده و نمونه گیری به روش خوشه ایچندمرحله ای انجام شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS 23 استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار سن شرکت کنندگان برابر با 13±34 سال و میانگین و انحراف معیار بعد خانوار 1/5±4/5 نفر بود. 98/7 درصد از شرکت کنندگان شیعه، 72/9 درصد شهری و 74 % افراد مالک بودند. میزان شیوع اختلالات روانی برابر با 28/9 درصد و به تفکیک جنسیت در مردان برابر با 23/31 درصد و در زنان 34/55 درصد بود. مولفه های مهاجرت، وضعیت شغلی، پایگاه طبقاتی، پایبندی مذهبی، قومیت، فشارهای ساختاری و اجتماعی، مشکلات خانوادگی، ازدحام، بی هنجاری، مشکلات ترافیکی و سرمایه اجتماعی در به خطرانداختن سلامت روانی و ابتلای افراد به اختلالات روانی اثرگذار بودند.
  نتیجه گیری
  نظر به شیوع بالای اختلالات روانی در مورد مطالعه، توصیه می شود که نهادهای میانجی، به عنوان نهادهای اخلاقی و حقوقی با پیگیری حقوق فردی در جهت سازماندهی مجدد و انسجام اجتماعی تلاش نمایند.
  کلیدواژگان: شیوع شناسی، جامعه شناسی پزشکی، اختلالات روانی، عدالت اجتماعی، تعیین کننده های اجتماعی، اراک
 • عادل زاهد بابلان، علی خالق خواه، سلیم کاظمی، رامین غریب زاده صفحات 23-30
  زمینه و هدف
  رهبری معنوی از طریق ترسیم ایمان به یک چشم انداز و فرهنگ تعالی به صورتی مثبت و قابل توجه بر خوب زیستی معنوی و متغیرهای عملکرد سازمانی پرسنلی تاثیر می گذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رهبری معنوی و اخلاق حرفه ای در تعهد سازمانی بهورزان انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی همبستگی، جامعه آماری شامل تمامی بهورزان شاغل در مراکز بهداشتی شهرستان ارومیه در سال 1396 بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 240 نفر برآورد گردید. نمونه گیری به شیوه تصادفی طبقه ای انجام شده و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد رهبری معنوی Fry ، اخلاق حرفه ای قاسم زاده و تعهد سازمانی Allen و Meyer استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری SPSS 22 و Amos استفاده شده است.
  یافته ها
  اثر مستقیم رهبری معنوی بر اخلاق حرفه ای (0/37) و تعهد سازمانی (0/69) معنی دار بود (p=0/01). همچنین اثر مستقیم متغیر اخلاق حرفه ای بر تعهد سازمانی (0/80) معنی دار بود (p=0/01). اثر غیر مستقیم رهبری معنوی بر تعهد سازمانی (0/29) نیز معنی دار بود (p=0/01). برازش مدل پیش بینی متغیرهای تحقیق در سطح نسبتا خوب (62 %) و حاکی از همسویی مدل برازش شده با جامعه نظری پژوهش است.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش رهبری معنوی بر تعهد سازمانی بهورزان با نقش میانجی گری اخلاق حرفه ای تاثیر می گذارد. بنابراین پیشنهاد می گردد مدیران مراکز بهداشتی با در نظرگرفتن اهداف، جهت افزایش کارایی نیروی انسانی عمل کنند تا به اثربخشی مناسبی دست یابند.
  کلیدواژگان: رهبری معنوی، اخلاق حرفه ای، تعهد سازمانی، بهورز
 • محسن شیراوند، محمدعلی عبدالهی صفحات 31-41
  زمینه و هدف
  یکی از مهم ترین نظریات در باب تحلیل مفاهیم و گزاره های اخلاقی نظریه طبیعت ناگرایی اخلاقی است. این نظریه که در حوزه فرااخلاق نضج یافته است، از مبانی نظری اخلاق زیستی است. این مطالعه با هدف تحلیل و نقد نظریه اخلاقی جرج مور درباره «ناطبیعت گرایی اخلاقی» صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش تحلیلی، پس از توصیف و تحلیل مفاهیم پایه، نظریه اخلاقی جرج مور درباره «ناطبیعت گرایی اخلاقی» تفسیر و نقد می گردد.
  یافته ها
  بر اساس این نظریه اصطلاحات اخلاقی، علامت و نشانه ویژگی های اشیا محسوب می گردد، ولیکن نمی توان پذیرفت اوصافی که با کلماتی نظیر «خوب یا بد» و «باید یا نباید» به آن ها اشاره می شود، بر اساس اصطلاحات غیر اخلاقی قابل تعریف باشند. بر اساس این دیدگاه، احکام و مفاهیم اخلاقی را نه با استفاده از مشاهده تجربی یا استدلال مابعدالطبیعه، بلکه تنها از راه شهود عقلانی است که می توان شناخت. نتیجه اصلی این پژوهش آن است که زایش مکتب احساس گرایی را می بایست در وجود مشکلات ساختاری و درونی نظریه ناطبیعت گرایی جستجو کرد. مشکلاتی نظیر تعریف ناپذیری اوصاف بسیط، نوع خاص ویژگی های غیر طبیعی، مفاهیم غیر تجربی (پیشینی) و شهود باعث شد، علی رغم دو قرن یکته تازی ناطبیعت گرایی در فلسفه اخلاق مغرب زمین، نظریه افراطی احساس گرایی ظهور نموده و این نظریه را به انزوا بکشاند، به گونه ای که ناطبیعت گرایی علی رغم ارائه طرحی نوین، به دلیل وجود مشکلات متعدد هستی شناختی و معرفت شناختی، نتوانست انتظارات حوزه تحلیل مفاهیم و گزاره های اخلاقی را برآورده سازد.
  نتیجه گیری
  نظریه های ناطبیعت گرایی اخلاقی و احساس گرایی هر دو زمینه هایی را برای نظریات دیگری در حوزه اخلاق زیستی را فراهم آورده اند.
  کلیدواژگان: اخلاق، جرج مور، ناطبیعت گرایی، احساس گرایی
 • خدیجه آذر، عیسی ثمری صفحات 43-49
  زمینه و هدف
  هوش اخلاقی معلمان نقش مهمی در نگرش آن ها نسبت به رعایت هنجارهای اخلاقی دارد و یکی از عوامل موثر در فرآیند کسب صلاحیت محسوب می شود. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت هوش اخلاقی و مولفه های آن در معلمان شاغل در دبیرستان های عمومی، شهرستان بیله سوار، اردبیل، ایران انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی مقطعی روی 190 نفر از معلمان شاغل در دبیرستان های دولتی، در سال تحصیلی 95-94 انجام شد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برآورد و نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقیLennick و Keil استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 21 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین هوش اخلاقی معلمان 0/08±4/13 محاسبه گردیده و میانگین مولفه های اصلی آن شامل درستکاری 0/08±4/15، مسوولیت پذیری 0/08±4/14، دلسوزی 0/09±4/14 و بخشش0/21±4/30 بود. از بین مولفه های هوش اخلاقی «بخشش اشتباهات خود» با میانگین 0/21±4/30 بیشترین و «راستگویی» با میانگین 0/09±3/90 کم ترین مقادیر را داشتند. همچنین آزمون تی تفاوت معنی داری را در میزان هوش اخلاقی بین مردان و زنان نشان نداد.
  نتیجه گیری
  نظر به سطح نسبتا مطلوب هوش اخلاقی در معلمان مورد مطالعه، پیشنهاد می گردد تا سازمان مربوطه ضمن تقویت وضعیت موجود، درجهت ارتقای مولفه راستگویی و صداقت در میان معلمان تلاش نماید. همچنین به کارگیری شیوه های تشویقی در راستای حفظ ارزش های اخلاقی و نیز برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقای هوش اخلاقی معلمان توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: هوش اخلاقی، راستگویی، آموزش، معلمان، اردبیل
 • مسعود عبدالله رش، محمدحسن صیف، سید محمد شبیری، معروف خلیلی صفحات 51-60
  زمینه و هدف
  تربیت منش متاثر از اخلاق محیط زیستی، به گونه ای منطقی ، نگرش و رفتار محیط زیستی مردم را هدف قرار می دهد، به نحوی که حتی قانون نیز متاثر از لابی گری آن خواهد شد. از این رو پژوهش حاضر با هدف تبیین مولفه های تربیت منش محیط زیستی صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کیفی برای دستیابی به مضامین و مولفه های منش محیط زیستی، واژگان کلیدی اصلی در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی به صورت هدفمند جستجو شدند، سپس تحلیل محتوای 45 سند پژوهشی داخلی و خارجی بازیابی شده با رویکرد استقرایی انجام گرفت. برای این منظور ابتدا مولفه های تربیت منش و به طور خاص تربیت منش محیط زیستی، از نظر هر پژوهشگر استخراج گردید. در گام بعدی فراوانی هر یک از مولفه های مستخرج، از نظر پژوهشگران، به کمک نرم افزار SPSS به دست آمد، سپس مدل مفهومی پژوهش با استفاده از نرم افزار Nvivo 10 رسم گردید.
  یافته ها
  تعداد کل مولفه های تعیین کننده تربیت منش محیط زیستی از نظر 45 پژوهشگر، بالغ بر 60 مولفه بود. برخی از مولفه ها صرفا از جانب یک پژوهشگر مورد تاکید قرار گرفتند که از این میان می توان به مولفه هایی چون قداست طبیعت، قوی بودن، مهارت رهبری، مذهبی بودن، فرمانبرداری، هم ذات پنداری و هوش اشاره کرد. مهم ترین مولفه های شناسایی شده به ترتیب عبارت از: احترام (48/9 درصد)، عدالت (42/2 درصد)، صداقت (35/6 درصد)، مهربانی (33/4 درصد)، احساس مسوولیت (33/4 درصد)، پشتکار (26/7 درصد)، مراقبت (24/4 درصد) و انضباط (22/2 درصد)، همدلی (20) و صبر (20) بودند.
  نتیجه گیری
  تغییر نگرش ما به طبیعت، از نگاه کالایی به نگاه اجتماعی، تغییر رفتار ما را در پی خواهد داشت. مدل به دست آمده نشان می دهد که تربیت منش پایه گذار طیفی از نگرش ها و رفتارهای مطلوب و هماهنگ با محیط زیست است که ضامن بقای نوع بشر در چرخه حیات خواهند بود.
  کلیدواژگان: تربیت منش، اخلاق محیط زیست، منش محیط زیستی
 • علیرضا میرکمالی، امین حاجی وند صفحات 61-75
  زمینه و هدف
  یکی از اصول بنیادین اخلاق زیستی،اصل پیشگیری از ضرر زیستی به دیگران است که یکی از جلوه های بارز ضرر زیستی ،جرایم زیست محیطی است.هدف اصلی این نوشتار،تحلیل این اصل در پرتو رهنمودهای سازمان ملل متحد به عنوان یکی از کنشگران عرصه بین المللی است.
  مواد و روش ها
  این جستار به روش توصیفی-تحلیلی در پرتو رهنمودهای سازمان ملل متحد به تحلیل وبررسی اصل پیشگیری از ضرر زیستی به عنوان بنیادی ترین اصل اخلاق زیستی می پردازد.
  یافته ها
  امروزه پیشگیری به عنوان یکی از مهم ترین مقوله های هر نظام حقوقی مطرح است.اهمیت پیشگیری از یکسو و افزایش ارتکاب جرایم زیست محیطی به عنوان جنایات علیه بشریت از سوی دیگر، سازمان ملل متحد را که به عنوان مهم ترین کنشکر جامعه بین المللی شناخته می شود بر آن وا داشته است که در شورای اقتصادی اجتماعی در سال 1996 و 2002 رهنمودهای پیشگیری از جرم را جهت ترویج برنامه های پیشگیری از جرم در سطح ملی، به تصویب رساند. سیاست گذاری های سازمان ملل متحد رهنمودهایی را پیش روی ما می گذارد که اگر در عمل بتوان این اصول مطروحه را عملی نمود ،گامی مثبت و سازنده در پیشگیری از جرایم زیست محیطی خواهیم برداشت.این اصول عبارت اند از:اصل راهبری دولت،اصل توجه به پیشگیری از جرم در سیاست گذاری های اجتماعی و اقتصادی،اصل پیشگیری مشارکتی،پایداری و قابلیت محاسبه،دانش محوری،رعایت موازین حقوق بشری،همبستگی و تمایز.
  نتیجه گیری
  بررسی های این نوشتار نشان از آن دارد که جرایم زیست محیطی با سایر جرایم دارای اشتراکاتی هستند که منجر به رعایت اصول کلی حاکم بر پیشگیری در برنامه های خاص پیشگیری از جرایم زیست محیطی شده است. اما باید در رعایت اصول فوق به ویژگی های خاص جرایم زیست محیطی، مرتکبین آن و بزه دیدگان جرایم زیست محیطی نیز توجه شود، چراکه این اصول به نحوی تعیین شده اند که بتوان آن ها را در رابطه با پیشگیری از همه جرایم بکار گرفت.توجه به رهنمودهای سازمان ملل متحد می تواند تاثیر مهمی در راستای تحقق بخشیدن به اصل پیشگیری از ضرر زیستی در خصوص جرایم زیست محیطی داشته باشد.
  کلیدواژگان: پیشگیری، جرایم زیست محیطی، سازمان ملل متحد، حقوق بشر، اخلاق زیستی، ضررنرسانی
 • جعفر برقی مقدم، سوسن رسولی، مهدی نکوفر صفحات 77-84
  زمینه و هدف
  هوش معنوی با اخلاق و فرهنگ تیمی در تعامل است. تحقیق حاضر با هدف تعیین ارتباط بین هوش معنوی و فرهنگ تیمی با اخلاق ورزشی در میان بازیکنان تیم های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی همبستگی، جامعه آماری شامل بازیکنان تیم های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز به تعداد 182 نفر در سال 1394 بود که به سبب محدودیت جامعه نمونه آماری، به صورت تمام شماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه هوش معنوی King و DeCicco (2009 م.)، پرسشنامه فرهنگ تیمی Denison (2000 م.) و پرسشنامه اخلاق ورزشی طالبیان نیا و همکاران (1387 ش.) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد.
  یافته ها
  بین هوش معنوی (p=0/001) و فرهنگ تیمی (p=0/001) با اخلاق ورزشی بازیکنان ارتباط معنی داری وجود داشت. همچنین بین مولفه های هوش معنوی و مولفه های فرهنگ تیمی با اخلاق ورزشی ارتباط معنی داری وجود داشت (p<0/05). آزمون رگرسیون چندمتغیره نشان داد که از میان مولفه های هوش معنوی، مولفه آگاهی متعالی به میزان 9/8 درصد تغییرات اخلاق ورزشی را پیش بینی می کند و از میان مولفه های فرهنگ تیمی، مولفه درگیرشدن در کار، توانست 11/6 درصد از تغییرات اخلاق ورزشی را پیش بینی نماید.
  نتیجه گیری
  پیشنهاد می شود، مربیان تیم ها، معنویت و اخلاق ورزشی را در میان بازیکنان و محیط های ورزشی ترویج داده و با ایجاد جو اخلاقی مناسب در باشگاه های ورزشی، باعث شوند تا بازیکنان حمایت مدیران را احساس نموده و رفتار تیمی را ارتقا دهند.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، تیم ورزشی، فرهنگ تیمی، اخلاق ورزشی
 • مقاله مروری
 • ناهید دهقان نیری، ترانه تقوی، محبوبه شالی صفحات 85-96
  زمینه و هدف
  مدیریت بیماری های نوپدید، مستلزم رویکرد اخلاقی برای کنترل و مراقبت از این بیماری ها است. مطالعه حاضر با هدف تعیین چالش های اخلاقی در مراقبت از بیماری های نوپدید انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مرور نظام مند، با روش سه مرحله ای، مقالات منتشرشده به زبان انگلیسی با استفاده از واژگان کلیدی اصلی در پایگاه های اطلاعاتیScopus ،Pubmed ، Web of science از سال 1970 تا 2017 بازیابی شدند. سپس مقالاتی که دارای معیارهای ورود بودند، مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفتند. از 5833 مقاله بازیابی شده، 20 مورد مرور و تحلیل شدند. برای استخراج داده ها، دو پژوهشگر با تجربه به طور هم زمان مرور و تحلیل مقالات را انجام دادند، همچنین جهت افزایش اعتبار و پایایی مطالعه، دو نفر کیفیت مقالات را به طور جداگانه مورد ارزیابی قرار دادند. 16 مورد از مطالعات از نوع توصیفی (80 %) و 4 مورد از نوع کیفی (20 %) بودند.
  یافته ها
  مهم ترین چالش های اخلاقی مطرح شده در مقالات شامل: رعایت حقوق بیمار، احترام به خودآیینی بیمار، حفظ حریم خصوصی بیمار، اصل عمل متقابل، وظیفه مراقبت از بیمار، جلوگیری از انگ و تبعیض، مسوولیت و پاسخگویی دولت ها بودند.
  نتیجه گیری
  یافته ها نیاز به در نظر قراردادن ملاحظات اخلاقی در مراقبت از بیماران مبتلا به بیماری های نوپدید را خاطرنشان می سازد. گنجاندن آموزش اخلاق حرفه ای در مراقبت از بیماری های نوپدید و تصمیم گیری اخلاقی در همه گیری ها، در برنامه درسی ارائه دهندگان مراقبت، جهت مدیریت بهینه این بیماری ها توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: سلامت عمومی، بیماری نوپدید، مراقبت، چالش اخلاقی، مرور نظام مند
|
 • Mohammad Tavakol, Hadi Farahani Pages 7-21
  Background And Aim
  According to the announcement of the WHO, mental Disorder is as important as physical health and is affected by a combination of social, psychological and biological components. This study aimed to explain the sociological grounds which affect the mental health of Arak's residents in 2017.
  Materials And Methods
  This descriptive-analytic study was conducted on 15-64 year old population living in Arak. To determine the prevalence of mental disorders, general health questionnaire (GHQ-28) and determining the effective sociological parameters on them, questions from Durkheim and Merton's theories were used. The sample size was 384 using Cochran formula and data gathering was done using multi-stage cluster sampling. Data were analyzed using SPSS 23 software.
  Findings: Mean and SD of participants’ age was 34±13 years, mean and SD of household size was 1.5±4.5. 98.7% of participants were Shia, 72.9% were urban and 74% owned their home. The total prevalence of mental disorders was 28.9%: 23.31% in men and 34.55% in women. Moreover, the components of immigration, job status, social status, religion, ethnicity, structural and social pressures, family problems, congestion, anomy, traffic problems and social capital were shown to contribute to the risk of mental health and the occurrence of mental disorders.
  Conclusion
  Regarding the high prevalence of mental disorders in this study, it is recommended that mediating institutions as ethical and legal entities be recognized by the government and try harder to reorganise and realize the individual rights and social cohesion.
  Keywords: Epidemiology, Medical Sociology, Mental Disorders, Social Justice, Social Determinants, Arak
 • Adel Zahed Babelan, Ali Khaleg Khah, Salim Kazemi, Ramin Gharibzadeh Pages 23-30
  Background And Aim
  Spiritual leadership positively and significantly effects on spiritual well-being and organizational-personnel performance variables, through drawing faith in a vision and culture of excellence. The purpose of this study was to investigate the role of spiritual leadership and professional ethics in the organizational commitment of health care workers.
  Materials And Methods
  In this descriptive-correlational study, the statistical population consisted of all health care workers who work in health facilities of the Urmia, Iran, in 2017. The sample size was estimated 240 people by Morgan table. Stratified random sampling method, and Fry’s Spiritual Leadership, Ghasemzadeh’s professional ethics and organizational Allen and Meyer’s commitment Questionnaire were used to collect data. SPSS 22 and Amos statistical soft wares were used to analyze the data.
  Findings: The direct effect of the spiritual leadership on professional ethics (0.37) and organizational commitment of the health care workers was significant (p=0.01). The direct effect of the spiritual leadership on organizational commitment of health care workers (0.69) also was significant (p=0.01). The indirect effect of the spiritual leadership on organizational commitment of health care workers also was significant (p=0.01). The fitting of the predictive model of the research variables was relatively good (62%) and suggests the alignment of the fitted model with the theoretical community of research.
  Conclusion
  Based on the findings, it can be concluded that spiritual leadership influences on the organizational commitment of health care workers with the mediation role of professional ethics.
  Keywords: Spiritual Leadership, Professional Ethics, Organizational Commitment, Health Care Workers
 • Mohammad Ali Abdullahi, Mohsen Shiravand Pages 31-41
  Background And Aim
  One of the most important ideas about the analysis of moral concepts and propositions is Non-naturalistic theory. This study aimed to analysis and criticize of the George Moore's Theory on Moral Non-Naturalism.
  Materials And Methods
  In this analytical research, after analyzing the basic concepts, the George Moore's Theory on Moral Non-Naturalism is interpreted and criticized.
  Findings: Based on this theory, moral terms are signs and indications of the characteristics of objects, but it is not acceptable that the terms which referred to by words such as "good" and "must" can be defined based on immoral terms. According to this view moral terms can only be understood by rational intuition, not through empirical observation or metaphysical reasoning. These issues can form the theoretical foundations of bioethics. Problems such as: indefinability of simple qualities, the type of abnormal characteristics, non-experiential (a priori) and intuition led to the emergence of emotivism, in spite of two centuries of loneliness of the Non-naturalistic theory. As the main result, the birth of the emotivism could be searched in the structural and internal problems of Non-naturalistic theory. So that, in spite of presenting a new plan in the field of analyzing concepts and moral propositions, Non-naturalistic theory due to numerous epistemological and ontological problems failed to meet expectations.
  Conclusion
  The findings showed that both of Non-naturalistic theory and the emotivism caused the readiness to develop other theories in the field of bioethics.
  Keywords: Ethics, George Moore, Non-Naturalistic, Moral Theory, Emotivism
 • Khadijeh Azar, Eisa Samari Pages 43-49
  Background And Aim
  The moral intelligence of teachers plays an important role in their viewpoints to respect for moral norms and is one of the effective factors in the process of obtaining qualification. This study has carried out with the aim of determining the moral intelligence status and its determinants in the teachers.
  Materials And Methods
  This Cross-sectional study carried out on 190 teachers who employed in public high schools of the Bilehsavar, Ardebil, Iran, in academic year 2015-16. Morgan Table was used to estimate the sample size and sampling done by stratified random method. Standard questionnaire of Moral intelligence developed by Keil & Lennick has been used to collect data. Data analysis has been done by SPSS Software 21.
  Findings: The total mean score of teacher's moral intelligence was calculated 4.13±0.08. The mean score of moral intelligence determinants included integrity 4.15±0.09, accountability 4.14±0.08, compassion 4.14±0.09 and forgiveness 4.14±0.21. Among the determinants, "forgiving own mistakes" with the mean score of 4.30±0.21 and "truthfulness" with the average score of 3.90±0.09 had the highest and lowest values, respectively. There was no significant difference between level of the moral intelligence of the men and women (P>0.05).
  Conclusion
  Considering the relatively favorable level of the moral intelligence in the studied teachers, it is suggested that the related organization tries to promote the component of truthfulness and honesty among teachers, while strengthening the existing situation. Accordingly, in order to improve teacher's moral intelligence applying incentive manners to preserve the moral values, and holding educational courses is recommended.
  Keywords: Moral Intelligence, Truthfulness, Education, Teachers, Ardabil
 • Masoud Abdollarash, Mohammad Hassan Seif, Seyed Mohammad Shobeiri, Mahrouf Khaliliy Pages 51-60
  Background And Aim
  Educating environmental Character influenced by environmental ethics targets attitude and behavior of the people, pragmatically, in a way that even the law may be affected by its lobbying. Thus, present study aimed to explain the determinants of environmental character education.
  Materials And Methods
  In this qualitative study, main key words were searched in the internal and foreign databases for the purpose of obtaining the themes and determinants of environmental character education. Then, the content analysis of 45 research documents retrieved with a deductive approach was carried out. For this purpose, firstly, the determinants of character education and, in particular, environmental education, were extracted based on the view of each researcher. In the next step, the frequency of the determinants was calculated by SPSS software. Then, the conceptual model of the research was drawn up using the Nvivo software 10.
  Findings: The total number of determinants of the 45 environmental character education identified by researchers was 60 items. Some of the determinants were emphasized only by one researcher, such as: nature sanctity, strength, leadership skills, religiousness, identification, obedience, and intelligence. The most important determinants identified were respect (48.9%), fairness (42.2%), honesty (35.6%), compassion (33.4%), responsibility (33.4%), perseverance (26.7%), care (24.4%) and discipline (22.2%), empathy (20%), patience (20%).
  Conclusion
  Changing our attitude to the environment, from commodity view to social view will change our behavior. Our model shows that Character Education founds a variety of positive attitudes and behaviors in favor of environment which ensure human well-being in life cycle.
  Keywords: Character Education, Environmental Ethics, Environmental Character Education
 • Alireza Mirkamali, Amin Hajivand Pages 61-75
  Background And Aim
  Considering the significance of prevention as one of the most important issues in ethical and legal systems, and increasing the risk of environmental crimes, this study aimed to analyze the prevention of environmental crimes in the light of UN guidelines.
  Materials And Methods
  This analytical study examines the prevention of environmental crimes in the light of the UN guidelines. This analysis is done based on the ethical principle of prevention of harm.
  Findings: Given the globalization of environmental damages, green criminologists have focused on the principle of no harm. They have recognized environmental harm as the criterion in the definition of the environmental crime rather than criminalization. The United Nations has adopted guidelines for the prevention of crime in 1996 and 2002 in the Economic Council to promote crime prevention programs at the national level. The key principles in these guidelines included: government governance, crime prevention in social and economic policies; participatory prevention; accountability; sustainability; cost-benefit analysis; knowledge-based; compliance with the Human rights; solidarity, Interdependency and differentiation.
  Conclusion
  The utilization of the principles of the United Nations Guidelines focusing on the ethical Principle of Prevention of harm, can help us to prevent environmental crimes. In order to prevent environmental damage and harm, participation of the civil society in the field of protection of environment is recommended through providing access of the citizens and empowering them, as well as, supporting community-based and non-governmental organizations.
  Keywords: Prevention, Environmental Crime, United Nations, Human Rights, Bioethics, No Harm
 • Jafar Barghi Moghaddam, Soosan Rasouli, Mahdi Nekufar Pages 77-84
  Background And Aim
  Spiritual intelligence interacts with ethics and team culture. The aim of this study was to investigate the relationship between spiritual intelligence and team culture with the sports ethics of the athletes of sports teams of Islamic Azad University of Tabriz, Iran.
  Materials And Methods
  This study was an applied study in terms of purpose which was conducted using descriptive-correlational research method. Study population consisted of all athletes of sports teams of Islamic Azad University of Tabriz including 182 individuals in 2015. Using census, 175 questionnaires were distributed and completed. King and DeCicco's spiritual intelligence questionnaire (2009), Denison's team culture survey (2000) and Talebian Nia’s sports ethics questionnaire (2008) were used to collect data. Pearson correlation and linear regression statistical tests were used to analyze data.
  Findings: There was significant positive relationship between spiritual intelligence (p=0.001) and team culture (p=0.001) with sports ethics of the athletes of sports team. Also, there was significant positive relationship between the determinants of spiritual intelligence and team culture with the sports ethics of the participants (p
  Conclusion
  It is suggested that team instructors promote spirituality and sports ethics among athletes and sports environments, and cause that they feel the support of managers and promote team behavior by creating an appropriate atmosphere in sports clubs.
  Keywords: Spiritual Intelligence, Sports Team, Team Culture, Sports Ethics
 • Nahid Dehghan Nayeri, Taraneh Taghavi, Mahboobeh Shali Pages 85-96
  Background And Aim
  Management of emerging diseases requires an ethical approach to the control and care of these diseases. An ethical approach has been emphasized. The present study aimed to determine the ethical challenges in the care of emerging diseases.
  Materials And Methods
  In this systematic review, using the three-step method, articles that published in English were retrieved using main keywords in the Scopus, PubMed and Web of Science databases from 1970 to 2017. Then, the articles with inclusion criteria were studied and analyzed. Out of the 5833 retrieved articles, 20 articles were reviewed. Analyzing the articles and extracting the data was done by two expired researchers simultaneously, as well as, evaluating the quality of the articles in order to increase the validity and reliability of the study. In terms of study type, 16 articles were descriptive (80%) and 4 cases (20%) were qualitative studies.
  Findings: The main ethical challenges identified included: patient rights, respect for patient autonomy, patient privacy, obligation of the patient care, reciprocity principle, accountability and responsibility of the states, and prevention of the patient stigmatization and discrimination.
  Conclusion
  The findings highlights the need to consider ethical considerations in planning and taking care for emerging diseases. The inclusion of professional ethics training in the management of emerging diseases and ethical decision-making in epidemics in the curriculum of health care providers is recommended for better management of these diseases.
  Keywords: Public Health, Emerging Diseases, Care, Ethical Challenges, Systematic Review