فهرست مطالب

پژوهش های آسیب شناسی زیستی - سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 57، بهار 1397)
 • سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 57، بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/05
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زینب نظریان سامانی، سعید حبیبیان دهکردی*، عزیزالله فلاح، اکرم علیزاده، شهاب بهادران صفحات 1-6
  اهداف
  آلودگی محیط زیست و مواجهه با فلزات سمی مانند سرب موجب بیماری های مزمن و بدخیم می شود و دارای عوارض قابل ملاحظه ای شامل سرطان زایی، ایمونوتوکسیسیتی و مسمومیت عصبی است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثر محافظتی روغن فرار میخک و ویتامین C بر سمیت ناشی از تجمع سرب در تخم بلدرچین بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش کارآزمایی بالینی حاضر روی 360 قطعه جوجه بلدرچین در سالن پرورش طیور دانشکده دام پزشکی دانشگاه شهرکرد در سال 1395 انجام گرفت. بلدرچین ها به صورت تصادفی به 6 گروه با جیره های غذایی مختلف تقسیم شدند. پس از انجام مداخله، در 42روزگی از هر گروه 5 تخم بلدرچین جمع آوری شد. برای تعیین میزان تجمع بافتی سرب در تخم بلدرچین از دستگاه جذب اتمی استفاده شد و سنجش میزان پراکسیداسیون چربی ها با آزمایش ترکیبات واکنشگر تیوباربیتوریک اسید (TBARS) و اندازه گیری مالون دی آلدئید صورت گرفت. داده ها با نرم افزار GraphPad Prism 5 و از طریق آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین تجمع سرب در تخم بلدرچین در گروه دریافت کننده سرب و اسانس میخک به طور معنی داری نسبت به گروه دریافت کننده سرب کمتر بود (05/0p<)، همچنین میانگین غلظت مالون دی آلدئید در گروه دریافت کننده سرب به تنهایی به طور معنی داری بیشتر از دو گروه دریافت کننده سرب به همراه اسانس میخک یا ویتامین C بود (05/0p<).
  نتیجه گیری
  استفاده از اسانس میخک در جیره بلدرچین، اثر محافظتی بیشتری نسبت به ویتامین C، بر سمیت ناشی از تجمع سرب در تخم بلدرچین دارد.
  کلیدواژگان: روغن فرار میخک، سرب، تجمع زیستی، پراکسیداسیون لیپیدی، بلدرچین
 • محمد عزیزی، سمیه عنایتی، مریم سلماسی زاده، نجمه زارعی، وحید خلج صفحات 7-13
  اهداف
  بیان و خالص سازی اورات اکسیداز نوترکیب همانند سایر پروتئین های دارویی مستلزم صرف هزینه های زیادی است. استفاده از روش های غیرکروماتوگرافی در فرآیند خالص سازی می تواند سبب کاهش هزینه های تولید شود. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، همسانه سازی، بیان و خالص سازی اورات اکسیداز نوترکیب با استفاده از توالی اینتئین و پروتئین شبه الاستین بود.
  مواد و روش ها
  در پژوهش تجربی حاضر، ژن صناعی اورات اکسیداز در پایین دست توالی اینتئین و پروتئین شبه الاستین در پلاسمید بیانی قرار داده شد. بعد از کشت باکتری حاوی پلاسمید بیان کننده اورات اکسیداز، سلول ها لیز و محتوی پروتئین محلول از غیرمحلول به وسیله سانتریفوژ جدا شد. با افزودن نمک به بخش محلول حاوی اورات اکسیداز و در دمای Co37، آنزیم مورد نظر رسوب داده شد. با انحلال رسوب در بافر خاص برش و به واسطه حضور توالی اینتئین، اورات اکسیداز تولیدشده از پروتئین شبه الاستین جدا شد. با افزودن مجدد نمک در دمای Co37 پروتئین شبه الاستین رسوب و اورات اکسیداز در محلول باقی ماند. پس از بیان و خالص سازی اورات اکسیداز، میزان خلوص و فعالیت زیستی آن مورد ارزیابی قرار گرفت و با داروی استاندارد مقایسه شد.
  یافته ها
  آنزیم اورات اکسیداز نوترکیب به صورت فیوژن با توالی کدکننده اینتئین و پروتئین شبه الاستین بیان و خالص شد. میزان خلوص 90% در این روش حاصل شد که معادل 89/1میلی گرم در میلی لیتر پروتئین بود. میزان مذکور معادل 64/1میلی گرم براساس فعالیت آنزیمی بود.
  نتیجه گیری
  استفاده از توالی اینتئین و پروتئین شبه الاستین به صورت همراه با آنزیم اورات اکسیداز به بیان و خالص سازی این آنزیم بدون نیاز به روش کرماتوگرافی کمک می کند.
  کلیدواژگان: اورات اکسیداز، خالص سازی، اینتئین، الاستین
 • مینا میرزایی، ستاره حقیقت، مهدی مهدوی صفحات 15-21
  اهداف
  تنها راه پیشگیری از عفونت ویروس هپاتیت B تزریق واکسن است، اما برخی افراد نسبت به واکسن تجاری هپاتیت B، پاسخ ایمنی مناسبی نمی دهند. هدف پژوهش حاضر مقایسه ایمنی زایی واکسن تجاری هپاتیت B ایران، واکسن فرموله شده در ادجوانت روغنی مونتانید 720 و واکسن فندریکس شرکت GSK در موش های بالب/ سی بود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش تجربی، به 54 سر موش ماده بالب/ سی ماده اینبرد، در سه دوره، فرمولاسیون های مختلف واکسن به صورت زیرپوستی و با فاصله زمانی دو هفته تزریق شد. سایتوکاین های IFN-γ ،IL-4و IL-2 و نسبت IL-4 IFN-γ/ از طریق سوپ رویی کشت سلول های طحال و سطح آنتی بادی ضد HBs Ag پس از هر تزریق با خونگیری از موش ها با روش الایزا بررسی شدند. داده ها با نرم افزار Graphpad prism 6.1، و توسط آزمون تحلیل واریانس یک طرفه مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  گروه های دریافت کننده واکسن، در سایتوکاین های IFN-γ، IL-2 و نسبت IL-4 IFN-γ/ اختلاف معنی داری نداشتند (05/0p>). واکسن تجاری ایران به طور معنی داری موجب افزایش سایتوکاین IL-4 نسبت به گروه های فندریکس و واکسن فرموله شده در ادجوانت روغنی مونتانید 720 شد (05/0p<). پاسخ های آنتی بادی پس از تزریق اول و دوم واکسن فندریکس و واکسن فرموله شده در ادجوانت روغنی مونتانید 720 نسبت به گروه واکسن تجاری هپاتیت B افزایش معنی داری داشت (05/0p<)، اما پس از تزریق سوم اختلاف معنی داری مشاهده نشد (05/0p>).
  نتیجه گیری
  پاسخ های سایتوکاینی واکسن فندریکس و واکسن فرموله شده در ادجوانت مونتانید 720 در موش های بالب /سی تاحدی شبیه واکسن تجاری ایرانی است، اما پس از دو تزریق، واکسن فندریکس و واکسن فرموله شده در ادجوانت مونتانید 720، پاسخ آنتی بادی بالاتری از خود نشان می دهند.
  کلیدواژگان: ادجوانت آلوم، مونتانید 720، واکسن هپاتیت B، واکسن فندریکس
 • مریم صحافیان، پروین فرزانگی، هاجر عباس زاده، اکسیر ویزواری صفحات 23-28
  اهداف
  فعالیت ورزشی و مصرف مکمل های گیاهی از طریق تاثیر بر فاکتورهای رگ‏زایی، در تنظیم انقباض عروقی موثرند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مصرف مکمل کافئین و جنیستئین بر سطوح نیتریک اکساید و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی بافت قلب موش های صحرایی، متعاقب یک جلسه تمرین حاد شنا بود.
  مواد و روش ها
  در پژوهش تجربی حاضر، 49 سرموش صحرایی نر 10-8هفته ای از نژاد ویستار به صورت تصادفی به7 گروه کنترل، سالین، تمرین حاد شنا، کافئین، جنیستئین، تمرین حاد شنا به علاوه کافئین و تمرین حاد شنا به علاوه جنیستئین تقسیم شدند (7 سر در هر گروه). تمرین به صورت یک جلسه تمرین حاد شنا به مدت 90 دقیقه بود. گروه های دریافت کننده مکمل، کافئین را به میزان 5میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت گاواژ و جنیستئین به میزان 100میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت تزریق زیرصفاقی دریافت کردند. 2 ساعت پس از اتمام جلسه تمرین، سطوح قلبی نیتریک اکساید و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی به روش الایزا اندازه گیری شد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS 20 از طریق تحلیل واریانس یک طرفه صورت گرفت.
  یافته ها
  اجرای 90 دقیقه تمرین شنا سبب افزایش معنی دار سطوح قلبی نیتریک اکساید و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در گروه های تمرین حاد شنا، تمرین به علاوه کافئین و تمرین به علاوه جنیستئین نسبت به گروه کنترل و سالین شد (01/0=p)، در حالی که دریافت مکمل کافئین یا جنیستئین به تنهایی سبب افزایش معنی دار سطوح بافت قلبی این فاکتورها نسبت به گروه های کنترل و سالین نشد.
  نتیجه گیری: مصرف مکمل کافئین وجنیستئین باعث افزایش سطوح نیتریک اکساید و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی بافت قلب موش های صحرایی متعاقب یک جلسه تمرین حاد شنا می شود
  کلیدواژگان: تمرین، نیتریک اکساید، فاکتور رشد اندوتلیال عروقی، کافئین، جنیستئین
 • بهار فتاحی، معصومه حبیبیان صفحات 29-34
  اهداف
  نانو ذرات اکسید روی به عنوان یک نانو ذرات اکسید فلزی مهم شناخته شده اند و در بسیاری از زمینه های پزشکی و زیست شناختی استفاده می شوند، اما نگرانی ها به علت اثرات بالقوه شان بر برخی از اندام ها رو به افزایش است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرین هوازی بر سطوح کلیوی آنژیوتانسین II و گیرنده نوع 1 آنژیوتانسین در موش های صحرایی تیمارشده با نانو اکسید روی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق تجربی، 35 سر موش صحرایی ویستار نر، به طور تصادفی به گروه های کنترل، سالین، نانو اکسید روی، تمرین و تمرین به علاوه نانو اکسید روی تقسیم شدند. نانو اکسید روی (یک میلی گرم بر کیلوگرم) به صورت داخل صفاقی، 5 روز در هفته به گروه های نانو اکسید روی و تمرین به علاوه نانو اکسید روی تزریق شد. برنامه تمرین ورزشی شامل دویدن فزاینده روی نوارگردان (5 جلسه در هفته و به مدت 4 هفته) بود. دو روز پس از آخرین مداخله ها رت ها معدوم شدند. بافت کلیه جدا و سطوح آنژیوتانسین II و گیرنده نوع 1 آنژیوتانسین اندازه گیری شد. داده ها با نرم افزار SPSS 20، از طریق آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و تعقیبی توکی تحلیل شدند.
  یافته ها
  پس از 4 هفته تیمار مزمن با نانواکسید روی، سطوح کلیوی آنژیوتانسین II و گیرنده نوع 1 آنژیوتانسین افزایش معنی داری داشت. فعالیت ورزشی به طور معنی داری سطوح کلیوی آنژیوتانسین II و گیرنده نوع 1 آنژیوتانسین را کاهش داد، اما سطوح این متغیرها در گروه تمرین به علاوه نانو اکسید روی به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل باقی ماند (05/0p<).
  نتیجه گیری
  تمرین هوازی، باعث کاهش سطوح کلیوی آنژیوتانسین II و گیرنده نوع 1 آنژیوتانسین در موش های صحرایی تیمارشده با نانو اکسید روی می شود.
  کلیدواژگان: آنژیوتانسین II، گیرنده نوع 1 آنژیوتانسین، تمرین ورزشی، نانوذرات، اکسید روی
 • فرشته کشتدار، ریحانه رمضانی صفحات 35-40
  اهداف
  اگزوزوم های مشتق از سلول های توموری منبعی غنی از میکروRNA ها هستند ولی عملکرد زیستی آنها در سلول های پذیرنده به خوبی مشخص نشده است. هدف مطالعه حاضر بررسی سطح بیانی miR-9 در اگزوزوم های مشتق از سلول های اپی تلیال کارسینومای تخمدان و تاثیر تیمار اگزوزومی بر بیان ژن فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) در سلول های اندوتلیال ورید بند ناف انسانی بود.
  مواد و روش ها
  در مطالعه تجربی حاضر اگزوزوم ها از محیط کشت سلول های اپی تلیال کارسینومای تخمدان جداسازی شده، اندازه و شکل ظاهری آنها به وسیله میکروسکوپ الکترونی نگاره بررسی شد. اگزوزوم های تخلیص شده با رنگ فلورسنت PKH نشان‏دار، سپس سلول های اندوتلیال ورید بند ناف انسانی با اگزوزوم های نشان‏دارشده تیمار و جذب سلولی توسط میکروسکوپ فلورسنت ارزیابی شد. به وسیله PCR کمی، بررسی سطوح بیانی miR-9 و ژن VEGF صورت گرفت و آزمون T جفتی برای تحلیل داده ها به کار رفت.
  یافته ها
  اگزوزوم ها به شکل وزیکول هایی کروی شکل با قطری بین 100-50نانومتر مشاهده شدند. اگزوزوم های نشان‏دار در سیتوپلاسم سلول های اندوتلیال مکان یابی شدند. این امر حاکی از قابلیت جذب اگزوزوم های مشتق از سلول های توموری توسط سلول های اندوتلیال بود. هم در سلول های توموری تخمدان و هم در اگزوزوم های مشتق از آنها، miR-9 بیان شد. سطح بیانی miR-9 در اگزوزوم ها بیشتر و اگزوزوم های مشتق از سلول های توموری تخمدان منجر به افزایش معنی‏دار بیان سطح رونوشت ژن VEGF در سلول های اندوتلیال شدند.
  نتیجه گیری
  اگزوزوم های مشتق از سلول های توموری تخمدان موجب افزایش سطح بیان رونوشت ژن فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در سلول های اندوتلیال می شوند و احتمالا انتقال اگزوزومی miR-9 می تواند مکانیزمی برای چگونگی افزایش بیان فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در روند رگ زایی تومور در سلول های اندوتلیال باشد.
  کلیدواژگان: سرطان تخمدان، اگزوزوم، عوامل القاکننده رگ زایی، فاکتور رشد اندوتلیال عروقی
 • فریناز جنیدی شریعت زاده، کیمیا قیدری، عاطفه سلوک، شاهین بنکدار صفحات 41-63
  مقدمه
  غضروف، بافتی بدون رگ و لنف در بدن است و اگر آسیب گسترده ای داشته باشد، توانایی ترمیم و بازسازی خود را ندارد. در جامعه امروز، بیماری های غضروف از جمله ورم مفاصل و آسیب های غضروف افزایش یافته است. آسیب های آن می تواند عملکرد روزانه بیمار را مختل کرده و به واسطه سایش استخوان ها روی هم با درد همراه باشد. روش های رایج مورد استفاده در درمان آسیب های غضروف تهاجمی با بازده کم تلقی می شوند که شامل ایمپلنت کردن کندروسیت های خود فرد، ریزشکست، تحریک مغز استخوان و حذف بخش آسیب دیده است. درمان های رایج موجود روش های قطعی نیستند، به همین دلیل به استفاده از سلول های بنیادی و مهندسی بافت غضروف روی آورده شده است. در پژوهش مروری حاضر، انواع سلول های بنیادی به کاررفته در سلول درمانی غضروف و مهندسی بافت غضروف بررسی شدند. در ادامه فاکتورهای پیام رسان سلولی مانند فاکتورهای رشد، عوامل مکانیکی و محیطی مطرح و به داربست هایی بر پایه زیست موادهایی که برای مهندسی سلول های بنیادی با بازده بالا به منظور بازسازی بافت غضروفی مورد استفاده قرار می گیرند، اشاره شد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، مروری بر کاربرد سلول های بنیادی در ترمیم و مهندسی بافت غضروف بود.
  نتیجه گیری
  . نقش سلول های بنیادی در ترمیم غضروف به درستی اثبات شده است، ولی مکانیزم و روش ایجاد این ترمیم تاکنون مشخص نشده است. سلول های مزانشیمی بالاترین امنیت در استفاده از سلول درمانی در غضروف را دارند و بیشترین استفاده بالینی از این نوع سلول ها است. در ایران، سلول درمانی برای بیماران به صورت بالینی صورت می پذیرد، ولی مهندسی بافت غضروف راه زیادی برای رسیدن به مرحله بالینی دارد.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی، آسیب غضروفی، مهندسی بافت غضروف، غضروف زایی
|
 • Z. Nazarian Samani, S. Habibian Dehkordi *, A. Fallah, A. Alizadeh, Sh. Bahadoran Pages 1-6
  Aims: Environmental pollution and exposure to toxic metals such as lead can induce to chronic and malignant diseases and has considerable complications including carcinogenicity, immunotoxicity, and neurotoxicity. The aim of this study was to compare the protective effect of clove essential oil and vitamin C on the toxicity of lead accumulation in quail eggs.
  Materials And Methods
  The current clinical trial study was performed on 360 quail chicks in a poultry farm of the Veterinary Medicine faculty of Shahrekord University in 2016. Quails were randomly divided into 6 groups with different diets. After intervention, at the age of 42 days, 5 eggs were gathered from each group. An Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) was used to determine the tissue accumulation of lead in quail eggs. To measure the amount of lipid oxidation, TBARS (Thiobarbituric Acid Reactive Substances) test and Malondialdehyde (MDA) was measured. The data were analyzed using one-way analysis of variance and Tukey's post hoc test by GraphPad Prism 5 software.
  Findings: The mean of lead accumulation in quail eggs in the group receiving lead and clove essential oil was significantly lower than those receiving lead (p
  Conclusion
  The use of clove essential oil in quail diet has a more protective effect than vitamin C on the toxicity of lead accumulation in quail eggs.
  Keywords: Clove Essential Oil, Lead, Bioaccumulatio, Lipid Peroxidation, Quail
 • M. Azizi, S. Enayati *, M. Salmasizadeh, V. Khalaj Pages 7-13
  Aims: Expression and purification of recombinant Urate oxidase as well as other pharmaceutical proteins are a costly process. The use of non-chromatographic methods in the purification process can reduce production costs. So, the aim of this study was cloning, expression, and purification of recombinant urate oxidase, using intein sequence and elastin-like protein (ELP).
  Materials And Methods
  In the present experimental research, the synthetic urate oxidase gene was cloned in downstream of ELP–Intein in an expression plasmid. After cultivating bacteria containing urate oxidase expression plasmid, the soluble fraction of cell lysate was separated from insoluble portion, using centrifugation. The recombinant urate oxidase was precipitated by adding salt and incubation at 37°C. The resulting precipitant was resuspended in cleavage buffer and the urate oxidase was separated from ELP through Intein moiety. Adding salt for the second time and incubation at 37°C resulted in separation of urate oxidase from fusion partner. After expressing and purifying the urate oxidase, purity and biological activity of recombinant urate oxidase were compared to standard drug.
  Findings: The recombinant urate oxidase was expressed and purified using ELP and Intein tags as fusions partners. The rescombinant enzyme showed a purity of %90 equal to 1.89 mg.ml-1 based on protein concentration and 1.64 mg.ml-1 based on activity.
  Conclusion
  Using Intein sequence and Elastin-like protein, together with the Urate Oxidase enzyme helps to express and purify the enzyme without need for a chromatographic method.
  Keywords: Urate Oxidase, Purification, Intein, Elastin
 • M. Mirzaee *, S. Haghighat, M. Mahdavi Pages 15-21
  Aims: Vaccination is the only approach to prevent hepatitis B virus infection, But some people do not get a good immune response to the commercial hepatitis B vaccine. The purpose of the present study was to compare the immunization of Iran's Hepatitis B vaccine, vaccine formulated in montanide ISA 720 adjuvant and Fendrix vaccine from GSK company on the Balb/c mice.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 54 female inbred Balb/c mice were injected in three different formulations of vaccine subcutaneously with two-week intervals. Quantitative amount of IFN-γ, IL-4, and IL-2 cytokines and the IFN-γ/IL-4 ratio from spleen cell culture Supernatant and the anti-HBs Ag antibody level After each injection withBlood sampling were evaluated by ELISA method. Data were analyzed by Graphpad prism 6.1 software via one way analysis of variance.
  Findings: The vaccine recipient groups did not show significant differences in IFN-γ, IL-2 cytokines and IFN-γ/ IL-4 ratio (p>0.05). Iranian commercial vaccine significantly increased the cytokine IL-4 in comparison with the Fendrix and HBs-MON720 groups (p0.05).
  Conclusion
  Cytokine responses in The Fendrix vaccine and HBs-MON720 vaccine are partly similar to the Iran's Hepatitis B vaccine but after two injections, Fendrix and HBs-MON720 vaccine showed a higher antibody response.
  Keywords: Alum Adjuvant, Montanide 720, Hepatitis B Vaccine, Fendrix Vaccine
 • M. Sahafian, P. Farzanegi, H. Abbaszadeh, E. Vizvari Pages 23-28
  Aims: Exercise activity and the use of herbal supplements are effective in regulating vascular contraction by influencing on angiogenesis factors. The purpose of this study was to investigate the effect of caffeine and genistein supplement on cardiac levels of nitric oxide (NO) and vascular endothelial growth factor (VEGF) in wistar rats, following an acute swimming exercise.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 49 male Wistar 8-10-week rats were randomly divided into 7 groups of control, saline, acute exercise, caffeine, genistein, acute swimming exercise plus caffeine, and acute swimming exercises plus genistein (7 rats in each group). Acute exercise included 90 minutes swimming. Dietary supplement groups, taked the caffeine at a rate of 5mg/kg of body weight by gavage and Genistein in the amount of 100mg/kg of body weight by intra peritoneal injection. Two hours after the end of the training session, the levels of NO and VEGF were measured by ELISA. Data were analyzed by SPSS 20 software using one-way ANOVA.
  Findings: 90 minutes swimming exercise caused a significant increase in cardiac levels of NO and VEGF in acute exercise, acute exercise plus caffeine, acute exercise plus genistein in comparison to the control and saline groups (p=0.01), while supplementation of caffeine or genistein alone did not significantly increase the levels of cardiac level of these factors compared to control and saline groups.
  Conclusion
  The supplementation of caffeine and genistein increases the levels of NO and VEGF of the heart tissue of rats following an acute swimming session.
  Keywords: Exercise, Nitric Oxide, Vascular Endothelial Growth Factor, Caffeine, Genistein
 • B. Fatahi, M. Habibian Pages 29-34
  Aim: Zinc oxide nanoparticles are known as important metal oxide nanoparticles and are used in many medical and biological fields, but concerns are rising due to their potential effects on some organs. The aim of this study was to investigate the effect of aerobic exercise on renal angiotensin-II and angiotensin type 1 receptor levels in administered Rats with Nano Zinc Oxide.
  Materials And Methods
  In this experimental research, 35 male Wistar rats were randomly divided into control, salin, nano zinc oxide, exercise and exercise plus nano zinc oxide groups. Zinc nitric oxide (1mg/kg) was injected intraperitoneally, 5 days a week into exercise and exercise plus nano zinc oxide groups. The exercise program consisted of progressive running on a treadmill (5 sessions per week for 4 weeks). Two days after the last application, the rats were euthanized. The kidney tissue is separated and angiotensin-II and angiotensin type 1 receptor were measured. Data were analyzed by SPSS 20 software using one-way ANOVA and Tukey’s post hoc test.
  Findings: After 4 weeks of chronic treatment with nano zinc oxide, the levels of angiotensin-II and angiotensin type 1 were significantly increased. Exercise significantly reduced renal angiotensin II and angiotensin type 1 levels. However, these variable levels in exercise plus nano zinc oxide group still were significantly higher than control group (p
  Conclusion
  Aerobic exercise reduces renal angiotensin II and angiotensin type 1 levels in Administered Rats with nano zinc oxide.
  Keywords: Angiotensin II, Angiotensin Type 1, Exercise Training, Nanoparticles, Zinc Oxide
 • F. Keshtdar, R. Ramezani Pages 35-40
  Aims: Exosomes are considered as a protective and enriched source of shuttle microRNAs. However, the precise biological mechanism of exosomal microRNAs in recipient cells remains to be further clarified. The aim of this study waz to investigate Expression level of miR-9 in exosomes derived from ovarian epithelial carcinoma cells and the effects of exosome treatment on Vascular Endothelial Growth Factor )VEGF( expression in human umbilical vein endothelial cells.
  Material and
  Methods
  Exosomes were purified from the conditioned medium of ovarian epithelial carcinoma cells. Exosome size and morphology were examined by a scanning electron microscope. Purified exosomes were labeled with PKH26 red fluorescent labeling kit, then labeled exosomes were incubated with human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) for 12h at 37°C, and the cellular uptake was monitored using an inverted fluorescence microscope. Expression levels of miR-9 and VEGF were measured by real-time PCR. Paired t-test was used for data analysis.
  Findings: The purified MSCs-derived exosomes had a spherical shape with a diameter between 50 to 100nm. PKH26-labeled exosomes can be taken up by SKOV3 tumor cells with high efficiency. The expression levels of miR-9 in both ovarian tumor cells and their exosomes. Exosomes derived from ovarian tumor cells caused increased expression of VEGF in exosome-treated endothelial cells.
  Conclusion
  Exosomes derived from ovarian tumor cells led to increased expression of VEGF in endothelial cells. As miR-9 was enriched in both ovarian tumor cells and their exosomes, it seems that exosomal transfer of miR-9 may affect the expression of VEGF in endothelial cells during tumor angiogenesis.
  Keywords: Ovarian Neoplasms, Exosomes, Angiogenesis Inducing Agents, Vascular Endothelial Growth Fa
 • F. Jonidi Shariatzadeh, K. Gheydari, A. Solouk, Sh. Bonakdar Pages 41-63
  Introduction
  Cartilage is a tissue without vessel and lymph in body. If it has a massive defect, it cannot regenerate and reconstruct itself. In this society, cartilage diseases such as osteoarthritis and cartilage defects have increased. Its defects can disrupt the daily function of the patient and can be accompanied by pain due to bone wear. Common methods used to treat cartilage defects, which are considered invasive with low efficacy, include autologous chondrocytes, microfracture, bone marrow stimulation, and debridement. Current treatments are not definitive methods, which is why the use of stem cells and cartilage tissue engineering has been turned on. In the current review, the types of stem cells used in cartilage therapy and cartilage tissue engineering were investigated. Then, cellular signaling factors such as growth factors, mechanical and environmental factors were mentioned and referred to scaffolds based on the biomaterials used to engineer high-efficiency stem cells for the reconstruction of cartilage tissue. Therefore, the aim of this study was to review the use of stem cells in cartilage tissue regeneration and engineering.
  Conclusion
  The role of stem cells in regeneration of cartilage has been properly proven, but the mechanism and method of creating this regeneration has not yet been determined. Mesenchymal cells have the highest safety in cell therapy in cartilage, and these types of cells have the most clinical usage. In Iran, cell therapy is performed clinically for patients, but cartilage tissue engineering has not yet reached the clinical stage.
  Keywords: Stem Cells, Cartilage Defect, Cartilage Tissue Engineering, Chondrogenesis