فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و ششم شماره 2 (اردیبهشت 1397)
 • سال بیست و ششم شماره 2 (اردیبهشت 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • پروفسور ملک سلیمانی مهرنجانی، منیره محمودی، خانم مرضیه امجدی صفحات 97-110
  مقدمه
  بیسفنولA به عنوان یک آلاینده زیست محیطی دارای اثرات استروژنی است و می تواند سبب القای استرس اکسیداتیو در بافت بیضه شود. هدف، بررسی نقش ویتامینE به عنوان یک آنتی اکسیدانت قوی بر اثرات نامطلوب بیسفنول A بر بافت بیضه موش های صحرایی بالغ بود.
  روش بررسی
  موش های صحرایی نر (15±220 گرم) به چهار گروه (6n=): کنترل، بیسفنولA (mg/kg/day250)، ویتامین E(mg/kg/day150) و بیسفنولA + ویتامینE تقسیم شدند و به صورت دهانی به مدت 56 روز (3 بار در هفته) تحت تیمار قرار گرفتند. در پایان، بیضه راست خارج شد و بعد از فیکس، برش گیری، پاساژ بافتی و رنگ آمیزی به روش هایدن هاین آزان با استفاده از روش استریولوژیک مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان هورمون تستوسترون و مالون دی آلدهید (MDA) سرم خون نیز اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار (version 16) SPSS و روش آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی تجزیه و تحلیل و تفاوت میانگین ها در سطح )05/0( p< معنی دار در نظر گرفته شد.
  نتایج
  کاهش معنی داری در حجم کل بیضه، حجم و قطر لوله های منی ساز و ارتفاع اپی تلیوم زایشی و ضخامت غشا پایه آن، تعداد اسپرماتیدها، اسپرماتوسیت ها، سلول های سرتولی، غلظت تستوسترون سرم و افزایش معنی داری در سطح مالون دی آلدهید سرم در گروه تیمار با بیسفنول A در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد )05/0( p<. پارامترهای فوق در گروه ویتامینE + بیسفنولA تا سطح گروه کنترل جبران شد )05/0( p<.
  نتیجه گیری
  ویتامین E به عنوان یک آنتی اکسیدانت قوی، می تواند بسیاری از اثرات نامطلوب بیسفنولA را بر بافت بیضه جبران کند. بنابراین پیشنهاد می شود از آن به عنوان یک مکمل بالقوه در موارد مسمومیت با بیسفنول A استفاده شود.
  کلیدواژگان: بیسفنول A، ویتامین E، استریولوژی، بیضه، موش صحرایی
 • سعید رحمتی، عباسعلی گائینی، سیروس چوبینه، مجتبی دولت شاهی صفحات 111-125
  مقدمه
  چاقی اختلال سیستمیکی است که تنظیم پروتئین های موثر در متابولیسم چربی را مختل می کند و به مقاومت به انسولین و دیابت منجر می شود. هدف پژوهش حاضر مقایسه 6 هفته تمرین تناوبی خیلی شدید و تداومی به همراه غذای استاندارد بر بیان ژن دسنوترین و (Fibronectin type III Domain Containing protein5) FNDC در دو بافت چربی زیرپوستی و عضله چهار سر رت های نر چاق بود.
  روش بررسی
  نوع پژوهش توسعه ای و روش آن تجربی بود.40 رت نژاد ویستار بعد از 12هفته غذای پرچرب (30n=) و غذای استاندارد (10n=) جهت اطمینان از چاقی با هم مقایسه شدند. سپس 30 رت چاق تصادفی ساده به 3 گروه تقسیم شدند: کنترل (10n=)، تمرین تداومی (10n=) و تمرین تناوبی خیلی شدید (10n=). تمرین تدوامی و تناوبی خیلی شدید 6 هفته و هر هفته 6 جلسه انجام شد. میزان بیان ژن دسنوترین و FNDC5 در بافت چربی زیرپوستی و عضله چهار سر به روش Real Time-PCRسنجیده شد. برای مقایسه تغییرات بین گروهی از آزمونONE-WAY ANOVA و آزمون تعقیبی توکی و برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار 16SPSS و اکسل 2007 استفاده شد.
  نتایج
  پژوهش نشان داد بیان ژن دسنوترین بافت چربی زیر پوستی بین گروه تمرین تداومی و تمرین تناوبی خیلی شدید تفاوت معناداری داشت )011/0P=)، ولی بیان ژن دسنوترین)275/0P=) و FNDC5 )981/0P=) بافت عضله چهار سر بین دو گروه معنادار نبود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد برای افراد چاق و برای مقابله با آثار مخربی که چاقی بر پروتئین های دسنوترین و FNDC5 دارد، تمرین تداومی کارآمدتر است. ولی برای کاهش وزن، تمرین تناوبی خیلی شدید روش بهتری است.
  کلیدواژگان: دسنوترین، FNDC5، تمرین تناوبی خیلی شدید، تمرین تداومی
 • مائده افضلی، محبوبه میرحسینی، حسین ملاحسینی، حبیب نیکوکار صفحات 126-140
  مقدمه
  یکی از چالش هایی که علم پزشکی از دیر باز تاکنون با آن مواجه بوده است ارائه راهکاری به منظور درمان بافت های آسیب دیده بدن می باشد. هدف اصلی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی توسعه جایگزین های زیستی به منظور بازسازی، حفظ و یا بهبود بافت آسیب دیده و عملکرد اندام است. در حال حاضر تحقیقات قابل توجهی در زمینه فناوری نانو و یا استفاده از نانومواد در پزشکی انجام گرفته است. ویژگی بارز این مواد افزایش نسبت سطح به حجم با کاهش اندازه آن ها همزمان با تغییر و یا افزایش اثرات فیزیکی و شیمیایی ماده است. در دهه های اخیر تولید منسوجات پزشکی از جمله استفاده از نانوالیاف پلیمری راهگشای ارائه خدمات چشمگیری در حوزه پزشکی ترمیمی بوده است. حوزه کاربرد های زیست پزشکی اغلب نیازمند یک رویکرد چند رشته ای می باشد که علوم زیستی و پزشکی را با علم مواد و مهندسی ترکیب می کند. یکی از مهم ترین کاربردهای مهندسی بافت استفاده از ماتریس های نانولیفی به عنوان داربستی برای رشد و تکثیر سلول است. در این تحقیق به شایع ترین روش های تهیه و مهمترین کاربردهای داربست های مهندسی بافت در پزشکی بازساختی پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: داربست، نانوالیاف، مهندسی بافت، الکتروریسی
 • پریسا شهبازی، ساناز ارشدی صفحات 141-150
  مقدمه
  داروهای شیمیایی علیه آلودگی های انگلی موثر هستند، ولی مشکلاتی مانند به روز مقاومت دارویی، بقایای دارویی و عوارض جانبی ناخواسته، باعث شده است که مطالعه بر روی درمان های موثر دیگر به خصوص ترکیبات گیاهی در اولویت های تحقیق قرار گیرد. با در نظر گرفتن گزارشات مبنی بر تاثیر ضدمیکروبی و ضد انگلی عصاره گونه های مختلف گیاه درمنه(آرتمیزیا)، این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره الکلی گیاه آرتیمیزیا اسپسیجرا و هم چنین تاثیر سرکوب ایمنی بر میزان آلودگی کرمی در موش سوری صورت گرفته است.
  روش بررسی
  در مطالعه تجربی حاضر، از 30 سر موش سوری ماده نژاد NMRI استفاده شد. حیوانات به 5 گروه شامل دو گروه شاهد و سه گروه تیمار دریافت کننده عصاره با غلظت های mg/ml2/0، mg/ml2 و mg/ml20 تقسیم شدند. تجویز عصاره از روز اول آغاز و هر 12 ساعت تا 6 روز ادامه یافت. مدفوع موش ها روزانه جمع آوری گردیده و تعداد تخم در یک گرم مدفوع (EPG) با استفاده از روش کلیتون لین محاسبه گردید. هم چنین مطالعات هیستوپاتولوژی با استفاده از مقاطع روده موش ها انجام شد. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 (SPSS Inc، Chicago، IL) انجام گرفت. نرمال بودن توزیع داده ها بر اساس روش کلموگروف- اسمیرونوف ارزیابی گردید و جهت مقایسه گروه های مختلف از روش Oneway Anova استفاده شد.
  نتایج
  نتایج نشان دهنده تاثیر عصاره الکلی آرتمیزیا با غلظت های 2 و 20 میلی گرم در میلی لیتر بر آلودگی کرمی در موش سوری است، به طوری که در گروه تیمار سوم (دریافت کننده آرتمیزیا با غلظت mg/ml20) میانگین تخم در هر گرم مدفوع (Egg per gram) شامل تخم های هیمنولپیس نانا، آسپیکولاریس تتراپترا و سیفاسیا ابولاتا در روز آخر بررسی به طور مشخص و معنی دار کاهش یافت (002/0p=). در بررسی میکروسکوپی مقاطع روده نیز بین گروه های شاهد و تیمار تفاوت دیده شد. هم چنین نتایج موید تاثیر سرکوب سیستم ایمنی بر افزایش آلودگی به این انگل بود.
  کلیدواژگان: کرم های انگلی، آرتمیزیا اسپسیجرا، موش سوری
 • علیرضا رمضانی، یعقوب مهری الوار، عباسعلی گایینی، فرشته گلاب، ریاض غیرتمند صفحات 151-163
  مقدمه
  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر یک دوره تمرین اینتروال شدید بر سیگنالینگ تنظیم عوامل درگیر در تغییرات عروقی به دنبال ایسکمی میوکارد صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه 28 سر رت از نژاد ویستار (250-200 گرم) به صورت تصادفی در 4 گروه شم، ایسکمی، تمرین و تمرین- ایسکمی قرار گرفتند. انفارکتوس میوکارد با بستن شریان کرونری نزولی به مدت 30 دقیقه انجام شد. برنامه تمرینی روی تردمیل به مدت 8 هفته، 3 روز در هفته به مدت 40 دقیقه اجرا شد. با نرم افزار SPSS(21) و از روش آنالیز واریانس یک طرفه و در صورت مشاهده تفاوت معنی دار آماری از آزمون تعقیبی بونفرونی جهت تعیین محل اختلاف بین گروهی استفاده شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که اختلاف معناداری بین 4 گروه در میزان بیان ژن HIF-1، AKT، VEGF، اپلین و گیرنده اپلین وجود دارد (001/0p=). نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که سطح بیان ژن VEGF، اپلین و گیرنده اپلین در گروه تمرین ایسکمی افزایش معناداری به نسبت گروه شم، ایسکمی و تمرین ورزشی داشت (001/0p=). هم چنین نتایج نشان داد که اختلافی بین گروه تمرین تناوبی با گروه ایسکمی میوکارد و گروه شم وجود ندارد (05/0
  نتیجه گیری
  تمرینات تناوبی شدید منجر به بهبود سیگنالینگ عوامل درگیر در تغییرات عروقی (مولکولی) و در نهایت منجر به کاهش سایز انفارکتوس (بافتی) قلب به دنبال ایسکمی میوکارد می شود
  کلیدواژگان: انفارکتوس میوکارد، سایز انفارکتوس، تمرین تناوبی شدید، فاکتور ناشی از هیپوکسی
 • دکتر اعظم کرمی، دکتر ذبیح الله خاکسار صفحات 164-176
  مقدمه
  دیابت بارداری، باعث ایجاد اختلال در روند تکوین بخش های مختلف سیستم عصبی مرکزی می گردد و ابعاد آن را تغییر می دهد. گیاه جینسنگ از سالیان دور برای کنترل دیابت مورد استفاده بوده است. هدف از این پژوهش مطالعه اثر عصاره گیاه Panax ginseng بر تغییرات هیستومورفومتریک مخ و مخچه نوزادان موش صحرایی مادران دیابتی بود.
  روش بررسی
  16 سر موش صحرایی به چهار گروه مساوی شامل کنترل غیر دیابتی، غیر دیابتی دریافت کننده عصاره، کنترل دیابتی و دیابتی دریافت کننده عصاره تقسیم شد. دیابت در موش های گروه های دیابتی توسط داروی استرپتوزوتوسین القا گردید و هر چهار گروه با جفت گیری طبیعی باردار شدند. گروه های دریافت کننده عصاره در طول بارداری روزانه عصاره را به صورت خوراکی دریافت کردند. 14 روز پس از زایمان طبیعی، نوزادان بیهوش شدند. با ایجاد برش در جمجمه، مخ و مخچه خارج گردید. پس از بکارگیری روش های بافت شناسی، برخی فاکتورهای بافتی اندازه گیری گردید. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 20 و آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تست دانکن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت (05/0P≤).
  نتایج
  ضخامت و تعداد سلول های ماده خاکستری مخ و تعداد سلول های ماده سفید مخچه در گروه کنترل دیابتی نسبت به گروه های غیر دیابتی کاهش معنی دار داشت (05/0P≤). همچنین کاهش معنی داری در تعداد سلول های ماده سفید مخ در گروه کنترل دیابتی نسبت به سایر گروه ها وجود داشت (05/0P≤).
  نتیجه گیری
  عصاره Panax ginseng، از طریق افزایش تولید هورمون انسولین و کاهش قند خون، قادر به کنترل هپیرگلیسمی در مادران باردار دیابتی و کاهش آسیب های حاصل از دیابت بر مخ و مخچه نوزادان آنها می شود.
  کلیدواژگان: دیابت شیرین، مخ، مخچه، عصاره Panax ginseng، استرپتوزوتوسین، موش صحرایی، نوزاد
 • رزاق عابدی فیروزجاه، ابوالفضل نیک فرجام، محسن بخشنده صفحات 177-187
  مقدمه
  تضمین کیفی (QA) بیماران قبل درمان در تکنیک های پیشرفته از جمله پرتودرمانی با شدت مدوله شده (IMRT) ضروری می باشد. هدف این مطالعه مقایسه عملکرد فیلم EBT3و فانتوم Delta4® ( 2Dو 3D) در محیط ناهمگن قفسه سینه با کمک تکنیک IMRT می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی، دو پلن (A وB) بر روی فانتوم ناهمگن قفسه سینه با کمک تکنیک IMRT انجام شد. اندازه گیری توزیع دوز توسط فیلم EBT3 و آرایه دیود فانتوم Delta4 صورت گرفت. 95 درصد شاخص گامای گلوبال پذیرفته شده با معیار mm3/3% و شانه دوز 20% به عنوان معیار استاندارد در این مطالعه در نظر گرفته شد. شاخص گاما فیلم و فانتوم Delta4 به ترتیب با کمک نرم افزار verisoft و نرم افزار Delta4 به دست آورده شد.
  نتایج
  میانگین درصد گامای پذیرفته شده دو پلن با معیار استاندارد، بین سیستم طراحی درمان و فیلم 95/96 درصد، و بین سیستم طراحی درمان و فانتوم در حالت دو بعدی و سه بعدی به ترتیب 7/97 و 45/98 درصد به دست آمد. میانگین درصد گامای فانتوم سه بعدی با معیار استاندارد به ترتیب به اندازه 75/0 و 5/1 درصد از گامای فانتوم دو بعدی و فیلم بیشتر می باشد. میانگین گامای فیلم و فانتوم در پلن B در معیار استاندارد 24/0 درصد بیشتر از پلن A می باشد (7/97 در برابر 46/97).
  نتیجه گیری
  فیلم و فانتوم هر دو شاخص گامای استاندارد قابل قبول در دو پلن قفسه سینه در تکنیک IMRT دارند. با توجه به نتایج این مطالعه، در مراکزی که فانتوم Delta4® موجود نیست، فیلم EBT3 به همراه فانتوم ساده ناهمگن قفسه سینه می تواند به عنوان روش جایگزین استفاده شود.
  کلیدواژگان: تکنیک IMRT، فیلم گف کرومیک EBT3، فانتوم Delta4، شاخص گاما
 • میلاد نجف زاده، ابوالفضل نیک فرجام، کیوان جباری صفحات 188-199
  مقدمه
  هدف از این مطالعه ارزیابی و اعتبار سنجی کد EGSnrc در شبیه سازی دستگاه شتاب دهنده خطی Simens Oncor® با انرژی 18 مگا ولتاژ بود.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت مقایسه ای و شبیه سازی مبتنی بر تجربه صورت پذیرفت. از کد BEAMnrc برای شبیه سازی سر شتاب دهنده خطی درمانی Oncor® و تولید فایل فضای فاز استفاده شد. فایل فضای فاز در اندازه میدان 10× 10 سانتی مترمربع، در انرژی های 14 مگا الکترون ولت تا 8/14 مگا الکترون ولت و Full Width at Half of Maximum12/0 سانتی متر و فاصله چشمه تا سطح 100 سانتی متر به دست آمد. سپس از فایل فضای فاز به عنوان ورودی دزیمتری برای انجام دزیمتری ، توسط کد DOSXYZnrc در فانتوم همگن آب به ابعاد استفاده شد. سپس از خروجی این کد ، فایل .3ddose برای به دست آوردن منحنی های دز- عمق و پروفایل دز استفاده گردید. در نهایت از شاخص گاما برای مقایسه بین داده های شبیه سازی و اندازه گیری استفاده شد. آنالیز گاما با استفاده از نرم افزار gnu plot انجام شد.
  نتایج
  فرآیند تنظیم انرژی نشان داد که بهینه انرژی و FWHM برای مدل شبیه سازی به ترتیب برابر با 14، 2/14، 4/14 مگا الکترون ولت و 0.12 سانتی متر می باشند. مقادیر شاخص گاما برای منحنی های دز- عمق و پروفایل دز کمتر از یک به دست آمد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه مدل مونت کارلو سر شتاب دهنده خطی درمانی Oncor شبیه سازی شد و نتایج نشان داد که مقدار بهینه انرژی و FWHM توزیع انرژی به ترتیب برابر با 14، 2/14، 4/14 مگا الکترون ولت و 12/0 سانتی متر می باشند
  کلیدواژگان: BEAMnrc، پرتودرمانی، شتاب دهنده خطی، شاخص گاما
|
 • Malek Soleimani Mehranjani, Monireh Mahmoodi, Marziye Amjadi Pages 97-110
  Introdution: Bisphenol A (BPA) as an environmental pollutant has estrogenic effects and can induce oxidative stress in the testis tissue. The aim of the present study was to investigate the role of vitamin E (Vit E), as a strong antioxidant, on the adverse effect of BPA on adult rat testis tissue.
  Methods
  Male rats (220±15g) were divided into 4 groups (n=6/each): control, Bisphenol A (250 mg/kg/day), Bisphenol A Vit E (150 mg/kg/day) and Vit E and orally treated for 56 days. At the end of the treatment, the right testis was removed and after fixation, sectioning, tissue processing and staining with Heidenhain's Azan method was evaluated stereologically. The serum testosterone and malondialdehyde (MDA) levels were also measured. Data were analyzed using one way ANOVA and Tukey's test and the means were considered significantly different (P
  Results
  A significant decrease in the total volume of testis, volume and diameter of seminiferous tubule and its height of the germinal epithelium and thickness of the basement membrane, number of spermatids, spermatocyte and sertoli cells, Serum testosterone levels and a significant increase in the serum MDA level were found in the Bisphenol A group compared to the control group. The above parameters were compensated to the control level in the Bisphenol A Vit E group.
  Conclusion
  Vitamin E, as a strange antioxidant, could compensate many adverse the effects of Bisphenol A on the testis tissue, so it is suggested that it can be used as a potential supplement in case of BPA intoxication
  Keywords: Bisphenol A, Vitamin E Stereology, Testis, Rat
 • Saeed Rahmaty, Abass Ali Gaeini, Siross Choobineh, Mojtaba Dolatshahi Pages 111-125
  Introdution: Obesity is a systemic disorder that disruption the regulation of the effective proteins; in fat metabolism (Desnurtin, FNDC5 it leads to resistance to insulin and Diabetes. The aim of this study was comparing the 6 weeks of high-intensity interval and continuous training with standard diet on desnutrin and FNDC5 genes expression in subcutaneous adipose tissue and the quadriceps muscle tissue of obese male rats.
  Methods
  This study was fundamental, and its method was experimental. 40 Wistar rats were compared after 12 weeks of high-fat diet (n=30) and standard diet (n=10) in order to ensure obesity. Then, 30 obese rats were divided randomly into 3 groups: control (n=10), continuous training (n=10), and high-intensity interval training groups (n=10). Continues and high-intensity interval exercise trainings were conducted according to the principle of overload for 6 weeks and 6 sessions per week. Extraction and gene expression level desnutrin in subcutaneous adipose tissue, desnutrin, and FNDC5 in quadriceps muscle tissue was assessed using real time-PCR method. The one-way ANOVA test and Tukey's post hoc test were used to compare inter group changes.
  Results
  The study showed that the difference between high-intensity interval and continuous training on desnutrin gene expression subcutaneous adipose tissue was significant (P=0.011), but there was no significant difference in desnutrin (P=0.275) and FNDC5 genes expression (P=0.981) between them in the quadriceps muscle tissue.
  Conclusion
  For people who suffer from obesity, and for counteracting with the destructive effects of obesity on fat metabolism factors, including desnutrin and FNDC5, continuous training can be an effective method. However, for weight loss, high intensity interval training is the best method
  Keywords: Desnutrin, FNDC5, High-intensity interval training, Continuous training
 • Maede Afzali, Mahboubeh Mirhosseini, Hosein Molla Hoseini, Habib Nikukar Pages 126-140
  One of the challenges that medical sciences has long been facing is to find the best therapeutic method for the damaged tissues. The main purpose of tissue engineering and regenerative medicine is the development of biological implant or engineered tissues to repair, regenerate or replace the damaged tissue and maintain the organ function. At the moment, a lot of research has been done in the field of nanotechnology on the application of nanomaterials in medicine, because the surface of these nanomaterials increases with decreasing their size with change or increases in effect concommitantly. In recent decades, the production of medical textiles (Including nano fibers) has been provided good services to the regenerative medicine. In the field of biomedical applications, it is often necessary to combine biological and medical sciences with materials science and engineering. One of the most important application of tissue engineering is the usage of nanofiber matrix as scaffolds for the cell growth and proliferation. In this paper, various types of engineered scaffolds and their functions have been presented and evaluated.
  Keywords: Scaffold, Nanofiber, Tissue Engineering, Electrospinning
 • Parisa Shahbazi Dr, Sanaz Arshadi Pages 141-150
  Introdution: Chemical drugs against parasites are beneficial, but this method has some problems such as drug resistance, residue and unwanted side effects associated. Therefore, study on alternative therapies especially herbal compounds are research priorities. According to antimicrobial and anti-parasitic effects of Artemisia spp. extracts, this work aimed to study the effect of Artemisia specigera (AS) ethanol extract on digestive system parasitic worms in mice and immunosuppressive effect on infection.
  Methods
  The study was performed on 30 NMRI female mice were divided into five groups. Two control groups and three treatment groups that received Artemisia specigera ethanol extract with 0/2mg/ml, 2mg/ml and 20mg/ml concentrations. Administration of herbal extract has been performed at the first day and was continued every 12h for the next 6 days. The fecal pellets from each group were collected every day and EPG was counted by Lynn Clayton egg counting technique.
  Results
  Our results indicated that Artemisia specigera ethanol extract had protective effects against parasitic worms in mice with 2 and 20 mg/ml concentration. So that, in the third treatment group the mean of egg counts that included eggs of Hymenolepis nana, Aspicularis tetrapetra and Syphacia obvelata was severely reduced at the last day of treatment. . In addition, the results showed that immunosuppression was effective on infection increase.
  Conclusion
  The effect of AS extract on parasitic worms’ infection was related to dose and period of use.
  Keywords: Parasitic worms, Artemisia spicigera, mice
 • Alireza Ramezani, Yaghoub Mehrialvar, Abaas Ali Gaiini, Fereshte Golab, Riaz Kheratmand Pages 151-163
  Introdution: This study aimed to investigate the effect of a period of high-intensity interval training on regulation signaling of factors involved in vascular changes following myocardial ischemia.
  Methods
  28 rats (200-250 g) were randomly assigned into four groups of sham, ischemia, training, and training-ischemia in this study. Myocardial infarction was performed by closing descending coronary artery for 30 minutes. The training program on treadmill was performed for 40 minutes, 3 days a week, for 8 weeks. SPSS software (21) and one way ANOVA were used for statistical analysis. Also, Bonferron's post hoc test was used to determine the difference between groups.
  Results
  The results showed a significant difference in expression level of HIF-1, AKT, VEGF, apelin, and apelin receptor between the 4 groups (p = 0.001). The results of Bonferroni post hoc test showed that expression level of VEGF, apelin, and apelin receptor in training-ischemia group was significantly increased compared to sham, ischemia and exercise training groups. The results also showed that there was no difference between interval training group and myocardial ischemia and sham groups (p > 0.05). High-intensity interval training during an ischemic intervention increased AKT expression level, but exercise training itself did not make this change (p > 0.05). HIF1-a expression level was significantly increased in ischemia group compared to sham and exercise training groups.
  Conclusion
  HIIT training improves signaling of the factors involved in vascular changes (molecular) and ultimately reduces myocardial infarction size (tissue) following myocardial ischemia.
  Keywords: Myocardial Infarction, Infarction Size, High-Intensity Interval Training, Hypoxia-Induced Factor
 • Azam Karami Dr, Khaksar Zabihollah Pages 164-176
  Introduction
  Gestational diabetes induces developmental disorders in different parts of CNS and can change dimensions of the cerebrum, cerebellum and spinal cord. Different species of ginseng have been used for many years to control diabetes. This study investigated effect of extract of Panax ginseng on histomorphometric changes on cerebrum and cerebellum in 14 days offsprings rat from diabetic mothers.
  Methods
  16 rats were divided into four groups: non-diabetic control, non-diabetic recipient of the extract, diabetic control and diabetic recipient of the extract. Diabetes was induced by streptozotocin in diabetic groups and all 4 groups became pregnant. During pregnancy, recipient of the extract groups received ginseng extract at the dose of 400 mg/kg of body weight every day. 14 days of normal delivery; offsprings were anesthetized. The cerebrum and cerebellum was removed by cutting the skull. After the using the techniques of histology, Thickness of gray matter, thickness of white matter, the number of cells in the gray matter in 1 mm2, the number of cells in white matter in 1 mm2, the ratio of gray matter to white matter (in cerebrum and cerebellum), molecular layer thickness of cerebrum in gray matter, purkinje cell thickness in gray matter in cerebellum were measured. Data were analyzed by using SPSS software and ANOVA and Duncan statistical tests (P≤0.05).
  Results
  A significant reduction was observed in thickness and cell count of gray matter of cerebrum and cell count of white matter of cerebellum in diabetic control group than non-diabetic groups (control and recipient of the extract groups) (P≤0.05). Also a significant reduction was observed in cell count of white matter of cerebrum in diabetic control group than other groups (non-diabetic control, non-diabetic recipient of the extract and diabetic recipient of the extract groups) (P≤0.05).
  Conclusion
  Extract of Panax ginseng can control hyperglycemia and reduce disorders on the cerebrum and cerebellum in offsprings of mothers with gestational diabetes by increasing insulin production, inhibition of insulin resistance, increasing β-cells stimulation and reduction of blood sugar. So this plant can be offered as a suitable option for making a medicine to combat gestational diabetes.
  Keywords: Diabetes mellitus, Cerebrum, Cerebellum, Panax ginseng extract, Streptozotocin, Rat, Offspring
 • Razzagh Abedi Firouzjah, Abolfazl Nickfarjam, Mohsen Bakhshandeh Pages 177-187
  Introdution: In advanced radiotherapy techniques such as intensity modulated radiation therapy (IMRT), the quality assurance (QA) is essential. This study aimed to compare the performance between GafchromicTM EBT3 film and Delta4® phantom (2D and 3D) in heterogeneous chest phantom using IMRT technique.
  Methods
  In this experimental study, two IMRT plans (A and B) were prepared for radiotherapy of heterogeneous chest phantom. EBT3 film and Delta4 were used for dose measurement in the phantom. The 95% global gamma index accepted by the criteria of 3.3% mm and the dose threshold 20% as the standard criteria were considered in this study. The gamma index of the film and Delta4 were acquired by the verisoft and Delta4 software, respectively.
  Results
  The mean gamma index with standard criteria between treatment planning system (TPS) dose calculations and film measurements was 96.95%, while it was equal to 97.7% and 98.45% between TPS calculations and 2D and 3D Delta4 cases, respectively. The mean 3D gamma analysis of the Delta4 with the given standard criteria was 0.75% and 1.5% higher than their 2D gamma analysis of the Delta4 and film, respectively. The mean gamma index value of film and Delta4 according to the plan B at the standard criteria was 0.24% higher than plan A (97.7% vs 97.46%).
  Conclusion
  Both film and Delta4 showed acceptable standard gamma index for two plans implemented on the chest phantom using IMRT technique. So, according to the results of this study, it is concluded that in the centers where Delta4 is not available, EBT3 films with a simple heterogeneous phantom can be an alternative method.
  Keywords: IMRT technique, Gafchromic EBT3 film, Delta4 Phantom, Gamma index
 • Milad Najafzadeh, Abolfazl Nickfarjam, Keyvan Jabbari Pages 188-199
  Introdution: The aim of this study was to evaluate and benchmark EGSnrc code in the simulation of 18 MV photon beam produced by Siemens Oncor® linear accelerator.
  Methods
  This study was conducted in a comparative and simulation based on experience method. The Beamnrc code was used to model the accelerator head and generate phase space files. The phase space files were obtained with the following parameters: field size of 10×10 , the energy of 14 Mev up to 14.8 Mev, and Full Width at Hall of Maximun of 0.12 cm. The phase space files were then used as input to the Dosexyznrc code to do dosimetry in the homogeneous water phantom with 50×50×50 size. Then, the output of DOSXYZnrc code, 3ddose files were used to obtain depth-dose curves and dose profile curves. Finally, Simulations were compared with experimental data by using gamma index.
  Results
  The energy tuning procedure have shown that the optimum energy and FWHM for the simulation model, were 14 Mev, 14.2 Mev , 14.4 Mev and 0.12 cm, respectively. The gamma index values, for depth-dose curves and dose-profile curve, were obtained less than 1.

  Conclusion
  In this study, Monte Carlo model of Oncor® linac treatment head was simulated and the results have shown that the optimum nominal energy and FWHM were 14 Mev, 14.2 Mev, 14.4 Mev and 0.12 cm, respectively.
  Keywords: BEAMnrc, radiotherapy, linear accelerator, Gamma index