فهرست مطالب

 • پیاپی 8 (1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/10
 • تعداد عناوین: 15
|
 • عباس صنوبر* صفحات 1-15
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شادکامی، تاب آوری و خودکارآمدی تحصیلی با سازگاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دهم انجام شد. این پژوهش مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش آموزان پسر پایه دهم شهرستان شوش در سال تحصیلی 97-1396 بودند که از میان آنها 170 نفر با روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها با کمک پرسشنامه های شادکامی (آرگایل و لو، 1990)، تاب آوری (کونور و دیویدسون، 2003)، خودکارآمدی تحصیلی (جینکز و مورگان، 1999) و سازگاری تحصیلی (بکر و سیربک، 1984) جمع آوری شدند. برای تحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان استفاده شد. یافته ها نشان داد خودکارآمدی تحصیلی (327/0=r)، شادکامی (284/0=r) و تاب آوری (195/0=r) با سازگاری تحصیلی دانش آموزان پسر رابطه مثبت و معنادار داشتند. همچنین خودکارآمدی تحصیلی، شادکامی و تاب آوری به طورمعناداری توانستند 9/18 درصد از واریانس سازگاری تحصیلی دانش آموزان پسر را پیش بینی کنند که در این پیش بینی سهم خودکارآمدی تحصیلی بیشتر از سایر متغیرها بود (05/0>p). نتایج حاکی از اهمیت شادکامی، تاب آوری و خودکارآمدی تحصیلی در پیش بینی سازگاری تحصیلی دانش آموزان پسر می باشد. بنابراین مشاوران و روانشناسان برای افزایش سازگاری تحصیلی دانش آموزان پسر می توانند خودکارآمدی تحصیلی، شادکامی و تاب آوری آنان را از طریق کارگاه های آموزشی افزایش دهند.
  کلیدواژگان: شادکامی، تاب آوری، خودکارآمدی تحصیلی، سازگاری تحصیلی، دانش آموزان پسر
 • جعفر حسینی فر*، محمد بخشی مشهدلو، حسین احمدخانی، ناصر نوروزی، سعید بابایی حفظ آباد صفحات 16-29
  هدف پژوهش حاضر پیش بینی سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم شهر گرمی بر اساس ابعاد سرشت و منش می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری این مطالعه را تمام دانش آموزان پسر سال دهم دبیرستان شهر گرمی در سال تحصیلی 95-94 تشکیل داده است. از این جامعه آماری، نمونه ای به تعداد 295 نفر با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شد. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه های سرشت و منش، پرسشنامه سازگاری و پرسشنامه جمعیت شناختی استفاده شد. داده های پژوهش با روش های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که منش(71/.-) و سرشت(67/.-) با سازگاری نوجوانان رابطه منفی معناداری دارند. هم چنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که در مجموع، 54 درصد واریانس مربوط به سازگاری توسط سرشت و منش تبیین می شود. هم چنین ابعاد خودراهبری، همکاری و پشتکار مهم ترین پیش بینی کننده سازگاری نوجوانان بودند. این نتایج تلویحات مهمی در آسیب شناسی مشکلات سازگاری دارد. بر این اساس، متخصصان می توانند از این نتایج برای پیشگیری و درمان مشکلات سازگاری استفاده کنند.
  کلیدواژگان: سرشت، منش، سازگاری، دانش آموزان
 • معصومه جعفری ندرآبادی* صفحات 30-45
  خانواده جایگاه بسیار مهمی در مسایل فردی و اجتماعی نوجوانان از جمله میزان وابستگی آنان به استفاده از اینترنت و فضای مجازی دارد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین میزان وابستگی به فضای مجازی با کارکرد خانواده و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان پایه نهم و دهم منطقه 14 آموزش و پرورش شهر تهران است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه پژوهشی 101 دانش آموز پسر و 139 دانش آموز دختر از 4 دبیرستان در منطقه 14 تهران است که در سال تحصیلی 96-95 شاغل به تحصیل بودند و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. ابزارهای سنجش، پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده(FAD) و آزمون اعتیاد به اینترنت (IAT) بود. عملکرد تحصیلی دانش آموزان نیز با استفاده از معدل نمرات درسی آنان برآورد شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی فراوانی،درصد، میانگین، انحراف استاندارد، و همچنین آزمون آماری t استودنت و آزمون همبستگی پیرسون، استفاده شد.نتایج پژوهش نشان داد؛ بین میزان وابستگی به فضای مجازی با کارکرد خانواده، همچنین بین میزان وابستگی به فضای مجازی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. بررسی شاخصهای کارکرد خانواده هم نشان داد بین وابستگی به فضای مجازی با شاخصهای حل مسئله، نقشها،آمیزش عاطفی، ارتباط، کنترل، رابطه معکوس و معنادار است ولی بین شاخص همراهی عاطفی و میزان وابستگی به فضای مجازی رابطه معناداری یافت نشد.
  کلیدواژگان: کارکرد خانواده، عملکرد تحصیلی، وابستگی به فضای مجازی
 • علی کریمی*، جواد جهان صفحات 46-66
  هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل ارتباطی بین توانمندسازی و تعهد شغلی معلمان تربیت بدنی مدارس مقطع متوسطه استان کرمانشاه می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است .جامعه آماری تحقیق کلیه معلمان تربیت بدنی مدارس مقطع متوسطه استان کرمانشاه می باشد؛ که از طریق نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای 90 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از دو پرسشنامه استاندارد توانمند سازی شورت و راینهارت( 1992) و پرسشنامه تعهد شغلی لینا و همکاران (2007) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد و نتایج نشان داد که توانمندسازی برتعهد شغلی با ضریب مسیر 60/0 و مقدار (T) 28/23 توانمندسازی برتعهد عاطفی با ضریب مسیر 27/0 و مقدار (T) 88/8 توانمندسازی برتعهد هنجاری با ضریب مسیر 32/0 و مقدار (T) 63/8 و توانمندسازی برتعهد مستمر با ضریب مسیر 16/0 و مقدار (T) 63/2 تاثیردارد.
  کلیدواژگان: توانمند سازی، تعهد شغلی، معلمان تربیت بدنی
 • فرشته سادات سید حسنی*، نجمه سدرپوشان، محمدحسین فلاح صفحات 67-79
  پرخاشگری از جمله پدیده های نابهنجار دوره نوجوانی است که از شیوع قابل توجهی برخوردار است از این رو این پدیده به عنوان یک موضوع مهم در مطالعات روان شناسی و جامعه شناسی قرارگرفته است. این پژوهش با هدف پیش بینی پرخاشگری بر پایه ویژگی های شخصیتی دختران پایه نهم شهر یزد صورت گرفت. پژوهش حاضر یک مطالعه همبستگی بوده و جامعه موردمطالعه کلیه دانش آموزان دختر پایه نهم شهر یزد بودند که بدین منظور 177 دانش آموز با بهره گیری از روش تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. نمونه موردنظر پرسشنامه های پرخاشگری باس و پری(1992) و پرسش نامه پنج عامل شخصیت((neo-ffi-rکاستا و مک کری(1992) را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از روش های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون در نرم افزار spss23 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد رابطه معناداری بین پرخاشگری نوجوانان و ویژگی های شخصیتی آنان وجود ندارد.
  کلیدواژگان: پرخاشگری، نوجوان، ویژگی های شخصیتی
 • طیبه عبادی* صفحات 80-93
  پژوهش حاضربا هدف اثربخشی روش آموزش انشا با رویکرد یادگیری مغزمحوربرخودکارآمدی تحصیلی و بیان نوشتاری دانش آموزان دختر کلاس پنجم ابتدایی انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح مقایسه ای کنترل نابرابر استفاده شد و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه اییک مرحله ای استفاده شد به این صورت که از بین کلیه مدارس دولتی دخترانه شهر ساوه که تعداد آنها 18 مدرسه بوده است، دو مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد. جامعه ی آماری پژوهش حاضرشامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ی پنجم ابتدایی شهر ساوه در سال تحصیلی 95-94 بوده است که تعداد آنها 483 نفر بوده است.ونمونه پژوهش حاضر شامل 30 نفر بوده است که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابتدا پیش آزمون برای گروه کنترل وگواه انجام شد، وسپس گروه آزمایش (گروه مغز محور) در هشت جلسه با روش طراحی شده محقق بر اساس اصول یادگیری مغز محور،دیدگاه کاین وکاین (2005) آموزش دیدند ، وسپس بعد ازیک هفته، پس آزمون ،درموردهردوگروه آزمایش وگواه اجرا شد. برای گرد آوری داده ها از آزمون های خود کار آمدی تحصیلی مورگان و جنکینز(1999) و آزمون بیان نوشتاری انگلرت (1990) ، که پایایی و روایی آنها تایید شده است استفاده شد. . بررسی وتحلیل نمرات حاصل ، با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد بین بیان نوشتاری گروه گواه و گروه آزمایش وهمچنین بین خودکارآمدی تحصیلی گروه گواه و گروه آزمایش تفاوت معنی داراست. به این صورت آموزش انشاء به شیوه ی یادگیری مغز محور برخودکارآمدی و بیان نوشتاری دانش آموزان موثربوده است. بنابر این می توان نتیجه گرفت آموزشهای رویکرد مغز محور تاثیر مطلوب داشته و میتواند به صورت کاربردی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: انشا، بیان نوشتاری، خودکار آمدی، رویکرد مغزمحور
 • سمانه کیا*، زینب زارع هرفته صفحات 94-110
  اهداف
  خانواده کانونی است که بسیاری از آسیب ها و مسائل اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، کودکان خیابانی، کودک آزاری، فرار از خانه و... از آن سر بر می آورد. بر اساس مطالب عنوان شده هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری بر اضطراب و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار شهرستان اردکان می باشد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش آزمایشی با طرح دو گروهی (یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل ) با پیش آزمون و پس آزمون در سال 1396،تعداد 16 نفر از زنان سرپرست خانوار از بین لیست کلیه زنان سرپرست خانوار (25 درصد به بالا ) انتخاب شده که با روش تصادفی ساده در دو گروه 8 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند و برای گرداوری اطلاعات از پرسش نامه های اضطراب بک و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده شد.سپس جلسات درمان مبتنی بر آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی -رفتاری برای گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای و به صورت دو بار در هفته برگزار گردید. گروه کنترل پس از اجرای پیش آزمون در انتظار درمان بعد از پایان دوره ی مداخله و پیگیری درمان، قرار گرفتند و در این دوره تحت هیچ گونه درمانی قرار نگرفتند. پس از پایان جلسات نیز مجددا پرسش نامه ها توسط شرکت کنندگان هر دو گروه تکمیل شد. همچنین داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس و نرم افزار Spss-22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بعد از کنترل اثرات پیش آزمون، بین میانگین نمرات پس آزمون دو گروه در هر یک از متغیرهای اضطراب و متغیرهای سلامت جسمی،سلامت روان شناختی،روابط اجتماعی و محیط اجتماعی در خرده مقیاس کیفیت زندگی تفاوت معنا داری وجود داشت. (P<0/05).
  نتیجه گیری
  آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری منجر به کاهش اضطراب و افزایش کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار به گونه ای معنادار شده است.
  کلیدواژگان: مدیریت استرس به شیوه شناختی - رفتاری، کیفیت زندگی، اضطراب، زنان سرپرست خانوار
 • بیژن زارع*، میر نظیر موسوی صفحات 111-127
  مقاله حاضر به بررسی میزان تعهد کاری در بین معلمان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان ماکو و عوامل سازمانی - مدیریتی موثر بر آن می پردازد . در این مطالعه به منظور انتخاب مبانی نظری تحقیق، سعی بر آن شد تا با مرور تحقیقات پیشین و نظریات مرتبط با موضوع ، نظریه ای که از قدرت تبیینی بالا و استحکام نظری برخوردار باشد ، استفاده شود . بر همین اساس از نظریات رضایت شغلی ، نظریه نیاز های مازلو ، ادراک عدالت سازمانی ، نظریات کار ، بیگانگی ، مبادله نظریات مدیریت لیکرت و مک گروگرو نظریات مربوط به بهره وری استفاده به عمل آمد . پس از استخراج فرضیات ، به کمک روش پیمایشی به مطالعه موضوع پرداخته شد . جمعیت آماری این پژوهش ، معلمان شاغل در سه مقطع آموزش و پرورش ماکو بودند که نمونه مورد استفاده 286 نفر را در بر می گرفت . پس از تحلیل داده ها ، میانگین شاخص تعهد کاری در حدود 3.16 از 5 محاسبه شد و مشخص گردید که مشارکت سازمانی ، ادراک عدالت سازمانی ، سبک مدیریت ، بیگانگی ، رضایت شغلی و پایگاه شغلی ، با تعهد کاری ارتباط دارند و میزان تحصیلات معلمان رابطه معنی داری با متغیر وابسته ندارند.در تحلیل رگرسیون چند متغیره ،در مجموع متغیر های مستقل باقیمانده در معادله حدود 44 درصد ازتغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده اند.
  کلیدواژگان: ادراک عدالت سازمانی، بیگانگی سازمانی، تعهد کاری، رضایت شغلی، سبک مدیریت، مشارکت سازمانی
 • زینب خادملو، بهرنگ اسماعیلی شاد* صفحات 128-141
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر روش تدریس بارش مغزی بر عزت نفس دانش آموزان ابتدایی انجام شد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل 524 دانش آموز دختر پایه ششم ابتدایی بهشهر در سال تحصیلی 96–1395 بود. از میان مدارس ابتدایی سطح شهر، یک مدرسه به روش تصادفی ساده انتخاب شد. سپس از بین دو کلاس پایه ششم، یک کلاس 20نفره بعنوان گروه آزمایش و کلاس 20 نفره دیگر بعنوان کنترل انتخاب شدند. گروه آزمایش به مدت 6 جلسه تحت آموزش با روش تدریس بارش مغزی قرارگرفتند. ابزار سنجش عزت نفس، پرسشنامه کوپر اسمیت بوده که روایی صوری و محتوایی آن مورد تایید متخصصان قرار گرفت. پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 85/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به دو روش آمار توصیفی(میانگین وانحراف معیار) و آزمون تحلیل کوواریانس از طریق نرم افزار SPSS 18 انجام شد. نتایج نشان داد روش تدریس بارش مغزی بر افزایش عزت نفس دانش آموزان تاثیر دارد. روش بارش مغزی در عزت نفس عمومی، خانوادگی و اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان نیز تاثیر داشت.
  کلیدواژگان: روش تدریس، بارش مغزی، عزت نفس، دانش آموزان
 • عبدالله مفاخری* صفحات 142-150
  نگرشهای زیست محیطی افراد نقش بسیاری در حفظ و بهینه سازی محیط بوم شناختی انسانها دارد. معنویت به عنوان عامل مهم انسانی می تواند بسیاری از رفتارهای اجتماعی ما را تبیین کند. هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین هوش معنوی و نگرشهای زیست محیطی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد است. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را 315 نفر از دانشجویان تشکیل می دهند که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. برای سنجش متغییرهای تحقیق از پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISRI) (2008) و پرسشنامه نگرشهای زیست محیطی تامپسون وبرتون (1994) استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که مولفه های هوش معنوی به طور معنادار می تواند نگرشهای زیست محیطی دانشجویان دانشگاه پیام نور را پیش بینی کنند(P< /.5). نمرات نشان می دهند که اگر یک واحد در متغییر آگاهی وگسترش آگاهی افزایش داشته باشیم به مقدار 20 صدم واحد در نگرش زیست محیطی افزایش خواهیم داشت. همچنین یک واحد افزایش در نمرات تفکر انتقادی و تولید معنا به ترتیب 31 صدم واحد و 21 صدم واحد در نمرات نگرش زیست محیطی دانشجویان افزایش خواهیم داشت. راه رسیدن به جامعه پایدار در جوامع کنونی، توجه به محیط زیست در هر جامعه ای می باشد، ماهیت نگرشهای زیست محیطی متکی بر وجود ارزش هایی است که شهروندان هر جامعه باید مجهز به آن باشند تا به رفتارهای بوم شناختی منجر می شود. هوش معنوی یکی از فاکتورهایی است که ارزش های اخلاقی و سجایای اخلاقی و نگرش جهان شهری را در شهروندان تسهیل و تقویت می کند.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، نگرش، زیست محیطی
 • اسماعیل شبرنگی، قنبر امیرنژاد* صفحات 151-162
  هدف
  بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی برعملکرد سازمانی با نقش میانجی کارآفرینی سازمانی درگروه ملی صنعتی فولاد ایران است. روش شناسی: این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها توصیفی- علی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران، رئیسان و کارشناسان گروه ملی صنعتی فولاد ایران بالغ بر 525 نفر تشکیل می دهد. با استفاده جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده 222 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است.
  یافته ها
  به منظور جمع آوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد: پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی (با 4 مولفه انتخاب و استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد، جبران خدمات) از نگو و همکاران (2008)، پرسشنامه کارآفرینی سازمانی (با چهار مولفه: نوآوری، ریسک پذیری، قدرت رقابتی، خودمختاری) از زهیر و همکاران (2016)، پرسشنامه عملکرد سازمانی (با دو بعد: عملکرد مالی و عملکرد انسانی) از زهیر و همکاران (2016) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای آماری SP SS و LISREL انجام گرفت.
  نتیجه گیری
  نتایج آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر آن بود که مدیریت استراتژیک منابع انسانی تاثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی دارد؛ همچنین کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد، و کارآفرینی سازمانی رابطه میان مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد سازمانی را میانجی گری می کند.
  کلیدواژگان: مدیریت استراتژیک منابع انسانی، کارآفرینی سازمانی، عملکرد سازمانی، گروه ملی صنعتی فولاد ایران
 • مریم سادات کاظمی، جعفر پویامنش* صفحات 163-172
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش خویشتن داری بر مثبت اندیشی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شبانه روزی فاطمیه در منطقه طارم سفلی استان قزوین انجام شد. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور از بین کلیه دانش آموزان که در سال تحصیلی 94-93 در این دبیرستان مشغول به تحصیل بودند؛ 32 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده بعنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 16 نفر) جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش طی 8 جلسه 70-60 دقیقه ای تحت تاثیر متغیر مستقل (خویشتن داری) قرار گرفت، پرسشنامه جهت گیری زندگی بعنوان ابزار پژوهش در مورد هر دو گروه، قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفت. در پایان اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغییری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین میانگین نمرات دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد؛ بدین معنی که آموزش خویشتن داری موجب افزایش مثبت اندیشی دانش آموزان دختر شده است. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر می توان گفت آموزش خویشتن داری می تواند به عنوان یک روش درمانی و آموزشی از سوی مشاوران و درمانگران و حتی آموزگاران در جهت مثبت اندیشی و بهبود زندگی نوجوانان مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: خویشتن داری، مثبت اندیشی، دانش آموزان دختر
 • علیرضا شکربیگی*، معین مرادی صفحات 173-183
  در جهان امروزی امنیت اقتصادی در منابع ملی یک کشور و سلامت روابط مالی و اقتصادی اشخاص و نهادها، شالوده امنیت یک جامعه است. تامین زیر ساخت‏های اقتصادی پیشرو و پویا عاملی برای قدرت ملی است ولی دوام این قدرت به سلامت و شفافیت فعالیت‏های اقتصادی است. امروزه ضرورت کنترل مفاسد اقتصادی در منابع ملی و لزوم سیاست جنایی در جامعه کاملا محسوس است. طبق آمارهای موجود جرائم منابع ملی از لحاظ کمی و کیفی در سطح کشور در حال افزایش می‏باشد به طور روزمره شاهد شنیدن اخباری در خصوص تصرف اراضی کشاورزی، منابع طبیعی، معادن، و سایر منابع ملی هستیم. لذا با توجه به آنچه گفته شد هدف این تحقیق کنترل جرائم و ناهنجاری‏های اجتماعی از جمله فساد اقتصادی مرتبط با منابع ملی (زمین خواری) است و این امر نیز مستلزم اتخاذ سیاست جنایی مناسب در هریک از مراحل تقنینی، اجرایی، قضایی و مشارکتی است. روش شناسی تحقیق توصیفی- کتابخانه‏ ای است. یافته ‏های تحقیق در قالب 4 مبحث نشان داد که در قلمرو حقوق کیفری ماهوی مرتبط با جرائم زمین خواری اولا: جرم انگاری مناسب صورت نگرفته و شاهد معایب و نواقص خاصی هستیم. ثانیا: مجازات‏های تعیین شده از لحاظ نوع و شدت جنبه بازدارندگی کیفری مناسب ندارند. نتیجه‏ گیری تحقیق لزوم (اتخاذ سیاست جنایی علمی وعقلایی با مشارکت فعال ارکان مختلف حاکمیت در راستای سیاست جنایی تقنینی، قضائی و اجرایی) با جلب مشارکت عمومی (در راستای سیاست جنایی مشارکتی) در کنترل فساد اقتصادی در قلمرو منابع ملی را خواستار است.
  کلیدواژگان: سیاست جنایی، سیاست تقنینی، مفاسد اقتصادی، زمین خواری
 • سمیه پوربابادی، محمد تمیمی* صفحات 184-196
  بانکداری اینترنت یکی از پدیده هایی است که می تواند کیفیت خدمات ارائه شده از طرف بانک ها به مشتریانش را ارتقا داده و مشتریان نیز به رضایت بیشتر دست یابند. هدف از انجام این تحقیق بررسی نتایج حاصل از رضایت مشتری در پذیرش بانکداری اینترنتی در شهر اهواز انجام گرفت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت در دسته تحقیقات توصیفی قرار می گیرد. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکداری اینترنتی در شهر اهواز می باشد. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برای جامعه نامحدود، حداقل 384 نفر پیش بینی گردید. جهت تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید و به منظور بررسی پایایی پرسشنامه ابتدا یک نمونه اولیه شامل 30 پرسشنامه پیش آزمون گردید. و سپس با استفاده از داده های بدست آمده از این پرسشنامه ها و به کمک نرم افزار SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار محاسبه شد. نتایج نشان داد که تاثیر پذیرش بانکداری اینترنتی بر رضایت مشتری همچنین تاثیر رضایت مشتری بر تبلیغات شفاهی و وفاداری مشتری مثبت است.
  کلیدواژگان: پذیرش بانکداری اینترنتی، رضایت مشتری، تبلیغات شفاهی، وفاداری مشتری
 • مژده نورمحمدیان، شمس الدین هاشمی مقدم*، فائزه ناطقی صفحات 197-211
  هدف
  هدف این پژوهش بررسی تفاوت نگرش هایی که از تاثیرگذارترین روش های فلسفه تعلیم وتربیت یعنی نئو پراگماتیسم رورتی و به تبع آن پراگماتیسم در دنیای غرب به ویژه در آموزش وپرورش ایالات متحده ومقایسه آن باشیوه تربیتی است که ازتعالیم اسلام بدست آمده است.  روش شناسی:  روش پژوهش به صورت کیفی و از نوع بررسی اسنادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است.  یافته‏ ها:  یافته ها نشان می دهد که اصل فلسفه تربیتی نو عملگرایی طرد موضوع حقیقتی فرای زبان وعینیت داشتن حقایق است و به همین لحاظ برای پرکردن شکاف هایی که باعث نسبی گرایی درحلت نازعات می گردد، دست به دامان اصولی شده است که این خلل هارا پرکند اما به این دلیل که نمی توان اصلیت فرد را درجامعیت یک فلسفه ی تربیتی جامع تبیین نمود بنابراین اصل برساخت زبان نوین را که طرحی آرمانی وایده هآ است مطرح می کند؛ و این موضوع بدین لحاظ که اصلی آینده نگراست نمی تواند مبنایی براین فلسفه تربیتی که اصولی عملی را پیشنهاد می دهد، باشد.
  نتیجه‏ گیری
  باید توجه نمود که بدون تحقیق و بررسی جوانب اصلی هیچ نوع فلسفه ی تربیتی غربی و مقایسه آن با فلسفه ی تربیتی اسلام که سالیانی بسیار در مورد انسان و توجه به ابعاد دنیوی و معنوی آن پرداخته است، نمی توان نسخه ای برای شیوه های تعلیم و تربیت در ایران به دست داد.
  کلیدواژگان: تعلیم و تربیت، نو عمگرایی، تربیت اسلامی، فلسفه تربیت، نئوپراگماتیسم رورتی
|
 • Pages 1-15
  Present research aimed to investigate the relationship of happiness, resilience and academic self-efficacy with academic adjustment of tenth grad boy students. This research was a cross-sectional from type of correlational. Research population were included all tenth grad boy students of Shosh county in 2017-18 academic years that from them 170 people were selected by multistep cluster sampling method. Data collected by the questionnaires of happiness (Argyle & Lu, 1990), resilience (Connor & Davidson, 2003), academic self-efficacy (Jinks & Morgan, 1999) and academic adjustment (Baker & Siryk, 1984). To analyzed data used the methods of Pearson correlation and multiple regression with enter model. The findings showed academic self-efficacy (r=0/327), happiness (r=0/284) and resilience (r=0/195) had a positive and significant relationship with academic adjustment of boy students. Also, academic self-efficacy, happiness and resilience significantly could predict 18/9 percent of variance of academic adjustment of boy students that in this prediction the share of academic self-efficacy was higher than other variables (P
  Keywords: happiness, resilience, academic self, efficacy, academic adjustment, boy students
 • Pages 16-29
  The present study was aimed to Predicting affective, social and academic adjustment in students based on temperament and character dimensions in Germi City. The research method was correlational. Population of the study incorporated first year high school students of in Germi city in the academic year 2015-2016. Participants were 295 male students were selected using multistage random sampling method. For data collection, we used Temperament and character Inventory, affective, social and academic adjustment and demographic questionnaires. Data were analyzed by Pearson correlation test and regression analysis. The results showed that there were negative, significant relations between temperament (. /71) and character (. /67) with adjustment. Also, The results of regression analysis indicated that, In general, 54% of variance for academic adjustment is explicable based on the temperament and character dimensions. Also, the dimensions of self- directiveness, Co-cooperativeness and Persistence were the most important predictors of adolescent adjustment. These results have important implications in psychopathology of adjustment problems. Accordingly, the experts, can use these results for prevention and treatment of adjustment problems.
  Keywords: character, temperament, adjustment, students
 • Pages 80-93
  Present study was conducted with the aim of the effects of teaching method of writing with brain-based learning on educational self-efficacy and written ability of female students in fifth grade of primary school. A quasi-experimental method with designing pre-test and post-test with unequal control group was used and to select the sample, the one-stage cluster sampling method was applied. The population of this study included all Saveh elementary school fifth grade female students in the academic year of 94-95 that their number was 483 people. The current sample consisted of 30 people who were randomly assigned to two experimental and control groups. At first, a pre-test was performed for the experimental and control, then the experimental group (brain-based group) were trained in eight sessions based on the principles of brain-based learning, Cayenne and Cayenne views (2005), and then after a week, the post-test was conducted for two group of experimental and control. To gather data, tests of academic self-efficacy of Morgan and Jenkins (1999) and written ability test of Englert (1990) were used, which their reliability and validity were confirmed. Examining and analyzing of obtained scores, using covariance analysis showed between written language of the control group and the experimental group as well as between academic self-efficacy of experimental and control group there is statistically significant difference. Accordingly, training writing with the method of brain-based learning was effective on written language of students. Therefore, it can then be concluded brain-based approach training had desirable effect and can be used practical.
  Keywords: writing, written expression, self, efficacy, brain, based approach
 • Pages 94-110
  Objectives
  The family is the focal point of many social and social problems, such as divorce, addiction, street children, child abuse, escape from home, etc. Based on the results of this study, the aim of this study was to determine the effectiveness of cognitive-behavioral stress management training on anxiety and quality of life of women headed by households in Ardakan.
  Materials And Methods
  In this experimental study, a two-group design (a test group and a control group) with pre-test and post-test in 1396, 16 female headed households from the list of all female headed households (25% to Above) were selected through simple random sampling in two groups of control and control group. For data collection, Beck Anxiety Inventories and World Health Organization Quality of Life were used. Subsequently, treatment sessions based on cognitive- Behavior for the experimental group was conducted in 8 sessions of 90 minutes and twice a week. The control group after the pre-test was waiting for treatment after the end of the intervention and follow-up treatment, and they were not treated in this period. After the end of the sessions, the questionnaires were again filled up by the participants of both groups. Data were analyzed using covariance test and SPSS-22 software.
  Results
  After controlling the effects of pre-test, there was a significant difference between the mean post-test scores of the two groups in each of the anxiety variables and the variables of physical health, psychological health, social relationships and the social environment in the subscale of quality of life. (P
  Conclusion
  Stress management training in cognitive-behavioral style has led to anxiety reduction and an increase in the quality of life of female headed households.
  Keywords: Stress Management, Cognitive, Behavioral, Quality of Life, Anxiety, Female Head of Household
 • Bijan Zare*, Mirnazir Mousavi Pages 111-127
  The present paper examines the level of commitment of teachers working in educational system in Maku city and its effective organizational-managerial factors. In this study, in order to select theoretical foundations of the research, it was tried to use a theory with a high explanatory power and theoretical strength through a review of previous research and theories related to the subject. Accordingly, productivity theories were used from job satisfaction, Maslow's theory of needs, organizational justice perception, work ideas, alienation, exchange of Likert and McGregor management ideas. After extracting the hypotheses, a survey method was used to study the subject. The statistical population of this study was teachers working at the three educational levels of the Maku, which included a sample of 286 people. After analyzing the data, the average of the commitment to work was estimated to be 3.16 out of 5. It was determined that organizational partnership, organizational justice perception, management style, alienation, job satisfaction and job base are related to job commitment and the level of education of teachers has meaning You do not have a dependent variable. In multivariate regression analysis, the total of the remaining independent variables in the equation explained about 44% of the changes in the dependent variable.
  Keywords: Organizational Justice Perception, Organizational Alienation, Job Commitment, Job Satisfaction, Management Style, Organizational Participation
 • Zeinab Khademlou, Behrang Esmaeili Sahd* Pages 128-141
  The purpose of this study was to investigate the effect of brain drain teaching method on self-esteem of sixth grade students in Behshahr city. The research method was semi-quasi-experimental with pre-test and post-test design with control group. The statistical population of the sixth grade elementary school female students in Behshahr city was in the academic year of 1963-96. Their number was 616 according to the education received from the education. A simple random sampling method was used to select 40 students (20 experiments and 20 controls) in the sixth elementary school. The experimental group was trained to teach brain drain for 6 sessions. The data gathering method was library and field studies. The instrument for collecting data in this study was Cooper Smith's Standard Self-Esteem Questionnaire (SEI). Its validity has been approved by the supervisor. The reliability of the tool was calculated using the Cronbach's alpha of 0.85. Data analysis was performed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (ANCOVA) using SPSS 18 software. The results of the data analysis showed that the teaching method of brainstorming is effective in increasing students' self-esteem. Brainstorming also affected the students' general, family, and social and educational self-esteem.
  Keywords: teaching method, Brain storming, self-esteem
 • Abdollah Mefakheri* Pages 142-150
  Environmental attitudes of people have a great role in preserving and optimizing the ecological environment of humans. Spirituality as an important human factor can explain many of our social behaviors. The purpose of this study was to determine the relationship between spiritual intelligence and environmental attitudes among students of Payame Noor University in Bojnourd. The methodology of this study is descriptive and correlational according to the nature of the subject and the desired goals. The statistical population of this study consists of 315 students selected by random sampling. To measure the variables of the research, King's Spiritual Intelligence Questionnaire (SISRI) (2008) and Environmental Thought Questionnaire (Thumpson & Bertton, 1994) were used. The results of the analysis showed that the components of spiritual intelligence can predict the environmental attitudes of Payame Noor University students (P <.5). The scores indicate that if one unit increases in the consciousness awareness and awareness variable, we will increase the amount of 20 hundredths of units in the environmental attitude. Also, an increase in the critical thinking and production of meaning scores will increase by 31% and 21% respectively in students' environmental attitudes. The way to a sustainable society in contemporary societies is to pay attention to the environment in any society, the nature of environmental attitudes is based on the values that the citizens of each society must have equipped to lead to ecological behaviors. Spiritual intelligence is one of the factors that facilitates and strengthens ethical values and ethical issues and urban world attitudes.
  Keywords: spiritual intelligence, attitude, environment
 • Esmaeil Shabrangi, Ghanbar Amirnejad* Pages 151-162
  Objective
  To investigate the impact of strategic human resource management on organizational performance with the role of mediator of enterprise entrepreneurship in the national steel industry group.
  Methodology
  This research is based on the purpose of the application and according to the method of data collection is descriptive-scientific. The statistical population of the study consists of 525 executives, heads and experts of Iran National Steel Industrial Group. Using Kerjci and Morgan tables and simple random sampling method, 222 individuals were selected as samples. In order to collect data from the research, three standard questionnaires: Human Resources Strategic Management Questionnaire (with four components: selection and recruitment, training, performance evaluation, service compensation) from Ngo et al (2008), organizational entrepreneurship questionnaire (with four Component: Innovation, Risk-taking, Competitive Power, Autonomy) frm Zahir et al., 2016 and organizational performance questionnaire (with two dimensions: financial performance and human performance) from Zahir et al. (2016). Data analysis was done at descriptive and inferential levels using SPSS and LISREL software.
  Conclusion
  The results of the research hypothesis test indicated that strategic human resource management has a positive and significant effect on organizational entrepreneurship and organizational performance; Also, organizational entrepreneurship has a positive and significant effect on organizational performance and organizational entrepreneurship mediates the relationship between strategic HR management and organizational performance.
  Keywords: Strategic Human Resource Management, Organizational Entrepreneurship, Organizational Performance, Iranian Steel Industrial Group
 • Maryamsadat Kazemi, jaffar pouyamanesh * Pages 163-172
  Purpose of this study is recognizing measure of effect of self- control on decreasing affirmative thinking. In Qazvin among 124 students in girls boarding high- school, tarom sofla area according to chancing some groups wer choosen for testing group 8 session that every session took one hour were hold for training self-control foo these groups . measure of affirmative thinking every person in 2 privious group and after traing with affirmative thinking were determined. Result of analyze of qvariance and software spss expresses training self control skill can increase self control and affirmative thinking in students. Also results of this study express traing self control skill at school by finding ability of understanding the others can leod to self control.
  Keywords: self- control, affirmative thinking
 • Alireza Shakarbaigi*, Moein Moradi Pages 173-183
  In today's world, economic security in the national resources of a country and the health of the financial and economic relations of individuals and institutions is the foundation of the security of a society. Providing advanced and dynamic economic infrastructure is a factor for national power but the durability of this power is the health and transparency of economic activity. Today, the need to control economic corruption in national resources and the need for a criminal policy in society is quite tangible. According to available quantitative and qualitative sources of national crime crimes Is increasing in the country, on a daily basis, we are witnessing the news about the seizure of agricultural land, natural resources, mines, and other national resources. Therefore, according to the above, the purpose of this research is to control the crimes and social anomalies, including economic corruption related to national resources (land degradation), and this requires the adoption of appropriate criminal policy in each legislative, executive, judicial and participatory process. Methodology is descriptivelibrary research. Findings of the research in the form of 4 topics showed that in the area of substantive criminal law related to crimes of earthquake Firstly, proper crime is not committed and there are certain disadvantages and disadvantages. Secondly, the penalties imposed are not appropriate in terms of the type and severity of the criminal deterrence aspect. Conclusion The necessary research (adopting a scientific and ethical criminal policy with the active participation of various bodies of governance in the field of legislative, judicial and executive criminal law) By attracting public participation (in line with cooperative criminal policy), it is control of economic corruption in the territory of national resources.
  Keywords: Criminal policy, Legislative policy, Economic welfare, Land degradation
 • Somayeh Pourbabadi, Mohammad Tamimi* Pages 184-196
  Internet banking is one of the phenomena that can improve the quality of the services provided by banks to its customers and make customers more satisfied. The purpose of this research was to evaluate the results of customer satisfaction in accepting Internet banking in Ahvaz city. This research is applied in terms of its purpose and it is descriptive in terms of its nature. The statistical population of the research consisted of clients using internet banking services in Ahwaz. Data were collected using a questionnaire. The sample size with the Morgan table for an unlimited society is at least 384 people. Cronbach's alpha method was used to determine the reliability of the instrument. In order to verify the reliability of the questionnaire, a pre-test sample of 30 questionnaires was first tested. Then using the data obtained from these questionnaires and using SPSS software, the confidence coefficient was calculated using Cronbach's alpha method for this tool. The results showed that the effect of internet banking acceptance on customer satisfaction and also, the effect of customer satisfaction on oral advertising and customer loyalty is positive.
  Keywords: acceptance of internet banking, customer satisfaction, oral advertising, customerloyalty
 • Mozhdeh Noormohammadiyan, Shamsadin Hashemi Moghadam*, Faezeh Nateghi Pages 197-211
  The purpose of this study is to investigate the differences between the attitudes that are most influential in the philosophy of education and learning, namely, the neo-pragmatism of the rover, and, consequently, pragmatism in the western world, especially in the United States, and comparing it with the educational methods derived from the teachings of Islam. The research methodology is qualitative and utilizes library and Internet resources. Based on the research done, it has been shown that the principle of educational philosophy of intransigence is the denial of truth of language truth and the truth of truth, and thus to fill the gaps that cause relativity for It is a matter of principle that this disparity is explained by the fact that one can not explain the individual's origin to the community of a comprehensive educational philosophy, so it proposes the construction of the new language, which is an ideal design. And this is because the future of the future can not be the basis for a philosophy of education that proposes practical principles. Therefore, it should be noted that many studies that are being carried out in the current Iranian educational system and suggesting that new educational philosophies be used to replace educational and literary methods in Iran have many drawbacks. Consequently, without studying the main aspects of any kind of Western philosophy of education and comparing it with the educational philosophy of Islam, which has been many years of humanity and attention to its worldly and spiritual dimensions, can not be a copy for the methods of education in Iran got Although at first glance, these educational methods are applied and effective in Western countries, and the founding thinkers of these schools have a global image and philosophers.
  Keywords: education, modernism, Islamic education, philosophy of education, Roret's neopragmatism