فهرست مطالب

مطالعات تجربی حسابداری مالی - پیاپی 56 (زمستان 1396)
 • پیاپی 56 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/23
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی رحمانی، نازنین بشیری منش * صفحات 1-32
  افشای اختیاری مدیران به عنوان یکی از مکانیزم های شفافیت اطلاعاتی، مورد توجه تحلیل گران و فعالان بازار سرمایه می باشد. شناسایی محرک های افشای اختیاری می تواند به درک عوامل موثر بر شفافیت و کارایی بازار سرمایه و کارایی تخصیص منابع کمک کند. در این پژوهش، ویژگی های شرکت، راهبری شرکتی و قدرت ذینفعان به عنوان محرک های افشای اختیاری بررسی می گردند. نمونه تحقیق شامل 146 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392- 1388 می باشد. در بررسی فرضیات این پژوهش از روش معادلات ساختاری و رگرسیون چند متغیره استفاده شد تا تحلیل جامعی از تاثیر متغیرهای مکنون و اجزای سازنده های آنها بر افشای اختیاری صورت گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد، ویژگی های ساختاری شرکت تاثیر مثبت و معنادار و ویژگی های عملکردی شرکت تاثیر منفی و معناداری برسطحافشایاختیاریدارند. ویژگی های هیات مدیره، ساختار مالکیت و حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری بر سطح افشای اختیاری دارند. همچنین ذی نفعان داخلی تاثیر منفی و معنادار و ذی نفعان خارجی تاثیر مثبت و معنادار یبر سطح افشای اختیاری میگذارند.
  کلیدواژگان: ویژگیهای شرکت، راهبری شرکتی، قدرت ذینفعان، افشای اختیاری و معادلات ساختاری
 • مقصود امیری، روح الله مرادی * صفحات 33-53
  در این پژوهش به بررسی اثر بازده های درک شده گذشته، بر معامله و ریسک پذیری افراد و استفاده از سوگیری های روانشناختی بعنوان متغیر میانجی، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری-حداقل مربعات جزئی، پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر سرمایه گذارن حقیقی هستند که درآذر ماه تا دیماه1396 به بورس اوراق بهادار تهران و کارگزاری های نزدیک بورس، مراجعه نموده اند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای است که در بین سرمایه گذاران توزیع گردیده و شاخص های قابل مشاهده پژوهش، با مقیاس 5 امتیازی لیکرت اندازه گیری شده اند. در این پژوهش در ایران برای اولین بار ، سوگیری های روانشناختی اعم از؛ اطمینان بیش از اندازه به خود، خوش بینی و گرایشات ریسکی بطور همزمان، بعنوان متغیر میانجی، وارد مدل پژوهش شده اند، تا رابطه غیرمستقیم بین بازده درک شده گذشته، و اقدامات سرمایه گذار، بواسطه سوگیری های روانشناختی بعنوان متغیر میانجی چندگانه، مورد بررسی قرار گیرند. نتایج بدست آمده نشان می دهند که سوی گیری های روانشناختی، رفتارهای مالی را تحت تاثیر قرار می دهند.
  کلیدواژگان: سوگیری های روانشناختی، بازده گذشته، مدل سازی معادلات ساختاری، حداقل مربعات جزئی
 • شکرالله خواجوی *، احمد شکرالهی صفحات 55-81
  این پژوهش به بررسی تعامل بین مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکت با توجه به ماهیت درون زا بودن این دو متغیر می پردازد. به عبارت دیگر، در این پژوهش رابطه متقابل مالکیت مدیریتی و عملکرد به همراه برخی از متغیرهای مربوط با استفاده از سیستم معادلات همزمان سه مرحله ای و داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، از روش نیمه تجربی در بازه زمانی 1380 – 1389 برای 134 شرکت بورس اوراق بهادار تهران، استفاده شده است. شواهد حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر اثر گذاری مثبت و معنادار عملکرد بر مالکیت مدیریتی است. از مهم ترین عوامل ایجاد کننده مالکیت مدیریتی در پی به وجود آمدن عملکرد مناسب تر را می توان، سهام جایزه مربوط به طرح پاداش مدیریت و مشکل عدم تقارن اطلاعاتی دانست. همچنین، نتایج حاصل از پژوهش، تاثیرپذیری عملکرد از مالکیت مدیریتی را مورد تایید قرار نداده است. بنابراین، یافته های پژوهش، این گزاره که افزایش مالکیت مدیریتی به دلیل همسو شدن منافع مدیریت و سهامداران باعث کاهش هزینه های نمایندگی و افزایش منافع سهامداران می شود، مورد تایید قرار نمی دهد.
  کلیدواژگان: مالکیت مدیریتی، عملکرد، معادلات همزمان، تئوری نمایندگی، رابطه متقابل
 • جواد شکرخواه *، قاسم بولو، محمد حقیقت صفحات 83-107
  در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اثرتمامی عوامل موثر بر بازده مورد انتظار، درب تا خلاصه می شود. واقعی نبودن بسیار یاز مفروضات این مدل، زمینه توسعه و گسترش مدل های قیمت گذاری دیگری را فراهم ساخت که هر یک،به نوبه خود با نقض یکی از مفروضات یاد شده،منجر به توسعه مدل های جدیدی گردید. از جمله مباحث نوین و مطروحه در این حوزه می توان به گنجانده شدن عوامل چولگی و کشیدگی در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اشاره کرد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر گشتاورهای مرتبه سوم و چهارم بر بازده آتی سهام با استفاده از داده های مقطعی و براساس مدل فاما – مکبث پرداخته است. این پژوهش، به لحاظ هدف کاربردی و از نوعپژوهش های توصیفی - همبستگی می باشد که در آن تاثیر چولگی و کشیدگی توزیع بازده سهام و نوسانات غیرسیستماتیک بر بازده آتی سهام از طریق سه فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. برای انجام این پژوهش، نمونه ای متشکل از 76 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دربازه زمانی 1389 الی 1393 به روش حذف سیستماتیک انتخاب شد. براساس نتایج پژوهش، ضریب چولگی، گشتاور مرتبه سوم، بر بازدهی آتی سهام تاثیرگذار بوده و رابطه منفی با آن دارد. به بیان دیگر، هرچه چولگی منفی توزیع بیشتر باشد، بازدهی آتی سهام بیشتر خواهد بود. همچنین نوسانات غیرسیستماتیک بازده سهام تاثیر مثبت بر بازدهی آتی سهام دارد. به عبارت دیگر، سرمایه گذار با تحمل ریسک بیشتر به واسطه افزایش نوسانات غیرسیستماتیک، انتظار بازدهی بیشتری در آینده را دارد.
  کلیدواژگان: بازده آتی سهام، چولگی و کشیدگی توزیع بازده سهام، نوسانات غیرسیستماتیک، مدل فاما، مکبث
 • فرشید خیراللهی، فرزاد ایوان، احسان محبی * صفحات 109-132
  مسائل و مشکلات مرتبط با صورت های مالی، سبب مطرح شدن ابهاماتی در مورد نقش و وظایف هیات مدیره و همچنین کمیته حسابرسی در گزارشگری مالی شده است. تجدید ارائه صورت های مالی نشان می دهد که به احتمال زیاد صورت های مالی دوره های گذشته، طبق اصول عمومی حسابداری ارائه نشده است. به علاوه ممکن است تعدیلات مزبور مبین ضعف در سیستم کنترل داخلی شرکت باشد که از وظایف مهم مدیران محسوب می شوند. انتظار می رود در یک بازار کار مدیریت کارا، مدیرانی که وظایف مدیریتی خود را به صورت موثر انجام می دهند به عنوان پاداش، مزایا و فرصت های مدیریتی دریافت کنند و آنانی که عملکرد ضعیفی دارند با از دست دادن موقعیت و منافع آتی خود، جریمه شوند. در پژوهش حاضر پیامدهای تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان شکست گزارشگری برای مدیران غیرموظف با تاکید بر کمیته حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور تعداد 43 شرکت به عنوان نمونه اصلی و 43 شرکت هم به عنوان گروه کنترل در فاصله زمانی سال های 1391 تا 1394 در بورس اوراق بهادار تهران نظر گرفته شده است. با عنایت به نتایج پژوهش، تجدید ارائه صورت های مالی باعث جریمه های بازار کار برای مدیران غیرموظف نشده است.
  کلیدواژگان: تجدید ارائه صورت های مالی، مدیر غیرموظف، کمیته حسابرسی
 • روح الله صدیقی، محبوبه ریاحی * صفحات 133-154
  طراحی و تحلیل زنجیره های تامین کارا و طراحی مدل های ارزیابی عملکرد در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. هدف اصلی این زنجیره؛ کاهش هزینه، افزایش اثربخشی و کارایی و به طور کلی افزایش سود برای تمام ذینفعان است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مدیریت جریان مالی زنجیره تامین بر عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. به جهت کسب نتایجی قابل اتکا و مربوط و همچنین دیدی همه جانبه به موضوع از داده های فصلی 37 شرکت دو صنعت دارو و سیمان (888 فصل- شرکت) طی دوره زمانی 1388-1393 به عنوان نمونه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که دوره وصول مطالبات، دوره گردش کالا و دوره گردش عملیات تاثیر معکوس و معناداری بر عملکرد شرکت ها دارد و مدیران شرکت ها می توانند با اتخاذ تدابیر و سیاست هایی در زمینه جریان مالی زنجیره تامین، عملکرد شرکت را بهبود بخشند. ولیکن دوره واریز بستانکاران و دوره تبدیل وجه نقد تاثیر معناداری بر عملکرد نداشتند.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، مدیریت جریان مالی زنجیره تامین، مدیریت جریان وجوه نقد، عملکرد
 • محمود لاری دشت بیاض، محمد جواد ساعی، آرش قربانی * صفحات 155-181
  این مطالعه، با بررسی یک نمونه شامل 2702 مشاهده شرکت سال از داده های شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران، که مربوط به یک دوره زمانی 11 ساله از 1382 تا 1392 است، تحقیق می کند که آیا مدیران برای اجتناب از گزارش زیان، نتایج عملکرد سود و زیان خود را با استفاده از مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی دستکاری می کنند یا خیر. مطابق یافته های مطالعات رفتاری، آستانه سود صفر یک مرجع روانشناختی با اهمیت است که مدیران در راستای آنکه از پیامدهای عدم دستیابی به آن اجتناب کنند برای دستکاری سود دارای انگیزه هستند. به رغم مشاهده یک ناپیوستگی شدید در توزیع تجربی سودهای شرکت های نمونه در مجاورت آستانه سود صفر که می تواند ناشی از یک مدیریت سود باشد، آزمون های استنباطی به کار گرفته شده در این تحقیق شواهد معناداری ارائه نمی دهد که مدیران شرکت ها برای اجتناب از زیان های اندک، نتایج عملکرد خود را با استفاده از رویکردهای مدیریت سود واقعی مانند ارائه تخفیفات فروش غیرعادی به مشتریان، اضافه تولید برای کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته یا کاهش هزینه های اختیاری به سمت بالا مدیریت کنند.
  کلیدواژگان: مدیریت سود واقعی، آستانه سود صفر، زیان
|
 • Ali Rahmani, Nazanin Bashirimanesh * Pages 1-32
  Voluntary disclosure of managers as one of the mechanisms of transparency are noticed by analysts and capital market participants. Identifying the determinants of voluntary disclosure can help to understand the factors that affected the transparency and efficiency of capital market and efficiency of resource allocation. In this study, the characteristics of the company, corporate governance and stakeholder power as the determinants of voluntary disclosure will be discussed. The sample consisted of 146 companies listed on Tehran Stock Exchange in the period 2010- 2015. The hypothesis of this study is investigated with the structural equation modeling and multivariate regression to be comprehensive analysis of the effect of latent variables and their components on voluntary disclosure. The findings show, company's structural features have a positive and significant impact and company's performance features have significant and negative impact on the level of voluntary disclosure. Features of the board of directors, ownership structure and audit have positive and significant impact on the level of voluntary disclosure. Also Internal stakeholders, significant negative impact as well as external stakeholders have positive and significant impact on their level of voluntary disclos.
  Keywords: Features of Company, Corporate Governance, Stakeholders Power, Voluntary Disclosure, Structural Equation
 • Maghsoud Amiri, Rouhalah Moradi * Pages 33-53
  This study survey and tests the underlying psychological mechanisms on how investors’ past perceived portfolio returns affect their trading and risk-taking, and is these psychological mechanisms are significant mediators. This study by use of structural equation modelling –partial least squares look into the relationship between past return and financial behavior and use psychological biases as a mediate variable. The statistical population of the present study is real investors who have come to Tehran Stock Exchange or close brokers in January and December of the year 2017. The research tool is a Likert Scale questionnaire distributed among investors. In this research, we use psychological biases as multiple mediators for first in Iran. The results lead to the conclusion that the presence of psychological biases plays as a full variable mediator in this study. The relationship between investor’s behavior and past return is indirect by a variable mediate called psychological biases.The results lead to the conclusion that the presence of underlying biases deteriorates financial behaviors.
  Keywords: Psychological Biases, Past Return, Structural Equation Modelling, Partial Least Squares
 • Shokrolah Khajavi *, Ahmad Shokrollahi Pages 55-81
  The interaction of managerial ownership and corporate performance in accordance with their endogenous nature is studied in this research. In other words, interrelations of mentioned variables along with some relevant variables of using three stage simultaneous equations and panel data are inquired. To do this, quasi-research method is used for 134 listed companies of Tehran Stock Exchange during period of 1380 to 1389. Results of testing research hypotheses indicate positive significant effectiveness of performance on managerial ownership. The most important factors of making managerial ownership which lead to better performance are considered as bonus shares of management bonus plan and information asymmetry problem. Moreover, results of research do not confirm performance effectiveness from managerial ownership. Thus, research findings do not verify this predicate that “due to coordination of management and tockholders’ interests increasing managerial ownership causes agency expenses decreases and increases in stockholders’ interests.
  Keywords: Managerial Ownership, Performance, Simultaneous Equations, Agency Theory, Interrelation
 • Javad Shekarkhah *, Ghasem Bolu, Mohammad Haghighat Pages 83-107
  In capital assets pricing model (CAPM) frame, the all effective factors in expected return, are summarized in Beta. As many assumptions in this model are not real, it necessitates the development of new models, and each one of them in its own part caused a new deficiency in mentioned assumptions. In CAPM the assumptions are based on the fact that distribution of returns is normal and all investors are risk averse. However, distribution of returns is not always normal and often there is a significant difference between normal distributions. Mean-variance can be the best method for decision making. If distribution of returns is not normal, then mean-variances generalization is not working. Existence of representative problems, valid or limited debts, correlation between volatility and pricing, and compound returns are factors lid to asymmetry in portfolio returns. As a result, this paper by using cross sectional data and based on Fama-Mac Beth model is analyzing the effect of higher moments on future stock return. In this paper, because of applied target as descriptive research there is a correlation which the effect of skewness and kurtosis of equity return distribution and nonsystematic volatility on future stock return is examined by three different hypothesis. In order to accomplish this paper, a sample of 76 firms participating in Tehran exchange stock between 1389 to 1393 as systematically elimination is selected. As a result of this research, skewness coefficient is effective on future stock return and has a negative relationship with it. On the other hand, whatever the skewness of distribution is negative, then the future stock return is going up. And also there is a positive effect between nonsystematic volatility of equity return and future’s return. On other word, investor by increasing nonsystematic volatility and accepting higher risks, expects higher return in the future.
  Keywords: Future Stock Return, Skewness, Kurtosis Equity Return Distribution, Nonsystematic Volatility
 • Farshid Kheirollahi, Farzad Eivani, Ehsan Mohebi * Pages 109-132
  Issues and problems associated with financial statements have raised ambiguities about the role and responsibilities of the board of directors as well as the audit committee in financial reporting. Accounting restatements indicates that the financial statements of the past periods are unlikely to be presented in accordance with the generally accepted accounting principles. In addition, the Accounting Restatements may indicate weakness in the firm's internal control system. An efficient director labor market wills likely reward directors who have a reputation for effectiveness with additional board positions and associated benefits, and penalize the poor performers by loss of their positions and benefits. In the present study, the consequences of financial statements as a reporting failure for non-executive directors with an emphasis on the audit committee are examined. For this purpose, 43 listed firms were selected as the main sample and 43 listed firms as the control group during the years 2012 to 2016 from Tehran Stock Exchange. According to the results of the study, the financial restatements have not led to the imposition of labor market fines for outside director.
  Keywords: Accounting Restatements, Outside Director, Audit Committee
 • Rouhollah Sedighi, Mahboubeh Riahi * Pages 133-154
  Applying effective supply chains and planning the models of evaluating performance have been considered in recent years. The main purpose of this chain is reducing costs, increasing the effectiveness and efficacy and in general improving profit for all its stakeholders. The present study attempted to investigate the possible effect of Financial Supply Chain Management (FSCM) on performance of companies that listed in Tehran Stock Exchange. For this purpose, the 3 month interim (seasonal) data of 37 pharmaceutical and cement companies (888 seasons - company) during 2009-2014 were utilized as sample. The results showed that there was a meaningful negative effect of Days of Sales Outstanding, Days of Inventory, and Operating Cash Cycle on performance. Thus, firms’ managers could improve their performances by adopting plans and policies in the field of financial supply chain. However, there was not found any significant effect on Days of Payables Outstanding, Cash Conversion Cycle on firms’ performance.
  Keywords: Supply Chain, Financial Supply Chain1 Management, Cash Flow Management, Firm's Performance
 • Mahmoud Lari Dashtbayaz, Mohammad Javad Saei, Arash Ghorbani * Pages 155-181
  In this study, using a sample consisting of 2702 firm-year observations of firms listed in Tehran Stock Exchange, which their data were obtained for a period of 11 years from 1382 to 1392, we investigate whether firms with small pre-managed negative earnings, manage their income through real earnings manipulation to avoid losses or not. The implication of behavioral studies suggests zero earnings threshold might function as an important psychological reference for which managers have strong incentive to beat or exceed it and they are likely to engage in activities like offering customers price discounts to temporally increase sales, overproduction to lower cost of goods sold and decreasing discretionary expenditures to improve earnings reported to stakeholders. Our initial findings documented a significant discontinuity and irregularity in the pooled cross-sectional empirical distributions of earnings scaled by the total assets in intervals close to zero. Despite the evidence was consistent with earnings management explanation, other statistical findings did not provide evidence and support the prediction that managers boosted their income through activities like unusual sales discounts, overproduction, and cutting discretionary expenses to meet the earnings threshold.
  Keywords: Real Earnings Management, Zero Earnings Threshold, Losses