فهرست مطالب

مطالعات مدیریت ورزشی - سال نهم شماره 45 (آذر و دی 1396)
 • سال نهم شماره 45 (آذر و دی 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقاله پژوهشی
 • سید مهدی طیبی، قدرت الله باقری *، حسن زارعی متین، غلامرضا جندقی صفحات 17-34
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مهم ترین ذی نفعان تیم‏های لیگ برتر فوتبال ایران می باشد.روش پژوهش از نوع اکتشافی و از نظر گرد آوری داده ها توصیفی بوده و بصورت آمیخته انجام گردید.در مرحله نخست جهت استخراج انواع ذینفعان با بررسی مبانی نظری و انجام مصاحبه ذینفعان کلیدی تیم های لیگ برتری مشخص گردید و سپس پرسشنامه ای مشتمل بر خروجی مرحله اول تدوین گردید .جامعه آماری پژوهش را کلیه خبرگان فوتبال و ذی نفعان لیگ برتر فوتبال ایران تشکیل دادند که با توجه به حجم جامعه نامشخص، تعداد 190 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی پرسشنامه توسط متخصصان و پایایی آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد تایید قرار گرفت . تجزیه و تحلیل داده ها و اولویت بندی ذینفعان با استفاده از روش تاپسیس انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مهمترین ذینفعان تیم های لیگ برتری به ترتیب مربیان، بازیکنان، سازمان لیگ، اعضای هیات مدیره باشگاه ها، مدیران اجرایی تیم ها، حامیان مالی، رادیو و تلویزیون، سازمان ها و شرکت های مالک تیم و فدراسیون فوتبال ایران می باشند و دیگر گروها در اولویت کمتری می باشند.بنا براین از نتایج و یافته های این پژوهش می توان به عنوان یک مدل کاربردی جهت تدوین استراتژی های متناسب با ذی نفع مداری در راستای تامین منافع آنها استفاده نمود و این امر منجر به تولید دانشی جدید برای تصمیم گیری های استراتژیک مدیران به منظور بهبود و تعالی تیم های فوتبال خواهد شد.
  کلیدواژگان: ذی نفعان، لیگ برتر، فوتبال ایران، بازیکنان
 • هاله فاضل*، مریم آقاخانبابایی صفحات 35-52
  هدف این پژوهش، طراحی مدل ارتباطی نیروی کار عاطفی در مربیان تیم های ورزشی دانشگاه های تهران بود. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی بود. تمامی مربیان تیم‏های‏‏ رشته های مختلف ورزشی دانشگاه های‏‏ دولتی شهر تهران به تعداد 289 نفر، جامعه و نمونه آماری پژوهش را تشکیل دادند. برای جمع آوری داده های موردنیاز از پرسش نامه های اطلاعات فردی، کنش سطحی، کنش عمیق، تعدیل خودکار، عواطف مثبت و عواطف منفی، خستگی عاطفی، هوش هیجانی و رضایت شغلی استفاده شد. نتایج نشان داد که الگوی پژوهش از برازش لازم برخوردار بود. عواطف مثبت، اثر معنادار و منفی بر کنش سطحی و اثر معنادار و مثبت بر کنش عمیق داشتند. عواطف منفی، اثر معنادار و مثبت بر کنش سطحی و اثر معنادار و منفی بر کنش عمیق نشان دادند. هوش هیجانی بر راهبردهای نیروی کار عاطفی (کنش سطحی، کنش عمیق و تعدیل خودکار) تاثیر داشت. همچنین، راهبردهای نیروی کار عاطفی بر خستگی عاطفی تاثیر داشت؛ بنابراین، در شرایط متفاوت عاطفی، مربیان می توانند راهبرد مناسب نیروی کار عاطفی را به کار گیرند و به این ترتیب، خستگی عاطفی کمتری در آن ها ایجاد خواهد شود و رضایت شغلی بیشتری را احساس خواهند کرد.
  کلیدواژگان: نیروی کار عاطفی، عواطف مثبت و منفی، هوش هیجانی، خستگی عاطفی، رضایت شغلی
 • الهام فسنقری*، فهیمه محمد حسن، جواد فسنقری صفحات 53-72
  هدف این پژوهش، بررسی نقش هوش معنوی در اخلاق کاری و سلامت عمومی معلمان ورزش بود. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود که با مشارکت 123 نفر از معلمان ورزش که به عنوان مربی و سرپرست در سی ودومین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر ابتدایی کشور حاضر بودند، انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه هوش معنوی- فرهنگی (1388)، پرسش نامه اخلاق کاری توماس و باتمن (2004) و پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ ( 1979) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل ویژگی های جمعیت شناختی، از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی، از آزمون های کلموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش معنوی و تمام مولفه های آن با اخلاق کاری ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت. همچنین، بین هوش معنوی با سلامت عمومی و چهار مولفه آن نیز رابطه مثبت و معنادار وجود داشت؛ بنابراین، آنچه از نتیجه پژوهش و ادبیات موجود دراین زمینه برداشت می شود، بیانگر رابطه مثبت هوش معنوی با اخلاق کاری و سلامت روانی است که اهمیت بهبود سطح هوش معنوی در افراد را بر همه آشکار می سازد. با توجه به اینکه سلامت روحی و روانی معلمان ورزش با کیفیت عملکرد آن ها در ارتباط است، وجود محیط های کاری سالم و برخوردار از بهداشت روانی بسیار ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، اخلاق کاری، سلامت عمومی
 • رضا محمد کاظمی*، نازنین راسخ صفحات 73-92
  در دنیای امروز، بقای بلندمدت یک کسب وکار به قدرت و توانایی آن بنگاه برای معرفی موفق محصولات جدیدش به بازار وابسته است.این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و برمبنای روش گردآوری اطلاعات، آمیخته (کیفی– کمی) بود. در مرحله اول، عوامل شناسایی شده در پژوهش های پیشین، بررسی شدند و سپس، با نخبگان این صنعت درمیان گذاشته شدند تا عوامل پراهمیت تر شناسایی شوند. پس از آن، با استفاده از پرسش نامه عوامل موفقیت مو (2010)، در نمونه ای به تعداد 98 نفر، سوال های پژوهش بررسی شدند. با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی همچون آزمون های تحلیل عامل تاییدی، تی یک نمونه ای و فریدمن، به تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس (نسخه 18) و اسمارت پی.ال.اس سه پرداخته شد. نتایج نشان داد که سرعت برگشت سرمایه و شناسایی نیاز مشتری، به ترتیب در رتبه های اول و دوم اهمیت قرار داشتند و نبود رقبای غالب در بازار، کمترین اهمیت را از بین عوامل شناسایی شده داشت؛ ازاین رو، با توجه به محیط پرتلاطم کسب وکار بهتر است که پروژه هایی انتخاب شوند که سریع تر وارد بازار شوند و سرعت برگشت سرمایه بیشتری داشته باشند. افزون براین، توجه به نیاز مشتری همیشه از اهمیت برخوردار بوده است. بدون شک، این موضوع در رسانه های نوشتاری ورزشی نیز حقیقت دارد. به همین دلیل، شناسایی نیاز مشتریان قبل از اقدام به توسعه محصول، بااهمیت ترین فعالیتی است که باید انجام شود.
  کلیدواژگان: عوامل کلیدی موفقیت، توسعه محصول، رسانه های نوشتاری ورزشی
 • اصغر نجفی*، مهرزاد حمیدی، سید نصرالله سجادی، حسین رجبی صفحات 93-114
  هدف از انجام این پژوهش تعیین موقعیت راهبردی معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسلامی بود. جامعه آماری شامل مدیران، کارشناسان، مسئولان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی در همه استان ها و اساتید مدیریت ورزشی بودند (تعداد = 46 نفر). با توجه به محدودبودن جامعه آماری، نمونه ها به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از اسناد، پیشینه، پرسش نامه، نظرسنجی و جلسات شورای راهبردی استفاده شد و همچنین، روایی صوری پرسش نامه سوات توسط خبرگان و پایایی آن ازطریق آلفای کرونباخ (91/0) تایید شد. سپس، در قالب جلسات متعدد و چندین مرحله تحلیل راهبردی، 18 قوت، 16 ضعف، 13 فرصت و 17 تهدید تایید و رتبه بندی شدند. برای شناسایی و تعیین جایگاه راهبردی، از ماتریس ارزیابی عوامل داخل و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی استفاده شد که پس از تجزیه وتحلیل و تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، مشخص شد که معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسلامی در موقعیت راهبردی رقابتی قرار دارد. این امر بیانگر آن است که قوت های درونی این معاونت بر ضعف های آن برتری دارند و ازلحاظ عوامل خارجی با تهدید روبه رو هستند؛ بنابراین، هدف گذاری باید توسعه ای باشد و راهبردها بیشتر از نوع رقابتی باشند تا معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسلامی هرچه بهتر بتواند به اهداف ازپیش تعیین شده خود دست یابد.
  کلیدواژگان: برنامه راهبردی، مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت ورزش، تحلیل سوات
 • معصومه بخیت، شهرام نظری، کامران عیدی پور * صفحات 115-132
  یکی از رفتارهای منفی سازمانی در حیطه رفتار سازمانی، سایش اجتماعی است که به دلیل میزان مراجعات و تعاملات در سازمان های ورزشی، می تواند آثار و پیامدهای زیادی داشته باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر سایش اجتماعی کارکنان بر به زیستی شغلی، با توجه به نقش میانجی گری تعارض میان فردی در فدراسیون فوتبال بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی بود. همه کارکنان فدراسیون فوتبال در سال 1395 به تعداد 145 نفر، جامعه آماری پژوهش بودند. به دلیل کم بودن حجم جامعه، نمونه آماری به صورت کل شمار درنظر گرفته شد. برای جمع آوری داده ها از سه پرسش نامه استاندارد سایش اجتماعی دافی و همکاران (2002)، پرسش نامه سنجش تعارض کارکنان دوبرین (1985) و پرسش نامه پارکر و هایت (2011) که به زیستی شغلی کارکنان را می سنجند، استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد. نتایج نشان داد که سایش اجتماعی بر تعارض بین فردی تاثیر مثبتی داشت (57/0)، تعارض بین فردی بر به زیستی شغلی تاثیر منفی داشت (48/0-)، سایش اجتماعی بر بهزیستی شغلی تاثیر منفی داشت (42/0-) و تعارض بین فردی با ضریب اثر 27/0- ، نقشی میانجی برای تاثیر سایش اجتماعی بر به زیستی شغلی ایفا می کند. پیشنهاد می شود که مدیران با شناخت عوامل موثر در ایجاد رفتارهای سایشی، این رفتارها را شناسایی کنند و سیاست های صحیحی را مانند ایجاد برنامه های آموزشی و اخلاقی درمورد سایش اجتماعی، رعایت عدالت در وضع و اجرای قوانین، تقویت جو اخلاقی مبتنی بر اعتماد، توجه به ویژگی های شخصیتی و رفتاری کارکنان برای کنترل این رفتارها و ازبین بردن آن ها اتخاذ کنند.
  کلیدواژگان: روابط مثبت میان فردی، حس شهرت، زندگی شغلی، تعارض سازمانی
 • طهماسب شیروانی*، محسن اسمعیلی، محمد احسانی، هاشم کوزه چیان صفحات 133-154
  هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تدوین مدل شایستگی های هوشی مدیران بازاریاب ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران بود. این پژوهش از نوع تحقیقات اکتشافی و دارای ماهیت کیفی بود که از روش نظریه داده بنیاد استفاده شد. مدیران عامل و بازاریابان باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران، اعضای کمیته بازاریابی فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال و اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه ها، جامه پژوهش بودند. برای نمونه گیری از روش هدفمند و تکنیک گلوله برفی استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه به صورت سوال های باز استفاده شد. داده هایحاصلاز17مصاحبه تجزیه وتحلیلشد (از فرد 15 به بعد به اشباع نظری حاصل شد). در مرحله اول، درمجموع، 481کدبازبه دستآمد. پس از استخراج کدهای مشابه، 64 کد اولیه مشخص گردید. در مرحله دوم، کدگذاری محوری انجام شد که در 12 گروه کد محوری شاملهوش هیجانی، هوش اخلاقی، هوش ارتباطی، هوش تجاری، هوش رقابتی، هوش مالی، هوش استراتژیک، هوش سازمانی، هوش اجرایی، هوش اجتماعی، هوش سیاسی و هوش فرهنگی قرار گرفتند. کدهای محوری حاصل از مرحله کدگذاری انتخابی، در چهار گروه شایستگی های هوش فردی (هوش هیجانی، هوش اخلاقی، هوش ارتباطی)، شایستگی های هوش محیطی (هوش اجتماعی، هوش سیاسی و هوش فرهنگی)، شایستگی های هوش مدیریتی (هوش استراتژیک، هوش سازمانی، هوش اجرایی) و شایستگی های هوش بازاریابی (هوش تجاری، هوش رقابتی، هوش مالی) قرار گرفتند. درنهایت، مدل پژوهش به صورت هرمی (شامل چهار سطح) طراحی شد.مدلارائه شده در این پژوهشمی تواندبه عنوانابزار مناسبی برای شناسایی شایستگی های هوشی مدیران بازاریاب ورزشی باشگاه های فوتبال به کار برده شود.
  کلیدواژگان: شایستگی، هوش، مدیران، بازاریابی ورزشی
 • مهدی فلاحتی*، علیرضا الهی، حسین اکبری یزدی صفحات 155-174
  این پژوهش با هدف شناسایی سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان پوشاک ورزشی انجام شد. روش پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد بود. مصاحبه هایی نیمه ساختاریافته و عمیق با سه گروه شامل متخصصان بازاریابی و بازاریابی ورزشی، تولیدکنندگان- عرضه کنندگان پوشاک ورزشی و مشتریان پوشاک ورزشی انجام شد (تعداد = 56). نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی تاحد اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل داده ها ازطریق تکنیک تحلیل تفسیری، با استفاده از روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. نتایج تحلیل تفسیری مصاحبه ها منجر به شناسایی 93 گویه شد که در 15 مقوله طبقه بندی شد. این 15 مقوله به عنوان سبک های تصمیم گیری خرید، در قالب یک مدل کیفی ارائه شد. مدل مطالعه نشان داد که مشتریان ورزشی می توانند در خرید پوشاک ورزشی سبک های دسترسی راحت، کیفیت گرایی، مدگرایی، ملی گرایی، جست وجوگر، اطمینان طلبی، احترام گرا، تنوع گرا، حس گرایی، لوکس گرایی، لذت گرایی، حساس به قیمت، برندگرایی، خرید سردرگم و تاثیرپذیر را دنبال کنند. برخی از سبک های ارائه شده در پژوهش حاضر، با مطالعات پیشین در حوزه های مختلف مطابقت داشتند. بااین وجود، سبک هایی چون تاثیرپذیر، حس گرایی و لوکس گرایی کمتر مورداشاره پژوهش های گذشته بوده اند. به طورکلی، سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان می توانند گسترده تر و متنوع تر از سبک های تصمیم گیری خرید کنونی باشند.
  کلیدواژگان: سبک تصمیم گیری خرید، پوشاک ورزشی، رفتار مصرف کننده، نظریه داده بنیاد
 • زینب میرزاییان وناب*، عبدالرحمن مهدی پور، طاهره ازمشا صفحات 175-190
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر کارآفرینی استراتژیک بر دست یابی به مزیت رقابتی هیئت های ورزشی استان خوزستان بود. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و ازنظر هدف، پژوهش کاربردی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل رئیس هیئت های ورزشی، نائب رئیس هیئت های ورزشی، کمیته اجرایی و ورزشکاران نخبه (80 نفر) در سال های 1395-1394 بود. نمونه آماری به صورت تمام شمار بود. برای بررسی روایی و پایایی سازه ای و همچنین، ارائه مدل از نرم افزار پی .آل. اس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مزیت رقابتی تحت تاثیر اثرهای غیرمستقیم فرهنگ کارآفرینانه به میزان 06/0 و رهبری کارآفرینانه به میزان 01/0، ازطریق متغیر میانجی اداره استراتژیک بود. این درحالی بود که متغیر میانجی اداره استراتژیک، ذهنیت کارآفرینانه را به مزیت رقابت، به صورت مثبتمیانجی گری نمی کند؛ درنتیجه، با توجه به عدم تاثیر مستقیم کارآفرینی استراتژیک بر مزیت رقابتی و تاثیر مستقیم آن ازطریق اداره استراتژیک منابع، می توان گفت که ابعاد کارآفرینی به خودی خود ایجاد مزیت رقابتی نمی کنند؛ بلکه، زمانی موجب مزیت می شوند که هیئت های ورزشی ازطریق رهبری کارآفرینانه و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه، منابع استراتژیک را با خلاقیت و نوآوری تبدیل به مزیت رقابتی برای خود کنند.
  کلیدواژگان: کارآفرینی استراتژیک، مدیریت استراتژیک منابع، هیئت های ورزشی، مزیت رقابتی
 • محمد کشتی دار، بهاره قلی زاده*، امیرحسین اخروی، حسین عبدالملکی صفحات 191-212
  هدف از این پژوهش، شناسایی معیارهای ارزیابی ارائه کیفیت خدمات و عملکرد باشگاه های تندرستی بانوان مشهد با روش ترکیبی کارت امتیازی متوازن، گسترش عملکرد مدیریت و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی بود. سنجه های ارزیابی ارائه کیفیت خدمات و عملکرد باشگاه های تندرستی با مطالعات مقدماتی، مصاحبه های انجام شده با مدیران و مسئولان باشگاه ها و تصمیم گیری نهایی توسط خبرگان ورزشی، ازطریق کدگذاری شناسایی شدند و پس از طراحی نهایی پرسش نامه، بین 13 تن از خبرگان ورزشی توزیع شدند. سپس، اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و میانگین هندسی در چهارچوب روش گسترش عملکرد مدیریت تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که معیارهای تقویت ارزش مشتری و توسعه فرصت های درآمدزا، به ترتیب با درجه اهمیت 433/0 و 324/0 در منظر مالی، ارائه خدمات ویژه برای مشتریان وفادار و داشتن امکانات جذاب و نوین، به ترتیب با درجه اهمیت 58/0 و 55/0 در منظر مشتری، شناسایی نقاط ضعف و قوت باشگاه و حفظ کفایت و شایستگی آموزش دهندگان، به ترتیب با درجه اهمیت 31/1 و 15/1 در منظر فرایندهای داخلی و درنهایت، تقویت مهارت های مدیریتی، ارزیابی صلاحیت مربیان و نحوه عملکرد آن ها، به ترتیب با درجه اهمیت 78/2 و 65/2 در منظر رشد و یادگیری، بالاترین امتیاز را نسبت به سنجه های دیگر در باشگاه های تندرستی بانوان داشتند. از بررسی های انجام شده می توان نتیجه گرفت که تعیین ظرفیت های فعالیت های ورزشی و اطمینان از کیفیت برنامه باشگاه های ورزشی برای سلامت و ارائه خدمات کیفی به شکل نوین، ضرورت اجتناب ناپذیری است. بهبود کیفیت برنامه های اطلاع رسانی و تشکیل تیم متخصص بازاریابی در شناسایی مربیان با سوابق اجرایی بالا و در وفاداری مشتریان تاثیر اساسی دارد و علاوه بر افزایش اطلاعات مشتریان ورزشی درباره مسئولیت ها و وظایف باشگاه، در کاهش مشکلات مربوط به زمان ارائه خدمات نیز آثار و نتایج اثربخشی را به همراه خواهد داشت.
  کلیدواژگان: تحلیل سلسه مراتبی فازی، عملکرد باشگاه های تندرستی، کارت امتیازی متوازن، کیفیت خدمات، گسترش کارکرد کیفیت
 • محمد علی فرقانی، مهدی دهقانی سلطانی *، حسین فارسی زاده، علی باغانی صفحات 213-230
  هدف این پژوهش، مطالعه و بررسی نقش پذیرش فناوری بر تمایل به استفاده از تبلیغات پیامکی، با درنظرگرفتن نقش میانجی نگرش نسبت به پذیرش این تبلیغات بود. مطالعه حاضر براساس هدف، پژوهشی کاربردی و براساس چگونگی به دست آوردن داده های موردنیاز، از نوع پژوهش های توصیفی و همبستگی بود. مشتریان زن و مرد کالای ورزشی بالای 30 سال در شهر تهران، جامعه آماری این پژوهش بودند و برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه گیری در دسترس و فرمول کوکران استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه استاندارد بود. برای تجزیه وتحلیل داده های پرسش نامه، از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان داد که سودمندی ادراک شده و تاثیر اجتماعی بر نگرش نسبت به پذیرش تبلیغات پیامکی تاثیر معناداری داشت. همچنین، نگرش، بر تمایل به استفاده از تبلیغات پیامکی تاثیر معناداری داشت. در مدل پذیرش فناوری نیز کاربرد آسان ادراک شده بر سودمندی ادراک شده تاثیر معناداری داشت؛ اما، کاربرد آسان ادراک شده بر نگرش نسبت به پذیرش تبلیغات پیامکی تاثیر معناداری نداشت. سودمندی ادراک شده، سازه مهمی در نگرش مشتریان کالاهای ورزشی نسبت به پذیرش تبلیغات پیامکی بود؛ بنابراین، این پژوهش بینشی درزمینه به کارگیری فناوری سرویس پیام کوتاه به عنوان یک رسانه تبلیغاتی، دراختیار بازاریابان لوازم ورزشی ازطریق تلفن همراه قرار می دهد.
  کلیدواژگان: پذیرش فناوری، تمایل، نگرش، تبلیغات پیامکی، مصرف کنندگان کالای ورزشی
 • مصطفی سلطانی، غلامعلی کارگر *، سارا کشکر، فرزاد غفوری صفحات 231-250
  هدف این پژوهش، بررسی منابع سازمانی و مزیت رقابتی بر سودآوری باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که به روش آمیخته انجام شد. در مطالعه کیفی و کمی، همه نخبگان آگاه در صنعتفوتبالجامعه آماری بودند. در بخش کیفی، از اشباع اطلاعاتی استفاده شد که اطلاعات با 14 مصاحبه به اشباع رسید. در این بخش، نمونه ها به صورت هدفمند طبقه ای انتخاب شدند. در بخش کمی، از نمونه گیری هدفمند استفاده شد که 100 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و کارشناسان فوتبال بودند. در بخش کمی، ابزار مورداستفاده برای جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن به تایید هشت تن از اساتید خبره مدیریت ورزشی رسید. همچنین، برای بررسی پایایی متغیرها از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد و مشخص شد که داده ها از پایایی مناسبی برخودار بودند. برای بررسی مصاحبه های متخصصان، از روش تحلیل محتوا و برای بررسی مدل پژوهش، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی. ال. اس استفاده شد. نتایج نشان داد که براساس مدل پژوهش، منابع سازمانی و مزیت رقابتی، بر میزان سودآوری در باشگاه های فوتبال حرفه ای ایران تاثیر معناداری داشتند؛ بنابراین، می توان چنین استنباط کرد که منابع سازمانی و مزیت رقابتی به خوبی می توانند میزان سودآوری را در باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران بهبود بخشند؛ ازاین رو، پیشنهاد می شود که باشگاه های فوتبال ایران با بهبود وضعیت منابع سازمانی و توسعه مزیت رقابتی، برای دست یابی به سودآوری اقدام کنند.
  کلیدواژگان: منابع سازمانی، مزیت رقابتی، سودآوری، باشگاه های فوتبال
|
 • Seyed Mehdi Tayebi, Ghodratollah Bagheri *, Hasan Zarei Matin, Gholam Reza Jandaghi Pages 17-34
  The purpose of this study was to identify the most important stakeholders in the Iranian Football Premier League clubs. The research method exploratory and in terms of data collection, it was descriptive and conducted mixe method. In the first stage, the elicitation of different types of stakeholders was done by examining theoretical foundations and key interviewees from football experts and stakeholders of the Iranian Football League were selected and then a questionnaire containing the first stage output was developed. The statistical population of the research was compiled by all the football experts and stakeholders of the Iranian Football League, which according to the size of the uncertain population, 190 persons were randomly selected as statistical sample. Validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability was confirmed by exploratory factor analysis. Data analysis and stakeholder prioritization were performed using TOPSIS method. The results of the study showed that the main stakeholders of the Iranian Football Premier League clubs are coaches group, players, league organization, club board members, team executives, sponsors, radio and television, organizations and companies owned by the team and the Iranian Football Federation. The priorities of other groups were slight and small. Therefore, the results and findings of this research can be used as an applied model for developing appropriate strategies for stakeholders in order to provide their benefits, and this leads to the creation of a new knowledge for strategic decision makers to improve and excellence of football clubs.
  Keywords: Stakeholder, Iranian Footbal. Premier League, Players
 • Haleh Fazel *, Maryam Aghakhanbabaei Pages 35-52
  The purpose of this study was to designing communication model in emotional labor of coaches in Tehran University sport teams. The statistical method used in this study was descriptive correlation. The population and sample were coaches in Tehran University sport teams that were 289 persons. To collect the required data for the study demographic characteristics questionnaire, surface acting questionnaire, deep acting questionnaire, automatic regulation questionnaire, positive affectivity and negative affectivity questionnaire, emotional exhaustion questionnaire, emotional intelligence questionnaire, and job satisfaction questionnaire were used. It was confirmed that the model was correlated. Positive affectivity had significant negative effect on surface acting and had significant positive effect on deep acting. Negative affectivity had significant positive effect on surface acting and had significant negative effect on deep acting. Emotional intelligence had effect on emotional labor (surface acting, deep acting, and automatic regulation). Also, emotional labor had effect on emotional exhaustion. So, coaches in different situations emotional, can apply appropriate strategies emotional labor, and they created less emotional exhaustion, and will feel more job satisfaction
  Keywords: Emotional Labor, Positive, Negative Affectivity, Emotional Intelligence, Emotional Exhaustion, Job Satisfaction
 • Elham Fesanghari *, Fahimeh Mohammad Hassan, Javad Fesanghari Pages 53-72
  The purpose of this study was to investigate the role of spiritual intelligence on work ethics and general health of sport teachers. The present study was a field research using correlation test which has done on 123 Sport Teachers as coaches and supervisors of sport teams participated at the 32st national sport competition male students of primary schools. Spiritual Intelligence questionnaire which developed by Farhangi (2009), Work Ethics questionnaire which developed by Thomas and Batman (2004) and General Health questionnaire which developed by Goldberg (1979) were used. Analyses were conducted using K-S, Pearson Correlation Coefficient and Multiple Regression. There is a positive significant relation between spiritual intelligence and its components with work ethics. There is a positive significant relation between spiritual intelligence with general health and its components. Therefore, the results of present study showed that spiritual intelligence has positive effect on work ethics and increasing mental health that reveals the significance of promoting spiritual intelligence level of people. Since mental health of sport teachers is associated with the quality of their performance, healthy work environment with mental health condition is necessary for having better performance.
  Keywords: Spiritual Intelligence, Work Ethics, General Health
 • Reza Mohammad Kazemi *, Nazanin Rasekh Pages 73-92
  Today the long-term durability of a business depends on its ability to successfully introduce its new products to the market. In terms of purpose, this is an applied paper based on mixed (qualitative-quantitative) data collection method. In the first stage, in the first stage, the identified factors in previous papers were investigated and then the industry experts were consulted in order to identify more important factors. Then questions were examined by using Mo's (2010) success factors questionnaire (α = 0.803) in a sample including 98 individuals. Research data were analyzed by using descriptive statistics as well as conclusive ones such as confirmative factor analysis test, single-sample T and Friedman test with SPSS (18) and Smart PLS 3 software. Results showed that in terms of importance, the speed of return on investment and the identification of customer's needs are at the first and second positions, while the lack of market-prevailing competitors was the least important factor among the identified ones. For this reason, it is better according to the turbulent business environment to select projects that enter the market more rapidly with a faster return on investment. On the other hand, paying attention to customer's needs has always been important. This subject is undoubtedly true for sports print media too. For this reason, identification of customer's needs before acting to product development is the most important activity that should be done.
  Keywords: Key Success Factors, Product Development, Sports Print Media
 • Asghar Najafi *, Mehrzad Hamidi, Seyed Nasrollah Sajjadi, Hosien Rajabi Pages 93-114
  This study aims at determining the Strategic position of the sport chancellor in Islamic Azad University. Statistical society for the study includes managers and executives of sport chancellor campaign in Azad University, physical education officials of the university in all provinces, and a number (46 people) of masters in sport management of the country. Since the statistical society of the study is limited, all the participants were purposefully chosen as the statistical sample of the study. Data collection was through documents, literature review, questionnaire, survey, and council meeting guidelines. Face validity was confirmed by experts for the final questionnaire SWOT, and reliability was calculated by Cronbach α and highly reliable as %91. Then, there are guidelines of 18 strengths, 16 weaknesses, 13 opportunities, and 17 threats through several meetings and a couple of analysis stages for ranking and confirmation. Finally, after analyzing these factors and creating evaluation matrix for internal and external factors, it was clarified that sport chancellor of Islamic Azad University who should use competitive guidelines is in Strategy situation ST. It implies that the internal strengths of this vice-presidency are strengths than its weaknesses, and concerning the external factors, it faces some threats. therefore, the aiming should be developmental and the strategies should be competitive ones. so that this unit can gain its predetermined goals.
  Keywords: Strategic Plan, Islamic Azad University, Sport Management, Sport Chancellor, SWOT Analysis
 • Masomeh Bakhit, Shahram Nazary, Kamran Eidipour * Pages 115-132
  One of the organizational mistreatment in the area of organizational behavior is social abrasion due to the volume of referrals and engagement in sports organizations, can have many impacts. The purpose of this study was the effect of social abrasion on job well-being of football association staff with mediating role of interpersonal conflict. The methodology was descriptive survey. The population was all of football association staff comprising 145 in 1395. The sample was equal to population due to low size of population. In order to collect data three standard questionnaires was used, social abrasion by Duffy and colleagues (2002), staff conflict test by Dubrin (1985) and job well-being by Parker and Haiti (2011). Data analysis was performed with LISREL software. The results showed that, social abrasion has positive effects on interpersonal conflicts (0.57), interpersonal conflict and social abrasion have negative effect on job well-being (-0.48, -0.42) and interpersonal conflict has a mediating role (-0.27) in effect of social abrasion on job well-being. It is recommended that managers identify factors influencing the behavior of abrasion, and this behavior to identify and correct policies such as: To provide training and moral in the social abrasion, justice in making and implementing laws, strengthen the ethical climate of trust, according to personality traits and behavioral adopt to control this behavior and eliminate them.
  Keywords: Positive Interpersonal Relations, Sense of Celebrity, Working Life, Organizational Conflict
 • Tahmaseb Shirvani *, Mohsen Esmaili, Mohammad Ehsani, Hashem Kozechian Pages 133-154
  The aim of this study was to designing an intellectual competencies model for sports marketing managers of premier league football in Iran. This survey is exploratory and qualitative nature that is used the grounded theory method. Society research has been including CEOs and marketing managers of football clubs in the premier league football of Iran and members of marketing Committee of football federation and league Organization and sports management universities. For sampling were used targeted methods and snowball technique. To collect data used from the interview open questions. Then the data obtained from 17 interviews (from the 15th was achieved to the theoretical saturation) were analyzed. In the first phase 481 open codes were obtained. After extracting the same codes, 64 codes were determined. In the second was done stage axial coding in 12 groups of factors was including emotional intelligence, moral intelligence, communications intelligence, business intelligence, competitive intelligence, financial intelligence, strategic intelligence, business intelligence, operational intelligence, social intelligence, political intelligence and cultural intelligence. Axial codes in the selective coding Were to place in 4 groups of individual intelligence Competencies (emotional intelligence, moral intelligence, communications intelligence), environment intelligence competencies (social intelligence, political intelligence and Cultural Intelligence), management intelligence competencies (strategic intelligence, business intelligence, operational intelligence) and marketing intelligence competencies (business intelligence, competitive intelligence, financial intelligence). Finally, the research model was designed in pyramidal (four levels). The model presented in this study can be used to recommended command line method to identify intelligence competencies sports marketing manager football clubs.
  Keywords: Competence, Intelligence, Managers, Sports Marketing
 • Mehdi Falahati *, Alireza Elahi, Hossein Akbari Yazdi Pages 155-174
  This study aimed to identify decision-making styles of sporting wears consumers’. The qualitative study method by Grounded Theory approach was used. For this purpose, semi-structured and non-structured interviews had done by three groups of respondents, including marketing and sports marketing professionals, Producers- Distributors and customers of sporting wears (n=56). Purposeful and Snowball sampling continued until theoretical saturation. Data analyze was done using interpretive analysis methods through open, axial and selective coding techniques. Interpretive analysis led to the identification of 93 items that were pooled in 15 categories. The 15 categories were presented as a qualitative model for consumer decisions making styles. The model showed up while purchasing sport swear customers can follow styles such as; convenient access, quality-oriented, fashion-oriented, nationalism, searcher, respect oriented, diversity-oriented, sensuality, luxury-oriented, hedonism, price sensitive, brand-oriented, confusion, and effectiveness. Some styles presented in this study correspond with previous studies in various fields. However, some of them such as effectiveness, sensuality and luxury-oriented rarely has been mentioned in previous studies. In general, consumers purchase decision making styles can be more extensive and more various than existing Consumer decision making styles.
  Keywords: Decision-Making Style, Sports Wear, Consumer Behavior, Grounded Theory
 • Zeinab Mirzaeeian *, Abdorlahman Mehdipour, Tahereh Azmsha Pages 175-190
  The purpose of this research is to study the impact of strategic entrepreneurship on achieving competitive advantage in sports boards of Khuzestan province. The research method is analytical. The population consisted of president and vice president of the board, executive committee, and elite athletes (n = 80). This research was carried out between 2015 and 2016. The analytical sample was for the total number. For discussing the validity and reliability and presenting a structural model, PLS algorithm is used. The results showed a competitive advantage, but it was positively affected by indirect effects such as 0.06 percent entrepreneurial culture, and 0.01 entrepreneurial leadership through strategic mediator's office. This is while changing competitive advantage does not have a positive effect on entrepreneurial mindset mediation. As a result, due to the lack of a direct impact on the competitive advantage of strategic entrepreneurship and its direct impact through strategic office sources it could be said that the entrepreneurial dimension itself does not create a competitive advantage, but sport boards could benefit through entrepreneurial leadership and creating an entrepreneurial culture when creativity and innovation has become the strategic resources.
  Keywords: Strategic Entrepreneurship, Strategic Management, Board of Sports, Competitive Advantage
 • Mohammad Kashtidar, Bahareh Gholizadeh *, Amir Hosein Okhravi, Hossein Abdolmaleki Pages 191-212
  One of the most important factors affecting customers’ satisfaction is the quality of services provided by sports clubs. The purpose of this research was to identify the s to assess service quality and performance of women’s health clubs in Mashhad using combined fuzzy AHP / QFD / BSC method. This study is a qualitative one and in terms of methodology, it is Grounded theory. Service quality measures and the performance of health clubs were identified by preliminary studies, interviews with managers and club officials, and final decision made by sports experts through coding, and after the final designing of the questionnaire, it was distributed between 13 sports experts. Then the collected data were analyzed using fuzzy AHP and the geometric mean in the framework of QFD method. The results showed that customer value strengthening standards and revenue-generating opportunities in financial perspective, offering special services for loyal customers, having modern attractive facilities from customer perspective, identifying strengths and weaknesses of the club and maintaining competency in educators from the perspective of internal processes, and ultimately strengthening management skills, coache's competency assessment, and the quality of their functioning in growth and learning have the highest rating compared to other measures in women’s health clubs.
  Keywords: Balanced Scorecard, Fuzzy Hierarchical Analysis, Health Clubs, Performance, Quality Function Deployment, Quality of Service
 • Mohammad Ali Forghani, Mahdi Dehghani Soltani *, Hossein Farsizadeh, Ali Baghani Pages 213-230
  The purpose of this research is to study the impact of technology acceptance on the willingness to use SMS advertising considering the mediating role of attitude towards accepting the ads. This research is practical and on the basis of how to obtain the required data, the type of this study is descriptive and correlational. Population of this study was male and female customers of sports goods over 30 years in Tehran and available sample and the Cochran formula are used to obtain sample size. The standard questionnaire was used as the Data collection tool. Structural equation modeling has been used for data analysis. Results show that perceived usefulness and social impact has a significant impact on attitude towards acceptance of SMS advertising. Attitude also has a significant impact on acceptance of SMS advertising. Also, in the technology acceptance model, perceived ease of use has a significant impact on perceived usefulness, while it had no significant effect on attitude towards acceptance of SMS advertising. Perceived ease of use is important structures for sport in customer's attitudes towards the acceptance of SMS messages advertising. So, this study provides insight into the use of IT Sweeris SMS as an advertising medium available to marketers sporting goods through mobile phone with this.
  Keywords: Technology Acceptance, Willingness, Attitude, SMS Advertising, Consumers of Sport Goods
 • Mostafa Soltani, Gholam Ali Kargar *, Sara Keshkar, Farzad Ghafori Pages 231-250
  The purpose of present research was to investigate organizational resources and competitive advantage on the profitability in Iranian professional football clubs. The present research was descriptive-correlative done with mixed method. The research population included all of the football industry informant elite in both qualitative and quantitative method. Information saturation was used in the qualitative phase that information was saturated with 14 interviews. To this end, stratified purposeful sampling was used. Then, purposeful sampling was used for quantitative phase containing 100 football experts and university professors in sport management. The instrument used to collect data in quantitative phase was a structured questionnaire that its content validity was approved by eight sport management professors. Also, Cronbach's alpha and composite reliability were used to determine the reliability of variables that it was found that the data had good reliability. Content analysis was used to analyze the interviews with experts and structural equation model using Smart PLS was applied to evaluate the model. The results showed that in the format of research model, the organizational resources and competitive advantage had significant influence on the profitability of professional football clubs. Therefore, it can be inferred that the organizational resources and competitive advantage can greatly improve the profitability of professional football clubs in Iran. So, it is recommended that Iranian football clubs develop the status of the organizational resources and competitive advantage to reach profitability.
  Keywords: Organizational Resources, Competitive Advantage, Profitability, Football Clubs