فهرست مطالب

بازیابی دانش و نظام های معنایی - پیاپی 11 (تابستان 1396)
 • پیاپی 11 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محسن اصغری *، حمید رحیمی صفحات 1-19
  هدف این تحقیق بررسی رابطه بین فرآیند تبدیل دانش با نوآوری و خلاقیت در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان آمل بود. نوع تحقیق، توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان آمل به تعداد 132 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، 101 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های مورد نیاز نیز از طریق دو پرسشنامه فرآیند تبدیل دانش با 24 گویه در چهار مولفه و پرسشنامه نوآوری و خلاقیت با 12 گویه برحسب مقیاس پنج درجه ای لیکرت، جمع آوری گردید. روایی پرسشنامه ها به صورت محتوایی توسط کارشناسان تائید گردید. پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای فرآیند تبدیل دانش 91/0 و برای نوآوری 92/0 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های t تک نمونه ای، تحلیل واریانس چند متغیره، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نوآوری و خلاقیت و فرآیند تبدیل دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان آمل بالاتر از حد متوسط است. همچنین بین فرآیندهای تبدیل دانش با نوآوری و خلاقیت همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و تنها مولفه درونی سازی است که قابلیت پیش بینی نوآوری و خلاقیت را دارد.
  کلیدواژگان: فرآیند تبدیل دانش، نوآوری و خلاقیت، آموزش و پرورش
 • رویا احمدیوسفی، شهلا چوبچیان *، محمد چیذری صفحات 21-40
  هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت استقرار پذیری مولفه های مدیریت دانش در راستای توسعه برنامه های مدیریت بحران خشکسالی از دیدگاه بهره برداران کشاورزی استان کرمان بود. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایش با رویکرد توصیفی انجام شد. و نمونه پژوهش شامل 384 نفر از بهره برداران کشاورزی استان کرمان از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب بر اساس جدول مورگان تعیین شد. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS22 و Excel استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد در بین مولفه های مدیریت دانش گویه های «دانستن اطلاعات، دانش و مهارت های خود در رابطه با برنامه های مدیریت بحران خشکسالی» ، «واقف بودن به تجربیات و مهارت های سایر بهره برداران» ، «دانش و تجربیات جدید موجب اجرای بهتر و موثر برنامه های مدیریت بحران خشکسالی است» ، «تشویق دیگران به انتقال تجربیات و دانش خود در خصوص برنامه های مدیریت بحران خشکسالی» ، «استفاده از تجربیات بهره برداران در روند اجرایی برنامه های مدیریت بحران خشکسالی» و «کمک اطلاعات و تجربیات و دانش دیروز به رفع احتیاجات و تصمیم گیری های امروز راجع به برنامه های مدیریت بحران خشکسالی» بالاترین رتبه را داشتند. بر اساس مطالعات انجام گرفته، در میان پژوهش های انجام شده در مورد مدیریت دانش تا کنون پژوهش و مطالعه ای در زمینه استفاده از مدیریت دانش در راستای توسعه برنامه های مدیریت بحران خشکسالی صورت نگرفته است که ازجمله نوآوری پژوهش حاضر است. نتایج پژوهش نشان داد مولفه شناسایی دانش بیشترین تاثیر را بر توسعه برنامه های مدیریت بحران خشکسالی داشته و مولفه توسعه دانش پایین ترین وضعیت را به خود اختصاص داده است.
  کلیدواژگان: استقرارپذیری مولفه های مدیریت دانش، برنامه های مدیریت بحران خشکسالی، بهره برداران کشاورزی، توسعه
 • میترا صمیعی * صفحات 41-57
  هدف پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی کیفی پورتال های نهاد کتابخانه های عمومی کشور بر اساس الگوی ارزشیابی کیفی وب کیو. ای. ام. است. نوع پژوهش کاربردی و روش پژوهش حاضر، پیمایشی – توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش ، پورتال های نهاد کتابخانه های عمومی کشور در سال 1395 بود که تعداد 32 پورتال مشاهده و امتیازدهی شده است. برای گردآوری داده ها از مشاهده مستقیم و بر اساس سیاهه وارسی انجام شده است که بر اساس الگوی ارزیابی کیفی وب و مبتنی بر استاندارد ایزو 1-9126 انجام شده است. یافته ها نشان داد که از لحاظ معیار اصلی «کاربرد پذیری» با میانگین 39/0 در وضعیت متوسط ارزیابی شدند و از لحاظ «قابلیت عملکرد» میانگین کل 27/0 در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و همچنین از لحاظ معیار «قابلیت اطمینان» میانگین کل 57/0 در وضعیت متوسط به بالا قراردارند و از نظر «شاخص کارائی» با میانگین 704/0 نیز در وضعیت مطلوبی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که پورتال های مورد پژوهش از نظر شاخص کارایی وب کیو ای ام در رتبه اول ، قابلیت اطمینان (اعتبار) در رتبه دوم ، کاربرد پذیری در رتبه سوم و قابلیت عملکرد در رتبه آخر قرار دارند. یعنی پورتال های مورد پژوهش از نظر معیارهای «کاربرد پذیری» و «قابلیت عملکرد» دچار نقاط ضعف بیشتری هستند. ودر معیارهای «کارائی» و «قابلیت اطمینان» با میانگین بالای 50 درصد در وضعیت مطلوب تری هستند.
  کلیدواژگان: ارزیابی کیفی، پورتال ها، نهادکتابخانه های عمومی کشور، وب کیو، ای، ام
 • لیلا سادات سیادتی *، عصمت مومنی، مهدی علیپور حافظی صفحات 59-76
  : هدف پژوهش حاضر، تطابق مدل ارزیابی دیجی کوال با چارچوب نظری پنج- اس در مفاهیم کتابخانه ی دیجیتالی است.
  پژوهش از نوع کاربردی و به روش تحلیل محتوای کیفی به ارزیابی مدل دیجی کوال و چارچوب نظری پنج- اس پرداخته است. داده ها با تفسیر ذهنی محتوایی داده های متنی، از طریق فرآیندهای طبقه بندی نظام مند گرد آوری شده است. روایی پژوهش از نوع منطقی است که بیشتر بر مبنای قضاوت شخصی پایه گذاری شده است. پایایی پژوهش از نوع اعتبار پذیری و مشورت با متخصصین حوزه کتابخانه دیجیتالی است که به واقعی بودن توصیفات و یافته های پژوهش و اعتبار آنها اشاره دارد.
  کلیدواژگان: مدل دیجی کوال، چارچوب نظری پنج، اس، کتابخانه های دیجیتالی
 • مهناز حاجی حسنی *، فهیمه باب الحوائجی، نجلا حریری صفحات 77-93
  این پژوهش با هدف مطالعه و شناخت تصویر ذهنی سازمانی اعضای هیئت علمی و کتابداران دانشگاه علامه طباطبائی از کتابخانه های دانشگاه انجام شده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی – تحلیلی بود. جامعه آماری این پژوهش 242 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه و 49 نفر از کتابداران این دانشگاه است. ابزار گردآوری اطلاعات با پرسشنامه محقق ساخته براساس مدل تصویر ذهنی سازمانی لی بلانگ و نگوین انجام شد. روایی پرسشنامه از نوع صوری (روایی محتوا) و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 78 درصد محاسبه گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تی تک نمونه ای و با نرم افزار اس. پی. اس. اس. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد میانگین بدست آمده از تصویر ذهنی سازمانی اعضای هیئت علمی برابر با 43/3 و میانگین تصویر ذهنی سازمانی کتابداران 38/3 است. میانگین بدست آمده در ابعاد هویت، شهرت، کیفیت خدمات، محیط فیزیکی و رفتار کارکنان در مدل تصویر ذهنی اعضای هیئت علمی به ترتیب برابر با 60/3، 33/3، 33/3، 59/3 و 55/3 است. وبرای کتابداران برابر با 52/3، 29/3، 26/3، 11/3 و 86/3 است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میزان درک اعضای هیئت علمی از تصویر ذهنی سازمانی کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبائی بیشتر از کتابداران است.
  کلیدواژگان: تصویر ذهنی سازمانی، دانشگاه علامه طباطبائی، اعضای هیئت علمی، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان
 • اورانوس تاج الدینی *، علی سادات موسوی، مهدی علیزاده صفحات 95-110
  هدف این پژوهش با هدف سنجش رابطه هوش معنوی با سلامت روانی در بین کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی انجام شده است. روش پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی – پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه 210 نفر از کتابداران شاغل در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران بودند. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق پاسخ کتابداران به سوال های پرسشنامه های هوش معنوی و سلامت عمومی به دست آمده است. طبق یافته های این پژوهش بین هوش معنوی و سلامت روان رابطه معناداری به لحاظ آماری وجود داشت. ضریب تعیین بین دو متغیر برابر (51/0=) بود که نشان داد 51 درصد از تغییرات سلامت روان را می توان به کمک هوش معنوی پیش بینی نمود و همچنین تفاوت آماری چندانی بین میزان هوش معنوی زنان و مردان شاغل در کتابخانه های مورد بررسی یافت نشد. این تفاوت در وضعیت تاهل نیز دیده نشد. در مورد سلامت روان مقایسه میانگین نمره های سلامت روان کتابداران با توجه به جنسیت آن ها نشان داد که در سطح توصیفی نمره سلامت روان کتابداران مرد (66) ، بیشتر از میانگینسلامت روان کتابداران زن (65) بوده است اما این تفاوت چندان نبوده است که بتوان به لحاظ آماری آن را تایید کرد. در دنیای امروزی انسان برای ادامه زندگی انسانی خود به عاملی جهت حفظ معنویات خود نیازمند است که هوش معنوی خوانده می شود. مطرح شدن هوش معنوی تحت تاثیر موج معنوی گرایی به عنوان یک سازه می تواند ظرفیت های جدید را در روان شناسی دین فراهم آورد که این موضوع در حفظ کرامات انسانی در تقابل با مادی گرایی امروزی امری حیاتی محسوب می شود.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، سلامت روانی، کتابداران، کتابخانه های دانشگاهی
|
 • Mohsen Asghari *, Hamid Rahimi Pages 1-19
  The purpose of this study was the investigation of the relationship of knowledge conversion process with innovation and creativity among the personnel of Amol Education office. Reseaech type was a descriptive correlational study. The population of this study included all the 132 personnel of Amol Education office which 101 one by Cochran''s Formula and with simple random sampling were selected as sample. The required data for the study were collected through two questionnaires, i.e., the questionnaire of knowledge conversion process with 24 items in four components and the questionnaire of innovation and creativity with 12 items on base Likert five scales. The content validity of the questionnaires was confirmed by experts. The reliability of the questionnaires of knowledge conversion process and innovation and creativity were estimated as 0.91 and 0.92 through Cronbach''s Alpha cofficient. For datas analysis used from one sample t-test, multivariate analysis of variance, Pearson correlational coefficient and regression. The results showed that innovation, creativity and knowledge conversion process are above average in Amol Education office. Also, there are a positive & significant relationship between knowledge conversions process with innovation & creativity and only internalization can predict innovation and creativity.
  Keywords: Knowledge Conversion Process, Innovation, Creativity, education
 • Roya Ahmadyousefi, Shahla Choobchian *, Mohammad Chizari Pages 21-40
  The purpose of this study is investigating the status of deployment of Knowledge Management Components In line of Development of Drought Crisis Management Plans in Kerman province.
  The research method is applied in a descriptive approach and the research sample includes 384 people from agricultural beneficiaries of Kerman Province using stratified random sampling method according to Morgan’s table. Research information was collected using questionaries, to analyse the data SPSS22 and Excel software were used. The research findings shows that among the components of knowledge management “knowing information, knowledge and skills in regarding to drought crisis management plans”, “being aware of the experiences and skills of other beneficiaries”, “new knowledge and experiences lead to better and more effective implementation of drought crisis and management plans”, “encouraging others to transfer their experiences and knowledge about drought crisis management plans”, “using beneficiaries experiences in implementation drought crisis management plans” and “with assist of past information and experiences, meet today’s need and making decisions about drought crisis management plans” had the highest ranks. According to the studies, among the researches done about knowledge management, no research and study have been previously done about using knowledge management in line with development of drought crisis management plans which is innovative in the present research. Research results shows that knowledge identification component had the greatest impact on the development of drought crisis management plans and knowledge development component had the lowest status.
  Keywords: Deployment of knowledge management components, Drought crisis management planes, Agricultural beneficiaries, Development
 • Mitra Samiei * Pages 41-57
  Purpose
  The purpose of this study was to evaluate and evaluate the quality of public institutions'' portals in Iran based on the web quality evaluation model. You M Is.
  Methodology
  The type of applied research and the methodology of this research is a survey-analytical. The statistical population of the research is the portal of public libraries of the country in 1395, with 32 portals observed and scored. For data collection, a direct observation based on a check list has been carried out based on the web-quality evaluation model and ISO-9126 standard.Findings: The findings show that the "applicability" criterion was estimated at an average of 0.39 in the average condition and in the "performance capability", the mean total of 0.27 was in an unfavorable situation, as well as In terms of "reliability", the average of the total is 0.77 in the medium to high position and in terms of "performance index" with an average of 0.704 were evaluated in a favorable situation.
  Keywords: Quality Evaluation, Portals, Public Library Institutions, Web Quo. Oh you. M
 • Leila Sadat Siadati *, Esmat Momeni, Mehdi Alipour Hafezi Pages 59-76
  Purpose
  analysis of digiqual model based on 5s theoretical framework in digital library concepts. Type of this research is practical; the method of work is the analysis of qualitative content. Reliability is credibility and based on personal judgment. Validity is logical and based on counseling of specialists in the field of digital libraries. Research
  findings: content (information) and community (user) as two processes in digital libraries are divided into technical environment and human/ system environment. Societies(actor) as a factor in dimensions of some ‘s’ concepts in digital libraries including accessibility and pertinence of digital object, composability, effectiveness, extensibility, reusability and reliability of services, is appreciable with digiqual model. Scenario as a factor in dimensions of some ‘s’ concepts in digital libraries including pertinence, and preservability of digital object; composability, effectiveness, extensibility, reusability and reliability of services, is appreciable with digiqual model. Scenario as a factor in dimensions of some ‘s’ concepts in digital libraries including pertinence, and preservability of digital object; composability, effectiveness, extensibility, reusability and reliability of services, is appreciable with digiqual model.
 • Mahnaz Hajihassani *, Fahimeh Babalhavaeji, Nadjla Hariri Pages 77-93
  The present study was conducted to investigate the understanding of organizational mental image of the faculty members and librarians of Allameh Tabataba’i University of university library services.
  The aim of this study is applied and the method is analytical survey. Participants of this study were 242 faculty members and 49 librarians of Allameh Tabataba’i University(ATU). The data was collected through the researcher-made questionnaire based on Lee Blang & Nekvin organization mental image model. The validity of the questionnaire was content validity and its reliability of was estimated through using Cronbach’s alpha. The obtained reliability was 0.78. Data was analyzed using descriptive statistics and one sample T test. SPSS software was used to analyzed data. The average image of faculty members was 3.43 and the average of librarians’ mental image was 3.38. The average of faculty members’ mental image in respect to identity, the fame, service quality, physical environment, and staff behavior was 3.60, 3.33, 3.33, 3.59, 3.55 the average among the librarians was 3.38, 3.52, 3.29, 3.26, 3.86 respectively. Findings showed ATU faculty members’ perception of University library mental image is higher than that of librarians.
  Keywords: Organizational mental image, Allameh Tabatabai University, Faculty members, Service Quality, staff behavior
 • Oranus Tajedini *, Ali Sadat Mousavi, Mehdi Alizadeh Pages 95-110
  Aim: This study aims to evaluate the relationship between spiritual intelligence mental health among librarians working in academic libraries is done.
  Methodology
  This study is a descriptive correlational study. The study population consisted of 210 librarians working in the libraries of all public universities in Tehran. The required data through the response to the questionnaire librarian’s spiritual intelligence of Nasery (1387) and public health (GHQ- 28) is obtained.
  Finding: In this study, we discovered that statistically significant relationship between spiritual intelligence and mental health there. The coefficient of determination between the two variables showed that 0.51 percent of mental health can be predicted with the help of spiritual intelligence and also little difference between the spiritual intelligence of men and women working in the libraries not found. This difference in marital status was found. In the mean score of mental health, mental health librarians according to their gender shows that the level of male librarians descriptive mental health score (66) higher than the average woman's mental health librarians (65) has been but this is not much difference to be statistically confirmed it.
  Result
  In today's world people to continue their human lives Factor maintain their spiritual need that is called spiritual intelligence. Introduction of spiritual intelligence as a structure could provide new capacity in the psychology of religion that keep this human greatness in contrast to today's materialism is crucial.
  Keywords: Spiritual intelligence, Mental Health, libraries, university libraries