فهرست مطالب

روانشناسی سلامت - سال هفتم شماره 25 (بهار 1397)
 • سال هفتم شماره 25 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علمی - پژوهشی
 • علی پاکیزه، مریم بهزادفر * صفحات 7-20
  مقدمه
  شیوع چاقی در سطح جهانی در حال افزایش است. از میان عوامل مختلف تاثیر گذار، حساسیت به پاداش به عنوان یک ویژگی شخصیتی روان- بیولوژیکی که ریشه در مسیرهای دوپامینی دارد، می تواند عامل مهمی در زمینه عادات غذایی باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی حساسیت به پاداش با اضافه وزن و چاقی و بررسی نقش واسطه گری غذاخوردن هیجانی در این میان می باشد.
  روش
  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه ی دبیرستان های غیر انتفاعی شهر رشت بودند. اعضای نمونه شامل 650 دانش آموز دختر و پسر ( 400 نفر دختر و 250 نفر پسر) بوده که به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. ابزار به کار گرفته شده در این پژوهش، ترازوی اندازه گیری وزن، مقیاس حساسیت به پاداش و مقیاس غذاخوردن هیجانی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد حساسیت بالا به پاداش با اضافه وزن رابطه ی مثبت و معنادار دارد و غذا خوردن هیجانی نقش میانجیگری در رابطه ی آن دو دارد. همچنین حساسیت پایین به پاداش رابطه ی مثبت و معناداری با چاقی داشت.
  نتیجه گیری
  پژوهش تایید کننده ی نقش نظام پاداش مغز در میزان وزن می باشد.
  کلیدواژگان: چاقی، اضافه وزن، حساسیت به پاداش، غذا خوردن هیجانی
 • هیوا محمودی * صفحات 21-34
  مقدمه
  مولتیپل اسکلروزیس بر روی وضعیت جسمانی و روانی بسیاری از بیماران تاثیر بسزایی دارد. هدف از مطالعه حاضر مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده و خود- دلسوزی بین بیماران مبتلا به اسکلروز چندگانه و افراد عادی بود.
  روش
  طرح تحقیق مطالعه حاضر از نوع علی مقایسه ای بوده است. در این پژوهش تعداد 200 نفر از فرد مبتلا به اسکلروز چندگانه و 200 نفر فرد سالم به شیوه نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه های این پژوهش در سال 96-97 انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس چند وجهی حمایت اجتماعی ادراک شده و مقیاس خود- دلسوزی بود. داده ها با تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شد
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین گروه بیماران مبتلا به اسکلروز چندگانه و افراد سالم از لحاظ حمایت اجتماعی ادراک شده و خود- دلسوزی تفاوت معنادار وجود دارد،
  نتیجه گیری
  افراد مبتلا به بیماری اسکلروز چندگانه به از حمایت اجتماعی ادراک شده و خود- دلسوزی برای سازگاری بیشتر با بیماری استفاده می کنند.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی ادراک شده، خود، دلسوزی، بیماری اسکلروز متعدد
 • علی مصطفایی، حسین زارع، احمد علی پور، ولی الله فرزاد صفحات 35-55
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی مداخله شناختی مبتنی بر مدل فرانظری و فراشناخت درمانی بر میزان درد و درآمیختگی افکار در بیماران مبتلا به درد مزمن بود که به مراکز درمانی شهر بوکان مراجعه کردند و تشخیص درد مزمن در مورد آنان داده شد.
  روش
  در این پژوهش روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل به کار گرفته شد. 105 بیمار واجد ملاک های ورود با روش نمونه گیری در دسترس از بین بیماران زن مبتلا انتخاب و به طور تصادفی در گروه های آزمایش (مداخله فرانظری و فراشناخت درمانی) و گروه کنترل جایگزین شدند. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری مانکوا استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج به روشنی بیانگر اثربخشی هر دو مدل درمانی بر کاهش درد و درآمیختگی افکار مبتلایان به درد مزمن است.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاکی از آن است که فراشناخت درمانی با تمرکز و چالش بر باورهای فراشناختی و مدل فرانظری با تمرکز بر چگونگی درمان منطبق با مراحل تغییر می تواند برای ایجاد تغییر مثبت و مناسب در مبتلایان به درد مزمن، مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مداخله شناختی مبتنی بر مدل فرانظری، فراشناخت درمانی، درد، درآمیختگی افکار، بیماران مبتلا به درد مزمن
 • ماندانا نیکنام*، محمد ابراهیم مداحی، عبدالله شفیع آبادی صفحات 56-73
  مقدمه
  پژوهش حاضر اثربخشی معنادرمانی را بر کاهش ولع و پیشگیری از بازگشت زنان وابسته به مواد، بررسی می کند.
  روش
  در یک پژوهش نیمه آزمایشی 25 زن مصرف کننده مواد با تشخیص اختلال وابستگی به مواد مخدر که دوره سم زدایی را با موفقیت در مرکز درمان اجتماع مدار بانوان (TC) تهران به پایان رسانده بودند، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایشی (12نفر) و گواه (13نفر) تقسیم شدند.گروه آزمایشی به مدت 8 هفته و هر هفته یک جلسه گروهی تحت آموزش قرار گرفتند و گروه گواه در طول این مدت هیچ درمانی دریافت نکردند. آزمودنی ها توسط مقیاس پیشگیری از بازگشت گورسکی (1989) و مقیاس کاهش ولع فرانکن و همکاران (2002) و نیز آزمایش ادرار پیش از شروع درمان، تصادفی در طی درمان، پس از درمان و پس از اتمام مرحله پیگیری سه ماهه ، مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون های آماری نشان داد که در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری بین دو گروه در ولع مصرف و بازگشت به مواد وجود دارد ولی این تفاوت در مرحله پیگیری ثبات نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که معنا درمانی در کاهش ولع مصرف و پیشگیری از بازگشت به اعتیاد موثر است.
  کلیدواژگان: معنادرمانی، پیشگیری از بازگشت، ولع مصرف، وابستگی به مواد
 • جواد خلعتبری، بهنام شیرینی پارگامی*، مرضیه توکل، مرتضی ترخان صفحات 74-94
  مقدمه
  هدف این پژوهش پیش بینی علائم هشدار دهنده نقص سیستم ایمنی از طریق سبک های دلبستگی، شوخ طبعی، سبک تبیین واسترس ادراک شده با میانجیگری منبع کنترل وتیپ شخصیتی در پرستاران انجام شده است.
  روش
  این پژوهش از نوع همبستگی و پیش بینی است که در بین 281 نفر از پرستاران انجام شده است. آزمودنی ها از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب و به پرسش نامه های سبک های دلبستگی کولینز و رید، شوخ طبعی اسوباک، سبک تبیین شی یر و کارور ، منبع کنترل راتر ، استرس ادراک شده ی کوهن ، تیپ شخصیتی فریدمن و رزنمن و علائم هشدار دهنده ی سیستم ایمنی جفری مادل پاسخ دادند. داده ها با نرم افزار Amos به روش تحلیل مسیر، تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد مدل پیشنهادی برای شاخص های نام برده از برازندگی خوبی برخوردار است. سبک دلبستگی ایمن با علائم هشدار دهنده دارای همبستگی منفی (p≤0/01) و سبک دلبستگی دوسوگرا دارای همبستگی مثبت است (p≤0/01) .منبع کنترل با علائم هشداردهنده دارای همبستگی مثبت (p≤0/01) ، شوخ طبعی با علائم هشدار دهنده دارای همبستگی منفی (p≤0/01) و تیپ شخصیتی با علائم هشداردهنده دارای همبستگی مثبت (p≤0/01) است.
  نتیجه گیری
  فعالیت سیستم ایمنی بدن به صورت مستقیم یا واسطه ای از طریق ویژگی های روانشناختی و شخصیتی قابل پیش بینی است.
  کلیدواژگان: علائم هشدار دهنده ی نقص سیستم ایمنی، شاخص های روانشناختی، ویژگی های شخصیتی
 • عشرت کریمی افشار، گلناز شعبانیان، لیلا سعید تالشی، وحید توکلی * صفحات 95-105
  مقدمه
  سرطان پستان یکی از علل شایع مرگ و میر زنان در کشور ما بوده و درمانهای روانشناختی می تواند آثار روانی منفی در این بیماران را کاهش دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مداخله تنظیم هیجان بر تاب آوری و اضطراب مرگ زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد.
  روش
  طرح پژوهش از نوع پژوهش های آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل است. جامعه آماری مطالعه را زنان مبتلا به سرطان پستان تشکیل می دهند که در بهار سال 1396 به بیمارستان شهید افضلی کرمان مراجعه کردند. گروه نمونه 30 نفر از بیماران مراجعه کننده فوق بودند که به طور تصادفی به دو گروه 15 نفره کنترل و آزمایش تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت هشت جلسه تحت مداخله تنظیم هیجان قرار گرفتند و گروه کنترل در این مدت مداخله ای دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از مقیاس تاب آوری کانور و اضطراب مرگ. داده ها با استفاده از روش های آماری میانگین، انحراف استاندارد و تحلیل کواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد جلسات مداخله تنظیم هیجان به افزایش تاب آوری و کاهش اضطراب مرگ زنان مبتلا به سرطان پستان تاثیر معناداری داشته است (01/0 (p
  نتیجه گیری
  هیجانات از نظر اجتماعی مفید هستند و می توانند در انتقال احساسات به دیگران و تعامل اجتماعی سازنده باشند و نقش موثری بر تاب آوری و اضطراب مرگ زنان مبتلا به سرطان دارند.
  کلیدواژگان: مداخله تنظیم هیجان، تاب آوری، اضطراب مرگ، سرطان پستان
 • سید یونس محمدی*، کتایون رخیم زاده تهرانی صفحات 106-120
  مقدمه
  بیماری ایدز مسیر زندگی افراد مبتلا به بیماری را تغییر می دهد و باعث کاهش اعتمادبه نفس، افزایش احساس آسیب پذیری و افکار آشفته در آن ها می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی معنادرمانی بر سلامت معنوی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به بیماری ایدز شکل گرفت.
  روش
  طرح پژوهش نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زنان مبتلا به بیماری ایدز بود که در سال 1394 به کلینیک های شهر تهران مراجعه کردند که از میان آن ها 30 نفر به شکل تصادفی انتخاب شده و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی های گروه آزمایش 10 جلسه مداخله معنادرمانی را دریافت کردند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و سلامت معنوی الیسون و پالوتزین بود که در مرحله پیش آزمون و پس آزمون اجرا شدند. به منطور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیری با استفاده از نرم افزار spss20 استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد، معنا درمانی سبب افزایش کیفیت زندگی و خرده مقیاس های آن (سلامت روانی، سلامت جسمانی، سلامت اجتماعی و محیط) می شود. همچنین، معنادرمانی سلامت معنوی این زنان را در ابعاد سلامت وجودی و مذهبی نیز افزایش می دهد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، می توان استنباط کرد که معنادرمانی سبب افزایش کیفیت زندگی و سلامت معنوی در افراد مبتلا به ایدز می شود، معنویت را می توان به عنوان یک روش مقابله ای، برای ارتقاء سلامت معنوی و افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ایدز مورد استفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: معنادرمانی، سلامت معنوی، کیفیت زندگی
 • آزاده چوبفروش زاده، علی اکبر شریفی*، کبری صیادی فر صفحات 121-132
  مقدمه
  نگرانی های منطبق با سلامت با اطمینان بخشی های معمول از طرف دیگران و حتی پزشک از بین نمی رود، بلکه در طی زمان از یک بیماری به بیماری دیگر منتقل می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اضطراب سلامت در مراقبان بیماران سرطانی انجام شد.
  روش
  در یک مطالعه توصیفی، 255 نفر (153 زن و 102 مرد) از مراقبان بیماران سرطانی به صورت در دسترس به عنوان نمونه ی این پژوهش انتخاب شدند.
  یافته ها
  پایایی پرسشنامه با روش همسانی درونی، دونیمه سازی و بازآزمایی به ترتیب، 95/0، 86/0 و 63/0 محاسبه گردید. همچنین روایی همگرا پرسشنامه با افسردگی بک 74/0 به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل دو عاملی از برازش متوسط و مدل سه عاملی پیشنهادی توسط مولفان آزمون، از برازش خوبی برخوردار است،
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که پرسشنامه اضطراب سلامت از ویژگی های روان سنجی مناسبی در مراقبان بیماران سرطانی برخوردار است.
  کلیدواژگان: ویژگی های روانسنجی، پرسشنامه اضطراب سلامت، مراقبان، سرطان
 • سجاد بشرپور*، شعله امانی، محمد نریمانی، فاضله حیدری صفحات 133-145
  مقدمه
  نشانه های فیزیولوژیک استرس می تواند با تضعیف سیستم ایمنی بدن عامل مزاحمی در درمان بیماران سرطانی باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مواجهه درمانی روایتی بر بهبود شاخص های فیزیولوژیک استرس در زنان مبتلا به سرطان بود.
  روش
  این مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری را کلیه بیماران زن سرطانی تشکیل دادند که در تابستان 1395 در بخش خون و انکولوژی بیمارستان شهید مطهری فولاد شهر (اصفهان) تحت درمان بودند. 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15نفر) و کنترل (15نفر) جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون از دستگاه بیوفیدبک استفاده شد. گروه آزمایش به مدت 6 جلسه به صورت گروهی مواجهه درمانی روایتی (NET) را دریافت کردند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات پس آزمون دو گروه درمتغیرهای میزان تعریق پوست (002/0 >P )، درجه حرارت پوست (01/0 >P) ضربان قلب (001/0 >P) وجود دارد.
  نتیجه گیری
  این نتایج نشان می دهد که روش مواجهه درمانی روایتی می تواند درمان مفیدی برای کاهش علایم فیزیولوژیک استرس در بیماران سرطانی باشد.
  کلیدواژگان: مواجهه درمانی روایتی، بیوفیدبک، شاخص های فیزیولوژیک، سرطان
 • جهانگیر کرمی، محمد جواد بگیان*، خدامراد مومنی، عادله الهی صفحات 146-172
  مقدمه
  درد روانشناختی یک تجربه ذهنی است که ارزیابی منفی از خود را در بر دارد و از این رو، برای سنجش آن باید از ابزارهای خودگزارشی استفاده کرد. هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی پرسشنامه درد ذهنی بود.
  روش
  پژوهش در قالب یک طرح پژوهش همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه تشکیل می دادند. نمونه پژوهش شامل 300 نفر از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، با استفاده از نرم افزار SPSS-22 و AMOS-21 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین مولفه های درد ذهنی و اضطراب و افسردگی و راهبردهای منفی نظم جویی شناختی هیجانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (001/0≥P). همچنین بین مولفه های درد ذهنی و شفقت به خود رابطه منفی و معنی داری وجود دارد (001/0≥P). نتایج حاصل از تحلیل عامل اکتشافی 6 عامل را شناسایی کرد که در مجموع این شش عامل 40/66 درصد از واریانس درد ذهنی را تبیین می کنند. نتایج تحلیل عامل تاییدی 44 گویه را در شش عامل تایید کردند. آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه درد ذهنی 966/0 و برای عامل پوچی و بی ارزشی 952/0، عامل سردرگمی و آشفتگی هیجانی 893/0، عامل فقدان کنترل 877/0، عامل تغییرناپذیری 872/0، عامل فاصله گیری اجتماعی/ از خود بیگانگی 869/0 و عامل ترس از تنهایی 617/0 بدست آمد.
  نتیجه گیری
  نسخه فارسی پرسشنامه درد ذهنی در دانشجویان، از خصوصیات روان سنجی قابل قبولی برخوردار است و می توان از آن به عنوان ابزاری معتبر در پژوهش های روان شناختی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: پرسشنامه درد ذهنی، ساختار عاملی، ویژگی های روانسنجی، دانشجویان
|
 • Ali Pakize, Maryam Behzadfar * Pages 7-20
  Objective
  The prevalence of obesity in the world is rising. Among the various influential factors, sensitivity to rewards as a psycho-biological personality trait which is rooted in dopamine pathways can be a major contributor to food habits. The aim of this study was to examine the relationship between sensitivity to reward with overweight and obesity and also the mediating role of emotional eating in their relationship.
  Method
  the research method is descriptive correlation type. The research Statistical Society have consisted of all high schools the city of Rasht. The sample have consisted of 650 students (400 girls and 250 boys) that selected with clustered sampling and were asked to complete sensitivity to reward and emotional eating scales and also used the balance for measurement of weight. To investigate the hypothesis, regression was used.
  Results
  The results showed the relationship between high sensitivity to reward with overweight is significantly positive and emotional eating have a mediating role in their relationship. Also, the relation between low sensitivity to reward with obesity is significantly positive.
  Conclusion
  The results of this research confirmed the role of the brain's reward system in the body weight
  Keywords: Obesity, Overweight, Sensivity to reward, Emotional eating
 • Hiva Mahmoodi * Pages 21-34
  Objective
  Multiple sclerosis affects the physical and psychological state of many patients. The purpose of this study was to compare perceived social support and self-compassion among patients with multiple sclerosis and normal people.
  Method
  The present study was a causal-comparative study. In this study, 200 individuals with multiple sclerosis and 200 healthy individuals were selected by sampling method as a sample of this study in the years 1396-97. The research tools included perceived social support scale and self-compassion scale. Data were analyzed by multivariate analysis of variance.
  Results
  The results showed that there is a significant difference between the group of patients with multiple sclerosis and healthy people in terms of perceived social support and self-compassion.
  Conclusion
  People with multiple sclerosis uses perceived social support and self-compassion for more adaptation to disease.
  Keywords: Perceived social support, self-compassion, multiple sclerosis
 • Ali Mostafaie *, Hosein Zare, Ahmad Alipour, Vali Allah Farzad Pages 35-55
  Objective
  The aim of this study was to Compare the effectiveness of cognitive therapy Based on meta-theoretical models and meta-cognitive therapy on amount pain and Thoughts Fusion in patients suffering from chronic pain in broken who were referred to medical centers in broken and diagnosis of chronic pain.
  Method
  In this semi-experimental study with pretest-posttest control group design was used.105 people who were given a diagnosis of about them, were assigned to two experimental and control groups.this study was used to analyze the data from the test MANCOVA.
  Results
  Results showed that meta-cognitive therapy and cognitive therapy Based on meta-theoretical models in reducing amount pain and Thoughts Fusion In patients suffering from chronic pain were significantly effective.
  Conclusion
  The results revealed that meta-cognitive therapy focuses on the challenge and cognitive therapy Based on meta-theoretical models focuses on the change process to create positive change and appropriate in patients with chronic pain used.
  Keywords: Cognitive Therapy Based Transtheoretical model, metacognition therapy, Pain, Thoughts Fusion, patients suffering from chronic pain
 • Mandana Niknam *, M.Ebrahim Madahi, Abdollah Shafiabadi Pages 56-73
  Objective
  The present study examined the effect of Logotherapy in relapse prevention and craving in females with substance dependency.
  Method
  In a semi-experimental study, 30 women with the diagnosis of substance dependency who successfully detoxified in Tehran therapeutic community of women Center were divided into two experimental group (12 subjects) and control group (13subjects) selected convenience sampling method. The experimental group received 8 sessions of Logotherapy, each session in a week, while the control group did not receive any training at the same time. All subjects were assessed through Gorsciʼs (1987) relapse prevention scale and Franken and colleagesʼ (2002) craving reduction scale and morphine test before treatment, randomly during the treatment, after treatment and after 3 months follow up. Data were analyzed via repeated measures ANOVA.
  Results
  Results of multivariate and univariate covariance analysis showed that there is a significant difference between experimental and control groups in relapse prevention and craving in the post and follow up tests. Study results also showed that there is a significant difference between two groups regard to relapse.
  Conclusion
  The results indicated that Logotherapy is effective in relapse prevention and craving reduction in females with substance dependency.
  Keywords: Logo therapy, relapse prevention, craving, substance dependency, addicted women
 • Javad Khalatbari, Behnam Shirini Pargami *, Marzie Tavakol, Morteza Tarkhan Pages 74-94
  Objective
  This research was conducted to study The forecast of the warning signs of immune deficiency through attachment style, sense of humor, explanatory style and perceived stress with locus of control mediation and personality type in nurses.
  Method
  This research is correlational and forecasts that was performed among 281 in nurses. The subjects were selected through cluster sampling and they all answered Collins and Read attachment style questionnaire, Svebak sense of humor questionnaire, Scheier andCarver explanatory style questionnaire, Rotter locus of control questionnaire, Cohen perceived stress Scale, Friedman & Rosenman personality type questionnaire and Jeffrey Modell warning signs of immune deficiency questionnaire. The obtained data were analyzed by Amos software through path analysis.
  Results
  The results showed that the proposed model is very convenient for mentioned indicators. Secure attachment style whit warning signs are negatively correlated (p≤0/01), and ambivalent attachment style is positively correlated (p≤0/01). Locus of control with warning signs are positively correlated (p≤0/01), humor with warning signs are negatively correlated (p≤0/01) and personality type with warning signs are positively correlated (p≤0/01).
  Conclusion
  The activity of the immune system can be predicted directly or indirectly through psychological and personality traits.
  Keywords: warning signs of immune deficiency, Psychological Indicators, personality Characteristics
 • Eshrat Karimi Afshar, Golnaz Shabanian, Leila Saed Taleshi, Vahid Manzari Tavakoli * Pages 95-105
  Objective
  Breast cancer is one of the common causes of fatalities in our country and psychological treatment can reduce the negative psychological effects in these patients. The purpose of this study was to investigate the effect of emotional regulation intervention on the survival and anxiety of women with breast cancer.
  Method
  The research design is a pre-test, post-test, and experimental group. The statistical population of the study consisted of women with breast cancer who referred to Shahid Afzali Hospital in spring of 2012. The experimental group consisted of 30 patients who were randomly divided into two groups of 15 subjects. The experimental group received 8 sessions of emotional regulation intervention and the control group did not receive intervention during this period. The research tools were the convergent vibrational scale and death anxiety. Data were analyzed using statistical methods such as mean, standard deviation and multivariate covariance analysis.
  Result
  The results showed that emotional adjustment sessions had an important effect on increasing the survival and decreasing the anxiety of women with breast cancer (p
  Conclusion
  Emotions are socially useful and They can be effective in conveying feelings to others and building social interaction, and they can play an effective role in reducing the anxiety of women with cancer.
  Keywords: emotion regulation intervention, resilience, death anxiety, breast cancer
 • S.Younes Mohamadi *, Katayon Rahimzada Tehrani Pages 106-120
  Objective
  AIDS will change the route of life people with the disease and to cause loss of self – esteem, increased vulnerability feeling and confusion thoughts in their. This study was aimed to investigate The effectiveness of the logotherapy on the spiritual health and quality of life of women with HIV.
  Method
  The study design was experimental. The statistical society consisted of all women with AIDS in 2015 were referred to clinics in Tehran. Among them, 30 were selected by random sampling and were divided into two groups (experimental and control groups). The Experimental group received 10 sessions of logo therapy. Research instruments were The World Health Organization Quality of Life and spiritual health Questionnaires (Ellison & Palutzian) and were performed on pre-test and post-test. To analyze the data multivariate analysis of covariance was used by spss20.
  Result
  The results showed that logotherapy, improving quality of life and its subscales (Mental health, physical health, social health and the environment). Also, logotherapy increased spiritual health and its dimensions (Existential and Religious health) in women with HIV.
  Conclusion
  According to these results, it can be deduced that Logo improving quality of life and spiritual well-being in people with AIDS, and it can be used as a coping method for improving spiritual health and increasing quality of patient's lives with AIDS/HIV.
  Keywords: logo therapy, spiritual health, quality of life
 • Azadeh Choobforoushzadeh, Ali Akbar Sharifi *, Kobra Sayadifar Pages 121-132
  Objective
  Health-related concerns do not destroy with the usual reassurance from others and even the physicians but are transmitted over time from one disease to another. The purpose of this study was to investigate the psychometric properties of health anxiety inventory in caregiver of cancer patients.
  Method
  In a descriptive study, a sample of 255 people (153 women and 102 males) was selected through available sampling method from caregivers of cancer patients as samples of this study.
  Result
  The reliability of the questionnaire was calculated using the internal consistency, split- half and test-retest, respectively 0.95, 0.86 and 0.63. Also, the convergent validity of the questionnaire was 0.74 with Beck Depression Inventory. The results of confirmatory factor analysis showed that the two- factor model had moderate fitness and the three-factor model proposed by authors had a good fitness.
  Conclusion
  The results showed that health anxiety inventory has good psychometric properties in caregiver of cancer patients.
  Keywords: psychometric properties, Health anxiety Inventory, caregiver, Cancer
 • Sajjad Basharpoor *, Shole Amani, Mohammad Narimani, Fazele Heidari Pages 133-145
  Objective
  Physiological signs of stress can account to a preventive factor in the treatment of cancer by weaken the immune system. This study conducted in order to investigate the effectiveness of narrative exposure therapy on improving of stress physiological indexes in women with cancer.
  Method
  This study is a quasi-experimental study with pretest, posttest along with control group. The statistical population of this study included all female cancer patients, hospitalized in the summer of 1395 in Radiology and Oncology wards of Motahari hospital of Foolad Shahr city. The thirty person from these patients selected by purposive sampling and randomly replaced into two groups (n = 15) and control (n = 15). The biofeedback device, Manufactured by Ravan Tajhiz Company is used to collect data on the pre-test and post-test. Experimental group were received 6 sessions of 90 minutes of Narrative Exposure Therapy (NET). Collected data was analyzed by MANCOVA test using SPSS18 software.
  Result
  there were significant differences between two groups at the variables of the skin sweating (P
  Conclusion
  The results suggest that NET could be a useful treatment for reduction of the physiological symptoms of stress in cancer patients.
  Keywords: Narrative Exposure Therapy, Biofeedback, Physiological symptoms of stress, Cancer
 • Jahangir Karami, M.Javad Bagian *, Khodamorad Momeni, Adele Elahi Pages 146-172
  Objective
  mental pain is a psychological experience, including negative self-evaluation; therefore, it should be measured by self-report tools. The aim of the present study was to determine factor structure and psychometric properties of Mental Pain Scale.
  Method
  this was correlational study and its statistic population consisted all students of the University of Razi Kermanshah. The sample included 300 of these students selected via multi-stage random cluster sampling method. The data was analyzed through exploratory and confirmatory factor analysis by SPSS-22 and AMOS-21 software.
  Result
  the results showed a significant positive correlation among components of mental pain, anxiety, depression, and negative cognitive emotional regulation strategies (P≥0.001). Also, a significant positive correlation was found among components of mental pain and self-compassion (P≥0.001). The results of the exploratory factor analysis identified 6 factors, which in total, explained 66.40% of the variance in mental pain. 44 items in 6 factors were validated by confirmatory factor analysis. Cronbach’s alpha was 0.966 for the whole MPS, 0.925 for emptiness, 0.893 for emotional flooding, 0.877 for loss of control, 0.872 for irreversibility, 0.869 for self-estrangement, and 0.617 for freezing.
  Conclusion
  Persian version of Mental Pain Scale has acceptable psychometric properties among academic students and can be used as a valid tool in psychological research.
  Keywords: Mental Pain Scale, factor analysis, psychometric properties, students