فهرست مطالب

 • پیاپی 27 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/12
 • تعداد عناوین: 14
|
 • علیرضا محمدی*، الهه پیشگر صفحات 1-20
  بهبود و ارتقای کیفیت محیط شهری از جمله اهداف برنامه ریزی شهری است. وجود عناصر مبلمان شهری استاندارد نه تنها از ضروریات زندگی شهری به شمار می رود، بلکه نقش زیادی در رضایت شهروندان از محیط شهری خواهد داشت. برای شهری چون اردبیل، وجود حاشیه رودخانه به عنوان یکی از مواهب الهی فرصت بسیار مناسبی است که باید از این پتانسیل جهت ایجاد فضای عمومی و گردشگری استفاده شود. این پژوهش در سال 1394 و با هدف تحلیل وضعیت و سنجش رضایتمندی از مبلمان شهری و با استفاده از پیمایش میدانی تهیه شد است. در این سنجش از 33 متغیر استفاده شده است. جامعه ی آماری پژوهش تمام ساکنان شهر اردبیل که از محدوده ی مورد مطالعه استفاده می کنند، هستند که با استفاده از فرمول کوکران، 400 نمونه برای انجام پرسشگری به طور تصادفی انتخاب شدند. مقدار پایایی ابزار با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، 0/891 محاسبه شده است. نیکویی برازش داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف_اسپیرنوف سطح معنی داری کوچکتر از آلفا (0/05) را نشان می دهد و در نتیجه توزیع داده های ما غیرنرمال بوده و به همین علت از آزمون های ناپارامتریک استفاده شده است. ضمن تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون های آماری ضریب اسپیرمن، رگرسیون و کای اسکوئر و همچنین از تحلیل عاملی استفاده شده است و در این راستا از نرم افزار های Expert GPS، SPSS و GIS برای ورود، پردازش، تحلیل و خروجی داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان رضایتمندی از عناصر مبلمان این محدوده پایین تر از میانگین می باشد و رضایت از کفپوش ها نسبت به سایر عوامل بیشتر است. همچنین با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهایی در انتهای پژوهش ارائه شده است.
  کلیدواژگان: فضای عمومی، مبلمان شهری، رضایتمندی، رودخانه ی بالیخلی چای، شهر اردبیل
 • علی پناهی *، فرناز عباس پور، پریا عابدینی صفحات 21-34
  با توجه به رشد شتابان شهرها بالاخص شهرهای بزرگ همچون تبریز و جمعیت آنها تامین نیازهای اولیه در شهرها به خصوص کاربری آموزشی به عنوان یکی از مراکز خدمات رسانی در سطح شهر که خود نسبت به سایر کاربری ها از تقاضای بیشتری برخوردار است از اهمیت زیادی برخوردار است. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و با هدف مکان یابی بهینه مراکزآموزشی ابتدایی در سطح منطقه 4 شهرداری تبریز می باشد که با بهره گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP و وزن دهی معیار های موثر در امر مکانیابی با استفاده از نرم افزار Expert Choice و نهایتا وارد کردن نتایج حاصل از وزن دهی در سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ، مکان های بهینه جهت ایجاد فضاهای آموزشی استفاده گردیده است که نتایج حاصل از تلفیق لایه ها نشان داد فضاهای آموزشی مقطع مورد مطالعه از توزیع فضایی موزونی در منطقه برخوردار نبوده و تعدادی زیاد از دانش آموزان محلات منطقه به شعاع دسترسی مطلوب در منطقه دسترسی ندارند و در رابطه با مراکز آموزشی معیارهایی چون نزدیکی به کاربری فضای سبز ،فرهنگی، ورزشی و مذهبی حریم ضوابط مکانیابی رعایت نشده و همچنین دررابطه با معیار هایی چون فاصله از کاربری های نظامی ، گورستان ، اداری، بهداشتی و درمانی ، صنعتی و تجاری در وضعیت نامطلوب قرار دارند. لازم به ذکر است که تمامی مدارس موجود فقط در رابطه با نزدیکی به کاربری مسکونی در وضعیت کاملا مناسب قرار گرفته اند و در نهایت با توجه به تلفیق شاخص های مکانی موجود مستعد ترین پهنه ها در منطقه برای احداث مراکز جدید شناسایی شده است.
  واژگان کلیدی : مراکزآموزشی، تحلیل فضایی،مکانیابی،منطقه4،شهر تبریز،GIS،AHp
  کلیدواژگان: مراکزآموزشی، تحلیل فضایی، مکانیابی، منطقه4شهر تبریز، AHP
 • علی اکبر عنابستانی*، صدیقه بهزادی، الهه انزایی صفحات 35-52
  سبک زندگی مفهومی است که از قرن بیستم به بعد با توجه به رشد شهرنشینی وصنعتی شدن وتفکیک اجتماعی فزاینده ای که درجوامع غربی شکل گرفته بود، مطرح می شود. جوامع روستایی ایران نیز از مظاهر مدرنیته برخوردار و این بهره مندی، به معنای تغییر ودگرگونی الگوی مصرفی روستاهاست. مسکن نیز به عنوان یکی از نیازهای اساسی ومصرفی انسان تحت تاثیر این دگرگونی ها قرار رفته است. این تحقیق بهبررسی تاثیر تغییرات سبک زندگی بر الگوی مسکن روستایی در شهرستان نکامی پردازد. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق، روستاهای بالای 20خانوار شهرستان نکا بوده که با استفاده روش کوکران، حجم نمونه ایمعادل 256 خانوار از 10 روستای نمونه انتخاب شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ضریب همبستگی بین الگوی مسکن روستایی و تغییرات سبک زندگی در روستاهای مورد مطالعه 658/0 می باشد. هم چنین بر اساس نتایج رگرسیون چند متغیره، تاثیر تمامی شاخص های سبک زندگی یعنی ارزش ها وایده آلها، طرز پوشش، تغذیه، اوقات فراغت ومصرف گرایی در مدل معنی دار است و بیشترین تاثیر به رژیم غذایی و تغذیه و نحوه گذران اوقات فراغت با ضرایب 538/0 و 526/0 اختصاص دارد. با توجه به یافته های تحقیق در زمینه تغییرات الگوی مسکن در منطقه، شناخت فرهنگ وسبک زندگی روستایی وگسترش جنبه های مثبتآن و توجه به رفاه و آسایش روستاییان در مساکن روستایی، رعایت ضوابط مربوط به امنیت ومقاومت مسکن روستایی و استفاده از الگوهای مسکن شهری در انطباق با فرهنگ و محیط روستا پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: الگوی مسکن، سبک زندگی روستاییان، نواحی روستایی، شهرستان نکا
 • سعید ملکی، محمدجواد کاملی فر *، زهرا کاملی فر صفحات 53-64
  شهرنشینی شتابان همگام با تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عوامل ایجاد الگوی نامتوازن شهری و به تبع آن توزیع ناهمگون امکانات از جمله منابع اقتصادی در سراسر کشور از جمله استان آذربایجان شرقی می باشد. رویکرد مطالعه حاضر کاربردی بوده که با بهره گیری از روش شناسی «توصیفی – تحلیلی» در راستای تحلیل فضایی شاخصه ای توسعه اقتصادی در بین شهرستان های استان آذربایجان شرقی به انجام رسیده است. شاخص های مورد ارزیابی 14 شاخص اقتصادی می باشد که جهت جمع آوری داده های مربوط به آنها از آمارنامه عمومی استان در سال 1391 استفاده شده است. جهت تحلیل داده های پژوهش از مدل شباهت به گزینه ایده آل فازی (FTOPSIS ) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که شهرستان تبریز به عنوان مرکز استان آذربایجان شرقی با 12/4 فاصله از راه حل ایده آل فازی( ) و 91/8 فاصله از راه حل ضد ایده آل فازی( ) در فاصله دو برابری از بقیه شهرستان ها به خصوص شهرستان دوم استان از لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه اقتصادی یعنی شهرستان اهر با 98/7 فاصله از ( ) و 97/4 فاصله از ( ) می باشد. در این بین شهرستان های خداآفرین، چاراویماق و جلفا نیز محروم ترین شهرستان های استان می باشد. نتایج پژوهش حاکی از یک الگوی مرکز – پیرامون در رابطه با برخورداری از شاخص های توسعه اقتصادی در سطح استان بین مرکز استان و بقیه شهرستان های استان می باشد. برطرف کردن این مسائل نیازمند تمهیدات جدیدی در زمینه تخصیص عادلانه شاخص های اقتصادی در سطح شهرستان های استان می باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، توسعه اقتصادی، توسعه پایدار، آذربایجان شرقی
 • علیرضا خواجه شاهکوهی*، مهسا سیدی صفحات 65-76
  از جمله عوامل گوناگونی که می تواند توسعه پایدار شهری را تحت تاثیر قرار دهد، گردشگری و پیامد های حاصل از آن می باشد، به طوری که بررسی جامع پیامدهای گسترش گردشگری در یک منطقه شهری، مستلزم بررسی آن در قالب توسعه پایدار شهری است. در این راستا، مقاله حاضر سعی در شناسایی و واکاوی موانع و محدودیت های توسعه پایدار گردشگری در شهر ساحلی تنکابن را دارد. روش پژوهش در تحقیق حاضر، توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه می باشد. تعداد نمونه ها با استفاده از فرمول کوکران 323 نفر از سرپرستان خانوار شهر تنکابن بدست آمده است که بصورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. به منظور سنجش موانع و محدودیت های توسعه پایدار گردشگری در شهر ساحلی تنکابن، با استفاده از مدل تحلیل عاملی، 38 متغیر در قالب چهار بعد توسعه پایدار (اقتصادی، اجتماعی، زیست-محیطی و کالبدی) مورد آزمون قرار گرفتند. در نهایت موانع و محدودیت ها به صورت جدا گانه در هفت عامل دسته بندی گردیده اند که نتایج نشان می دهند؛ موانع پایداری 75/74 درصد از واریانس کل را به خود اختصاص داده اند که بعد زیست محیطی با 12/16درصد از واریانس مقدار ویژه به عنوان مهم ترین مانع شناخته شده است. همچنین نتایج حاصل از چرخش عامل ها به روش واریماکس نشان می دهد که از 38 متغیر وارد شده در تحلیل عاملی اکتشافی، تنها 25 متغیر که دارای بار عاملی بالای چهار درصد بوده باقی مانده اند.

  واژگان کلیدی: توسعه پایدار شهری، گردشگری، شهر ساحلی تنکابن، تحلیل عاملی.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار شهری، گردشگری، شهر ساحلی تنکابن، تحلیل عاملی
 • میترا امامی *، سید حامد میرکریمی، عبدالرسول سلمان ماهینی صفحات 77-100
  در پروژه های مربوط به زیر ساخت های خطی مانند خطوط لوله ی انتقال گاز طبیعی، به منظور کاهش آسیب رسانی به منابع محیط زیستی و نیل به اهداف توسعه ی پایدار، ناگزیر باید مشخصه های محیط زیستی دخالت داده شوند. این در حالی است که در روش های سنتی، بیشتر به ملاحظات فنی و مهندسی پرداخته می شود و مشخصه های محیط زیستی محدودی لحاظ
  می گردد. امروزه، سامانه های اطلاعات جغرافیایی ابزارهای موثر و کارآمدی برای تصمیم گیری و مشاوره ی کارشناسان در طراحی زیرساخت های خطی به شمار می روند. یکی از سودمندترین کاربردهای سامانه ی اطلاعات جغرافیایی ، تعیین کم هزینه ترین و کم اثرترین مسیر به منظور اتصال دو مکان است. در پژوهش حاضر، این فرآیند توسط روش تحلیل کم هزینه ترین مسیر بر روی ترکیبی از معیارهای متعدد به کمک ارزیابی چند معیاره انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد از میان 20 معیار (فاکتور و محدودیت) مورد بررسی، مسیر پیشنهادی حاصل از روش تحلیل کم هزینه ترین مسیر در 12 معیار سنگ بستر، هدایت الکتریکی خاک، بافت خاک ، فاصله از چشمه، خطر سیل خیزی، خطر یخبندان، ارتفاع، شیب، فاصله از خط الراس، تیپ جنگلی، مطلوبیت زیستگاه، پوشش/ کاربری زمین از مسیر پیشنهادی شرکت گاز مناسب تر است و در چهار معیار اسیدیته ، عمق و فرسایش خاک و فاصله از چاه دو مسیر مطلوبیت یکسانی دارند. از آنجای که این روش با در نظر گرفتن تعداد معیارهای بیشتری توجه مضاعف به جوانب محیط زیستی این گونه توسعه دارد، بنابراین، می تواند اثرات احتمالی منفی محیط زیستی ناشی از این توسعه را کاهش دهد و هم زمان از هزینه ها بکاهد. نتایج حاصل از این روش می تواند به عنوان چارچوب اولیه در مسیریابی زیرساخت های خطی مورد استفاده طراحان و مدیران قرار گیرد
  کلیدواژگان: خط لوله ی گاز، کم هزینه ترین مسیر، دهنه ی زاو
 • حسین نظم فر *، اصغر پاشازاده صفحات 101-116
  مروزه رویکرد تاب آوری شهری یکی از مهمترین و کلیدی ترین رویکردهایی است که متضامن بقای سکونتگاه های انسانی می باشد. این رویکرد، راهنمایی است تا مسئولین و دست اندرکاران از تصمیمات انعطاف پذیر، خط مشی های جدید برای مدیریت شهری استفاده کنند. در این راستا و با توجه به اینکه شهر اردبیل شهری است که همواره مورد تهدید مخاطرات طبیعی همچون زلزله ، سیل و... بوده، لذا بررسی وضعیت تاب آوری آن و عوامل موثری که می تواند این شهر را تاب آور نمایند، حایز اهمیت می باشد. از اینرو هدف این مقاله بررسی تاب آوری شهر اردبیل در برابر مخاطرات طبیعی می باشد. روش تحقیق جدای از اکتشافی بودن، از نوع توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه، و برای سنجش تاب آوری شهر اردبیل از مدل تحلیل عاملی و آزمون میانگین آماری t-Test در قالب نرم افزار SPSS 22 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بالاترین میانگین مربوط به بعد کالبدی با 57/3 و پایین ترین آن مربوط به بعد نهادی با میانگین 94/2 می باشد. ضمنا میانگین کلی تاب آوری شهر اردبیل 33/3 هست، که کمتر از حد متوسط یعنی رقم 4 است. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که از ترکیب 30 متغیر، هفت عامل شناسایی شده که 73/74 درصد از واریانس عوامل موثر در تاب آوری شهر اردبیل را تبیین می کنند. از میان این هفت عامل استخراج شده، عامل رعایت اصول و قوانین به عنوان مهم ترین و اولین عامل بوده که با مقدار ویژه 87/8 توانسته است به تنهایی 59/29 درصد واریانس تحقیق را تبیین کند. در نهایت تحقیق به این نتیجه رسیده است که بعد کالبدی در تاب آوری شهر اردبیل از اهمیت بسزایی برخوردار است. چرا که عامل رعایت اصول و قوانین با 39 درصد و عامل دسترسی به فضای باز و عمومی با 8/5 درصد از بعد کالبدی می باشند. این دو عامل روی هم رفته 8/44 درصد از کل عوامل موثر در تاب آوری شهر اردبیل را تفسیر می کنند.
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، مخاطرات طبیعی، تاب آوری شهری، مدل تحلیل عاملی، شهر اردبیل
 • مرجان تورانی، مریم آق آتابای*، مه آسا روستایی صفحات 117-128
  در سال های اخیر فرونشست زمین باعث بروز مخاطره محیطی مهمی در نقاط مختلف ایران شده است. فرونشست زمین پدیده ای ژئومورفیکی است که توسط عوامل مختلفی پدید می آید؛ گاهی تحت تاثیر عوامل طبیعی ولی بسیاری از اوقات در اثر فعالیت های بشری بخصوص استخراج بی رویه آب های زیرزمینی ایجاد می شود. روش های متنوعی برای اندازه گیری فرونشست زمین وجود دارد که شامل استفاده از جی پی اس، ترازیابی ابزار دقیق و روش های دورسنجی بخصوص روش تداخل سنجی رادرای می باشد. از بین این روش ها، روش تداخل سنجی راداری روشی موثر برای اندازه گیری دگرشکلی های سطح زمین می باشد. در این تحقیق پدیده فرونشست زمین در محدوده شهر گرگان با روش تداخل-سنجی راداری و استفاده از تصاویر راداری انویست بررسی شد. گرگان مرکز استان گلستان واقع در شمال شرق ایران است. موقعیت زمین ساختی منطقه مورد مطالعه بسیار پیچیده است؛ این محدوده در بین کمربند در حال فراخاست کپه داغ در غرب، ناحیه در حال فرونشست خزر جنوبی در شرق و رشته کوه های در حال فراخاست البرز در جنوب قرار دارد. نتایج نشان دادند که در دوره زمانی بین بهمن 1385 تا آذر 1388 (دوره 34 ماه و 15 روزه) محدوده شمال گرگان متحمل فرونشست شده است. این محدوده تقریبا روند شرقی- غربی دارد و میزان فرونشست در آن چیزی حدود 8/4 سانتی-متر محاسبه شد. نمودارهای تراز سطح آب و میزان بارندگی گرگان در سال های 1385 تا 1389 علیرغم نوسانات فصلی روند نزولی نشان می دهند. پیامد این افت سطح آب زیرزمینی می تواند منجر به فرونشست زمین در شهر گرگان شده باشد
  کلیدواژگان: فرونشست، آب های زیرزمینی، شهر گرگان، تداخل سنجی راداری
 • مسعود تقوایی، حسین آقاجانی* صفحات 129-142
  استان خراسان رضوی با حدود 456 نقطه گردشگری تاریخی، طبیعی و مذهبی یکی از مناطق جاذب گردشگری کشور است. وجود این جاذبه ها نیازمند توجه و برنامه ریزی است.لذا لازم است با برنامه‏ریزی از ظرفیتها متناسب با ویژگیهای هر منطقه در جهت توسعه استان استفاده شود.در این نوشتارمنطقه بندی گردشگری خراسان رضوی با توسعه مدل گان(1979) و بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی ارایه شده است.در این فرایند، ابتدا جاذبه های گردشگری استان شناسایی و نقشه های توزیع فضایی آن تهیه شد.پس از آن انواع جاذبه ها در 9 شاخص دسته بندی و بر اساس مدل گان ارزشگذاری ودر نهایت با مدل تحلیل سلسله مراتبی ((AHP استان خراسان رضوی منطقه بندی گردشگری گردید. براساس تقسیمات سیاسی بالاترین امتیاز برخورداری از جاذبه‏ها با استفاده از تابعZonal Statistics در ArcGIS به ترتیب شهرستان سبزوار، مشهد و نیشابور اختصاص داشت. این طبقه‏بندی در نهایت براساس وسعت هر یک از شهرستان‏ها استاندارد و جایگاه واقعی شهرستانها بدست آمد و شهرستانهای بینالود و مشهد بالاترین امتیاز برخورداری از جاذبه‏ها را براساس مدل به خود اختصاص دادند. علاوه بر این دسته بندی یک منطقه بندی از استان با بهره گیری از تابع Region Group و براساس مجموع ارزش جاذبه‏ها در پنج پهنه جهت تدوین استراتژی و برنامه‏های متناسب با آن انجام گرفت.
  کلیدواژگان: گردشگری، سیستم اطلاعات جغرافیایی، خراسان رضوی، منطقه بندی کارتوگرافیکی
 • عل اکبر نجفی کانی * صفحات 143-154
  توریسم در صورت برنامه ریزی مناسب و اصولی نقش عمده ای در توانمندسازی نواحی محلی بویژه در روستاهای ساحلی ایفا می کند. براین اساس هدف کلی پژوهش حاضر بررسی نقاط قوت و فرصت ها و همچنین شناخت نقاط ضعف و تهدیدها فراروی توسعه توریسم و ارائه راهکارهایی در راستای توسعه روستاهای ساحلی شمال ایران است. این تحقیق به صورت کاربردی بوده و روش آن به صورت توصیفی- تحلیلی و میدانی است و جامعه آماری روستاهای ساحلی شهرستان بابلسر می باشند. پس از شناسایی و طراحی شاخص ها، پرسشنامه ای تنظیم گردید که با استفاده از فرمول کوکران، 200 نفر از روستاییان، گردشگران و مسئولان بخش گردشگری بعنوان جامعه نمونه انتخاب شدند و مورد پرسش قرار گرفتند و در نهایت با استفاده از آماره های توصیفی و آزمون تحلیل عاملی در محیط نرم افزاری SPSS ، داده ها مورد سنجش و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون تحلیل عاملی حاکی از آن است که مولفه های مختلف بررسی شده بعنوان نقط ضعف و تهدید به چهار عامل طبقه بندی شده اند و مجموعا 41/72 درصد از واریانس کل را تبیین می کنند و 59/27 درصد باقی مانده مربوط به عامل هایی هستند که خارج از محدوده تحقیق حاضر بوده اند. مهمترین چالش ها فراروی توسعه روستاهای ساحلی به ترتیب چالش های زیرساختی، زیست محیطی و بهداشتی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی می باشند. و همچنین مولفه های مختلف بررسی شده بعنوان نقاط قوت و فرصت به چهار عامل طبقه بندی شده اند و مجموعا 36/70درصد از واریانس کل را تبیین می کنند و 64/29 درصد باقی مانده مربوط به عامل هایی هستند که خارج از محدوده تحقیق حاضر بوده اند. همچنین مولفه زیست محیطی به عنوان مهمترین فرصت در بین شاخص های مورد بررسی شناخته شد.
  کلیدواژگان: چالش ها، فرصت ها، توریسم، روستاهای ساحلی، بابلسر
 • سیده حبیبه حسینی*، غلامعلی حشمتی، مریم دشتی مرویلی صفحات 155-168
  واگذاری عرصه های طبیعی تولید علوفه بصورت طرح های مدون علمی می تواند در معیشت روستانشینان نقش بازی کرده و ارزیابی این طرح ها کمک قابل توجهی به برنامه ریزان در جهت مشارکت بیشتر بهره-برداران روستایی نموده و منجر به حفظ و احیاء عرصه های طبیعت می شود. هدف این مطالعه بررسی اثرات واگذاری عرصه های طبیعی به بهره برداران روستایی در قالب طرح های مدون علمی از دیدگاه بهره برداران و کارشناسان می باشد. روش انجام این پژوهش به صورت پیمایشی است. تعداد نمونه آماری این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران و با روش تصادفی از 37 بهره بردار حاظر در سامان های عرفی و 40 کارشناس تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیونی از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد. نتایج نشان داد که بین متغیر موفقیت واگذاری عرصه های طبیعی تولید علوفه به بهره برداران در قالب طرح های مدون با متغیرهای مستقل آموزش بهره برداران، بالا بردن توان اقتصادی بهره برداران ( از طریق اصلاح و احیاء مراتع، از طریق تلفیق زراعت و دامداری و از طریق کمک های جنبی بلاعوض) در سطح احتمال 01/0 معنی دار است. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان می دهد که متغیرهای مستقل ذکر شده، 74 درصد عوامل موثر بر میزان موفقیت واگذاری عرصه های طبیعی تولید علوفه به بهره برداران روستایی را تبیین می کنند
  کلیدواژگان: طرح های مدون، عرصه های طبیعی، مشارکت بهره برداران روستایی
 • شیما دهقان زاد *، محمود قلعه نویی صفحات 169-184
  امروزه، به دلیل افزایش آلودگی های زیست محیطی و کاهش کیفیت زندگی، شهرها برای حفظ پایداری باید ساختاری متاثر از سیستم های طبیعی را بپذیرند. ساختار سبز شهری به عنوان یک راهکار پایدار، مشکلات زیست محیطی را برطرف نموده و ساختار شهری را انسجام می بخشد. در شهر شهرضا به عنوان محدوده مطالعاتی پژوهش، با وجود پتانسیل های بالقوه سبزینگی، عدم توجه به پراکنش فضاهای سبز، مانع تامین نیازهای زیستی ساکنان می گردد؛ در واقع پرسشی که پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن است این است که شهرضا از نظر معیارهای ساختار سبز شهری در چه سطحی از مطلوبیت قرار دارد و چگونه می توان با مکانیابی بهینه فضاهای سبز این معیارها را به مقدار استاندارد نزدیک نمود؟ در این پژوهش تحلیلی-کاربردی، برای یافته اندوزی از مطالعات اسنادی و میدانی و برای تحلیل یافته ها از تحلیل کمی و کیفی استفاده می شود؛ سپس شاخص های سنجش معیارها کمی سازی شده و به کمک نمودار نمایش داده می شود. در پایان با استفاده از روش AHP در نرم افزار GIS، فضاهای سبز در ساختار سبز شهری به صورت بهینه و بر اساس ارزش گذاری معیارهای کلان ساختار سبز شهری مکانیابی شده و سازمان فضایی پیشنهادی شهرضا ترسیم شده است. ارزیابی معیارهای پنج گانه ساختار سبز در شهرضا، نشان می دهد که با وجود درصد بالای فضاهای سبز در شهر، به دلیل باغات و مزارع پیرامونی و سرانه نسبتا مطلوب فضای سبز شهری (و نه محلی)، شهر از نظر داشتن فضاهای سبز محلی بسیار ضعیف است. دلیل مطلوب نبودن اکثر شاخص های ارزیابی شده، نبود فضاهای سبز قابل استفاده برای گذران اوقات فراغت شهروندان در مراکز محلی و مرکز شهر است که باعث شده سرانه فضای سبز محلی در شهرضا بسیار ناچیز باشد؛ از این رو مکانیابی فضاهای محلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به عنوان نتیجه پژوهش، پس از مکانیابی فضاهای سبز شهری در شهرضا و تعیین سازمان فضایی سبز پیشنهادی، متناسب با هر معیار، پیشنهاداتی برای طراحی ساختار سبز شهرضا ارائه می گردد که از جمله آن ها می توان به طراحی فضاهای سبز در مراکز محلات، جلوگیری از رشد افقی و بی رویه شهر و ایجاد سلسله مراتب دسترسی سبز اشاره نمود
  کلیدواژگان: ساختار سبز شهری، معیارهای کلان ساختار سبز، انسجام شهر، مکانیابی فضاهای سبز شهری، شهر شهرضا
 • محمد علی خانی زاده*، فاطمه محمدنیای قرائی، مرضیه تیموری صفحات 185-200
  مقاله حاضر با هدف بررسی تاثیرات سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی( دو بعد عینی و ذهنی) در محلات برنامه ریزی شده شهری به دنبال ارتقای کیفیات زندگی در این دست از محلات از طریق افزایش سرمایه های اجتماعی است. محله مورد مطالعه، محله جاهد شهر واقع در منطقه 12 شهر مشهد است. معیارها و شاخص های سرمایه اجتماعی، کیفیت عینی و ذهنی زندگی در 4 سطح به صورت سلسله مراتبی تدوین شده اند. روش مورد استفاده از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی همبستگی است.گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته وبا استفاده از فرمول کوکران تعداد 372 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده و روش توزیع پرسشنامه تصادفی ساده می باشد. در تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شده است.
  نتایج
  بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی رابطه معناداری وجود دارد و میزان تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت ذهنی زندگی بیشتر از کیفیت عینی آن می باشد. همچنین میزان سرمایه اجتماعی و کیفیت ذهنی زندگی در محله جاهدشهر از نظر ساکنان درحد متوسط رو به ضعیف و میزان کیفیت عینی زندگی در حد متوسط رو به بالا ارزیابی شده است.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی (عینی و ذهنی)، سرمایه اجتماعی، محلات برنامه ریزی شده، محله جاهدشهر
 • رضا گلوردزاده، حبیب الله سهامی *، سید موسی پورموسوی صفحات 201-216
  باتوجه به نیاز به برنامه ریزی جهت پایدارسازی شهر یزد در برابر مخاطرات امنیتی نظیر حملات تروریستی شهری، اغتشاشات، ناآرامی ها، جنگ و سوانح طبیعی نظیر زلزله در بافت های کهن، فرسوده و تاریخی این شهر، که موجبات تهدید توسعه و امنیت پایدار این بافت را با توجه به مشکلات کالبدی و وضعیت ناکارآمد حال حاضر آن فراهم می کند. با هدف شناخت راهبردهای مداخله در بافت فرسوده شهر یزد بمنظور بهسازی و کاهش آسیب پذیری، این تحقیق با سنجش نظرات نخبگان در قالب پرسشنامه ی مدل SWOT )تکمیل به روش (AHP و ماتریس برنامه ریزی کمی(QSPM) انجام شد و راهبردهای مداخله در بافت دارای ارزش شهر یزد تدوین گردید. بررسی ها بر اساس مدل تحلیلی SWOT در ارتباط با عوامل تاثیرگذار روشن می سازد که عملکرد مدیریت شهری در زمینه مسائل مدیریتی، شبکه معابر، بهسازی کالبدی و توسعه مسکن بمنظور بهبود ایمنی و امنیت در بافت فرسوده دارای ارزش شهر یزد موفق نبوده است و در جهت غلبه بر تهدیدات ذاتی و احتمالی، از نقاط قوت و فرصت های موجود در بافت بهره برداری شایانی نشده است. موید این مطلب ارزیابی ماتریس عوامل داخلی با مقدار 77/2 و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی با مقدار 05/3 می باشد که انطباق آن ها در نموار نشان گر نیاز به رویکرد مداخله تهاجمی برای غلبه بر تهدیدات در بافت است. در نهایت راهبردهایی نظیر تولید فضای امن، تسریع در تخلیه جمعیت با اصلاح شبکه معابر و ارائه الگوی ساخت و ساز ایمن توسط مدیریت شهری پیشنهاد شد که از جمله برنامه های عملیاتی در پدافند غیرعامل شهری میباشند.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، بافت فرسوده شهری، پدافندغیرعامل، SWOT، QSPM
|
 • Elahe Pishgar Pages 1-20
  One of urban planning goals is the improvement of quality public spaces. The existence of standard urban furniture, not only is a necessity of these spaces, but it also has a major role in citizen satisfaction of them. This research has a descriptive and analytical methodology and a theoretical and functional approach, and it was carried out in 2015 with the purpose of analyzing and measuring satisfaction of urban furniture in public spaces with the use of surveys. In this research, 400 samples have been randomly selected for questioning by using Cochran formula. 33 variables have been used to measure and analyze the status of furniture in the area under study. The reliability of the instrument was calculated as 0.891 using Cronbach's alpha. The goodness of fit of the data with the use of Kolmogorov–Smirnov test shows a significance degree of less than alpha (0.05), therefore, our data distribution is abnormal, so nonparametric tests have been used. For data analysis, Spearman's coefficient, chi-square regression and factor analysis have been used to determine the main factors affecting the variable of satisfaction. In addition, SPSS and GIS software have been used to process, analyze and extract the information. The findings showed that A) The satisfaction level of this area's urban furniture is lower than the theoretical average and B) The satisfaction of some elements such as flooring is higher than the theoretical average compared to other factors. At the end, according to the research findings, some recommendations have been offered to optimize urban furniture.
  Keywords: public space, Satisfaction, Urban Furniture, Balikhlichai River. Ardabil city
 • Ali Panahi* Pages 21-34
  Due to the increasing development and population of cities, especially in metropolises like Tabriz, providing their basic needs is of particular importance. Educational land use as a service-offering center is of paramount importance and has higher demand when it is compared with other land uses. A descriptive-analytic method has been used to carry out the present research. Its aim was to provide an optimal site selection for elementary educational centers in region 4 of Tabriz municipality. Analytic hierarchical Process (AHP) and weighting effective criteria along with Expert Choice and Geographical Information System (GIS) software were used for site selection. The results of layers’ integration showed that elementary educational spaces do not have uniform spatial distribution in the studied region and a number of students do not have radius adequate access to region In training centers, criteria such as proximity to green space, cultural, religious land use sports and site selection criteria were not met. Actually they were in unfavorable conditions in their distance from military, cemetery, office, healthcare, industrial and commercial land uses. It should be noted that all the schools were in favorable condition since they were close to the residential land use. Finally, due to the integration of spatial indices, apt areas in the region have been identified for the construction of new centers.
  Keywords: Education centers, location, spatial analysis, region 4 Tabriz, AHP
 • Aliakbar Anabestani, * Sedigheh Behzadi, Elaheh Anzaee Pages 35-52
  Lifestyle concept that the twentieth century onwards due to urbanization and industrial growth and increasing social isolation that Western society was formed arises. Iran also enjoys the trappings of modernity and rural communities benefit, means changing consumption pattern of rural areas. Housing as one of the basic needs of human consumption has been affected by these changes. This study examines the impact of lifestyle changes on the pattern of rural housing in the town of Neka city. Research methods, and applications of descriptive - analytic study. The population study of 20 rural households in the city of Neka using Cochran's method, a sample size of 256 households from 10 villages were selected. The results show that the correlation coefficient between the pattern of rural housing and rural lifestyle changes is studied 658/0. Based on the results of multivariate regression analysis, the influence of the values of all parameters lifestyle, dress, food, leisure and consumption in the model is significant and the most effective diet and nutrition, leisure activities and the coefficients 0.538 and 0.526 reserved. According to the findings of the research in the area of housing patterns, identifying and developing the positive aspects of rural life and light, and attention to the welfare of villagers in rural housing, rural housing and rules relating to safety and resistance patterns of urban housing it is suggested that in conformity with the culture and environment of the village.According to the findings of the research in the area of housing patterns, identifying and developing the positive aspects of rural life and light, and attention to the welfare of villagers in rural housing, rural housing and rules relating to safety and resistance patterns of urban housing it is suggested that in conformity with the culture and environment of the village.
  Keywords: Housing pattern, Rural life style, Rural area, Neka County
 • Pages 53-64
  Rapid urbanization along with the social, economical and political transformations has been caused to an uneven pattern of urban and consequently the heterogeneous distribution of facilities such as economic resources across the country, including the province of East Azerbaijan.The present research is a practical study which utilizes "descriptive - analytical" methodology in order to analyze the spatial indicators of economic development in the province of East Azerbaijan. The evaluated indicators of this study are 14 economic indicators of East Azerbaijan province’s counties.. For analyze the data TOPSIS-Fuzzy technique has been used. The result show that there is big gap between Tabriz County as the center of East Azerbaijan Province with 4.12 distance to S and 8.91 distance to S- and other cities of Province such as Ahar County as a second city of province with 7.98 distance to S and 4.97 distance to S- regarding the enjoyment of economic development indicators. Meanwhile Khodaafarin, Charoymagh and Jolfa counties are the most poor. The result indicate a Center-Periphery pattern regarding the enjoyment of economic development indicators among the counties of East Azerbaijan Province. This issue need new attention in order equal distribution of economic development indicators throughout the Province.The present research is a practical study which utilizes "descriptive - analytical" methodology in order to analyze the spatial indicators of economic development in the province of East Azerbaijan.The evaluated indicators of this study are 14 economic indicators of East Azerbaijan province’s counties. In order to collecting the data, the East Azerbaijan Province Governor General 1391 statistical data have been used. For analyze the data TOPSIS-Fuzzy technique has been used.The result show that there is big gap between Tabriz County as the center of East Azerbaijan Province with 4.12 distance to S and 8.91 distance to S- and other cities of Province such as Ahar County as a second city of province with 7.98 distance to S and 4.97 distance to S- regarding the enjoyment of economic development indicators. Meanwhile Khodaafarin, Charoymagh and Jolfa counties are the most poor.The result indicate a Center-Periphery pattern regarding the enjoyment of economic development indicators among this counties
  Keywords: spatial analysis, economic development, Sustainable Development, East Azerbaijan Province
 • Pages 65-76
  The great development of the tourism industry in the world, and many of these approaches have their status as a significant improvement And many problems such as unemployment, low income, low income per capita and currency cover. Due to the significant impact of tourism on the economy of tourists on their receptive attention is directed to the field of activity.In this paper the obstacles to sustainable development Tourism And the impact of tourism on sustainable development in city of tonekabon measure is Using factor analysis in The four dimensions of economic, social, environmental and physical
  Among the various factors that can affect the urban sustainable development, tourism and the consequences of it. So that a comprehensive review of the impact of tourism development in an urban area, it is necessary to examine it in terms of sustainable urban development. In this paper aims to identify and analyze the obstacles to sustainable development of tourism in the coastal city's Tonekabon. Methods In this study, analytical and data collection questionnaire is. Samples using Cochran formula is obtained Tonekabon 323 of the heads of households who were selected randomly and systematically. In order to assess the obstacles to sustainable development of tourism in the coastal city Tonekabon, using factor analysis, 38 variables in four dimensions of sustainable development (economic, social, environmental and physical) were tested. Finally, constraints on seven factors were classified separately, the results show: Stability obstacles 74.75% of the total variance accounted for 16.12% of the special physical environmental barriers to known as the main obstacle.
  Key words: Sustainable urban development, tourism, coastal city Tonekabon, factor analysis.
  Keywords: Sustainable urban development, Tourism, coastal city Tonekabon, Factor Analysis
 • Mitra Emami*, Seyedhamed Mirkarimi, Abdolrasoul Salmanmahiny Pages 77-100
  In projects related to linear infrastructure such as Natural Gas Transmission Pipelines, to reduce damage to the environmental resources and the sustainable development goals, considering the environmental characters in is vital. However, in the traditional methods, the technological and engineering aspects of the area were considered more than the environmental characteristics. Nowadays, Geographic Information System is recognized as an effective and efficient tool to help experts to make a better and easier decision in any linear infrastructures project. One of the most useful applications of GIS is to determine the least cost and effect way to connect two different points in the process of designing a linear infrastructure. In the present study, a linear infrastructure project was examined using Least Cost Path Analysis method on a combination of multiple criteria using Multi-Criteria Evaluation. According to 12 criteria out of total 20 criteria (factors and restriction) examined in this research, the proposed route provided by the LCPA method is more suitable than the rout proposed by the experts using the traditional method. In addition, the routes are the same in four other criteria. The method used in this research applied more environmental criteria therefore, more attention to the environmental aspects of the area can be seen. It could be concluded that applying the result of this study could reduce more negative environmental impacts of the project and could also reduce project costs. The results of this method can be used as the basic framework in linear infrastructures routing for designers and managers.
  Keywords: Gas Pipeline, Least Cost Path, Zav Area
 • Pages 101-116
  Today the urban tolerability is one of the most important approach to the key approaches which is the guarantee for human settlements. This approach guidance to authorities and those involved in the decisions use of the flexible new approach to urban management. In this regard and considering that the city of Ardabil is a city which has always been threatened by natural hazards such as earthquakes, floods, etc., so check the status of tolerability and factors that can tolerability the city, and is the important. The purpose of this paper tolerability to natural hazards is the the city of Ardabil. Apart from the exploratory research, descriptive and analytical. In order to collect information, the library and a survey using a questionnaire, and to assess the tolerability the city of Ardabil of factor analysis and statistical average test t-Test in SPSS 22 software was used. . Research findings show that the highest frequency and lowest related to the body with a 3/57 then 2/94 institution is average. . Meanwhile, the average overall tolerability the city of Ardabil is 3.33, which is lower than average, the figure 4. The results showed that the combination of 30 variables, identified seven factors that 73/74 percent of the variance factors in the city of Ardabil tolerability account. Among these factors, the operating principles and rules as the most important factor, which is the first specific amount of 29/59% of the variance R 8/87 alone could explain. In the end investigation concluded that the the physical in the city of Ardabil tolerability is important. Because the principles and rules of access to open space and 39 percent and 8.5 percent of the the physical are public. These two factors together 44/8 percent of total resiliency factors in Ardabil city interpret.
  Keywords: crisis management, natural hazards, urban resiliency, Factor Analysis, the city of Ardabil
 • Marjan Tourani, Maryam Agh-Atabai*, Mahasa Roostaei Pages 117-128
  In recent years, land subsidence creates a serious environmental disaster in various places of the Iran. Land subsidence is a geomorphic phenomenon that caused by several factors; sometimes it is influenced by natural factors but in many cases occurs due to human intervention specially uncontrolled exploitation of groundwater from aquifers. There are several methods to measure the land subsidence including the use of GPS (Global Positioning System), the precise leveling and remote sensing techniques, particularly Interferometric Synthetic Aperture RADAR (InSAR) method. Between these methods, the InSAR technique is the sufficient method for ground surface deformations. In this research, the land subsidence phenomenon in Gorgan has been investigated by the InSAR technique using ENVISAT radar images. Gorgan is the capital of Golestan province in Northeast of Iran. The tectonic situation of the studied area is very complex; this area is located between the uplifting Kopeh-Dagh belt to the West, subsiding South Caspian region to the east and uplifting Alborz mountain range to the South. The results show that the north of Gorgan has experienced subsidence in the period of 2007/01/26 to 2009/12/11 (34 months and 15 days). The subsided area has almost east–west trend which is consistent with the trend of tectonic structures. The amount of displacement is calculated about 4.8 cm. The graphs of the rainfall and groundwater level changes with time in Gorgan for the period of 2007/01/26 to 2009/12//11 show a downward trend, despite of seasonal fluctuations. The consequences of this decline in groundwater levels may lead to land subsidence in the study area.
  Keywords: Subsidence, Groundwater, Gorgan, InSAR
 • Masoud Taghvaei, Hossein Aghajani* Pages 129-142
  Today, tourism as one of the main sources of income, has a major role in the economy in the countries with high potential in terms of tourist attractions (natural, social and cultural) have been more interesting.Iran is one of the top ten countries in the world is enjoying the attractions and Khorasan is one of the most attractive regions of the country. Khorasan Razavi province with about 456 points of historical tourism, natural and religious tourism is one of the attractive areas of the country. In addition, the number 30 has been detected in the area of tourism. This appeal requires consideration and planning. So is it with the right capacities to plan accordingly to enjoy the features and attractions of each region to best use And can be used to develop the province. Cartographical paper tourism development model in Khorasan Razavi province With Gunn model )1979) and is presented using GIS. At the beginning of the tourist attractions of the province was prepared to identify and map its spatial distribution. After a variety of attractions in 9 categories based on valuation models, participants in the AHP model of Khorasan Razavi province in tourism zoning. Top rated on the basis of political divisions in order to benefit from the attractive city of Sabzevar, Mashhad and Nyshabour was dedicated. Finally, based on the classification of each city's large cities were normalized and actual positions.It also displays the rank of a zoning areas also see the value of the various attractions that the results can be based on the amount and level of planning policies in the area of each action, though it can be but different interpretations of the zoning presented as a suitable and efficient model in the Spatial planning of tourism and the macro level, the tourism sector, especially tourism will be useful for policy makers.
  Keywords: Tourism, GIS, Cartographic Regionalization, Razavi Khorasan Province
 • Pages 143-154
  Introduction
  Today tourism is a very important socio-economic phenomenon in the world and according to the World Tourism Organization, it is currently the largest industry in the world (Movahed & Dolatshah, 2011). Tourism activities are considered as the fourth part of human activities after agriculture, industry and services. Experts predict that up to 2020, it will become the world's most profitable industry so that it is called as invisible export (Najafi Kani, 2009). The growth of the tourism industry in the past two decades is estimated to be 70%. The huge amount of money along with employment directly and indirectly has motivated many countries in the world with their natural capabilities and cultural and historical heritage to make an effort to allocate a share of this economy to them (Papoli Yazdi & Saghayi, 2006). Perhaps that is why Lewis Turner considers tourism as the most prospecting and complicated industry which third world faces and believes that tourism is the best alternative for other lucrative industries (Rayan, 1995) so that scientists consider it as a passport for development (Zangiabadi, 2006).
  Tourism refers to a set of activities and measures which take place related to a tourist along with all the activities that a tourist does while traveling outside of his homes. The main feature of tourism is that in the first place it refers to a trip away from home or work and second that it is a short-term stay sometimes without a night stay (Dakhili Kahnamuyi, 2007).
  Tourism consists of three basic dimensions: capital, management, technology and
  two sub-elements of the natural factors as well as a set of cultural heritage. Among the factors that shape the organization and structure of tourism, one of its main foundations is the existence of capital and appropriate technology as an infrastructure which alters the tourism process (Papoli & Saghai, 2006; Abdolmaleki, 2008). Tourism, by developing the first residential-commercial centers for tourists, brings about some changes in destination and with a fast growth contributes to immigration
  Keywords: : Challenges, opportunities, Tourism, Coastline Villages, Babolsar
 • Maryam Dashti Pages 155-168
  Forage growing natural areas dedication to villagers in the framework of codified scientific plans could play an important role in the livelihood of villagers and the assessment of this plans result in noticeable help to planners to obtaining participation of rural stakeholders and will led to natural areas conservation. This study aimed to assess the effect of natural areas dedication to rural stakeholders in the framework of codified scientific plans from the standpoint of stakeholders and experts. This study was carried out based on survey methods. The number of samples was determined 37 stakeholders absent in rangeland ranches and 40 experts using the Cochran formula which have selected in random- categorizing method. Data analysis was performed using Spearman correlation coefficient and regression analysis in SPSS version 16. The results showed that the relation between the variables of: stakeholder's training, improving economic capability of stakeholder's family through rangeland improvement and restoration plans, improving economic capability of stakeholder's family through combination of cultivation and ranching and improving economic capability of stakeholder's family through granting credits with the level of success in forage growing natural areas dedication to rural stakeholders in the framework of codified scientific plan are statistically significant at the level 0.01. The results gained from multiple regression analysis by stepwise method show that mentioned independent variables, specified 79 percent of effective factors on the success of forage growing natural areas dedication to rural stakeholders. Despite the economic problems of stakeholders in natural areas, we recommend special attention to create jobs and attract young workers in participation of codified scientific plans. Despite the economic problems of stakeholders in natural areas, we recommend special attention to create jobs and attract young workers in participation of codified scientific plans.
  Keywords: codified plans, natural areas, participation of rural stakeholders
 • Pages 169-184
  Cities today, must use natural structure to stay sustainable; because they involved in increased environmental pollution and residential sprawl, and so quality of life in they, reduced. Urban green structure as a sustainable solution for cities, solve the environmental problems and coordinates the urban structure. Shahreza as the case study of this study, has good potentials for greenness, but its urban green spaces not coordinate to a prorated green structure, and so, can’t prepare environmental needs of residents. In fact, this research wants to answer the question that is Shahreza’s green structure criteria near standards and how we can increase them. This article is analytical-implicational. It use library and field study to collect data and quantitative and qualities’ indicators to analyze .At the end, with AHP method and using GIS software, we optimized location of green spaces in urban green structure based on valuation macro-structure metrics and drawn space structure of Shahreza. Evaluation five criteria of green structure in large scale in Shahreza, shows that despite the high percentage of green spaces in the city-because of its surrounding gardens and fields- as well as relatively high per capita urban green space (not local), the city is very poor in terms of local green spaces; So because lack of local green spaces, placement of local spaces is very important in city. As a result of the research, we located green spaces in Shahreza and determine the Green structure. According to any criterion, we offered proposals for design green structure of Shahreza, such as designing neighborhood green spaces, preventing excessive horizontal growth of the city and create a hierarchy access to green spaces.
  Keywords: urban green structure, macro criteria of green structure, city coherence, locating urban green spaces, Shahreza
 • Mohamad Ali Khanizadeh*, Marzieh Timori Pages 185-200
  This paper with goal of study the impact of social capital on quality of life (both objective and subjective) in the planned urban areas is going for promote the quality of life in these areas by increasing social capital. The studied area is Jahed neighborhood, located in the region 12 of Mashhad city. Criteria and indicators of social capital, objective and subjective quality of life have been developed on 4 levels hierarchical. Used method is practical in terms of target and correlation cross- sectional in terms of method. Data collection was conducted by library and field and using the Cochran formula 372 people were chosen as sample size and distribution method of the questionnaire is simple random. For data analysis SPSS and AMOS software were used.
  Results
  There is a significant relationship between social capital and quality of life and the impact of social capital on quality of life is more than objective quality of it. Also the amount of social capital and mental quality of life of residents in the Jahed shahr neighborhood by residents point views is evaluated moderate to poor and amount of objective quality of life in moderate to high.This paper with goal of study the impact of social capital on quality of life (both objective and subjective) in the planned urban areas is going for promote the quality of life in these areas by increasing social capital. The studied area is Jahed neighborhood, located in the region 12 of Mashhad city. Criteria and indicators of social capital, objective and subjective quality of life have been developed on 4 levels hierarchical. Used method is practical in terms of target and correlation cross- sectional in terms of method. Data collection was conducted by library and field and using the Cochran formula 372 people were chosen as sample size and distribution method of the questionnaire is simple random. For data analysis SPSS and AMOS software were used.
  Results
  There is a significant relationship between social capital and quality of life and the impact of social capital on quality of life is more than objective quality of it.
  Keywords: Quality of life (physical, mental), social capital, community planning, Jahdshhr neighborhood
 • Reza Golvardzadeh, Habibollah Sahami* Pages 201-216
  Today, the needs to plan for sustainability is increasingly important to the city and settlement system of Yazd in order to countermeasure the security risks. Such risks include urban terrorist attacks, riots, anarchy, war and natural disasters such as earthquake, which threatens the development and security of the area due to inherent problems which provides a dysfunctional situation.
  To recognize the intervention strategies aimed to improve and reduce vulnerability of Yazd old texture, this investigation is carried out by measuring the elites’ points of views in the Questionnaire of SWOT model, (evolved and completed in AHP method) and matrix was quantitatively planned and intervention strategies of Yazd city were developed.
  Surveys based on the SWOT analysis in connection with effective factors makes it clear that urban management performance in the city management, road network, rehabilitation and housing development in order to improve safety and security in the city of Yazd old texture have been unsuccessful and so in order to overcome the inherent and potential threats, it shows that the strengths and opportunities in the distressed area havent been exploited properly. This is confirmed by internal factors evaluation matrix with the 2.77 and external factors evaluation matrix with the 3.05 which indicates the need to approach them in a Chart exhibit, to overcome the available threats. Finally strategies such as the production of safe space, accelerating the depopulation by modifying the road network and presenting the safe sample construction by urban management, are suggested which include the passive defense municipal operational programs
  Keywords: Strategic planning, Old Urban Texture, passive Defence, SWOT, QSPM