فهرست مطالب

رفتار حرکتی - پیاپی 30 (زمستان 1396)
 • پیاپی 30 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/24
 • تعداد عناوین: 10
|
 • منصوره مکبریان *، ولی الله کاشانی، فاطمه صدیقی فاروجی صفحات 17-36
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس لذت فعالیت بدنی در کودکان بود. بدین منظور 564 کودک از بازه سنی 10 تا 12 سال به صورت تصادفی خوشه ایانتخاب شدند و نسخه فارسی مقیاس لذت فعالیت بدنی را تکمیل کردند. روش اجرا بدین شکل بود که ابتدا با استفاده از روش باز ترجمه، صحت ترجمه نسخه فارسی پرسش نامه تایید شد و درادامه برای تعیین روایی سازه پرسش نامه از تحلیل عامل تاییدی مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری، برای تعیین همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ و برای پایایی زمانی سوالات، از همبستگی درون طبقه‏ای در روش آزمون آزمون مجدد استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دهنده برازش مطلوب مدل نسخه فارسی مقیاس لذت فعالیت بدنی است. شاخص‏های برازندگی رمزی 05/0، سی.اف.آی 92/0 و ان.ان.اف.آی 9/0 بود؛ همچنین، ضریب آلفای کرونباخ با 83/0 و ضریب همبستگی درون طبقه ای با 80/0 از مقادیر قابل قبولی برخوردار بودند. یافته ها همچنین از ساختار تک عاملی و 16 سوالی مقیاس اصلی حمایت می‏کند. بنابراین، نسخه فارسی مقیاس لذت فعالیت بدنی از روایی سازه و پایایی درونی و زمانی قابل قبولی در بین کودکان 10 تا 12 سال برخوردار است و می‏توان از آن به عنوان ابزاری روا و پایا برای ارزیابی لذت فعالیت بدنی کودکان ایرانی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: لذت فعالیت بدنی، کودکان، روایی سازه، همسانی درونی، پایایی زمانی
 • شیلا صفوی *، ندا قاضی نور، احمد عابدی صفحات 37-56
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر 12 هفته‏ تمرین مهارت‏های حرکتی ظریف بر کنش های اجرایی شامل حافظه کاری، حل مسئله و کنترل بازداری در دانش‏ آموزان شش تا ده ساله مبتلا به اختلال یادگیری بود. 30 دانش ‏آموز از بین دانش‏ آموزان مرکز اختلالات یادگیری به شکل تصادفی انتخاب و به صورت همگن بر اساس جنسیت و پایه تحصیلی بهدو گروه کنترل و آزمایش (15=n) تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 12 هفته به صورت 24 جلسه یک ساعته به تمرین مهارت های ظریف با تاکید بر مهارت‏های هماهنگی بینایی حرکتی و یکپارچگی بینایی فضایی طبق بسته تمرینی رینی و ورنر (1976) پرداختند؛ اما گروه کنترل، در طول مدت پژوهش،فعالیت های سازمان یافته ورزشی را دریافت نکردند. از آزمون برج لندن، آزمون استروپ و خرده‏آزمون فراخنای اعداد و مقیاس هوشی وکسلرچهار، درمراحل پیش ‏آزمون و پس‏ آزمون برای جمع‏ آوری داده ها استفاده شد. از تحلیل کوواریانس برای مقایسه تفاوت میانگین گروه ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تمرین مهارت‏های حرکتی ظریف بر کنش های اجرایی (حل مسئله، حافظه کاری، کنترل بازداری) دانش ‏آموزان با اختلال یادگیری، موثر بود (05/0≥P). مداخله مهارت‏های حرکتی ظریف، یک شیوه موثر برای بهبود حافظه کاری، حل مسئله و کنترل بازداری در دانش ‏آموزان با اختلال یادگیری است.
  کلیدواژگان: اختلال یادگیری، مهارت های حرکتی ظریف، کنش های اجرایی، کودکان
 • بهزاد محمدی اورنگی *، رسول یاعلی، ندا شهرزاد صفحات 57-70
  هدف از پژوهش حاضر، تاثیر تمرین ریتمیک ایروبیک با موسیقی بر تبحر حرکتی، اضطراب و افسردگی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی بود. روش پژوهش تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش 60 کودک (30 پسر و 30 دختر) با اختلال هماهنگی رشدی بودند که به روش خوشه ایهدفمند انتخاب شدند. برای تشخیص اختلال از پرسش نامه تشخیص اختلال هماهنگی رشدی، از مقیاس مارچ و همکاران برای اضطراب، از مقیاس افسردگی دوران کودکی لانگ و تیشر برای سنجش افسردگی و از آزمون برونینکس اوزرتسکی دو برای تبحر حرکتی استفاده شد. ورزش ایروبیک طی هشت هفته آموزش داده شد. برای بررسی اثرات تمرین ایروبیک بر متغیرهای وابسته، از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که در هر سه فاکتور اضطراب، افسردگی و تبحر حرکتی، گروه تجربی در پس آزمون پیشرفت داشته است (P<0.001)؛ اما در گروهکنترل پیشرفت معنادار نیست (0.05>P). همچنین گروه آزمایش دختران نسبت به گروه آزمایش پسران پیشرفت بیشتری داشته است. در تفسیر این نتایج می توان گفت تاثیر ورزش ایروبیک بر تبحر حرکتی، اضطراب و افسردگی به دلیل مهیج بودن، شادبودن و به چالش کشاندن کودک از طریق ترکیب حرکات است؛ بنابراین پیشنهاد می شود برای ارتقای مهارت حرکتی و همچنین کاهش اضطراب و افسردگی کودکان در مدارس از برنامۀ تمرینی ایروبیک در ساعات تربیت بدنی و ورزش استفاده شود.
  کلیدواژگان: تمرین ایروبیک، تبحر حرکتی، اضطراب، افسردگی، اختلال هماهنگی رشدی
 • ملیحه نعیمی کیا *، امین غلامی صفحات 71-86
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر 12 هفته تمرین راه رفتن روی سنگ فرش مصنوعی بر پارامترهای فضایی زمانی گام برداری سالمندان زن بود. 20 سالمند زن (65-80 سال) شهر تهران و واجد شرایط در پژوهش انتخاب و به روش تصادفی ساده به دو گروه 10 نفره تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی تمرین راه رفتنروی سنگ فرش را با پای برهنه به مدت 12 هفته، هفته ای سه جلسه انجام داد.برای سنجش پارامترهای گام برداری از دستگاه تحلیل گام برداری زبریس در پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس مختلط با عامل درون گروهی زمان (قبل و بعد تمرین) و بین گروهی (گروه تجربی و کنترل) نشان دهنده معنا داری اثر متقابل زمان و گروه بود(P<0.05). بنابراین، از آزمون تی همبسته برای مقایسه درون گروهی نمرات پیش آزمون و پس آزمون هر گروه و از آزمون تی مستقل برای مقایسه های بین گروهی استفاده شد. مقایسه های درون گروهی نمرات پیش و پس آزمون گروه تجربی نشان داد تفاوت معنا داری بین میانگین نمرات شامل آهنگ گام، طول گام، سرعت گام برداری و تغییرپذیری سرعت گام برداری وجود داشت (P<0.05). این تفاوت در مورد گروه کنترل در مورد هیچ یک از شاخص ها دیده نشد(P>0.05). مقایسه های بین گروهی در پس آزمون نشان داد تفاوت معنا داری بین میانگین نمرات شامل آهنگ، طول و سرعت گام برداری و تغییرپذیری سرعت گام برداری گروه تجربی و کنترل وجود داشت (P<0.05)؛ بنابراین، تمرین راه رفتن روی سطوح برجسته می تواند بر شاخص های زمانی و فضایی گام برداری سالمندان اثرگذار باشد.
  کلیدواژگان: تمرین راه رفتن، سنگ فرش مصنوعی، پارامترهای گام برداری، سالمندان
 • مریم امیری *، فرهاد قدیری صفحات 87-100
  هدف از مطالعه حاضر بررسی روایی و پایایی آگاهی بدنی آزمون ادراکی حرکتی پوردو است. در این پژوهش 400 دانش آموز کلاس اول به عنوان نمونه آماری از میان همه دانش آموزان کلاس اول مقطع ابتدایی شهرستان اهواز (10349 نفر) برای روان سنجی این آزمون انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، آزمون ادراکی حرکتی پوردو بود. برای تعیین اعتبار عاملی اکتشافی از روش تحلیل عاملی مولفه های اصلی، برای تعیین اعتبار عاملی تاییدی از الگوی معادلات ساختاری و برای تعیین پایایی زمانی از ضریب همبستگی درون طبقه ای به روش آزمون مجدد استفاده شد. یافته ها، پایایی آزمون های تشخیص بخش های بدن (ICC-0.95)، عبور از مانع (ICC-0.92)، تقلید حرکات (ICC-0.96)، برتری جانبی (ICC-0.90) و جهت یابی (ICC-0.89) را نشان داد. روایی آگاهی بدنی آزمون پوردو با استفاده از روایی سازه (تحلیل عاملی اکتشافی) و روایی تحلیل عاملی تایید شد. نتایج نشان داد آزمون آگاهی بدنی پوردو با درصد واریانس 63/29 در عامل اول که مربوط به آزمون تشخیص راست و چپ بدن، برتری جانبی، جهت یابی و تقلید حرکات است و 04/29 در عامل دوم که مربوط به آزمون تشخیص بخش های بدن می شود، از روایی سازه مطلوبی برخوردار است؛ بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که آزمون آگاهی بدنی پوردو از اعتبار و پایایی لازم برخوردار است و می توان از آن به عنوان ابزاری مناسب برای تعیین آگاهی بدنی و تشخیص مشکلات آگاهی بدنی کودکان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آزمون ادراکی، حرکتی پوردو، پایایی، روایی، آگاهی بدنی
 • زینب شریفی، زهره مشکاتی *، ابراهیم صادقی صفحات 101-114
  هدف این مطالعه بررسی اثر سازگاری منشوری بر کنترل قامت و دقت پرتاب دارت بود. بدین منظور 17 شرکت‏ کننده زن و مرد سالم با دامنه سنی 20 تا 41 سال، بر اساس دقت پرتاب در دو گروه تجربی و شاهد تقسیم شدند. هر شرکت‏ کننده درمجموع 480 پرتاب دارت را در هشت روز متوالی انجام داد. گروه آزمایش در طول زمان پرتاب دارت، از عینک منشوری ای که باعث انحراف دید به سمت چپ می شد، استفاده ‏کرد. قبل و بعد از دوره تمرینی، تعادل ایستا در حالت‏ های چشم باز و بسته، توسط دستگاه صفحه نیرو ثبت شد؛ همچنین، دقت پرتاب‏ ها نیز اندازه ‏گیری شد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از آنالیز واریانس مرکب و آنالیز کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد جابه جایی و سرعت نوسان قدامی خلفی (0.002=P) و جابه جایی و سرعت نوسان کلی مرکز فشار (0.006=P) در گروه آزمایش کاهش یافت. در بین دو حالت چشم باز و چشم بسته تفاوت معناداری مشاهده نشد (P≥0.05). همچنین، تعامل معناداری در فاکتورهای گروه و بینایی مشاهده نشد (P≥0.05). شاخص دقت در پس ‏آزمون تفاوتی را نشان نداد؛ اما در آزمون یادداری، متغیر دقت در گروه آزمایش به‏ طور معناداری بهتر بود (0.02=P). نتایج بیان‏ می‏کند که چالش حاصل از سازگاری بینایی، ضمن بهبود دقت پرتاب، ممکن است کنترل قامت افراد را نیز بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: تطبیق پذیری بینایی، کنترل قامت، هدف گیری
 • محمد صحبتیها، علی اکبر جابری مقدم، مهدی شهبازی * صفحات 115-134
  هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه تاثیر روش های تمرین کم خطا، پرخطا و مقیاس بندی تجهیزات بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در کودکان بود. بدین منظور 50 دانش آموز پسر ده دوازده ساله که سابقه فعالیت ورزشی داشتند، به‏صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به شکل تصادفی به پنج گروه ده نفره (تمرین با تجهیزات مقیاس بندی شده از فاصله ثابت، تمرین با تجهیزات استاندارد [‏مقیاس بندی نشده] از فاصله ثابت، تمرین کم خطا با تجهیزات مقیاس بندی شده، تمرین کم ‏خطا با تجهیزات استاندارد و تمرین پرخطا با تجهیزات مقیاس بندی شده) تقسیم شدند. مرحله اکتساب پنج جلسه بود و در هر جلسه 50 کوشش اجرا شد. آزمون‏ ها شامل آزمون انتقال و یادداری بودند. آزمون انتقال با 10 پرتاب از فاصله سه ونیم متری از حلقه ای با ارتفاع 8/2 متر با توپ شش، در آخرین روز اکتساب و 10 دقیقه پس از آخرین کوشش اجرا شد. آزمون یادداری نیز به صورت طرح انتقال دوگانه با 10 پرتاب از فاصله سه ونیم متری از حلقه با توپ سایز پنج و هفت به ترتیب با ارتفاع حلقه 60/2 و 05/3 متری، 24 ساعت بعد از آخرین جلسه اکتساب برگزار شد. داده ها با استفاده از آزمون ‏های تی همبسته، تحلیل واریانس یک سویه و مرکب در سطح معناداری 05/0 تحلیل شدند. مقایسه متغیر دقت گروه ها در آزمون یادداری و انتقال نشان داد که بین گروه ها تفاوت معناداری وجود ندارد (P˃0.05). با وجوداین، الگوی پرتاب گروه های تمرین با تجهیزات مقیاس بندی ‏شده بهتر از گروه تمرین با تجهیزات استاندارد بود (P<0.05). به طورکلی بر اساس نتایج پژوهش حاضر، تمرین با استفاده از تجهیزات مقیاس بندی شده باعث شکل گیری بهتر الگوی حرکت در کودکان می‏شود.
  کلیدواژگان: مقیاس بندی تجهیزات، تمرین کم خطا، پرتاب آزاد بسکتبال، کودکان
 • حمید صالحی *، مجید برجی صفحات 135-152
  تمایل به بیشینه کردن آسانی وضعیت های دست و بازو در پایان اجرای تکالیف حرکتی دست کاری ساده به جای شروع حرکت، با عنوان اثر حالت یا وضعیت راحت/آسان پایانی تعریف شده است. از این ویژگی به عنوان معیاری برای ارزیابی آثار رفتاری طرح ریزی عمل استفاده شده است. هدف از این پژوهش ارزیابی روند رشدی طرح ریزی حرکت گروهی از کودکان پسر سالم رشدی با دامنه سنی سه تا 10 سال (میانگین 25/2±06/6 سال؛ تعداد = 97) و مقایسه آن با یک گروه از مردان جوان 18 تا 24 سال (میانگین 13/2±70/20 سال؛ تعداد =20) بود. شرکت کنندگان یک تکلیف طرح‏ریزی حرکت (تکلیف شمشیر) را اجرا کردند که در آن یک شمشیر اسباب بازی چوبی را می گرفتند و درون یک شکاف جا می دادند. درصد رعایت وضعیت های راحت پایانی در جهت های کنترل و مهم ارزیابی شد. نتایج، اثر سن را در افزایش درصد رعایت وضعیت های راحت پایانی در موقعیت های مهم مشخص کرد؛ به این صورت که کودکان بزرگ تر بیشتر از کودکان کوچک تر حالت راحت پایانی را نشان دادند و از میان آنها، کودکان 10 ساله در رعایت حالت راحت پایانی به سطح حساسیت مشابه بزرگ سالان رسیدند. این پژوهش درمجموع نشان داد در کودکان حساس بودن نسبت به رعایت حالت راحت پایانی مشابه بزرگ سالان، تا 10 سالگی رشد می کند.
  کلیدواژگان: طرح ریزی عمل، حرکت، دست کاری شیء، رشد حرکتی، کنترل حرکتی
 • مرتضی طاهری *، خدیجه ایران دوست صفحات 153-164
  هدف از این پژوهش تاثیریک دوره تمرینات هوازی بر میزان عامل نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) و میزان توجه و تمرکز زنان سالمند بود. در این پژوهش نیمه تجربی، 19 زن سالمند با میانگین سن 2/4±3/58 به طور تصادفی به دو گروه تجربی (10=n) و کنترل(9=n) تقسیم شدند. از همه آزمودنی ها 24 ساعت قبل از شروع تمرین و 24 ساعت پس از پایان دوره آزمون، به صورت ناشتا خون گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمون توجه و تمرکز وینا (COG) جمع آوری شدند. مولفه های آزمون شامل تعداد انتخاب‏های صحیح، تعداد انصراف صحیح (شاخص سرعت پردازش در توجه)، میانگین زمان انتخاب صحیح (شاخص تمرکز) و میانگین زمان انصراف صحیح (توجه انتخابی) به آزمون ها بود. گروه تجربی به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه تمرین هوازی به مدت 45-30 دقیقه با شدت 55-40 درصد ضربان قلب بیشینه تمرینات هوازی داشتند. گروه تمرینی در قیاس با گروه مرجع (نورم)، رتبه درصدی 87 را در پس‏آزمون احراز کرد. این در حالی بود که گروه کنترل رتبه درصدی 34 را احراز کرد. نتایج پژوهش نشان داد شاخص‏های سرعت پردازش (P=0.001)، توجه انتخابی(P=0.001) و شاخص تمرکز (P=0.001) بهبود معنی‏داری یافت. ازآنجاکه ارتباط مستقیمی بین سطح BDNF و تمرینات هوازی وجود دارد و از طرفی تاثیر BDNF بر ویژگی های شناختی روشن است، بنابراین تمرین هوازی با شدت متوسط می تواند زمینه بهبود ویژگی های روانی حرکتی همچون توجه و تمرکز را مهیا کند.
  کلیدواژگان: سالمند، روو از، توجه، تمرکز
 • مرتضی همایون نیا *، محمود شیخ، رسول حمایت طلب، شهناز شهربانیان صفحات 165-182
  هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر قابلیت محیط (فراهم‏سازها) روی ادراک بینایی و تعادل کودکان دچار اختلالات ذهنی شش تا نه ساله بود.این پژوهش کاربردی و از نوع نیمه تجربی )مداخله ای( بود. جامعهآماریاینپژوهشتمامکودکان دچار اختلالات ذهنی ششتا نه ساله در سال 1396 به تعداد 175 کودک بود. با توجه به امکانات و همکاری مدیران و معلمان مدارس استثنایی شهر ستان، از این تعداد، 50 دانش آموز پسر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در یکی از گروه های آزمایش یا کنترل قرار گرفتند (25 نفر در هر گروه). آزمودنی ها در گروه آزمایش به مدت 36 جلسه (سه ماه و هفته ای سه جلسه) و هر جلسه 30 تا 45 دقیقه تحت آموزش و تمرین برنامه های خاصی که شامل فراهم سازی محیطی با قابلیت زیاد در راستای بهبود متغیرهای پژوهش بود و در محیط مدرسه اجرا می شد قرار گرفتند. برای ارزیابی مهارت های رشد حرکتی کودکان از آزمون تبحر حرکتی بروینینکز اوزرتسکی و آزمون مهارت های ادراک بینایی (TVPS) استفاده شد. داده ها با روش آماری آنالیز کوواریانس تجزیه وتحلیل شدند.نتایج به دست آمده نشان داد که فراهم سازها روی مهارت های رشد حرکتی در دو مهارت ادراک بینایی و تعادل تاثیر داشته است (P<0.01)،همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد که فراهم سازها در متغیر اکمال بینایی (تشخیص شکل ها از نمادهای ناکامل آنها) تاثیری نداشتند (P>0.05). یافته های پژوهش نشان داد که لازم است به محیط و توانایی های محیطی و استفاده از روش های مناسب فراهم سازی به منظور افزایش ادراک بینایی و تعادل کودکان دارای اختلال ذهنی توجه ویژه داشت و با استفاده از قابلیت محیط، مهارت های ادراک بینایی و تعادل را در کودکان دچار اختلال ذهنی بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: فراهم سازها، تعادل، ادراک بینایی، کودکان دچار اختلال ذهنی
|
 • Mansooreh Mokaberian *, Valiollah Kashani, Fatemeh Sedighi Faroji Pages 17-36
  The enjoyment of physical activity is defined as a positive affective state, either cognitive or physiological, that involves feelings of pleasure and fun associated with the completion of or performance in physical activities. The purpose of this study was determining validity and reliability of the Persian version of Physical Activity Enjoyment Scale in Children. For this purpose, 564 children ranging in age from 10 to 12 years were chosen by random Cluster sampling and completed the Persian version of Physical Activity Enjoyment Scale. The method of the research was as follows: first, with use of translation-back translation methods, translate accuracy of Persian version of questionnaires were confirmed. Confirmatory factor analysis based on structural equations was used for validation of structure of questionnaire, Cronbach alpha coefficient was used for internal consistency of questionnaire, and intra-class correlation coefficient under test-retest method was used to study temporal reliability of items. The results showed that the Physical Activity Enjoyment Scale had acceptable fit index (RMSEA=0.05, CFI=0.92, NNFI=0.90), internal consistency (0.83), and temporal reliability (0.80), indicating good validity and reliability of the Persian version of Physical Activity Enjoyment Scale. Also, the results supported 1-factor and 16-item structure of the initial of scale. Therefore, The Persian version of the Physical Activity Enjoyment Scale can be characterized as a valid and reliable tool to evaluate the Enjoyment of Physical Activity in Iranian Children.
  Keywords: Enjoyment of Physical Activity, Children, Factorial Validity, Internal Consistency, Temporal reliability
 • Shila Safavi *, Nada Ghazinoor, Ahmad Abadi Pages 37-56
  The purpose of the present study was to investigate the effect of 12 weeks of fine motor skills training on executive functions including working memory, problem solving,and inhibition control of 6-10 year old students with learning disorders. 30 students were randomly selected from a learning disorder center and were assigned into either a control (n=15) or experiment group (n=15) based on gender and academic grades. Intervention involved practicing of fine motor skills with emphasis on visual-motor coordination and visual-spatial integration skills based on Rini and Werner (1976) exercise package for 12 weeks, 24 one hour long sessions. London Tower, Digit Span subscale of Wechsler Intelligence Scale, and Stroop task software were used for collecting the data at pretest and posttest. Covariance analysis was used for comparing mean differences between groups. Results showed that practicing fine motor skills resulted in a significant improvement of all executive functions subscales including working memory, problem solving, and inhibition control of the participants of the experimental group. The findings indicate that requiring primary school children with learning disorder to exercise fine motor skills improves their executive functions.
  Keywords: Learning Disorder, Fine Motor Skills‚ Executive Function, Children
 • Behzad Mohammadi Oranghi *, Rasoul Yaali, Neda Shahrzad Pages 57-70
  Children with developmental coordination disorder due to defects in motor development require interventions to improve mobility. So the aim of the present study was the impact rhythmic aerobic exercise with music on motor proficiency, anxiety and depression in children with developmental coordination disorder. The research method was experimental with pretest and posttest with a control group. The sample was 60 (30 boys and 30 girls) children with DCD, who were chosen by cluster purposeful. For the diagnosis of developmental coordination disorder from developmental coordination questionnaire, March et al scale for anxiety, Childhood Depression Lang and Tishri Scale for Depression and - for motor proficiency test was used Brvnynks- Oseretsky-tow. During the 8-week aerobic exercise training was given. To investigate the effects of aerobic exercise on the dependent variables of analysis of covariance was used. The results showed that in all three factors of anxiety, depression and motor proficiency tests have improved in the experimental group (P=0.001), but no significant progress in the control group (P
  Keywords: Aerobic Practice, Motor proficiency, Anxiety, Depression, Developmental Coordination Disorder
 • Malihe Naemi Kia *, Amin Gholami Pages 71-86
  The aim of this study was to investigate the effect of 12 weeks walking training on cobblestone mats on spatio-temporal parameters for the elderly women. Twenty community-dwelling elderly women, aged 65-80, eligible to participate in the study, were randomly allocated to an experimental group (n=10) or a control group (n=10). Experimental group trained walking on artificial cobblestone-mats for 12 weeks, 3 sessions per week. Zebris Gait Analyzing System was used for measuring Balance indices during gait in pre and posttests. Mixed ANOVA test revealed a significant effect of time-group interaction (P0.05).Between group analysis showed that there were significant differences between posttest mean scores in two groups in cadence, stride length, gait velocity and variability of velocity (P
  Keywords: Walking Training, Artificial Cobblestone Surface, Gait Parameters, Elderly
 • Maryam Amiri *, Farhad Ghadiri Pages 87-100
  The purpose of this study was to determine the validity and reliability of the body awareness, perceptual-motor Purdue. In this study, 400 of the first class student as a sample of all students in the first grade of primary school in Ahvaz city (10349 people) were selected for the psychometric test. Measuring instruments, perceptual-motor test was Purdue. For determining compute detection factor analysis, compute confirmatory analysis, and time reliability, the researcher respectively used main factor analysis, structural equation model, and intra-class correlation coefficient using test‑retest method. The reliability test for detection of the body (ICC-0.95), obstacle (ICC-0.92), imitation movement (ICC-0.96), lateralization (ICC-0.90) and directionality (ICC-0.89) show a. The validity of the test body awareness Purdue was using confirmatory factor analysis. The results showed that the test body awareness Purdue percentage variance of 29.63 in the first factor that the test detects the right and left, lateralization, directionality and imitation movement and 29.04 in second factor is related to the detection test parts of the body, the Construct validity is the ideal; can be used as an acceptable device for determine the body awareness and diagnose problems children's body awareness.
  Keywords: Purdue Perceptual- Motor Survey, validity, reliability, Body Awareness
 • Zeinab Sharifi, Zohreh Meshkati *, Ebrahim Sadeghi Pages 101-114
  The vision is preferred system of sensory information that it is plays important role in postural control and movement. The purpose of current study was to examine the effect of Prismatic adaptation on the postural control and dart throwing precision. For this purpose, 17 healthy male and female participants with age range 20- 41 years old were divided into experimental and control groups, based on the throwing precision. The groups threw 480 darts in eight consecutive days. The experimental group used prismatic eyeglasses that divert the sight to the left. Before and after the training period, the static balance in open and closed eyes states was recorded via force platform and the throwing precision was measured as well. Data was analyzed using mix analysis of variance and analysis of covariance. The results showed that speed and displacement of anterior-posterior sway (P=0.002) and the overall speed and displacement center of pressure reduced in the experimental group (P=0.006). There was no significant difference between closed and open eye (P>0.05). Also, there was no significant difference in group by vision factors interaction (P>0.05). The precision index showed no difference in the post-test but in the retention test, the precision variable was significantly better in the experimental group (P=0.02). The results indicate that challenge caused by visual adaptation can improve the throw precision and individual’s postural control.
  Keywords: Visual Adaptation, Postural Control, Targeting
 • Mohammad Sohbatiha, Ali Akbar Jaberimoqadam, Mehdi Shahbazi * Pages 115-134
  The aim of this study was to compare the effects of errorless, error full and scaling equipment practice methods on learning of basketball free throw skill in children. 50 Boy students, 10–12 years old With a history of exercise three times a week selected and randomly divided into five groups of 10 people (Training with scaling equipment from a constant distance, Training with standard equipment from a constant distance, errorless- scaling equipment, errorless- standard equipment and error full- scaling equipment). Acquisition phase includes 5 sessions and each session was conducted 50 trials. Tests, included transfer and retention tests. Transfer test (10 throw from a distance of 3.5 meters with ball size 6 and the ring height 2.80 m) performed 10 minutes after the last trial on the last day of acquisition phase. The retention test were completed as a double transfer design with 10 throw from a distance of 3.5 meters with balls 5 and 7, with a ring height of 2.60 and 3.05 meters respectively, 24 h after the last session of Acquisition. Data was analyzed with dependent T-test, ANOVA and mixed ANOVA (at the significant level P=0.05). According to the accuracy variable, significant differences were not found between the 5 groups in retention and transfer tests. However throw pattern in groups practice with scaling equipment compared with no scaling equipment groups was better. In general, according the results of this study, it can be concluded that the use of scaling equipment training method leads to better learning of movement pattern in children.
  Keywords: Scaling Equipment, Errorless Practice, Basketball Free Throw, Children
 • Hamid Salehi *, Majid Borji Pages 135-152
  End-state comfort (ESC) effect defined as the tendency to assume comfortable postures at the end rather than at the beginning of simple object manipulation tasks. This characteristic has been used to assess the behavioral effects of action\motor planning. The aim of this investigation was to assess the developmental trends in motor planning in a group of typically developing male children aged 3 to 10 years (Mean age:6.06±2.25 years; N=97) and compare with a group of male young adults aged 18 to 24 years (Mean age:20.70±2.13 years; N=20). The participants performed a motor planning task (sword task) in which they needed to grasp a wooden play sword and place it into a slot. The percentage of comfortable end postures in both the critical orientations and the control orientations were evaluated. The results revealed an age effect for the percentage of comfortable end postures in the critical orientations, as evidenced by the finding that older children more often showed the ESC effect compared with younger children, and only 10-year-old children reached the same level of sensitivity to ESC as adults. In sum, the study showed that sensitivity to ESC like adults will develop until 10 years of age in children.
  Keywords: ActionMotor Planning, Object Manipulation, Motor Development, Motor Control
 • Morteza Taheri *, Khadijeh Irandoust Pages 153-164
  One of the main concerns of aged people is the attention attenuation in the aging period. Thus, the purpose of this study was to investigate the effect of aerobic exercise on Brain-derived Neurotrophic Factor (BDNF) and attention/ concentration of elderly females. It was a semi experimental study with 41 elderly subjects with mean age of 66±3.2yr whom were randomly assigned into either an exercise (EG, n=21) or a control group (CG, n=20). fasting blood test was taken 24 hours prior to experiment and 24 hours after the end of tests. COG test in Viena system was used to collect data.The aerobic training group trained for 8 weeks, 3 sessions per week, 30 to 45 hours in each session. The aerobic training performed with 40% to 55% of maximum heart rate. Training group had rank percentile of 87 compared to reference group while it was 34 for control group. The results suggested that speed processing(P=0.001)selective attention (P=0.001)and concentration (P=0.001) were significantly improved in the training group. Since a direct relationship has been foun between BDNF and Aerobic Excercises, besides, the positive eddefct of BDNF on cognitive capacities is well proven, therefore, a mild type of aerobic exercise colud imrove the psychomotor performance.
  Keywords: Elderly, BDNF, Attention, Concentration
 • Morteza Homayounnia *, Mahmoud Sheikh, Rasool Hemayattalab, Shahnaz Shahrbanian Pages 165-182
  The purpose of this study was to determine the effects of environmental affordances on Perception of vision and balance in children with intellectual disability. This was a quasi-experimental study. Target population included 175 children (6-9 years old) with intellectual disability living in Babol in 1396. Among them 50 children were conveniently recruited and randomly divided into two groups: experimental and control group (25 per each group). The experimental group went under a specific program including the environmental affordances, such as, facilities, training, and exercises focusing on motor skills development of children. The intervention lasted for 36 weeks, 3 sessions per week, and 30 to 45 minutes per session. Bruininks-Oseretsky Test and Perception of vision (TVPS) of Motor Proficiency was used to assess the motor skills development of participants. Analysis of covariance was used to analyze the collected data. The results indicated that the environmental affordances were effective in improving motor skills such as the Perception of vision and balance (P0.05). The findings of this study showed that it is necessary to pay attention to the environment and environmental abilities and the use of suitable methods for increasing visual perception and balance of children with mental disorder and using the ability of the environment to recognize the skills of vision and balance in Children with mental disorders improved.
  Keywords: Environment, Perception of Vision, Balance, Children, Intellectual Disability