فهرست مطالب

زیست شناسی جانوری - سال دهم شماره 3 (بهار 1397)
 • سال دهم شماره 3 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مژگان اسکندری *، بهمن شمشادی، آرزو بهجت، بابک هوشمند مقدم صفحات 1-10
  با افزایش سن روند تخریب و تضعیف عملکرد اعضای بدن از جمله مغز قابل پیش بینی است. فعالیت جسمانی و تغذیه مناسب از عواملی هستند که نقش مهمی در سلامت دستگاه عصبی ایفا می کنند. از مهم ترین گیاهان دارویی که در طب سنتی برای تقویت حافظه و جلوگیری از بروز آلزایمر نام برده شده، کندر است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر یک دوره تمرین هوازی پیاده روی همراه با مصرف کندر بر مقادیر عامل نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) و فاکتور نکروزدهنده توموری آلفا (TNFα) در مردان سالمند بود. در این پژوهش نیمه تجربی 40 مرد سالمند با دامنه سنی 60 تا 70 سال که در سلامت کامل جسمانی و روانی بودند به عنوان نمونه آماری انتخاب و به طور تصادفی به چهار گروه (تمرین، مکمل، تمرین مکمل و کنترل) تقسیم شدند. افراد شرکت کننده در گروه های تمرینی به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه در برنامه تمرین هوازی پیاده روی شرکت کردند. همچنین گروه های مصرف کننده مکمل روزانه 300 میلی گرم گیاه کندر بسته بندی شده را به شکل جویدنی دریافت کردند. گروه کنترل در این مدت در هیچ مداخله شرکت نکردند. نمونه های خونی ناشتا قبل و 24 ساعت پس از آخرین مداخله ها جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی، تحلیل واریانس و آزمون توکی در سطح معناداری 05/0 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد در گروه های تمرین، مکمل و تمرین مکمل پس از هشت هفته، مقادیر BDNF و TNFα به ترتیب افزایش و کاهش معناداری نسبت به پیش آزمون داشت (05/0 ≥ p). همچنین اختلاف معناداری در مقادیر BDNF وTNFα گروه تمرین مکمل نسبت به سایر گروه ها مشاهده شد (05/0 ≥ p). با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش به نظر می رسد، انجام پیاده روی و مصرف کندر به طور مستقل و ترکیبی باعث افزایش بارزی در بیان BDNF و کاهش بارز عوامل التهابی در مردان سالمند می شود. لذا می توان ترکیب پیاده روی و مصرف کندر را به عنوان یک روش مفیدتر برای حفظ سلامتی و گسترش فواید شناختی و عملکردی مغز و دستگاه عصبی، به سالمندان توصیه نمود.
  کلیدواژگان: پیاده روی، کندر، BDNF، TNF?، سالمندان
 • شیما بخشش، مرضیه تولایی، محمدحسین نصر اصفهانی * صفحات 11-18
  تقریبا 15 درصد از زوجین نابارور هستند که ناباروری با فاکتور مردانه، در نیمی از زوجین نابارور گزارش شده است. عوامل متعددی از جمله سن و فصل بر کیفیت پارامترهای اسپرمی موثر است؛ که در موقعیت های جغرافیایی متفاوت می تواند نتایج متفاوتی داشته باشد. لذا در این مطالعه، تاثیر این دو فاکتور بر روی پارامترهای اسپرمی در افراد نابارور مورد بررسی قرار گرفته است. 659 نمونه مایع منی از افراد نابارور مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهان، جمع آوری گردید. ارزیابی مایع منی شامل حجم، غلظت، تحرک و مورفولوژی بر اساس معیارهای 2010 سازمان بهداشت جهانی انجام شد. آنالیز آماری به وسیله نرم افزار 23SPSS انجام شد و 05/0values < p- از لحاظ آماری، معنی دار در نظر گرفته شد. کیفیت پارامترهای اسپرمی به خصوص تعداد و تحرک اسپرم، تحت تاثیر تغییرات سن و فصل باشند. در این مطالعه، ارتباط معنی دار معکوسی بین سن مردان با تعداد و تحرک اسپرم مشاهده شد (05/0p˂). با افزایش سن، میانگین تعداد و تحرک اسپرم در افراد نابارور کاهش می یابد و کاهش این دو پارامتر بیشتر در نیمه ی اول سال دارای نوسانات بارزی نسبت به نیمه ی دوم سال است. این در حالی است که متغییرهای سن و فصل بر روی مورفولوژی اسپرم تاثیری ندارد.
  کلیدواژگان: فصل، سن، پارامترهای اسپرمی، ناباروری مردان
 • افسانه رحیمی احمدی، بهاره پاکپور *، مریم تاج آبادی ابراهیمی صفحات 19-31
  پروبیوتیک ها مکمل های غذایی و دارویی تهیه شده از میکروارگانیسم های زنده می باشند که با بهبود تعادل میکروبی روده، اثرات مفیدی بر روی میزبان (انسان یا حیوان) اعمال می کنند. تحقیقات نشان داده که مواد غذایی از طریق اعصاب واگ می توانند بر روی مغز و هورمون های عصبی تاثیر بگذارند. از این رو این احتمال وجود دارد که پروبیوتیک ها بتوانند با تنظیم فعالیت بخش هایی مختلف مغز، بر بهبود کارکرد آن موثر باشند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر، لاکتوباسیلوس رامنوسوس، پروبیوتیک بومی جدا شده از لبنیات سنتی ایران بر یادگیری احترازی غیر فعال موش صحرایی بود. در این تحقیق از 56 موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن تقریبی 250 تا 300 گرم استفاده شد. برای القاء فراموشی از اتانول به صورت تزریق زیرجلدی بعد از آزمون استفاده شد و همچنین گاواژ موش ها با 1/0 میلی لیتر بافر فسفات (PBS) حاوی ml/cfu 109 به تنهایی یا همراه با لاکتوباسیلوس رامنوسوس به مدت یک ماه صورت گرفت. آزمون رفتاری با استفاده از دستگاه یادگیری احترازی غیرفعال انجام شد. نتایج ما مشخص کرد که تزریق زیرجلدی بعد از آزمون اتانول (mg/rat1) منجر به فراموشی می شود. این فراموشی در گروه مصرف کننده پروبیوتیک بازگردانده می شود. یافته های این تحقیق نشان گر اثر افزایشی لاکتوباسیلوس رامنوسوس پروبیوتیک بومی جدا شده از دوغ ترخینه، در یادگیری شرطی احترازی غیرفعال در موش صحرایی نر نژاد ویستار می باشد که تزریق زیرجلدی از اتانول را دریافت کردند. این امر نشان دهنده اثر بهبوددهنده پروبیوتیک های خوراکی بر حافظه و یادگیری است.
  کلیدواژگان: اتانول، رت، لاکتوباسیلوس رامنوسوس، فراموشی
 • فاطمه صبری، پریچهره یغمایی *، آزاده ابراهیم حبیبی، شیوا ایرانی صفحات 33-42
  سرطان رشد غیرقابل کنترل سلول هاست که سرطان سینه یکی از انواع آن بوده و درمان اصلی آن که شیمی درمانی است با عوارض جانبی همراه است. امروزه استفاده از مواد طبیعی مانند چالکون ها در درمان سرطان گسترده شده است. هدف این بررسی القای آپوپتوز با داروهای ترانس چالکون در سلول های سرطان سینه 4T1 و روی موش های نژاد Balb/c بوده است. سمیت دارو با تستMTT در زمان های 24 و 48 ساعت و غلظت های 20، 30، 40 و50 میکرومول (μM) سنجیده شد. پس از تیمار موش های توموری بررسی هماتوکسیلین- ائوزین انجام گرفت. سپس معناداری نتایج باSPSS وANOVA با سطح معناداری 05/0p< بررسی گردید. نتایج تستMTT ترانس چالکون میزان سمیت 50 درصد دارویی را در زمان 48 ساعت در تمامی غلظت ها نشان داده است. در بررسی هیستولوژیک نیز آپوپتوز مشاهده شد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که داروهای ترانس چالکون می توانند به عنوان روش مناسبی برای درمان سرطان سینه باشند.
  کلیدواژگان: ترانس چالکون، سرطان سینه، موش Balb، c
 • اعظم کرمی *، ذبیح الله خاکسار صفحات 43-54
  دیابت بارداری عدم تحمل گلوکز با شدت متغیر است که اولین بار در طی بارداری شروع و یا تشخیص داده می شود و می تواند در بخش های مختلف سیستم عصبی مرکزی ایجاد اختلال کند. هدف از این پژوهش مطالعه اثر عصاره Panax ginseng بر تغییرات هیستومورفومتریک مخ و مخچه در نوزادان 14 روزه موش صحرایی مادران دیابتی بود. تعداد 16 موش صحرایی به چهار گروه مساوی شامل کنترل غیر دیابتی، غیر دیابتی دریافت کننده عصاره، کنترل دیابتی و دیابتی دریافت کننده عصاره تقسیم شد. دیابت در موش های گروه های دیابتی توسط داروی استرپتوزوتوسین القا گردید و هر چهار گروه با جفت گیری طبیعی باردار شدند. گروه های دریافت کننده عصاره در طول بارداری روزانه به میزان 400 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره جینسنگ را به صورت خوراکی دریافت کردند. 14 روز پس از زایمان طبیعی، نوزادان بیهوش شدند. با ایجاد برش در جمجمه، مخ و مخچه خارج گردید. پس از بکارگیری روش های بافت شناسی، برخی فاکتورهای بافتی اندازه گیری گردید. در پایان اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تست دانکن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت (05/0p≤). ضخامت و تعداد سلول های ماده خاکستری مخ و تعداد سلول های ماده سفید مخچه در گروه کنترل دیابتی نسبت به دو گروه غیر دیابتی کاهش معنی دار داشت (05/0p≤). همچنین کاهش معنی داری در تعداد سلول های ماده سفید مخ در گروه کنترل دیابتی نسبت به سایر گروه ها وجود داشت (05/0p≤). عصاره Panax ginseng از طریق افزایش تحریک سلول های بتای پانکراس و تولید هورمون انسولین، قادر به کنترل هپیرگلیسمی در مادران دیابتی باردار و کاهش اختلالات حاصل از دیابت بر مخ و مخچه نوزادان آنها می شود.
  کلیدواژگان: دیابت، مخ، مخچه، عصاره Panax ginseng، استرپتوزوتوسین
 • مرضیه محمدی، مژده چله مال دزفول نژاد *، مهرزاد مصباح صفحات 55-63
  برای انجام این آزمایش 280 قطعه ماهی کپور معمولی (با وزن متوسط 21/1±30/22 گرم) تحت چهار تیمار شاهد، گروه حمام دائم عصاره الکلی 01/0 درصد، گروه حمام دائم عصاره الکی 1/0 درصد، گروه حمام دائم عصاره الکلی 5/0 درصد به مدت 60 روز قرار گرفتند. در انتهای دوره بالاترین میزان گلبول های سفید مربوط به تیمار 01/0 و به دنبال آن تیمار 1/0 بوده و در تیمار شاهد میزان گلبول های سفید کمترین مقدار را در میان سایر تیمارها نشان داد (05/0p <). بیشترین تعداد گلبول های قرمز مربوط به تیمار 5/0 بدون اختلاف معنی دار با تیمار 1/0 و شاهد بود (05/0p >). میزان هماتوکریت در شاهد مقادیر بالاتری را در مقابل تیمارهای 01/0، 1/0 و 5/0 نشان داد (05/0p <). در مورد هموگلوبین تیمار شاهد بالاترین میزان را دارا بود و به دنبال آن تیمار 01/0 قرار داشت (05/0p <). در مورد شاخص میزان متوسط هموگلوبین گلبولی بالاترین میزان مربوط به تیمار 01/0 و کمترین مقدار مربوط به تیمار 5/0 بود (05/0p <). تیمار شاهد از نظر عددی در رتبه دوم قرار داشت. عصاره حنا در پایان دوره 28 غلظت سبب بالا رفتن متوسط هموگلوبین گلبولی در تیمارها شد و حجم متوسط گلبولی کمترین مقدار را در تیمار 5/0 و بیشترین مقدار مربوط به تیمار شاهد داشت (05/0p <).
  کلیدواژگان: عصاره حنا، کپور معمولی، شاخص های خونی
 • محمد محمد علی منصوری *، احمدعلی معاضدی، غلامعلی پرهام صفحات 65-74
  کاتالپسی یا جمود عضلات یک بیماری عصبی است که با سفتی عضلات، کاهش حساسیت به درد و ثبات اندام بدون درنظر گرفتن محرکهای خارجی شناخته شده و از جمله علائم اصلی بیماری پارکینسون در نظر گرفته میشود. با توجه به افزایش سطوح استیل کولین در مغز، درمان اصلی معطوف به استفاده از آنتاگونیستهای گیرندههای موسکارینی است که با وجود تسکین علائم، عوارض جانبی شدیدی دارد. در این پژوهش اثر عصاره هیدورالکلی دارچین بر کاتالپسی در موشهای سوری نر مدل بیماری پارکینسون بررسی خواهد شد. 70 عدد موش سوری نر (2±30 گرم) به طور تصادفی به هفت گروه تقسیم شدند؛ گروه کنترل، گروه حلال روتنون، گروه روتنون و 4 گروه دریافت کننده روتنون و متعاقب آن مقادیر 100، 200، 400 و 600 میلیگرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی دارچین. جهت ایجاد مدل بیماری پارکینسون، روتنون (2 میلیگرم/ کیلوگرم/ 48 ساعت) به مدت 19 روز تزریق شد و ایجاد مدل بیماری پارکینسون مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از تائید ایجاد مدل، مقادیر مختلف دارچین به مدت 20 روز (هر 48 ساعت یکبار) به صورت صفاقی تزریق شد. سپس اثرات عصاره هیدروالکلی دارچین بر کاتالپسی با گروههای دیگر مقایسه و نتایج با آزمون ANOVA و پس آزمون Tukey آنالیز شده و 05/0>p معنی دار در نظر گرفته شد. عصاره هیدروالکلی دارچین در مقادیر 400 و 600 میلیگرم بر کیلوگرم توانست موجب کاهش مدت زمان کاتالپسی نسبت به گروه های روتنون و حلال آن شود و اثراتی مشابه گروه کنترل بر کاتالپسی در موشهای سوری مدل بیماری پارکینسون ایجاد کند (05/0>p). دارچین توانست موجب کاهش کاتالپسی در موشهای سوری مدل بیماری پارکینسون شود که احتمالا به دلیل وجود ترکیبات آنتی اکسیدانی و فلاونوئیدهای موجود در آن و تاثیر این ترکیبات بر سیستم عصبی باشد.
  کلیدواژگان: کاتالپسی، عصاره هیدروالکلی دارچین، روتنون، موش سوری، بیماری پارکینسون
 • امید نعیمی، کامبیز روشنایی، فاطمه جمالو، مهدی احمدی فر * صفحات 75-86
  دیمن هیدرینات به عنوان یک داروی ضد تهوع و آنتی رفلاکس معدی در موارد تهوع ناشی از مسافرت مورد استفاده می باشد. این دارو به راحتی از راه خوراکی جذب می گردد. متابولیسم دیمن هیدرینات کبدی است و از کلیه ها به صورت متابولیت دفع می گردد. در این تحقیق به بررسی اثرات داروی آنتی هیستامین دیمن هیدرینات بر بافت کبد و آنزیم های کبدی و تاثیرات بالقوه سوء تجویز بیش از حد این دارو پرداخته ایم. از 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده وزنی 20 ± 250 گرم استفاده شد. رت ها در چهار گروه ده تایی تقسیم شدند. یک گروه تیمار با دوزهای مختلف 250، 500 و 750 میلی گرم بر کیلوگرم نسبت به وزن بدن از دارو به صورت خوراکی روزانه به مدت 28 روز داده شد. که در پایان دوره، حیوانات را با استفاده از استنشاق اتر کشته و از خون جهت تست های آنزیمی و کبد جهت انجام آزمایشات پاتولوژی نمونه برداری بعمل آمد. مقایسه سطح آنزیم های AST، ALT و ALP در گروه های تیمار 5/2، 5 و 5/7 در مقایسه با گروه کنترل افزایش نشان داد (05/0p<). بررسی های بافت شناسی کبد گروه های تیمار، تخریب سینوزوئیدها، از بین رفتن مجاری صفراوی، نامرتب قرارگیری سلول ها کنار هم و عدم وجود سلول های کوپفر را نمایان کرد که مشخص کننده اثر تخریبی دیمن هیدرینات بر بافت کبد است. دیمن هیدرینات همانند سایر داروها علاوه بر اثرات مثبت می تواند اثرات نامطلوبی نیز داشته باشد. یکی از بافت های تحت آسیب کبد است، لذا بایستی هنگام تجویز عوارض ناخواسته دارو نیز در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: آنتی هیستامین، دیمن هیدرینات، کبد، رت
 • فرشته هراسانی، غلامحسن واعظی *، ویدا حجتی صفحات 87-93
  زخم های پوستی و زخم پای دیابتی موضوعی مهم در علم پزشکی است. بیماری دیابت یکی از شایع ترین بیماری های متابولیک غدد درون ریز است. درمنه دارای اثرات فارماکولوژیک به ویژه اثر بر روی دیابت است. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه اثرات التیام بخش عصاره الکلی گیاه درمنه در فرایند ترمیم و سرعت بسته شدن زخم های پوستی در موش های سالم و دیابتی می باشد. برای انجام این تحقیق، از 20 سر رت نر بالغ استفاده شد. رت ها به چهار گروه پنج تایی تحت عنوان گروه کنترل، شم، تجربی1 و تجربی2 تقسیم شدند. سه گروه از رت ها با استفاده از استرپتوزوتوسین دیابتی شدند. در همه گروه ها زخمی به طول 2 سانتی متر بر روی پوست ناحیه پشتی حیوانات ایجاد شد. روند ترمیم زخم به صورت ماکروسکوپی و میکروسکوپی مورد بررسی قرار گرفتند. گروه های شم و تجربی1 نسبت به گروه کنترل ترمیم دیرتری داشته اند و التیام زخم در گروه تجربی2 که با عصاره درمنه کوهی تیمار شد نسبت به گروه کنترل از سرعت بیشتری برخوردار بوده و مساحت سطح زخم نسبت به سایر گروه ها کاهش یافته است. به نظر می رسد استعمال موضعی عصاره درمنه موجب تسریع بهبودی زخم در رت های دیابتی می شود و مواد موجود در درمنه موجب، انقباض سریع تر زخم و التیام زخم می شود.
  کلیدواژگان: عصاره الکلی، گل آذین درمنه، درمنه، دیابت، زخم های پوست، ترمیم زخم، موش
 • فاطمه یزدان پرست، وحید حمایت خواه جهرمی * صفحات 95-108
  آزاتیوپرین کاربرد وسیعی در درمان بیماری های خود ایمنی و پیوند اعضا دارد. نتایج مطالعات حاکی از اثرات سوء این دارو بر عملکرد و ساختار کبد می باشد. زنجبیل گیاهی با خواص آنتی اکسیدانی قوی و اثرات محافظتی در برابر توکسین های مختلف می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر عصاره زنجبیل بر تغییرات کبدی ناشی از مصرف آزاتیوپرین در موش های صحرایی صورت گرفته است. در این تحقیق تجربی، 56 سر موش صحرایی ماده بالغ از نژاد ویستار به 7 گروه 8 تایی شامل ا- کنترل (آب و غذای معمولی) 2- شاهد (آب مقطر به عنوان حلال دارو) 3- آزاتیوپرین (15 میلی گرم بر کیلوگرم) 4- عصاره هیدروالکلی زنجبیل (200 میلی گرم بر کیلوگرم) 5- آزاتیوپرین (15 میلی گرم بر کیلوگرم) با عصاره زنجبیل (50 میلی گرم بر کیلوگرم) ، 6- آزاتیوپرین (15 میلی گرم بر کیلوگرم) با عصاره زنجبیل (100میلی گرم بر کیلوگرم) 7- آزاتیوپرین (15 میلی گرم بر کیلوگرم) با عصاره زنجبیل (200 میلی گرم بر کیلوگرم) تقسیم شدند. عصاره زنجبیل به روش گاواژ و آزاتیوپرین به روش داخل صفاقی به حیوانات تجویز شد. تیمار حیوانات به مدت بیست روز انجام شد و در بیست و یکمین روز پس از شروع آزمایش و پس از توزین حیوانات، خونگیری از قلب انجام گرفت و غلظت سرمی آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز (ALT) ، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلکالین فسفاتاز (ALP) به روش الایزا اندازه گیری شد. کبد حیوان جدا شد و برش های بافتی از آن تهیه گردید. نتایج با آزمون آماری ANOVA و تست دانکن در سطح معنی داری 05/0 p ≤ تجزیه و تحلیل شد. در گروه های دریافت کننده همزمان زنجبیل با آزاتیوپرین کاهش معنی دار میانگین غلظت سرمی ALT، ASTو ALP در مقایسه با گروه آزاتیوپرین مشاهده گردید. در گروه های دریافت کننده همزمان زنجبیل با آزاتیوپرین میزان تخریب بافت کبد نسبت به گروه آزاتیوپرین کاهش قابل ملاحظه ای نشان داد. با توجه به نتایج این تحقیق مشخص گردید که عصاره هیدروالکلی زنجبیل توانسته بر بافت کبد اثر محافظتی داشته باشد و از شدت آثار تخریبی آزاتیوپرین بر بافت کبد بکاهد.
  کلیدواژگان: زنجبیل، آزاتیوپرین، کبد، موش صحرایی
|
 • M. Eskandari *, B. Shemshadi, A. Behjat, B. Hooshmand Moghadam Pages 1-10
  With increased age, the process of destruction and weakening of the functioning of the organs, including the brain, is predictable. Physical activity and proper nutrition are factors that play an important role in the health of the nervous system. Boswellia serrata is one of the most important herbs in traditional medicine to enhance memory and prevent Alzheimer's disease. The purpose of this study was to assess the effect of aerobic exercise course combined with the use of B. serrata on the amounts of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and alpha-tumor necrosis factor (TNFα) in elderly men. In this quasi-experimental study, 40 elderly men aged 60-70 yr old who were in complete physical and mental health were randomly divided into four groups (exercise, supplement, exercise + supplement, and control). Participants in the training groups participated in the aerobic walking training program for 8  and 3 wk each week. Moreover, the daily supplementary groups received B. serrata 300 mg in chewing and packaged form. The control group did not participate in any intervention during this period. Fasting blood samples were collected before and 24 h after the last intervention. Data were analyzed using t-test, analysis of variance and Tukey at a significance level of 0. 05. In the exercise, supplementation, and exercise + supplementation groups after 8 wk, the levels of BDNF and TNFα increased and decreased significantly, respectively (P≤0. 05). In addition, there was a significant difference in BDNF and TNFα levels in the exercise + supplement group compared to other groups (P≤0. 01). Doing walking and consuming B. serrata independently and combined significantly increase the expression of BDNF and significantly reduce the inflammatory factors in elderly men. Therefore, it is recommended that the combination of walking and consumption B. serrata as a more effective way to maintain health and extend the cognitive and functional benefits of the brain and the nervous system to the elderly.

  Keywords: Walking, Boswellia serrata, BDNF, TNF?, Elderly
 • Sh. Bakhshesh, M. Tavalaee, M.H. Nasr, Esfahani * Pages 11-18
  Approximately 15% of couples are infertile. Male factor infertility is reported in half of infertile couples. Several factors including age, and season are effective on the quality of sperm parameters, which can have different results in different geographic locations. In this study, the effect of these two factors on sperm parameters in infertile men was investigated. Overall, 659 semen samples from infertile men referred to the Isfahan Fertility and Infertility Center, Isfahan, central Iran were collected. Semen analysis included assessment of volume, concentration, motility and morphology carried out according to WHO (2010). Statistical analyses were performed using SPSS software. Quality of sperm parameters, especially sperm motility and count were affected by the age and seasonal changes. Negative significant correlations between male age with sperm count and motility were observed (P<0. 05). As the age increases, the mean of sperm count and motility in infertile men are reduced, and the reduction in these two parameters are more pronounced in the first half of the year than in the second half of the year. However, age and seasonal variations do not affect sperm morphology.

  Keywords: Season, Age, Sperm parameters, Male infertility
 • A. Rahimi Ahmadi, B. Pakpour *, M. Tajabadi Ebrahimi Pages 19-31
  Probiotics are food supplements and pharmaceutical substances prepared from living microorganisms that with enhancement of microbial equilibrium of intestinal microbiota, insert useful effects on the host (human/animal). Nutrients could affect the brain and neurohormones via vagus nerve. Therefore, probiotics can regulate some parts of brain activities and effect in better function. The aim of this study was examination of Lactobacillus rhamnosus, the native Iranian probiotic isolated from Tarkhineh dough (a carbonated yoghurt drink) product on the rat passive avoidance. We used 56 male Wistar rats with 250-300 gr weight range. For induced amnesia intra peritoneal pre-training injection ethanol and for one mount administrated with1×10 9 CFU/ml of with or without probiotic bacteria. We used the step-through passive avoidance to examine long-term memory in male Wistar rats. Post-training subcortical (SC) administration of ethanol (1 mg/kg) induced amnesia. This amnesia was reversed in probiotic receiving groups. L. rhamnosus isolated from Tarkhineh dough, enhanced the passive avoidance learning of male Wistar rats that received ethanol. Our data demonstrated the positive effect of this probiotic on learning and memory.

  Keywords: Lactobacillus rhamnosus, probiotic, ethanol, Rat
 • F. Sabri, P. Yaghmaee *, A. Ebrahim Habibi, Sh. Irani Pages 33-42
  Cancer is an uncontrollable cells growth and breast cancer is a type of it. Its main treatment is chemotherapy with the risk of side effects. Today, the use of natural ingredients, such as chalcones, has been used to treat cancer. The aim of this study was to induce apoptosis with trans-chalcone drugs in breast cancer cells 4T1 and on BALB/c mice. Drug toxicity was measured by MTT assay at 24, 48 h, and at concentrations of 20, 30, 40 and 50 μM (uM). Hematoxylin-azine was evaluated after treatment of tumor mice. Then, significant results were analyzed by SPSS and ANOVA with significance level of P.
  Keywords: Trans-chalcone, Breast cancer, BALB, c mouse
 • A. Karami *, Z. Khaksar Pages 43-54
  Gestational diabetes is a variable amount of glucose intolerance initially diagnosed or diagnosed during pregnancy and can induce developmental disorders in different parts of CNS. We investigated effect of extract of Panax ginseng on histomorphometric changes oncerebrum and cerebellum in 14 d offspring'srat from diabetic mothers. Sixteen rats were divided into four groups: non-diabetic control, non-diabetic recipient of the extract, diabetic control and diabetic recipient of the extract. Diabetes was induced by streptozotocin in diabetic groups and all 4 groups became pregnant. During pregnancy, recipient of the extract groups received ginseng extract at the dose of 400 mg/kg of body weight every day. Overall, 14 d of normal delivery; offsprings were anesthetized. The cerebrum and cerebellum were removed by cutting the skull. After using the techniques of histology, some histological factors were measured. Data were analyzed using SPSS software and ANOVA and Duncan statistical tests (P≤0. 05). A significant reduction was observed in gray matter thickness and cell count of cerebrum and white matter cell count of cerebellum in diabetic control group than non-diabetic groups (P≤0. 05). Moreover, a significant reduction was observed in white matter cell count of cerebrum in diabetic control group than other groups (P≤0. 01). Extract of P. ginseng could control hyperglycemia and manage diabetes on the cerebrum and cerebellum disorders in offsprings of mothers with gestational diabetes by increasing β-cells stimulation and increase insulin production.

  Keywords: Diabetes mellitus, Cerebrum, Cerebellum, Panax ginseng extract, Streptozotocin
 • M. Mohammadi, M. Cheleh Mal Dezfooli Nezhad *, M. Mesbah Pages 55-63
  In this study, a total number of 280 Cyprinus carpio weighing on average (22. 30±1. 21g) were randomly distributed in four treatment groups, including control and three experimental groups. In experimental groups, fish were kept under constant bath of ethanolic extract of Lawsonia inermis (henna) at following rate of 0. 01%, 0. 1% and 0. 5% for 60 days. At the end of experiment, the highest values of WBC were recorded in the 0. 01% and 0. 1% C. B of ethanolic  extract of henna respectively and the lowest value were recorded in the control group (P< 0. 05). The highest value of RBC were recorded in the 0. 5% C. B. of ethanolic extract of henna (P>0. 05). The highest value of hematocrite were recorded in the control group and the highest values of hemoglobin in the control group and in the 0. 01% C. B. of ethanolic extract of henna, respectively. The highest value of mean corpuscular hemoglobin were recorded in the 0. 01% C. B. of ethanolic extract of henna and the lowest value of mean corpuscular hemoglobin in the 0. 5% C. B. of ethanolic extract of henna. Mean corpuscular hemoglobin increased under ethanolic extract of henna. The lowest value of mean corpuscular volume were recorded in the 0. 5% C. B. of ethanolic extract of henna and the highest value of mean corpuscular volume were recorded in the control group.

  Keywords: Henna extract, Common carp, Hemoglobin, Corpusclar
 • M. Mohammad Ali Mansouri *, A.A. Moazedi, G.A. Parham Pages 65-74
  Catalepsy or muscle rigidity is a neurological disease characterized by muscle stiffness or rigidity of muscles, organs decreased sensitivity to pain and stability regardless of external stimuli-known and one of the main symptoms of Parkinson's disease is considered. Due to the increasing levels of acetylcholine in the brain, treatment is focused on the use of muscarinic receptor antagonists. Despite relieve the symptoms, there are severe side effects. In this study, the effect of cinnamon extract on catalepsy in mice model of Parkinson's disease was conducted. Overall, 70 male mice (30 ± 2 g) were randomly divided into seven groups: control group, rotenone solvent, rotenone group and 4 groups of rotenone, subsequent doses 100, 200, 400 and 600 mg/kg cinnamon extract. To create models of Parkinson's disease, rotenone (2 mg/kg/ 48 h) was administered for 19 d and creating models of Parkinson's disease was evaluated. After verification of the model, different doses of cinnamon for 20 d (every 48 h) were injected intraperitoneally (IP). The effects of cinnamon extract on catalepsy was compared with other groups and the results were analyzed by ANOVA and Tukey test.  PP<0. 05). Cinnamon could reduce catalepsy in mice models of Parkinson's disease, probably due to antioxidant compounds and flavonoids and the impact of these compounds on the nervous system.

  Keywords: catalepsy, Cinnamon extract, Rotenone, Mice, Parkinson's disease
 • O. Naemi, K. Roshanayi, F. Jamalloo, M. Ahmadifar * Pages 75-86
  In this study, we checked the distractive effects of dimenhydramine antihistamine on liver`s tissue and enzymes thereinafter excessive prescription. Dimenhydramine is a drug with anti-gastric reflux and anti-nausea effects usually used in trip for sensitive persons. This drug absorbed easily from oral usage and during 24 h excreted from kidneys and it has hepatic metabolism. We used 40 male Wistar adult rats whit 250+20 weighting that grouped into four groups. The control group was without treatment and the other fed with 2. 5, 5, 7. 5 mg/kg of dienhydramine doses daily within 28 d. After the examination procedure, rats became unconscious with ether, blood sampling and liver`s biopsy were done and sent to the laboratory for more study. Comparing the enzyme levels of ALT, AST, and ALP in the treatment and control groups, there was a rise in the enzyme levels as a result of liver damage caused by taking dimenhydramine antihistamine. Observing the microscopic slides of the liver tissue of the treatment group, it suggests sinusoid destruction, the loss of bile ducts, irregular placement of adjacent cells and the absence of Kupffer cells, which in turn confirms the negative effect of this drug on liver tissue. Like other medications, dienhydramine can exert adversary effects as well as positive effects. Since one of the tissues which are susceptible to this effect is liver, we must bear in mind when it comes to prescribing this medication.
  Keywords: Liver, Dimenhydramine, Antihistamine, Rat
 • F. Harasani, Gh. Vaezi *, Vida Hojati Pages 87-93
  Skin ulcers and diabetic foot ulcers are an important issue in medicine. Diabetes is one of the most common metabolic diseases of the endocrine system. Artemisia pharmacological, particularly effects on diabetes. The aim of this study was to compare the healing effects of alcoholic extract of Artemisia in the process of healing and skin wounds in normal and diabetic rats is quickly closing. Overall, 20 adult male Wistar rats were used. The rats were divided into four groups of five controls (without diabetes and treatment), sham (diabetes treatment Eucerin), Experimental 1 (diabetes without treatment), Experimental 2 (diabetes treated with alcoholic extract of Artemisia) were divided. Three groups of rats were made diabetic using STZ. Over 2 cm wound on the skin of spinous were created in all groups. The experimental group and the experimental group 2 with wormwood extract 1 Eucerin day with a dose of 100 mg Barba topical treatment over a period of 21 d, respectively. Wound healing was evaluated by macroscopic and microscopic. Wound healing in experimental groups 1 and 2 was treated with than the alcoholic extract of Artemisia control group showed the highest rate. Wormwood extract leads to topical wound healing in diabetic rats and material contained in Artemisia cause, faster wound contraction, and the healing.
  Keywords: Alcoholic extract of Artemisia diabetes, Skin ulcers, Wound, Mouse
 • F. Yazdanparast, V. Hemayatkhah Jahromi * Pages 95-108
  Azathioprine has a large application in the treatment of autoimmune diseases and in organ transplant. Results of studies indicate the adverse effects of this medicine on the liver structure and function. Ginger is a medicinal plant with strong antioxidant properties and protective effects against various toxins. The aim of this study was to evaluate the effect of ginger extract on liver changes induced by azathioprine in rats. In this experimental study, 56 adult male rats were divided into 7 groups of 8:1- control (ordinary water and food) 2- Sham (distilled water as a solvent) 3- azathioprine (15 mg / kg) 4- hydroalcoholic extract of ginger (200 mg / kg) 4- Ginger extract hydro-alcoholic (200 mg / kg) 5- Azathioprine (15 mg / kg) with ginger extract (50 mg / kg), 6- Azathioprine (15 mg / kg) with ginger extract (100 mg / Kg) 7- Azathioprine (15 mg / kg) with ginger extract (50 mg / kg). On the 21st day after the start of the experiment and after weighing the animals, blood samples were taken from their hearts and serum concentrations of ALT, AST, ALP were measured. Renal tissue was separated and tissue sections were prepared. Zinger hydroalcoholic extract could protect the liver tissue and reduce the severity of azathioprine degradation effects on liver tissue. The hydroalcoholic extract of ginger had a protective effect on liver tissue due to its antioxidant properties by inhibiting free radicals produced by azathioprine and the extract also decreases the severity of azathioprine degradation effects on liver tissues.
  Keywords: Ginger, Azathioprine, Liver, Rat