فهرست مطالب

طب انتظامی - سال هفتم شماره 3 (تابستان 1397)
 • سال هفتم شماره 3 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • لیلا صادق مقدم، جهانشیر توکلی زاده، سید بهنام مظلوم شهری، مهدی طاهری* صفحات 97-102
  اهداف
  سوانح ترافیکی در جهان 2/1% از کل موارد مرگ را تشکیل می دهند. علاوه بر این هشتمین علت منجر به مرگ در جهان و اولین علت مرگ در گروه سنی 15 تا 29 سال شناخته شده است. این مطالعه با هدف بررسی میزان اثربخشی الگوی ارتقای سلامت پندر بر کاهش رفتارهای پر خطر رانندگان تاکسی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل در سال 1396 در شهر مشهد انجام شد. جامعه مورد مطالعه کلیه رانندگان مرد تاکسی های درون شهری مشهد بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، 380 نمونه انتخاب شدند. پس از تکمیل پرسش نامه منچستر، رانندگانی که نمره رفتار پر خطر ایشان متوسط به بالا بود، شناسایی و از میان آنان برای هر گروه به صورت مجزا، 45 نفر انتخاب شدند. پس از تکمیل پرسش نامه پژوهشگر ساخته سازه های منافع، موانع و خودکارآمدی درک شده الگوی پندر، مداخله آموزشی مبتنی بر این الگو طی 6 جلسه یک ساعته برای گروه آزمایش اجرا شد. در پایان جلسات آموزشی و 3 ماه پس از پایان آموزش، پرسش نامه های منچستر و سازه های الگوی پندر در هر گروه تکمیل شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های تی مستقل، یومن ویتنی و فریدمن در قالب نرم افزار SPSS 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین نمرات رفتار رانندگی در مرحله پیش آزمون در گروه آزمایش 20/3±116/4 و در گروه کنترل 20/8±119/8 بود. آزمون یومن ویتنی این تفاوت را معنا دار نشان نداد (0/385=P)؛ اما در مرحله پس آزمون (8/2-=t) و پیگیری (12/3-=t) این تفاوت معنادار شد (0/001p<). میانگین نمره کل سازه های مورد مطالعه در الگوی ارتقاء سلامت پندر (منافع، موانع و خودکارآمدی درک شده) در مرحله پیش آزمون معنادار نبود (0/301=p) اما در مرحله پس آزمون و پیگیری معنادار شناخته شد (0/001p<).
  نتیجه گیری
  مداخله آموزشی مبتنی بر سازه های الگوی ارتقاء سلامت پندر در کاهش رفتارهای پرخطر رانندگان تاکسی ها موثر است.
  کلیدواژگان: الگوی ارتقاء سلامت پندر، رانندگی خودرو، رفتار خطرناک، آموزش
 • مریم حیدریان*، مهدی ربیعی، عنایت الله شهیدی، بهناز دوران، محسن احمدی طهور سلطانی صفحات 103-109
  اهداف
  استعمال دخانیات به عنوان یکی از مهم ترین علل مرگ ومیر زود رس در سراسر جهان است که در عین حال یکی از قابل اجتناب ترین عوامل محسوب می شود. افرادی که تحت استرس زیاد هستند، برای شروع مجدد سیگار مستعدترند. احساس خودکارآمدی در ترک سیگار یکی از متغیرهای مهم روان شناختی است که با مصرف سیگار ارتباط دارد و از عوامل پیش بینی کننده ترک موفق سیگار و عود مجدد در افراد سیگاری است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری مبتنی بر هیپنوتیزم بر ترک سیگار، اضطراب و خودکارآمدی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل در سال 1394 انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند، 54 نفر از کارکنان نیروی انتظامی استان کرمانشاه انتخاب شدند. شرکت کنندگان در پیش آزمون پرسش نامه های مقیاس افسردگی-اضطراب-استرس، مقیاس خودکارآمدی پرهیز از سیگار، مقیاس استعداد هیپنوتیزم پذیری پایفرو و چک لیست نشانه های اختلالات روانی را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده ها در قالب نرم افزار SPSS 21 و با استفاده از آزمون کای دو، آزمون اندازه گیری مکرر و تحلیل کوواریانس یک عاملی انجام شد.
  یافته ها
  درمان شناختی-رفتاری مبتنی بر هیپنوتیزم بر ترک سیگار اثر بخشی معنا داری داشت (0/001=p). گروه مداخله در پس آزمون و پیگیری سطح اضطراب کمتری را گزارش دادند که نشانگر اثر بخشی مداخله درمانی بود (0/01p<). معنادار نبودن تفاوت میزان اضطراب در مراحل پس آزمون و جلسات پیگیری به معنای ماندگاری مداخله بود. نتایج بررسی این نتایج حاکی از آن بود که مداخله CBH بر افزایش خودکارآمدی به لحاظ آماری معنا دار بود (4/56=(51.1)F؛ 0/05p<).
  نتیجه گیری
  مداخله درمانی شناختی-رفتاری مبتنی بر هیپنوتیزم بر ترک سیگار و افزایش شاخص خودکارآمدی اثربخش است و باعث کاهش میزان اضطراب نیروهای نظامی نیز می شود.
  کلیدواژگان: درمان شناختی-رفتاری، هیپنوتیزم، ترک سیگار، اضطراب، خودکارآمدی
 • سیدمهرداد حسینی*، حمید آقابابائی طالخونچه صفحات 111-115
  اهداف
  وجود اضطراب در موقعیت های رانندگی، عامل بالقوه ای برای ایجاد تصادفات و سانحه است. با آموزش هایی در زمینهٔ هیجان ها، می توان از شدت آسیب این عارضه اجتماعی کاست. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر تنظیم هیجان بر اضطراب زنان متقاضی دریافت گواهی نامه رانندگی بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در کلیهٔ زنان متقاضی دریافت گواهی نامه در شهر اصفهان در تابستان 1394 انجام شد. تعداد افراد شرکت کننده در این پژوهش 30 نفر بود که با روش نمونه برداری در دسترس از افراد مراجعه کننده به آموزشگاه های رانندگی سطح شهر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه اضطراب بک بود. گروه آزمایش تحت جلسات درمانی مبتنی بر تنظیم هیجان قرار گرفتند. تفاوت های ایجادشده پس از پیاده سازی جلسات درمانی، با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه های تکراری در قالب نرم افزار SPSS 18 تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  روند تغییرات نمرات اضطراب زنان از پیش آزمون به پس آزمون و پیگیری در میان گروه ها تفاوت معناداری داشت (0/0001=p). میزان اثر عضویت گروهی بر تغییرات نمرات اضطراب از پیش آزمون به پس آزمون و پیگیری بر این اساس 0/3بود و این بدان معنا است که 0.3 تغییرات در اضطراب مربوط به آموزش درمان مبتنی بر تنظیم هیجان بود.
  نتیجه گیری
  درمان مبتنی بر تنظیم هیجان بر کاهش اضطراب زنان متقاضی دریافت گواهی نامه موثر است.
  کلیدواژگان: هیجان، اضطراب، رانندگی
 • مهدی نعیم، علی رضایی شریف، سحر علیقلی زاده مقدم* صفحات 117-121
  اهداف
  نیروی انتظامی به عنوان بخش مهمی از سیستم امنیتی کشور، وظیفه خطیر تامین امنیت داخلی را بر عهده دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ترتیب تولد و میزان پرخاشگری کارکنان نیروی انتظامی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش توصیفی-همبستگی است در تمامی کارکنان نیروی انتظامی شهرستان اردبیل در سال 96-1395 انجام شد. با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تصادفی 120 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها نیز از پرسش نامه پرخاشگری باس و پری استفاده شد. پایایی پرسش نامه از طریق روش آلفای کرونباخ 0/84 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در قالب نرم افزار SPSS 20 انجام شد.
  یافته ها
  در میان ترتیب تولدهای مختلف در کارکنان نیروی انتظامی رابطه معناداری در میزان پرخاشگری کلامی، پرخاشگری بدنی و خرده مقیاس های خشم و خصومت وجود نداشت (0/05p>).
  نتیجه گیری
  ترتیب تولد در کارکنان نیروی انتظامی با میزان پرخاشگری ایشان و ویژگی هایی همچون خشم و خصومت رابطه ای ندارد.
  کلیدواژگان: ترتیب تولد، پرخاشگری، کارکنان نیروی انتظامی
 • رقیه صادقپور*، عبدالحسن فرهنگی، طاهر تیزدست صفحات 123-128
  اهداف
  اختلالات جسمانی سازی به مجموعه اختلالاتی اشاره دارند که شامل علایم جسمانی هستند اما به طور کامل بر اساس یک وضعیت طبی عمومی، اثرات مستقیم یک ماده یا اختلال روانی دیگری قابل توضیح نیستند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط میان دشواری در تنظیم هیجان، ناگویی خلقی و رویدادهای آسیب زا با علایم جسمانی سازی در نوجوانان کانون اصلاح و تربیت بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- همبستگی در پسران بزهکار 15 تا 18 سالهٔ کانون اصلاح و تربیت شهر تهران در سال 1395 انجام شد. 120 نفر از این نوجوانان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه های مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو، پرسش نامه تنظیم شناختی- هیجانی، مقیاس تجدیدنظر شدهٔ تاثیر حوادث و همچنین چک لیست نشانگان اختلالات روانی، استفاده شد. ضرایب همبستگی شاخص های مورد مطالعه با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه در قالب نرم افزار SPSS 19 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  پس از برگزاری آزمون ها میان تمامی شرکت کنندگان، نمره کل پرسش نامه تنظیم هیجانی 19/749±123/874، نمره کل ناگویی هیجانی 8/220±65/708 و نمره کل مقیاس تاثیر حوادث 16/299±49/150 به دست آمد.. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که 15% از واریانس علایم جسمانی سازی توسط متغیرهای دشواری در تنظیم هیجانی، ناگویی خلقی و همچنین رویدادهای آسیب زا پیش بینی شده بود (0/001=p؛ 7/980=F) و از میان آنها فقط رویدادهای آسیب زا پیش بینی کنندهٔ مثبت جسمانی سازی نوجوانان بزهکار بود (0/05p<؛ 4/031=t).
  نتیجه گیری
  رویدادهای آسیب زای دوران کودکی و تاثیر آنها بر فرد، تبیین کنندهٔ قوی علایم جسمانی سازی در نوجوانان مقیم کانون اصلاح و تربیت است.
  کلیدواژگان: علایم جسمانی سازی، رویدادهای آسیب زا، ناگویی خلقی، تنظیم هیجانی
 • زهرا خلیلی گشنیگانی، کبری عالی پور، فضل الله میردریکوند*، سیف الله توکلی نیا صفحات 129-133
  اهداف
  بزهکاری نوجوانان به عنوان یک اختلال رفتاری از دیرباز مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه ویژگی های هیجان خواهی و افکار پارانوئیدی در نوجوانان بزهکار و غیربزهکار بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش توصیفی از نوع مقطعی-مقایسه ای در سال 1395 انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه نوجوانان بزهکار و غیربزهکار شهر خرم آباد بود که در نهایت با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای 30 نوجوان بزهکار و 30 نوجوان غیربزهکار به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های Scl-90-R و هیجان خواهی زاکرمن استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون t گروه های مستقل در قالب نرم افزار SPSS 24 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین نمرات هیجان خواهی نوجوانان بزهکار و غیربزهکار به ترتیب 3/53±31/43 و 2/15±13/83 بود و نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که تفاوت این نمرات معنادار بود (2=F؛ 0/01p<). نتایج آزمون t گروه های مستقل نیز در خصوص ویژگی پارانوئیدی نشان داد که این شاخص در میان نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار به صورت معناداری تفاوت داشت (9/53=t؛ 0/01p<).
  نتیجه گیری
  ویژگی های هیجان خواهی و افکار پارانوئیدی در بین نوجوانان بزهکار در سطح بالاتری قرار دارد.
  کلیدواژگان: هیجان خواهی، رفتار پارانوئیدی، بزهکاری نوجوانان
 • صفورا محمدصالحی دارانی* صفحات 135-140
  مقدمه
  یکی از مهم ترین مسائلی که جوامع کنونی به آن گرفتار هستند، مسالهٔ بزهکاری است. به لحاظ زیستی-روانی، یکی از مسائل ریشه ای در وقوع جرم می تواند ترشحات غدد آدرنال باشد. یکی از عوامل مهم در ایجاد شخصیت افراد نوع کارکرد غدد آدرنال و تاثیری است که در غدد دیگر می گذارد و حالات روحی و جسمی فرد را تجلی می بخشد. هورمون آلدوسترون ساخت هورمون هایی را برعهده دارد که سطح مواد معدنی بدن را تنظیم می کند. این مقاله با هدف بررسی میزان کاهش قدرت اراده و هوشیاری شخص با اختلال در ترشح هورمون آلدوسترون انجام شد.
  نتیجه گیری
  اختلال در ترشح هورمون آلدوسترون با بروز مشکلاتی مانند هیپوکالمی، هایپرکالمی، نارسایی یا عفونت کلیه، فشار و قند خون بالا یا بیماری آدیسون مرتبط است. این مشکلات از نظر جرم شناختی قابل توجه هستند؛ برای مثال در هیپوکالمی ضربان قلب شخص نامنظم شده، عارضه بیهوشی موقت و انقباض عضلات ایجاد می شود و درنتیجه فرد از حالت تعادل جسمی و روانی خارج می شود. به دلیل از دست دادن نسبی قوه ادراک و هوشیاری در این شرایط، زمینه برای ارتکاب جرم ایجاد می شود. جرم شناختی فشار خون بالا نیز بسیار حائز اهمیت است، زیرا فشار خون بالا می تواند منجر به مشکلات شدید قلبی و مغزی شود و هوشیاری فرد کاهش یابد. از آنجا که این بیماری ها جنبه داخلی و فردی دارد، مجرم واقف به مشکل خود نیست و معمولا برای دفاع از خود استنادی به بیماریش نمی کند. لذا در شرایطی که شخصی به دلیل اختلال در ترشح هورمون آلدوسترون و سایر عوارضی که ذکر شد، مرتکب جنایتی شود، باید او را از لحاظ مسئولیت کیفری نیمه مسئول شناخت. علاوه بر این مجموع این عوامل جسمی خود زمینه ساز بیماری های روانی دیگری است.به طوری که فرد ممکن است دست به رفتارهای نابهنجاری همچون حمله و پرخاشگری بزند.
  کلیدواژگان: آلدوسترون، هیپوکالمی، هایپرکالمی، نارسایی کلیوی، بیماری آدیسون، جرم، مسئولیت کیفری
|
 • L. Sadeghmoghadam, J. Tavakolizadeh, S. B Mazloum Shahri, M. Taheri * Pages 97-102
  Aims: Traffic accidents account for 2.1% of all deaths in the world. In addition, the eighth cause of death in the world and the first cause of death in the age group of 15 to 29 years is known. The present study was an attempt to investigate the effectiveness of Pender’s Health Promotion Model on reducing the high risk behaviors of taxi drivers.
  Materials and Methods
  This semi-experimental study with pre- and post-test designing and control group was performed in Mashhad, Iran, in 2017. The research society was all male taxi drivers of Mashhad, Iran, city. 380 samples were selected using multi-stage random sampling. After completing the Manchester questionnaire, drivers who ranked their high-risk behaviors more than medial score were identified and 45 of them were selected for each group separately. A training intervention based on this model was implemented in 6 sessions for the experimental group after completing a researcher-made questionnaire on benefits, barriers and perceived self-efficacy of Pender's model. Manchester questionnaire and Pender model structures were completed in each group three months after the completion of the training. Collected data were analyzed in SPSS 24 using independent t-test, Mann-Whitney U and Friedman tests.
  Findings: The mean score of driving behavior in the experimental and control groups were 116.4±20.3 and 119.8±20.8 respectively. This difference was not significant based on Mann-Whitney U test (P=0.385), but in the post-test (t=-8.2) and follow-up (t=-12.3), this difference was significant (p
  Conclusion
  Educational intervention based on Pender’s Health Promotion Patterns is effective in reducing the risky behaviors of taxi drivers.
  Keywords: Health Promotion, Automobile Driving, Dangerous Behavior, Education
 • M. Heidaryan*, M. Rabii, E. Shahidi, B. Dowran, M. Ahmadi Tahhur Soltani Pages 103-109
  Aims: Smoking is one of the most important causes of premature mortality worldwide, which is one of the most avoidable factors. People who are under high stress are more likely to start smoking again. Self-efficacy in smoking cessation is one of the important psychological variables that is related to cigarette smoking and is a predictor of smoking failure and recurrence in smokers. The aim of this study was to investigate the effectiveness of cognitive-behavioral therapy based on hypnosis on smoking cessation, anxiety and self-efficacy.
  Materials and Methods
  This semi-experimental study was carried out with pre-test, post-test and control group design in 1394. Using a non-objective sampling method, 54 policemen from Kermanshah province, Iran, were selected. Participants completed of depression, anxiety, stress scale, smoking abstinence self-efficacy scale, hypnotizability talent scale, and checklist for symptoms of mental disorders in pre-test stage. Data analysis was done in SPSS 21 using Chi-Square test, repeated measurement test and one-way covariance analysis.
  Findings: Hypnosis-based cognitive behavioral therapy had a significant effect on smoking cessation (p=0.001). The intervention group reported a lower level of anxiety in the post-test and follow up that indicated the effectiveness of interventional therapy (p
  Conclusion
  Hypnosis-based cognitive behavioral intervention is effectiveness on smoking cessation and self-efficacy increasing which also reduces the amount of anxiety of military forces.
  Keywords: Cognitive Behavioral Therapy, Hypnosis, Smoking Cessation, Anxiety, Self Efficacy
 • S. Hosseini *, H. Aghababaei Talkhouncheh Pages 111-115
  Background
  the purpose of this research is to study the effectiveness of emotion regulation base treatments on women applicant for driving license in Isfahan.
  Materials And Methods
  the statistical community of the research was all the woman applicant for driving license in Isfahan in Summer 94. Samples were 30 women applicant for driving license which have been chosen through institutes four months before giving their licenses.
  The chosen samples have been randomly divided into two groups of control and experimental. While control group was in waiting list, experimental group was exposed to 8 section of excitement regulation base treatment with regard to Leihie protocol (2004) for 90 minutes. Both groups were have been studied based on dependant variables in three levels of pre testing, post testing and following up (one month after testing).
  Instruments were Beck anxiety questionnaire (1990).
  Results
  data analysis have been done through descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (analysis of variance) with repetitive sizes and with the use of SPSS18.
  Findings: analysis of variance with repetitive sizes showed that the process of changes in women anxiety scores from pretesting to post testing in different groups met meaningful differences (P=0/00). Also the effect of group membership on changes in women anxiety scores from pretesting to post testing and following up were 0/3 which means that 0/30 of changes in anxieties were regarding to pedagogy of excitement regulation base treatment.
  Conclusion
  based o findings we can conclude that excitement regulation base treatment is effective on the anxiety of women applicant for driving license.
  Keywords: Emotion, Anxiety, Automobile Driving
 • M. Naeim, A. Rezaeisharif, S. Aligholizadeh Moghadam * Pages 117-121
  Aims: The police force, as an important part of the country's security system, has a major responsibility to provide domestic security. The purpose of this study was to investigate the relationship between birth order and aggression among police officers.
  Materials and Methods
  This descriptive-correlation study was carried out in all employees of Ardebil police force in 2016-17. Using random cluster sampling, 120 people were selected as samples. The buss and peri aggression questionnaire was used to collect data. Reliability of the questionnaire was 0.84 by Cronbach's alpha method. Data analysis was done by one-way ANOVA in SPSS 20 software.
  Findings: There was not a significant relationship between the number of births in the police force and the amount of verbal aggression, physical aggression and the subscales of anger and hostility (p>0.05).
  Conclusion
  The birth order in police forces is not related to the degree of aggression and features such as anger and hostility.
  Keywords: Birth order, Aggression, Police Forces
 • R. Sadeghpoor *, A. Farhangi, T. Tizdast Pages 123-128
  Aims: Somatization disorder refers to a set of disorders that include physical symptoms but are not fully explained by a general medical condition, direct effects of a substance, or other psychiatric disorder. The purpose of this study was to investigate the relationship between difficulty in emotional adjustment, alexithymia, and traumatic events with somatic symptoms in adolescents of Tehran, Iran, Correctional Center.
  Materials and Methods
  This descriptive-correlational study was carried out in boys offenders of 15 to 18 year old who were in the Tehran, Iran, Correctional Center in 1395. 120 persons of these adolescents were selected by available sampling method. Toronto Alexithymia Scale, Cognitive Emotion Regulation Questionnaire, Impact of Event Scale-Revised, and Symptom Checklist 90 were used to data collection. The correlation coefficients of the studied indices were analyzed by multiple regression analysis in SPSS 19 software.
  Findings: After conducting the tests among all participants, the total score of the emotional regulation questionnaire was 123.847±19.747, the total emotional score of 65.708±8.28 and the total score of the accident rate was 49.150±16.299. Results of multiple regression analysis by enter method showed that 15% of somatic symptoms variance was explained by difficulty in emotional adjustment, alexithymia, and traumatic events (F=7.980; p=0.001) but the only positive predictor of somatic symptoms was the traumatic events (t=4.031; p
  Conclusion
  Childhood traumatic events and their impact on the individual are a strong explanation of somatic symptoms in adolescents residing in the Correctional Center.
  Keywords: Somatoform Disorders, Adult Survivors of Child Adverse Events, Alexithymia, Emotional Adjustment
 • Z. Khalili Geshnigani, K. Alipour, F. Mirderikvand*, Seifollah Tavakolinia Pages 129-133
  Aims: Juvenile delinquency has long been of interest to researchers as a behavioral disorder. The purpose of this study was to compare the sensation and paranoid features in delinquent and non-delinquent adolescents.
  Materials and Methods
  This descriptive cross-sectional study was conducted in 2016 .The research society was all delinquent and non-delinquent adolescents in Khorramabad, Iran, that finally 30 juvenile delinquents and 30 non-delinquents were selected as samples by multi-stage random sampling. Scl-90-R and Zuckerman Sensation Seeking questionnaires were used for data collection. Data were analyzed using multivariate analysis of variance and t-test of independent groups in SPSS 24 software.
  Findings: The mean scores of sensation in delinquent and non-delinquent adolescents were 31.43±3.53 and 13.83±2.15 and the results of multivariate analysis of variance indicated that the differences between these scores were significant (F=2; p
  Conclusion
  Sensation and paranoid features in delinquent adolescents are higher than non-delinquent adolescents.
  Keywords: Sensation, Paranoid Behavior, Juvenile Delinquency
 • S. Mohammad Salehi Darani * Pages 135-140
  Introduction
  One of the most important issues that the current communities are involved in is the issue of delinquency. Biologically, one of the important issues in the occurrence of a crime could be the secretion of the adrenal glands. One of the important factors in creating the person's personality is the type of functioning of the adrenal glands and its effects on other glands and manifests itself in the physical and mental state of the individual. The aldosterone hormone produces hormones that regulate the level of the body's minerals. This article was aimed at investigating the rate of reduction of person's alertness with disruption of secretion of the aldosterone hormone.
  Conclusion
  Disruption of the aldosterone hormone secretion is associated with problems such as hypokalemia, hyperkalemia, failure or infection of kidney, high blood pressure and high blood sugar, or Addison. These problems are significant in terms of criminology; for example, in hypokalemia person's heartbeat is irregular, temporary anesthetic and muscle contraction happens and finally the person goes out of physical and psychological balance. Due to the relative deprivation of perception and alertness in these circumstances, grounds for committing a crime are created. Criminology of high blood pressure is also important because high blood pressure can lead to severe cardiac and brain problems and alertness. Since these diseases have an internal and individual aspect, the guilty does not realize his problem and usually does not cure his illness to defend himself. Therefore, in the event that a person commits a crime due to an abnormality in the secretion of the aldosterone secretion and the other complications mentioned, he should be recognized as having a semi-consistent criminal responsibility. In addition, the total of these physical factors is responsible for other mental illnesses, so that the person may behave abusive behaviors such as attack and aggression.
  Keywords: Aldosterone, Hypokalemia, Hyperkalemia, Kidney Failure, Addison Disease, Crime, Legal Liability