فهرست مطالب

 • پیاپی 37 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فرشاد مومنی * صفحات 9-19
  گزارش های بین المللی حکایت از آن دارد که متوسط اشتغال جوانان ایران (15 24 ساله) در زمره پایین ترین سطوح در میان کشورهای جهان است (22 درصد) و در مقایسه با میانگین جهانی این نسبت (41 درصد) فاصله معنی داری را به نمایش می گذارد.
  در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر چارچوب نظری نهادگرایی جدید نشان داده شده است که سازه ذهنی «کوته نگری» یعنی ترجیح نظام وار امور کوتاه مدت در برابر «مصالح بلند مدت»، مهمترین عامل اتخاذ جهت گیری ها و شیوه های خاص تخصیص منابع و تبدیل فرصت های ناشی از برخورداری کشور از جمعیت به نسبت جوان به تهدیدهایی آزاردهنده است.
  یافته های تحلیلی این پژوهش حکایت از آن دارد که اصلاحات جزئی و تک ساحتی در این شرایط، راه گشا نیست و نظام مدیریت توسعه ملی، نیازمند یک تغییر پارادایم بر محور اصلاح نظام وار ساختار نهادی در جهت ارتقای بنیه تولید ملی می باشد.
  در پایان، خطوط کلی چگونگی اصلاح نظام وار ساختار نهادی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: اشتغال، سیاستگذاری، اصلاح، ساختار نهادی و جوانان
 • برزو مروت * صفحات 21-41
  بنیادی ترین تغییر وتحولات انسانی در دوره نوجوانی و جوانی اتفاق می افتد؛ دورانی که طی آن فرد همواره در تلاش و جستجو برای معنا و ماهیت خویش است و این کاوش و جستجوگری را در محیط و اجتماع پیرامون خویش و در ارتباط با دیگران نمودار می سازد. فرد جوان می داند این اجتماع- اعم از خانواده، طایفه، قوم و ملت- بخشی از وجود و ماهیت وی را شکل داده و به فراخور تعامل با آنها جامعه پذیر و هویت پذیر شده است. تحقیق حاضر به شیوه پیمایشی انجام شده و از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده گردیده است. جامعه آماری آن شامل جوانان 18 تا 30 سال متعلق به شش گروه قومی ساکن شهرکرج می باشد که از این تعداد به کمک فرمول کوکران، 245 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش بیانگر وجود تشابهات و قرابت هایی بین هویت قومی و ملی می باشد. میزان گرایش به ابعاد عام هویت قومی و ملی در بین گروه های قومی دارای تفاوت معناداری می باشد، اما دال بر این نیست که بعد خاص هویت قومی و ملی در نزد آنها ضعیف باشد. یافته ها نشان می دهد که متغیرهای سرمایه فرهنگی، رسانه جمعی و مدت زمان اقامت در کرج اثر مستقیم و فزاینده ای- غیرمستقیم- بر گرایش به ابعاد عام هویت قومی و ملی دارند. گستره روابط به تنهایی اثر مستقیم دارد و از سوی دیگر، با افزایش احساس محرومیت نسبی در جوانان، گرایش به ابعاد عام هویت قومی و ملی تضعیف می شود. در مجموع 5 متغیر فوق حدود 29درصد از تغییرات گرایش به ابعاد عام هویت قومی و ملی را در بین جوانان تبیین می نمایند.
  کلیدواژگان: هويت قومي و ملي، جوانان، گستره روابط، احساس محروميت، رسانه جمعي و سرمايه فرهنگي
 • ستار پروین، اسماعیل عباسی زاغه * صفحات 43-60
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی زمینه های اجتماعی موثر بر رفتار پرخطر بوده است. به همین منظور از یک چارچوب نظری مبتنی بر نظریات اگنیو، ساترلند، هیرشی و گادفرسون استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه جوانان 15 تا 29 سال شهر سنندج تشکیل می دهد که یک نمونه 383 نفری از آن ها به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله با استفاده از روش تحقیق پیمایش موردبررسی قرارگرفته اند. ابزار گردآوری اطلاعات آن، پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته به صورت توامان بوده و نتایج آن با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرارگرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات و مدل نظری تحقیق مبتنی بر ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر و تحلیل رگرسیون نشان می دهد که روابط معناداری بین هر سه متغیر مستقل تحقیق یعنی فشار اجتماعی، هم نشینی با افراد دارای رفتار پرخطر و بازدارندگی اجتماعی و میزان رفتارهای پرخطر وجود دارد و این سه متغیر برمبنای تحلیل رگرسیون انجام شده 43 درصد از واریانس متغیر میزان رفتارهای پرخطر را تبیین می کند و برمبنای تحلیل مسیر انجام شده می توان نتیجه گرفت متغیر فشار اجتماعی نقش بسزایی در ایجاد رفتارهای پرخطر در بین جوانان شهر سنندج دارد.
  کلیدواژگان: رفتارهای پرخطر، جوانان، فشار اجتماعی، بازدارندگی اجتماعی، شهر سنندج
 • سیدمحسن حجت خواه، سلیمان احمد بوکانی، سعید عباسی، محمد رستمی * صفحات 61-72
  هدف این پژوهش، تعیین نقش شفقت به خود در رفتارهای پرخطر دانشجویان می باشد. در یک بررسی توصیفی از نوع همبستگی، 273 (170 دختر و 103 پسر) دانشجو به شیوه نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای در پژوهش شرکت نمودند و به پرسشنامه های شفقت به خود (نف، 2009) و پرسشنامه رفتارهای پرخطر بررسی ملی رفتارهای پرخطر دانشجویان آمریکا(NCHRBS) نسخه 2007 پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام گرفت.
  نتایج نشان داد که شفقت به خود رابطه منفی و معنی داری با رفتارهای پرخطر دارد (00/0 p=). قضاوت درباره خود- به عنوان یکی از سه بعد شفقت به خود- بیش ترین تاثیر رگرسیونی را در کاهش رفتارهای پرخطر دارد. درمجموع، مولفه های شفقت به خود تواما 7/12 درصد از واریانس رفتارهای پر خطر را تبیین می کنند. براساس داده های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که شفقت به خود جوانان به عنوان یکی از عوامل افزایش دهنده سلامت روان سبب کاهش رفتارهای پرخطر می شود. بنابراین می تواند در امر پیشگیری از رفتارهای پرخطر اهمیت بالایی داشته باشد.
  کلیدواژگان: شفقت به خود، رفتارهای پرخطر، سلامت روان، دانشجویان و جوانان
 • یاسمن فرشادفر، علی باصری *، نوروز هاشم زهی صفحات 73-94
  شبکه های اجتماعی مجازی، نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند که با اینکه عمر خیلی زیادی ندارند، توانسته اند در زندگی مردم جا باز کنند. این شبکه ها در کنار مزایای خود، معایبی نیز دارند که مهمترین آنها سست شدن بنیاد خانواده ها، طلاق عاطفی زوجین و کمرنگ شدن صمیمیت میان همسران می باشد.این مقاله با توجه به اهمیت موضوع، به بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر تعاملات اجتماعی همسران می پردازد. جامعه آماری پژوهش حاضر،2000000 و نمونه آماری آن 410 نفر از زوجین تهرانی می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شده است. داده ها و اطلاعات با استفاده از روش پیمایشی و کاربرد تکنیک پرسشنامه جمع آوری شده اند. همچنین، برای تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره و مدل سازی معادلات ساختاری (Smart PLS) استفاده شده است. آزمون فرضیه ها بیانگر آن است که بین متغیرهای تعامل اجتماعی و ابعاد آن« تعهد همسران»(726/0- = P)، «رضایتمندی همسران»(565/0-)، «اعتماد بین همسران»(590/0-)، «بی تفاوتی در بین همسران»(157/0=P)، «انسجام بین همسران»(272/0-)، «سازگاری همسران»(571/0-)، «روابط دموکراتیک همسران»(565/0-)، «رابطه خشک و سخت گیر»(243/0) و «مدارای اجتماعی بین همسران» (213/0-) با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین به منظور آزمون کلی و جزئی الگوی نظری، از مدل سازی معادلات ساختاری بهره گرفتیم که شاخص های برازش بالا حاکی از حمایت بسیار خوب داده ها از مبانی نظری می باشد.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی مجازی، تعامل اجتماعی، سازگاری، روابط دموکراتیک و مدارای اجتماعی
 • صمد رسول زاده اقدم *، حامد اکبرپور صفحات 95-112
  هدف پژوهش حاضر، مطالعه رابطه پایبندی به ارزش های جمعی (خانوادگی، دینی، فرهنگی- اجتماعی) و استفاده از رسانه های ارتباط جمعی (تلویزیون، شبکه های ماهواره ای، اینترنت، شبکه های اجتماعی مجازی) با رفتارهای پرخطر است.روش تحقیق این مطالعه، پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 96-1395 تشکیل داده اند که تعداد آنها برابر با 7000 نفر است. از این جامعه آماری، تعداد 370 دانشجو به صورت نمونه گیری طبقه بندی شده انتخاب گردیده اند.یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین متغیرهای جنس، وضعیت تاهل و پایگاه اقتصادی- اجتماعی با رفتارهای پرخطر تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین، بین متغیرهای میزان استفاده از رسانه ها و پایبندی به ارزش های جمعی با رفتارهای پرخطر رابطه معناداری وجود دارد. در مجموع، متغیرهای مستقل وارد شده (پایبندی به ارزش های خانوادگی، دینی، فرهنگی- اجتماعی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی) در مدل رگرسیونی پژوهش توانسته اند 32 درصد از تغییرات رفتارهای پرخطر دانشجویان را تبیین کنند.
  کلیدواژگان: پايبندي به ارزش هاي جمعي، رفتارهاي پرخطر، مصرف رسانه اي و دانشجويان
 • ملیحه سادات آقایی شهری *، ژاله معماری، مهسا سعادتی صفحات 113-128
  بررسی ها نشان می دهند که محققان زیادی در حال مطالعه بر روی بخش های مختلف صنعت ورزش و ارائه پیشنهاداتی برای رشد و توسعه ورزش به عنوان یک صنعت در حوزه سرگرمی می باشند. نتایج تحقیقات نشان داده اشتغال زایی و توسعه اقتصادی، از حداقل دستاوردهای توجه به این حوزه است. بر این اساس، هدف از انجام این تحقیق، شناسایی روابط میان حوزه های صنعت ورزش ایران بود که به صورت توصیفی- پیمایشی انجام شد. نمونه های تحقیق بر مبنای واریانس جامعه و به نسبت جامعه آماری معادل 263 نفر بودند که از میان گروه های چهارگانه شامل اعضای هیئت علمی، کارشناسان ورزشی، مربیان و قهرمانان، مشخص شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی (84/0=KMO) و پایایی آن معادل (953/0=α) تایید شد (01/0P<). همچنین، از نرم افزار لیزرل برای شناسایی روابط میان عوامل و مدل سازی آن استفاده شد. براساس نتایج، 6 عامل برونزا و 12 عامل درونزا شناسایی و برازش مدل تایید گردید. از یک سو، نفوذ غیرمستقیم دولت بر اقتصاد ورزش، مانع سرمایه گذاری مناسب بخش خصوصی در تولید تجهیزات ورزشی گشته است و از سوی دیگر، رسانه نتوانسته در رسالت خود برای اثرگذاری بر سازمان ها، رویداد، گردشگری، تولید کالاها و تجهیزات ورزشی موفقیت چندانی کسب نماید. با این حال، فعالیت های همگانی و تفریحی به خوبی تحت تاثیر فعالیت های فرهنگی مرتبط با ورزش قرار گرفته که نشان از موفقیت نسبی فعالیت ها در این حوزه دارد. همچین، بازاریابی در امور مربوط به رویداد اثر، معنی دار و بر خرده فروشی اثر معنی داری ندارد که این نشان از عدم بلوغ کافی در این بخش است. بنابراین، بهبود فرآیندها در این صنعت، مستلزم توجه به روابط میان عوامل مدل است.
  کلیدواژگان: صنعت ورزش، ایران، دولت و اقتصاد
 • لقمان کشاورز * صفحات 129-146
  هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل توسعه ورزش برای همه در فدراسیون های ورزشی فعال در ورزش قهرمانی بود. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیات علمی فعال در حوزه ورزش همگانی و مدیران فدراسیون های ورزشی بود (850=N) که بر مبنای جدول مورگان 250 نفر به طور تصادفی ساده برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته 64 سوالی استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 17 تن از متخصصان مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ 85/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله: کلموگروف اسمیرنف، بارتلت، KMO، تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی با چرخش واریمکس و دو نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد در مدل توسعه ورزش برای همه در فدراسیون های ورزشی، 11 عامل مدیریت، تفریحی، خانواده و دوستان، آموزشی، رسانه ای، داوطلبی، فرهنگی و اجتماعی، کنترل و ارزیابی، انگیزش، یادبودها و ارزش ها و جشنواره ها وجود دارد. همچنین، مدل ارائه شده برای توسعه ورزش برای همه در فدراسیون های ورزشی از برازش مطلوبی برخوردار بود.
  کلیدواژگان: فدراسيون ورزشي، ورزش براي همه و توسعه
 • زهرا ناطقی، سید صلاح الدین نقشبندی *، حسین پور سلطانی صفحات 147-156
  هدف کلی این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای تاثیر گذار بر توسعه گردشگری ورزشی در ایران بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی ترکیبی (کیفی- کمی) می باشد که ابتدا روش کیفی و سپس روش کمی به اجرا گذاشته شد. جامعه آماری این پژوهش در مرحله کیفی، شامل 15 نفر از صاحب نظران و اساتید مدیریت ورزشی بودند. جامعه آماری در مرحله کمی نیز 84 نفر از کارکنان، مدیران ورزشی و کارشناسان حوزه توریسم ورزشی و اساتید دانشگاه بودند که با توجه به کم بودن جامعه آماری از روش تمام شمار استفاده شد. در مرحله کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با صاحب نظران و اساتید مدیریت ورزشی، داده ها جمع آوری شدند و بعد از کد گذاری، پرسشنامه محقق ساخته با 14 سوال تهیه گردید. بعد از انجام تایید روایی محتوایی، پرسشنامه بین نمونه ها پخش شد و از طریق ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه 89/0 به دست آمد. به منظور تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه، از نرم افزار NVivo10 بهره گرفته شد. در مرحله کمی جهت تحلیل داده های آماری، از تی تک نمونه ای و برای رتبه بندی اهمیت هر یک از مولفه ها، ابعاد و شاخص های مورد بررسی از آزمون فریدمن استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزارهای SPSS، از سطح معنی داری (05/0≥P) بهره گیری شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین فاکتورهای ایجاد سایت های اینترنتی و معرفی جاذبه های گردشگری کشور، تبلیغات در شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای، ایجاد و معرفی تورهای گردشگری و توسعه زیر ساخت ها بر توسعه گردشگری ورزشی تفاوت معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین، بین چهار مولفه تاثیر گذار بر توسعه گردشگری ورزشی در ایران تفاوت معناداری به چشم می خورد. فاکتور ایجاد سایت های اینترنتی و معرفی جاذبه های گردشگری کشور با میانگین 99/5 در رتبه اول و بهترین رتبه و فاکتور ایجاد و معرفی تورهای گردشگری با میانگین 05/3 در رتبه چهارم و کم ترین رتبه قرار دارند.
  کلیدواژگان: توسعه گردشگری، توریسم، توریسم ورزشی و ایران
 • علی کاشی، محمدرضا کردی * صفحات 157-178
  امروزه، مصرف مواد نیروزا به عنوان یک مسئله اجتماعی نه تنها در بین ورزشکاران، بلکه در بین غیر ورزشکاران نیز شایع شده است. با وجود تحقیقات متعدد در این حوزه در کشور، تاکنون مطالعه ای به مرور سیستماتیک و فراتحلیل این تحقیقات نپرداخته است. در این مطالعه مروری و فراتحلیل، تعداد 11 تحقیق واجد شرایط برای ورود به این مطالعه انتخاب شدند. در مجموع در این تحقیقات 14291 آزمودنی مورد بررسی قرار گرفته بود. از بین این تحقیقات 11 تحقیق دارای نمونه های مرد و زن و 9 تحقیق تنها بر روی زنان انجام شده بود. پس از جمع آوری و کد گذاری اطلاعات این 11 تحقیق با استفاده از نرم افزار CMA همه داده ها کدگذاری و با استفاده از دو مدل ثابت و تصادفی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج فراتحلیل انجام شده در این زمینه نشان داد که در مردان ایرانی برآورد نقطه ای میزان شیوع مصرف مواد نیروزا بر اساس مدل تصادفی در جوامع غیر ورزشی حدود 5/12 درصد بود و در جامعه زنان جوامع عادی و یا غیر ورزشکار ایرانی برابر با 3/5 بود. نتایج این تحقیق نشان داد مصرف مواد نیروزا و دوپینگ واقعیتی انکارناپذیر بوده و به عنوان یک مسئله اجتماعی در حال رشد و گسترش می باشد. مصرف مواد از ورزشکاران به جوامع غیر ورزشی و از مردان به زنان نیز کشیده شده و در صورت عدم توجه مسئولان، سیاستمداران و برنامه ریزان به این موضوع هر روز شاهد آسیب بیشتر جوانان و نوجوانان کشور عزیزمان خواهیم بود.
  کلیدواژگان: فراتحلیل، دوپینگ، مواد نیروزا، شیوع و نوجوانان و جوانان ایرانی
 • مهدی نادری نسب * صفحات 179-194
  هدف پژوهش حاضر، تحلیل وضعیت رقابتی تولید پوشاک ورزشی بانوان با استفاده از مدل رقابتی پورتر می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه تولیدکنندگان اقلام ورزشی بانوان در کشور می باشد که پرسشنامه های پژوهش پس از تایید روایی و پایایی ( 78/0) در بین آن ها توزیع شد(203 = N). نمونه آماری با توجه به جدول مورگان محاسبه شد(127=n). روش نمونه گیری تحقیق حاضر، تصادفی در دسترس می باشد. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش، محقق ساخته بود که پنج بعد توان چانه زنی تامین کنندگان، تهدید ورود تازه واردان، توان چانه زنی خریداران، تهدید ورود محصولات جایگزین و رقابت بین رقبای موجود در آن گنجانده شد. گویه های پرسشنامه، نتیجه مصاحبه هایی با مدیران و روسای شرکت های تولیدکننده اقلام ورزشی بانوان بود. در ابتدا از آزمون های توصیفی(میانگین، میانه و...) و رسم جداول و نمودار و در قسمت استنباطی از آزمون تی تک نمونه، آزمون دوجمله ای و برای رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن در نرم افزارSpss نسخه 22 استفاده شد. نتایج نشان داد که هر یک از پنج عامل مدل پورتر از عوامل تاثیرگذار بر وضعیت رقابتی صنعت تولیدی پوشاک ورزشی بانوان می باشند و ترتیب اهمیت آن ها به صورت زیر است: 1- رقابت بین رقبای موجود شرکت های فعال؛ 2- قدرت چانه زنی تامین کنندگان مواد اولیه؛ 3- تهدید ورود محصولات جایگزین به بازار؛ 4- خطر ورود رقبای بالقوه (تهدید تازه واردان) ؛ 5- قدرت چانه زنی خریداران محصولات.
  کلیدواژگان: وضعیت رقابتی، مدل پورتر، پوشاک ورزشی و بانوان
 • بهمن طیبی *، امین دهقان قهفرخی صفحات 195-203
  هدف از این پژوهش، شناسایی متغیرهای تبیین کننده آموزش و توانمندسازی کارکنان در هیئت های ورزشی استان گلستان بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان هیئت های ورزشی استان گلستان بود و حجم نمونه آماری با استتفاده از روش تمام شمار 215 نفر برآورد شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد گوناریس (2008) و توانمندسازی میشرا (2010) استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون t تک نمونه ای و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد در حال حاضر آموزش و توانمندسازی کارکنان در هیئت های ورزشی استان گلستان از شرایط نسبتا مطلوبی برخوردار است. آموزش ضمن خدمت، قوی ترین تبیین کننده آموزش کارکنان و احساس شایستگی در شغل قوی ترین تبیین کننده توانمندسازی کارکنان در هیئت های ورزشی استان گلستان بود. در نهایت، هیئت های ورزشی استان گلستان با توجه به محیط متغیر و رقابتی ورزش باید دائما آموزش و توانمندسازی کارکنان خود را جدی بگیرند.
  کلیدواژگان: آموزش، توانمندسازی، آموزش ضمن خدمت، احساس شایستگی شغلی و کارکنان هیئت های ورزشی استان گلستان
|
 • Farshad Momeni * Pages 9-19
  International reports are pointing out that the average youth employment in Iran (15 to 24) is among the lowest levels in the world (%22) and when compared to the world average (%41) it shows a meaningful distance.
  In the current essay by using the descriptive-analytic method and by emphasizing on the new institutional theoretical framework, it has been shown that the mental construct of “shortsightedness”- the systematic preference of short term affairs to “the long term priorities”- is the main factor in policy orientations and specific resource allocation methods and it turns the opportunities that come along due to Iran’s relatively young population to undesirable threats.
  The analytic findings of the current study show that Partial and one dimensional reform cannot offer a solution for situations like this and the national development system needs a paradigm shift and systemic reform of institutional structures in order to improve the national production ability.
  In the final section the general outlines of systemic reform for the institutional structure are introduced.
  Keywords: Employment, Policy Making, Reform, Institutional Structure, Youth
 • Borzoo Morovat * Pages 21-41
  The most fundamental changes in human development occur during the period of adolescence and youth, during which a person has always been searching and searching for his own meaning and nature, and this search and exploration in the environment and community around him and in connection with others can be. The young person knows that this community-including the family, the clan, the people and the nation- has formed part of its existence and nature, and is socialized and identified through interaction with them.
  The present study was conducted in a survey method and a questionnaire was used to collect data. The statistical population includes young people between 18 and 30 years of age belonging to 6 ethnic groups living in the city of Karaj, and 245 of them were selected using the Cochran formula. The results of the research indicate the similarities and similarities between ethnic and national identities. There is a significant difference between ethnicity and nationality in general ethnic groups. However, it is not indicative that the particular dimension of ethnic and national identity is weak in them. The results show that the variables of cultural capital, mass media and duration of residence in Karaj have a direct and increasing indirect effect on the tendency to dimensions General ethnic and national identity. The range of relationships alone has direct effect, and on the other hand, with the increasing sense of relative deprivation in youth, the tendency towards the general dimensions of ethnic and national identity is undermined. In total, the above 5 variables make up about 29% of the changes in the trend towards the general dimensions of ethnic and national identity among young people.
  Keywords: Ethnic, National Identity, Youth, Extent of Relationship, Feeling Deprived, Mass Media, Cultural Capital
 • Sattar Parvin, Esmayil Abbasi Zaghe * Pages 43-60
  The purpose of this study was to examine the social factor affecting high-risk behaviors. For this purpose, a theoretical framework based on the ideas of Agniou general pressure, Sutherland Differential affiliation, Hirschi and Gadferson Social inhibition has been used. the statistical population of this study is all young people aged 15-29 in Sanandaj. A sample of 383 of them was investigated by multi-stage cluster sampling method using the survey method and the results have been analyzed using descriptive and inferential statistics. The results of the hypothesis test and theoretical model of the research are based on Pearson correlation coefficient and path analysis and regression analysis there are meaningful relationships between all three independent variables of research, namely, social pressure, association with people with high risk behavior, and social deterrence and high risk behaviors. And these three variables, based on the regression analysis, explain 41% of the variance of the variable of the level of high-risk behaviors.
  Keywords: High Risk Behaviors, Youth, Social Pressure, Social Deterrence, Sanandaj City
 • Seyyd Mohsen Hojatkhah, Soleyman Ahmad Boukani, Saeid Abbasi, Mohammad Rostami * Pages 61-72
  The aim of this study is to determine the role of self-compassion in students’ risky behaviors. This research is a descriptive co-relational study. 273 students (170 females and 103 males) participated in the study by multi stage cluster sampling method and responded to self-compassion questionnaire (Neff, 2009) and risk behaviors questionnaire (National College Health Risk Behavior Survey, 2007). Date were analyzed using T Test, Pearson correlation and regression analysis The results showed that the self-compassion has a significant and negative relation with risky behaviors (p=0.00) and judgment about self (As one of the three dimensions of self-compassion) has the highest regression coefficient in reducing risky behaviors. Generally Components of self-compassion explain 12/7 of the Variance in risk behaviors.
  Based on results, we conclude that Consistent with other studies, student’s self-compassion as one of the factors of increasing mental health leads to reducing in risky behaviors, so this can be important to prevent high-risk behaviors.
  Keywords: Self-Compassion, Risky Behaviors, Mental Health, Students, Youth
 • Yasaman Farshadfar, Ali Baseri *, Nowrooz Hashem Zehi Pages 73-94
  The virtual social networks are new generation of social relationship environment. Although they are not old established, they could make space in people’s lives. These networks have some advantages beside their drawbacks in which the most important are undermining the family foundation, emotional divorce, fainting of spouse cordiality. Considering the importance of virtual social networks & social interactions of spouses, this research is to examine the relationship between virtual social networks and social interactions of spouses as the main objective using field study, survey research, and the questionnaire tool as well as SPSS and Smart PLS software. The population of this study is Tehrani spouses in which 600 were chosen as sample size.
  The results indicate that there is a significant relationship between virtual social networks (P= 0.34) and social interactions and its dimensions, that is spouse's commitment (P= -0.726), spouse's satisfaction (-0.565), spouses trust (-0.590), spouse's indifference (P= 0.157), spouse's solidarity (-0.272), spouse's adaptability (-0.571), spouse's democratic relationship (-0.565), strict and tough relationship (0.243) and social compromise between spouses (-0.213). Thus, all hypotheses of the study are confirmed. Also, the results of structural equation (Smart PLS) showed that social network variable totally explains (-0.60) of the variance of social interaction variable. Considering the related values ​​of index the determination coefficient of this value is estimated moderately (0.36).
  Keywords: Virtual Social Networks, Social Interaction, Adaptation, Democratic Relationships, Social Tolerance
 • Samad Rasoulzadeh Aghdam *, Hamed Akbarpour Pages 95-112
  The aim of the present study is to investigate the relationship between adherence to collective values (family, religion, socio-cultural) and the use of mass media (TV, satellite, Internet, virtual social networks) with high-risk behaviors. The method employed in the study was survey research and the data were collected via a questionnaire. The statistical population of the study consisted of all students of Azarbaijan Shahid Madani University during the academic year of 2016-2017 as 7000 individuals. 370 students were selected as participants from the population via the stratified sampling technique. Findings indicate that there is a significant difference of variables of gender, marital status, and socio-economic status with high risk behaviors. There is also a significant correlation of the variables of media consumption and adherence to collective values with high risk behaviors. Generally speaking, independent variables (adherence to family, religious, and socio-cultural values and the degree of use of virtual social networks) in the research regression model could explain 32% of the variations in the students’ high-risk behaviors.
  Keywords: Adherence to Collective Values, High-Risk Behaviors, Media Consumption, Students
 • Malihe Sadat Aghaee Shahri *, Zhale Memari, Mahsa Saadati Pages 113-128
  Studies show that many researchers are studying on various sectors of the sports industry and suggesting the development of sports as an entertainment industry. Research results show that employment and economic development are the minimum achievements in this area. Accordingly, the purpose of this research was to identify the relations between the areas of sport industry in Iran which was conducted descriptively-survey. The research samples were based on the variance of society and in relation to the statistical society, 263 persons were identified among the four groups including faculty members, sports experts, coaches, and heroes. The validity of the Researcher made questionnaire(KMO = 0.84 and its reliability (α=0.953) was confirmed (P
  Keywords: Sport Industry, Iran, Government, Economic
 • Loghman Keshavarz * Pages 129-146
  The research was to design development model of sport for all at the sport federations who work out at the elite sport. Statistical population of this study included all of the faculty members of college that were familiar with sport for all, and managers of sport federations (N=850). On the basis of Morgan table, 250 persons were randomly selected as research samples. To achieve the research goals, the sport for all made researcher questionnaire with 64 questions was used. Validity of questionnaire was confirmed by 17 experts, and its structural validity was confirmed by confirmatory factor analysis. Its reliability was studied in a pilot study with 30 subjects and calculated as 0.85. For data analysis, the descriptive statistics and inferential statistics methods, including Kolmogorov -Smirnov¡ t, KMO, Bartlet test, exploratory factor analysis with Varimax rotation and confirmed factor analysis by application of AMOS software and SPSS software were used. Research findings showed that there are 11 factors such as management, recreational, friends and family, educational, media, volunteer, social and cultural, evaluation, motivational, memorial and values, and festivals for the development model of sport for all at the sport federations. Also, the achievement model is goodness.
  Keywords: Sport Federation, Sport for All, Development
 • Zahra Nateghi, Seyyed Salahodin Naghshbandi *, Hossein Pour Soltani Pages 147-156
  The objective of this research is to identify the priorities of effective factors in the development of sport tourism in Iran. Regarding the research objective, the present research is applied. In terms of methodology, it is mixed method (qualitative-quantitative) which the qualitative method was followed by quantitative method. In qualitative phase, the statistical population included 15 sports management professors and experts. Also, in the quantitative phase, 84 individuals (employees, sport managers, sports tourism experts, university professors) were selected as sample. Due to the limited number of the statistical population, the total population sampling was used. In the qualitative phase, data was collected through semi-structured interviews with sports management professors and experts. After coding, the 14 items structured questionnaire was prepared. The content validity was confirmed and then the questionnaire was distributed among the sample. The reliability of the questionnaire was 0.89 through Cronbach's alpha coefficient. In this study, the NVivo10 software was used to analyze the qualitative data obtained from the interview. In the quantitative phase, one-sample t-test was used to analyze the statistical data. Also, Friedman test was used to rank the components, dimensions and indicators. The quantitative analysis was done using SPSS software at a significance level of P≤0.05. The results of the study showed that there was a significant difference between the factors of creating internet sites and the introducing local tourism attractions, advertising on television and satellite channels, establishing and introducing tourist tours, and developing the infrastructure in the development of sport tourism. The factor of creating internet sites and introducing local tourist attractions with an average of 5.99 was ranked as the first. Finally, introducing tourist tours with an average of 3.05 was ranked as the last.
  Keywords: Tourism Development, Tourism, Sports Tourism, Iran
 • Ali Kashi, Mohammad Reza Kordi * Pages 157-178
  Today, the abuse of Ergogenic Substances as a social issue has spread not only among athletes, but also among non-athletes. Although several studies evaluated the use of Ergogenic Substances use in various community, but no study has a review and meta-analysis on these studies. In this review and meta-analysis, 11 studies were eligible for entry into the study and the number 14291 participant in these 11 studies were investigated. From these studies, the 11 investigations conducted research on the men and women and 9 studies only done on women. After collecting and coding data in these 11 research, by using CMA software all data by using both fixed and random model was analyzed.The results of the meta-analysis conducted in this field showed that estimates point of taking Ergogenic Substances based on random model in Iranian male non-athletes population was 12.5% and in Iranian female non-athletes population was 5.3%. The results of this study showed that the use of Ergogenic Substances and doping is an indisputable fact and as a social problem is growing and expanding. The use of Ergogenic Substances from athletic community permeates to non-athletic community and from men to women. So, if the politicians do not pay attention, the damage every day will be more developed in young people of our country.
  Keywords: Meta-analysis, Doping, Ergogenic Substances, Prevalence, Iranian Adolescent, Young Adults
 • Mahdi Naderi Nasab * Pages 179-194
  The study is to analyze the competitive situation of women's sportswear industry with using Porter's competitive model. The method of the present in terms of aim is applicable and In terms of data collection is descriptive and analytical, because to prove the hypothesis of survey the polls of people involved were used. The population of this research included all manufacturers of women's sport apparel in the country and research questionnaires were distributed among them (N=203). Validity and reliablility of Questionnaires was proved (α=0.78).The statistical sample was calculated according to Morgan table (n=127). Sampling method the present study was randomized available. The questionnaire that used in this study was researchers made questionnaire which five bargaining power of suppliers, the threat of entry of newcomers, bargaining power of buyers, the threat of entry of substitute products and the competition between the competitors were included in it. Questionnaire items were as a result of interviews with managers and heads of companies producing goods of women's sports. First the descriptive analysis (mean, median, etc.) and of tables and charts, calculations were done, and in inferred section due to normality of two components one-sample t-test and because of not normality in the three components the binomial test was used and Friedman test was used to rank the the factors. And spss software version 22 was used for testing. The results showed that each of the five competitive of factors of porter model(Competition between companies operating existing competitors, bargaining power of suppliers of raw materials, the threat of potential of rival entry) (Threat of New Entrants), The threat of entry substitute products to market, and Bargaining Power of Buyers Products) are the factors that affecting the competitive situation sportswear industry of women and thus their importance is as follow: 1. The competition between the competitors companies operating; 2. The bargaining power of suppliers of raw materials; 3- Threat of entry of substitute products to market; 4- The risk of entry of potential competitors (Threat of New Entrants); 5- Bargaining Power of Buyers Products.
  Keywords: Competitive Position, Porter Model, Sportswear, Women
 • Bahman Tayebi *, Amin Dehghan Ghahfarrokhi Pages 195-203
  The study is to explain the variables determining education and empowerment at Sport Boards of Golestan Province. The research is Descriptive- Survey of executive opinion and applied on the basis of objective. The population is all employees of the Sport Boards of Golestan Province (President, vice president, secretaries, treasurers, office officials). The sample is considered equivalent to the population. Data collection was conducted through standard questionnaires of education and empowerment that was set based on the Five-item Likert scale. To determine the validity, the content and face validity were used. To determine the reliability, the cronbach’s alpha calculated as per the education and empowerment and a total more than %70. To analyze the data, the one sample T-Test and confirmatory factor analysis techniques were used. The results showed that education and empowerment are relatively favorable conditions and their score is above average. Also, in-service training is the most effective staff training among the explanatory variables. The most effective empowerment in Sports Boards at Golestan province is that Employees feel they deserve workplace.
  Keywords: Education, Empowerment, In-service training, Competence, Sport Boards of Golestan Province