فهرست مطالب

پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی - پیاپی 2 (بهار 1397)
 • پیاپی 2 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/20
 • تعداد عناوین: 5
|
 • هوشنگ امیری، محمد علیزاده اهوازی صفحه 1
  تا کنون تحقیقات زیادی در مورد رابطه بین ریسک و بازده انجام شده است. هدف از انجام این تحقیقات بالا بردن دقت پیش بینی بازده مورد انتظار و کاهش بی قاعدگی های مطرح شده در مدل های قبلی است. این تحقیق در پی مقایسه تطبیقی قدرت توضیح دهندگی و پیشبینی مدل های چندعاملی فاما و فرنچ به عنوان دو مدل مطرح در این زمینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. بدین منظور اطلاعات ماهیانه سه صنعت دارویی، خودرو و قطعات و صنعت شیمیایی جهت نمونه طی سالهای 1394-1385 انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از مدل های رگرسیونی سه عاملی و پنج عاملی فاما و فرنچ بیانگر قدرت توضیح دهندگی معنادار صرف ریسک ماهیانه شرکت ها توسط این مدلهاست. نتایج بدست آمده نشان می دهد که عامل بازار، اندازه، ارزش بازار، سودآوری و سرمایه گذاری همگی تاثیری معنادار بر صرف ریسک شرکت داشته اند.همچنین نتایج بدست آمده نشان میدهد که مدل پنج عاملی قدرت توضیح دهندگی بالاتری نسبت به مدل سه عاملی داشته هر چند که قدرت توضیح دهندگی صرف ریسک توسط این مدل ها چندان بالا نبوده است.نتایج بدست آمده در خصوص قابلیت پیش بینی کنندگی این مدل ها بیانگر آن است که صرف ریسک پیش بینی شده توسط این مدل ها تفاوت معناداری با صرف ریسک واقعی داشته و این مدل ها از قابلیت پیش- بینی قابل توجهی برخوردار نبوده اند.
  کلیدواژگان: بازده سهام، مدل سه عاملی، مدل پنج عاملی، بازار سرمایه، صرف ریسک
 • فرشید خیراللهی، کیوان قاسمی، پیمان فاخری صفحه 15
  توجه به قابلیت پیشبینی سود شرکت ها یکی از مهمترین موضوعاتی است که سهامداران در معاملات بورسی می بایست به آن توجه ویژهای داشته باشند تا بتوانند تصمیمات درست تری را اتخاذ نمایند.
  در این پژوهش به بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر هزینه حقوق صاحبان سهام و بازدهی سهام پرداخته شده است. نمونه ی آماری پژوهش حاضر 80 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که طی سالهای 1387 تا 1392 فعالیت داشتند می باشد باشدکه که با استفاده از روش رگرسیون مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج تجربی نشان دادند که در بورس اوراق بهادار تهران بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و بازده سهام فعلی ارتباط معنی داری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: قابلیت مقایسه صورت های مالی، بازده سهام، هزینه حقوق صاحبان سهام
 • رحیم شهبازی، محمد خدا مرادی صفحه 25
  در این مقاله کیفیت افشاء بر نقد شوندگی سهام در بازار مورد بررسی قرار گرفته ، و بطور همزمان اثرات به موقع بودن و قابل اتکاء بودن اطلاعات مالی نیز بر نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نیز بررسی شد .برای مطالعه هریک از عوامل یاد شده فوق از روش رگرسیون ساده و چند متغیره و جهت اهمیت متغیرهای مستقل و کنترل از طریق روش گام بگام استفاده شده .نمونه آماری مقاله شامل 115 شرکت از سال 1386 لغایت 1393 متغیر مستقل کیفیت افشاء و متغیر وابسته نقد شوندگی می باشد .که مشخص گردید بین متغیر مستقل و وابسته کیفیت افشا و قابل اتکا رابطه مستقیم خطی و معنادار و بین متغیر به موقع بودن افشا و نقد شوندگی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.
  کلیدواژگان: کیفیت افشاء، نقد شوندگی در بازار، به موقع بودن، قابل اتکا، اندازه شرکت
 • رضا پیرایش، راضیه صالحی * صفحه 31
  سازمان هایی که در جامعه فعالیت می کنند به تعیین رشد اقتصادی و اجتماعی آن کمک می نمایند. بنابراین، منطقی است که فکر کنیم یک سازمان مانند هر موجودیت دیگری در جامعه ای که به آن تعلق دارد و فعالیت می کند، مسئول می باشد. گرچه هدف کلیدی شرکت کسب و کار کسب حداکثر سود برای مالکان و سهامداران می باشد، اما انتظار می رود عملیات خود را به شیوه ای در جهت برآوردن تعهدات اجتماعی خود انجام دهند. مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) به عنوان یک مفهوم مهم به رسمیت شناخته شده است که به طور پیوسته روابط بین شرکت ها و جامعه را حفظ و تقویت می کند. این مطالعه بینشی را برای موسسات مالی و بانک ها در بکارگیری مسئولیت اجتماعی شرکت مثل تخصیص منابع برای انجام برنامه هایی همسو با داشتن جامعه و محیطی بهتر فراهم می آورد. همان طور که نتایج نشان می دهد بقا و دوام بخش مالی به کیفیت روش حاکمیت شرکتی (CG) آن وابسته می باشد. بررسی ها نشان می دهد که حاکمیت شرکتی موجب تشویق سرمایه گذاری و توسعه پایدار، تقویت بهره وری و نوآوری، بهبود کارایی و کاهش هزینه ها، و بعلاوه در رابطه با شرکت ها و سهامداران برخی مزایای آن شامل افزایش عملکرد شرکت، کاهش هزینه سرمایه ای، حمایت از حقوق و کاهش ریسک سرمایه گذاران و... می باشد.
  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، مسئولیت اجتماعی شرکت ها، موسسات مالی و بانک ها
 • حمید نظری * صفحه 43
  یکی از چالش های شهرداری تهران در استقرار سامانه های مدیریتی تحول اداری متناسب با سامانه می باشد. مسئله تحقیق بررسی تاثیر مدلهای کاربردی تحول اداری و مدیریت تغییر در استقرار سامانه های مختلف جهت مدیریت شهری در شهرداری تهران پرداخته می باشد که در این مقاله به بررسی آن پرداخته می شود و هدف از آن بررسی چالش تحول اداری جهت افزایش اثربخشی و کارایی استقرار سامانه های مختلف در شهرداری تهران است. بدین منظور ابتدا به بررسی مدلهای مطرح در مدیریت تغییر و تحول اداری نظیر جری پوراس، VSM و 90 MIT پردخته می شود. سپس سه سامانه مدیریت محیط زیست (مطابق الزامات استاندارد بین-المللی ISO14001:2004) ، مدیریت آموزش (مطابق الزامات استاندارد بین المللی ISO10015:1999) و مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) مطرح در شهرداری تهران و چالش تحول اداری بررسی می گردد. در نهایت جمع بندی مزایای استفاده از مدل های مذکور جهت تحول اداری ساختار یافته هنگام طراحی و استقرار سامانه مدیریتی در شهرداری تهران صورت میگیرد.
  کلیدواژگان: چالش تحول اداری، استقرار سامانه های مدیریت در شهرداری