فهرست مطالب

 • سال چهلم شماره 3 (پیاپی 135، مرداد و شهریور 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/07
 • تعداد عناوین: 13
|
 • پروانه احمدی امیر لطافت کار صفحه 8
  شاخص نسبت فعالیت عضلات سرینی به کشنده پهن نیام در توانبخشی بیماری هایی همچون کمردرد یافته با ارزشی محسوب می شود. هدف تحقیق حاضر مقایسه تاثیر تمرینات عمومی و منتخب منطقه کمری- لگنی بر درد، کنترل حرکت و میزان فعالیت عضلات سرینی و کشنده پهن نیام در افراد دارای نقص کنترل حرکت کمر بود.

  روش کار
  39 آزمودنی با میانگین سن 13/6±4/33 سال مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی و دارای اختلال کنترل حرکت کمر برای انجام تحقیق فراخوانده شد. قبل و بعد از اجرای دو نوع متفاوت پروتکل تمرینی عمومی و منتخب کمری- لگنی، سنجش درد، کنترل حرکت و میزان فعالیت عضلانی به ترتیب با استفاده از مقیاس بصری درد، آزمونهای Lumajoki و الکترومیوگرافی سطحی از آزمودنی ها بعمل آمد.

  یافته ها
  نتایج نشان داد که هر دو شیوه تمرینی باعث افزایش میزان فعالیت عضلات سرینی شد اما فقط پروتکل منتخب باعث کاهش درد و بهبود کنترل حرکت کمر گردید. گروه تمرینی منتخب متشکل از تمرینات گام برداری به طرفین، CLAM، پل زدن به طرفین، اکستنشن ران در حالت چهار دست و پا با زانوهای باز شده و یا اکستنشن ران در حالت چهار دست و پا با زانوهای خم شده باعث افزایش بیشتری در شاخص فعالیت عضلات سرینی به کشنده پهن نیام شده است که علت آن افزایش فعالیت عضلات سرینی و کاهش فعالیت کشنده پهن نیام بعد از انجام این تمرینات می باشد که این مورد، یافته بالینی بسیار مهمی است.
  نتیجه گیری
  توصیه می شود در صورتی که هدف توانبخشی، فعالسازی و تقویت ترجیهی عضلات سرینی و کاهش فعال شدگی کشنده پهن نیام باشد، تمرینات ذکر شده بسیار مناسب هستند.
  کلیدواژگان: کمردرد، حرکت درمانی، فعالیت الکتریکی عضلات
 • کامیار اسلامی میلانی علی اصغر طهرانی وحید نجارنژاد عبدالغفار اونق معصومه پورجبلی صفحه 17
  زمینه
  در طول تاریخ محققین داروها و مواد حاصل از طب سنتی و جایگزین زیادی را در شرایط (InVito) علیه اجرام کاندیدایی تحت بررسی قرار داده و برای درمان ضایعات کاندیدیازیز جلدی ناشی از کاندیدا آلبیکنس پیشنهاد کرده اند. در این مطالعه، عصاره اتانولی بره موم (Ethanolic Extract of، EEP) جهت بررسی InVivo روی مدل حیوانی بز مورد مطالعه هیستوپاتولوژیک قرار گرفت.
  روش کار
  تعداد 4 بز جوان سالم و بدون علائم عفونت جلدی قارچی از گله های مختلف انتخاب شد. موهای مناطق سینه ای راست و چپ و تهیگاه راست و چپ همه بزها در هر دو طرف تراشیده شد. بطور داخل جلدی به هر ناحیه از محلول سوسپانسیون کاندیدا آلبیکنس (PTCC5027) تلقیح گردید. 8 روز پس از تلقیح در همه این مناطق به تعداد 64 عدد جوش و آبسه در محل تزریق ایجاد شد. در روز هشتم درمان با تیمارها و کنترل شروع گردید. به ترتیب جوشهای هر سمت از هر ناحیه جداگانه، تحت درمان با داروهای مورد مطالعه قرار گرفتند.. نمونه های بیوپسی در روزهای مشخصی از بعد از روز تلقیح، با بی حسی موضعی، برداشته شدند. اندازه قطر ضایعات ماکروسکوپیک با یک خط کش در طول مطالعه حین عکسبرداری سنجیده شد. برای مطالعه میکروسکوپیک مقاطع رنگ آمیزی H&E و اختصاصی GMS برای تعیین درجه آلودگی قارچی بکار برده شد.

  یافته ها
  ماکروسکوپیک: در گروه جوشهای درمان شده با عصاره اتانولی بره موم از لحاظ کاهش دهندگی علائم التهاب و اندازه جوشها به طور محسوسی از گروه درمانی با گلیسیرین (شم)، نیستاتین و گروه عدم درمان متفاوت بود (05/0≥P). میکروسکوپیک: اثرات ضد التهابی، ترمیم ضایعات، بازسازی غدد عرق، سباسه و فولیکولهای مو و حذف کامل کیست آبسه از درم، در گروه درمانی عصاره اتانولی بره موم که به مدت حداقل یک هفته با استعمال خارجی انجام شده بود، نسبت به گروه درمان نشده بطور معنی دار واضح تر بودند (05/0≥ P).

  نتیجه گیری
  عصاره اتانولی بره موم دارای اثرات ضد قارچی و ضد التهابی قابل مقایسه با نیستاتین در درمان کاندیدیا زیر جلدی تجربی مدل حیوانی بز داشت. اثرات ضد قارچی این عصاره در درمان زخم کاندیدائی نسبت به گروه نیستاتین بهتر بوده به طوریکه در این گروه اثرات جانبی (ایجاد بافت اسکار همراه با دفع کروست آلوده و ازدیاد حساسیت وابسته به درمان) که در گروه نیستاتین ایجاد شده بود دیده نشد.
  کلیدواژگان: هیستولوژی پاتولوژی، کاندیدیازیز، جلدی، عصاره اتانولی بره موم
 • علی اوصالی حسین مصطفوی فاطمه معاصری صفحه 27
  زمینه
  هدف از این تحقیق بررسی اثرگذاری 12 هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر IL-6 و افسردگی زنان 50-65 ساله ی مبتلا به سندرم متابولیک و ارتباط آن با شاخص های خطر متابولیک می باشد.
  روش کار
  24 زن مبتلا به سندرم متابولیک به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه 12 نفره تمرین و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین، هفته اول سه ست 8 دقیقه ای با فواصل استراحت پنج دقیقه با شدت 60 تا 70 درصد از ضربان قلب ذخیره ای تمرینات خود را انجام دادند. با سپری شدن هر هفته، یک دقیقه به مدت زمان ست های تمرین افزوده می شد. در دو مرحله از آزمودنی ها خونگیری و آزمون بک انجام شد. برای تجزیه تحلیل داده ها از روش آماری تی مستقل، تی جفتی و همبستگی پیرسون استفاده گردید سطح معنی داری (05/0≥P) در نظر گرفته شد.

  یافته ها
  میزان سطوح پلاسمایی IL-6 و افسردگی در اثر سه ماه تمرین هوازی با شدت متوسط کاهش معنی داری یافتند (05/0˂P) امتیاز Z سندرم متابولیک نیز افزایش معنی داری یافت(05/0˂P). همچنین رابطه ی معنی داری بین بهبود سندرم متابولیک، کاهش IL-6 و کاهش افسردگی وجود داشت (05/0˂P).

  نتیجه گیری
  در اثر سه ماه تمرین هوازی با شدت متوسط افسردگی کاهش و سندرم متابولیک بهبود یافت. این احتمال وجود دارد که کاهش افسردگی در اثر سه ماه تمرین هوازی با شدت متوسط در ارتباط با کاهش IL-6 باشد.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، IL، 6، افسردگی، سندرم متابولیک
 • کمال الدین حسن زاده نوکاشتی فریبرز اکبرزاده مرتضی قوجازاده یدالله احمدی عصربدر عمادالدین رضایی تالارپشتی صفحه 35
  زمینه
  جراحی رادیکال پروستاتکتومی درمان انتخابی سرطان پروستات بوده است و اختلال جنسی یکی از عوارض آن می باشد. علل مختلفی از جمله بیماری های ایسکمیک قلبی، دیابت و سیگار نیز می تواند باعث اختلال جنسی در افراد سالم شود. بررسی اثر همزمان این عوامل خطر قلبی عروقی با جراحی بر میزان اختلال جنسی در ایران انجام نشده است. هدف این مطالعه مقایسه عوامل خطر بیماری های ایسکمیک قلبی- عروقی در بیماران سرطان پروستات لوکالیزه، با و بدون اختلال جنسی پس از جراحی رادیکال پروستاتکتومی بود.

  روش کار
  در این مطالعه طولی (Longitudinal) 96 بیمار تحت رادیکال پروستاتکتومی قرار گرفتند. وجود عوامل خطر بیماری قلبی و عروقی از جمله سیگار، دیابت، هیپرکلسترولمی، فشارخون بالا، سابقه سکته قلبی از بیماران سوال شد. یافته های نوار قلبی، اکوکاردیوگرافی، تست ورزش و اسکن تالیوم قلبی توسط متخصص قلب مورد بررسی قرار گرفت. وضعیت عملکرد جنسی بیماران قبل از جراحی و 6 ماه پس از جراحی با پرسشنامه فارسی IIEF مورد ارزیابی قرار گرفت. متغیرهای کیفی بصوت فراوانی گزارش و مقایسه بین آنها به روش آزمون Fisher''s Exact test و آزمون Chi-square انجام شد. سپس تمام داده ها با spss نسخه 19 آنالیز شد.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران مطالعه سال بود. بیماران با و بدون اختلال جنسی به ترتیب 22 نفر (9/22%) 74 نفر (77%) بودند. تعداد عوامل خطر قلبی عروقی بین دو گروه با و بدون اختلال جنسی از نظر آماری معنی دار بود بیمار تحت تست ورزش و 12 بیمار تحت اسکن تالیوم قلبی قرار گرفتند. از 84 نفر 32 نفر (7/40 درصد) نتیجه تست ورزش مثبت و 52 نفر (3/59 درصد) منفی بود. مقایسه نمره IIEF دو گروه از نظر آماری معنی دار بود (003 /0=P).

  نتیجه گیری
  طبق نتایج این مطالعه عوامل خطر بیمارهای قلبی عروقی و وضعیت بد قلبی عروقی بیماران کاندید جراحی رادیکال پروستاتکتومی، بر میزان توانایی جنسی بیماران پس از جراحی اثر سوء می گذارند.
  کلیدواژگان: پروستاتکتومی، عوامل خطر، قلبی، عروقی، اختلالات نغوظی، سرطان لوکالیزه پروستات
 • فاطمه خاکی خطیبی انصار کریمیان صفحه 44
  زمینه
  بیماری عروق کرونری (CAD، Coronary Artery Disease) در اثر آترواسکلروزیس به وجود می آید. مطالعات نشان می دهند فاکتورهای متعددی وجود دارند که ارتباط تنگاتنگی با ایجاد و پیشرفت CAD دارند که شامل مولکول های اتصال سلولی مانند پلاسمینوژن اکتیویتور اینهیبیتور-1 (PAI-1)، ریسک فاکتورهای متعدد قلبی و هموستاز می باشند. در مطالعه حاضر ما بر آن شدیم، تا ارتباط پلی مورفیسم PAI-1(4G/4G) و مارکرهای فیبرینولیز مانند PAI-1 را در بیماران عروق کرونری غیردیابتی و غیرسیگاری در مقایسه با گروه شاهد مورد ارزیابی قرار دهیم.

  روش کار
  در مطالعه حاضر تعداد 140 نفر، شامل 70 نفر به عنوان گروه بیمار و 70 نفر به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. از همه افراد شرکت کننده نمونه خون گرفته شد. DNA ژنومی از خون استخراج شده و برای ارزیابی پلی مورفیسم از PAI-1(4G/4G) از پرایمر مخصوص استفاده گردید. پلی مورفیسم در موقعیت 675- در پروموتور PAI-1 به وسیله روش PCR-RFLP تشخیص داده شد. سطح سرمی PAI-1 در نمونه به وسیله روش الایزا اندازه گیری شد.
  یافته ها
  سطح سرمی فاکتور PAI-1 در دو گروه با هم اختلاف معنی داری داشت. توزیع ژنوتیپ PAI-1 به این صورت است که فروانی ژنوتیپ 4G/4G در گروه بیمار در مقایسه با گروه شاهد در سطح بالاتری قرار داشت. PAI-1 در گروه بیماران که دارای ژنوتیپ 4G بودند در مقایسه با هموزیگوت 5G سطح بالاتری داشت (01/0(p= . اختلاف معنی داری بین سطح سرمی PAI-1 و پلی مورفیسم ژن PAI-1 با ریسک ابتلا به CAD مشاهده شد.

  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که پلی مورفیسم 4G/4G ژن PAI-1 یک مارکر مفید برای فعالیت فیبرینولیتیک است. این پلی مورفیسم به علت افزایش سطح پلاسمایی PAI-1 باعث نقص در فعالیت فیبرینو لیتیک می شود. بنابراین احتمال وقوع بیماری قلبی عروقی افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: پلاسمینوژن اکتیواتور اینهیبیتور، 1، پلی مورفیسم ژن PAI، 1، بیماری عروق کرونری قلب، غیردیابتی، غیرسیگاری
 • معصومه رضایی روزبه محمدی رامش راه حق روناک شاهوی صفحه 50
  زمینه
  یائسگی یکی از مراحل طبیعی زندگی زنان است که با ناپایداری وازوموتور و آتروفی دستگاه ادراری تناسلی همراه است. خونریزی بعد از یائسگی یکی از شایعترین علل مراجعه خانم های مسن به متخصصین زنان می باشد. هدف از این مطالعه بررسی پاتولوژی خونریزی های بعد از یائسگی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج بود.

  روش کار
  این مطالعه، یک مطالعه توصیفی است که تمامی 48 خانم یائسه شاکی از خونریزی مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج را در مدت یکسال مورد بررسی قرار داده است. با بررسی پرونده ها مشخصات در چک لیست ثبت گردید. داده های استخراج شده با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آمارهای توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد مورد مطالعه 98/6 ± 04/58 سال است. شایعترین نتیجه پاتولوژی (6/39درصد) آتروفیک آندومتریوم بوده است. سایر نتایج به ترتیب شیوع هیپرپلازی ساده (8/20درصد)، اختلال هومورنی (6/14درصد)، پولیپ (5/12درصد)، سرطان آندومتر (1/2درصد) بوده است. آتروفی آندومتر در گروه سنی 48 تا 59 سال شایعتر بوده است. در واحدهای مورد پژوهش که 10-6 سال از یائسگی آنها گذشته بود،7/6 درصد مبتلا به کانسر و 40 درصد آتروفیک آندومتریوم بودند. بیماران با تعداد بارداری 5-1 مورد فاقد کانسر اما 6/28 درصد دچار آتروفیک آندومتریوم بوده اند در حالیکه بیماران با 10-6 فرزند 8/4 درصد کانسر و 6/47 درصد آتروفیک آندومتریوم داشته اند.

  نتیجه گیری
  نتایج پاتولوژی می تواند به تشخیص و درمان بیماران مبتلا به خونریزی کمک می کند.
  کلیدواژگان: یائسگی، خونریزی غیر طبیعی رحم، پاتولوژی
 • زیبا رضوانی سیچانی سیدعلی اصغر مشتاقی صفحه 56
  زمینه
  آرسنیک از جمله عناصر سمی است. از آن جا که تحقیقات پیشین تجمع این عنصر را در کبد به اثبات رسانیده اند، بررسی آرسنیک بر فعالیت آنزیم آلکالن فسفاتاز و نیز ایزوآنزیم های سبک و سنگین آن به عنوان یکی از شاخص های بیماری های کبدی، ضروری به نظر می رسد.
  روش کار
  تعداد 36 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار در 6 گروه آزمایشی تقسیم بندی شدند. گروه های تقسیم شده به ترتیب در یک دوره ی 15 روزه شامل گروه های کنترل، آرسنیک به مقدار mg/l 40 و 80 و در یک دوره ی 45 روزه گروه ها نصف دوز دوره ی کوتاه مدت را به صورت تجویز خوراکی دریافت کردند. خون گیری بعد از اتمام یک دوره ی 15 و 45 روزه انجام شد و مقادیر آلکالن فسفاتاز تام سرم تعیین و با استفاده از روش کروماتوگرافی از نوع ژل فیلتراسیون ایزوآنزیم های سبک و سنگین آلکالن فسفاتاز اندازه گیری شد.

  یافته ها
  در این مطالعه دوز های مختلف آرسنات سدیم باعث کاهش فعالیت آلکالن فسفاتاز تام سرم نسبت به گروه کنترل شد. و همچنین سبب کاهش52 % و 2% وزن مولکولی سبک و سنگین آلکالن فسفاتاز نسبت به گروه کنترل شد ( 05/0p < ).

  نتیجه گیری
  یافته های حاصل از این تحقیق نشان می دهد که آرسنیک می تواند با آسیب رساندن به سلول های کبدی سبب کاهش آنزیم سرمی آلکالن فسفاتاز گردد.
  کلید واژه ها: آرسنیک، آلکالن فسفاتاز، ایزوآنزیم های سبک و سنگین
 • سید دامون صدوقی صفحه 64
  زمینه
  سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) سندرمی است با اختلالات اندوکرینی و متابولیکی پیچیده و نیز با تغییرات اندومتر همراه است. با توجه به اثرات آنتی-اکسیدانی و ضد التهابی کورکومین، هدف از این مطالعه بررسی اثر کورکومین بر هیستومورفومتری اندومتر در موش های سوری مدل سندرم تخمدان پلی کیستیک می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه تجربی تعداد 28 سر موش سوری به 4 گروه مساوی تقسیم شدند. شاهد سالم، شاهد PCOS و تجربی PCOS تیمار شده با کورکومین (غلظت های 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم). سندرم تخمدان پلی کیستیک در گروه های شاهد PCOS و تجربی PCOS با یک بار تزریق عضلانی استرادیول والرات القاء شد. کورکومین به صورت داخل صفاقی به گروه های تجربی PCOS به مدت 16 روز تزریق شد. به حیوانات گروه شاهد سالم و شاهد PCOSمحلول سالین تزریق شد. در پایان دوره تیمار، بیوپسی آندومتر توسط هماتوکسیلین ائوزین رنگ آمیزی و تغییرات پاتولوژیک بررسی شد. داده ها توسط آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تعقیبی توکی تحلیل شد (05/0>p).

  یافته ها
  در مقایسه با گروه شاهد سالم، تعداد غدد و ضخامت اندومتر به طور معنی داری کاهش و ضخامت سلول های اپی تلیال و ضخامت سلول های اپی تلیال غدد اندومتر در گروه شاهد PCOS به طور معنی داری افزایش یافت (05/0>p). تزریق وابسته به دوز کورکومین موجب بهبود معنی دار پارامترهای بافتی در مقایسه با گروه شاهد PCOS شد (05/0>p).

  نتیجه گیری
  تجویز کورکومین به صورت وابسته به دوز آسیب های بافتی اندومتر موش های سوری مدل سندرم تخمدان پلی کیستیک را بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: کورکومین، اندومتر، سندرم تخمدان پلی کیستیک
 • شیرین عالی امیر لطافت کار اسماعیل ابراهیمی امیرحسین براتی ملیحه حدادنژاد صفحه 72
  زمینه
  سفتی عضلانی و محدودیت دامنه حرکتی تعادل عضلانی و راستای بدن را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کوتاهی عضله ایلیوسواس روی دامنه حرکتی مفصل هیپ، قدرت عضلانی و راستای ناحیه کمری لگنی نوجوانان 11-14 ساله است.
  روش کار
  در این مطالعه مورد- شاهدی 15 نوجوان 11-14 ساله با کوتاهی عضله ایلیوسواس و 15 نوجوان سالم بر اساس معیارهای همتا سازی به صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. دامنه حرکتی با گونیامتر یونیورسال (95/0-85/0=r)، کایفوز و لوردوز با خط کش منعطف (82/0=r)، قدرت عضلانی با دینامومتر دستی (98/0=r) و تیلت لگن با عکسبرداری دیجیتال (98/0=r) اندازه گیری شد. آزمون آماری تی مستقل، همبستگی پیرسون و تعیین اندازه اثر به روش دی کوهن برای تحلیل داده ها استفاده گردید.

  یافته ها
  بین دامنه حرکتی اکستنشن هیپ، لوردوز کمری، تیلت لگن و قدرت عضله ایلیوسواس و نسبت قدرت گلوتئوس ماکزیموس به قدرت ایلیوسواس در افراد دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد. بین دامنه حرکتی فلکشن هیپ، کایفوز پشتی، قدرت عضلات گلوتئوس ماکزیموس، رکتوس فموریس و دوسر رانی در گروه های مورد مطالعه تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. همچنین بین لوردوز کمری و تیلت لگن با سایر متغیرها همبستگی معنی داری مشاهده نگردید.

  نتیجه گیری
  افراد با کوتاهی ایلیوسواس، دامنه حرکتی اکستنشن محدودتر، لوردوز کمری و تیلت قدامی لگن بیشتر و قدرت عضله ایلیوسواس کمتری نسبت به همتایان سالم دارند. توجه به تمرینات کششی، اصلاح هایپرلوردوزیس و افزایش تیلت قدامی لگن و تقویت عضله ایلیوسواس در ورزشکاران فوتبالیست مهم است.
  کلیدواژگان: کوتاهی عضله، مفصل هیپ، ایلیوسواس، دامنه حرکتی، قدرت عضلانی
 • حمزه مرادی حجت الله نیک بخت خسرو ابراهیم حسین عابد نطنزی صفحه 82
  زمینه
  فعالیت های ورزشی هوازی موجب افزایش تولید رادیکال آزاد می شود. عصاره هسته انگور دارای پتانسیل بسیار بالایی در از بین بردن رادیکال های آزاد است. بر این اساس هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر همزمان تمرینات هوازی و عصاره هسته انگور بر ظرفیت ضد اکسایشی تام و مالون دی آلدهید مردان جوان بود.
  روش کار
  در این مطالعه ی نیمه تجربی 40 مرد غیر ورزشکار سالم با میانگین (سن 98/0±60/22 به سال، وزن 11/5 ±07/76 کیلوگرم و درصد چربی 64/1±06/18 درصد به صورت تصادفی در چهار گروه تمرین-مکمل (10 نفر)، تمرین – دارونما (10 نفر)، مکمل (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. پیش و پس از مداخله، وزن، شاخص توده بدنی، درصد چربی، حداکثر اکسیژن مصرفی، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و مالون دی آلدهید اندازه گیری شدند. داده ها، با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شد (05/0P<).

  یافته ها
  نتایج نشان داد که تمرینات هوازی همراه با مصرف عصاره هسته انگور باعث افزایش معنی دار ظرفیت ضد اکسایشی تام و کاهش معنی دار مالون دی آلدهید در گروه های تمرین – مکمل، تمرین – دارونما و مکمل، و افزایش معنی دار مالون دی آلدهید در گروه کنترل گردید.

  نتیجه گیری
  به طورکلی نتایج تحقیق نشان داد 8 هفته تمرینات هوازی و مصرف عصاره هسته انگور باعث افزایش ظرفیت ضد اکسایشی تام و کاهش مالون دی آلدهید می شود.
  کلیدواژگان: تمرینات هوازی، عصاره هسته انگور، ظرفیت ضد اکسایشی تام، مالون دی آلدهید
 • زهرا معتضدی کاووس شهسواری نیا حسین علیخواه زهرا پارسیان الناز اصغری صفحه 89
  زمینه
  ترخیص با رضایت شخصی یک مشکل جهانی است که عواقب و عوارض ناخوشایندی دارد. از این رو شناسایی عوامل موثر بر آن بسیار ضروری است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر ترخیص با رضایت شخصی بیماران صورت گرفت.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که در سال 1393 در یک مرکز آموزشی درمانی شهر تبریز انجام شد. ابزار مطالعه پرسشنامه بود که علل منجر به ترخیص را بررسی می کرد و روایی صوری، محتوایی و پایایی آن از بعد انسجام درونی تایییید شده بود. از کلیه بیمارانی که با رضایت شخصی مرخص می شدند، خواسته شد تا پرسشنامه را تکمیل نمایند. داده ها با نرم افزارSPSS نسخه 19و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید.

  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که ترخیص با رضایت شخصی در مردان، افراد متاهل، بومی و بیمارانی که تحصیلات زیر دیپلم داشته و در محدوده سنی 19 تا 39 سال بودند، بیشتر است. طولانی شدن مدت بستری (2/13%)، پیشنهاد سایر پرسنل بیمارستان (8/6%) و نارضایتی از امکانات (3/12%) عمده ترین دلایل ترخیص عنوان شدند. دلایل ترخیص فقط با نوع بخش ارتباط آماری معنی داری داشتند.

  نتیجه گیری
  طبق نتایج آموزش افراد، تسهیل شرایط زندگی جوانان، ادامه ی درمان های لازم بصورت سرپایی و ارتقای امکانات بیمارستانی از عوامل مهمی است که باید به منظور کاهش آمار ترخیص با رضایت شخصی انجام داد.
  کلیدواژگان: ترخیص، بستری، بیمار، درمان، بیمارستان
 • اکرم ولایی اسکویی غلام رضا چلبیانلو صفحه 98
  زمینه
  الکتروآنسفالوگرافی کمی وسیله مناسبی در جهت تشخیص و بررسی تفاوت در الگوی فعالیت های مغزی بیماران است. به همین منظور هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوت الگوهای فعالیت مغزی در کودکان مبتلا به انواع صرع با کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی (ADHD) است.

  روش کار
  جامعه پژوهشی مطالعه حاضر همه کودکان مبتلا به ADHDو همچنین صرع در نیمه ی دوم سال 1393بود که به متخصصان روان پزشکی کودک و نوجوان و هم چنین متخصصان و درمانگاه های مغز و اعصاب شهرستان تبریز مراجعه کرده بودند که تعداد 72 نفر(37 نفر با تشخیص ADHD و 35 نفر با تشخیص صرع) با روش نمونه گیری در دسترس از طریق مصاحبه بالینی به وسیله روانپزشک و متخصص مغز و اعصاب و با استفاده از پرسشنامه علایم مرضی کودک (CSI-4) انتخاب شدند و سپس الگوی فعالیت مغزی هر دو گروه به وسیله QEEG ثبت و مورد مقایسه قرار گرفت.

  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین میزان فعالیت توان مطلق باند دلتا (001/0>p)، تتا (05/0>p)، آلفای بالا(05/0>p) و بتای پایین (05/0>p) در دو گروه صرع و ADHD در بخشهای مختلف مغز تفاوت معنی دار وجود دارد.
  نتیجه گیری
  بین الگوی فعالیت مغزی کودکان مبتلا به انواع مختلف صرع و کودکان ADHD تفاوت وجود دارد. بنابراین استفاده از QEEG به منظور تعیین الگوی فعالیت مغزی در تمایز بین این دو اختلال پیشنهاد می شود
  کلیدواژگان: الکتروآنسفالوگرافی کمی، اختلال نقص توجه بیش فعالی، صرع
 • شهرام یاقوتی آذری محمدطهماسب پور رسول زارع زاده قاسم صمدیان ساربانقلی صفحه 106
  زمینه
  هدف این پژوهش بررسی مشکلات حافظه ای افراد مبتلا به نوع وارسی و شستشو کننده اختلال وسواسی جبری ازنظر فراحافظه، حافظه، سوگیری به حافظه و میزان اطمینان به حافظه است.

  روش کار
  30 فرد مبتلا به اختلال وسواسی اجباری (15 وارسی کننده، 15 شستشو کننده) و 30 نفر به عنوان گروه گواه (15 نفر به عنوان اضطراب منتشر، 15 نفر بهنجار) انتخاب شدند. گروه گواه از نظر متغیرهای جمعیت شناختی با گروه های وارسی کننده و شستشو کننده همتا شدند. از نظر نوع افکار و اعمال وسواسی اجباری با استفاده از سیاهه وسواسی اجباری و مصاحبه روانپزشکی بررسی شدند. حافظه ی آزمودنی ها به کمک تکالیف رایانه ای مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  این بررسی نشان داد که گروه ها از نظر میزان فرا حافظه با یکدیگر تفاوت دارند و گروه وارسی کننده از نظر میزان یادآوری با یکدیگر تفاوت دارند. همچنین وارسی کننده ها، شستشو کننده ها، نسبت به یادآوری واژه های مرتبط با وارسی و شستشو از خود سوگیری مثبتی نشان ندادند و افراد گروه وارسی کننده به صورت معنی داری اطمینان کمتری نسبت به حافظه ی خود نشان دادند. تلویحات نظری و عملی یافته ها مورد بررسی قرار گرفت.

  نتیجه گیری
  مشکلات حافظه ای بیماران وسواسی جبری در چارچوب نظریه های روانشناختی به ویژه دیدگاه شناختی رفتاری تبیین پذیر است.
  کلیدواژگان: اختلال وسواسی، جبری، فراحافظه، حافظه، سوگیری حافظه، اطمینان به حافظه
|
 • Parvaneh Ahmadi, Amir Letafatkar Page 8
  Background
  The gluteal-to- Tensor Fascia Latae muscle activation index is considered a valuable finding in the rehabilitation of disease such as low back pain. The aim of this study was to compare the effect of lumbo- pelvic general and selected exercises on pain, movement control and gluteal and TFL muscles activation in patients with lumbar movement control impairment.
  Methods
  39 subjects with nonspecific chronic low back pain and lumbar movement control impairment were recruited. Before and after the implementation of two different types of general and selected training protocols for lumbo- pelvic area, the pain, movement control and muscle activity measurement were done by using visual analogue scale, Lumajoki tests and surface electromyography respectively.
  Results
  Mean Age of study was with mean age of 33.4±6.13 years old. The results showed that both groups of training increases the activity of the gluteal muscles but only the selected training led to pain decreases and movement control improvement. Selected training group consists of side step, clam with elastic resistance around thighs (CLAM), unilateral bridge (uni BRG), hip extension in quadruped on elbows with knee extending (QKE) and hip extension in quadruped on elbows with knee flexed (QKF) exercises increases more in the gluteal-to-Tensor index index that this is due to increased Gluteal muscles activity and decreased Tensor Fascia Latae activity after performing these exercises that this is a very important clinical finding.
  Conclusion
  It is recommended that if the goal of rehabilitation is t preferentially activation and strengthening the gluteal muscles while minimizing Tensor Fascia Latae activation, then the CLAM, SIDE STEP, UniBRG, QKE, and QKF exercises appear to bmost appropriate.
  Keywords: Low Back Pain, Exercise Therapy, Electromyography
 • Kamiyar Eslamee Milanee, Aliasghar Tehrani, Vahid Najjarnejad, Abdolghaffar Ownagh, Masoumeh Pourjabali Page 17
  Background
  During the history, researchers studied the healing effects of traditional medicine against many infectious diseases. In order to explore therapeutic role of Propolis Ethanolic Extract (EEP), an experimental cutaneous candidiasis was induced in goat model as InVivo study.
  Methods
  Four young healthy goats without any skin fungal infection were selected from different herds. The skin on both sides of the lateral thoracic and flank areas of the studied animals were shaved. The Candida albicans PTCC 5027 suspension were inoculated on each site. On day 8th, 64 large abscesses and pimples were appeared on all inoculated sites. All treatments begun on 8th day. Wideness of Cutaneous Candidiasis lesions on all sites of all goats scaled by a ruler during this study in centimeter and monitored planimetrically and analyzed statistically. Biopsy were collected on particular days under local anesthesia after intradermal inoculation date. Sections were stained with hematoxylin and eosin (H & E) and special stain of G.M.S. for fungal infection.
  Results
  Comparison of the values for different treatments revealed a significant reduction in abscess size and inflammatory signs in EEP treated group comparing to Nystatin treated , Glycerin treated and untreated groups (P≤0/05). Histological findings showed anti-inflammatory results, with better cutaneous repair, sebaceous, sweat gland, and hair follicle regeneration in EEP group, better than other treatment groups (P≤0.05).
  Conclusion
  EEP has a considerable anti-inflammatory and antifungal effects even more better than Nystatin ,without its side effects (scar formation, shedding of infected crust, "treatment dependent hypersensitivity").
  Keywords: Histology, Pathology, Candidiasis, Skin, Propolis, Ethanol, EEP, Goat Skin
 • Ali Osali, Hossein Mostafavi, Fateme Moaseri Page 27
  Background
  The aim of this research was to investigate the effect of twelve-week aerobic exercise with moderate intensity on IL-6 level and depression in 50-65 years old women with syndrome metabolic and its relationship with indexes of syndrome metabolic.
  Methods
  24 women with metabolic syndrome (MetS) voluntarily took part in the present study. Participants were randomly divided in two groups of MetS exercise (ME), MetS control (MC), each comprised of 12. During the first week ME group participated in three sets of eight-minute aerobic exercise training (AT) program and they have 5 minute rest part between the sets. One minute was added to the duration of exercise sets weekly basis. Beck depression questionnaire and blood samples were conducted before and after twelve-week.
  Results
  IL-6 level and depression significantly decreased (P˂0.05) as effects of three-month aerobic exercise. Z syndrome metabolic score underwent a significant increase (P˂0.05). A significant relationship (P˂0.05) was also noticed among improvement of metabolic syndrome, IL-6 level and depression decrease.
  Conclusion
  The twelve-week aerobic exercise leaded to a decrease in depression and amelioration in metabolic syndrome. It is also probable that depression decrease as an effect of 3-month aerobic exercise relate with IL- 6 decrease.
  Keywords: Aerobic exercise, IL, 6, depression, Metabolic syndrome
 • Kamaleddin Hassanzadeh Nokashti, Fariborz Akbarzadeh, Morteza Ghojazadeh, Yadollah Ahmadi Asrbadr, Emadeddin Rezaei Talarposhti Page 35
  Background
  Radical prostatectomy is the preferred treatment for prostate cancer, and sexual dysfunction is one of its complications. Various causes, including ischemic heart disease, diabetes, and cigarette smoking, can also cause sexual dysfunction in healthy people. Concurrent study of these cardiovascular risk factors with Surgery on the degree of sexual dysfunction in any study in Iran was not performed. The purpose of this study was to compare the risk factors of ischemic cardiovascular disease in locally diagnosed prostate cancer patients with and without sexual dysfunction after radical prostatectomy.
  Methods
  In this longitudinal study, 96 patients underwent radical prostatectomy from 103 patients. The presence of risk factors for cardiovascular disease including cigarette smoking, diabetes, hypercholesterolemia, hypertention, history of heart attacks were asked from patients. Electrocardiogram findings, echocardiography, Exercise test and cardiac thalium scan were investigated by a cardiologist. Sexual function status of patients before and after 6 months of surgery was evaluated by Persian IIEF questionnaire. The qualitative variables of the frequency of reporting and comparing them were done using Fisher's exact test and Chi-square test. Subsequently, all data were analyzed with spss version 19.
  Results
  The mean age of the patients was 63.37 ± 7.9 years. Patients with and without sexual dysfunction were 22 (22.9%) and 74 (77%), respectively. The number of cardiovascular risk factors was statistically significant between the two groups with and without sexual dysfunction (P = 0.001). 84 patients were tested for exercise and 12 patients underwent cardiac thalium scan. Of the 84 patients, 32 (40.7%) were positive for the test, 52 (59.3%) were negative. Comparison of the IIEF score in two groups was statistically significant (p = 0.003).
  Conclusion
  According to the results of this study, the risk factors of cardiovascular diseases and bad cardiovascular disease in patients undergoing radical prostatectomy surgery can affect the sexual potency of patients after surgery.
  Keywords: Prostatectomy, Risk Factors, Cardiovascular Disease, Erectile Dysfunction, Localized Prostate Cancer
 • Fatemeh Khaki-Khatibi, Ansar Karimian Page 44
  Background
  Coronary Artery Disease (CAD) caused by atherosclerosis, Studies have shown that there are a number of factors which are closely related to the development and progression of CAD that include Cellular binding molecules like Plasminogen Activator Inhibitor-1 (PAI-1), multiple cardiac risk factors and hemostasis. In the present study we made an attempt to evaluate the association of PAI-1 4G/4G polymorphism and fibrinolysis markers example PAI-1 with CAD.
  Methods
  In this study, 140 individual, including 70 subjects as patient group and 70 subjects in the control group were considered. Blood samples were obtained from all participants, genomic DNA was extracted and the 4G/4G polymorphism of PAI-1 was amplified using specific primers. Polymorphism in the -675 position in promoter of PAI-1 was detected by PCR-RFLP method. Serum levels of PAI-1 in the samples were measured by ELISA.
  Results
  Level of PAI-1 serum was significantly different between the two groups. PAI-1 genotype distribution in this case is the frequency of genotype 4G/4G in the patient group compared with the control group had higher. PAI-1 in patients who had genotype 4G, have a higher level compared to homozygous 5G (p-value=0.01). Significant differences between serum level of PAI-1 and PAI-1 gene polymorphism with the risk of CAD was observed.
  Conclusion
  The 4G/4G polymorphism of PAI-1 gene is a useful marker for fibrinolytic activity. This polymorphism due to increased in plasma level of PAI-1 which causes defects in fibrinolytic activity so increasing the occurrence of cardiovascular diseases.
  Keywords: Plasminogen Activator Inhibitor, 1, Polymorphism of PAI, 1 gene, Coronary Artery Disease, Non, diabetic, Non, smoker
 • Masomeh Rezaei, Rozbeh Mohammadi, Ramesh Raheahagh, Roonak Shahoei Page 50
  Background
  Menopause is one of the natural processes in women’s life. Post-menopausal bleeding is the most common cause of elder women referred to gynecologic clinic. The aim of this study was to study the pathological evaluation of abnormal uterine bleeding among women referred to besa’at hospital.
  Methods
  This study is a descriptive study. The total number of 48 postmenopausal women with bleeding who referred to besa’at hospital within one year was included. Patient’s characteristics were registered with check list. Data was analyzed with SPSS16 and descriptive statistics.
  Results
  The results showed that the average age was 58.04 ±6.98 years. The most common of pathology finding (39.6%) was endometrial atrophic. Other findings were hyperplasia (20.8%), hormonal disorder ((14.6%), polyps (12.5%), endometrial cancer (2.1%). Endometrial atrophic among patient with 48 to 59 years old were more common. In the age group 48 to 59 years, 3.1% had cancer and 40.6% had endometrial atrophy. Among patients who past 6-10 years of their menopause 6.7% had cancer and 40% had endometrial atrophic. Patients with 6-10 child had 4.8% cancer and 47.6% endometrial atrophic.
  Conclusion
  Pathologic findings in postmenopausal women could help diagnose and treat patients with bleeding.
  Keywords: Menopause, Abnormal Uterine Bleeding, Pathology
 • Ziba Rezvanie Sichanie, Seyed Ali Asghar Moshtaghie Page 56
  Background
  Arsenic is one of the toxic metals. And its accumulating in liver. The aim of this study was to evaluate the effects of arsenic on alkaline phosphatase activity and its high and low molecular isoenzymes as indexes for liver function.
  Methods
  In this experiment 36 male Wistar rats were randomly allocated into six groups. In a short-term study animal were grouped as follow: group 1 control, group 2 and 3 received 40 and 80 mg/l as sodium. In a long-term period groups received half the dose of short-term period with oral administration. Blood samples were taken over a 15-day and 45-day period and serum enzyme alkaline phosphatase liver was measured and high and low molecular were isoenzymes were separated using with gel filtration chromatography technique the activity of low and high molecular weight alkaline phosphatase were measured by laboratory routine method.
  Results
  The administration of four different doses of As sodium decreased the activity of serum total alkaline phosphatase compare to the control group.(P
  Conclusion
  Arsenic is able to decrease the alkaline phosphatase and thus can make damage to hepatocyts.
  Keywords: arsenic, alkaline phosphatase, high, low molecular weight, liver
 • Seyed Damoon Sadoughi Page 64
  Background
  Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a syndrome with complex endocrine and metabolic disorders and also associated with endometrial changes. According to antioxidant and anti-inflammatory effects of curcumin, the aim of this study was to evaluate the effect of curcumin on histomorphometry of endometrium in polycystic ovarian syndrome mice model.
  Methods
  In this experimental study 28 mice were divided into 4 equal groups. Control, PCOS control and experimental PCOS treated with curcumin (100 and 200 mg/kg, ip). PCOS was induced by a single intramuscular injection of estradiol valerate into PCOS control group and experimental PCOS group. Curcumin was intraperitoneally injected into experimental PCOS groups for 16 days. Saline solution was injected to the animals of control and PCOS control groups. At the end of treatment, the endometrial biopsies were stained with Hematoxylin-Eosin and pathological changes were examined. Data was analyzed using one-way ANOVA and Post Hoc Tukey statistical tests (P
  Results
  Compare to the control group, number of glands and thickness of endometrial significant decrease and thickness of epithelial cells and thickness of the endometrial glands epithelial cells significantly increase in PCOS control group (p
  Conclusion
  Dose dependent administration of curcumin improves the endometrial histological damages of PCOS mice model.
  Keywords: Curcumin, Endometrium, Polycystic Ovarian Syndrome
 • Shirin Aali, Amir Letafatkar, Ismael Ebrahimi, Amir Hossein Barati, Malihe Hadadnejad Page 72
  Background
  Stiffness and restricted ROM affect muscle balance and alignment. The purpose of this research was to study the effect of iliopsoas tightness on hip ROM, muscle strength and alignment of lumbopelvic region in 11-14 years old adolescents.
  Methods
  In this case-control study, 15 adolescents with iliopsoas tightness as experimental group, and 15 healthy adolescents which matched based on age, height, weight, BMI, dominant leg and sport experience participated voluntarily as control group. Universal goniometer (r=0.85-0.95) used for measuring ROM, flexible ruler (r=0.82) for kyphosis and lordosis degree, handheld dynamometer (r=0.98) for muscle strength and digital photos are used for pelvic tilt angle. Data analyzed using Independent t test, Pearson correlation coefficient and d Cohen’s effect size.
  Results
  There were significant differences between passive and active hip extension ROM, lumbar lordosis, pelvic tilt, iliopsoas strength, gluteus maximus/iliopsoas strength between groups. While, there were no significant differences in results of active and passive hip flexion ROM, kyphosis, and strength of gluteus maximus, rectus femoris and biceps femoris between groups. Also there were no significant correlations between lumbar lordosis and pelvic tilt with other variables in this study.
  Conclusion
  Adolescents with iliopsoas tightness have limited hip extension ROM, greater pelvic tilt and lumbar lordosis and weaker iliopsoas strength in comparison to healthy counterparts. Iliopsoas stretching, corrective exercises for hyper lordosis and increased pelvic tilt and iliopsoas strengthening training should be included in football training programs.
  Keywords: Muscle Tightness, Hip Joint, Iliopsoas, Range of Motion, Muscle Strength
 • Hamzeh Moradi, Hojatollah Nikbakht, Khosro Ebrahim, Hosein Abed Natanzi Page 82
  Background
  Aerobic exercise increases the production of free radicals. Grape seed extract has a high potential in removing the free radicals. The aim of this study was to determine the effect of concurrent aerobic training and grape seed extract on total antioxidant capacity and malondialdehyde in young men.
  Methods
  In this study, 40 healthy non-athlete male with an average (age 22.60±0.98 in years, weight 76.07±5.11 in kg and body fat 18.06±1.64 in percent) randomly divided into four groups of training- supplement (n=10), training-placebo (n=10), supplement (n=10) and control (n=10). Before and after the intervention, weight, BMI, and body fat percentage, maximum oxygen consumption, total antioxidant capacity and malondialdehyde were measured.
  Results
  The mean age, weight, and body fat were 22.60±0.98 years, 76.07±5.11 kg, and 18.06±1.64 percent, respective) The results showed that concurrent aerobic training and grape seed extract significantly increased total antioxidant capacity and reduced malondialdehyde in the training-supplement, training-placebo and supplement groups,and in the control group was significantly increased malondialdehyde.
  Conclusion
  The results showed that 8 weeks aerobic training and consumption of grape seed extract increased total antioxidant capacity and reduced the malondialdehyde.
  Keywords: Aerobic training, Grape seed extract, Total antioxidant capacity, Malondialdehyde
 • Zahra Motazedi, Kavous Shahsavarinia, Hossein Alikhah, Zahra Parsian, Elnaz Asghari Page 89
  Background
  Discharge against Medical Advice (DAMA) is a global problem with unpleasant consequences, mandating to conduct studies for its Predictors and outcome. This study aimed to investigate the reasons of DAMA from a general referral hospital.
  Methods
  A cross-sectional descriptive study was conducted in Sina Hospital. A researcher-made questionnaire was used after determining its validity and reliability. All patients who wanted to DAMA, completed the questionnaire. The data was analyzed by SPSS 19, using descriptive and inferential statistics.
  Results
  DAMA was more seen within men, married, native, and under diploma patients with age range of 19 to 39 years. Prolongation of hospital stay (13.2%), other hospital staff’s suggestion (6.8%) and dissatisfaction with the facilities (12.3%) were among the main reasons for discharging. The reasons of DAMA had only significant relationship with hospital wards.
  Conclusion
  Improvement of training, providing innovate facilities for young people, providing more advanced facilities and equipment, and continuing the necessary treatment as outpatient are important factors that must be prepared in order to decrease the rate of DAMA.
  Keywords: Discharge, Hospitalization, Patient, Treatment, Hospital
 • Akramvelaei Oskouei, Gholam Reza Chalabianloo Page 98
  Background
  Quantitative Electroencephalography (QEEG) is a useful tool to identify and investigate the difference in the brain activity of patients. The aim of the present investigation was the comparison of Difference in brain activity patterns in children with different subtypes of epilepsy and children with attention deficit hyperactivity disorder.
  Methods
  The current investigated population included all of ADHD and epilepsy children that were visited by psychotherapists and neurologists in Tabriz in 2014.72 children (37 ADHD children and 35 epilepsy children) were selected through aimed sampling method with clinical interview by psychotherapists, neurologists and also by using children pathological symptom scale(CSI-4).The brain activity patterns in each group were recorded by QEEG and were compared with each other.
  Results
  There was a significant difference between absolute power of the delta (p
  Conclusion
  There was a difference between brain activity patterns in children with subtypes of epilepsy and children with attention deficit hyperactivity. So, using QEEG for exact diagnosis is recommended
  Keywords: Quantitative Electroencephalography, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Epilepsy
 • Shahram Yaghooti Azari, Mohammad Tahmasebpour, Rasul Zarezade, Ghasem Samadian Sarebangholi Page 106
  Background
  The aim of this study was to evaluate the memory problems in patients with obsessive-compulsive disorder (checking, washing and mixing).
  Methods
  45 patients with obsessive - compulsive (15 checking and 15 washing and 15 combined) and 30 cases as control group (n = 15 as generalized anxiety disorder, and 15 normal subjects) were selected. Thoughts and actions obsessive - compulsive using the scale Obsessive - Compulsive Inventory (MOCI), Yale-Brown and psychiatric interview. In this study, subject's memory two word lists (recalling list and browse using sign recognition) that utilizes computers were provided, were compared between two groups.
  Results
  Patients with OCD had a significant difference in terms of recognition memory and reminder using symptoms compared with normal control group.
  Conclusion
  According to the psychological theories the memory problems in patients with OCD, particularly in the context of cognitive - behavioral therapy seems to be explained and patients generally suffer from memory impairment
  Keywords: OCD, Meta, Memory, Memory, Memory Bias, Memory Confidence