فهرست مطالب

راهبرد اجتماعی فرهنگی - پیاپی 25 (زمستان 1396)
 • پیاپی 25 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/09
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سید جواد طاهایی * صفحه 7
  جان لاک می گفت بیاموزیم که مطلق ممکن نیست (پهلوان، 1366)، اما برعکس، باور به امکان مطلق به انحای مختلف همیشه در فرهنگ و تاریخ ایران جاری بوده است. در این مقاله، امکان مطلق، هسته اولیه ایرانی بودن یا ایرانیت و نیروی تاریخی استمرار تاریخ ایران تعریف می شود و فراتر آنکه، انقلاب اسلامی بلوغ نهایی همین هسته آغازین ایرانیت در عرصه سیاست است. براین اساس، جمهوری انقلاب 57، عبارت است از انتقال محتوای اصلی تاریخ ایران به زمان حال. این پرسش اصلی ماست که آیا در همه ادوار تکوین ایران، اصل نخستین یا هسته اولیه ای وجود داشته که همه تحولات و تجربیات درخدمت تبلور نهایی آن بوده باشند؟ فرضیه آن است که با انقلاب اسلامی آشکار می شود که فلسفه تاریخ (در معنای نهایت ممکن تاریخ) ایران، تمایل اتصال به مطلق ازطریق تاسیس دولتی مقدس و قدرتمند است. به عبارت دیگر، هسته آغازین تشکیل اجتماع ایرانی یک تمایل فکری و روحی فزاینده است که [برخلاف گرایش فکری بسیاری از ملت های دیگر] می گوید اتصال قومی یا نزدیکی جمعی به مطلق و لاجرم امکان اتصال سیاسی به آن، امری شدنی و ممکن است. ایده مطلق ایران را فراتر از ساختن، به هیئت «اجتماع سیاسی» یا اجتماع معطوف به تاسیس دولت، درآورده است. روش تحقیق پدیدارشناختی می کوشد آنچه دربرابر آگاهی و ذهن قرار می گیرد بی واسطه شهود شود. یافته مقاله این درک بنیادین است که تنها زمانی که تاریخ ایران به نهایت تکامل خود رسیده و تجلی عمومی یافته باشد، فلسفه یا دلیل غایی وجود داشتن آن قابل درک می شود. به تعبیر دیگر، یک درک سراسری و نهایی از ایران، به ناچار موخر بر تحولی سراسری و نهایی (رخداد) خواهد بود که آن را در افق دید ما قرار دهد و چنین تحولی جز انقلاب 57 نتواند بود.
  کلیدواژگان: ایده مطلق، دازاین ایرانی، هسته نرم تاریخ ایران، ظهور اگزیستانس، فلسفه انقلاب ایران، توسعه ایران
 • نعمت الله فاضلی* صفحه 33
  یکی از علل گسترش افسردگی ها و ناشادی ها در جامعه امروز، نداشتن شناخت نظری درست از شادی است. لذا از گام های ضروری برای گسترش شادی، داشتن «دیدگاه نظری مناسب» در این زمینه است. هدف این مقاله، ارائه دیدگاهی فرهنگی درباره شادی و دست یافتن به شناختی نظری از شادی برای توسعه و گسترش آن در جامعه است. نگارنده معتقد است شادی اگرچه برداشت و تلقی یا احساس خوب «افراد» از زندگی است، اما این احساس فردی بیشتر «برساخته اجتماعی و فرهنگی» است تا «برساخته روانی، زیستی، عاطفی یا فردی». از این رو به نظریه یا دیدگاهی اجتماعی و فرهنگی برای تبیین و شناخت شادی نیاز داریم. این مقاله کوشش می کند با «رویکردی بین رشته ای» به کمک مفهوم «عادت واره» پی یر بوردیو، و مفهوم «فرهنگ شادی»، شادی را به مثابه نوعی «برساخته اجتماعی و فرهنگی»، ویژگی ها و عوامل تاثیرگذار بر آن و گونه های آن توضیح دهد. در نهایت با توجه به نظریه یا دیدگاه فرهنگ شادی، برخی راهبردهای توسعه شادی در جامعه را پیشنهاد می کنیم.
  کلیدواژگان: شادی، توسعه، فرهنگ
 • ابوالفضل دلاوری، محمدرضا خطیبی نژاد * صفحه 75
  طرح دو مفهوم تاریخ مندی و حیات اجتماعی، درصدد تحلیل نسبت دو مفهوم مزبور با تحولات اجتماعی ایران معاصر است. این نوشتار در صدد تبیین تایید بنیادین جنبش مشروطه از طریق خلق تاریخ مندی و سپس ایجاد حیات اجتماعی نوین بر تحولات اجتماعی ایران معاصر است. رهیافت نوشتار، برگرفته از نظام روابط اجتماعی (نظام کنش) و روش نوشتار مبتنی بر جامعه شناسی تاریخی است. برمبنای تحلیل و تبیین ارائه شده در نوشتار، جنبش مشروطه حیات اجتماعی مردم ایران را در سه ساحت ذهنی، کنشی و ساختاری تغییر داد. در بعد ذهنی، حق حاکمیت ملی به مثابه حق تعیین سرنوشت به مردم واگذار شد. در بعد عینی (کنشی)، زمینه های کنش گری فردی و جمعی شکل یافت، و در بعد ساختاری، بافت های نهادی جدید ایجاد شد. در واقع با وقوع جنبش مشروطه، امکان تحقق امر سیاسی در جامعه ایرانی فراهم شد.
  کلیدواژگان: مشروطه، تاریخ مندی، حیات اجتماعی، نظام روابط اجتماعی، جنبش های اجتماعی، تحولات اجتماعی
 • اسماعیل غلامی پور، عبدالحسین کلانتری * صفحه 107
  نظام سرمایه داری اشاره دارد که امکانات فضایی، رفاهی و شهری را به صورت دوگانه و ناعادلانه در سطح شهر توزیع می کند. شهر دوگانه نوعی عارضه نظام سرمایه داری است و نشان دهنده نابرابری اجتماعی- فضایی تولیدشده در شهر است. یکی از روندهای اجتماعی در شهرهای نفتی جنوب ایران، ایجاد دوگانگی «فضایی اجتماعی» است که در شهرهایی چون «ماهشهر» تحت تاثیر صنعت پتروشیمی به وجود آمده است. در ماهشهر، دوگانگی در شکل های فضایی شهری، اقتصادی، دوگانگی در امکانات و خدمات بهداشتی و آموزشی و در نهایت، دوگانگی فرهنگی و اجتماعی و عدم انسجام و ادغام اجتماعی شهری بروز کرده است. عامل عمده دوگانگی اجتماعی در شهرهای نفتی و از جمله در ماهشهر، ضعف دیدگاه اجتماعی به صنعتی شدن مناطق نفتی، به ویژه سیاست شرکت- شهرسازی بوده است. سیاست شهری دولت و در اینجا سازمان نفت، به جای توسعه اجتماعی اجماعات بومی و محلی و ادغام کارکنان خود با جوامع محلی و شکل گیری شهرهای مدرن ادغام یافته، با سیاست شرکت شهرسازی، جداسازی کارکنان صنایع نفتی از جوامع بومی بوده که پیامد آن ایجاد جامعه دوگانه محلی شرکتی بوده است.
  کلیدواژگان: صنعت پتروشیمی، شهر نفتی، جامعه دوگانه، شهر دوگانه، ساختار فضایی، توزیع فضایی
 • محسن نیازی *، داریوش یعقوبی، ایوب سخایی، سید سعید حسینی زاده آرانی صفحه 141
  پژوهش های مختلفی در مورد تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت روانی افراد انجام شده و نتایج متفاوتی در پی داشته است؛ به گونه ای که دامنه تغییر اندازه اثرهای به دست آمده از این مطالعات بسیار زیاد است. از این رو هدف پژوهش حاضر ترکیب کمی نتایج این پژوهش ها با استفاده از تکنیک فراتحلیل است. در این فراتحلیل، یازده پژوهش واجد شرایط که طی سال های 1386 تا 1395 انجام و در قالب مقاله در نشریات معتبر علمی داخل کشور به چاپ رسیده بود گزینش شدند. یافته ها نشان می دهد که اندازه اثر ترکیبی تصادفی سرمایه اجتماعی بر سلامت روان در حد متوسط یعنی به میزان 337/0 است. البته با وارد کردن دو متغیر کیفی «نوع جامعه آماری» و «زمان انجام پژوهش» به عنوان متغیرهای تعدیل گر در محاسبات، میزان اندازه اثر ترکیبی به دست آمده به ترتیب تا حد 287/0 و 22/0 کاهش پیدا می کند که اندازه اثراتی ضعیف، ارزیابی می شوند. بنابراین ضروری است مطالعات آینده، هنگام داوری درخصوص یافته های خود به این دو متغیر توجه خاصی داشته باشند. همچنین یافته های راهبردی حاکی از آن است که توجه به سرمایه اجتماعی مهاجران، حاشیه نشینان، دانشجویان و معلمان، دارای اهمیت بسیاری است. زیرا با کاهش سرمایه اجتماعی در میان این گروه ها سلامت روانی آنها بسیار کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: فراتحلیل، سرمایه اجتماعی، سلامت روان، اندازه اثر، مدل اثرات تصادفی
 • عزت الله سام آرام، سید مستجاد حسینی مطلق * صفحه 177
  فرهنگ کار، مجموعه ای از ارزش ها و باورهای یک گروه کاری است که از سازمانی به سازمانی دیگر متفاوت است. مقاله حاضر با هدف شناخت ابعاد مفهومی، کارکردی و گونه شناختی فرهنگ کار و ارائه شواهدی در نسبت میان فرهنگ کار و کیفیت نظام تعلیم و تربیت و با روش مروری غیرسیستماتیک به نگارش درآمده است. اهم سوالات عبارتند از: فرهنگ کار چیست؟ ابعاد و شاخص هایی که برای گونه های مختلف فرهنگ کار از درون تعاریف و تحقیقات پیشین قابل احصا است، کدامند؟ فرهنگ کار چه کارکردهایی در نظام آموزشی دارد؟ یافته ها نشان می دهد فرهنگ کار از جنبه کارکردی حایز اهمیت است و می تواند به عنوان منبعی با ارزش برای هدایت سرمایه های انسانی قلمداد شود. در این یافته ها گونه های فرهنگ کار، کارکردهای متفاوتی در نظام تعلیم و تربیت دارند. مدارس دارای فرهنگ کاری ضعیف، با سطح بالای بیکاری، جرم و جنایت، بیماری و از خود بیگانگی اجتماعی مواجه هستند؛ بی توجهی به فرهنگ کار در نظام آموزشی، شکست پروژه های آموزشی، افزایش هزینه های اجتماعی و اقتصادی از جمله بیکاری، کاهش فرصت های شغلی، افزایش جرم و جنایت، بی اعتمادی مدنی و افزایش مالیات ها برای تامین هزینه های خدمات بهداشتی و افزایش هزینه های عمومی برای خانواده های کم درآمد را در پی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: فرهنگ، فرهنگ کار، گونه شناسی فرهنگ کار، تعلیم و تربیت
 • سعید زنگنه *، آزاده رنجبر حیدری صفحه 215
  مطالعات نشان می دهد که جهان دارای یک جو است و اثرات سو آلاینده های منتشره نمی تواند محدود به یک منطقه و یا حتی یک قاره باشد. هدف از این مطالعه، بررسی سیاست ها و اثرات بین المللی بر آلودگی هوای محلی و منطقه ای است. نتایج نشان می دهد که هر نوع آلاینده هوا با طول عمر جوی کمتر از 3 تا 4 روز می تواند یک قاره را بپیماید، و اگر عمر آلاینده به یک یا دو هفته افزایش یابد، از یک اقیانوس عبور و در طول یک تا دو ماه در یک نیم کره پراکنده شود. با یک تا دو سال عمر، این ذرات را در هر جای از زمین می توان مشاهده کرد. اثرات نامطلوب آلاینده های هوا بر روی بازدهی محصولات کشاورزی، زیست پذیری جنگل ها، مراتع و دیگر اکوسیستم های طبیعی در جهان است. همه اینها باعث افزایش تلاش ها و سیاست های بین المللی با به رسمیت شناخته شدن فعالیت آنها و اندازه گیری جابه جایی آلاینده ها در مقیاس های بزرگ شده است. بنابراین دولت ها در تلاش اند تا تغییرات جمعیت را که بر مواد غذایی، انرژی و کالا و جابه جایی آلاینده های آب و هوایی تاثیر گذارند پیش بینی کنند.
  کلیدواژگان: سیاست، محیط زیست، اثرات بین المللی، آب و هوای جهانی، آلودگی هوای محلی
 • علیرضا خرازی، نسیم مجیدی قهرودی *، افسانه مظفری صفحه 247
  پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه روابط عمومی الکترونیک در توسعه نظام اداری ایران برروی کارمندان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان جامعه آماری و ازطریق روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه طراحی و اجرا شده است. حجم جامعه آماری این پژوهش (کل کارمندان سازمان) حدود 8000 نفر بود که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران 385 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد بین کیفیت قابلیت های تعاملی بودن روابط عمومی الکترونیک و تعامل اثربخش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با دیگر دستگاه های اجرایی کشور، بین بهره گیری از قابلیت به روز بودن اخبار و اطلاعات در روابط عمومی الکترونیک و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری در این سازمان، بین کیفیت قابلیت پیگیری در روابط عمومی الکترونیک و کارآمدسازی شیوه های نظارت و کنترل نظام اداری در سازمان میراث فرهنگی، بین استفاده از امکان تولید محتوا در روابط عمومی الکترونیک توسط کارمندان و بهره گیری از ظرفیت های مردمی در این سازمان رابطه معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: روابط عمومی الکترونیک، توسعه، نظام اداری، تعاملی بودن
 • بنت الهدی ایزدی، کورش رضایی مقدم * صفحه 265
  در جامعه ای که دارای بافت دینی است، می توان از آموزه های دین در کارآفرینی بهره گرفت. چراکه رویکرد جامع به کارآفرینی با در نظر گرفتن دین، می تواند تکمیل کننده تئوری و عمل کارآفرینی باشد. هدف این تحقیق، که با استفاده از تلفیق روش مصاحبه با مطلعین مذهبی و روش هرمنوتیک صورت پذیرفته، شناخت کارآفرین و کارآفرینی با تشریح مولفه های آن بر مبنای آیات قرانی و احادیث اسلامی و راهکارهای پرورش چنین کارآفرینانی در دانشگاه است. براساس با نتایج، کارآفرین فردی نیک کردار است که با تقویت ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه در خود با توجه به معارف آسمانی و بهره گیری از قوه تعقل و تفکر در آیات و روایات اسلامی، فعالیتی را آغاز می کند که همواره با رضایت خداوند و شوق و میل باطنی نسبت به آن فعالیت همراه است. او از قوه نبوغ و خلاقیت خود استفاده نموده تا به سود حاصل از فعالیت خود دست یابد و موجب توسعه منطقه یا کشور خود شده و همواره با رعایت اعتدال، این فعالیت را با حفظ محیط زیست ادامه می دهد. دانشگاه به منظور پرورش چنین کارآفرینی می تواند از چهار راهبرد دینی فرهنگی، سازمانی، آموزشی مشاوره ای و پژوهشی استفاده کند. در پایان با توجه به نتایج، مدل مفهومی پرورش کارآفرین در دانشگاه با چشم انداز اسلامی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: پیشرفت، کارآفرینی، آیات و احادیث، هرمنوتیک
 • محسن دیانت * صفحه 293
  رشد گروه های تروریستی در سال های گذشته در منطقه خاورمیانه، نشان دهنده فصل جدیدی از مسائل امنیتی در منطقه است. گسترش سریع گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه بیانگر این نکته است که حرکت های تروریستی دیگر در قالب سنتی صورت نگرفته و سیستم جهانی شدن در قالب ساختار ارتباطاتی و رسانه ای باعث گستردگی و توسعه آن در سطح منطقه و جهان گردیده است. همچنین عوامل روانشناختی تاثیرات مهمی در گرایش توده های سنی عراق و سوریه و دیگر نقاط جهان به داعش داشته و مطالعه آن از اهمیت بسزایی برخودار است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی زمینه های روانشناختی گسترش و جذب افراد به گروه تروریستی داعش است. فرضیه پژوهش این است که احساس سرخوردگی ناشی از تبعیض اجتماعی، اداری و سیاسی عامل اصلی در گرایش به داعش است. پژوهش حاضر با استفاده روش توصیفی تحلیلی و استفاده از متون معتبر به این نتیجه دست یافته است که مسلمانان سنی مذهب برای کسب تشخص از یک سو و مبارزه با هویت پایمال شده و حس خفت گروهی از سوی دیگر، روش خشونت کور داعشی را بر مبارزات مدنی و عاری از خشونت ترجیح دهند. همچنین در این مقاله همچنین به تفصیل به روش های تبلیغاتی و پروپگاندای داعش برای جذب نیرو و روش های جنگ روانی مورد استفاده این گروه اشاره شده است. یکی از ویژگی های منحصر به فرد داعش در میان گروه های رادیکال تروریستی مذهبی، استفاده رسانه ای و سازمان یافته از زنان در فعالیت های تبلیغاتی برای جذب عضو جدید است.
  کلیدواژگان: داعش (دولت اسلامی عراق و شام)، احساس سرخوردگی، احساس تشخص محتوای تبلیغات رسانه ای - طبقات محروم سنی - زنان داعشی
 • محمدرضا فرجی *، وحید رنجبر حیدری صفحه 311
  منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کم آب ترین منطقه در جهان هستند. در این منطقه، سه رود بزرگ نیل، دجله و فرات و اردن وجود دارد و کشورهای ساحلی این رودها بر سر نحوه تقسیم آب و نوع سدبندی بر روی رود با یکدیگر اختلاف نظر دارند. این مقاله سعی در پاسخ به این سوال دارد که آیا کمبود آب در خاورمیانه منجر به رقابت یا همکاری منطقه ای می شود؟ فرض اصلی مقاله این است که با توجه به مفروضات رئالیسم و نئورئالیسم و وجود اختلاف و تعارض بین کشورهای منطقه، کمبود آب در خاورمیانه منجر به تعارض و رقابت بین بازیگران این منطقه می شود. این مقاله بر واکاوی رودهای مشترک بین کشورهای مختلف در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا سامان یافته است. ماحصل پژوهش حاضر با توجه به روش توصیفی تحلیلی اشاره دارد که خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل واقع شدن در کمربند خشک و نیمه خشک جهان و رشد بی رویه جمعیت و همچنین عدم مدیریت صحیح آب و... با بحران کم آبی و بی آبی مواجه هستند و این بحران کم آبی منجر به همکاری و همگرایی کشورها در این حوزه نمی شود، بلکه با توجه به رویکرد رئالیستی و منافع محور منجر به رقابت و خصومت بین بازیگران می شود، به گونه ای که شاید بتوان از جنگ آب به عنوان جنگ های بعدی در منطقه خاورمیانه نام برد.
  کلیدواژگان: خاورمیانه، هیدروپلیتیک، بحران آب، جنگ آب، رئالیسم
 • احسان پوری *، زهرا جعفری صفحه 333
  مختلف فرهیختگان از جمله اصحاب رسانه نسبت به ابعاد اقتصاد مقاومتی است. این موضوع نشان می دهد که فرآیند تبیین اقتصاد مقاومتی به طور خاص برای فرهیختگان و به طور عام برای عموم طی نشده است. رسانه ها گستره ای از اهداف را دنبال می کنند که ناآگاهی از آنها، افراد را تاثیرپذیرتر می سازد. رسانه ها ابزاری هستند که مردم به مدد آنها ساختارها و حوادث جامعه را شناسایی و تفسیر می کنند. در همین راستا، کارکرد رسانه ها، به ویژه رسانه های مجازی، برجسته سازی و بازنمایی گفتمان های شکل گرفته در نظام اجتماعی است. از این جهت، بررسی و تحلیل نحوه بازنمایی مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی از سوی رسانه ها، به ویژه در فضای مجازی با توجه به وسعت گستره انتشار، سرعت اطلاع رسانی و فراگیری ضرورت و اهمیت فراوانی دارد. همچنین فهم و شناخت رویکرد نخبگان نسبت به اقتصاد مقاومتی از منظر همراهی با گفتمان رسمی به منظور پیشبرد و تحقق شاخص های اصلی اقتصاد مقاومتی دارای اهمیت زیادی است. در این پژوهش با بررسی نحوه بازنمایی مولفه های اقتصاد مقاومتی در خبرگزاری ها و سایت های خبری، ابعاد نظری اقتصاد مقاومتی و اثربخشی رسانه ها در بازنمایی گفتمان اقتصاد مقاومتی مورد مطالعه قرار گرفته است. تحلیل یافته های این پژوهش بیانگر این مسئله است که تفسیرها و تحلیل هایی که درباره واقعیت اقتصاد مقاومتی در رسانه ها ارائه می شود، گاهی بر گستره پیچیدگی های برداشتی نسبت به ماهیت واقعی مفهوم اصلی و مفاهیم فرعی اقتصاد مقاومتی افزوده و زمینه بهبود نگرش نسبت به تعریف دقیق، اهمیت و جایگاه اقتصاد مقاومتی را دشوار ساخته است. از این رو به نظر می رسد فرآیند تبیین اقتصاد مقاومتی از سوی عوامل متعدد ساخت گفتمان باید ساده سازی شود تا زمینه درک مفهوم دقیق موضوع و پذیرش اجتماعی آن فراهم شود. همچنین رسانه ها در فضای مجازی ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مرتبط با اقتصاد مقاومتی را بیشتر مورد مداقه قرارداده اند. از سوی دیگر، به تناسب زمانی و بسته به موضوعات مطرح شده در جریان های رسانه ای کشور، همسویی یا عدم همسویی نهادهای ذی ربط با گفتمان اقتصاد مقاومتی در رسانه ها برجسته سازی شده است.
  کلیدواژگان: اقتصادمقاومتی، گفتمان اقتصادمقاومتی، رسانه، فضای مجازی، تحلیل محتوا
 • سیاوش صلواتیان *، سید محمدرضا فیاضی، علی اکبر رزمجو صفحه 367
  هدف نهایی فرآیند مدیریت تصویر، ایجاد و ارائه انگاره هایی هدفمند از اشخاص، رویدادها و موضوعاتی است که متناسب با ماموریت یک رسانه بوده و با بهره گیری از ظرفیت های پرداختی و فرآوری رسانه ای بتواند حتی المقدور انگاره هایی حساب شده و مطلوب را به مخاطبان منتقل کند. این تحقیق با اتخاذ رویکرد فرآیندی، تلاش داشت تا به شناسایی اهرم های تغییر این فرآیند بر مبنای روش بازمهندسی کندور بپردازد. به همین منظور، خروجی مصاحبه با 20 نفر از کارشناسان، اساتید و پژوهشگران ارتباطات و تعدادی از مدیران و مشاوران رسانه ملی به صورت باز، محوری و انتخابی کدگذاری و مقوله بندی شد تا 180 مفهوم استخراج شده اولیه به 70 مفهوم تقلیل یابد. نتایج نهایی کدگذاری محتوای مصاحبه ها در پنج محور کلان قرارگرفته و در هر بخش تلاش شده تا ضمن ارائه توصیف اهرم های تغییر موجود از نگاه کارشناسان، ریشه های ایجاد این مسائل و همچنین پیامدهای ناشی از تداوم چنین موانعی در سازمان تبیین شود. این پنج گلوگاه تغییر در بازمهندسی فرآیند مدیریت تصویر سازمان صداوسیما، که هرکدام به نحوی مانع تحقق فرآیند تصویرسازی هستند عبارت اند از: عوامل محیطی، عوامل آموزشی و پژوهشی، عوامل ساختاری، عوامل فرهنگی و عوامل مدیریتی.
  کلیدواژگان: مدیریت تصویر، مدیریت پیام، آسیب شناسی، بازمهندسی فرآیندها، سازمان صداوسیما
 • عبدالخلیل معظم زاده *، سید رضاصالحی امیری صفحه 411
  هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در میان کارکنان مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر به لحاظ روش، از نوع توصیفی و به دلیل میدانی بودن (پهنانگر) آن پیمایشی و دهر طبقه بندی تحقیقات بر اساس هدف، از نوع پژوهش های کاربردی است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا و با نظر اساتید راهنما و چند صاحب نظر خبره مورد تایید قرار گرفت. برای سنجش پایایی پرسشنامه ها آلفای کرونباخ استفاده شد و برای متغیرهای مورد مطالعه با توجه به گویه های درنظر گرفته شده 87/0 که بالای 70/0 است نشان از پایایی ابزار اندازه گیری تحقیق است. یافته ها حاکی از آن است که سطح مدیریت دانش در کتابخانه ملی ضعیف ارزیابی شده است. کتابخانه ملی برای اینکه بتواند به نحو مطلوب تری از برنامه های استقرار مدیریت دانش استفاده کند و مدیریت دانش را در سازمان با موفقیت پیاده سازی کند نیاز دارد در درجه اول فرهنگ سازمانی خود را شناسایی و برنامه های مدیریت دانش را متناسب با فرهنگ سازمانی موجود اجرا کند. به عبارتی، برای اینکه مدیریت دانش در سازمان به نحو موثری اجرا شود، باید هماهنگی لازم با فرهنگ سازمانی موجود را داشته باشد.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش، تحصیل دانش، کارگیری دانش، اشتراک دانش، توسعه دانش و مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
|
 • Seyed Javad Tahaei * Page 7
  John Locke said we should accept that the absolute is an impossible thing. But on the contrary, the idea of the possibility of the absolute has been always influential in the history of Iran in various ways. In this article, the possible political absolute is introduced as the initial core of Iranian identity and the historical force of its continuity. Also, the Iran's 57 Revolution is considered the final maturity of this initial core in the political scene and the republic derived from the Revolution is regarded as the transition of the main content of Iran’s history to its modern era. Our main question is that in the process of the formation of Iran, has there been any primary principle or initial core underlying all its developments and experiments? The hypothesis is that by the advent of the Islamic Revolution, it was revealed that the philosophy of history of Iran (that is the possible end of Iranian history) lies in the longing for linkage to the absolute through establishing a holy and powerful state. In other words, the evolving core of Iran’s advent is an increasing spiritual moral inclination which contrary to many other nations, suggests that ethnic and political linkage to the absolute is a possible thing. The idea of the absolute has turned Iran into a political community, prone to establish a state. The method of research used in this article is a phenomenological one which tries to understand what is exposed to mind or consciousness. The finding of this article is a fundamental understanding about the final evolution of Iran’s history and recognizing its philosophy or the ultimate cause of its being. In other words, a comprehensive and eventual understanding of Iran is to be considered inevitably posterior to a total and final change manifested to us as Iran's 57 Revolution.
  Keywords: absolute, idea, history of Iran, revelation, history of philosophy
 • Nematolah Fazeli * Page 33
  One reason for increasing depression and unhappiness in the contemporary society is the lacking of a correct theoretical understanding of happiness. To develop happiness in the society, a necessary step is obtaining a suitable theoretical approach about it. Therefore, my purpose, in this paper, is offering a cultural approach about happiness and achieving a theoretical conception of happiness to improve and develop it in the society. According to my theoretical approach, although happiness is the individuals’ conception of the good sense of life, this individual sense is a socio-cultural construction rather than a psychic, biological, emotional or individual one. That’s why, we need a socio-cultural theory or approach to analyze and realize happiness. This paper aims to explain happiness, as a kind of socio-cultural construction, and its features, reasons and categories, through an inter-disciplinary approach by using Pierre Bourdieu’s concept of “Habitus” and that of “culture of happiness”.
  Keywords: happiness, development, culture
 • Mohammad Reza Khatibi Nejad* Page 75
  This article discusses the two concepts of historicity and social life derived from the Constitutional Movement and seeks to figure out relationship between them and contemporary Iranian social developments. It claims that the Constitutional Movement has fundamentally affected contemporary social changes in Iran through the creation of historicity and a new social life. The approach used in this article is taken from social relations system (action system) and its method is based on historical sociology. Based on the analysis and explanation provided, the Constitutional Movement has affected the social life of people in three subjective, objective (action) and structural dimensions. Subjectively, national sovereignty was given to the people as the right of self-determination. In the objective dimension, individual and collective action areas were formed, and in the structural one, new institutional contexts were created .In fact, with the occurrence of the Constitutional Movement, the concept of the political was introduced in the Iranian society.
  Keywords: Constitutional Movement, social relations system, social movements, historicity, social life, social change
 • Abdol Hossein Kalantari * Page 107
  The concept of a dual society is taken from that of a dual city referring to urban inequality and injustice created by capitalism in space, welfare and urban facilities. So the dual city has symptoms reflecting the socio-spatial inequality existing in the city. One of the social phenomena in the oil cities of Southern Iran have been the creation of a social-space duality. Social duality in Mahshahr has been under the influence of the petrochemical industry. It has been created in various forms, including duality in urban space, urban economy, education, health facilities and cultural and social duality; the main cause of social duality in oil cities, such as Mahshahr is the lack of social vision in the process of the industrialization of oil regions, especially the role of company-town policy in this respect, is considerable. This policy instead of developing local societies, integrating employees into local society and creating a modern city, separates employees from local society, resulting in the creation of a dual local-corporate society.
  Keywords: petrochemical industry, oil city, dual society, dual city, company, town policy, space structure, social, space duality, spatial distribution
 • Mohsen Niyazi * Page 141
  Various studies have been conducted about the effect of social capital on people’s mental health with different results. For this reason, the goal of this article is to combine the quantitative results of these studies by using the meta-analysis technique. In this meta-analysis, we have chosen eleven studies conducted from 2005 until 2016 which have been published in Iranian authoritative journals. Thus, this study is not based on the sampling method. We have also used CMA2 software for analyzing the collected data. After reviewing homogeneous hypothesis, it became clear that we should use random effects model in this analysis. Results show that the average size of combined and random effects of social capital on mental health is 0/333. But after introducing the two qualitative variables of “statistical population type” and “research time” as the moderator variables in calculating, the size of obtained combined effect reduced to 0/287 and 0/22 respectively which are considered weak effect sizes. Therefore, it is necessary for the future studies to pay due attention to these two variables in their finding estimates. Strategic findings also indicate that considering the social capital of immigrants, marginalized people, students and teachers is a very important issue, because by declining the social capital of these groups, their mental health declines significantly too.
  Keywords: meta, analysis, social capital, mental health, effect size, moderator variable, random effect model
 • Mostajad Hosseini Motlagh * Page 177
  Work culture is a set of values and beliefs of a work group which can differ from an organization to the other. This article aims to explore the conceptual, functional and typological aspects of work culture with a non-systematic secondary review method and to explore relationship between work culture and the quality of educational system. Our main questions are: What is work culture? What aspects and indices we can adopt from literature to study the different typologies of work culture? What can be the indices of work culture in educational system? Our findings show that, from a functional point of view, work culture has an important effect and it can be considered a crucial source in training and improving human capital. It can facilitate solving external problems and help in organizing and cohering internal organizational activities. Work culture can affect work behavior and help in increasing loyalty and commitment of employees to the organization. Based on our findings, the different typologies of work culture have different functions in educational system. Schools with lower work culture present the higher rates of unemployment, crime, diseases and social alienation. Paying not enough attention to work culture in educational system can lead to failure in educational projects, higher social and economic costs like unemployment, lower job opportunities, higher rates of crime and civil distrust and also increasing the tax expenses as well as health care and public expenditure for low income families.
  Keywords: culture, work culture, typologies of work culture, educational system
 • Saeed Zangeneh * Page 215
  This article argues that the world has only one atmosphere and that the adverse impact of emitted pollutants often cannot be confined to a single location or region. Any air pollutant with an atmospheric lifetime of at least three to four days, may be transported across a continent also it would take a week or two to get it across an ocean, a month or two to be moved around the hemisphere, and a year or two to be delivered anywhere on the earth. As population and living standards are growing in many parts of the world; often, they result in increasing pollutant emissions. The results indicate the impact of air pollutants on crop yields and the viability of forests, grasslands, and other natural ecosystems. Many studies have unveiled the interplay between air pollution levels and climate change on scales ranging from regional to global. All of these concerns have led to increasing international efforts to recognize and measure the long-range transport of pollutants. They have also spurred attempts to predict how expected changes in population, production of food, energy, goods and climate will impact future pollutant transport and air quality.
  Keywords: politics, environment, international effects, global climate, local oil pollution
 • Nassim Majidi Ghahroodi * Page 247
  This article examines the status of electronic public relations in the development of administrative system of Iran. It has taken employees of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization as its statistical population and has conducted the research by using a survey method and questionnaire. The population number (total staff) was about 8000 people and by using Cochran sampling frame, we specified a sample size which amounted to 385 people. The results showed an efficient correlation between the quality of the interactive capabilities of electronic public relations and the effective interaction of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization with other establishments, between taking advantage of the ability to update news and information in electronic public relations and public awareness about the rights and mutual obligations of administrative system in the organization, between the quality of the tracking in public relations and electronic and administrative system’s monitoring and control practices in Cultural Heritage Organization and finally between the use of content by electronic public relations staff and the utilization the capacities of personnel in this organization.
  Keywords: electronic public relations, development, administrative system, interactivity
 • Korosh Rezaei Moghadam * Page 265
  Religious teachings can be used in entrepreneurship debates, especially in a religious community, since a comprehensive approach of entrepreneurship with respect to religion can complement the theory and practice in this area. This research was conducted by the combination of interview with religious informants and hermeneutic method. The recognition of the entrepreneurship and entrepreneur is the main objective of this study. It was done by explaining its components based on the Quranic verses and Islamic hadiths as well as introducing appropriate ways for fostering entrepreneurs in the university. Based on the results, an entrepreneur is a person who has good deed and initiates an activity by strengthening the entrepreneurial personality traits with respect to divine teachings and the power of reason and thinking in Islamic verses, so that such activity is associated always with the consent of God and the inner enthusiasm. Such person uses his genius and creativity to obtain profit which ultimately, lead to the development of his region or country while considering the issue’s related to justice and environmental conservation. In order to foster such entrepreneur, universities can use different strategies with religious-cultural, organizational, educational-advisory, and research aspects. Finally, a conceptual model is presented to foster the entrepreneur in the universities with an Islamic perspective.
  Keywords: development, entrepreneurship, verses, hadiths, hermeneutic
 • Mohsen Dianat * Page 293
  The growth of terrorist groups in the Middle East in recent years represents a new chapter on the security problems in the region. In some ways, the rapid expansion of the ISIS terrorist group in Iraq and Syria suggests that the terrorist movement is not a traditional one anymore, and the development of the communication system facilitates its expansion all around the world. Due to the fact that other critical psychological factors have had a significant impact on ISIS, the predominantly Sunni group in Iraq, Syria and elsewhere, the study of the psychological factors of ISIS expansion and development is of great importance. The purpose of this study is to investigate the psychological background of expanding the ISIS and its attraction to people. The main question of this research is that what are the main psychological factors in the formation of ISIS? The research hypothesis is that the reaction to the feeling of frustration caused by social, administrative, and political discrimination is the primary factor behind the formation of ISIS. The present study has concluded that Sunni Muslims joined ISIS to gain individual integrity, fight for their crushed identity, and against their humiliation, As a result, they prefer ISIS's blind violent methods over civil and non-violent campaigns. The author has used a descriptive-analytical method and secondary sources. This article also looks at the detailed propaganda of the ISIS and its methods for recruiting forces as well as its methods of psychological warfare. One of ISIS unique features among radical religious terrorist groups is the use of women in a very organized way by their media to attract more soldiers.
  Keywords: ISIS (Islamic State of Iraq, Syria), frustration, individual integrity, promotion, advertisement, deprived Sunni classes, women
 • Mohammad Reza Faraji * Page 311
  The Middle East and North Africa region is the driest region in the world. There are four great rivers, ie Nile, Tigris, Euphrates, and Jordan in this area. The coastal states of these rivers disagree on how to divide the water and construct what type of dam on the river. Basically, the upstream countries use the doctrine of absolute sovereignty, considering the realist and interests-based approach, and consider damming of the waterfall located within their land as their absolute right, while the downstream countries, according to the liberal and neoliberal approaches condemn any exploitation of common water resources in the upstream territory and seek to achieve shared waters and the fair allocation of water. This article has been designed to examine common rifts among different countries in the Middle East and North Africa. The present study points out that the Middle East and North Africa are facing dehydration and depression due to the presence of dry and semi-arid bogs and the immense population growth, as well as the lack of proper management of water. This dehydration crisis does not lead to the cooperation and convergence of countries in this area, but by adopting a realistic approach and taking account of the interests of the axis, it leads to rivalry and hostility between actors, so that the Middle East might be considered the next great scene for the war.
  Keywords: Middle East, hydropolitics, water crisis, water conflict, realism
 • Ehsan Poory * Page 333
  One of the obstacles of the conceptual development of resistive economy is the existence of various initial perceptions among the different layers of intellectuals including media elites regarding the various aspects of the resistive economy. This indicates that the process of the explanation of the resistive economy for the elites in particular and for the public in general has been incomplete. Media pursue a range of goals, the ignorance of which lead people to become more manipulated. Media are instruments for identifying and interpreting structures and events in the society. Along these lines, the function of media, especially virtual media is the highlight and to represent discourses constructed in the social system. For this reason, the study and analysis of the representation especially in virtual space are of great importance and necessity due of the availability, rapidity and spread of these kinds of media. Also, understanding the approach taken by elites to the resistive economy is important from the perspective that there should be convergence with the official discourse to promote and realize the main indices of the resistive economy. This article studies the theoretical dimensions of the resistive economy and the effectiveness of media in representing resistive economy through an analysis about how the components of the resistive economy are represented in press and news websites. The analysis of the findings of this research suggests that the interpretations and analyses provided by media about the reality of the resistive economy, sometimes make the perceptions on the real nature of the main concept and the secondary concepts of the resistive economy more complicated and also make any improvement in the precise definition, importance and status of the resistive economy more difficult. Therefore, it seems that the process of explaining the resistive economy should be simplified by the various agents of discourse contraction in order to made possible the understanding the precise concept of the issue and its social acceptance. Also, media, generally, have more studied the social, cultural and economic dimensions of the resistive economy. On the other hand, according to time and relevant issues discussed in the media the convergence or divergences of involved institutions with resistive economy discourse have been highlighted in the media.
  Keywords: restive economy, resistive economy discourse, media, virtual space, content analysis
 • Siyavash Salavatian * Page 367
  The ultimate goal of image management processing is to create and present images of persons, events and subjects which are appropriate with the aims of a media and to transfer deliberate and proper images to audiences using media production and relevant capacities. This study by adopting the process method as a free approach, tries to investigate and analyze the current status of image management processing in IRIB using qualitative method and deep interview technique, constitute an appropriate process for image management in media through the pathology of change leverage based on condor reengineering model. Thus, the output of interviews with 20 experts, communication researchers and some of the managers and advisors of IRIB, were coded openly, axially, and selectively and categorized to reduce those 180 primary concepts into 70. The interviews content coding results have been put into five major axes. In each segment, attempts have been made to simultaneously describe problems from experts, point of view, and to define the root causes of problems and outcomes of them. In sum, these five leverages of change in re-engineering the IRIB’s process of image management which are considered the obstacles to the realization of image processing include: environmental, educational and research, structural, cultural, and directorial factors. Each of the leverages of change includes some categories and subcategories and is explained in detail in the article and to perform the optimal image management process, the correction of related issues should be considered in the agenda of the IRIB.
  Keywords: image management, message management, leverages of change, IRIB organization
 • Abdol Khalil Moazamzadeh * Page 411
  The present article aims at predicting the organizational culture of the staff of the National Library and Archives of the Islamic Republic of Iran (NLAI) through knowledge management. This research is descriptive of correlation type in terms of applied purpose and collecting data. The population under study includes the entire staff of NLAI. All the staff were considered a statistical sample through the census (N = 315). In order to collect the opinions, two questionnaires were used for the knowledge management: Shahgholian (2005) and Denison's organizational culture questionnaires. The validity of the questionnaires was confirmed using the content validity method and confirmed by several commentators in the field of management after correction. Cronbach's alpha test was used to obtain the reliability of the questionnaires. Cronbach's alpha coefficient was 0.81 for management knowledge questionnaire, and 0.92 for organizational culture questionnaire. In this way, the two tools were confirmed and given to respondents. After collecting data and entering them in to the computer using SPSS software, Pearson correlation test and Regression were used for data analysis. The results of the research indicated that there existed a significant relationship between organizational culture and knowledge management in the National Library. The coefficient of determination is 64.0, which indicates that the organizational culture variable determines 64% of the variable of knowledge management variance. The results of regression analysis also represented five important components of organizational culture including change, goals and objectives, empowerment, fundamental values and outlook which account for about 70% of variance of knowledge management variable.
  Keywords: culture, organizational culture, knowledge, knowledge management, National Library, Archives of the Islamic Republic of Iran