فهرست مطالب

علوم و تکنولوژی محیط زیست - سال بیستم شماره 1 (بهار 1397)
 • سال بیستم شماره 1 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/23
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سمیه ناجی راد، اکبر قویدل*، حسینعلی علیخانی، علی اشرف سلطانی طولارود صفحات 1-13
  زمینه و هدف
  از بین روش های دفع لجن فاضلاب، کاربرد در زمین به دلیل منافع اقتصادی و کاهش هزینه های خرید کود برای کشاورزان، ارجح است. ولی در صورتی که لجن حاوی مقادیر بالایی فلزات سنگین و آلودگی میکروبی باشد باعث آلودگی خاک و محیط زیست می شود.
  روش بررسی
  در این تحقیق مقادیر کل، قابل عصاره گیری با DTPA و محلول عناصر آهن، روی، سرب، کادمیوم، کبالت، مس، منگنز و نیکل و جمعیت کلی فرم ها در لجن تهیه شده از سه تصفیه خانه شهرک غرب، اکباتان، و شوش تهران اندازه گیری شده و با استانداردهای جهانی حد آلایندگی این عناصر و استاندارد تعداد کلی فرم ها مقایسه شدند.

  یافته ها
  نتایج نشان داد که در مجموع 01/0% از مجموع کل فلزات موردمطالعه به شکل محلول، 32/1% به شکل قابل عصاره گیری با DTPA و 67/98% به اشکال دیگر و غیرقابل دسترس بود. از بین سه نمونه لجن موردمطالعه، لجن فاضلاب شوش دارای بیش ترین مقدار مجموع کل فلزات سنگین (گرم بر کیلوگرم وزن خشک لجن73/39) بود و بعد از آن به ترتیب تصفیه خانه های اکباتان ( گرم بر کیلوگرم وزن خشک لجن 42/28) و شهرک غرب (گرم بر کیلوگرم وزن خشک لجن 95/22) قرار داشتند.

  بحث و نتیجه گیری
  به دلیل بالا بودن مقدار روی و مس در نمونه های لجن، در مقایسه با استاندارد، نمونه های لجن تصفیه خانه های موردمطالعه در گروه کیفیت استثنایی که قابلیت کاربرد در کشاورزی را دارد، قرار نگرفتند. همچنین مقایسه جمعیت کلی فرم ها با استانداردها نشان داد که از این نظر نیز نمونه های لجن در گروه B قرار دارند و کاربرد آن ها در کشاورزی با محدودیت هایی همراه خواهد بود.
  کلیدواژگان: آلودگی محیط زیست، تصفیه فاضلاب، دفع لجن فاضلاب و کلیفرم
 • سعید شربتی*، سورنا نسیمی صفحات 15-28
  زمینه و هدف
  زمان تجدیدپذیری آب از شاخص های مهم جهت برآورد میزان سلامتی بوم سازگان های دریایی محسوب می گردد. کانال خزینی دومین راه ارتباطی خلیج گرگان با دریای کاسپی بوده است که در سال های اخیر با کاهش سطح تراز آب دریا و رژیم رسوب گذاری مسدود گردیده است. در این پژوهش جهت مدل سازی اثرات احتمالی لایروبی کانال خزینی بر زمان تجدیدپذیری آب در خلیج گرگان نسبت به اجرای به هنگام دو ماژول هیدرودینامیکی و انتقال-پخش مدل دو بعدی مایک21 اف ام اقدام گردیده است.

  روش بررسی
  مدل سازی ها بر روی دو شبکه بی ساختار مثلثی، تحت دو شرایط مرزی باز مختلف و با در نظر گرفتن تنش باد، نوسان آب در دهانه آشورآده-بندرترکمن و کانال خزینی، ورودی رودخانه ها، بارش و تبخیر در طی دوره شاخص اجرا گردید. به منظور تعیین میزان ضریب پخش در خلیج گرگان نسبت به مدل سازی شوری با استفاده از ماژول انتقال -پخش مدل مایک 21 اف ام اقدام گردید.

  یافته ها
  نتایج مدل سازی دو بعدی شوری نشان داد که بهترین ضرایب پخش در خلیج گرگان معادل 350 متر مربع بر ثانیه می باشد. نتایج محاسبه میزان تجدیدپذیری کل آب در خلیج تحت شرایط انسداد کانال خزینی معادل 54 روز و لایروبی کانالی به عرض 170 متر معادل 41 روز بود.
  بحث و نتیجه گیری
  مناسب ترین زمان برای مدل سازی زمان تجدیدپذیری آب در خلیج گرگان، آغاز روند رو به افزایش درون سالیانه سطح آب در دریای کاسپی می باشد. مقادیر تجدیدپذیری به رژیم هیدرودینامیک و ضریب پخش شوری در خلیج گرگان وابسته می باشد. با توجه به الگوی پادساعت گرد گردش عمومی آب در خلیج گرگان لایروبی کانال خزینی می تواند زمان تجدیدپذیری کل را تا 13 روز کاهش دهد.
  کلیدواژگان: مدل سازی بوم شناختی، زمان تجدیدپذیری، خلیج گرگان، کانال خزینی، مایک21 اف ام
 • محمدرضا خزایی*، حدیث خزایی صفحات 29-40
  زمینه و هدف
  در این مقاله، بزرگی و اهمیت عدم قطعیت های ساختار مدل های GCM و سناریوهای انتشار در نتایج ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر جریان ماهانه حوضه ی رودخانه ی بشار بررسی و مقایسه شده است.

  روش بررسی
  جریان حوضه توسط یک مدل بارش-رواناب مفهومی به خوبی شبیه سازی شد. سناریوهای اقلیمی دوره 93-2067 خروجی شش مدل GCM برای سه سناریوی انتشار گازهای گل خانه ای به روش عامل تغییرات ریز مقیاس شد. با ورود داده های اقلیمی دوره پایه و هر یک از 18 سناریوی اقلیم آینده به مدل بارش-رواناب، اثر تغییر اقلیم بر جریان ماهانه ی حوضه ارزیابی شد. با مقایسه دامنه ی تغییرات نتایج تحت مدل های GCM و سناریوهای انتشار مختلف، عدم قطعیت آن ها در نتایج بررسی و مقایسه شد.
  یافته ها
  در شبیه سازی جریان ماهانه ضریب تعیین (R2) در دوره های واسنجی و اعتبارسنجی به ترتیب برابر 96/0 و 94/0 به دست آمد. تحت هر یک از سناریوهای انتشار و مدل های GCM پیش یابی می شود جریان و رژیم فصلی رودخانه در اقلیم آینده تغییر کند. با وجود آن، هر یک از عدم قطعیت های ناشی از انتخاب مدل های GCM و سناریوی انتشار در نتایج مهم است. به عنوان نمونه تحت سناریوهای انتشار و GCMهای مختلف میانگین جریان ماه دسامبر در آینده از 26% کاهش تا 123% افزایش یابد.

  بحث و نتیجه گیری
  پیش یابی می شود که تغییر اقلیم اثر مهمی بر جریان حوضه داشته باشد. اگرچه عدم قطعیت مدل های GCM از عدم قطعیت سناریوی انتشار بزرگ تر است، اما هیچ یک از این عدم قطعیت ها در تصمیم گیری طرح های آینده ی حوضه قابل چشم پوشی نیست.
 • رضا اخباری*، حمید آماده صفحات 41-57
  زمینه و هدف
  مدل سازی آلاینده های زیست محیطی یکی از نیازهای اساسی در زمینه پایش کیفیت هوا محسوب می شود که با بهره گیری از نتایج حاصله می توان اقدامات پیشگیرانه ای جهت بهبود شرایط آتی اتخاذ کرد. ادبیات موجود در زمینه الگوسازی آلاینده های زیست محیطی را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد، دسته اول شامل مطالعاتی می شود که علاوه بر داده های مربوط به آلاینده ها با وارد کردن عوامل محیطی از قبیل دمای هوا، جهت وزش باد، سرعت وزش باد و میزان رطوبت، وضعیت انتشار را مورد بررسی قرار داده اند. دسته دوم مطالعات -که تحقیق حاضر در این دسته می گنجد- با استفاده از الگوهای رگرسیون سری های زمانی و غالبا با استفاده از داده های موجود هر آلاینده، پیش بینی وضعیت آتی آن را مد نظر قرار داده اند.

  روش بررسی
  در این مقاله با استفاده از سه الگوی ARIMA(AutoRegressive Integrated Moving Average) ، ARFIMA(AutoRegressive Fractionaly Integrated Moving Average)و ARIMA-GARCH(Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity) و رویکرد باکس-جنکینز وضعیت آتی آلاینده های CO ، PM10 ،NO2 ،SO2 ،O3 و PM2.5در شهر تهران پیش بینی شد و در مورد هر آلاینده بهترین مدل بر اساس معیارهای MSE(Mean Squared Error)،RMSE(Root Mean Squared Error) ،MAE(Mean Absolute Error) و MAPE(Mean Absolute Percent Error) معرفی گردید.

  یافته ها
  آن چه این مطالعه را از مطالعات قبلی متمایز می سازد، مد نظر قرار دادن ویژگی حافظه بلندمدت و مقایسه دقت خروجی مدل مربوطه با الگوهای رایج خود رگرسیونی است. نتایج نشان می دهد که فرض وجود حافظه بلندمدت پذیرفته خواهد شد، ولی این که بهترین پیش بینی ها همواره توسط مدل ARFIMA ارایه می شود، رد می شود.

  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه کاربرد مدل های اقتصادسنجی را برای پیش بینی وضعیت آلاینده ها اثبات می کند. براین اساس توصیه می شود با توجه به هزینه های اجتماعی بالای انتشار آلاینده ها، با بکارگیری این الگوها، آلاینده های تاثیرگذار بر آینده هوای شهر شناسایی و در جهت کاستن از سطح انتشار آن ها طرح های کارآمدی پیاده شود.
  کلیدواژگان: پیش بینی، حافظه بلندمدت، مدل خودرگرسیونی هم انباشته کسری(ARFIMA)، آزمون GPH، آزمون R، S اصلاح شده
 • هیوا علمیزاده*، خسرو فاضل پور صفحات 59-68
  زمینه و هدف
  در این مقاله با هدف برآورد رسوبات معلق با استفاده از تکنیک های سنجش از دور در سواحل شمال غربی خلیج فارس، از دو شاخص SS[1] و TSS[2]استفاده شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق از داده های سنجنده مودیس با استفاده از ماهواره آکوا گردآوری شده است.

  روش بررسی
  جهت شناسایی و تعیین رسوبات معلق، با شناساندن متغیرها، داده های مورد نیاز از تصاویر استخراج و تصحیح رادیومتریک و اتمسفری بر اساس برنامه نویسی در نرم افزار MATLAB کد نویسی شده است، بدین صورت که تصویر ماهواره ای با فرمت HDF به برنامه وارد می گردد، سپس در بخش Modis_Swach_Type_L1B ، با تغییر و شناساندن متغیرها، خروجی ماتریس حاوی اطلاعات دریافت می گردد. در نهایت با وارد نمودن فایل ماتریس و اعمال فیلترهای متناسب به نرم افزار ArcGIS نقشه نهایی و میزان آن در نقاط مورد نظر حاصل شده است.

  یافته ها
  نتایج RMSE برای هر مدل نشان می دهد که با روش رگرسیون ترکیبی با استفاده از تصاویر ماهواره ای با به کارگیری باندهای500 متری و با به دست آوردن ضریب تعیین بالاتری (82/0= ) و نیز کمترین RMSE ( RMSE=0.88 mg/l)، استفاده از باندهای 500 متری و 250 متری) برای ترسیم نقشه رسوبات معلق در خلیج فارس مناسب تر می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان دهنده ی رابطه ی خطی بسیار بالایی بین متغیر وابسته (داده های میدانی TSSو SS) و داده های باندهای 1 تا 7 و زاویه سنجنده (بسته به الگوریتم و مدل استفاده شده) به عنوان متغیرهای مستقل می باشد و مشاهده گردید بین داده های میدانی و داده های استخراجی از تصاویر ماهواره ای رابطه معناداری وجود دارد. این موارد پتانسیل تکنیک سنجش از دور برای سنجش و بررسی پارامترهای دریایی را نشان می دهند.
  کلیدواژگان: سنجش ازدور، رسوبات معلق، مواد جامد معلق (SS)، مجموع مواد معلق (TSS)، مودیس
 • جابر اعظمی*، نادر بهرامی فر صفحات 81-91
  زمینه و هدف
  برای استحصال طلا، محلول سیانید سدیم به عنوان عامل آبشویی مورد استفاده قرار می گیرد؛ در نتیجه پساب حاصل از این فرآیند، حجم بسیار زیادی از سیانور ایجاد می کند. با توجه به سمیت بسیار زیاد سیانور، هدف از انجام این مطالعه تعیین سیانور در پساب مجتمع طلای موته و بررسی تاثیر ارتفاع، فاصله و عمق بر توزیع آلودگی سیانور در خاک و آب زیرزمینی پناهگاه حیات وحش موته در استان اصفهان است.
  روش بررسی
  با توجه به موقعیت چاه های آب موجود در منطقه مورد مطالعه، یازده ایستگاه در بهار 1390 انتخاب و نمونه های از خاک سطحی، زیر سطحی (5/0 متری) و آب زیرزمینی جهت اندازه گیری سیانور برداشته شد.

  یافته ها: با افزایش ارتفاع از سطح دریا، فاصله از معدن و کاهش عمق خاک مقدار سیانور کاهش می یابد. در سطح 95 درصد، اختلاف معنی داری بین سیانور خاک سطح و زیر سطح وجود نداشت. میزان سیانور در آب زیرزمینی با خاک سطحی اختلاف معنی دار ولی با خاک زیر سطح تفاوت معنی داری نداشت. میانگین نتایج اندازه گیری شده سیانور پساب کارخانه 287 میلی گرم در لیتر است، که بیش از 500 برابر حد مجاز تخلیه سیانور در آب است.

  نتیجه گیری
  میزان سیانور در ایستگاه های مطالعاتی غیر از محل خروج پساب کارخانه و ایستگاه سوم با فاصله سه و نیم کیلومتری از خروجی که از آب آن برای وحوش و فعالیت معدن کاوی استفاده می شود؛ از براساس نظر سازمان بهداشت جهانی حد مجاز که 07/0 میلی گرم در لیتر است، تجاوز نکرده ولی گزارش چندین حادثه مرگ و میر حیوانات وحشی منطقه پس از سرریز پساب کارخانه هشداری جدی برای محیط زیست آن منطقه است.
  کلیدواژگان: سیانور، استخراج طلا، پناهگاه، موته
 • حسن صحرایی*، سیدعباس حسینی، سیدعلی اکبر هدایتی، رسول قربانی صفحات 93-103
  زمینه و هدف
  در عصر حاضر به دلیل کاربرد گسترده نانو ذرات مس، ورود آن ها به محیط زیست افزایش یافته است. در این راستا ورود این نانو مواد به محیط زیست قابلیت تاثیر بر موجودات زنده ازجمله ماهی ها را خواهد داشت. از اینرو هدف از این مطالعه، بررسی آسیب شناسی بافتی ن
  اشی از نانو ذرات مس بر بافت آبشش ماهی کپور معمولی می باشد.

  روش بررسی
  به منظور بررسی اثرات هیستوپاتولوژی نانو اکسید مس بر آبشش بچه ماهیان کپور، تعداد60 قطعه کپور معمولی جوان با میانگین وزنی2±42 گرم تهیه و در 3 گروه با سه تکرار در مواجهه با نانو اکسید مس و یک گروه شاهد در سه تکرار ماهی در نظر گرفته شد. ماهیان به مدت6 هفته با غلظت های40،10 و80 میلی گرم بر لیتر نانو اکسید مس مواجهه داده شدند.

  یافته ها
  عوارض مشاهده شده در بافت آبشش شامل تورم سلول های سنگ فرشی، آئوریسم، ادم، اتصال تیغه های ثانویه مجاور،کوتاه شدن تیغه های ثانویه و هایپرپلازی بودند. بررسی های آسیب شناسی بافت آبشش نشان داد که در غلظت های بالا (80 میلی گرم بر لیتر)، آسیب ها بیشتر به شکل جداشدگی، هایپرپلازی و به هم چسبیدگی لاملاها بود، در مقابل آسیب ها در غلظت های پایین (10و40میلی گرم بر لیتر) به شکل آئوریسم، تورم سلول های سنگ فرشی و کوتاه شدن تیغه های ثانویه بروز نمود.

  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به تغییرات ایجاد شده در بافت آبشش ماهی کپور معمولی در غلظت های مختلف نانو ذرات مس در مقایسه با گروه کنترل می توان نتیجه گرفت که نانو ذرات مس می تواند اثرات قابل توجهی بر بافت آبشش ماهیان داشته باشد. از اینرو مطالعات آسیب شناسی می تواند به عنوان ابزار ساده و مناسبی جهت ارزیابی تاثیر این آلاینده های نوظهور انسانی بر ماهی استفاده شود.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی بافتی، هایپرپلازی، نانو ذرات اکسید مس، ماهی کپور معمولی
 • فاطمه شفیعی*، احمد رضوانفر، مهدیه سادات میرترابی صفحات 105-118
  زمینه و هدف
  امروزه مصرف کودهای زیستی به عنوان جایگزین کودهای شیمیایی به همراه کاهش خطرهای زیست محیطی، رفتار زیست محیطی کشاورزان را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین، هدف این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر رفتار استفاده از کودهای زیستی به وسیله کشاورزان استان البرز بود.

  روش بررسی
  جامعه آماری تحقیق کشاورزان استفاده کننده از کودهای زیستی بودند که 45 نفر از آن ها به روش نمونه گیری انباشتی مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه بود که روایی محتوایی آن با کسب نظر از پانل متخصصان و پایایی مقیاس های آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (بالاتر از 7/0) بررسی و تایید شد.

  یافته ها
  نتایج نشان داد که رفتار زیست محیطی کشاورزان درخصوص استفاده از کودهای زیستی از سطح متوسط بیش تر بود. هم چنین، بین سطح زیر کشت، میزان ادراک زیست محیطی و اقتصادی اثرات استفاده از کودهای زیستی و میزان عوامل انگیزشی برای مصرف کودهای زیستی با کل مولفه های تشکیل دهنده رفتار زیست محیطی کشاورزان مورد مطالعه رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت.

  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون مشخص شد که متغیرهای میزان ادراک زیست محیطی و اقتصادی اثرات استفاده از کودهای زیستی، میزان عوامل انگیزشی برای مصرف کودهای زیستی، میزان سطح زیر کشت و میزان دسترسی به ادوات مورد نیاز برای استفاده از کودهای زیستی، حدود 43 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تببین کردند.
  کلیدواژگان: محیط زیست، کشاورزی پایدار، کشاورزی زیستی
 • دینا عبدمنافی*، سهراب حجام، امیرحسین مشکوتی، مجید وظیفه دوست صفحات 119-130
  زمینه و هدف
  غلظت و نوع آلاینده های ذره ای در جو، از عوامل اصلی در تغییر خردفیزیک و کلان فیزیک ابرها و بتبع آن تغییر در مقدار و کیفیت آب بارش می باشد.

  روش بررسی
  در این مقاله بررسی موردی تاثیر آلودگی های ذره ای جو بر روی خردفیزیک ابر و کیفیت آب بارش در شهر تهران انجام گرفته است. رویداد مورد مطالعه در این مقاله (16/09/1391) بارشی است که قبل از وقوع آن بدلیل افزایش شاخص [1]AQI مربوط به ذرات معلق، شهر تهران دو روز تعطیل اعلام شده بود. این رویداد حاد آلودگی همراه با بارش های مشابه دیگر که در نزدیکی این رویداد بوقوع پیوسته ولی شاخص AQI آنها در روزهای قبل از وقوع بارش در شرایط سالم قرار داشتند، مطالعه و مقایسه شدند. غلظت یون های موجود در آب بارش به کمک دستگاه کروماتوگرافی یونی و کمیت های خردفیزیک ابر با استفاده از تصاویر مربوط به ابر سنجنده مادیس مطالعه شدند.

  یافته ها
  نتایج نشان می دهند که غلظت یونها بخصوص یون های انسان ساخت (نیترات، نیتریت،کلراید و فلوراید) در نمونه آب باران مربوط به شاخص AQI آلوده نسبت به شرایط با شاخص AQI پاک، بالاتر می باشند. همچنین آلودگی ذره ای در رویدادهای مورد مطالعه در این تحقیق، باعث کاهش شعاع موثر قطرک ابرها قبل از وقوع بارش، افزایش ضخامت نوری، افزایش ارتفاع قله ابر، افزایش محتوای آب ابر و بارش بیشتر در زمان وقوع بارش شده است.

  بحث و نتیجه گیری
  یون های موجود در آب بارش و مشخصه های خردفیزیک ابر، ارتباط مستقیم با غلظت ذرات معلق موجود در جو دارند. همچنین نقش آلودگی های ذره ای محلی یکی دیگر از عوامل مهم در تغییرات خردفیزک ابر بصورت منطقه ای می باشد.
  کلیدواژگان: ذرات معلق، ابر، بارش، مادیس
 • علیرضا جوادی، سید عباس پورهاشمی*، شیرین شیرازیان صفحات 131-139
  حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی از طریق وضع و اجرای قواعد حقوقی الزام آور و غیر الزام آور توسط جامعه جهانی شکل گرفته و در چند دهه اخیر از نظر محتوایی، شکلی و ساختاری توسعه یافته است، با این حال، علی رغم تلاش های بین المللی برای حفاظت محیط زیست، چالش های محیط زیستی نه تنها کماکان وجود دارند، بلکه در بسیاری از حوزه ها افزایش چشم گیری داشته است. در واقع، دغدغه ها و تهدیدات محیط زیستی دنیای امروز فراتر از پیش بینی های متخصصان و دانشمندان حاضر در اولین کنفرانس بین المللی انسان و محیط زیست استکهلم 1972 است. تخریب لایه ازن، تغییر آب و هوا، آلودگی هوا، آب و خاک، کاهش تنوع زیستی، جنگل زدایی و بیابان زایی از مهم ترین مشکلات فراروی بشر امروزی است . بنابر این علی رغم تلاش های جهانی برای وضع و اجرای مقررات حقوق بین الملل محیط زیست، عدم کاهش تخریب محیط زیست و افزایش آلودگی های محیط زیستی حکایت از عدم کارایی و کارآمدی این رشته حقوقی دارد. این مقاله درصدد است با بکارگیری رهیافت انتقادی، ضمن نشان دادن ظرفیت های موجود برای توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، به موانع و کاستی های آن بپردازد و با بررسی خلاهای حقوقی و اجرایی، پیشنهادهایی از قبیل «اتخاذ رهیافت بین المللی کردن حفاظت محیط زیست»، «اصلاح ماهوی»، «بازنگری در برنامه سازمان ملل متحد برای حفاظت محیط زیست» و «اصلاح ساختاری» حقوق بین الملل محیط زیست را برای جبران آن ارایه نماید.
  کلیدواژگان: حقوق بین الملل محیط زیست، توسعه پایدار، چالش ها، ظرفیت های حقوقی
 • حسین حبیبی نیا، سولماز دشتی* صفحات 141-156
  زمینه و هدف
  فعالیت های صنعتی و توسعه ای بخشی از تلاش انسان برای رسیدن به رفاه بیش تر است اما در اثر این تغییرات و گسترش این نوع فعالیت ها مخاطرات خاصی که ناشی از تغییر در نظام رایج طبیعت است نیز می شود. کارکنان شاغل در بخش صنعت این شرکت در سطوح مختلف، با توجه به فعالیت هایی که انجام می شود، در معرض خطرهای ایمنی و بهداشتی قرار می گیرند. تحقیق حاضر به منظور شناسایی جنبه ها و ریسک های بارز ایمنی، بهداشت و محیط زیستی
  در بخش صنعت کشت و صنعت سلمان فارسی در سال 1393 انجام پذیرفت.

  روش بررسی
  در این مطالعه از روش های Delphi، FMEA و مدل تلفیقی FMEA&TOPSIS استفاده گردید.

  یافته ها
  بر اساس روش دلفی از 57 جنبه و ریسک شناسایی شده مربوط به فعالیت های این صنعت، 13 مورد آن ها بارز تشخیص داده شد. ریسک تماس با سر و صدا با کد شناسایی 1R بالاترین و حمل قطعات سنگین با کد شناسایی 44R پایین ترین نمره را به خود اختصاص دادند. در ادامه به کمک روش FMEA، 57 جنبه و ریسک شناسایی و تعداد 21 مورد از آن ها غیرقابل تحمل و بارز شناخته شدند، که به عنوان داده های ورودی مدل تلفیقی FMEA&TOPSIS جهت وزن دهی و رتبه بندی استفاده گردیدند. جنبه محیط زیستی ورود فاضلاب به محیط زیست با کد شناسایی 57R بالاترین و دررفتن سبد سانتریفیوژ با کد 18R پایین ترین اولویت را در این روش به خود اختصاص دادند.

  بحث و نتیجه گیری
  استقرار سیستم های مدیریت یکپارچه و پیاده سازی شایسته آن ها می تواند به عنوان پیشنهاد عملی تاثیر گذار بر حذف و یا کاهش جنبه ها و ریسک های موجود در بخش صنعت شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی باشد.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، Delphi، FMEA، مدل تلفیقی FMEA&TOPSIS، کشت و صنعت سلمان فارسی
 • مبینا باکویی کترینی، سید علیرضا میرزا حسینی*، مهناز نصرآبادی صفحات 157-164
  زمینه و هدف
  شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در مدارس می تواند اقدامی موثر و سنجیده در بهبود سلامت و پیشرفت دانش آموزان به خصوص در مقطع دبستان باشد.
  روش تحقیق: در این پژوهش از ترکیب دو روش ارزیابی ریسک FMEA & William Fine به صورت سه عاملی (شدت اثر، احتمال وقوع و میزان مواجهه) استفاده شد. پس از شناسایی فعالیت ها، از طریق بازدید، مشاهده و مصاحبه با افراد مسوول و دانش آموزان، خطرات بالقوه شناسایی و سپس با توجه به شدت اثر، احتمال وقوع پیامدها و میزان مواجهه، ارزیابی و طبقه بندی خطرات انجام شد.

  یافته ها
  در این پژوهش در مجموع ریسک های ایمنی و بهداشتی در دختران در سطوح مختلف H، M و L به ترتیب 4، 15 و 39 و در پسران، H، M و L به ترتیب 5، 16 و 35 بوده است که با انجام اقدات کنترلی پیشنهاد شده و ارزیابی مجدد ریسک ها، مجموع ریسک های ایمنی و بهداشتی در سطوح مختلف در دختران، H، M و L به ترتیب2، 6 و 50 و در پسران، H، M و L به ترتیب 2، 7 و 47 تغییر کرد. که تعداد ریسک های (H و M) بعد از انجام اقدامات کنترلی به مقدار قابل توجهی کاهش یافت.

  بحث و نتیجه گیری
  خطرات شناسایی شده در هر دو جنس در بیش تر موارد مشابه بود اما از نظر شدت خطر با توجه به جنسیت دانش آموزان در پسران بیش تر بوده است که از دلایل بالا بودن آن می توان به میزان فعالیت بدنی بیش تر، اعتماد داشتن به مهارت های فردی و انجام رفتارهای پر خطر و ناچیز شمردن خطرات بدنی اشاره کرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی خطر، ریسک، مدارس ابتدایی، دخترانه، پسرانه
 • جهانبخش بالیست*، بهرام ملک محمدی، فائزه چهرآذر، یاسر معرب صفحات 165-178
  زمینه و هدف
  ارزیابی ریسک روشی برای تعیین اندازه کمی و کیفی خطرات و پیامدهای ناشی از حوادث احتمالی بر روی افراد، مواد، تجهیزات و محیط زیست است. با انجام این کار میزان کارآمدی روش های کنترلی موجود مشخص شده و داده های با ارزشی برای تصمیم گیری در زمینه کاهش ریسک فراهم می آید.

  روش بررسی
  در این تحقیق واحد بهره برداری پالایش گاه نفت گچساران مورد ارزیابی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق ارزیابی ریسک های محیط زیستی این واحد با روش ها و فنون به روز و ارایه راه کارهای کنترلی به منظور مدیریت این ریسک ها است. به کارگیری هم زمان روش های مختلف ارزیابی ریسک و فنون تصمیم گیری چند معیاره می تواند به ارزیابی و مدیریت بهینه ریسک ها کمک نماید. برای دست یابی به این هدف از ترکیب فنون تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه محیط زیستی[1] (EFMEA) با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی[2] (AHP) و روش ترجیح بر اساس مشابهت به راه حل ایده آل[3] (TOPSIS) استفاده شده است.

  یافته ها
  در ابتدا از طریق بازدید و اخذ نظرات کارشناسان از واحد مذکور ریسک ها شناسایی و بر اساس تاثیر روی مولفه های پنج گانه محیط زیست ارزش گذاری شدند. در ادامه عدد اولویت ریسک ها تعیین و وارد TOPSIS شد و رتبه بندی صورت گرفت.

  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاصل نشان می دهند که مهم ترین ریسک ها شامل آلاینده های خروجی از دودکش ها و بار اضافی منتقل به مشعل[4] است.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک محیط زیستی، AHP، EFMEA، TOPSIS، پالایش گاه نفت خام گچساران
 • مراحم آشنگرف*، محمد مجدی صفحات 179-192
  زمینه و هدف
  نیکوتین از سمی ترین آلکالوئیدهای مرتبط با صنایع توتون است که با توجه به مشکلات درمانی و زیست محیطی ناشی از حضور آن در محیط های طبیعی، تجزیه زیستی آن با استفاده از میکروارگانیسم ها توجه زیادی را به خود جلب کرده است. هدف از مطالعه اخیر، غربال گری باکتری های بومی نمک دوست نسبی با فابلیت تجزیه کنندگی نیکوتین و بررسی امکان استفاده از این باکتری ها به عنوان کاتالیست در جهت پالایش نیکوتین از محیط های آلوده است.

  روش بررسی
  انتخاب باکتری های نمک دوست با قابلیت تجزیه کنندگی نیکوتین در سه مرحله غنی سازی، توانایی در مصرف نیکوتین به عنوان تنها منبع کربن و ازت و براساس الگوی تحمل پذیری انجام شد. جدایه نمک دوست ND9 که دارای بالاترین قابلیت در حذف زیستی نیکوتین بود، براساس تست های ریخت شناسی، بیوشیمایی و تکثیر نواحی حفاظت شده 16s rRNA شناسایی شد. سنتتیک رشد و میزان حذف نیکوتین با استفاده از اسپکتروفتومتری و کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها
  Halomonas sp. strain ND9 (با کد شناسایی KM077028 در بانک ژنی)، به عنوان قوی ترین باکتری در تحمل پذیری و مصرف نیکوتین برگزیده شد. فعالیت متابولیکی بالا در کشت های رویشی سویه ND9 منجر به حذف 92 درصدی نیکوتین در محیط های پایه نمکی با غلظت 2 گرم در لیتر نیکوتین، به عنوان تنها منبع کربن و ازت، در طی 96 ساعت گرماگذاری شد.

  بحث و نتیجه گیری
  در این پژوهش، برای اولین بار پتانسیل باکتری های نمک دوست در فرآیند نیکوتین زدایی بررسی شد. با توجه به پتانسیل سویه باکتری نمک دوست نسبیHalomonas sp. strain ND9 در حذف زیستی نیکوتین، جداسازی و شناسایی باکتری های نمک دوست نسبی به عنوان زیست کاتالیزگر طبیعی ایمن در جهت پاکسازی زیستی نیکوتین پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: تحمل پذیری، حذف زیستی، نیکوتین، . Halomonas sp. strain ND9
|
 • Sumayyah Naji Rad, Akbar Ghavidel *, Hossein Ali Alikhani, Ali Ashraf Soltnai Toolarood Pages 1-13
  Background And Objective
  Among sewage sludge disposal options, land application is more preferred because of economic benefits and decreasing fertilizer cost for farmers. However, if sludge has excess amount of heavy metals and microbial infections, land application may lead to soil and environmental pollution.
  Method
  In this research, the amount of total, DTPA-extractable and soluble forms of Fe, Zn, Pb, Cd, Co, Cu, Mn and Ni and population of coliform bacteria were determined in the sludge samples of three different sewage sludge treatment plants including Shahrak-e-Gharb, Ekbatan and Shoush and the results were compared to the world pollution limit standards of these metals and the coliform population.
  Findings: Results showed that 0.01% of all metals accumulatively in sewage sludge were in soluble form, 1.32% in DTPA-extractable form and 98.67% in other forms, which are unavailable. Shoush sludge had largest amount of sum of eight metals (39.73 gr/kg dry sludge), Ekbatan sludge (28.42 gr/kg dry sludge) and Shahrak-e-Gharb sludge (22.95 gr/kg dry sludge) were the second and third in the rank, respectively.
  Discussion and
  Conclusion
  Because of high amounts of Zn and Cu in the sludge samples in compare to the standards, the samples from all the treatment plants did not categorized as the exceptional quality which can be used in agriculture. A comparison between the coliform population and the standards showed that in this regard, sludge samples were in B quality and there would be limitations in their land application.
  Keywords: Coliform, Environmental pollution, Sewage sludge disposal, Wastewater Treatment
 • Saeed Sharbaty*, Sorena Nasimi Pages 15-28
  Background And Objective
  Water renewal time, one of the important indicators, is considered for estimation of health status of marine ecosystem. The Khozeini channel has been the second communicative ways of the Gorgan Bay with the Caspian Sea which is blocked by decreasing of sea water level and sedimentation in recent years. In this investigation, in order to considering of Khozeini channel possible dredging effects on the Water Renewal Time in the Gorgan Bay, the Hydrodynamic and Advection-Dispersion modules of two-dimensional Mike21 FM model were coupled simultaneously.
  Method
  The modeling on two triangular unstructured meshes and under two different open boundary conditions by including wind stress, water fluctuations in the mouth of Bandartorkaman-Ashoradeh and Khozeini channel, rivers input, evaporation and precipitation during index year were done. To determine the amount of dispersion coefficient in the Gorgan Bay, salinity modeling using Advection-Dispersion module of MIKE 21 FM were developed.
  Findings: The results two-dimensional salinity modeling showed that the best of dispersion coefficients are 350 m2/s in Gorgan Bay. The results of calculating of the Integral Water Renewal amount under blocking Khozeini channel condition was 54 days and dredging channel condition a width of 170 m was 41 days.
  Discussion and
  Conclusion
  The best time for Water Renewal Time modeling in Gorgan Bay is the beginning trend of intering annual water level rising in the Caspian Sea. Renewal Time values are depending on hydrodynamic regime and salinity dispersion coefficient in Gorgan Bay. According to the common counterclockwise water circulation pattern in Gorgan Bay, Khozeini channel dredging reduces Integral Renewal Time of up to 13 days.
  Keywords: Ecological Modeling, Renewal Time, Gorgan Bay, Khozeini Channel, Mike21 FM
 • Mohammad Reza Khazaei*, Hadis Khazaei Pages 29-40
  Background And Objective
  In this paper uncertainties of GCM’s structure and emission scenarios in climate change impact assessment on monthly stream-flow of Bashar River basins are investigated and compared.
  Method
  stream-flow of the basin was simulated using a conceptual rainfall-runoff model. Climate scenarios simulated by 6 GCM under 3 emission scenarios for 2063-93 periods were downscaled using change factors method. Using these 18 future scenarios and observed climate data as inputs of the rainfall-runoff model, climate change impact on monthly stream-flow of the basin was assessed. Ranges of the results under various GCMs and emission scenarios were assessed and uncertainty of the GCMs and emission scenarios in the results were investigated.
  Results
  In simulation of the monthly stream-flow of the basin, coefficient of determination (R2) reached values of 0.96 and 0.94 during calibration and validation, respectively. Under each of emission scenarios and GCMs it is projected that the amounts and annual cycle of the stream-flow will change. However, the amount and direction of the changes are different for various GCMs and emission scenarios. As instant, for September’s under various GCMs and emission scenarios the mean stream-flow may changes between 26% decrease to 123% increase.
  Conclusion
  It is projected that climate change will have important impacts on the basin’s stream-flow. The uncertainty from GCM structure is larger than uncertainty from emission scenarios. However, the uncertainty from emission scenarios is significant, too, and cannot be ignored.
  Keywords: monthly stream, flow, Uncertainty, climate change, Bashar River Basin
 • Reza Akhbari*, Hamid Amadeh Pages 41-57
  Background And Objective
  Environmental pollution modeling is one of the essential requirements in the field of air quality monitoring which with using the output of the model, improvement of future situation can be possible. The existing literature of the modeling of environmental pollution –especially air pollutants- could be divided to two whole categories. First, those researches that in addition of pollutants data, they used some factors such as temperature, wind direction, wind speed and humidity. The second one –which this study belong to- with using time series regression models and by usage of the existing data about each pollutant, the future situation was forecasted.
  Method
  In this study, we forecast future pollutants (CO,PM10,NO2,SO2,O3,PM2.5) status with ARIMA, ARFIMA and ARIMA-GARCH models with Box-Jenkins approach, then the best model is determined with MSE, RMSE, MAE and MAPE.
  Findings: Results indicate that the assumption of existence of long-memory is acceptable but the hypothesis that always ARFIMA models prepare the best forecast is rejected.
  Discussion and
  Conclusion
  This study proves the application of econometric models to predict the pollutants state. Based on the high social costs of pollutant emissions, it is recommended that using these models, identify the pollutants affecting the future of the city and reduce the level of their dissemination of efficiency plans
  Keywords: Forecasting, Long, Memory, ARFIMA, GPH test, Modified R, S Test
 • Heeva Elmizadeh*, Khosro Fazelpour Pages 59-68
  Background And Objective
  This paper aims to estimate suspended sediment using Remote Sensing Technique in the North-west coasts of the Persian Gulf, the two indices which have been used are SS and TSS. Data used in this study are collected from MODIS sensor data through Aqua satellite.
  Method
  Several different algorithms are used for creating these images and they are used to detect and determine Suspended Sediments. In this regard, by introducing the variables required to extract data, Radiometric and atmospheric correction coding is based on MATLAB programming, Finally, entering the matrix file and apply filters ArcGIS software is proportional to its level in the final maps and points of view have been achieved.
  Findings: In general, RMSE results illustrate that using combinational regression method and employing satellite imagery with 500-meter bands and reaching a higher coefficient of determination (=0.82) and also the lowest RMSE (RMSE=0.88 mg/L) and 250 and 500-meter bands is more suitable for designing SS maps in Persian Gulf.
  Discussion and
  Conclusion
  These results indicate a very high linear relationship between dependent variable (TSS and SS field data) and data from 1 to 7 bands and sensor angle (depending on the used algorithm and model) are considered as independent variables and it was observed that there is a significant relationship between field data and extracted data from satellite imagery. All these results indicate the potential of remote sensing technique for sensing and considering marine parameters.
  Keywords: Remote sensing, Suspended Sediments, Suspended Solids (SS), Total Suspended Sediment (TSS), MODIS
 • Jaber Aazami*, Nader Bahramifar Pages 81-91
  Background And Objective
  Sodium cyanide is used in the process of extracting gold from the ore. The waste water that is produced during this process contains high levels of cyanide. The purpose of this study was to determine the levels of cyanide in the waste water of Mooteh Gold mine. We also wanted to investigate effects of distance, depth, and altitude on cyanide dispersion in soil and groundwater of Mooteh Wildlife Refuge.
  Method
  In April 2012, samples of surface and under ground (0.5 m) soil and groundwater was collected from 11 locations from Mooteh Wildlife Refuge
  Results
  Total cyanide level was decreased with increasing of altitude, distance from mine and decreasing depth of soil. There is no significant difference between cyanide concentration of surface and ground soils; groundwater and ground soils, respectively. But, there is a significant difference between cyanide concentration of groundwater and surface soils.
  Conclusion
  Cyanide level is higher than acceptable level in existence wastewater and station number three. Also there are several papers about death wildlife especially Iranian Deer after wastewater overflow from Gold Mooteh Mine in this location. So, managers and officials should be taken more care.
  Keywords: Cyanide, Gold extraction, Refuge, Mooteh
 • Hasan Sahraei*, Seyyed Abbas Hoseini, Seyyed Aliakbar Hedayati, Rasoul Ghorbani Pages 93-103
  Background And Objective
  At the present century, using of copper Nano-particles has increased within the environment. In this regard influx of Nano-materials to the environment may have harmful impact on living organisms, including fish. The aim of this study was to examine histological lesions of cooper nanoparticles on the gill tissue of common carp.
  Method
  In order to investigate the effects of histopathological changes of Nano copper oxide on the gill of carp, 60 pieces of young common carp with an average weight of 42± 2 gr were divided in 3 groups with three replicates for exposure group of Nano copper oxide (10, 40, 80, mg/l of copper oxide) and a control group of fish for 6 weeks.
  Findings: Histopathology of Gill tissue showed that the copper nanoparticles have such injuries as cell swelling, Aourtism , edema, secondary connecting adjacent blades, shortening of the secondary blade, and hyperplasia. Gill histopathological result showed that at high concentrations (80 ppm), lesions were mostly detachment, hyperplasia and sticking attach Lamela, versus harm in low concentrations (10 and 40 ppm) to form Aurism, inflation squamous cell and the shortening of the secondary blades.
  Discussion and Conclusion Due to changes of gill tissue in the common carp at various concentrations of copper nanoparticles compared with the control group, it can be concluded that copper nanoparticles can have significant effects on fish gill tissue. Therefore it can be used as a simple and useful tool to assess the impact of these new born contaminants on fish and also human environmental.
  Keywords: Common carp, Copper oxide nanoparticles, hyperplasia, Histopathology
 • Fatemeh Shafiee*, Ahmad Rezvanfar, Mahdieh Sadat Mirtorabi Pages 105-118
  Background and Objective
  Nowadays consumption of bio fertilizers as alternative of chemical fertilizers with decreasing environmental hazards has been affected farmer's environmental behavior. Therefore, the purpose of this study was to investigate the components of Alborz province farmers’ environmental behavior about bio fertilizers application.
  Method
  The statistical population was farmers who were using bio-fertilizers that 45 of them were studied by snowball sampling method. The research instrument was a questionnaire that validity of it was obtained by a panel of experts and reliability of scales examined by Cronbach’s alpha coefficient (greater than 0.7).
  Findings: The result indicated that farmers’ environmental behavior about using of bio fertilizers was more than intermediate level. In addition, there is a significant and positive correlation between a total of constitutive components of environmental behavior of the farmers and cultivated area, rate of environmental and economic perception of bio fertilizers application effects and rate of motivation factors for bio fertilizers consumption.
  Discussion and
  Conclusions
  The results of regression analysis revealed that the variables of: rate of environmental and economic perception of bio fertilizers application effects and rate of motivation factors for bio fertilizers consumption, cultivated area, the rate of access to devices needed for use of bio fertilizers explained about 43% of variation of the dependent variable.
  Keywords: Environment, Sustainable agriculture, Bio, Agriculture
 • Dina Abdemanafi*, Sohrab Hajjam, Amir-Hussain Meshkatee, Majid Vazifedoust Pages 119-130
  Background And Objective
  Concentration and type of atmospheric aerosols are among of the most important factors affecting the macro and micro structure of clouds and their precipitation.
  Method
  In this article, the case study has been carried out to investigate the relationship between atmospheric air pollution, microphysics of cloud and their precipitation over Tehran city. The case study in this paper (2012/12/06) was performed before the the rainfall that increased AQI index for particulate matter which made Tehran to be closed for two days. This event was compared with two similar rainfalls shortly before or after it and it was found out that in the two similar rainfalls the AQI index had been healthy during the days before precipitation. Ion concentrations in the rainwater were measured by ion-chromatography and microphysics of clouds were studied by MODIS on board Aqua and Terra satellite.
  Findings: The results showed that ions concentration, especially anthropogenic ions (nitrate, nitrite, chloride and fluoride), in rainwater samples in polluted air was higher than in clear air. Also particulate pollution reduced the effective radius droplet of the mixed-phase clouds before the rain, and increased the cloud optical thickness, cloud water path and cloud top pressure and temperature during the precipitation.
  Discussion and
  Conclusion
  The ions in rain water and the cloud microphysics characteristics related to the concentration of aerosols in the atmosphere. Also, local particle pollutions changed regional microphysics of cloud
  Keywords: Aerosol, Cloud, Precipitation, MODIS
 • Alireza Javadi, Seyed-Abbas Poorhashemi *, Shirin Shirazian Pages 131-139
  International environmental law as a branch of public international law is developed through the codification and implementation of legally binding and non-binding rules developed by the international community in recent decades in terms of content, form and structure. However, despite international efforts to protect the environment, environmental challenges not only still exist, but also it has increased significantly in many areas. In fact, today's environmental concerns and threats are beyond the predictions of the experts and the scientists at the Stockholm 1972 of the First International Conference on humans and the environment. Ozone depletion, climate change, air pollution, water and soil, loss of biodiversity, deforestation and desertification are the most important problems confronting humanity today. This research by adopting a critical approach aims to study in addition to existing capacity for the development of international environmental law, to deal with the obstacles and shortcomings and to review legal and administrative gaps, provide recommendations such as internationalization of environmental protection, substantive review and structural review in these matters.
  Keywords: International environmental law, sustainable development, challenges, legal capacity
 • Hossein Habibinia, Soolmaz Dashti * Pages 141-156
  Background And Objective
  Industrial and development activities are parts of the human attempt to achieve greater prosperity. But the effects of these changes and develop this kind of activity due to specific risks arising from changes in prevalent system of nature. Working staff in the agricultural sector of this company at different levels, according to a variety of activities that can be done, are exposed to health and safety risks. This research has been done in order to identify safety, health and environmental aspects and important risks of Salman Farsi Agroindustry Company in 2014.
  Method
  In this study Delphi, FMEA and FMEA & TOPSIS Integrated models are used.
  Findings: According to Delphi method 57 aspects and risks related to the activities of this industry identified and 13 of them were diagnosed significantly. Risk of exposure to noise with identification code R1 obtain the highest score and transport the heavy parts with identification cod R44 obtain the lowest score respectively. According to the FMEA method, 57 aspects and risks identified based on industry activities and 21 of them became intolerable and clear, as input data to the weighting stage and grading were used combined method TOPSIS and FEMEA. According to this method environmental aspects of waste entering to the environment with identification cod R57 obtained the highest score and falling the centrifuges basket with identification cod R18 obtained the lowest score.
  Discussion and
  Conclusion
  Establish and implement integrated management systems that can be qualified as a practical proposal affecting elimination or reduction of risk in industrial sector of Salman Farsi agro-industrial Company.
  Keywords: Risk Assessment, Delphi, FMEA, FMEA, TOPSIS Integrated Model, Salman Farsi Agro Industry Company
 • Mobina Bakooie Katrini, Seyed Alireza Seyed Haji Mirzahosseini*, Mahnaz Nasr Abadi Pages 157-164
  Background And Objective
  Dangers recognition and risk assessment in the schools can be considered as an efficient action to improve students’ health and development especially in elementary schools.
  Method
  Two risks evaluation approaches of FMEA and William Fine have been used in this survey. In addition, risk assessment was furnished based on three factors (effect severity, occurrence probability, and exposure level). After identifying the activities through frequent presence in the study places and interviewing the students and the people in charge, the dangers and potential harmful effects were identified. Finally, considering the effect severity, possible consequences occurrence probability, and the exposure level, the risks evaluation and classification were done.
  Findings: Regarding summation of health and safety hazards for girls in different levels of H, M, and L had been 4, 15, and 38, respectively. Furthermore, sum of health and safety risks for boys in various levels of H, M, and L had been 5, 16, and 35, respectively. After taking the proposed controlling actions and re-evaluating the hazards, in different phases of H, M, and L for girls was changed to 2, 6, and 50, respectively and this amount was changed to 2, 7, and 47 for boys in various levels of H, M, and L, respectively. The number of risks in the average and unacceptable levels was considerably reduced after performing the controlling actions.
  Discussion and
  Conclusion
  The identified hazards have been similar for both genders in most of the cases. The hazard intensity has been higher in boys which can be related to higher physical activity, trusting their personal skills, engaging in risky behaviors, and underestimating physical dangers.
  Keywords: Hazard evaluation, primary schools, boys, girls
 • Jahanbakhsh Balist*, Bahram Malek Mohammadi, Faeze Chehrzar, Yasser Moarab Pages 165-178
  Background And Objective
  Risk assessment is a method to determine risk quantitative and qualitative and probable accident consequence on people, materials, equipment and environment. By doing so, existence controlling methods effectiveness are specified and valuable data for decision making in risk mitigating is produced.
  Method
  In this study, GACHSARAN oil refinery production unit is assessed. The purpose of this study is environmental risk assessment of this unit by updating methods and techniques and representing controlling strategies to manage these risks. Simultaneously use of several risk assessment and multi criteria decision making can lead to optimum risk management. To achieve this goal, the Environmental Failure-Mode and Effects Analysis (EFMEA), analytic hierarchy process (AHP) and Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) are used.
  Findings: At first by site visiting and obtaining expert opinions of the unit, risks are identified and evaluated according to their effects on environmental of five components. In the following, risk priority number in specified and enter to TOPSIS and prioritized.
  Discussion and
  Conclusion
  The results showed that important risks are exhausted pollutant from stack and carry over to flare.
  Keywords: Environmental Risk Assessment, AHP, TOPSIS, EFMEA, Gachsaran Oil Refinery
 • Morahem Ashengroph*, Mohammad Majdi Pages 179-192
  Background And Objective
  Nicotine is a highly toxic alkaloid which can be found in tobacco processing industry. Due to the serious environmental problems and therapeutic concerns which have occurred because of presence of toxic nicotine in the environment, biodegradation of this compound by microorganisms has received considerable attention. The objective of the present study was to screen the moderately halophilic bacteria which are able to degrade nicotine and to evaluate the possibility of using the bacterial biocatalysts to clean up nicotine in contaminated environments.
  Method
  Screening and selection of halophilic bacteria degrading nicotine has performed in three separate steps using enrichment culture technique, nicotine as the sole carbon and nitrogen source, and tolerance patterns. The best nicotine-degrading bacterial isolate (designated as strain ND9) was characterized on the basis of morphological and biochemical phenotypes and 16S rRNA sequencing. Growth kinetics and the removal rate of nicotine were evaluated using spectrophotometry and high performance liquid chromatography (HPLC).
  Findings: According to the results obtained, growing cultures of Halomonas sp. strain ND9 (accession no. KM077028) showed the highest tolerance to nicotine and also degraded over 92% of nicotine (initial concentration of 2 g/L) as the sole source of carbon and nitrogen after 96 h incubation time.
  Discussion and
  Conclusions
  The present work describes the potential of moderately halophilic bacteria to be used in a de-nicotination process for the first time. Given the potential of Halomonas sp. strain ND9 in the bio-removal of nicotine, isolation and characterization of moderately halophilic bacteria as green bio-catalysts for their application in the bio-degradation of nicotine has been proposed.
  Keywords: Bioremoval, Halomonas sp. strain ND9, Nicotine, Tolerance