فهرست مطالب

 • Volume:7 Issue:2, 2018
 • تاریخ انتشار: 1397/04/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مرتضی حقیقی، فریبا علیزاده، طیبه رضایی*، حامد رضا خانی مقدم، حبیب الله سودایی زنوزق، اصغر محمدپور اصل صفحات 63-73
  مقدمه
  یکی از مسایلی که پدیده ی اعتیاد را پیچیده تر کرده است مسئله بازگشت به مواد بعد از ترک است چرا که حدود 80 درصد از معتادان در طی شش ماه اول مجددا به مصرف مواد روی می آورند. هدف این مطالعه تعیین عوامل موثر بر عود اعتیاد در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان مرند بود.
  روش
  این پژوهش مطالعه ای مورد شاهدی بود که بر روی 306 نفر از بیماران معتاد شهرستان مرند انجام شد. روش نمونه گیری بصورت سرشماری بود بطوری که با مراجعه به کمپ های ترک اعتیاد، (153 نفر برای گروه مورد و 153 نفر برای گروه شاهد) وارد مطالعه شدند. بعد از تدوین پرسشنامه و تعیین روایی و پایایی، پرسشنامه ها در میان معتادان گروه مورد و گروه شاهد توزیع و در حضور پژوهشگر تکمیل گردیدند. در نهایت اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری -21 SPSS و با بهره گیری از آزمون های آماری مناسب (کای دو، t مستقل و آنوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در این پژوهش تحصیلات بیشتر افراد مورد بررسی هم در گروه مورد و هم در گروه شاهد دیپلم و دیپلم به پایین بود (به ترتیب 2/90 و 8/90 درصد). و میانگین سنی در گروه شاهد 23/8±14/35سال و در گروه مورد 48/10±72/32 بود. در گروه مورد بیشتر افراد علت عود اعتیاد را اصرار خانواده (5/25 درصد موارد) و گروه شاهد بیشترین علت موفقیت در آخرین ترک را مشکلات اجتماعی ذکر کرده اند (9/22 درصد) .
  از مجموع متغییرهای مورد سنجش، متغییرهای بعد خانوار، وضعیت اشتغال، سیگارکشیدن، مشاجرات خانوادگی، تاهل، امیدواری فرد و مشغولیت ذهنی نسبت به مصرف مواد،بین دوگروه مورد و شاهد اختلاف معنی دار آماری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  برای پیشگیری و درمان اعتیاد صرفا سم زدایی در کانون های ترک اعتیاد کافی نبوده و برای پیشگیری و کاهش از عود اعتیاد برنامه ریزی و انجام مداخلات بر پایه عوامل خطر اصلی شناخته شده (مانند وضعیت اشتغال، سیگارکشیدن، مشاجرات خانوادگی، تاهل، امیدواری فرد و...) لازم به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: اعتیاد، سوء مصرف مواد، مراکز ترک اعتیاد
 • علی اکبر واعظی، محمدحسن لطفی، مریم شاکر* صفحات 74-84
  مقدمه
  سالمندان از جمله گروههای آسیب پذیر درجامعه می باشند و پدیده سالمند آزاری از جمله چالش های مطرح درحیطه مراقبت و حمایت از سالمندان است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر اجرای برنامه تکریم سالمندان در خانوادهها بر میزان سوءرفتار نسبت به سالمندان شهر یزد درسال 1395 به انجام رسید.
  روش
  مطالعه حاضر یک مطالعه تجربی از نوع Field Trial بود که بر روی 80 نفر از سالمندان بالای 65 سال که تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت شهر یزد بودند در دو گروه مداخله (n=40) و غیرمداخله (n=40) انجام گرفت. از سالمندان منتخب طی دعوتنامه تلفنی توسط پژوهشگر یا مراقبین سلامت جهت مراجعه به مرکز و تکمیل پرسشنامه دعوت بعمل آمد. سپس پرسشگر پس از معرفی خود و توضیح در مورد هدف از انجام این پژوهش، پرسشنامه را تکمیل نمود. ابزار جمع آوری اطلاعات؛ مقیاس سوء رفتار در سالمندان شامل 49 عبارت در هشت زیر مقیاس غفلت مراقبتی، سوء رفتار روانشناختی، سوء رفتار جسمی، سوء رفتار مالی، سلب اختیار، طرد شدگی، غفلت مالی و عاطفی بود.
  در مرحله بعد از خانواده سالمندان گروه مداخله بصورت تلفنی جهت شرکت در برنامه آموزشی دعوت بعمل آمد، پروتکل برنامه آموزشی شامل انواع سوءرفتار با سالمند، اهمیت تکریم سالمندان درخانواده و جامعه، نقش خانواده ها درحمایت و حفاظت فرد سالمند بود . یک ماه پس از پایان دوره آموزشی جهت خانواده ها، مجددا از سالمندان مورد مطالعه دعوت بعمل آمد و پرسشنامه مذکور جهت سالمندان گروه مداخله تکمیل شد تا تاثیر اجرای برنامه آموزش تکریم سالمندان ارزیابی گردد. برای گروه غیرمداخله نیز همزمان با گروه مداخله پرسشنامه تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های تی مستقل و کای دو استفاده شد.
  یافته ها
  بررسی میانگین ابعاد سوءرفتار در بین سالمندان نشان داد درگروه مداخله نشان داد، اختلاف معنی داری بین نمرات قبل و بعد از مداخله وجود دارد (05/0>P). بیشترین میزان سوءرفتار نیز در بعد غفلت عاطفی( قبل: 5/42، بعد: 5/2) وکمترین سوءرفتار در بعد طردشدگی (قبل: 87/1، بعد: 5/2) مشاهده شد. بیشترین اثر بخشی در بعد غفلت عاطفی و کمترین اثر بخشی در بعد طرد شدگی مشاهده شد. در گروه غیر مداخله اختلاف معنی داری قبل و بعد از مداخله مشاهده نشد(05/0
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش موید اثر بخشی اجرای برنامه تکریم سالمندان بر کاهش سوءرفتار بود. بنابراین،پیشنهاد می شود مداخله برنامه تکریم سالمندان در حوزه سالمندی آموزش داده شود و درصورت مشاهده موارد سالمندآزاری از آن بهره گرفته شود. همچنین شفاف سازی این پدیده از جنبه های مختلف آن را باید از اولویتهای اساسی در این خصوص به شمار آورد.
  کلیدواژگان: سوءرفتار، سالمندان، تکریم سالمندان
 • ویدا رضایی هاچه سو، زهره سادات سنگ سفیدی، مریم عسکری، شادی نادریان فعلی* صفحات 85-94
  مقدمه
  شواهد موجود حاکی از ابتلای رانندگان به ویژه رانندگان تاکسی به سندروم متابولیک است، همچنین خطر وقایع قلبی عروقی در رانندگان تاکسی بیشتر از سایر مشاغل است. با این وجود مطالعات کمی در جهت تعیین شیوع سندروم متابولیک در رانندگان تاکسی شهری صورت گرفته است. هدف مطالعه ی حاضر برآورد شیوع سندروم متابولیک و خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی در رانندگان تاکسی مرد شهر یزد در ده سال آینده است.
  روش
  در این مطالعه که به روش مقطعی انجام شد 120نفر از رانندگان تاکسی مرد در شهر یزد در سال 1395 مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تعیین شیوع سندروم متابولیک از معیارهای ATP III و برای تعیین خطر ده ساله ی وقایع قلبی عروقی از تابع فرامینگهام استفاده شد. آنالیز آماری داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های کای دو و تی مستقل انجام شد.
  یافته ها
  شیوع سندروم متابولیک 37/5 % بود و افزایش تری گلیسیرید شایعترین جز سندروم متابولیک بود. نتایج این مطالعه نشان داد که رانندگانی که مبتلا به سندروم متابولیک بودند در مقایسه با رانندگان بدون سندروم متابولیک، خطر بیشتری برای ابتلا به وقایع قلبی عروقی داشتند.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این مطالعه، شیوع سندروم متابولیک و خطر وقوع حوادث قلبی عروقی در رانندگان تاکسی مورد مطالعه بالا بود. برنامه های پیشگیری مناسب با هدف جلوگیری از ابتلا به عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی و همچنین تشخیص زودرس و مداخلات مناسب و به موقع توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: سندروم متابولیک، رانندگان تاکسی، بیماری های قلبی عروقی، خطر، ایران
 • علی دهقانی، مرضیه سبحانی*، محمود نوری شادکام، حسین فلاح زاده، مسعود محمدی، ابوالفضل شریفی صفحات 96-104
  مقدمه
  وزن کم هنگام تولد یکی از باارزش ترین نشانگرهای تعیین وضعیت بهداشتی جامعه محسوب میشود. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل خطر تولد نوزادان کم وزن در مادران مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر یزد انجام شده است.
  روش
  این تحقیق یک مطالعه هم گروهی گذشته نگر بر روی280مادر مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر یزد در دو گروه مادران دارای نوزاد با وزن هنگام تولد کمتر از2500گرم(مورد) و مادران دارای نوزاد با وزن هنگام تولد بیشتر از گرم2500 (شاهد) بوده که داده ها بامصاحبه از مادران و مشاهده اطلاعات مندرج در پرونده بهداشتی آنان جمع آوری و سپس وارد نرم افزار SPSS 19 شده و از طریق کای دو ،tمستقل و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار وزن هنگام تولد در گروه مورد85/339±4/2171 گرم ودر گروه شاهد 78/390±5/3222 گرم بوده و نتایج تحلیل نشان داد که تحصیلات مادر، نوع زایمان، رتبه تولد،شغل مادر،فشارخون بالا دوران بارداری و سن حاملگی با تولد نوزاد کم وزن ارتباط دارد (P<0.05).
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه وزن کم هنگام تولد با عواملی مرتبط است که در اکثر مواقع قابل کنترل می باشن، لذا اقداماتی مانندآموزش مادران و ارتقای کیفیت مراقبتهای دوران بارداری و برنامه ریزی جهت فرزند آوری مادران توصیه می گردد
  کلیدواژگان: وزن کم هنگام تولد، عوامل خطر، مراکز خدمات جامع سلامت، نوزادان
 • محمدحسن لطفی، حسین فلاح زاده، محمد باقر اولیا، انیشه حامدی، شادی نادریان فعلی، مریم عسکری* صفحات 105-111
  مقدمه
  پوکی استخوان یک اختلال اسکلتی است که باعث کاهش قدرت استخوانی می شود؛ و در نهایت خطر شکستگی را افزایش می دهد. وضعیت اجتماعی و اقتصادی یکی از عوامل موثر بر سلامت، و به عنوان یک پیش بینی کننده از بیماری و مرگ می باشد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین پوکی استخوان و وضعیت اجتماعی-اقتصادی انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه به شکل مورد-شاهدی که شامل 270 زن که از مرکز تراکم استخوان خاتم النبیا در یزد انتخاب شدند، انجام شد. زنان به طور تصادفی برای هر دو گروه افراد دارای پوکی استخوان و بدون پوکی استخوان با همسان کردن سن( 2 سال) شدند. پرسشنامه اجتماعی و اقتصادی ساختاری برای آنها پرشد. و با استفاده از از روش خوشه بندی، رگرسیون لجستیک، آزمونهای آماری کای دو و t مستقل داده ها تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  این مطالعه شامل 135 زن مبتلا به پوکی استخوان و 135 نفر غیرمبتلا به پوکی استخوان بود. نسبت شانس پوکی استخوان در گروه های اجتماعی-اقتصادی کم و متوسط (50/7 – 57/2 : CI و 39/4 = OR) و( 6 – 97/0 : CI و 42/2 = OR) بدست آمد . که بین دو گروه اختلاف آماری معناری وجود داشت (001/0 ).
  نتیجه گیری
  در این مطالعه، بهبود سطح اجتماعی و اقتصادی موجب افزایش تحصیلات شده و نقش پیشگیرانه در ابتلا به پوکی استخوان داشت
  کلیدواژگان: پوکی استخوان، وضعیت اجتماعی اقتصادی، تراکم استخوان
 • زهره باخرد، جواد فیضی* صفحات 112-118
  مقدمه
  فراوانی آفلاتوکسین ها در 32 نمونه بادام زمینی سرخ شده بو داده با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا مجهز به ستون کرومولیت تعیین شد. تمام نمونه ها از فروشگاه ها و بازارهای محلی در استان خراسان رضوی خریداری شده است.
  روش
  روش بر اساس استخراج نمونه ها با محلول متانول: هگزان (25:75 حجمی/حجمی) بود. اندازه گیری بر پایه مشتق سازی آفلاتوکسین ها با کبراسل و استفاده از آشکارساز فلورسانس به ترتیب در طول موج های تحریک و تهییج 365 و 435 نانومتر بود.
  یافته ها
  میانگین سطح آفلاتوکسین های B1 ، B2، G1،G2 و کل آفلاتوکسین ها به ترتیب به ترتیب 17/57، 56/2، 51/12، 42/1 و 16/85 نانوگرم بر گرم بود. آفلاتوکسین B1 در 12 نمونه (5/37 درصد) با میانگین 32/90 ± 17/57 نانوگرم بر گرم و حداکثر مقدار 61/243 نانوگرم بر گرم تشخیص داده شد. غلظت آفلاتوکسین B1 در 7 نمونه از حداکثر حد مجاز پذیرفته شده توسط استاندارد ملی ایران (5 نانوگرم بر گرم) تجاوز کرد. میزان آفلاتوکسین کل در هفت نمونه (8/21%) از نمونه های بادام زمینی، از حداکثر حد مجاز توسط کدکس و ایران (15 نانوگرم بر گرم) بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده، برای کنترل سطح افلاتوکسین در نمونه های بادام زمینی در استان خراسان رضوی، تلاش بیشتری لازم است. این بررسی اطلاعات ارزشمندی را در مورد آلودگی آفلاتوکسین در محصولات بادام زمینی که در ایران عرضه می شود نیز ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا، آفلاتوکسین، بادام زمینی، خراسان رضوی، مشهد
 • محمد شهرادیان، سیده مهدیه نماینده*، مسعوده مجاهد، محمد علی مروتی شریف آباد، وحید برزگرپور صفحات 119-126
  مقدمه
  سیر طبیعی عمر با افزایش سن سبب بروز تغییراتی در سیستم تنفسی و ایمنی سالمندان می گردد که استعداد ابتلا به بیماری سل را در سالمندان افزایش می دهد. خصوصیات بالینی و سیر طبیعی سل در سالمندان متفاوت می باشد. هدف از این مطالعه بررسی ومقایسه مقایسه خصوصیات اپیدمیولوژیک وسیر بالینی بیماری سل ریوی در مسلولین سالمند و غیر سالمند بالای 16 سال شهرستان یزد در یک دوره پنج ساله می باشد.
  روش
  دراین مطالعه کوهورت تاریخی ، مندرجات پرونده بیماران شامل سن،جنس،علایم بالینی بیماری، سابقه درمان، مقاومت دارویی، نتایج درمان سل ریوی در طی سالهای 94-1390 بررسی گردید.
  یافته ها
  از 177 بیمارمبتلا به سل ریوی دارای شرایط ورود به این مطالعه، 107 نفر65 سال وبالاتر( 60درصد) و 70نفرسن بین 16 تا 64سال(40 درصد)داشته اند. سالمندان بصورت معناداری کمتر دچارتب می گردند (02/0=p) ولی نسبت به غیرسالمند از تنگی نفس (01/0=p) و بی اشتهایی،(04/0=p) شکایت بیشتری دارند. بروز مجموعه عوارض دارویی بطور معنی داری در سالمندان بیشتر ثبت شده بود . عوارض دارویی بویژه خارش پوستی (001/0=p) در سالمندان بیشتر می باشد. در طول دوره درمان در سالمندان مقاومت دارویی ، مرگ ومیر و عود بیشتری همراه است که معنی دار نمی باشد. آنالیز Mantel-Haenszelنشان داد صرف نظر از مقاومت دارویی افراد سالمند نسبت به غیر سالمند بیشتر فوت می کنند (58/0±37/1OR=)(85/0p=). میزان بهبودی در هردوگروه به هدف استراتژی بیشتر از 85 درصد رسیده است.
  نتیجه گیری
  علایم بالینی و تشخیص و درمان سل در سالمندان بطور قابل توجهی متفاوت از سایرین است. افراد سالمند بطور معنی داری با تب کمتر وتنگی نفس وبی اشتهایی بیشتر از غیر سالمند مراجعه می نمایند. اطلاع از این تفاوت ها ما را در تشخیص و درمان موثرتر ایشان یاری خواهد داد.
  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، بیماری سل، سالمند، نتایج درمان، یزد
 • نغمه قریشی، عباس علوی راد* صفحات 127-133
  مقدمه
  روندهای ملی نشان می دهد که استان های مختلف ایران به موازات فرآیند رشد اقتصادی، آلودگی های زیست محیطی را تجربه کردند. بدیهی است تاثیرات انتشارCO2 روی شاخص های سلامت از قبیل نرخ مرگ و میر، نرخ مرگ و میر نوزادان و مخارج بهداشت و درمان طی دهه گذشته از سوی سیاست گذاران مورد غفلت واقع شده است.
  روش
  این مطالعه برای اولین بار در پیشینه تحقیق موجود در ایران، تاثیر توسعه مالی روی انتشارCO2 در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را با استفاده از داده های پنل دوره 1395-1368 به کمک تخمین زننده های PMG و MG آزمون می نماید. علاوه بر این پتانسیل تاثیرگذاری متغیر اندازه دولت و موجودی سرمایه روی انتشارCO2 نیز آزمون شده است.
  یافته ها
  طبق نتایج تجربی اندازه دولت و موجودی سرمایه تاثیر مثبت، روی انتشار CO2 داشته اند. در حالیکه توسعه مالی باعث کاهش انتشار CO2 می گردد. هر چند نتایج نشان می دهد که این متغیرها تاثیر معناداری بر انتشار CO2 در کوتاه مدت ندارند.
  نتیجه گیری
  مطالعه دریچه جدیدی پیش روی سیاست گذاران برای کنترل آلودگی های محیط زیست از طریق توسعه مالی باز می کند. آن بیان می کند سیاست گذاران باید ظرفیت هایی که از طریق توسعه مالی می توان انتشار CO2 را کاهش داد را مورد توجه قرار دهند. در این راستا نیاز است که آنها از طریق کاهش هزینه سرمایه گذاری، از طرح های حفاظت محیط زیست حمایت نمایند
  کلیدواژگان: انتشارco2، توسعه مالی، اندازه دولت، بخش های اقتصادی ایران، رگرسیون میانگین گروهی انباشته(PMG)
|
 • Morteza Haghighi, Fariba Alizadeh, Tayebe Rezaei *, Hamed Rezakhanimoghaddam, Habiballah Sodaei Zenoozagh, Asghar Mohammadpoorasl Pages 63-73
  Introduction
  The problem of relapse makes addiction treatment complicated because almost 80% of addicts relapse after treatment completion during the first six months. The purpose of this study was to determine the factors affecting relapse in addicts referred to addiction treatment centers in Marand.
  Methods
  This study was a cross-sectional study that was performed on 306 patients in the city of Marand. The stratified sampling method was used. After collecting the questionnaire and determining its validity and reliability, questionnaires were distributed among an addicted group and as well as a non-addicted group. In the presence of the researcher, the patients answered the questions. Finally, the data were analyzed using statistical tests (chi-squared, independent t and ANOVA) applying SPSS software, version 21.0 for Windows.
  Results
  In this study, the majority of participants in the addicted group and in the non-addicted group had a lower diploma and diploma respectively (90.2% and 90.8%). The mean age was the non-addicted group for 35.14 ± 8.23 years and in the non-addicted group and 32.72 ± 10.48 for the addicted group. According to the findings of this study, in the addicted group, the main reasons addiction relapse was family insistence (25.5% of cases). The non-addicted group mentioned the social conditions as the most common reason of success in the last quitting (22.9%). Based on the findings, a significant difference was found between the two variables including family size, employment status, smoking, family disputes, person's hopes and obsession to use drugs.
  Conclusion
  For preventing and treating addiction, it is not enough to detoxify in treatment centers. It seems planning and interventions is necessary for preventing and reducing relapse, based on known major risk factors (such as employment status, smoking, family disputes, marriage, individual hope, and mental engagement with drug use).
  Keywords: Addiction, Recurrence [MeSH], Substance Abuse Treatment Centers [MeSH]
 • Aliakbar Vaezi, Mohammad Hassan Lotfi, Maryam Shaker * Pages 74-84
  Introduction
  The elderly are among the most vulnerable group in the society, and elder abuse is poses a challenge in the domain of elderly care and support. The present study was conducted with the aim of exploring the effect of implementation of an elderly respect education program in families on the elder mistreatment in the city of Yazd in 2016.
  Methods
  The present study was an experimental study of the field trial type that was conducted on 80 elderly people over the age of 65 years who were covered by Yazd Comprehensive Health Service Centers. This sample was randomly divided into two groups: the intervention group (n= 40) and non-intervention group (n= 40).The sampling units were invited for participating in the study through phone call by healthcare providers. Then, the interviewer completed the questionnaire, after introducing himself and giving explanations on the objective of the study. The data collection tool was the Elder Abuse Scale that included 49 items in eight subscales: care neglect, psychological abuse, physical abuse, financial abuse, authority deprivation, rejection and financial and emotional neglect. In the next step, the families of the elderly in the intervention group were invited to participate in the educational program. The content of this program included different elder abuse subjects, the importance of respecting the elderly in the family and the society, and the role of families in supporting and protecting the elderly. One month after the end of the educational program for families, the elderly in both the intervention group and non-intervention group were invited to be interviewed and the questionnaire was completed. Data analysis was done using software SPSS and through the independent t-test and chi-squared test.
  Results
  Analysis of the mean of elder abuse dimensions in the intervention group indicated that there was a significant difference between the scores before and after the intervention (P 0.05). The highest level of abuse was seen in the dimension of emotional neglect and the lowest in the dimension of rejection.
  Conclusion
  The findings indicated that the implementation of the program for educating elderly respect in family was effective in abuse reduction. Therefore, training elderly respect programs are recommended. Also, clarification of this phenomenon from different aspects is better to be considered as a priority
  Keywords: Aged [MeSH], Aged Abuse [MeSH], Elderly Respect
 • Vida Rezaei Hachesu, Zohre Sadat Sangsefidi, Maryam Askari, Shadi Naderyan Feli * Pages 85-94
  Introduction
  The evidence indicates that drivers -- including taxi drivers – are involved have high rates of metabolic syndrome and also have a higher risk of cardiovascular events than other occupations. Only few studies have been conducted to assess the prevalence of metabolic syndrome among urban taxi drivers. The aim of this research was to estimate prevalence of metabolic syndrome and risk of cardiovascular disease in the next 10 years among a group of Iranian male taxi drivers in Yazd.
  Methods
  In this cross-sectional survey, 120 male taxi drivers in Yazd, Iran in 2016 were selected using simple random sampling and studied to evaluate the prevalence of metabolic syndrome using Adult Treatment panel III criteria and 10-year risk of cardiovascular events by Framingham risk score. Statistical analysis was performed by SPSS software using the chi-squared test and Student’s t-test.
  Results
  The prevalence of metabolic syndrome was 37.5%. Mean and standard deviation of number of MetS components was 2.09±1.30 among drivers. Hypertriglyceridemia was the most prevalent component of MetS. This study showed that 40% of drivers with MetS had an intermediate 10-year risk of cardiovascular events, and 4.4% of them had a high 10-year risk. The results of this study indicated that drivers with metabolic syndrome had a higher risk of cardiovascular events than drivers without MetS.
  Conclusion
  Based on the findings, the prevalence of metabolic syndrome and risk of cardiovascular events were high among Iranian taxi drivers in Yazd. In this regard, proper preventive programs should be conducted for early diagnosis and appropriate interventions are recommended.
  Keywords: Metabolic Syndrome [MeSH], Risk [MeSH], Cardiovascular Disease [MeSH], Iran
 • Ali Dehghani, Marzieh Sobhani *, Mahmoud Nouri Shadkam, Hossein Falahzadeh, Masoud Mohammadi, Aboalfazl Sharifi Pages 96-104
  Introduction
  One of the most valuable indicators determining the health status of a community is the birth weight of infants. Thus, the purpose of this study was to investigate risk factors affecting low-birth-weight infants born to mothers visiting community health centers in the city of Yazd in Iran.
  Methods
  The present study was a retrospective cohort research on 280 mothers visiting to community health centers in two groups of mothers with infants weighing less than 2500 grams (case) and those with babies weighing more than 2500 grams (control). The data were also collected by interviewing mothers and reviewing the information inserted in their health records. Such data were then entered into the SPSS software (Version 19) and analyzed through Chi-square test, independent t-test, as well as logistic regression analysis.
  Results
  The mean and the standard deviation of birth weight in the case group were 2171.4 ± 339.85 grams and they were equal to 3222.5±390.78 grams in the control group. Besides, the results of the analysis revealed that maternal education (P= 0.05), type of delivery (P= 0.02), birth order (P= 0.02), maternal occupation (P= 0.03), pregnancy-induced hypertension (P= 0.008), and gestational age (P= 0.000) were correlated with low-birth-weight infants.
  Conclusion
  Considering that low birth weight was related to factors that could be controllable in most circumstances, measures such as training mothers, promoting quality of prenatal care, and planning for childbearing among mothers are recommended.
  Keywords: Community Health Centers [MeSH], Infants [MeSH], Low Birth Weight [MeSH], Risk Factors [MeSH]
 • Mohammad Hassan Lotfi, Hossein Fallahzadeh, Mohammad Bagher Owlia, Andishe Hamedi, Shadi Naderyan Feli, Maryam Askari * Pages 105-111
  Introduction
  Osteoporosis is a skeletal disorder that reduces bone strength and ultimately increases the risk of fractures. The socioeconomic status is one of the important factors affecting health, and it is confirmed as a predictor of various diseases and deaths. This study aimed to determine the relationship between osteoporosis and socioeconomic status.
  Methods
  This study was a case-control study that included 270 women who were selected from Khatam-ol-Anbia Bone Density Center in Yazd, in which women were randomly selected for both groups, with and without Osteoporosis, by matching their age (± 2 years old). A structured socio-economic questionnaire was filled up for them. We used clustering method, logistic regression, Chi-square and independent t-tests in SPSS 16 software.
  Results
  In this study, 135 women with osteoporosis and 135 with non-osteoporosis were included. The odds ratio for osteoporosis in low and moderate e socioeconomic groups respectively (OR=4.39 , CI : 2.57-7.50) and (OR=2.42 , CI : 0.97-6). Which had a significant difference between the two groups (P
  Conclusion
  In this study, the improvement of socioeconomic level, increasing the level of education had a preventive role in the development of osteoporosis.
  Keywords: Bone Density [MeSH], Osteoporosis [MeSH], Social Class [MeSH]
 • Zohreh Bakherad, Javad Feizy* Pages 112-118
  Introduction
  Aflatoxins (AFs) are a group of mycotoxins created as metabolic items for the most part by three types of Aspergillus including Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus and the uncommon Aspergillus nomius. Eighteen aflatoxins have been identified up to now, but only six of them have been found in food and feed.
  Methods
  The occurrence of aflatoxins in 32 samples of roasted red skin peanut was determined using HPLC with a Chromolith column. All samples were purchased from retail shops and local markets in Mashhad city. The method was based on the extraction of samples and aflatoxins determination after post-column derivatization by Kobra Cell and fluorescence detection at excitation and emission wavelengths of 365 and 435 nm, respectively.
  Results
  Mean levels of aflatoxins B1, B2, G1, G2 and total aflatoxins were found to be 57.17, 2.56, 12.51, 1.42 and 85.16 ng g-1, respectively. Aflatoxins B1 (AFB1) was detected in 12 samples (37.5%) with a mean value of 57.17 ± 90.32 ng g-1 and a maximum level of 243.61 ng g-1. AFB1 levels exceeded Iran maximum tolerate limit (5 ng/g) in 7 out of 32 peanut samples. 21.8% of these peanut samples exceeded the maximum tolerate limit set for total aflatoxins by codex and Iran (15 ng g-1).
  Conclusion
  According to the obtained results, more effort is needed to control aflatoxin levels in Mashhad’s peanut. This survey provides valuable information on aflatoxin contamination in peanut products marketed in Iran as well.
  Keywords: Chromatography, High Pressure Liquid [MeSH], Aflatoxin [MeSH], Arachis [MeSH], Khorasan Razavi, Iran
 • Mohammad Shahradian, Seyedeh Mahdiah Namayandeh *, Masudah Mojahed, Mohammad Ali Moravati Sharifabad, Vahid Barzegarpour Pages 119-126
  Introduction
  The nature of life course, with aging, triggers changes in the respiratory and immune system of the elderly, which increases the susceptibility to Tubercle Bacilli (TB) in the elderly. Clinical characteristics and the natural course of TB in older adults are different. This study aimed to compare the epidemiological and clinical features of pulmonary TB in elderly and non-elderly patients over 16 years old in Yazd city in a five-year period.
  Methods
  Within this historical cohort study, recorded of patient's data, including age, gender, clinical symptoms of the disease, history of treatment, drug resistance, and treatment results examined during 2012-2016.
  Results
  From 177 patients with pulmonary TB, who admitted to this study, 107 were 65 years and older (60.5%), and 70 were aged 16-64 (39.5%). Elderly experienced fever significantly fewer (p = 0.02), nonetheless they are more complaining about dyspnea (p = 0.01) and anorexia (p = 0.04) than non-elderly people. The incidence of drug complications was significantly higher among the elderly. Drug side effects, especially dermal itching (p = 0.001), are higher for older people. The number of drug resistance associated with larger mortality and recurrence in the elderly, which is not significant. Mantel-Haenszel evaluation showed that irrespective of drug resistance, the elderly died more than non-elderly (OR = 1.37 ± 0.88) (p = 0.85).
  Conclusion
  Clinical symptoms, diagnostic criteria and treatment outcome and complications of TB in the elderly are significantly different from others. Elderly people are considerably more likely to anorexia than non-elderly. Fever is not common among elderly people. The incidence of drug complications was significantly higher among the elderly. Considering these differences will help us to diagnose and treat them more effectively.
  Keywords: Epidemiology [MeSH], Tuberculosis [MeSH], Aged [MeSH], Treatment outcome [MeSH]
 • Naghmeh Ghorashi, Abbas Alavi Rad * Pages 127-133
  Introduction
  The national trend indicates that various provinces of Iran have experienced in attaining economic growth exclusive of parallel observing a boost in CO2 emissions. It is clear that the effects of CO2 emissions on health indicators such as death rate, infant mortality, and health expenditures have been ignored by policy makers over the last decade.
  Methods
  This study for the first time in previous literature in Iran, utilizes 1989-2016 panel data of the three economic sectors (agriculture, industry and services) of Iran to examine the effect of financial development on CO2 emissions using Pooled Mean Group (PMG) and Mean Group (MG) Regression techniques. The potential impact of government size and capital stock on CO2 emissions is also analysed.
  Results
  According to empirical results, in the long-run, government size and capital stock increase CO2 emissions, while financial development compact it. However, the results show these variables don’t have statistically significant effect on CO2 emissions in short-run.
  Conclusion
  The study opens up new policy insights to control the Environment from degradation by financial development on economic sectors. It recommends that policy makers should realize the potentiality of the financial development in minimizing the CO2 emissions. Therefore, the policy makers need to facilitate more financing at lower costs for investment in environmental projects.
  Keywords: CO2 Emissions, Financial Development, Government Size, Iran's Economic Sectors, Pooled Mean Group (PMG) Regression