فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - سال بیست و پنجم شماره 2 (پیاپی 75، تابستان 1397)
 • سال بیست و پنجم شماره 2 (پیاپی 75، تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/27
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سولماز شاهسون، سید ابراهیم حسینی * صفحات 94-103
  زمینه و هدف
  در جریان متابولیسم بسیاری از داروها و سموم در کبد، متابولیت های فعالی ایجاد می شوند که بسیاری از آنها باعث ایجاد مسمومیت کبدی می گردند. این مطالعه با هدف بررسی اثر کورکومین بر مسمومیت کبدی ناشی از تیواستامید در موش های صحرایی نر بالغ انجام گردید.
  روش تحقیق: در این مطالعه تجربی، از 48 سر موش صحرایی ماده بالغ که به 6گروه شامل گروه های: کنترل، شاهد، 4 دسته تجربی دریافت کننده تیواستامید (mg/kg50) به تنهایی و تیواستامید به همراه کورکومین با دوزهای mg/kg30، mg/kg60 و mg/kg120 تقسیم شدند. در این بررسی کلیه تجویزها برای مدت 21 روز و به صورت درون صفاقی انجام گردید. در پایان، سطح سرمی آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز اندازه گیری و ساختار بافتی کبد حیوانات بررسی گردید. داده ها از طریق آزمون های آماری ANOVA و دانکن، در سطح معنی داری 0/05 P≤ تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تیواستامید باعث افزایش معنی دار سطح سرمی آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز در سطح 0/05 P≤نسبت به گروه کنترل و همچنین هجوم لنفوسیتی اطراف پورتال تریاد و تخریب بافتی کبد شد؛ در حالی که کورکومین در دوزهای مختلف باعث کاهش معنی دار سطح سرمی آنزیم های بیان شده در سطح 0/05 P≤و بهبود ساختار بافتی کبد نسبت به گروه دریافت کننده تیواستامید گردید.
  نتیجه گیری
  تیواستامید احتمالا از طریق ایجاد استرس اکسیداتیو باعث افزایش سطح سرمی ترانس آمینازها و آسیب به ساختار بافتی کبد می گردد؛ در حالی که مصرف همزمان کورکومین با تیواستامید احتمالا به دلیل خواص آنتی اکسیدانی کورکومین، باعث کاهش فعالیت ترانس آمینازها و بهبود ساختار بافتی کبد می شود.
  کلیدواژگان: کورکومین، تیواستامید، آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، موش صحرایی
 • محمد مرادی *، فاطمه شب خیز، موسی خلفی، وحید طالبی صفحات 104-113
  زمینه و هدف
  نسفاتین-1 به عنوان نوروپپتیدی که در اشتها و هموستاز گلوکز دخالت دارد، شناخته شده است. گزارش شده است که مقادیر پایه آن در بیماران دیابتی نسبت به افراد سالم متغیر بوده و با تمرین ورزشی دستخوش تغییر می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر فعالیت ورزشی حاد هوازی بر بیان ژن نسفاتین-1 در رت های دیابتی بود.
  روش تحقیق: در این مطالعه تجربی، رت های نر ویستار دیابتی شده با STZ (12هفته سن و با وزن 240-220 گرم) به کار برده شدند. حیوانات به 4 گروه تمرین تداومی (COE-0) و کنترل (C-O)(که بلافاصله پس از تمرین کشته شدند) و تداومی (COE-2) و کنترل (C-2)(که دو ساعت پس از تمرین کشته شدند)، تقسیم شدند. گروه COE با سرعت 18متر در دقیقه که معادل 65درصد حداکثر سرعت بود، به مدت 40دقیقه به فعالیت روی تردمیل پرداختند. بافت هیپوتالاموس برای تعیین بیان ژن نسفاتین-1 به روش RT.PCR جدا گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (ویرایش 20) و با کمک آزمون تی مستقل در سطح 0/01P< تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میزان بیان ژن نسفاتین-1 در گروه تمرین در مرحله بلافاصله و دو ساعت بعد از تمرین، نسبت به گروه کنترل خود افزایش معنی داری داشت.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد یک جلسه فعالیت تداومی می تواند موجب افزایش بیان هیپوتالاموسی نسفاتین-1 رت های نر ویستار دیابتی بلافاصله و دو ساعت پس از تمرین شود.
  کلیدواژگان: نسفاتین، 1، تمرین تداومی، رت دیابتی
 • سهیل بیگلری، عباسعلی گایینی، فرنوش مافی * صفحات 114-123
  زمینه و هدف
  کاتچین های موجود در شکلات تلخ می توانند با تاثیر مثبت بر عوامل رشد عضلانی، کاهش توده عضلانی ناشی از سارکوپنیا در سالمندان را بهبود بخشند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف مکمل عصاره شکلات تلخ بر مقادیر عامل میوژنیک 5 (Myf5) پلاسمای و قدرت عضلانی در سالمندان بود.
  روش تحقیق: در این پژوهش نیمه تجربی، 36 سالمند (19 مرد و 17 زن) به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به چهار گروه تمرین (8 نفر)، مکمل (10 نفر)، تمرین+ مکمل (9 نفر) و کنترل (9 نفر) تقسیم شدند. افراد گروه های تمرین و تمرین+ مکمل در یک برنامه تمرینی مقاومتی شرکت کردند. افراد گروه های مکمل و تمرین+ مکمل، کپسول های حاوی 500 میلی گرم عصاره شکلات تلخ -حاوی اپی کاتچین- را به طور روزانه مصرف کردند. قبل و بعد از 8 هفته مداخله، سطوح MyF5 پلاسما به روش الایزا و قدرت عضلانی از طریق آزمون یک تکرار بیشینه (1RM) اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون های واریانس یک طرفه و تعقیبیLSD ارزیابی شد.
  یافته ها
  پس از مداخله، مقادیر Myf5 در گروه های تمرین، مکمل و تمرین+ مکمل در مقایسه با گروه کنترل به صورت معنی داری افزایش یافت (0/05>P). مقادیر Myf5 در گروه مکمل+تمرین در مقایسه با گروه تمرین و گروه مکمل به صورت معنی داری بیشتر بود (0/05>P). همچنین، قدرت حداکثر پرس سینه و پرس پا، در گروه های تمرین و تمرین+مکمل در مقایسه با گروه کنترل افزایش داشت (0/05>P).
  نتیجه گیری
  انجام تمرین مقاومتی به همراه مصرف مکمل عصاره شکلات تلخ به مدت 8 هفته، به تنهایی آثار بهینه تری در افزایش myf5 پلاسمای سالمندان در مقایسه با انجام تمرین مقاومتی دارد.
  کلیدواژگان: سارکوپنیا، اپی کاتچین، عامل میوژنیک
 • سید محمد علی طباطبایی، حانیه کاظمی، مریم جاویدی، مینا زارعی، سید حسین حسینی زارچ، محجوبه گلدانی مقدم * صفحات 124-131
  زمینه و هدف
  به دلیل اینکه تحلیل خارجی ریشه به صورت کلینیکی قابل تشخیص نیست، بنابراین تشخیص ضایعه بیشتر بر اساس تصاویر رادیوگرافی صورت می گیرد. هدف از این مطالعه، مقایسه کارآیی تشخیصی رادیوگرافی های معمولی، دیجیتال و CBCT (Cone beam computed tomography) در تشخیص تحلیل های خارجی ریشه بود.
  روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، پس از بررسی بالینی و رادیوگرافی، 20دندان پرمولر تک ریشه انسانی بدون کلسیفیکاسیون و تحلیل انتخاب شدند. ضایعات تحلیل خارجی با فرز روند توربین 08 و حفراتی با قطر 0/8 میلی متر در یک سوم سرویکال، میانی و اپیکال دیواره باکال ایجاد و رادیوگرافی معمولی، دیجیتال و CBCT تهیه شد. تصاویر تهیه شده، توسط 3نفر از اساتید دانشکده دندانپزشکی مشهد مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (ویرایش 18) و با کمک آزمون Chi Square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری 0/05 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  توانایی تشخیص تحلیل خارجی به کمک CBCT به طور معنی داری بیشتر از دو روش رادیوگرافی معمولی و دیجیتال بود (0/000P=)؛ اما تفاوت قابل توجهی بین رادیوگرافی معمولی و دیجیتال در این خصوص وجود نداشت. همچنین تحلیل خارجی در ناحیه کرونال، میانی و اپیکال به ترتیب: 78/7 درصد، 62/3 درصد و 35/5 درصد تشخیص داده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه حاضر، به نظر می رسد که CBCT در تشخیص تحلیل خارجی ریشه، در مناطقی از فک که سوپرایمپوزیشن وجود دارد و همچنین در یک سوم اپیکالی، تکنیک قابل اعتمادتری می باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل خارجی ریشه، رادیوگرافی معمولی، رادیوگرافی دیجیتال، CBCT
 • مسعود اصغری *، محمود زردست، مهدی بخشایی، سروناز حضرتی صفحات 132-141
  زمینه و هدف
  آگاهی از الگوی عوامل باکتریال هوازی و قارچی و میزان حساسیت آنها به آنتی بیوتیک های رایج، از اهمیت به سزایی در درمان عفونت مجرای گوش خارجی برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی شیوع انواع عفونت ها در مراجعه کنندگان شهرستان بیرجند به عنوان یک منطقه گرمسیری کویری به کلینیک های تخصصی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بود.
  روش تحقیق: این مطالعه توصیفی- تحلیلی، از اردیبهشت ماه 1395 تا تیرماه 1396 بر روی 100 نفر از بیماران مبتلا به عفونت مجرای گوش خارجی مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شد. افراد مورد مطالعه به روش نمونه گیری غیراحتمالاتی آسان انتخاب شدند. نمونه گیری توسط دو Swab انجام و در آزمایشگاه مرجع از نظر باکتری های گرم منفی، مثبت و قارچ ها بررسی شد. داده ها توسط آزمون کای اسکوئر و دقیق فیشر در نرم افزار SPSS (ویرایش 16) تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  در مجموع 100 نفر به این مطالعه وارد شدند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه (71-12) 15/9±38/43 سال بود. اغلب افراد از جنس مذکر (61نفر، 61%) و ساکن شهر (70نفر، 70%) بودند. شایع ترین علائم بالینی به ترتیب: خارش گوش (48%)، درد گوش (21%) و اریتم (19%) گزارش گردید. از بین 74نمونه باقیمانده، در1/89درصد موارد باکتری و در 9/10درصد موارد قارچ رشد کرده بود. از بین باکتری های رشد کرده، اغلب موارد باکتری های گرم مثبت بودند (36 نفر، 5/54%). بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی به ترتیب به: سفکسیم (8/45%)، سفازولین (2/30%)، جنتامایسین (12%) و سیپروفلوکساسین (12%) گزارش گردید.
  نتیجه گیری
  اوتیت خارجی حاد در بیماران شهر بیرجند اتیولوژی مرکب از چندین باکتری و قارچ دارد. مقاومت به سفیکسیم بیش از سیپروفلوکساسین است؛ اما احتمالا حساسیت مناسبی نسبت به سیپروفلوکساسین و همچنین جنتامایسین وجود دارد.
  کلیدواژگان: عوامل باکتریای هوازی، عوامل قارچی، عفونت مجرای گوش خارجی، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • هاله قائم، سیما افراشته *، لیلا نامی نظری، صادق کارگریان، رقیه نجات الهی صفحات 142-151
  زمینه و هدف
  اختلالات رفتاری یکی از مشکلات شایع در کودکان است. هدف پژوهش حاضر، بررسی شیوع اختلالات رفتاری و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان مقطع ابتدایی در شهرستان دشتستان در سال 1394 بود.
  روش تحقیق: مطالعه حاضر از یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی می باشد. جامعه آماری شامل دانش آموزان شهری مقطع ابتدایی شهرستان دشتستان بود. شرکت کنندگان در مطالعه 767 نفر بودند که به روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده نیز پرسشنامه راتر فرم معلم بود. از آمار توصیفی برای شرح و توصیف داده ها و از آزمون رگرسیون لجستیک برای تحلیل داده ها استفاده گردید.
  یافته ها
  دامنه سنی شرکت کنندگان 13-6 سال و میانگین سنی آنها 1/88±9/53 سال بود. شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان شهرستان دشتستان 27درصد برآورد گردید. شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان پسر بیشتر از دانش آموزان دختر و به ترتیب: 33/5درصد و 17/8 درصد بود. در این پژوهش مشخص شد، رابطه معنی داری بین اختلال های رفتاری و متغیرهای جنسیت، وضعیت تحصیلی دانش آموز، شغل مادر، فوت پدر و طلاق والدین وجود داشت؛ اما بین اختلال رفتاری با متغیرهای سن، پایه تحصیلی، شغل پدر، رتبه تولد، تعداد اعضای خانواده، فوت مادر و تحصیلات والدین رابطه معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  شیوع اختلالات رفتاری در شهرستان دشتستان در مقایسه با سایر مطالعات انجام شده به نسبت بالا می باشد. با توجه به اهمیت سلامت فردی و اجتماعی نوجوانان وکودکان و جلوگیری از ابتلا به بیماری های روانی در بزرگسالی، لازم است که مسئولین حوزه آموزش توجه ویژه ای به این مسئله داشته باشند.
  کلیدواژگان: شیوع، اختلالات رفتاری، دانش آموزان ابتدایی، شهرستان دشتستان
 • هادی مولایی، کوکب نمکین، محمدحسن نمایی * صفحات 152-159
  زمینه و هدف
  یکی از بیماری های مهم و شایع در دنیا، بیماری های دستگاه گوارش است که یکی از مهم ترین علت های آن، عفونت هلیکوباکترپیلوری است. با توجه به اهمیت این باکتری و شیوع متفاوت آن در مناطق مختلف کشور، این مطالعه با هدف تعیین شیوع عفونت هلیکوباکترپیلوری در کودکان بدون علامت 9-15 سال شهر بیرجند و عوامل مرتبط با آن در سال 1395 انجام شد.
  روش تحقیق: این مطالعه توصیفی- مقطعی، بر روی 332 نفر از کودکان 9-15 سال مدارس شهر بیرجند در سال 1395 که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند و به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند، انجام شد. فرم مشخصات دموگرافیک شامل: سن، جنس، طول مدت تغذیه با شیر مادر، تعداد افراد خانواده، تعداد روزهای مصرف ماست در هفته برای کودکان تکمیل گردید. برای بررسی عفونت هلیکوباکترپیلوری، از روش سنجش میزان آنتی ژن هیلکوباکترپیلوری در مدفوع استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (ویرایش 15) و با کمک آزمون های آماری خی دو و تست دقیق فیشر، تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  از 332 کودک، 59نفر (8/17%) مبتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری بودند. نتایج نشان داد بین جنس و مدت دوره شیردهی با ابتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری رابطه معنی داری وجود نداشت (05/0P>)؛ ولی با افزایش سن و تعداد اعضای خانواده، ابتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری افزایش معنی داری داشت (05/0P<). بین تعداد وعده های مصرف ماست در هفته و ابتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری، ارتباط معنی داری یافت شد (02/0=P).
  نتیجه گیری
  باتوجه به شیوع عفونت هلیکوباکترپیلوری و فراوانی کمتر در مصرف کنندگان لبنیات لازم است آموزشهای لازم به خانواده ها صورت گیرد.
  کلیدواژگان: شیوع، هلیکوباکترپیلوری، بدون علامت، کودکان، عوامل خطرساز
 • سینا مشایخی، کیومرث امینی * صفحات 160-166
  زمینه و هدف
  استافیلوکوکوس ها، پاتوژن مشترک بین انسان و گونه های مختلف دامی است که قابلیت ایجاد طیف وسیعی از بیماری های را دارد. استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استافیلوکوکوس اورئوس، عوامل مهمی در ایجاد بیوفیلم در بیماران هستند. این مطالعه با هدف تعیین توانایی تولید بیوفیلم و الگوی مقاومتی سویه های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از عفونت های بیمارستانی و مواد غذایی انجام گرفت.
  روش تحقیق: این مطالعه توصیفی-مقطعی بر روی 117نمونه بیمارستانی انجام شد. ابتدا آزمایش های بیوشیمیایی بر روی نمونه ها به منظور جداسازی و تایید جنس استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس انجام گردید؛ سپس برای تعیین تولید بیوفیلم، از روش میکروتیترپلیت استفاده شد و حضور ژن های icaA و icaD با استفاده از PCR مشخص گردید. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه ها به روش دیسک دیفیوژن برای 7 آنتی بیوتیک تعیین شد.
  یافته ها
  12 سویه استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و 20 سویه استافیلوکوکوس اورئوس به وسیله آزمایش های بیوشیمیایی از 117نمونه بیمارستانی جداسازی شد که از این تعداد 6 سویه استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و 16 سویه استافیلوکوکوس اورئوس مولد بیوفیلم بودند. نتایج PCR نشان دهنده حضور همزمان ژن های icaA و icaD در 15 سویه استافیلوکوکو س اورئوس و 6 سویه استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس بود. بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی در سنجش مقاومت آنتی بیوتیکی به ترتیب مربوط به پنی سیلین، جنتامایسین و امیکاسین بود.
  نتیجه گیری
  گسترش نمونه های بالینی مولد بیوفیلم با مقاومت های آنتی بیوتیکی چندگانه، می تواند به عنوان خطری جدی برای بیماران محسوب شده و باعث افزایش موارد مرگ و میر در بیمارستان ها گردد.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، بیوفیلم، مقاومت
 • طاهر شهریاری، عباسعلی رمضانی *، عاطفه غلامی، عبدالحکیم ذوالفقاری صفحات 167-171
  زمینه و هدف
  با توجه به افزایش روز افزون جمعیت در جهان، نیاز مردم به میوه ها و سبزی ها روز به روز افزایش می یابد. میوه ها و سبزی ها بخش مهمی از رژیم غذایی انسان را تشکیل می دهند. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آلودگی میکروبی در سالاد و سبزیجات عرضه شده در رستوران ها و فست فودهای شهر بیرجند انجام گرفت.
  روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی، پس از شناسایی رستوران ها و فست فودهایی که عرضه کننده سالاد و سبزیجات در شهر بیرجند در سال 1394 بودند، تعداد 100 عدد نمونه به صورت تصادفی در شرایط کاملا استریل از هر یک از رستوران ها و فست فودها جمع آوری شد. نمونه ها در شرایط استاندارد به آزمایشگاه منتقل و میزان آلودگی میکروبی آنها براساس روش های کار آزمایشگاهی استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تعیین گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بیشترین آلودگی سبزی و سالاد به ترتیب مربوط به مخمر (28%)، استافیلوکوک اروئوس (13%) و اشرشیاکلی E.Coli (9%) بود و آلودگی انتروکوک و تخم انگل در نمونه های جمع آوری شده دیده نشد. نمونه های گرفته شده، 69درصد مطابق با استاندارد و 31 درصد مطابق با استاندارد نبود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج آزمایش های انجام شده، حدود 31درصد نمونه ها دارای آلودگی بودند که نشان می دهد شستشوی اولیه سبزیجات انجام می گیرد، ولی احتمالا ضد عفونی انجام نمی گردد؛ بنابراین آموزش در زمینه ضد عفونی سبزیجات و مواد اولیه سالاد و بازرسی و نمونه برداری مرتب و مداوم سالاد و سبزیجات، ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سالاد و سبزیجات، آلودگی میکربی و انگلی، رستوران و فست فود، بیرجند
|
 • Solmaz Shahsavan, Seyed Ebrahim Hosseini * Pages 94-103
  Background And Aim
  The metabolism of many drugs and toxins is done in the liver and active metabolites are created during the metabolism of these substances which many of them cause liver toxicity. Therefore, the aim of the present study was to investigate the effect of curcumin on liver toxicity induced by Thioacetamide in adult male rats.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 48mature female rats were divided into 6 groups including control, sham and 4 experimental groups receiving Thioacetamide (50mg/kg), Thioacetamide plus curcumin30 and 120, 60 mg/kg. In this study, Thioacetamide and curcumin were administered as intraperitoneally in 21 consecutive days. At the end, the activity of enzymes such as alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, alkaline phosphatase, and were measured and liver structure of the animals was investigated. The results were analyzed by ANOVA and Duncan tests at a significant level of p≤0.05.
  Results
  The results of this study showed that Thioacetamide significantly increased the activity of aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase and alkaline phosphatase enzymes at the level of p≤0.05 compared to the control group and increased the lymphocyte invasion around the portal of the triad and tissue degradation of the liver. However, curcumin in different doses significantly reduced the activity of these enzymes and improved the liver tissue structure at the level of p≤0.05 compared to the group receiving Thioacetamide.
  Conclusion
  The results of this study showed that Thioacetamide may increase the activity of transaminases and damage the liver tissue structure by producing oxidative stress, while the use of curcumin with thioacetamide simultaneously probably reduces the activity of transaminases and improves tissue structure due to the antioxidant properties of curcumin.
  Keywords: Curcumin, Thioacetamide, Alanine aminotransferase, Aspartate aminotransferase, Alkaline phosphatase, Rat
 • Mohammad Moradi *, Fatemah Shabkhiz, Moosa Khalafi, Vahid Talebi Pages 104-113
  Background And Aim
  Nesfetin-1 is known as the Neuropeptide which interfere in appetite and glucose hemostasis. Its amount in healthful persons than diabetes sick is variable and changes according to the exercise. The aim of the present study is to investigate the effects of acute aerobic exercise on nesfatin-1 gene expression in diabetic rats.
  Materials And Methods
  In this experimental study, has utilized the diabetic wistar stagy rats with STZ (12 week-age, 220-240 gr-weight). Animals into 4 groups: continuous exercise (COE-0) and control (CO), (who died immediately after exercise) and continuous (COE-2) and control (C-2), (who died two hours after exercise), respectively. Group COE performed exercise speed of 18 meters per minute for 40 minutes on the treadmill. Hypothalamus tissue was excised for determination of nesfatin-1 gene expression by RT-PCR methods. Data was analyzed by using an independent t-student test. All statistical calculations were performed using SPSS version 20.
  Results
  The current results indicated that the levels of nesfatin-1 gene expression, increased significantly in training group immediately and two hours after exercise when compared with Control group yourself.
  Conclusion
  It seems a session of continuous exercise may increase the hypothalamic expression of male Wistar rats with diabetes nesfatin -1 immediately and two hours after the exercise.
  Keywords: Nesfatin, 1, Continuous exercise, diabetics rat
 • Soheil Biglari, Abbas Ali Gaeini, Farnoosh Mafi * Pages 114-123
  Background And Aim
  Catechins in dark chocolate can improve the reduction of muscle mass in the elderly due to the sarcopenia by the positive effect on muscle growth. The purpose of this study was to investigate the effect of eight weeks resistance training and dark chocolate extract supplementation on the plasma levels of Myogenic Factor 5 (Myf5) and muscle strength in the older adults.
  Materials And Methods
  In this quasi-experimental study, 36 elderly adults (19 males, 17 females), were objectively selected and randomly divided into four groups: training (RT) (n=8), supplement (S) (n=10), training supplement (RT)(n=9), and control (C)(n=9). Subjects of RT and RT groups underwent a resistance training program. S and RT groups consumed capsules containing 500mg of dark chocolate extract –containing epicatechin- every day. Before and after eight weeks intervention, the plasma levels of Myf5 were measured by ELIZA method and the muscle strength was measured by 1-Repeatation Maximum (1RM) test. The data were analyzed with ANOVA and LSD post hoc tests.
  Results
  Myf5 values increased significantly in RT, S and RT groups compared to C group after the intervention (P≤0.05). Myf5 values were significantly higher in RT group compared to RT and S groups (P≤0.05). Moreover, chest press and leg press maximal strength increased in RT and RT groups in comparison with C group (P≤0.05).
  Conclusion
  8-weeks resistance training with the consumption of dark chocolate extract supplement have more efficient effects on the enhancement of plasma myf5 in the older adults compared to mere resistance training.
  Keywords: Sarcopenia, Epicatechin, Myogenic Factor 5
 • Seyyed Mohammad Ali Tabatabaei, Hanie Kazemi, Maryam Javidi, Mina Zarei, Seyyed Hossein Hosseini Zarch, Mahdjoube Goldani Moghadam * Pages 124-131
  Background And Aim
  Since the external root resorption is not detectable clinically, therefore radiographic examination is very important for diagnose, Therefore, the purpose of this study is to compare the diagnostic efficiency of conventional, digital and CBCT radiography in detecting of external root resorption.
  Materials And Methods
  In this descriptive-analytic study, after radiographic and clinical examination, 20 single-rooted human premolar teeth without calcification and resorption were selected. Cavities were drilled 0.8 mm in diameter with round burs 08 in one-third of the cervical, mid, and apical of the buccal wall, digital and CBCT images were taken. The images were evaluated by 3 faculty members of Mashhad Dental School. The statistical analysis was performed with the SPSS V.18 software and Chi-Square test. The significance level was considered to be 0.05.
  Results
  The ability to detect external resorption by CBCT was significantly higher than the other two methods (P=0.000). However, there was no significant difference between conventional and digital radiography. External resorption in the coronal, middle and apical were 78.7%, 62.3%, and 35.5%, respectively.
  Conclusion
  According to the results, CBCT seems to be more reliable in determining external root resorption, in areas of maxillofacial superimposition, and in one-third of the apical root.
  Keywords: External root resorption, conventional radiography, digital radiography, CBCT
 • Masood Asghari *, Mahmoud Zardast, Mehdi Bakhshaee, Sarvenaz Hazrati Pages 132-141
  Background And Aim
  Awareness of the pattern of aerobic and fungal bacterial agents and their sensitivity to common antibiotics is of great importance in the treatment of external ear canal infection. The aim of this study was to investigate the prevalence of infections in Birjand residents as a tropical region of the desert in specialized clinics affiliated to Birjand University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  This descriptive-analytical study in the Time period from 1395 to 1396 on 100 patients with otitis externa referred to specialist clinics affiliated with the Birjand University of Medical Sciences. The subjects were selected using simple non-probability sampling. Sampling was done by two swabs and examined in the reference laboratory for gram-negative, positive bacteria and fungi. Data were analyzed by Chi-Square and Fisher exact tests using SPSS software (version 16).
  Results
  A total of 100 patients were enrolled. The average age of participants 43/38±9/15 years and most of the participants were male (61%) and urban (70 %). The most common clinical symptoms are itching ears (48%), otalgia (21%) and erythema (19%), respectively. Out of 74 samples of bacteria/fungi with the positive culture, bacteria were reported in 89/1% and fungi with 10.9% which among them Gram-positive bacteria were most often (36 patients, 54.5 percent). The highest antibiotic resistance was reported for: cefixime (45.8%), cefazolin (30.2%), gentamicin (12%) and ciprofloxacin (12%) respectively.
  Conclusion
  The etiology of acute otitis externa in the patients of Birjand is composed of many bacteria and fungi. Resistance to cefixime is more than ciprofloxacin however, the susceptibility to ciprofloxacin and gentamycin is acceptable.
  Keywords: Aerobic bacterial agents, Fungal agents, External auditory canal infections, Antibiotic resistance
 • Haleh Ghaem, Sima Afrashteh *, Leila Nami Nazari, Sadegh Kargarian, Rogayyeh Nejatollahi Pages 142-151
  Background And Aim
  Behavioral disorders (BD) is one of the most common problems in children. This study aims to evaluate the prevalence of BD and its related factors among primary school students of Dashtestan, 2016.
  Materials And Methods
  This study is a descriptive-analytic study of cross-sectional type. The statistical population consisted of urban elementary students in Dashtestan. Participants in the study were 767 subjects who were selected by multi-stage random sampling. The tool used was Rutter's Teacher's Questionnaire. Descriptive statistics were used to describe the data and logistic regression test was used for data analysis.
  Results
  The age range of participants was 6-13 years and the mean age was 9.53 ± 1.88 years. The prevalence of BD among primary school students was 27%. The prevalence of BD among male students (33.5%) was higher than female ones (17.8%). In this study, it was found that there was a significant relationship between behavioral disorders and gender variables, student's educational status, mother's job, father's death and parental divorce. However, there was no significant relationship between behavioral disorder with age, academic basis, father's occupation, birth rate, number of family members, mother's death, and parents education.
  Conclusion
  The prevalence of behavioral disorders in Dashtestan is high compared to other studies. Given the importance of the individual and social health of adolescents and children and preventing the development of mental illness in adulthood, it is imperative that education authorities pay special attention to this issue.
  Keywords: Prevalence, Behavioral disorders, Primary school students, Dashtestan county
 • Hadi Moulaei, Kokab Namakin, Mohammad Hasan Namaei * Pages 152-159
  Background And Aim
  Gastrointestinal disease is one of the most common infectious diseases in the world. One of the most important causes is Helicobacter pylori infection. Considering the importance of this bacterium and its different prevalence in different parts of the country, this study was conducted to determine the prevalence of Helicobacter pylori infection and its related factors in 9-15 year old asymptomatic children in Birjand city.
  Materials And Methods
  This descriptive cross-sectional study was conducted on 332 children aged 9 to 15 years old in Birjand, in 1395. Individuals who had inclusion criteria were selected by multi-stage sampling. The demographic profile including age, sex, duration of breastfeeding, number of households, and number of yoghurt consumption per week, were completed for children. Helicobacter pylori stool antigen test was used in feces to evaluate Helicobacter pylori infection. Data were analyzed using Chi-square and Fisher's exact test at a significant level of 0.05.
  Results
  Of the 332 children studied, 59 (17.8%) children had Helicobacter pylori infection. Our results showed no significant relationship between sex and duration of lactation with Helicobacter pylori infection (p> 0.05). However, with increasing age and number of family members, Helicobacter pylori infection was significantly increased (p
  Conclusion
  Due to the prevalence of Helicobacter pylori infection and less frequently in dairy consumers should be given the necessary training for families.
  Keywords: Prevalence, Helicobacter pylori, Asymptomatic, Children, Risk factors
 • Sina Mashaiekhi, Kumarss Amini * Pages 160-166
  Background And Aim
  Staphylococci are common pathogens of humans and livestock that able to produce a wide range of diseases. Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus aureus are the important factors for biofilm production in patients. This study was designed to determine the ability of biofilm production and the resistance pattern of Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus aureus strains that isolated from hospital and food infectious.
  Materials And Methods
  This descriptive cross-sectional study was performed on 117 hospital samples. First, biochemical tests were used in order to isolate and confirm Staphylococcus epidermidis and aureus strains. To determine biofilm production, the Microtiter plate method was applied and the presence of icaA and icaD genes are were identified using PCR. Antibiotic resistance pattern of strains was evaluated by Disk diffusion method related to 7 antibiotics.
  Results
  12 strains of Staphylococcus epidermidis and 20 strains of Staphylococcus aureus were isolated from 117 hospital samples by biochemical tests, of these, 6 strains of the Staphylococcus epidermidis and 16 strains of the Staphylococcus aureus were the producers of biofilm. PCR results shown that icaA and icaD genes were present in 15 strains of Staphylococcus aureus and 6 strains of the Staphylococcus epidermidis. The highest antibiotic resistance in the antibiotic resistance test was related to penicillin, gentamicin, and amikacin respectively.
  Conclusion
  Extending clinical samples of biofilm producers with multiple antibiotic resistance can be considered as a serious risk for patients and lead to increase mortality rate in hospitals.
  Keywords: Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Biofilm, Antibiotic Resistance
 • Taher Shahryari, Abbas Ali Ramazani *, Atefeh Gholami, Abdolhakim Zolfaghari Pages 167-171
  Background And Aim
  Given the ever-increasing population in the world, people's need for fruits and vegetables is increasing day by day. Fruit and vegetable are an important part of human diet. So, this study was conducted to determine the level of microbial contamination in the salads and vegetables supplied in restaurants and fast food in Birjand.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, after identifing restaurants and fast food that were the supplier of salads and vegetables in Birjand, 2015, was removed 100 samples under sterile conditions randomly from all restaurants and fast food. The samples were transferred to the laboratory in good condition. The microbial contamination was compared with the current standard according to standard laboratory procedures of Standard and Industrial Research of Iran.
  Results
  Results showed that maximum pollution vegetables and salads were in yeast (28%) and Staphylococcus aureus (13%) and Eshershia.Coli (9% and Enterococcus infection and parasite eggs were not found in the samples. Samples were taken, 69% in accordance with the standard and 31% were not in accordance with the standard.
  Conclusion
  According to the results, about 31% of the samples were contaminated. Shows that washing the vegetables are done, but probably do not be disinfected. Therefore, education in the field of disinfection of vegetables and salad ingredients and continuous sampling of salads and vegetables seems necessary.
  Keywords: Salads, vegetables, bacterial, parasitic infections, restaurants, fast food, Birjand