فهرست مطالب

پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی - سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 41، بهار 1397)
 • سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 41، بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/04
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حیدر سهرابی * صفحات 1-26
  مقدمه
  در قرآن کریم امنیت پایدار به معنای تحقق همه مولفه های داخلی و خارجی ثبات در جامعه است. در این کتاب آسمانی به نحو گسترده ای به موضوع امنیت پایدار پرداخته شده، و در آیه های متعدد درباره این مقوله توصیه های راهبردی ارائه شده است. بنابراین، پرسش اصلی این پژوهش پیرامون مولفه های امنیت پایدار در قرآن کریم می باشد.
  روش
  مقاله حاضر با رویکرد کیفی و به روش رویش نظریه ها تدوین گردید. به منظور طراحی الگوی مبنایی امنیت پایدار با تاکید بر قرآن کریم، از روش تحلیل محتوای کیفی و تفسیر داده های متنی استفاده کردیم. ادبیات تحقیق را به وسیله نرم افزارهای قرآنی و حدیثی، نهج البلاغه، کتاب های تفسیری شیعه و اهل سنت و مقاله های مرتبط مطالعه کردیم. برای مدیریت منابع مطالعه شده و سازماندهی اطلاعات گردآوری شده از نرم افزار سیتاوی و برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از نرم افزار مکس کیودا استفاده نمودیم. در فرایند تولید نظریه زمینه ای کد گذاری باز، کد گذاری محوری و کد گذاری انتخابی انجام دادیم.
  یافته ها
  مفهوم امنیت در قرآن کریم شامل مواردی از قبیل امنیت سرزمین، امنیت راه ها، ایمنی از آسیب دشمن و... است. با عنایت به اینکه امنیت پایدار پیوستاری گسترده در تمامی حوزه های داخلی، خارجی، اعتقادی و عملی است؛ قرآن کریم مولفه هایی از قبیل ولایت پذیری، وحدت، حفظ اسرار نظام، اقتدار حاکم، قاطعیت در مجازات اخلال گران، توان بازدارندگی در برابر تهدید خارجی و پاسخ قاطع به تجاوز دشمن را عامل پایداری امنیت معرفی می کند.
  نتیجه گیری
  قرآن کریم نسبت به مفهوم امنیت در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نگاهی جهانشمول دارد، که در آن مصالح نوع بشر تامین می شود. در این نگاه، امنیت پایدار همواره با اقتدار، وحدت، انسجام و استحکام جامعه اسلامی در ابعاد داخلی و خارجی ارتباط دارد. بنابراین هرگونه نابسامانی و ناامنی در یک بعد، ابعاد دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد و پایداری امنیت را از بین می برد.
  کلیدواژگان: امنیت پایدار، امنیت داخلی، امنیت خارجی، تهدیدهای امنیتی، قرآن کریم
 • علی رجبلو، صغری قلیزاده *، خدیجه سفیری صفحات 27-52
  مقدمه
  احساس امنیت اجتماعی در عصر جهانی شدن اطلاعات به عنوان یکی از ویژگی های بارز عصر جدید، در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی به خصوص در استفاده از شبکه های مجازی بر تمامی حوزه های فعالیت بشری تاثیری شگرف گذاشته است. شبکه های مجازی به عنوان موجی که هیچ فضا و تمدنی یارای مقابله و مقاومت در برابر آن را ندارد؛ امنیت اجتماعی جوامع را به چالش کشیده و عدم امنیت را در پی آورده است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اعتماد بین شخصی با میزان احساس امنیت اجتماعی در شبکه های اجتماعی مجازی در میان دانشجویان است.
  روش
  این پژوهش با روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته طراحی و اجراشده است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دختر دانشگاه شهید بهشتی و الزهرا (س) است که به تعداد 18097 میباشند و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 376 نفر تعیین گردید.
  یافته ها
  یافته های تحقیق نشان داد که میزان احساس امنیت اجتماعی در شبکه های مجازی در حد متوسط به پایین میباشد. همچنین میان اعتماد بین شخصی با میزان احساس امنیت اجتماعی در شبکه های مجازی رابطه مستقیم متوسطی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان میدهد که 3/20 درصد از تغییرات متغیر میزان احساس امنیت اجتماعی در شبکه های اجتماعی مجازی توسط متغیر اعتماد بین شخصی تبیین شده است.
  نتیجه گیری
  هراندازه اعتماد بین شخصی دانشجویان در شبکه های اجتماعی مجازی بالاتر باشد، به همان اندازه احساس امنیت بیشتری را تجربه خواهد کرد. در غیر این صورت، عدم احساس امنیت بر آن ها مستولی می شود.
  کلیدواژگان: احساس امنیت اجتماعی، شبکه های اجتماعی مجازی، اعتماد بین شخصی، دانشجویان
 • ابراهیم داودی، عبدالله هندیانی *، اسماعیل احمدی مقدم، یوسف محمدی مقدم، داود دعاگویان صفحات 53-74
  مقدمه
  مولفه های جمع آوری اطلاعات از ابزارهای اساسی و پشتوانه های مهم در برنامه های پیشگیری انتظامی از جرم در جامعه اطلاعاتی امروز است. هدف این پژوهش شناسایی مولفه های جمع آوری اطلاعات در پیشگیری انتظامی از جرم است.
  روش
  این پژوهش در زمره پژوهش های کیفی است که به روش تحلیل مضمون انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه های کیفی نیمه ساختاریافته بود و مشارکت کنندگان شامل خبرگان درون و برون سازمانی بودند. تعداد مشارکت کنندگان در فرایند پژوهش براساس اصل اشباع نظری تعیین شد و با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، اطلاعات گردآوری شده تبدیل به متن شدند؛ سپس با استفاده از نرم افزار «مکس کیودا» و بهره گیری از شیوه کدگذاری داده های متنی تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد.
  یافته ها
  مولفه های جمع آوری اطلاعات در پیشگیری انتظامی از جرم، در قالب 2 مضمون اصلی و 16مضمون فرعی دسته بندی شد. مولفه درون سازمانی به عنوان مضمون اصلی اول و مولفه های اطلاعات محیط مجرمانه (اعم از نقاط جرم خیز، جرایم سازمان یافته، اغتشاش ها، اماکن پرسرقت و اطلاعات جغرافیایی)، رصد رسانه ها و فضای مجازی و... ازجمله مهم ترین مضمون های فرعی این مولفه به دست آمد. همچنین مولفه برون سازمانی به عنوان مضمون اصلی دوم و مولفه های اطلاعات بزهکاران (اعم از اطلاعات مجرمان سابقه دار (شیوه ها و شگردها، مرخصی یا فرار مجرمان سابقه دار، شنود مکالمات، کنترل مجرمان)، اطلاعات بزه دیدگان، سامانه های اطلاعاتی یکپارچه جرایم (شامل تجهیزات فنی اپتیکی و الکترونیکی و... به عنوان مضمون های فرعی مولفه اصلی دوم به دست آمد.
  نتیجه گیری
  مولفه های شناسایی شده جمع آوری اطلاعات در دو حوزه درون سازمانی و برون سازمانی، شناخت مناسبی را در خصوص وضعیت محیط در اختیار فرماندهان و مدیران حوزه پیشگیری انتظامی از جرم و همچنین سایر فرماندهان مرتبط قرار می دهد تا با در نظر گرفتن آنها، اهداف و برنامه های خود را واقع بینانه تر ساماندهی کنند تا دستیابی به اهداف امکان پذیر شود.
  کلیدواژگان: جمع آوری اطلاعات، مولفه های جمع آوری اطلاعات، پیشگیری از جرم، پیشگیری انتظامی از جرم، تحلیل مضمون
 • مریم فرج پور *، احمد ایزدی، نورمحمد رضایی صفحات 75-100
  مقدمه
  موضوع احساس امنیت پدیده ای چندبعدی است و عوامل مختلفی با آن در ارتباط اند. در هر جامعه سازمانهایی در حفظ امنیت دخیل هستند؛ این سازمان که در کشور ما به عنوان «پلیس و قوای انتظامی» خوانده میشود، حفظ آسایش و امنیت عمومی را محور و اساس فعالیت های خود قرار داده و بر آن است تا با عملکرد بهینه در حوزه مسئولیت های خود، امنیت عمومی را در جامعه برقرار سازد. در این راستا هدف از مقاله حاضر بررسی عملکرد پلیس بر میزان احساس امنیت عمومی شهروندان میباشد.
  روش
  پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربری و از نظر روش پیمایشی است. جامعه مورد بررسی شامل تمامی شهروندان شهر شیراز می باشد که بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 384 نفر را انتخاب نموده. ابزار گردآوری پرسشنامه بوده که با استفاده از نرم افزار SPSS در دو سطح توصیف و تحلیل (رگرسیون تک متغیره) مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش گویای آن است که اکثر پاسخگویان عملکرد پلیس در سطح شهر شیراز را متوسط ارزیابی نموده اند و همچنین بین عملکرد پلیس و احساس امنیت عمومی و ابعاد آن (احساس امنیت جانی، مالی، فردی، اجتماعی و شغلی) رابطهای مثبت و معنادار وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نقش نظارتی پلیس در کنترل و مهار جرایم غیرقابل انکار است و باید نسبت به گزارشها و دل نگرانی های شهروندان برای بستن اماکن مشکوک، فروش و توزیع مواد مخدر و یا جمع آوری افراد معتاد و مزاحم، اقدام به موقع و مناسب انجام دهد.
  کلیدواژگان: عملکرد پلیس، امنیت، احساس امنیت، ناجا
 • خدر فرجی راد *، حسن صمدزاده، حمیدرضا تقی پور، نادر کوهی صفحات 101-128
  مقدمه
  قاچاق کالا همواره برای تمام دوره های اقتصادی یک مشکل برای پیشرفت یک اقتصاد سالم بوده است؛ از این رو، مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا امری حیاتی می باشد. در ایران هر ساله مقادیر بسیار وسیعی از کالاهای خارجی به صورت قاچاق وارد و گروهی از کالاهای باارزش همچون بنزین به صورت قاچاق از کشور خارج می شود. در این بین، عوامل نهادی نقش قابل توجهی در پیشگیری و یا تسهیل قاچاق کالا دارند؛ امری که در ایران کمتر به آن پرداخته شده است. لذا پژوهش حاضر تلاش دارد به شناسایی و تحلیل بسترهای نهادی قاچاق کالا بپردازد.
  روش
  برای دستیابی به هدف بالا، در پژوهش حاضر از روش کیفی استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته های به دست آمده نشان می دهد نارسائی های سازمانی شامل نظارت ضعیف سازمان های مسئول در ارتباط با قاچاق کالا، عدم همکاری و هماهنگی سازمان های مسئول باهم و نبود یک پایگاه مشترک و یکپارچه آمار و اطلاعات مرتبط با قاچاق کالا برای کلیه سازمان ها و نارسائی های قانونی شامل ضعف در ضمانت اجرایی قوانین و مقررات مرتبط با قاچاق کالا و وجود خلاء های قانونی در خصوص اختیارات و وظایف سازمان های مسئول، مهم ترین نارسائی هایی نهادی قاچاق کالا در کشور هستند.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد قوانین نتوانسته اند به عنوان بسترساز برنامه ها و اقدامات مداخله گرانه در مبارزه با قاچاق عمل نمایند. همچنین اگرچه انتظار می رود قوانین بتوانند به عنوان تسهیل گر عمل نمایند، اما در واقعیت چنین مهمی تحقق نیافته است. همچنین نتایج نشان داد که تقسیم وظیفه مبارزه با قاچاق کالا بین سازمان ها و نهادهای مختلف، فقدان ساز و کار هماهنگ سازی بین نهادها و سازمان های مسئول مبارزه با قاچاق کالا، مشارکت ندادن جامعه و بخش خصوصی که به نحوی می توانند در مبارزه با قاچاق کالا تاثیرگذار باشند، نبود برنامه یکپارچه و هماهنگ در مبارزه با قاچاق کالا، تعیین نهادهای متعدد برای برخی امور، عدم توجه کافی به تقسیم و امکانات برخی نهادها، تعدد مراجع رسیدگی در طول یکدیگر از جمله دلایل اساسی شکل گیری مشکلات و مسائل سازمانی برای مبارزه با قاچاق کالا هستند.
  کلیدواژگان: قاچاق کالا، نهادگرایی، قوانین و مقررات، سازمان
 • نیک بخش حبیبی * صفحات 129-156
  مقدمه
  از مهم ترین حوزه های تاثیرگذار در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، حوزه دفاعی- امنیتی نظام ملی میباشد. به گونه ای که شکل گیری این الگو بدون توجه به مولفه های این حوزه سبب ناکارآمدی معرفتی در این الگو خواهد شد. هدف اصلی پژوهش شناسایی مولفه های اثربخشی در حوزه دفاع و امنیت ملی متناسب با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت ملی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
  روش
  محقق تلاش کرده تا با «روش داده بنیاد» در قرآن و قانون اساسی به کشف مولفه های دفاعی- امنیتی سازگار با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بپردازد و در این زمینه نظریه ارائه نماید.
  یافته ها
  بر اساس یافته های پژوهش پدیده محوری فرایند دفاع و امنیت ملی سازگار با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت شامل حفظ اقتدار همه جانبه نظام ملی اسلامی (حاکمیت صالحان)‏ که به کمک راهبردهای دفاع همه جانبه مردمی، نفی سلطه و حفظ روابط صلح‏، آمادگی رزمی و توسعه نظامی امنیتی، اعمال اقتدار امنیتی و تعهد برادرانه‏ ‏ و حمایت‏ بی دریغ از مستضعفان‏ جهان می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده بیانگر آن است که فرایند دفاع و امنیت ملی با پیامدهایی از قبیل حفظ کرامت‏ انسانی، ایمان، آرامش، رفاه و امنیت اجتماعی، استقلال‏ همه جانبه، رشد فضایل‏ اخلاقی، محو ‏استبداد و خودکامگی، آزادی، استقلال، وحدت‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور همراه است.
  کلیدواژگان: الگوی اسلامی ایرانی، نظریه دفاعی- امنیتی، دفاع همه جانبه مردمی، نظریه داده بنیاد
 • حسین اشتری فرد *، سید رضا صالحی امیری، محمدرضا شهریاری صفحات 157-184
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی سبک زندگی ایرانی- اسلامی شهروندان تهرانی است. به منظور انجام پژوهش با20 نفر از اساتید و مدیران فرهنگی کشور مصاحبه و در نهایت، با استفاده از روش گرند تئوری به تحلیل متون دینی و جمع آوری نظام مند داده ها پراخته شد. از نظر خبرگان علمی و مدیران فرهنگی کشور شاخص های مختلفی برای سبک زندگی ایرانی- اسلامی مطرح می باشد که اطلاعات به دست آمده از مصاحبه در 8 مضمون (عبادی، باید و نبایدهای شرعی، نظام اخلاقی، تفکر و علم دفاعی و امنیتی، اعتقاد به ایمان و عمل صالح، خانواده و مالی، اجتماعی و سلامت و باورهای منطبق بر مذهب) دسته بندی گردید. علاوه بر این، پس از جمع آوری و کدگذاری داده های خام، یافته ها و پاسخ مخاطبین در قالب سه محور اصلی: 1- سبک زندگی در بعد عبادی 2- سبک زندگی در بعد فردی و خانوادگی 3- سبک زندگی در بعد اخلاقی و اجتماعی(نظام اخلاقی) دسته بندی شد. در بخش دوم پژوهش با استفاده از نظریه داده بنیاد به مطالعه و بررسی منابع مکتوب از جمله قرآن کریم، نهج البلاغه و میزان الحکمه، دیدگاه ها و گفتارهای بزرگان دین و دیدگاه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی پرداخته شد. برای بررسی میزان اثرپذیری و اثرگذاری هر یک از مولفه ها ابتدا روابط بین مولفه ها و شاخص ها تعیین و در نهایت، در نگاه سیستمی روابط تمام اجزاء بر یکدیگر تعیین و بدین سان الگوی سبک زندگی ایرانی - اسلامی شهروندان شهر تهران با تاکید بر عوامل، مولفه ها و شاخص های آن تدوین شد.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، سبک زندگی ایرانی- اسلامی، الگوی سبک زندگی، شهروندان
|
 • Heydar Sohrabi * Pages 1-26
  Introduction
  In the Holy Qur'an, sustainable security means the fulfillment of all internal and external components of stability in society. This book deals extensively with the issue of sustainable security, and in several verses provided strategic recommendations in the area of security; so the main question of this study is about sustainable security components in the Holy Quran.
  Method
  This article was developed in a qualitative approach, using grounded theory method. To design a sustainable security pattern with an emphasis on the Holy Qur'an, we used a qualitative content analysis method to interpret textual data. To study the research literature, we used Quranic and Hadith software, Nahj al-Balaghah, Shiite and Sunni textbooks and related articles. To manage the studied resources and to organize the gathered information we used Citavi and Maxqda software to analyze the qualitative data. In the process of producing the theory we did open coding, axial coding and selective coding.
  Findings
  The concept of security in the Holy Quran includes things such as land security, road security, safety from enemy damage, and so on. Given the fact that sustainable security is a continuum of widespread use in all areas of domestic, foreign, religious and practical; the Holy Qur'an introduces components such as Leadership Acceptance, unity, Protecting the homeland secrets, ruling authority, decisiveness in punishing the disrupters, deterrence and decisive answer against external threat, as the safety factors.
  Conclusion
  The Holy Quran has a universal look at the concept of security in various social, economic, cultural and political dimensions, in which the Expediency of mankind is provided. In this view, sustainable security is always linked to the authority, unity, cohesion and solidarity of the Islamic society in the internal and external dimensions. Therefore, any disruption and insecurity in one dimension affects other dimensions and eliminate sustainable security.
  Keywords: Sustainable security, Internal security, external security, Security threats, The Holy Quran
 • khadijeh safiri, Ali rajabloo, Sogra gholizadeh * Pages 27-52
  Introduction
  social safety feeling, in the era of globalization of information, as one of the most prominent features of the new age has had a dramatic effect on all areas of human activities, especially in using cyber- networks. Cyber- networks, as a wave which no space and civilization can resist them, have challenged social safety in societies. The purpose of this research is to study the relationship between interpersonal trust and social safety feeling in social cyber-networks among college students.
  Method
  This research is done by using survey method and researcher-made questionnaire tool. Statistical community of this study is women students of Shahid Beheshti and Alzahra Universities and the sampling size, according to Cochran formula, is 376 persons among 18097 people.
  Findings
  research findings show that the amount of social safety feeling in cyber-networks is in a medium to low level, there is a medium direct relationship between interpersonal trust and the amount of social safety feeling in cyber-networks. The results of regression analysis show that 20.3% of changes occurred, in social cyber- networks, to the variable of social safety feeling amount has been explained by the interpersonal trust variable. More interpersonal trust, more safety feeling experience in social cyber-networks.
  Conclusion
  As much confidence as possible between individual students at the highest levels of social networking experience will be felt. Otherwise, they will feel secure on them.
  Keywords: Sense of Social Security, virtual social networks, interpersonal trust, students
 • Ebrahim Davoodi, Abdollah Hendiani *, Yuosef Mohamadi moghaddam Pages 53-74
  Introdaction
  Today the information gathering components are key tools and key supports in crime prevention programs in the information society. The purpose of this study is to identify the components of information gathering in police crime prevention.
  Method
  The current research is an applied and exploratory type. So it is one of the qualitative researches done by thematic analysis method. The information-gathering tool was semi-structured interviews, and the participants included expert of interior and exterior of the organization. The number of participants was determined in the research process based on theoretical saturation principle and was selected using purposeful sampling. To analyze the information, the collected data converted into text; then, data was analyzedby using the MAXQDA software version 12.3, and the data coding method.
  Findings
  Information gathering components in police crime prevention categorized in 2 main themes and 16 sub themes.
  Conclusion
  The inter-organizational component obtained as the main theme of the component and the criminal intelligence information (including crime scenes, organized crime, disturbances, hot spot crime locations and geographical information), media and cyberspace observation, and are the most important sub-themes of this component. The outsourcing component as the main theme of the second and the information of offenders (including criminals' information ( leave or escape criminals, intercepting conversations, controlling criminals), victims information, integrated crime intelligence systems (including optical and electronic technical equipment, and was obtained as sub-themes of the second main component.
  Keywords: information collection, information gathering components, Crime Prevention, Police crime prevention, Theme analysis
 • Maryam Farajpoor *, Noor Mohammad Rezaei, Ahmad Eezadi Pages 75-100
  Introduction
  The issue of security feeling is a multidimensional phenomenon and various factors are associated with it. In each society, some organizations are involved in maintaining security, which is called a police or law enforcement in our country. They try to maintain public safety and security and aim to provide good performance in the area of responsibility to ensure public security in the community. In this regard, the purpose of this article is to examine the police performance on the level of public safety of citizens.
  Method
  The present research for purposes of good is applicable via research method. The population of the study consisted of all citizens of Shiraz, selecting 384 peaple through random sampling. A questionnaire was used to collect data. Waich data was analyzed by SPSS software using two levels of descriptive analysis (single variable regression).
  Findings
  The results indicate that most respondents have evaluated the police performance in the city of Shiraz, in medium level there is also a positive significate relationship between police performance and dimensions of feeling security such as financial, personal social and etc.
  Conclusion
  The role of police in controlling crimes is deniable.It needs appropriate action against reports and concerns of citizens to close suspicious places, to sell and distribute drugs, or to collect addicted and disturbing people.
  Keywords: police performance, Security, Naja
 • Kheder Farajirad *, Hassan Samadzadeh, Hamidreza Taghipoor, nader kohi Pages 101-128
  Introduction
  Contraband in all economic have been seen as a problem. Prevention of the contraband, therefore, is a necessary policy for countries. In Iran, every year a vast mass of foreign commodities enter as contraband. In this arena, the institutional backgrounds have a main role in prevention or facilitation of contraband. So, this article is trying to analysis the Institutional backgrounds of the contraband.
  Method
  This article uses the quality method to analysis the Institutional backgrounds of the contraband.
  Findings
  Organizational insufficiencies like low supervision, low cooperation and coordination between organizations, and lack of the common database, and also legal insufficiencies like weakness in executive bail of laws and regulations, and legal void in responsibilities and authorities of organizations are the most institutional important factors of contraband.
  Conclusion
  The results if this article shows that the laws and regulations have not been act as a background for interventional plans and actions in prevention of the contraband. The results also shows that insufficient responsibility division between organizations, lack of mechanisms for coordination between organizations, lack of the privative and public participation, lack of integrated plan for prevention of the contraband, and etc are the main institutional problems in prevention of the contraband.
  Keywords: contraband, Institutional-ism, Laws - Regulations, organization
 • Nikbash Habibi * Pages 129-156
 • Hossein Ashtari Fard *, Seyed Reza Salehi Amiri, Mohammadreza Shahriari Pages 157-184
  The purpose of this article, is planning an Islamic Iranian model of life style. For this reason, a research has been done with participation of 20 experts and nationwide cultural managers by interviewing method and finally employing the method of Grand Theory, collecting and also analyzing data from religious texts and sources. Based on scientific and cultural experts and managers, there are so many variable indices in Islamic Iranian model of life style which can be categorized in 8 main themes as follows: (worshiping, religious obligation to do or not, ethics and morality, thoughts and defensive-security sciences, believe to the faith and doing good deed, family and financial affairs, social and health affairs, religious believes). Moreover, after data gathering and codifying, the answers of respondents have been classified into three main indices: 1-life style with the worshiping frame2-individual and family life style3-moral and social dimension for life style. In second part the research has been proceed to opinions and words of religious great men and wise great leader of Islamic Republic of Iran. For considering the degree of effectiveness or being affected of each indices, at first the relation between factors and indices has been determined and then finally interaction of all parts as a whole and systematic point of view has been considered. At the end, Iranian model of Islamic life style for Tehran citizens with emphasise on its factors, indices and components were collected.
  Keywords: life style, Iranian model of Islamic life style, model of life style, Citizenship