فهرست مطالب

مطالعات اجتماعی ایران - سال دهم شماره 2 (پیاپی 35، تابستان و پاییز 1395)
 • سال دهم شماره 2 (پیاپی 35، تابستان و پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • یعقوب احمدی *، آزاد نمکی صفحات 4-35
  به لحاظ تاریخی، نگرش نهادینه شده دینی در کردستان، نوعی اسلام عرفانی و صوفیانه بوده است که فرقه های گوناگونش، با وجود تفاوت در مناسک و نظام سلسله مراتبی شان، جملگی، تمایزی بنیادین با انواع نگرش های شریعت مدار و فقه محور داشته اند. از میان مکاتب گوناگون عرفانی، دو طریقت قادری و نقشبندی بیشترین پایگاه اجتماعی را در میان کردهای اهل سنت کسب کرده و حوزه نفوذ خود را در سرتاسر کردستان گسترده اند.
  عوامل متعددی نظیر وقوع انقلاب اسلامی شیعی در ایران و برآمدن ایدئولوژی شیعی ازیک سو و انواع ایدئولوژی های بنیادگرایانه سنی و شعله ورشدن رقابت میان آنان در ملل اسلامی، ازسوی دیگر، تاثیری بنیادین بر نگرش های دینی همه جوامع مسلمان و نیز کردستان داشته است. تبدیل شدن این جریان پان اسلامی به خوانشی جدی و پرطرفدار در جهان اسلام و حمایت های مالی، آموزشی و گاه لجستیک محافل و جریان های قدرتمند عربی و اسلامی از باورمندان به این نحله در کردستان، به مثابه عوامل اثرگذار، و نیز وجود عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کمک کننده داخلی، به مثابه عوامل زمینه ای، بستر مناسبی برای رشد و نضج آن در کردستان فراهم آورده است.
  این پژوهش، به شیوه ای اسنادی و با تکیه بر منابع تاریخی، شواهد میدانی و رسانه ای و آمارهای منتشرشده بین المللی، به بررسی شیوه های ورود و علل رشد و گسترش اسلام سلفی در میان کردهای اهل سنت ایران می پردازد. به نظر می رسد، تغییرات سریع تر از آنچه تصور می شود، درحال روی دادن است و کردستان نیز همانند دیگر مناطق سنی نشین خاورمیانه، از امواج بنیادگرایی شعله ور خاورمیانه در امان نباشد.
  کلیدواژگان: اسلام، سلفی، عرفان، تصوف، ادیان، کردستان
 • زهره بیات ریزی *، رضا تسلیمی طهرانی صفحات 36-56
  مرگ در سال های اخیر به موضوعی برجسته در جامعه شناسی ایران تبدیل شده است. عواملی مانند پیری جمعیت، تصادف، احتمال زلزله، اعدام های خیابانی، آلودگی هوا و غیره مرگ و فرایندهای منتهی به آن را در کانون توجه عموم قرار داده است. با توجه به واقعیت های ذکرشده، مقاله حاضر دو هدف دارد: هدف نخست، مروری انتقادی بر نظریات موجود در جامعه شناسی مرگ است؛ مخصوصا در انطباق با اوضاع ایران و برای آشنایی دانشجویان و پژوهشگران با مباحث نظری رایج در این زمینه و هدف دوم، ارائه نظریه ترکیبی جدیدی است که شاید برای مطالعه مرگ در ایران مفید باشد. در اینجا، به ویژه نظریه معروف «انکار مرگ»، که در جامعه شناسی مرگ غالب است، هدف بررسی انتقادی قرار می گیرد تا دلایل محبوبیت آن مشخص شود، ضعف ها و قو ت های آن نشان داده شود و جانشینی برای آن معرفی شود.
  از دهه 1950 تا 1990 میلادی نظریه انکار مرگ غالب ترین نظریه درباب مرگ در جامعه شناسی و روان شناسی بود. در این میان، می توان گفت نظریه ارنست، بکر[1] که در کتاب انکار مرگ (1973) به چاپ رسید، از همه مشهورتر است. با گذشت بیش از 40 سال از انتشار این کتاب، جای آن است تا بپرسیم چه عواملی موجب تسلط درازمدت نظریات مربوط به انکار مرگ شده اند و نظریات جایگزین پیشنهادشده چه محاسنی دارند؟ این مقاله، با تمرکز بر نظریات اجتماعی، دو تبیین برای تسلط درازمدت نظریات انکار مرگ ارائه می دهد: 1) می توان گفت، به تعبیر فوکو،[2] فرضیه انکار، خود، بهانه ای است برای گفتمان 2) یا می شود گفت نظریه انکار مرگ، هرچند ناقص است، بر حقیقتی انکارناپذیر مبتنی است که باعث ماندگاری و تسلط آن شده است. سوال این است که این حقیقت چیست و چگونه می توان آن را حفظ کرد، و درعین حال، جایگزینی برای نظریه انکار پیدا کرد. در بخش نتیجه گیری، نظریه ای ترکیبی ارائه خواهم داد که هم به شایستگی های نظریه انکار مرگ توجه می کند، و هم به منظور ساخت مفهومی جدید و منعطف، از آن فراتر خواهد رفت.
  کلیدواژگان: انکار مرگ، تابوی مرگ، انزوای مرگ، پزشکی شدن مرگ، نظریات اجتماعی مربوط به مرگ
 • مصطفی صداقت رستمی *، علی بیگدلی صفحات 57-76
  در کشور ما، توجه کمی به ترجمه متون علمی، به ویژه متون علوم اجتماعی شده است و اکثر محققان و دانشگاهیان ترجمه پژوه و زبان شناس ما توجه خود را به متون ادبی معطوف کرده اند.البته،باید گفت که نظریه پردازان ترجمه نیز زیاد به متون علمی نپرداخته اند و تمرکز اصلی شان متون ادبی بوده است. ترجمه متون علمی مشکلات خاص خود را دارد و هرکسی قادر نیست که وارد عرصه ترجمه متون علمی، به خصوص متون علوم اجتماعی، شود. با توجه به این مسئله، هدف تحقیق حاضر این است که برای ترجمه متون علوم اجتماعی راهکارهایی برگرفته از آرای نظریه پردازان رشته مطالعات ترجمه ونیز مترجمان فعال در زمینه علوم اجتماعی ارائه دهد. برای این منظور، به مواردی همچون تمایز میان متون ادبی و علمی و فرآیند معادل یابی در ترجمه متون علوم اجتماعی اشاره می کنیم و درخلال این موارد به مشکلات ترجمه این نوع متون می پردازیم. تحقیق پژوهش توصیفی تحلیلی استوامید است که این مقاله بتواند توجه ما را به ترجمه متون علمی بیشتر کند و برای دانشجویان رشته علوم اجتماعی و افراد علاقه مند به ترجمه متون علوم اجتماعی و علمی مفید باشد.
  کلیدواژگان: متون علمی، متون علوم اجتماعی، ترجمه، مطالعات ترجمه، معادل یابی
 • فاطمه جواهری *، مرجانه یزدانی صفحات 77-101
  در این نوشتار نگرش نمونه ای منتخب از سالمندان ساکن شهرتهران درمورد مرگ یکی از چالش برانگیزترین تجربیات انسان تحلیل شده است. نگرش به مرگ بر اساس ابعاد پنجگانه پذیرش طبیعی مرگ، خلاصی از مشکلات، آخرت گرایانه، اجتناب وترس از مرگ اندازه گیری شد. سپس نقش پایبندی دینی، اعتماد به پزشکی و حمایت اجتماعی بر نوع نگرش به مرگ بررسی شد. به این منظور 390 نفر از سالمندان تهرانی از سه بخش بالا (منطقه 3 و1 )، مرکز (منطقه 8 و5) و جنوب (منطقه 19و15) انتخاب شدند. یافته ها حاکی از آن است که هر سه متغیر پایبندی دینی، اعتماد به پزشکی و بهره مندی از حمایت اجتماعی با ابعاد مختلف نگرش به مرگ رابطه دارد. پایبندی دینی قوی پذیرش مرگ را تسهیل می کند و اعتماد به پزشکی، موجب اجتناب از مرگ و ترس از آن می شود. افرادی که از حمایت اجتماعی بهره مندتر هستند، از اندیشه مرگ بیشتر دوری می گزینند و کمتر آن را به عنوان راه نجات از مشکلات درنظر می گیرند. به این ترتیب می توان گفت برخورداری از حمایت اجتماعی و اعتماد به کارایی علم پزشکی امید به بیشتر زنده ماندن یا تعلق به زندگی را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: مرگ، دینداری، اعتماد به پزشکی، شبکه اجتماعی، حمایت اجتماعی
 • ام البنین چابکی * صفحات 102-123
  مطالعه حاضر پژوهشی کیفی با هدف شناسایی عوامل تجرد قطعی در دختران است. افزایش میزان تجرد در جامعه ما نشان دهنده نوعی ناهنجاری در نهاد ازدواج است. پیامدهای تجرد به ویژه برای زنان، ضرورت بررسی علل و عوامل بروز این پدیده را مورد تاکید قرار می دهد. اطلاعات، از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شد. جامعه مورد مطالعه را دختران 45 سال و به بالای شهر تهران که خودخواسته قصد ازدواج ندارند، تشکیل می دهند که از میان آن ها 23 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و با استفاده از تکنیک گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها، از فن تحلیل موضوعی (تم) استفاده شد. پس از مرور و سازماندهی متن مصاحبه ها، کدگذاری و شناسایی مفاهیم اولیه صورت گرفت. مفاهیم ذیل 9 مقوله جای داده شدند. این مقولات در قالب سه مقوله محوری: نگاه آرمان گرایانه دختران به ازدواج، تغییر نگاه نسبت به جایگاه دختران در خانواده و شرایط اجتماعی کاهش دهنده جاذبه ازدواج طبقه بندی شدند. با توجه به مقولات محوری، مقوله هسته «آرمان گرایی برآمده از ارزش های فرامادی» شکل گرفت.
  کلیدواژگان: تجرد قطعی، دختران، ارزش های مدرن، نظریه زمینه ای
 • سید حسین سراج زاده، یونس اکبری *، ایرج فیضی صفحات 124-153
  این پژوهش در پی بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با تغییر رفتار و نگرش دانشجویان نسبت به مواد مخدر در دوره دانشجویی است. برای پی جویی این تغییر از طرح پیمایش طولی پس نگر استفاده شده است. جمعیت نمونه این تحقیق شامل 299 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه خوارزمی بوده است. نظریه های مورد استفاده در این پژوهش شامل نظریه پیوند اجتماعی، فرصت افتراقی، پیوند افتراقی، احساس آنومی و نظریه ناکامی (شکست عشقی و تحصیلی) است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که بین متغیرهای مستقل و زمینه ای (جنسیت، وضعیت تاهل، پایگاه اجتماعی و اقتصادی والدین، رشته تحصیلی در دانشگاه، فرصت افتراقی، التزام، پیوند افتراقی، مشغولیت به فعالیت های فوق برنامه، احساس آنومی، شکست تحصیلی، شکست عشقی) و متغیرهای وابسته (تغییر رفتار و نگرش نسبت به مواد) ارتباط معنی داری وجود دارد. با وجود این کیفیت رابطه این متغیرها با نگرش نسبت به مواد با کیفیت رابطه آنها با رفتار نسبت به مواد و همچنین سیگار متفاوت بود. به طور کلی می توان گفت که شدت تغییر رفتار نسبت به مواد و سیگار بیش از تغییر نگرش بود و بیشترین رابطه بین متغیرهای التزام، مشغولیت و فرصت افتراقی و متغیرهای وابسته تغییر رفتار و نگرش نسبت به مواد بوده است.
  کلیدواژگان: تغییر رفتار، تغییر نگرش، مواد مخدر، دانشجویان، آنومی، پیوند افتراقی
 • محمود شارع پور *، مریم شعبانی صفحات 154-182
  گسترش چشمگیر سکونت در کلان شهرها در سال های اخیر، مسائل و مشکلات خاصی را در زندگی شهری به وجود آورده است. زندگی شهری الزامات و ویژگی های مختلفی دارد که یکی از مهم ترین آنها توجه به سطح دانش و آگاهی مردم درباره مسئولیت های شهروندی شان در شهرهاست که در ادبیات امروزی آن را آموزش شهروندی می گویند. روش تحقیق حاضر پیمایش است. جمعیت تحقیق را کلیه شهروندان شهر ساری با ضابطه سنی 18 سال و بالاتر تشکیل داده اند که از میان آنها 437 نفر، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی، به منزله جمعیت نمونه، انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد میزان آگاهی شهروندان از ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مسئولیت ها در سطح متوسط است. بیشترین آگاهی به بعد اجتماعی مربوط است و فقط تفاوت جنسیتی در بعد اقتصاد شهر معنادار است؛ به عبارت روشن تر، آگاهی زنان بیشتر از مردان است. ارزیابی مولفه های ابعاد حاکی از آن است که بیشترین میزان آگاهی، در بعد اجتماعی، مربوط به لزوم کمک به پیش برد اهداف شهر سالم، پویا و بانشاط؛ در بعد فرهنگی، درباب لزوم احترام به اقوام؛ در بعد اقتصادی، مربوط به لزوم پرداخت عوارض شهری؛ و در بعد سیاسی، مرتبط با لزوم چگونگی انتخاب مقامات شهری است.تطابقیافته های حاصل از ابعاد آگاهی از مسئولیت ها، برحسب متغیرهای زمینه ای معنادار، بر پایین بودن سطح آگاهی جوانان و تفاوت معنادار آن با آگاهی والدین دلالت دارد.
  کلیدواژگان: آگاهی، مسئولیت، شهروندی، امور شهری
 • سمیرا متقی * صفحات 183-205
  چندلایگی و چند وجهی بودن فرایند توسعه و نقش برنامه های کلان دولت ها در راستای تحقق آن، یکی از ضرورت های پرداخت به آن به ویژه در جوامع رو به توسعه است. توازن میان ابعاد کیفی و کمی توسعه، می تواند کارآمدی دولت در بخش های مختلف جامعه را تبیین کند و در مقابل، برجستگی یکی از ابعاد، سبب به حاشیه رفتن ابعاد دیگر توسعه و پیدایش تبعیض در جامعه می شود. با توجه به امنیت شاخص های توسعه، تحقیق حاضر با استفاده از شاخص های توسعه اجتماعی و با رویکردی توصیفی - تحلیلی به بررسی وضعیت عرصه های عمومی و رسمی اجتماعی در ایران طی برنامه های اول تا پنجم توسعه و در دوره زمانی 1368 تا 1394 پرداخته است. تببین جامعه شناختی برنامه های اول تا پنجم توسعه نشان داد که دولت و نهادهای رسمی حاکمیتی نقش عمده و انحصاری در سیاست گذاری و اجرای برنامه های توسعه دارند. به رسمیت شناخته نشدن عرصه های عمومی سبب شده است تا برنامه های توسعه در ایران از انعکاس همه واقعیت ها و لایه های چندگانه توسعه در کشور ناتوان باشد. شاخص های شکلی و صورت گرایانه به دلیل نگرش مکانیکی و تحکمی به جامعه در برنامه های توسعه مورد بررسی، موفقیت نسبی داشته اما در انعکاس و مدیریت ابعاد ارگانیکی و تفاهمی ناتوان بوده است. در میان برنامه های توسعه، در برنامه اول و سوم بیش از دیگر برنامه ها بر شاخص های غیرارگانیکی تاکید شده است.
  کلیدواژگان: توسعه اجتماعی، برنامه های توسعه، سیاست گذاری، دولت، عرصه های عمومی
 • مرتضی مسرور *، وحید قاسمی، حسن چاوشیان، حمید عبادالهی صفحات 206-231
  شلر به هم زیستی سه نوع معرفت دینی و متافیزیکی و اثباتی در جامعه معتقد بود که هیچ گاه اقدامی تجربی جهت تعیین سهم این متغیرها در فضای معرفتی جوامع صورت نگرفته است. پژوهش حاضر، با هدف دست یابی به سهم و وزن نسبی انواع معرفت در شهر رشت از دیدگاه شلر انجام شده است. در نخستین گام، معرفت متافیزیکی، به دلیل سهم اندکی که نسبت به دیگر انواع معرفت داشته و نیز هم پوشانی نسبی اش با معرفت دینی و نیز فقدان نوعی شکل اجتماعی، به بیان شلری، کنار گذاشته شد. در بخش کیفی، برخی جنبه های حیات اجتماعی طی مصاحبه هایی به دو نماینده شناخته شده از دو نوع معرفت علمی و دینی، یعنی استادان دانشگاه و روحانیان، عرضه شد تا تفاوت های دو گروه در نظام های معنایی مربوط به این حوزه ها مشخص شود. پس از 10 مصاحبه با روحانیان و 17 مصاحبه با استادان دانشگاه، اشباع نظری مطلوب در حوزه هایی نظیر خانواده (ترجیح تعداد فرزندان، تقسیم کار جنسی و روابط جنسی)، دین (وجوه فردی دین و تکثرگرایی)، سیاست، اوقات فراغت، اخلاقیات و باور به علم و انسان حاصل شد. سپس، با انجام پیمایشی با نمونه ای برابر با 394 نفر در سطح شهر، سهم هریک از انواع معرفت در میان مردم مشخص شد. نتایج نشان داد که در ابعادی چون تکثرگرایی دینی، اخلاقیات و نگاه به علم، بیشتر پاسخگویان با استدلال های روحانیان موافق بوده اند و در دیگر حوزه ها غلبه با استدلال های استادان دانشگاه بوده است.
  کلیدواژگان: جامعه شناسی معرفت شلر، منابع معرفت، دین، علم
 • مرضیه موسوی خامنه *، افسانه کمالی، ساره عزیزی صفحات 232-260
  تحقیق حاضر اثر سرمایه اجتماعی را به همراه سایر عوامل سازمانی مرتبط، بر عملکرد کارکنان مخابرات شهر تهران بررسی می کند. چارچوب تحقیق، بر نظریه های لینا و ون بورن (1999)، ناهاپیت و گوشال (1998) و شریف و همکاران (2006) در زمینه سرمایه اجتماعی سازمانی استوار است. در این نظریات، سرمایه اجتماعی شامل سه بعد رابطه ای، ساختاری و شناختی در نظر گرفته می شود. عملکرد سازمانی نیز براساس ترکیبی از نظریه هرسی و گلداسمیت - (شامل مولفه های وضوح، توانایی، انگیزش، حمایت، اعتبار و محیط) - سنجیده شده است. این تحقیق از نوع کاربردی است و از روش پیمایش بهره گرفته و ابزار گردآوری اطلاعات آن پرسش نامه بوده است. جامعه آماری این مطالعه مراکز مخابراتی شهر تهران به منزله نوعی سازمان خدماتی است. داده های استخراج شده از 200 پرسش نامه، مبنای آزمون فرضیه های تحقیق و الگوی مفهومی قرار گرفته است.
  نتایج مطالعه گویای نقش موثر و معنی دار همه ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی در عملکرد کارکنان است ؛ هرچند بعد رابطه ای (همکاری، اعتماد، تعهد و...)و بعد شناختی (ارزش ها، اهداف و زبان مشترک) بیش از بعد ساختاری (شبکه روابط و ویژگی های آن) بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معناداری نشان می دهند. علاوه بر این، به رغم همبستگی سایر عوامل سازمانی با عملکرد سازمانی کارکنان، در تحلیل چند متغیره و در کنار ابعاد سرمایه اجتماعی، اثر ضعیف تری داشته اند یا حتی برخی معنادار نبوده اند.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی سازمانی، عوامل سازمانی، عملکرد سازمانی
|
 • Yaghoub Ahmadi *, Azad Namaki Pages 4-35
  Historically, mystical and Sufistic Islam have been the hegemonic and institutionalized religious attitude in Kurdistan. Despite some discrepancies among different branches of Sufism, in their rituals and hierarchical systems, there is a fundamental distinction between them and Sharia or Jurisprudence based branches of Islam. Among the various mystical schools, tariqas (ways) of "Qadiri" and "Naqshbandi" have gained the highest social status among Sunni Kurds and expanded their sphere of influence throughout Kurdistan.
  Various factors such as the occurrence of Shiite Islamic revolution in Iran, the emergence of Shiite ideology, the rise of the various types of Sunni fundamentalist ideologies and flaring competition between them in the Islamic nations, made a substantial impact on religious attitudes all over Muslim communities as well as Kurdistan. In addition, financial aids, educational, and sometimes logistical supports of Arabic and Islamic countries to followers in Kurdistan, and also the existence of internal political, social and economic condition have provided an appropriate basis for growth and development of these Pan-Islamic movements in Kurdistan.
  Relying on historical sources, media and field evidences, and international published statistics, this research investigates the emergence and growth of Salafi thoughts among the Sunni Kurds of Iran in a documentary method of research. It seems that changes are taking place faster than what supposed to be, and Kurdistan, like other Middle Eastern Sunni countries, is not immune from flaming waves of fundamentalism.
  Keywords: Islam, Salafi, Sufism, Religions, Kurdistan
 • M. Sedaghat Rostami *, Ali Bigdeli Pages 57-76
  In Iran, Little attention has been paid to the translation of scientific texts in general and social sciences text in particular. Most scholars and academicians involved in translation studies and linguistics have focused mostly on the literary texts. Furthermore, it should be mentioned that most theories about translation revolves about the literary texts. Translation of scientific texts has its own difficulties and to become involved in the translation of scientific texts, especially social science texts, some necessities are required. Considering this issue, this study aimed at providing some strategies for the translation of social science texts which are based on the ideas and methods of translation scholars and those involved in the translation of social science texts. To achieve this, with a descriptive method of analysis, the study focused on the distinction between the literary and scientific texts and the process of finding equivalence. while investigating this issues, the problems of the translation involved in this kind of texts were reviewed.
  Keywords: Scientific Texts, Social sciences Texts, Translation, Translation Studies
 • Fatemeh Javaheri *, Marjaneh Yazdani Pages 77-101
  This paper has been explained the attitude of selected sample of Tehran's elderly toward death, one of the most controversial human being experience. Attitude toward death is measured in terms of five dimensions including acceptance of death, releasing from problems, Hereafter orientation, avoidance and fear of death.
  Then based on survey method have been analyzed the attitudes toward death and its correlation with religiosity, trust in medical institutions and perceived social support. For this reason, research sample have been chosen through 390 persons of Tehran’s elderlies from three areas of north, center and south. The results show that all three variables have a significant relationship with five aspects of attitude towards death. Religiosity facilitates acceptance of death and trust in medical institutions reinforces avoidance and fear of death.
  Considering the social support, elders possessing higher degrees of social support more significantly avoid from death and less accept coming close to death as a solution to get rid of problems. Finally, social support and trust in medical institutions increase attachment to life and life expectancy.
  Keywords: death, Religiosity, Trust to Medicine, Social Network, Social Support
 • Omolbanin Chaboki * Pages 102-123
  The present study is a qualitative research aimed at identifying spinster determinants in girls. Increasing rate of spinster shows an abnormality in the institution of marriage. Consequences of celibacy and spinster especially for women, emphases on the necessity of investigating the causes of this phenomenon. Information has collected through semi-structured interview. Statistical population consists of intentionally unmarried girls 45 years and above in Tehran, through which 23 females were selected by purposive sampling via Snowball Sampling technique to reach data saturation. To analyze the data, the thematic analysis (theme) technique was used. After reviewing and organizing the text of the interviews, coding and identification of the basic concepts were done. Based on these concepts, nine categories were identified. These categories were placed under three pivotal categories: the idealistic approach of girls to marriage, the change in the perception of the position of girls in the family and Social conditions that reduce the attraction of marriage.With respect to the pivotal categories, the core category (idealisticism derived from post-materialist values) was formed.
  Keywords: Definite Decency, Girls, Modern Values, Grounded Theory
 • Seyed Hossein Serajzadeh, Younes Akbari *, Iraj Faizi Pages 124-153
  This study examines social factors associated with changes in attitudes and behaviors of students towards smoking and drugs. The study is a retrospective longitudinal survey. The sample included 299 male and female students of Kharazmi University. Social bonding theory, differential opportunity, differential association and anomie theory were used as theoretical framework of this study. The results indicate that there is a significant relationship between the independent variables (gender, marital status, parent’s socio-economic status, academic field of study, differential opportunity, engagement, differential association, sense of anomie, academic failure, failure in love) and dependent variables (changing behavior and attitudes towards drugs). However, the quality of relationship between independent variables and attitudes towards drugs were different from that of drug use. In general, it is indicated that the amount of change in using drugs and smoking is more than change of attitude. Among independent variables, commitment, engagement and differential opportunities are more significant in changing behavior and attitudes towards drugs.
  Keywords: Drugs, University students, Change of Attitudes, Behaviors, Anomie, Differential associations, Social bounds
 • Mahmoud Sharepour *, Maryam Shaebani Pages 154-182
  The significant development of urbanization in recent years, especially in mega-cities, have brought about specific issues in urban life. In such circumstances, urban life needs some characteristics and requirements. One of the most important requirements is awareness and knowledge of citizens about responsibilities of citizenship which show the importance of "Citizenship Education". The research method of the study is survey. The sample size included 437 people who were selected via Stratified Sampling Method. The results of study indicate that the citizen's awareness in dimensions of social, cultural, economic and political responsibilities is average. In social dimension respondents show the highest level of knowledge. The knowledge of people in economic dimension was significantly different in terms of gender. Component assessment of each dimension, suggests that in the Social dimension, the most awareness is about (necessity of help to promote healthy, dynamic and happy city). In cultural aspect (the necessity of respecting the ethnic groups), in economic aspect (the necessity of urban duties) and in political aspect (the ways of choosing municipal authorities) had the highest degree. Background variables are significantly related to the dimensions of the awareness about the responsibilities and awareness is low among youth and significantly different from parents ' awareness.
  Keywords: Awareness, Responsibility, Citizenship, Urban Affairs
 • Samira Motagi * Pages 183-205
  Social development is a combination of the economic development and social well-being of people in the society. Through social development, governments try to provide people's satisfaction by meeting their minimum socio-economic necessities. In this regard, the viewpoint and performance of governments is important. Thus, the present study, with a descriptive-analytical approach, compares the social development situation in Iran during the period of 1368 to 1394 (1999-2015) using the social development indicators. The results show that during the referred period, social development indicators had the following trends: Health and demographic indicators besides indicators of disadvantages show decreasing trends, while indicators of academic achievement and access to official features were Increasing. Without considering the unemployment, which has increased in the fifth program, the other indicators of social development in this program have been better than other programs.
  Keywords: Social Development, Developing Plans, state, Public Spheres
 • Morteza. Masrur *, Vahid. Ghasemi, Hasan. Chavooshian, Hamid. Ebadollahi Pages 206-231
  Scheller believed in co-existence of three kinds of knowledge namely Religion, Metaphysics and Positivism in a society. Estimating the portion of each one of these in knowledge sphere of a certain society has not been studied. This research is aimed to evaluate the significance of knowledge types in different fields of social life of Rasht residents based on Scheller's theory. Metaphysical knowledge was not of our concern due to a high similarity between Metaphysic and Religion; and as the pilot study showed, this kind of knowledge has no association as it is meant by Scheller. In qualitative stage interviews were carried out with critical persons in both religious and scientific knowledge. 10 clerics and 17 university professors guarantee the saturation of the information in different aspects of life including preferred number of children to have, gender based division of labor in family, gender based differentiation in sexual behavior, religiosity (individual and plural), politics, leisure time, morality and believe in humanism and science. Then the prepared questionnaires were filled by a sample of 394 in quantitative stage of study. Results suggest that in some aspects like pluralistic religiosity, morality and attitude toward science, respondents agreed more with clerics arguments, and in rest of aspects, majority of them agreed with university professors.
  Keywords: Sociology of Knowledge, Knowledge Resources, Religion, science
 • Marzieh Mousavi Khameneh *, Afsaneh Kamali, Sareh Azizi Pages 232-260
  The current paper attempts to assess the effect of institutional social capital and organizational factors on employee’s performance. In so doing, theories of Nahapiet and Ghoshal (1998) and Sherif et al (2006) were utilized. Three dimensions of social capital based on these theories are relational, structural and cognitive. For organizational performance, a combination of ACHIEVE and Gldasmyt and Hersey theory (including clearness, ability, motivation, support, validity and environment, flexibility, efficiency and service to clients) has been utilized. This survey has used questionnaire for gathering data from 200 samples from Tehran telecommunication centers as a service delivery center.
  The results show that organizational social capital has a tangible effect on the performance of employees. Relational, cognitive and structural aspects of organizational social capital showed a significant positive effect on employee's performance. although organizational factors, has a correlation with employee's performance, the dimensions of social capital as an independent variable in the regression equation did not make significant effect on the performance.
  Keywords: Social Capital, Organization Social Capital, Organization Factors, Organization Performance