فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 4 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا طاهری خرامه، مجید براتی *، فاطمه ملک پور صفحات 1-3
 • علی خانی جیحونی، رابعه قائدی، سیدمنصور کشفی، زهرا خیالی * صفحات 4-12
  سابقه و هدف
  بیماری های مقاربتی بعنوان یکی از شایعترین بیماری های عفونی از معضلات بهداشتی جامعه می باشد. اجرای مداخلات آموزش بهداشت بهترین استراتژی در دسترس برای ارتقای بهداشت جنسی محسوب می شود. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش پیشگیری از بیماری های مقاربتی در زوجین بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در شهر فسا در سال 1395 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه نیمه تجربی برروی 70 زوج مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر فسا (35 زوج در گروه مداخله و 35زوج در گروه کنترل) انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای استاندارد شامل اطلاعات دموگرافیک، سنجش سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و عملکرد زوجین در پیشگیری از بیماری های مقاربتی بود که توسط هر دو گروه قبل و 3 ماه بعد از مداخله تکمیل شد. مداخله آموزشی طی 4 جلسه 50-55 دقیقه ای به شیوه بحث گروهی، پرسش و پاسخ همراه با تصاویر آموزشی برای گروه مداخله اجرا شد. داده ها وارد نسخه 22 نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای، تی مستقل و تی زوجی تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد شرکت کننده در گروه مداخله و کنترل به ترتیب 5.35±27.02 و 4.45±25.14 بود. میانگین نمرات تمام سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و میزان عملکرد زوجین در پیشگیری از بیماری های مقاربتی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل بعد از مداخله ی آموزشی افزایش یافت (0.001>P).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که طراحی و اجرای برنامه های آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در زمینه پیشگیری از بیماری های مقاربتی و بهداشت جنسی اثربخش است.
  کلیدواژگان: آموزش، پیشگیری، بیماریهای مقاربتی، مدل اعتقاد بهداشتی، زوجین
 • رحمن پناهی، فرشته عثمانی، مهدی صحرایی، سمیه ابراهیمی، محمدرضا شمسی نژاد گشتی، عرفان جوانمردی * صفحات 13-19
  سابقه و هدف
  سواد سلامت به عنوان یکی از موضوعات مهم برای ارتقای سطح سلامت جامعه، مورد توجه سیاستگزاران قرار گرفته است. از طرفی کیفیت زندگی و تلاش در راه اعتلای آن، نقش بسزایی در سلامت فردی و اجتماعی دارد. نظر به نقش بزرگسالان به عنوان گروه مولد جامعه، این پژوهش با هدف تعیین ارتباط سواد سلامت و کیفیت زندگی در بزرگسالان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بر روی 256 نفر از بزرگسالان 18 تا 65 ساله شهر کرج در سال 95 انجام شد. نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس انجام شد. داده ها با استفاده از ابزار سنجش سواد سلامت جمعیت شهری 18 تا 65 ساله ایرانی (HELIA) و پرسشنامه کیفیت زندگی 12 سوالی (SF-12) گردآوری شدند. سپس با استفاده از آماره های توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون در نرم افزار spss نسخه 21 تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه 24.2 درصد (62 نفر) از بزرگسالان، سواد سلامت ناکافی و 23.4 درصد (60 نفر) سواد سلامت نه چندان کافی داشتند. میانگین (انحراف معیار) نمره کیفیت زندگی در حیطه های سلامت جسمانی (2.68)16.24، سلامت روانی (3.89)20.43 و کیفیت زندگی کل (5.82)36.68 از 48 بود. بین سواد سلامت و ابعاد جسمانی و روانی کیفیت زندگی و همچنین کیفیت زندگی کل همبستگی مستقیم و معنی دار وجود داشت (0.05>P).
  نتیجه گیری
  با توجه به ارتباط سواد سلامت با ابعاد کیفیت زندگی، توجه هر چه بیشتر به ارتقای سواد سلامت افراد (به ویژه بزرگسالان دارای سواد سلامت ناکافی) در برنامه های ارتقای کیفیت زندگی، ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، کیفیت زندگی، بزرگسالان، SF، 12
 • وحید خسروی، مجید براتی، بابک معینی *، یونس محمدی صفحات 20-31
  سابقه و هدف
  سرطان پروستات یکی از بیماری های شایع در مردان می باشد و انجام رفتار غربالگری نقش مهمی در کاهش موارد سرطان پروستات ایفا می کند. مطالعه حاضر با هدف تحلیل باورهای مرتبط با رفتارهای غربالگری سرطان پروستات دربین مردان مراجعه کننده به مراکز بازنشستگی شهر همدان انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی در سال 1395 بر روی 403 نفر از مردان مراجعه کننده به کانون های بازنشستگی شهر همدان که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه ای مشتمل بر متغیرهای جمعیت شناختی و سازه های تئوری انگیزش محافظت بود. اطلاعات در نرم افزار آماری SPSS-16 و با بهره گیری از آماره های توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین سن مردان شرکت کننده در این مطالعه 5.74±60.2 سال بود. طبق یافته ها میزان انجام آزمایش اختصاصی پروستات (PSA) و معاینه انگشتی رکتوم (DRE) به ترتیب 21.6 و 5.7 درصد گزارش شد که در سطح نامطلوبی قرار داشتند. نتایج مطالعه نشان داد که وضعیت حساسیت درک شده نسبت به سرطان پروستات با 44.91 درصد در سطح نامطلوبی قرار داد، ولیکن وضعیت کارایی پاسخ درک شده و پاداش درک شده با 77.08 و 75.9 در حد نسبتا مطلوبی می باشد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های مطالعه حساسیت درک شده، پاداش درک شده، ترس و خودکارآمدی درک شده نامطلوب بوده اند که در برنامه ریزی مداخلات آموزشی توجه به این یافته ها ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: نگرش، سرطان پروستات، آنتی ژن اختصاصی پروستات، خودکارآمدی درک شده
 • علیرضا ذوالفقاری، هادی بهرامی *، کامران گنجی صفحات 32-38
  سابقه و هدف
  با توجه به اهمیت اختلال اضطراب فراگیر، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله تلفیقی شناختی- رفتاری و پذیرش و تعهد بر اختلال اضطراب فراگیر در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تویسرکان انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه مداخله ای از نوع پیش آزمون و پس آزمون بود که در سال 1396 انجام شد. 18 نفر از دانشجویان در دسترس که برای دریافت مشاوره به مرکز مشاوره دانشگاه آزاد تویسرکان مراجعه کرده بودند با تشخیص ملاک های DSM5 توسط روانپزشک، انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری مطالعه شامل پرسشنامه دو بخشی اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد بک بود. برنامه آموزشی تلفیقی شامل 12 جلسه آموزشی بود. داده های به دست آمده از مطالعه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 و همچنین با استفاده از آزمون تی زوجی و کای دو تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد مداخله تلفیقی باعث کاهش میانگین اضطراب فراگیر به مقدار 8.27 در بین دانشجویان شده است. همچنین مداخله تلفیقی باعث شد 83.3 درصد از دانشجویانی که دارای اختلال اضطراب فراگیر شدید بودند، بعد از انجام مداخله اضطراب آنان کمتر شده و در درجه اضطراب فراگیر متوسط قرار گیرند.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد که مداخله تلفیقی یک مداخله اثربخش در کاهش علایم اختلال اضطراب فراگیر است و این مداخله همانند مداخله شناختی– رفتاری و مداخله پذیرش و تعهد موجب کاهش علایم اختلال اضطراب فراگیر در مبتلایان می شود.
  کلیدواژگان: درمان شناختی، رفتاری، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، اختلال اضطراب فراگیر، دانشجویان
 • تیمور آقاملایی، سید حسین داوودی، عبدالحسین مدنی، علی صفری مراد آبادی، سکینه دادی پور * صفحات 39-48
  سابقه و هدف
  از مهم ترین و عمده ترین علل مرگ و میر در ایران، بیماری هایی هستند که از سبک زندگی نادرست ناشی می شوند. شواهد موجود مبین ارتباط سبک زندگی با تهاجم بیماری ها و در نتیجه نقصان سلامتی است. به همین منظور این مطالعه با هدف بررسی سبک زندگی ساکنین جزیره هرمز انجام در سال 1395شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 400 نفر از ساکنین بالای 15 سال شهر هرمز به صورت نمونه گیری طبقه ای خوشه ایتصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافیگ و عوامل مربوط به سبک زندگی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته دارای روایی و پایایی مورد تائید به صورت توام با مصاحبه، توسط پرسشگران آموزش دیده جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 19 و آزمون های آماری کای دو، آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی داری 05/0 P< تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار سن واحدهای مورد مطالعه ±14.52 36.1سال بود. 46 درصد مذکر و 54 درصد مونث بودند. از نظر سبک زندگی 81 درصد مصرف روغن مایع، 3 /20 غذای کم نمک، میانگین مصرف میوه در یک هفته 48/2،سبزیجات55/3، ماهی65/3 روز بود. 31.7 درصد مصرف دخانیات(سیگار ، قلیان و پیپ)، 37 درصد فعالیت فیزیکی منظم داشتند. بین تحصیلات و مصرف نمک ( P<0/02)، وضعیت اقتصادی و نوع روغن مصرفی (0.005P < )، الگوی غذایی سالم با وضعیت اقتصادی افراد (05/0>p) از نظر آماری ارتباط معنادار بود.
  نتیجه گیری
  آموزش تغذیه ای سالم با استفاده از رسانه های جمعی و برنامه ریزی های مناسب جهت افزایش آگاهی تغذیه ای در جمعیت عمومی بویژه در بین گروه های با وضعیت اقتصادی- اجتماعی پایین، پیاده سازی سیاست های ارزان و در دسترس بودن مواد غذایی سالم، افزایش مالیات دخانیات، فراهم نمودن مقدمات فعالیت فیزیکی، اطلاع رسانی و هنجارسازی در زمینه رفتارهای ایمنی جهت ارتقاء سبک زندگی اهمیت بسزایی دارد.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، تغذیه، جزیره هرمز
 • فهیمه دهقانی *، محبوبه عطارنیا، سیدکاظم علوی لنگرودی صفحات 49-55
  سابقه و هدف
  مشغولیت با تصویر بدنی از مهمترین موارد د ل مشغولی افراد بوده که عوامل زیادی بر میزان رضایت از آن تاثیر می گذارند. هدف از پژوهش حاضر پیش بینی نارضایتی از تصویر بدن بر پایه ی هوش معنوی و الگوهای فرهنگی اجتماعی در زنان مراجعه کننده به باشگاه های ورزشی شهر یزد بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه ی آماری مورد مطالعه را کلیه زنان ساکن شهر یزد تشکیل می داد که در کلاس های ورزشی شرکت می کردند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایتعداد 351 نفر جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های تصویر بدن، هوش معنوی و الگوهای فرهنگی اجتماعی بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین هوش معنوی و نارضایتی از تصویر بدن همبستگی معکوس و بین الگوهای فرهنگی-اجتماعی و نارضایتی از تصویر بدن همبستگی معنادار مثبت وجود داشت (P<0.05). هوش معنوی و الگوهای فرهنگی-اجتماعی هر دو پیش بینی کننده نارضایتی از تصویر بدن هستند اما هوش معنوی سهم بیشتری در تبیین آن دارد.
  نتیجه گیری
  در مجموع این پژوهش نشان داد که متغیرهای هوش معنوی و الگوهای اجتماعی-فرهنگی نقش معناداری در تبیین نارضایتی از تصویر بدنی دارند اما هوش معنوی پیش بینی کننده قوی تری برای نارضایتی از تصویر بدنی بود. از این رو بررسی اثربخشی جلسات آموزش هوش معنوی جهت کاهش نارضایتی از تصویر بدنی برای پژوهش های آتی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: تصویر بدن، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، هوش، معنویت
 • مرضیه نجفی، احمد باصری * صفحات 56-64
  سابقه و هدف
  با توجه به جمعیت رو به رشد سالمندان ایران بررسی امید به زندگی و عوامل مرتبط با آن ضروری است؛ بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و خودشکوفایی با امید به زندگی در سالمندان شهر تهران بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی از نوع مقطعی بود که بر روی 200 نفر از سالمندان شهر تهران (سالمندان مقیم سراهای سالمندان و سالمندان غیر مقیم) در سال 1395 انجام شد. روش نمونه گیری به صورت در دسترس بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ی خودشکوفایی مزلو، امید به زندگی میلر و حمایت اجتماعی ادراک شده ی نوربک بود. داده ها توسط نسخه 20 نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که بین حمایت اجتماعی ادراک شده و امید به زندگی، خودشکوفایی و امید به زندگی و خودشکوفایی و حمایت اجتماعی ادراک شده ی سالمندان شهر تهران رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد P<0.05)). نتایج تجزیه وتحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای خودشکوفایی و حمایت اجتماعی تاثیر مستقیمی بر امید به زندگی دارند. همچنین نتایج نشان داد که حمایت اجتماعی ادراک شده در سالمندان مقیم سراهای سالمندان و خودشکوفایی در سالمندان غیر مقیم تاثیر بیش تری بر امید به زندگی آن ها داشته است (P<0.05).
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه حاکی از آن است که با فراهم آوردن زمینه های مناسب جهت بهبود کیفیت، تقویت و ایجاد شاخصه های حمایت اجتماعی ادراک شده و خودشکوفایی در سالمندان (مقیم سراهای سالمندان و غیر مقیم) می توان شاخصه ی امید به زندگی را در آن ها بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی ادراک شده، خودشکوفایی، امید به زندگی، سالمندان
|
 • Zahra Taheri-Kharame, Majid Barati *, Fatemeh Malekpoor Pages 1-3
 • Ali Khani Jeihooni, Rabeh Ghaedi, Seyyed Mansour Kashfi, Zahra Khiyali * Pages 4-12
  Background And Objectives
  Sexually transmitted diseases (STDs) are one of the most common infectious diseases in the community. Implementing health education interventions is the best strategy available to promote sexual health. Thus, this study aimed to investigate the effect of STDs prevention training in couples based on health belief model in Fasa, 2016.
  Materials And Methods
  This quasi-experimental study was conducted on 70 couples referring to Fasa health centers (35 couples in the intervention group and 35 couples in the control group). The participants were randomly divided in to a case and a control group. The study data were collected using a Standard questionnaire including demographic variables, HBM constructs and couples performance in the prevention of STDs which was completed by both groups before and 3 months after the intervention. Educational intervention was conducted in 4 sessions of 50-55 minutes in group discussion, questions and answers with educational images for the intervention group.The data were entered into the SPSS 22 and were analyzed using chi-square test and independent and paired t-test.
  Results
  The mean age of participants in the intervention and control groups were 27.02 ± 5.53 and 25.14 ± 4.45, respectively. The mean scores of all constructs of the HBM and the level of performance of couples in preventing STDs increased in the intervention group after the intervention (P
  Conclusions
  The results of this study showed that the designing and implementing educational programs based on the health belief model was effective in the field of prevention of sexually transmitted diseases and sexual health.
  Keywords: Education, Prevention, Sexually Transmitted Diseases (STDs), Health Belief Model (HBM), Couples
 • Rahman Panahi, Fershteh Osmani, Mehdi Sahraei, Somayeh Ebrahimi, Mohammadreza Shamsizadeh Nehadghashti, Erfan Javanmardi * Pages 13-19
  Background And Objectives
  Health literacy as one of the most important issues for the attention of policy makers has been promoting public health. The quality of life and trying to promote it, play a role in individual and social health. Due to adult roles as productive community, this study aimed to determine the relationship health literacy and quality of life in adults.
  Materials And Methods
  This study correlational cross-sectional was conducted among 256 adults 18 to 65 years old the city of Karaj in 2016. Sampling was done as a available sampling. The data were collected using a questionnaire containing items on a measure of health literacy (the health literacy inventory for adults-HELIA) and quality of life questionnaire of 12 questions (SF-12). Then the data were analyzed using the descriptive statistics and Pearson correlation coefficient by SPSS software version 21.
  Results
  In this study, 24.2% (n = 62) from adults, had inadequate health literacy and 23.4% (n = 60) had relatively adequate health literacy. The mean (±SD) score of quality of life in physical health domains 16.24(±2.68), mental health 20.43(±3.89) and overall life quality was 36.68 (±5.82) of 48. There was a direct and significant correlation between health literacy and physical and mental dimensions of quality of life and overall quality of life (P
  Conclusion
  Regarding the relationship between health literacy and dimensions of quality of life, it seems necessary pay more attention to improving people's health literacy (especially adults with inadequate health literacy) in programs to improve quality of life.
  Keywords: Health literacy, Quality of life, Adult, SF, 12
 • Vahid Khosravi, Majid Barati, Babak Moeini *, Younes Mohammadi Pages 20-31
  Background And Objectives
  Prostate cancer is one of the most common diseases in men and prostate cancer screening behavior plays an important role in reducing cases. This study was performed to investigate beliefs related to prostate cancer screening behaviors among men of retirement centers in Hamadan.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was carried out on 403 men who referred to retirement centers through a multistage random sampling method in Hamadan (west of Iran) in 2016. The data gathering tools consisted of 2 self-administered questionnaires with questions about demographic characteristics and Protection Motivation Theory (PMT) constructs. Data were analyzed with SPSS-16 software using descriptive statistics and Pearson correlation coefficient.
  Results
  The mean age of men participating in this study was 60.2±5.74. According to the findings, prevalence of Prostate-Specific Antigen (PSA) and Digital Rectal Examination (DRE) were 21.6% and 5.7%, respectively, which were at an inappropriate status. Also, the results of the study showed that the perceived susceptibility toward prostate cancer was at a low level with 44.91%, but the Perceived response efficiency and the perceived reward was 77.88 and 75.9 in the relatively desirable level.
  Conclusion
  Based on the results of the current study were undesirable perceived susceptibility, perceived reward, fear and perceived self-efficacy, so that their considering is essential to plan educational interventions.
  Keywords: Attitude, Prostatic Neoplasms, Prostate, Specific Antigen, Self Efficacy
 • Alireza Zolfaghari, Hadi Bahrami *, Kamran Ganji Pages 32-38
  Background And Objective
  Regarding the importance of generalized anxiety disorder, this study aimed to investigate the effect of an integrated cognitive-behavioral, acceptance, and commitment intervention on generalized anxiety disorder among students of Islamic Azad University of Toyserkan, Iran.
  Materials And Methods
  This interventional study was conducted on 18 students referring to the counseling center of Toyserkan Azad University to receive counseling services using a pretest -posttest design in 2017. The study population was selected by a psychiatrist based on the diagnostic and statistical manual of mental disorder criteria through convenience sampling technique. The data were collected using a two-part questionnaire, including the demographic information and Standardized Beck Depression Inventory .The integrated program consisted of 12 educational sessions. Data analysis was performed in SPSS software (version 16) by means of paired sample t-test and Chi -square test.
  Results
  According to the results, the integrated intervention reduced the student's mean generalized anxiety disorder to 8.27%. Moreover, this intervention led to anxiety reduction from severe level to moderate level in 83.3% of the students.
  Conclusion
  As the findings of the present study indicated, the integrated intervention was effective in the mitigation of generalized anxiety disorder symptoms among the students. Therefore, this intervention was concluded to be as efficient as other interventions, such as the cognitive-behavioral, acceptance, and commitment programs, in decreasing the symptoms of generalized anxiety disorder.
  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Cognitive, behavioral Therapy, Generalized Anxiety Disorders, University Students
 • Teamur Aghamolaei, Sayed Hossein Davoodi, Abdoulhossain. Madani, Ali Safari-Moradabadi, Sakineh Dadipoor * Pages 39-48
  Background And Objective
  Lifestyle-related diseases are among the most important causes of mortality in Iran. Evidence suggests an association between unhealthy lifestyle and the incidence of diseases and health problems. Therefore, the present study was conducted to determine the status of lifestyle and its related factors among the residents of Hormoz Island, Iran.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted on 400 inhabitants of Hormoz island with the age of over 15 years in 2015. The study population was selected by two-stage cluster sampling method. The demographic information and data related to life-style were collected through a researcher-made questionnaire, confirmed to be reliable and valid. Data analysis was performed in SPSS (version 19) using descriptive statistics, Chi-square test, and one-way ANOVA.
  Results
  According to the results, the mean age of the participants was 36.1±14.52 years. In terms of lifestyle, the consumption of liquid oil, low salt food, regular physical activity, and non-smoking had the frequencies of 81%, 20.3%, 37% and 68.3%, respectively. Furthermore, the mean consumptions of fruits, vegetables, and fish were 2.48, 3.55, and 3.65 food units per week, respectively. Additionally, there was a significant relationship between education level and salt consumption (P=0.002), economic status and type of consumed oil (P
  Conclusion
  As the findings indicated, the promotion of nutritional knowledge, increased awareness of the disadvantages of smoking in people with low education, implementation of cheap policies, availability of healthy food, increased tobacco taxes, implementation of physical activities, as well as notification and normalization in the field of safety behaviors are among the important factors for the promotion of lifestyle.
  Keywords: Accidents, Disasters, Lifestyle, Nutrition, Physical Activity, Tobacco Smoking
 • Fahimeh Dehghani *, Mahboubeh Atarnia, Seyed Kazem Alavi Langroudi Pages 49-55
  Background And Objective
  Body image is a multifactorial concept, which is one of the most fundamental concerns for individuals. We aimed to predict body image dissatisfaction based on spiritual intelligence and socio-cultural patterns in women attending gyms in Yazd, Iran.
  Materials And Methods
  This descriptive correlational study was performed among female residents of Yazd who participated sports classes in 2015. Overall, 351 individuals were selected by using the random cluster sampling method. The data collection instruments included Body Image Concern Inventory, as well as spiritual intelligence and socio-cultural patterns questionnaires. To analyze the data, Pearson correlation coefficient and multivariate regression analysis tests were run in SPSS, version 22.
  Results
  We found a negative correlation between spiritual intelligence and body image dissatisfaction. Moreover, there was a significant positive correlation between socio-cultural patterns and body image dissatisfaction (P≤0.05). In addition, both spiritual intelligence and socio -cultural patterns predicted body image dissatisfaction, yet spiritual intelligence was a stronger contributing factor.
  Conclusion
  Results showed that spiritual intelligence and socio-cultural patterns play a significant role in the anticipation of body image dissatisfaction. However, the former is a stronger predictor of body image dissatisfaction as compared to the latter. Therefore, a survey of effectiveness of spiritual intelligence training sessions to reduce body image dissatisfaction is suggested for future research.
  Keywords: Body Image, Cultural Factors, Intelligence, Social Characteristics, Spirituality
 • Marzieh Najafi, Ahmad Baseri * Pages 56-64
  Background And Objectives
  Given that the elderly population is increasing in recent years in Iran, studying their life expectancy and its related factors is necessary. So, the aim of this study was to examine the relationship between perceived social support and self-actualization with life expectancy in elderly of Tehran city.
  Materials And Methods
  This descriptive-correlational study was conducted on 200 elderly (nursing home residents and non-residents) of Tehran. The participants were selected using the convenience sampling method. Maslow self-actualization, Miller life expectancy and Norbeck perceived social support questionnaires were used for collecting data. Then, the data were analyzed by using Pearson correlation and regression analysis by the SPSS software (version 20).
  Results
  Results of this study showed that there was a significantly positive relationship between perceived social support and life expectancy, self-actualization and life expectancy, as well as self-actualization and perceived social support in the elderly of Tehran (P
  Conclusion
  Findings of this study suggest that providing suitable grounds for quality improvement, and promotion and creating perceived social support and self-actualization in the elderly can enhance their life expectancy.
  Keywords: Perceived social support, Person, Centered Therapy, Life expectancy, Aged