فهرست مطالب

 • سال چهل و دوم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/28
 • تعداد عناوین: 9
|
 • همت مقصودی، ناصر آقامحمدزاده، حسین استادی * صفحات 65-70
  زمینه و هدف
  کارسینوم پاپلاری تیروئید بر خلاف بقیه سرطان ها در صورت آغاز درمان در مراحل اول پیش از بروز هر نوع متاستازی کاملا قابل درمان است. یکی از محل های شایع که سرطان ممکن است تهاجم نماید لنف نود گردنی است. براین اساس، بسیاری از جراحان پیشنهاد دایسکشن پروفیلاکتیک لنف نودهای مرکزی گردن را در این دسته از بیماران می نمایند، ولی بقیه بدلیل ریسک هایی که می تواند بر منافع این روش غالب شود با آن موافق نیستند. علی رغم وجود چندین مطالعه در این زمینه، بحث هنوز ادامه دارد. این مطالعه درنظر دارد تاثیر دایسکشن پروفیلاکتیک لنف نودهای مرکزی گردن در ممانعت از عود در بیماران مبتلا به کانسر پاپیلاری تیروئید را بررسی نماید.
  مواد و روش کار
  درمجموع 122 بیمار با کانسر پاپیلاری تیروئید که در بیمارستان سینای تبریز تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، وارد مطالعه شدند. این بیماران به دو دسته مساوی 61 نفری با (گروه مورد) و بدون (گروه شاهد) دایسکشن پروفیلاکتیک لنف نودهای مرکزی گردن تقسیم شدند. عواقب کوتاه مدت (تا 10 روز بعد عمل) و بلند مدت (6 ماه بعد عمل) بین دو گروه مقایسه گردید. هیچ یک از بیماران پیش از جراحی شواهد درگیری لنف نودهای مرکزی گردن را نداشتند.
  یافته ها
  هر دو گروه از نظر سن (متوسط 1/46 سال در گروه مورد، 8/45 سال در گروه شاهد، 91/0=p) و جنس (10 مرد در گروه مورد، 11 مرد در گروه شاهد، 81/0=p) مشابه بودند. در گروه مورد 16 بیمار (2/26%) دچار درگیری لنف نود مرکزی گردنی در بررسی پاتولوژی بودند. سطح سرمی کلسیم در گروه مورد بلافاصله بعد از عمل بطور معنی داری بیشتر افت کرد ولی تا 6 ماه به سطح یکسان با گروه شاهد رسید. در مقایسه گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری از نظر درگیری طناب صوتی (بترتیب 9/4% در برابر 3/3%، 50/0=p)، توده راجعه (بترتیب 0% در برابر 3%، 49/0=p) یا لنفادنوپاتی ناحیه ای جدید (بترتیب 6/1% در برابر 7%، 37/0=p) وجود نداشت. هیچ یک از بیماران این مطالعه فوت نکرده یا دچار آسیب عصب راجعه نبودند.
  نتیجه گیری
  دایسکشن پروفیلاکتیک لنف نودهای مرکزی گردن تاثیر معنی داری بر میزان عود عوارض کوتاه مدت/بلندمدت جراحی در بیماران دچار کانسر پاپیلاری تیروئید ندارد.
  کلیدواژگان: کانسر پاپیلاری تیروئید، دایسکشن پروفیلاکتیک لنف نودهای مرکزی گردن، جراحی
 • علیرضا خبیری، مهدیه بیات، بهزاد همتی صفحات 71-78
  سابقه و هدف
  با توجه به اهمیت تشخیص سریع سم ویبریو کلرا در نمونه هایی مانند آب و یا غذا، در این مطالعه اقدام به طراحی و راه اندازی یک روش ایمنواسی برای شناسایی مستقیم سیتوتوکسین B این باکتری، با استفاده از آنتی بادی مرغی شده است.
  مواد و روش ها
  توالی ژنی ctxB در وکتور بیانی pET28a کلون شده و سپس در باکتری BL21 (DE3) بیان گردید. پروتئین های نوترکیب حاصله پس از تخلیص با روش ایمنوکروماتوگرافی، به صورت درون ماهیچه ای به مرغ تزریق و آنتی بادی پلی کلونال ضد پروتئین CtxB با استفاده از پلی اتیلن گلیکول از زرده تخم مرغ تخلیص شدند. این آنتی بادی ها برای طراحی یک روش الایزای ساندویچ مورد استفاده قرار گرفتند. حساسیت آنالیتیک روش طراحی شده با استفاده از رقت های سریالی پروتئین CtxB نوترکیب مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  در ازاء هر لیتر کشت باکتری BL21 (DE3) حاوی پلاسمید دربرگیرنده ژن ctxB، 38 میلی گرم پروتئین نوترکیب با خلوص بیش از 95 درصد تولید گردید. تیتر آنتی بادی ضد CtxB در خون مرغ ایمیونیزه برابر با 1 به 32.000 بود و میزان 9/50 میلی گرم آنتی بادی مرغی از هر تخم مرغ خالص گردید. روش الایزای طراحی شده با این آنتی بادی امکان تشخیص CtxB را تا غلظت 33 پیکوگرم بر میلی لیتر فراهم نمود.
  نتیجه گیری و پیشنهادات: آنتی بادی های مرغی ضد CtxB تولیدشده در این مطالعه، امکان ایجاد یک روش ایمنواسی را فراهم نمودند که با آن تشخیص سریع و با حساسیت بالای سیتوتوکسین B فراهم می گردد. لازم است تا در آینده کارآیی این روش جهت تشخیص سم ویبریو در نمونه های محیطی مانند آب و یا مواد غذایی مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ویبریو کلرا، سیتوتوکسین B، ایمنوگلوبولین Y، ایمنواسی
 • سمانه ذوالقدری *، علی اکبر صبوری صفحات 79-85
  سابقه و هدف
  مواد همیشه در برخورد با یک محیط فیزیولوژیک به سرعت توسط پروتئین ها احاطه می شوند. هموگلوبین یکی از پروتئین های مهم و کارساز خون به شمار می آید. اندرکنش لیگاندها با این ملکول بسیار مهم است و ممکن است تغییراتی در ساختار سوم هموگلوبین ایجاد شود.
  مواد و روش ها
  در این بررسی از روش های مختلف طیف سنجی شامل مرئی ماورائ بنفش، فلورسانس و دورنگ نمایی حلقوی جهت ارزیابی اندرکنش نانوذرات نقره با پوشش پلی اتیلن گلیکول و هموگلوبین و اثرات آن ها بر ساختار و عملکرد پروتئین استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج طیف سنجی فلورسانس و طیف سنجی جذبی مرئی ماوراء بنفش نشان داد که ساختار محیط اطراف اسیدآمینه تریپتوفان تغییر کرده و عملکرد فیزیولوژیکی هموگلوبین تحت تاثیر نانو ذرات نقره با پوشش پلی اتیلن گلیکول قرار گرفته است. همچنین اتصال نانوذرات نقره به هموگلوبین باعث برخی تغییرات در شکل فضایی آن و در نتیجه افزایش آبگریزی سطح شده است.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل نشان می دهد که نانوذرات نقره سبب باز شدگی هموگوبین می گردد. بنابراین نانوذرات نقره سبب سمیت ملکولی و واسرشتگی پروتئین ها می شود.
  کلیدواژگان: نانوذرات نقره، هموگلوبین، بر هم کنش
 • حمیدرضا صادقی پور *، محسن ثالثی، مریم کوشکی جهرمی، جواد ساجدیان فرد، صمد اکبرزاده، پرویز فرزادی نیا صفحات 86-92
  سابقه و هدف
  از هورمون بتاتروفین به عنوان یک هدف درمانی جدید در بهبود عملکرد بافت پانکراس بیماران دیابتی نام برده می شود. در تحقیق حاضر سطوح بتاتروفین و تغییرات پاتولوژیکی بافت پانکراس در رت های دیابتی به دنبال چهارهفته تمرین استقامتی مورد ارزیابی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  تعداد 24 سر موش نژاد ویستار به طور تصادفی در سه گروه کنترل سالم، کنترل دیابتی و ورزش استقامتی تقسیم شدند. پس از القای دیابت با استرپتوزوتوسین، گروه ورزشی چهار هفته بر روی تردمیل جوندگان به ورزش استقامتی پرداخته و غلظت سرمی بتاتروفین با استفاده از روش الایزا و بافت پانکراس بصورت کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  غلظت سرمی بتاتروفین در گروه کنترل دیابتی به طور معناداری کاهش یافت (05/0P≤). سطوح بتاتروفین گروه ورزش استقامتی افزایش معناداری نداشت (05/0P≥) تمرین استقامتی تغییر معناداری در مقاومت به انسولین و عملکرد سلول های بتا ایجاد نکرد (05/0P≥). در گروه ورزش استقامتی میانگین تعداد و اندازه جزایر لانگرهانس و تعداد سلول های بتا بالاتر از گروه کنترل دیابتی بود و میزان آسیب های بافتی کمتر بود
  نتیجه گیری
  ورزش استقامتی هرچند نتوانست افزایش معناداری در سطوح بتاتروفین ایجاد کند با این حال تاثیر مثبتی بر بافت پانکراس نمونه های دیابتی داشت.
  کلیدواژگان: بتاتروفین، ورزش استقامتی، سلول های بتا
 • نغمه مقیمی، اکرم عیدی*، پژمان مرتضوی، علی حائری روحانی صفحات 93-99
  سابقه و هدف
  منیزم (Mg2+)، دومین عنصر فراوان (بعد از پتاسیم) در سلول است و نقشی مهم در عملکردهای زیستی مختلف، شامل چرخه سلولی، تنظیم فعالیت کانال ها، فعالیت ATPase، تنظیم متابولیک و غیره ایفا می کند.کمبود منیزیم منجر به افزایش وقوع بیماری قلبی عروقی، شامل افزایش فشار خون، سکته مغزی و آترواسکلروز، و اختلالات دستگاه گوارش، مانند از دست دادن اشتها، حالت تهوع و استفراغ می شود. با در نظر گرفتن فعالیت آنتی اکسیدانی منیزیم و نقش استرس اکسیداتیو در پاتوفیزیولوژی تشنج، در مطالعه حاضر اثر سولفات منیزیم بر تشنج القا شده با پنتیلن تترازول (PTZ) در موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار بررسی گردید.
  مواد و
  روش بررسی
  تحقیق از نوع تجربی است. موش های صحرایی به صورت تصادفی به 8 گروه تقسیم گردیدند: کنترل سالم، تجربی سالم (دریافت کننده روزانه 05/0، 1/0 و 2/0 گرم بر کیلوگرم وزن بدن سولفات منیزیم به صورت گاواژ)، کنترل بیمار (تزریق درون صفاقی 35 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن پنتیلن تترازول)، تجربی بیمار (دریافت کننده روزانه 05/0، 1/0 و 2/0 گرم بر کیلوگرم وزن بدن سولفات منیزیم به صورت گاواژ همراه با پنتیلن تترازول) . تیمار سولفات منیزیم (05/0، 1/0 و 2/0 گرم بر کیلوگرم وزن بدن) 5/1 ساعت پیش از دریافت اولین دوز پنتیلن تترازول آغاز گردید و تا 28 روز ادامه یافت. موش های صحرایی در روز 29 کشته شدند و پارامترهای استرس اکسیداتیو، فعالیت آنزیم های سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT)، گلوتاتیون پر اکسیداز (GPX) و مالون دی آلدئید (MDA) در هموژن بافت کبدی اندازه گیری گردید. داده ها با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک عاملی ارزیابی گردیدند.
  یافته ها
  تیمار با سولفات منیزیم (1/0 و 2/0 گرم بر کیلوگرم وزن بدن) میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی، شامل سوپر اکسید دیسموتاز ، کاتالاز و گلوتاتیون پر اکسیداز را افزایش داده، در حالی که میزان فعالیت مالون دی آلدئید را کاهش داده است (05/0 p<).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که سولفات منیزیم احتمالا منجر به اصلاح پراکسیداسیون لیپیدی و کاهش میزان رادیکال های آزاد شده و نهایتا در ایجاد محافظت در برابر استرس اکسیداتیو القا شده با پنتیلن تترازول موثر می باشد.
  کلیدواژگان: سولفات منیزیم، پنتیلن تترازول، تشنج، موش صحرایی
 • مژگان ابراهیمی فر، سیمین حسینیان*، محمدرضا صفاریان طوسی، محمدرضا عابدی صفحات 100-105
  سابقه و هدف
  یکی از مهم ترین سازه های روانشناختی در حوزه های مختلف سلامت از جمله بهداشت باروری، خودکارآمدی است. از اینرو وجود یک ابزار مناسب و معتبر برای اندازه گیری خودکارآمدی در افرادی که با چالش ناباروری و درمان آن روبرو می شوند، ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با هدف بررسی شاخص های روان سنجی مقیاس خودکارآمدی ناباروری(ISE) در بین زنان نابارور ایرانی صورت گرفت.
  مواد و
  روش
  تعداد 203 زن با تشخیص ناباروری که به کلینیک تخصصی ناباروری خصوصی مراجعه کرده بودند و از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، به مجموعه پرسشنامه های ISE، استرس ناباروری(FPI)، افسردگی بک (BDI-2) و راهبردهای مقابله با استرس(CISS) پاسخ دادند. به منظور بررسی پایایی مقیاس از روش همسانی درونی استفاده شد و آلفای کرونباخ محاسبه گردید. جهت بررسی روایی همگرا، از پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس و جهت روایی واگرا از پرسشنامه های استرس ناباروری و افسردگی بک استفاده شد. هم چنین به منظور بررسی روایی سازه مقیاس ISE از تحلیل عامل اکتشافی با روش تحلیل مولفه های اصلی استفاده گردید.
  یافته ها
  همسانی درونی مقیاس ISE بر حسب ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب الفای کرونباخ برابر با 90/0به دست آمد. نتایج تحلیل عامل اکتشافی، همانند نسخه اصلی وجود یک عامل را برای مقیاس ISE تایید کرد. روایی همگرای مقیاس با پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس محاسبه شد و ضریب همبستگی به دست آمده از نظر آماری در سطح 01/ 0 معناداربود. روایی واگرای مقیاس ISE با پرسشنامه های افسردگی بک و استرس ناباروری محاسبه شد و همبستگی منفی معناداری بین مقیاس ISE با پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه استرس ناباروری نشان داده شد.
  نتیجه گیری
  به این ترتیب یافته های پژوهش حاضر نشان داد که مقیاس ISE، معیار قابل اعتماد و معتبری برای ارزیابی خودکارآمدی در میان زنان ایرانی که تحت درمان ناباروری قرار دارند، می باشد. این مقیاس از روایی و پایایی بالایی برخوردار است و می تواند به عنوان یک ابزار خودسنجی مفید برای تحقیقات بالینی و مشاوره روانشناختی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ویژگی های روانسنجی، روایی، پایایی، مقیاس خودکارآمدی ناباروری
 • امید میرمسیب، نوید منوچهری، نفیسه طغیانی فر، علیرضا دهقانی، خدایار گلابچی، لیلا دهقانی، شروین بدیهیان، عماد فیاصی، وحید شایگان نژاد * صفحات 106-109
  هدف
  مطالعات قبلی نشان میدهد که ضخامت لایه فیبر عصبی شبکیه (RNFL) در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس کاهش می یابد و میتواند نشانگر فعالیت بیماری در پیگیری بیماران باشد. در این مطالعه ما با هدف مقایسه ضخامت RNFL در بیماران مبتلا به ام اس عود کننده-بهبود یابنده (RRMS) طی سه سال پیگیری شدیم.
  روش ها
  در این مطالعه آینده نگر، بیماران مبتلا به تشخیص RRMS و با سابقه التهاب عصب بینایی وارد شدند. مشخصات دموگرافیک و ویژگی های بیماری جمع آوری شد و آنها تحت تصویر برداری OCT قرار گرفتند. OCT پس از سه سال تکرار شد و مقادیر به دست آمده مقایسه شد.
  یافته ها
  در مجموع 12 بیمار (11 زن) با میانگین سنی 6/1 ± 35/6 سال و میانگین مدت بیماری 5/8 ± 5/3 در مطالعه گنجانده شدند. ضخامت RNFL برابر با 9/15 ± 101/27 میکرومتر و 7/96 ± 92/00 در چشم چپ به ترتیب در ابتدا و پس از 3 سال (P-value <0.001) بود. در سمت راست، ضخامت RNFL به ترتیب در ابتدا و پس از 3 سال (014/0 = p) براب بار 16/37 ± 99/72 میلیمتر و 20/35 ± 86/36 میکرومتر بود.
  نتیجه گیری
  در مقایسه با درمان تنظیم کننده ایمنی، میزان قابل توجهی از کاهش ضایعات RNFL در بیماران RRMS بعد از 3 سال پیگیری مشخص شد. ما OCT را به عنوان یک ابزار ارزان و قابل قبول برای اندازه گیری نتیجه بیماری در مبتلایان به RRMS توصیه می کنیم.
  کلیدواژگان: بررسی ضخامت لایه فیبر عصبی شبکیه، مولتیپل اسکلروزیس، تصویربرداری OCT
 • منصوره امیرخانی، خدیجه عنصری * صفحات 110-115
  سابقه و هدف

  سرطان خون میلوئید حاد - AML) (Acute Myeloid Leukemia، دومین سرطان شایع در ایران و پنجمین سرطان در دنیا است که حدود 8%از کل سرطان ها را به خود اختصاص داده است. میکرو RNA ها (miRNA)گروه کوچکی از RNA کوچک غیر کد شونده هستند که در فرآیندهای مهم سلولی از جمله تکامل و تمایز از طریق تنظیم پس از رونویسی نقش اساسی ایفا می کنند و بیان بسیاری از ژن های هدف را دستخوش تغییر قرار داده و در ایجاد سرطان نقش دارند. هدف از این مطالعه، بررسی بیان miR199b در بیماران مبتلا به AML می باشد.

  مواد و روش ها

  برای این منظور، در این مطالعه Case-control، بیان miR199b در30 نمونه خون بیمار مراجعه کننده به بیمارستان میرزاکوچک خان جنگلی بررسی و با همان تعداد نمونه سالم به عنوان کنترل با روش Real time PCR مقایسه گردید.

  یافته ها

  سطح بیان miR-199b در بیماران مبتلا به AML کاهش چشمگیری نشان داد که از لحاظ آماری نیز معنی دار بود (001/0 P=). در حالیکه ارتباط معناداری بین جنسیت ، سن بیماران، شمارش گلبول سفید، پلاکت، هموگلوبین، بلاست و دسته بندی FAB با بیان این ژن ها مشاهده نشده است (05/0P>).

  نتیجه گیری

  بیان miR-199b به عنوان یک تومور ساپروسور کاهش نشان داده است. بنابراین، بررسی میزان بیان این ژن می تواند به عنوان عامل تشخیصی و همچنین در تعیین پیش آگهی بیماران مبتلا به AML بکار رود.

  کلیدواژگان: سرطان خون میلوئید حاد، miR199b، Real time PCR
 • آرانی فهیمه باغبانی*، آزاده شجاعی، کلاهی ندا اصغری صفحات 116-120
  سابقه و هدف
  هایپرپلازی مادرزادی آدرنال (Congenital Adrenal Hyperplasia :CAH ) نوعی بیماری ارثی با توارث اتوزم مغلوب است که در اغلب موارد بر اثر جهش در ژن CYP21A2 ایجاد میشود. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی جهش cluster exon 6 در بین بیماران مبتلا به CAH دارای نقص در آنزیم 21-OHD در جمعیت ایرانی می باشد.
  مواد و روش ها
  تحقیق به روش توصیفی انجام گرفت و از تعداد 25 بیمار مبتلا به CAH مراجعه کننده به بیمارستان علی اصغر تهران نمونه خون محیطی گرفته شد. پس از استخراج DNAژنومی، ناحیه حاوی محل رخداد ژن cluster exon 6 با روش PCR تکثیر و سپس توالی یابی شدند. در نهایت با آنالیز توالی ها فراوانی حضور جهش cluster exon 6 در جمعیت مورد مطالعه مشخص گردید.
  یافته ها
  15 بیمار(60%) دارای جهش cluster exon 6 می باشد به طوری که در همه آنها سه جهشV236E ، I236N و M238K به صورت هتروزیگوت مشاهده گردید. این جهش در والدین سالم این بیماران نیز به صورت هتروزیگوت شناسایی گردید.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که جهش cluster E6 در فرم هتروزیگوت به تنهایی منجر به بیماری نمی شود و حتما باید وجود جهش های دیگر در ژن را بررسی کرد. کمااینکه احتمال دارد این جهش به صورت هتروزیگوت مرکب به همراه دیگر جهش های موجود در بقیه اگزون ها در بیماران تظاهر پیدا کند.
  کلیدواژگان: هایپرپلازی مادرزادی آدرنال، CAH، CYP21A2، Cluster exon 6
|
 • Hossein Ostadi *, Naser Agha Mohamadzadeh, Hemmat Maghsuodi Pages 65-70
  Background And Aim
  Papillary thyroid carcinoma (PTC), unlike other cancers, is completely curable if the treatment begins at early stages of the disease, before any metastasis occurs. One of the common places that the cancer may invade is the cervical lymph node. On this basis, many surgeons suggest prophylactic central cervical lymph nodes dissection in such patients, but others do not agree because of the risks that may exceed the benefits of this approach. Despite the presence of several studies in this regard, the debate is still ongoing. This study aims to examine the effect of prophylactic central cervical lymph node dissection in preventing recurrence in patients with PTC.
  Methods & Materials: A total of 122 patients with PTC who were operated at Sina Hospital, Tabriz, were enrolled in this study. They were categorized in two equal 61-patient groups, with (case) and without (control) prophylactic central cervical lymph node dissection. Short-term (up to 10 days post-operation) and long-term (6 months post-operation) consequences were compared between the two groups. None of the patients had evidences of central cervical lymph node involvement before operation.
  Results
  Both groups were comparable in terms of age (mean, 46.1 years in the case group, 45.8 years in the control group, p=0.91) and sex (10 males in the case group, 11 males in the control group, p=0.81). In the case group there were 16 patients (26.2%) with pathology-proven central cervical lymph node involvement. Serum calcium level dropped more significantly in the case group immediately after the surgery, but returned to a comparable level with that in the controls at the 6-month time-point. Comparing cases and controls showed no significant difference in terms of vocal cord involvement (4.9% vs. 3.3%, respectively; p=0.50), recurrent mass (0% vs. 3%, respectively; p=0.49) or new regional lymphadenopathy (1.6% vs. 7%, respectively; p=0.37). There were neither any deceased patient nor any patient with recurrent nerve injury in this study.
  Conclusion
  Prophylactic central cervical lymph node dissection has no significant effect on the occurrence rate of short-term/long-term complications of surgery in patients with PTC.
  Keywords: Papillary Thyroid Carcinoma, Prophylactic Central Cervical Lymph Node Dissection, Surgery
 • Alireza Khabiri, Behzad Hemati Pages 71-78
  Background
  Regarding the importance of rapid detection of cholera toxin in environmental samples, an immunoassay method was developed for direct detection of cytotoxin B.
  Materials And Methods
  The gene sequence of ctxB was cloned to pET28a vector and the recombinant protein was expressed in BL21 (DE3). The recombinant CtxB was purified by affinity chromatography and then used for immunization of chickens. The polyclonal anti-CtxB antibodies were purified from egg yolks by polyethylene glycol. The IgY antibodies were used to develop a sandwich ELISA. Analytical sensitivity of the assay was determined.
  Results
  38 mg of recombinant CtxB, more than 95% purity, was purified from 1 liter of bacterial culture. The titer of anti-CtxB antibodies in the serum sample of immunized chicken was 1:32,000. The yield of purified IgY was 50.9 mg per egg yolk. The detection limit of the developed ELISA is about 33 pg/ml of recombinant CtxB.
  Conclusion
  Management and control of Vibrio cholerae infection requires the availability of rapid diagnostic tools. The newly developed immunoassay provides a rapid and sensitive method for detection of cytotoxin B of V. cholerae. We plan to evaluate the performance of the developed assay in detection of cholera toxin in environmental and food samples.
  Keywords: Vibrio Cholerae_cholera toxin b subunit_Immunoglobulin Y_immunoassay
 • Samaneh Zolghadri Dr *, Ali Akbar Saboury Dr Pages 79-85
  Background And Aim
  The material is always covered by proteins immediately upon contact with a physiological environment. Hemoglobin is the one of major blood proteins. The interaction between Hemoglobin and ligands such as nanoparticles is very important and may be cause structural changes on Hemoglobin.
  Materials And Methods
  In this work we will address the effects of silver particles on the structural and spectral properties of Hb, by UV-Visible, fluorescence and circular dichroism (CD) spectroscopic analyses.
  Results
  The results of fluorescence spectroscopy and UV/Vis absorption spectroscopy indicated that the structure of the Trp residue environments was altered and the physiological functions of Hb were affected by silver nanoparticles coated with poly ethylene glycol. It could also be suggested that owing to the binding of silver nanoparticle to Hb, some conformational changes are induced, enhancing the hydrophobicity.
  Conclusion
  The results showed that silver nanoparticles lead to unfolding of Hb; Hence, seem to have molecular toxic properties
  Keywords: Silver Nanoparticle, Hemoglobin, Interaction
 • Hamidreza Sadeghipour *, Mohsen Salesi, Maryam Koushki Jahromi, Javad Sajedian Fard, Samad Akbarzadeh, Parviz Farzadinia Pages 86-92
  Background
  Betatrophin known as new therapeutic target of pancreases tissue. The aim of this study was to investigate the effect of endurance training program on betatrophin serum concentrations and pathological changes of pancreas tissue in diabetic rats.
  Material and
  Methods
  Male wistar rats (N=24) divided in 3 group include healthy control, diabetic control and endurance training. After induction of diabetes, training group performed 4 weeks endurance training and betatrophin concentration was assessed by ELIZA and The pancreatic tissue was evaluated via histological method.
  Results
  Results showed that betatrophin serum concentration significantly decreased in diabetic control group (P≤0.05) but there was no significant increases observed in training group (P≥0.05). Compared with diabetic control groups, endurance training didn’t make any significant changes in insulin resistance and beta cell function (P≥0.05). In endurance training group, the mean of number and size of pancreatic islets and number of β-cell was higher than diabetic control group.
  Conclusion
  Although endurance training didn’t able to significantly increase the betatrophin levels but it had a positive effect on the pancreatic tissue in diabetic rats
  Keywords: Betatrophin, Endurance Training, Beta Cells
 • Naghmeh Moghimi, Akram Eidi *, Pejman Mortazavi, Ali Haeri Rohani Pages 93-99
  Background and Objectives
  Magnesium (Mg2) is the second most abundant cation (after potassium) in the cell and plays an important role in various biological functions, including cell cycle, channel regulation, ATPase activity, metabolic regulation, etc. Magnesium deficiency increased incidence of cardiovascular diseases, including hypertension, stroke and atherosclerosis, and gastrointestinal disorders, such as loss of appetite, nausea, and vomiting. Considering the antioxidant activity of magnesium and role of oxidative stress in the pathophysiology of epileptic seizures, the present study was designed to investigate the effect of magnesium sulfate on pentylenetetrazole (PTZ)-induced seizures was investigated in adult male Wistar rats.
  Methods
  The present research is an experimental method. The rats were randomly divided into 8 groups: normal control, magnesium sulfate (0.05, 0.1, and 0.2 g/kg intragastrically, daily) alone, seizuric control rats (PTZ, 35 mg/kg, i.p.), magnesium sulfate (0.05, 0.1, and 0.2 g/kg intragastrically, daily) together with PTZ, and treatment was performed accordingly. Administration of magnesium sulfate (0.05, 0.1 and 0.2 g/kg) was started 1.5 h before the first dose of PTZ and continued up to 28 days. The rats were sacrificed on day 29 and parameters of oxidative stress, superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPX) and malondialdehyde (MDA) activity, were measured in liver homogenate. Data were evaluated by one-way analysis of variance.
  Results
  Administration of magnesium sulfate (0.1 and 0.2 g/kg) significantly increased the levels of antioxidant enzymes, including SOD, CAT, GPX, while decreased MDA levels (p
  Conclusion
  It seems that presumably magnesium sulfate is effective in providing protection against oxidative stress induced by PTZ.
  Keywords: Magnesium sulfate, Pentylenetetrazole, Seizure, Rat
 • Mojgan Ebrahimifar, Simin Hosseinian Dr *, Mohammad Reza Safariyan Tosi Dr, Mohammad Reza Abedi Dr Pages 100-105
  Background And Aim
  Self-efficacy is One of the most important psychological constructs in numerous health areas, including reproductive health. It is necessary to use an appropriate tool for measuring self-efficacy in people coping with challenge of infertility treatment. The purpose of this study was to determine the psychometric properties of infertility self-efficacy scale( ISE) in Iranian infertile women.
  Materials And Methods
  A total of 203 infertile Women who were referred to a private infertility clinic were selected by available sampling. They responded to ISE, Beck Depression inventory(BDI-2), Infertility stress questionnaire(FPI) and stress coping strategies questionnaire(CISS). For assessment the reliability by internal consistency was calculated cronbach’s alpha .As, for convergent validity was used Stress Coping Strategies questionnaire and to investigate the divergent validity were used Infertility stress questionnaire and Beck Depression Inventory. For assessment construct validity of the ISE was used exploratory factor analysis principal component.
  Results
  The Cronbach’s coefficient for the scale was 0/90. Results of exploratory factor analysis supported one component for the ISE, which was similar to that of the original scale. Convergent validity of the ISE with Stress coping strategies questionnaire was calculated and statistically significant correlation was obtained. The divergent validity of the ISE revealed significant negative correlation between ISE and Beck depression Inventory and Infertility stress questionnaire.
  Conclusion
  The results showed that the ISE is a reliable and valid measure to assess self-efficacy among a sample of Iranian Women who underwent infertility treatment. The ISE can be used as a useful self-assessment tool for clinical researches and psychological counseling.
  Keywords: Psychometric properties, Validity, Reliability, Infertility self-efficacy scale
 • Dr Vahid Shaygannejad * Pages 106-109
  Background
  Previous studies suggest that retinal nerve fiber layer (RNFL) thickness decreases over time in multiple sclerosis (MS) and can be a marker of disease activity for patients’ follow-up. Here, we aimed to compare RNFL thickness in patients with relapsing remitting MS (RRMS) during three years of follow-up.
  Methods
  During this prospective study, patients with diagnosis of RRMS and history of optic neuritis were included in the study. Demographic features and disease characteristics were collected and they underwent Optical coherence tomography (OCT). OCT was repeated after three years and obtained amounts were compared.
  Results
  A total of 12 patients (11 women) with mean age of 35.6 ± 6.1 years and mean disease duration of 5.3 ± 5.8 were included in the study. RNFL thickness was 101.27 ± 9.15μm and 92.00 ±7.96 μm in the left eye at the baseline and after 3 years, respectively (P-value
  Conclusions
  We found a significant decrease in RNFL thickness in RRMS patients after 3 years of follow up, in spite of getting immunomodulatory treatment. We recommend OCT as an inexpensive and feasible tool for outcome measurement in RRMS patients.
  Keywords: Relapsing Remitting Multiple Sclerosis, Retinal Nerve Fiber Layer, Optical Coherence Tomography
 • Mansoureh Amirkhani, Khadije Onsory * Pages 110-115
  Background And Aim

  Acute Myeloid Leukemia (AML) is the second most prevalent type in Iran and the fifth cancer in the world which includes 8% of the cancers. MicroRNAs (miRNAs) are a class of small noncoding RNAs which have been recently shown to play a crucial role in major cellular processes such as development and differentiation which can change the genes regulation that may lead to cancer. The purpose of this study was to determine the miR199b expression in patients with AML.

  Materials And Methods

  For this purpose, in this case-control study, miR199b expression was investigated in 30 patients with AML admitted to Mirzakochak khan Jangali Hospital, Tehran and compared with the same number o healthy individuals as control using Real time PCR.

  Result

  There was a reduction in miR199b expression in patients compared with control group and statistically was significant (P=0.0001(. While, no significant correlation was observed between age, sex, WBC, PLT, HGB, Blast and FAB subtype with the expression of Mir-199b (P> 0.05).

  Conclusion

  Mir199b as a tumor suppressor showed a reduction in its expression. Therefore, evaluation of this gene expression, can be used as diagnostic agents and also a prognostic factor in patients with AML.

  Keywords: Acute Myeloid Leukemia, miR-199b, Real time PCR
 • Fahimeh Baghbani Ararni *, Azadeh Shojaei, Neda Asghari Kollahi Pages 116-120
  Background
  Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH) is an inherited hereditary autosomal recessive heredity, which is often induced by mutation in the CYP21A2 gene. The aim of this study was to determine the prevalence of cluster exon 6 mutation among patients with CAH deficient in 21-OHD enzyme in Iranian population.
  Materials And Methods
  This is a descriptive study and Blood samples were collected from 25 patients with CAH who referred to Ali Asghar Hospital in Tehran. After extraction of genomic DNA, the region containing the cluster gene exon 6 gene was amplified by PCR and then sequenced. Finally, by analyzing sequences, the frequency of cluster mutation exon 6 was determined in the population studied.
  Results
  15 patients (60%) had an cluster mutation of exon 6, so that in all of them, three mutations V236E, I236N and M238K were observed as heterozygote. This mutation in the healthy parents of these patients were also identified as heterozygote.
  Conclusion
  it seems that cluster E6 mutation in the heterozygote form alone does not lead to disease, and it is necessary to examine the presence of other mutations in the gene. While this mutation may be present as compound heterozygote along with other mutations in the rest of the exons in patients.
  Keywords: 21-Hydroxylase deficiency, CAH, Congenital adrenal hyperplasia, CYP21A2