فهرست مطالب

مجله عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان)
پیاپی 34 (بهار 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/03/31
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم رحمانی، محمد فولادی*، میثم احمدی صفحات 11-23
  سیر آفاقی یکی از موضوعات بسیار مهم ادبیات عرفانی است. ارزش و اهمیت این مبحث در نزد صوفیه از چنان جایگاهی برخوردار بوده که باعث شده بسیاری از صوفیه، بخشی از کتابشان را به بحث در این زمینه اختصاص دهند و به بحث درباره انگیزش های مختلف سالکان و شرایط و آداب سفر بپردازند.
  کتاب تذکره الاولیاء ازجمله کتب برجسته ای است که عطار نیشابوری آن را در ذکر حال نودوهفت تن از مشایخ صوفیه تالیف کرد. او در این کتاب در ضمن بیان احوال این مشایخ، به برخی از آداب طریقت آنان ازجمله سیر آفاقی که به انگیزه های مختلفی چون بین این مشایخ رواج داشت. وجه اشتراک همه این سفرها، با هر انگیزشی که صورت می گرفت، درنهایت دل بریدن از مالوفات جسمانی و رهایی از زندان نفس را در پی دارد و این خود برای عارفان مهم ونکته اساسی است.
  در میان این انگیزش ها برخی از انگیزش های سفر مانند سفر برای حج یا سفر برای زیارت مشایخ، در میان مشایخ صوفیه تذکره الاولیاء نسبت به سایر انگیزش ها، از بسامد بالاتری برخوردار است. بااین حال وجه مشترک این سفرها این است که با هر انگیزشی صورت گرفته، درنهایت منجر به آمادگی نفس برای سیر باطنی شده است.
  کلیدواژگان: عارفان و مشایخ صوفیه، سفر، سیر آفاقی، تذکره اولیا، عطار
 • ساسان نجفی، سعید احمدی علیایی* صفحات 24-46
  یاس و ناامیدی از رایج ترین مضامین آثار ادبی و هنری ادبیات جهان است. شعر فارسی خاصه سرودهای کلیم کاشانی از این قاعده مستثنا نیست. این پژوهش بر آن است تا از دیدگاه روانشناختی، براساس «نظریه ناامیدی افسردگی» آبرامسون و همکاران، و براساس روش تحلیلی، به تحلیل عوامل و مولفه های ناامیدی در غزلیات کلیم کاشانی بپردازد. نتایج به دست آمده نشان از آن دارد: عوامل نومیدی، در اشعار کلیم عبارتند از: 1- تجربیات تلخ و پرتشویش 2- کمبود عاطفی در زندگی کلیم که موجب بروز حس نومیدی در اشعار وی گشته است. با تامل در غزلیات کلیم کاشانی این مولفه ها دیده شد: 1-منفی نگری نسبت به خود، جهان و آینده. 2- احساس شکست. 3- نارضایتی از وضع موجود. 4- انزوا 5- مرگ دوستی 6- غم مفرط. براساس تحلیل های انجام گرفته می توان ادعا کرد که حس نومیدی در غزلیات کلیم کاشانی با دیدگاهی انسان گرا که اغلب بدون پشتوانه ی الهی است، همراه شده است و بیت هایی که مضامین توکل یا امید به رحمت الهی را داشته باشد، به ندرت دیده می شود.
  کلیدواژگان: کلیم کاشانی، روانشناسی، یاس، ناامیدی
 • هادی دینی*، میر جلیل اکرمی، محمد علی موسی زاده صفحات 47-72
  یکی از مباحث بسیار مهم در عرفان عملی، مقاماتی است که سالک باید در طریق وصول به حق، طی کند. عرفا اعتقاد دارند انسان برای رسیدن به قله رفیع معرفت، باید مراتب طریقت را به طور اکمل و اتم در وجود خود کسب کند. هدف پژوهش این است که با استفاده از برداشت های استدلالی و روش توصیفی و تحلیلی، بینش عرفا و به ویژه عطار نیشابوری به مقامات سه گانه توکل، رضا و تسلیم را مورد بررسی و مقایسه قرار دهد. در نگاه عرفا و عطار، راز جاودانگی و غلبه بر نفس اماره و رسیدن به مقام فناء فی الله و بقاء ب الله در متحلی شدن به مراتب وجودی توکل، رضا و تسلیم و سر باختن در درگاه حضرت احدیت است. در جهان بینی مکتب عرفان و عطار شباهت هایی بین این مقامات سه گانه وجود دارد. از دیدگاه آنها، مقام تسلیم از مقام توکل و رضا بالاتر است؛ چون در توکل، خواسته سالک در اولویت است، در رضا سالک خواسته الهی را اصل قرار می دهد؛ ولی در تسلیم، خواستن و خوشایند بودن برای سالک مطرح نیست؛ مقامی است که سالک از قضای الهی استقبال می کند، تسلیم مقدرات الهی می گردد و همه هستی خود را به خدا می سپارد.
  کلیدواژگان: عطار نیشابوری، مقام، عرفان، توکل، رضا، تسلیم، مثنوی
 • پیمانه زمانی*، دهباشی مهدی صفحات 73-99
  انسان موجودی کمال گرا است. بنابر این دغدغه همیشگی او نیل به کمالی حقیقی و سعادتی جاودانه است که تنها راه وصول به آن، تکیه برآراء اندیشمندان در این باب تلقی می شود. حال ارائه مصادیق حقیقی و غیر حقیقی متعدد، برای این مطلوب، گزینش مسیر صحیح را قدری صعب جلوه می دهد. در همین راستا و در این پژوهش بر آن اهتمام شده است که با استناد به ذخایر پر مغز ابن عربی، کیفیت طی طریق کمال در عوالم اخروی به تصویر کشیده شود. ابن عربی نیل به کمال را در گرو تزکیه و تهذیب نفس و پیمودن مراحل مختلف سیر و سلوک مبتنی بر علمی حقیقی و ایمانی راسخ می داند؛ به نحوی که سالک در ابتدای سلوک، معرفتی به خویش و به تبع آن به خداوند نیز ندارد و در نهایت سلوک، در ضمن دستیابی به معرفت نفس در می یابد که وجود او چیزی غیر از خدا نیست. معرفتی که ابن عربی در نظر دارد، علمی کشفی از سنخ یادآوری است که با استمداد از نیروی عشق، در نهایت به درک وحدت وجود که همان فناء فی الله است منجر می شود. از آن جا که مرگ چیزی جز انتقال از مظهریت اسم ظاهرالهی به اسم باطن او نیست، عوالم مختلف دارای اتحاد وجودی بوده به همین جهت سیر کمالی نفس با ازاله مادیات و رفع حجب و بهره مندی از رحمت واسعه الهی در قالب ارتقاء از یک اسم به اسم بالاتر صورت پذیرفته و عوامل بالا، علل معده چنین کمالی محسوب می شوند. به عبارت دیگر نفس به واسطه معدات، تحولی ذاتی به آن راه می یابد و از عالم شهادت وحس به مقام معنا سفر می کند و بر اساس استعدادی که از ناحیه معدات تحصیل کرده است معنا و صورتی را واجد می شود که از باطن ذات او پدید می آید. به این ترتیب نفس از باطن خود (که مثال یا عقل است) بهره مند شده و سیر کمالی را بر طبق عین ثابت خود تا بی نهایت می پیماید. لازم به ذکر است روش به کار گرفته شده در این مقاله توصیفی -تحلیلی است.
  کلیدواژگان: ابن عربی، کمال انسان، نفس، شهود، عوالم اخروی
 • مرتضی جعفری*، فرح نیازکار، ولی الله اسماعیل پور صفحات 100-128
  مساله «جبر و اختیار» یا «حریت اراده» در عرض موضوعاتی دیگر چون امامت، خیر و شر، تشبیه و تنزیه و علم خداوند، یکی از مضامین پر بسامدی است که در حوزه کلام، فلسفه و عرفان اسلامی پیوسته مورد توجه متکلمان، فیلسوفان و عارفان بزرگ اسلامی بوده است؛ چنانکه عین القضات همدانی، از عارفان بزرگ مکتب خسروانی، این مفهوم را در متون منثور عرفانی فارسی، در دو حوزه عاشقانه و کلامی- فلسفی مورد بررسی قرار داده و در حوزه عشق، به جبر مطلق عاشقانه - عارفانه و در حوزه کلامی- فلسفی، به هر سه مساله جبر، اختیار و «امر بین الامرین» ملتزم شده و از این رو، دیدگاه او در این خصوص، به نظریه شیعه و معتزله نزدیک تر از نظریه اشاعره شده است.
  کلیدواژگان: جبر و اختیار، اراده، عرفان، کلام، فلسفه، عین القضات
 • هادی عدالت پور* صفحات 129-148
  روشنفکری سبب ظهور مذاهب و مکاتبی شد که به بشری کردن امور سخت پایبند بودند؛ به گونه ای که احکام انسانی را به جای احکام الهی قرار می دادند و تفسیر تازه ای از دین ارائه می کردند و روشنفکران در آن با ذهن فاعلی خویش، عمل روشنفکری را درمورد دین انجام می دادند. بررسی برخی از جریانهای تصوف نشان می دهند که آنچه به عنوان جریان روشنفکری غربی و روشنفکری دینی معاصر می شناسیم، قبل از غرب و ایران معاصر، در تصوف و سرزمینهای اسلامی وجود داشته است. جریاناتی با همان منشاات، انگیزه ها و اهداف که باید آنها را جریان روشنفکری صوفیه نامید. .نیکلسون، تصوف را دین شخصی با خدای شخصی می داند. بسیاری از تاویلات و برداشتهای ذوقی و خلاقانه از دین، پیدایش فرقه هایی نظیر ملامتیه، قلندریه و اباحتیه، شطحیات صوفیه و ادعاهای مطرح شده در آنها، جدال صوفیه با فقها و تلاش برای ایجاد مکتبی با نظام فکری و اجتماعی مستقل و...را می توان در قالب جریان روشنفکری صوفیه جای داد و توجیه کرد. در این مقاله فرض بر این است که برخی از مولفه ها و جریان های روشنفکری را می توان در میان صوفیه جستجو کرد و هدف ما در این مقاله تطبیق این مولفه ها و جریان ها با برخی از مولفه ها و جریان ها در تصوف است
  کلیدواژگان: روشنفکری، دین، تصوف
 • امیر پارسافر، سیاوش مرادی* صفحات 149-175
  از زمانی که شعر زبان گویای عرفان گردید جنبه رمزگونگی نیز با آن ملازم شد. شمس مغربی که از پیروان مکتب ابن عربی(محی الدین) است، گرایش های عارفانه و صوفیانه ای درشاعری به این جنبه دارد و در این راه به تاسی از مراد خود مفاهیم و مضامین عالی تصوف را به صورت سمبلیک بیان کرده است.یکی از شیوه های زبان نمادین شعر عرفانی که در کلام شمس مغربی و بسیاری از شاعران عارف مشهود است کاربرد پدیده های طبیعی: دریا، باران، چشمه و... درهیات نماد و رمز عرفانی است. شمس با رویکردی عرفانی دست به نمادسازی زده و غالبا در خدمت مفهوم وحدت وجود و مقولات مرتبط با آن به کار گرفته است. هدف این پژوهش نیزشناسایی نماد های طبیعی اشعار مغربی که در این حوزه وارد است می باشد.
  کلیدواژگان: عرفان، رمز، نماد، شمس مغربی، دریا
 • عباس جباری مقدم، احمدرضا یزدانی مقدم* صفحات 176-197
  این مقاله پردازشی تحلیلی رمزگشایانه از شخصیت های دز هوش رباست. مقاله ابتدا رای و نظر دیگران را در باب شخصیت های دز هوش ربا پی جویی کرده و در صورت اقتضا به انتقاد پرداخته است، بعد در چارچوب فکری مولانا به تاویل های دیگر دست یازیده و آنها را به اشعار مولانا و سخن دیگران مستند ساخته است. مقاله از این همه سعی و تلاش بنا دارد مخاطب را به این جهت سمت و سو دهد که در پس شخصیت های داستان های مولانا می توان به لایه های اندیشه ای گوناگون دست یافت، بی آنکه از افق فکر مولانا به دور باشد.
  کلیدواژگان: مولوی، مثنوی، رمزگشایی، داستان دز هوش ربا
|
 • Maryam Rahmani, Mohammad Foladi *, Meisam Ahmadi Pages 11-23
  Objective voyage is one of the most important issues of mystical literature. The value and importance of this topic has been such a place in Sofia Which has led many Sufis to devote part of their book to discussion in this field And discuss the various motivations of travel planners and travel terms and conditions This book is one of the most prominent books that Attar Nishabouri has written about hundreds of Sufi elders. In this book, along with the expressions of these mosques, he mentions some of their traditions, including the course of the journey that has been used for various motivations between these Mashhad Some of the motivations of travel, such as the trip for pilgrimage to the Hajj or the pilgrimage, are more frequent among the elders of Sufi Tazkera al-oulia than other motivations However, the common theme of these trips is that with any motivation, it eventually leads to self-esteem for esoteric evolution In this essay, we try to examine the motives of these elders in the Old Testament, as well as the evidence in this regard.
  Keywords: Sufi mystics, elders, journey, garrison, altar, attar
 • Sasan Najafi Mr, Saeed Ahmadi Oliaei * Pages 24-46
  Hopelessness is one of the most prevalent themes in the artistic and literality works. There is that in Iranian literature as well. This paper aims, analyzes factors and components of expressions of despair in the lyrics Kalim Kashani, through a Psychological approach, which has been theorized by Abramson, Metalsky and Alloy, d has been named “Hopelessness theory of depression”. The results show: factors of disappointment on the Kalim‟s lyrics: 1. bitter experiences of anxiety 2. Lack of emotional life that has caused a sense of desperation in his poems. Considering on the lyrics Kalim Kashani were these Disappointment components: 1-negativity of self, the world and the future. 2. The sense of failure. 3. dissatisfaction with the status quo. 4.Isolation 5. Death friendship 6.extreme sadness. Based on the performed analysis can be claimed; sense of desperation on the lyrics has a humanist perspective, without divine backing. Rows with themes of trust and hope in God's mercy, they are rarely seen.
  Keywords: Kalim Kashani, psychology, disappointment
 • Hadi Dini *, Mir Jalil Akrami, Mohammad Ali Mousazadeh Pages 47-72
  One of the most important topics in practical mysticism is the positions that the seeker has to go through in order to get right. The mystics believe that in order to attain the highest level of knowledge, one has to attain the degree of perfectly and universality. The purpose of the research is to examine the mystics and especially Attar Neishabouri's views on the triple positions of Trust, Satisfaction, and Surrender, using the arguments and descriptive and analytical methods. In the insight of the mystics and Attar, the secret of immortality and the overcoming of the ego and reaching the position of mortality in Allah and the survival with Allah in the embellish to the Existential levels of the Trust, Satisfaction and Surrender and losing in the door of the Holy Allah. In the worldview of the mysticism sect and Attar there are similarities between these three positions. From their point of view, the surrendering position is higher of Trust and Satisfaction; because in Trust, seeker request is a priority, in Satisfaction the will of God as the principle; but in Surrender the desire and the pleasure are not raised for the seeker; is the status that seeker welcomes the divine judgment, he surrenders to divine destinies, and gives all his life to God.
  Keywords: Attar Neishabouri, Position, mysticism, Trust, Satisfaction, Surrender, Masnavi
 • Peyman Zamani *, Mehdi Dehbashi Pages 73-99
  Human being is perfectionist and resourceful. Therefore, his constant concern is the achievement of true perfection and eternal prosperity, the only way to achieve it is to rely on the scholars in this regard. Presenting numerous real and non-realistic examples, for this desirable, will make the choice of the right path and the secure way somewhat clear. In this regard, this paper focuses on this Referring to Ibn Arabi's full-blooded reservoirs, quality is represented through perfection in all the realms. Ibn Arabi regards Nile as the perfection of cultivation and self-denigration and the pursuit of different stages of truth based on true knowledge and faith, so that at the beginning of the journey, the pathologist does not have knowledge of himself and, consequently, of God, and ultimately conduct, In addition to gaining knowledge of the soul, he finds that his existence is nothing other than God. The knowledge that Ibn Arabi regards as a perspective is a discovery of a kind of reminder that by resorting to the power of love, it ultimately leads to an understanding of the unity of existence, which is the death of God. Since death is nothing more than a transference from the self-referring to the name of the verse, it does not exist in the name of its intrinsic, different realms have an existential unity. Therefore, the perfection of the soul with the forfeiture of materiality and the removal of the veil and the enjoyment of the divine mercy in the form of promotion from a name to The above name is taken and the above mentioned factors are the causes of stomach of such perfection. In other words, the soul travels through intrinsic modifications through the means of it and travels from the world of martyrdom and wisdom to the point of meaning and, according to the talent that it has acquired from the field of nature, has the meaning and the essence of which originates from the essence of its essence. Thus, the soul feeds from its inner (which is an example or reason), and completes the perfection as infinitely as its constant. It should be noted that the research method in this thesis is descriptive-analytical.
  Keywords: Enthusiasm, Human perfection, Ibn Arabi, soul, Intuitin
 • Morteza Jafari Dr *, Farah Niazkar, Valiallah Esmaeilpour Pages 100-128
  Determinism and Freewill” along with such subjects like: Imamate, wellness and badness, good and evil, simile and transcendent and knowledge of God, is one of the high frequency concepts in theology, philosophy and Islamic mysticism that were assigned comprehensive research. So, this problematic subject is one of the oldest and the most disputable topics that direct theologians, philosophers and great Islamic mystics‟ attention to it over the ages.
  So, for significance and the extent of “determinism and freewill” and also unknown dimensions of it, the authors try to study „Eyn al-Ghozzat‟s viewpoint - one of the great Islamic mystics of Khosravani‟s school- about “determinism and freewill” from two dimensions: love and theological-philosophical, in mystical Farsi prose texts. Also figures on to answer this question that in his viewpoint, if the man is in the core of determinism or in the domain of freewill?
  Outcome of this research shows that „Eyn al-Ghozzat in love believes to absolute amorous- mystical determinism, and in mystical-philosophical viewpoint believes to all three subjects: determinism, freewill and “Amron Bein al-Amrain” (mediocrity, so- so). Hence, his viewpoint is closer to the theory of Mutazeleh than Ashaareh.
  Keywords: Determinism, Freewill, will, mysticism, theology, philosophy, Eyn al Ghozzat
 • Hadi Edalatpoor * Pages 129-148
  Intellectual cause appearance of religions and schools that severely adhere to human-outing affairs. In a way that put human laws instead divine laws and present new comment of religion and intellectuals do action of intellection in it by theirs mind agent about religion. Surveying some of circulations of Sufism represents that we recognize as western intellectual and contemporary religious intellectual, has been commen, before west and contemporary Iran, in Sufism and Islamic lands. Circulations with the same origins, causes and goals that we name intellectual circulation of Sufism. Nicholson names Sufism personal religion with personal god. Some of chimerical interpretations of religion, appearance of factions such as: mlamtyh, quandary and abahtyh, shathyat of Sufis and considered claims in those, controversying Sufis with jurisconsults and effort for creating school with independent system of thought and … are formed in this circulation. In this paper, it is assumed that some of the components and intellectual currents can be searched in Sufism, and our goal in this article is to adapt these components and flows to some of the components and currents in Sufism.
  Keywords: intellectual, religion, Sufism
 • Amir Parsafar, Siavash Moradi * Pages 149-175
  Since poetry has become the medium for mysticism, an element of mystery has also been added to it. Shams Maghrebi, as one of the followers of Ibn Arabi's school of thought, has special mystical and monastic conceptions towards this aspect of poetry. Thus, he expresses grand mystical ideas symbolically and following his great mentor. One of the aspects of the symbolic language of mystical poetry as seen in the poems of Shams Maghrebi and other mystical poets, is the use of natural elements such as sea, rain, stream, etc. Such natural elements appear as symbols and mystical codes. Shams through a mystical approach has applicated symbolization and frequently has applied in the service of unitism and other related categorioes of it. The goal of this research is also recognizing natural symbols of Mqrebi poems which is subset of this field.
  Keywords: theosophy, mysticism, symbol, Shamse Maghrebi. see
 • Abbas Jabari Moghadam, Ahmadreza Yazdanimoghaddam * Pages 176-197
  This paper is an analytical-decoding process from one of the characters in Hushroba Dez story. At first, the paper investigates ideas and comments about the characters in Hushroba Doz and criticizes if necessary. Then, it deals with other interpretations based on Rumi's intellectual framework and cites them to Rumi's poems and others. The paper tries to lead the addressee towards the fact that behind the characters of Rumi's stories, we can find different layers of thoughts without distracting from Rumi's thoughts.
  Keywords: Rumi, Masnavi, Decoding, the story, Dose of Intelligence