فهرست مطالب

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار - پیاپی 34 (بهار 1397)
 • پیاپی 34 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/30
 • تعداد عناوین: 19
|
 • محمد مهدی بحرالعلوم *، نگار قوامی پور صفحات 1-19
  هدف این پژوهش ابزارسازی جهت تامین مالی نظام پولی است. باتوجه انتشار دستورالعمل صدور کارت های اعتباری از سوی شورای پول و اعتبار، انتظار می رود کارت های اعتباری در فضای پیش روی اقتصاد، نقش مهمی در رونق بخشی و تحریک تقاضا داشته با شند. طراحی اوراق بهادار به پشتوانه حساب های دریافتنی کارت های اعتباری از طریق فروش و انتقال حساب های دریافتنی کارت های اعتباری منجر به آزاد شدن منابع بانکی، هدایت نقدینگی به بخش مولد اقتصاد، کاهش میزان مطالبات بانکی و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک می‏شود و این امر توان وام دهی بانک ها را افزایش می دهد. مدل عملیاتی انتشار اوراق به پشتوانه دریافتنی های کارت های اعتباری، در قالب پرسشنامه ساختاریافته از ابعاد قوانین و مقررات ناظر بر انتشار اوراق، تاثیر انتشار اوراق بر ساختار مالی بانی، پیامد های حاصل از انتشار اوراق بر ریسک های مترتب بر بانی و عملیات آن و همچنین نحوه کشف نرخ و قیمت گذاری اوراق مورد نظرخواهی خبرگان قرار گرفت. نتایج براساس آزمون های آماری بر مناسب بودن مدل پیشنهادی دلالت دارد.
  کلیدواژگان: اوراق بهادار سازی، کارت اعتباری، اوراق بهادار به پشتوانه دارایی
 • سیده زهرا ابوالحسنی کومله، فریدون رهنمای رودپشتی *، احمد شاهورانی، فرهاد حسین زاده لطفی صفحات 21-49
  در این مقاله، کاربرد ریاضیات در مدیریت ترازنامه بر اساس مسائل کلامی ریاضی برای ارائه ی مناسب گزارش مدیریت دارایی و بدهی در یک بانک توسعه ای موردبررسی قرار گرفت. پس از مروری بر اهمیت مدیریت ترازنامه در بانک ها، معرفی بانک توسعه ای و مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد مسائل کلامی و کاربردهایی از مدل سازی ریاضی در مدیریت دارایی و بدهی، دو نمونه از مسائل کلامی(در زمینه حسابی و جبری) در مدیریت ترازنامه مطرح شده که در آن، به ترتیب بازنمایی و مدل سازی ریاضی برای حل مساله به کاررفته است. سپس نتایج حاصل در زمینه مالی، تفسیر شد. یافته ها نشان داد مدل سازی ریاضی در تفسیر اطلاعات ترازنامه بانکی به مدیریت دارایی و بدهی در یک بانک توسعه ای کمک می کند. بر اساس نتایج می توان مدیریت ترازنامه را از منظر مسائل کلامی ریاضی مطرح نمود و درنتیجه، تفسیر دقیق تری از اطلاعات مندرج در ترازنامه بانک به استناد بیان دقیق ریاضی و تحلیل آن مسائل در دنیای واقعی داشت. این پژوهش، ضرورت توجه به کاربردهای ریاضی در مدیریت ترازنامه را آشکار می کند. در پایان پیشنهاد شد درک مفهومی دانش ریاضی استفاده کنندگان در حل مسائل کلامی مانند مدیریت ترازنامه، در پژوهش های آینده مورد آزمون قرار گیرد به طوری که قابل درک بودن آن مفاهیم، منجر به افزایش کاربرد ریاضیات در زمینه مالی و به تبع آن، تحلیل و ارزیابی دقیق تر داده های مالی شود.
  کلیدواژگان: مدیریت ترازنامه، بانک توسعه ای، مسائل کلامی، مدل سازی ریاضی
 • مرتضی رحمانی *، اا ریزآد، سیده نفیسه آل محمد، طاهره مرادزاده صفحات 51-67
  در این مقاله با در نظر گرفتن بازار رقابت کامل، ابتدا به بیان فرمول قیمت گذاری اختیار مبادله استاندارد آمریکایی و اروپایی و اختیار مبادله توانی آمریکایی و اروپایی می پردازیم. سپس با هدف انتخاب توان مناسب افزایش دارایی های مورد مبادله به منظور محاسبه ارزش اختیار مبادله توانی دلار بر مبنای دارایی پایه طلا در آینده ای نزدیک، 501 داده از قیمت طلا و دلار در بازه ی زمانی اول فروردین 1391 تا اول تیر 1394 را با استفاده از سری زمانی و مدل های ARCH، GARCH ، GJR-GARCH، ARMA-GARCH مورد آزمون قرار می دهیم. آنگاه با در نظر گرفتن معیار های AIC و BIC و مقایسه میانگین خطای توان دوم مشاهدات و واریانس شرطی به دست آمده از مدل های مورد مطالعه و آزمون های کریستوفرسن و کوپیک مدل مناسب را برای پیش بینی بهتر رفتار قیمت طلا و دلار در آینده ای نزدیک و در نتیجه تحلیل توان افزایش هر دو دارایی طلا و دلار انتخاب می کنیم.
  کلیدواژگان: ار د ا، سری زمانی، اتورگرسیو شرطی با پراکندگی متغیر
 • نفیسه سادات صفوی مبرهن، غلامرضا جعفری *، علی سعیدی صفحات 69-83
  هدف این مقاله طراحی سبد سهام با قابلیت پیروی از بازده بازار با استفاده از روش نظریه ماتریس های تصادفی می باشد. در این پژوهش، با استناد به مطالعات پیشین درخصوص مشارکت تمامی سهم ها در بزرگترین ویژه مقدار که نشان دهنده روند بازار است، با استفاده از کمیت ST، میزان مشارکت هر سهم در روند بازار را استخراج نموده و سبدی از گروه های مختلف (سهام دارای بیشترین میزان مشارکت در روند، مشارکت متوسط و مشارکت کم) تشکیل دادیم. داده های مورد استفاده مربوط به سهام هشت شاخص از بورس های دنیا شامل بازارهای کارا و نوظهور( S&P500 و DJ آمریکا، DAX آلمان، FTSE100 انگلستان و HSI هنگ کنگ به عنوان بازارهای کارا، TSE ایران، MXX مکزیک و SSE180 چین به عنوان بازارهای نوظهور) و متعلق به 730 روز کاری این بازارها از می 2012 تا اکتبر 2014 و برای ایران از آبان 92 تا 94 می باشد. مقایسه نتایج بازدهی سه سبد حاکی از آن است که سهم های دارای بیشترین میزان مشارکت در روند بازار، قابلیت کسب بازدهی مطلوب تری نسبت به بازده بازار را دارند.
  کلیدواژگان: سیستم های پیچیده، شبکه، نظریه ماتریس های تصادفی، سبد سهام، بازده بازار، ماتریس همبستگی
 • سعید فلاح پور، حسین پیرایش شیرازی نژاد * صفحات 85-103
  پیش بینی بازدهی سهام از مهم ترین مسائل سرمایه گذاری در اوراق بهادار است از طرفی، با توجه به اینکه بازار سهام، سیستمی غیرخطی و آشوب گونه که تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و غیره هست لذا پیش بینی بازدهی نیازمند ابزارهای هوشمند و پیشرفته ای همچون ماشین های یادگیرنده است. در این تحقیق هدف اصلی تفکیک سهام به دو طبقه پربازده و کم بازده و تشکیل پرتفوی است که بدین منظور از تحلیل ممیز قطری درجه دوم و ماشین بردار پشتیبان و همچنین برای گزینش بهترین متغیرها جهت پیش بینی طبقه بازدهی از روش انتخاب ویژگی متوالی استفاده شده است. برای هر مدل در حالتی که وزن سهم ها برابر است بر اساس پیش بینی طبقه بازدهی هر سهم طی سال های 88-91 پرتفوی تشکیل داده شده است که نتایج رضایت بخش بوده و همه پرتفوی های تشکیل شده بازدهی بیشتر از بازدهی پرتفوی معیار داشتند. برای مدل تحلیل ممیز با انتخاب ویژگی، از احتمال پسین جهت وزن دهی استفاده و با پرتفوی معیار مقایسه شد که نتایج دلالت بر وجود تفاوت معنادار بین بازدهی دو پرتفوی و برتری پرتفوی مدل تحلیل ممیز دارد.
  کلیدواژگان: تحلیل ممیز، انتخاب ویژگی، احتمال پسین، طبقه بندی، ماشین بردار پشتیبان
 • منصوره حاجی هاشمی ورنوسفادرانی، محمدرضا عبدلی * صفحات 105-119
  در این تحقیق به بررسی تاثیر سوگیری رفتاری بیش اطمینانی مدیران شرکتها و تاثیر آنها بر سیاست های ریسک شرکتهای از سه جنبه عملیاتی و مالی و بازار می پردازیم. بدلیل ضعف مدل های موجود در بیان متغیرهای روانشاختی موثر بر بیش اطمینانی، ابتدا یک مدل اصلاح شده از بیش اطمینانی ارائه شده است. برای تخمین پارامترهای مدل، از مدل اثرات تصادفی استفاده شد. سپس تعداد 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. دوره زمانی تحقیق سال های1389 الی 1394 می باشد. نتایج نشان داد از آنجا که آماره t متغیر ریسک مالی و ریسک تجاری بزرگتر از 965/1 بوده و سطح معناداری آن ها کمتر از 05/0 ارتباطی معنادار و خطی بین ریسک مالی و تجاری با بیش اطمینانی مدیریت شرکت برقرار است. همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که آماره t متغیر ریسک بازار کمتر از 965/1 و سطح معناداری آن ها بیشتر از 05/0 است و لذا ارتباطی معنادار و خطی بین ریسک بازار با بیش اطمینانی مدیریت شرکت برقرار نمی باشد. به عنوان جمع بندی نهایی ارزیابی و تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق نشان داد بین بیش اطمینانی مدیران و مدیریت ریسک مالی و مدیریت ریسک تجاری ارتباط معنادار وجود دارد. این در حالی است که ارتباط معنادار بین بیش اطمینانی مدیران و مدیریت ریسک بازار مشاهده نشده است.
  کلیدواژگان: مدل اصلاح شده بیش اطمینانی، متغیرهای روانشاختی، مدیریت، ریسک، سوگیری رفتاری
 • احسان طیبی ثانی *، مدیحه چنگی آشتیانی صفحات 121-142
  پیش بینی و لحاظ حافظه بلند مدت در سری های زمانی یکی از با اهمیت ترین موضوعات در بازارهای مالی است که در پیش بینی تلاطم و ارزش در معرض ریسک کاربردهای وسیعی دارد. ارزش در معرض ریسک یکی از معروفترین ابزارهای ارزیابی ریسک در مدیریت مالی است. در این مقاله برای دو سری زمانی شاخص بورس اوراق بهادار تهران و شاخص فرابورس ایران در بازه زمانی مهر ماه 1387 تا بهمن ماه 1393 از مدلهای خانواده GARCHاستفاده گردیده است. نتایج حاکی از وجود اثرات نامتقارن در بازدهی هر دو سری زمانی مورد بررسی است. برای ارزیابی پیش بین و ارزش در معرض ریسک از معیارهای کمترین خطا و آزمونهای آماری برای ارزیابی کفایت مدلهای برآورد کننده ارزش در معرض ریسک استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که لحاظ اثرات نامتقارن در سری های بازدهی و همچنین اثرات حافظه بلندمدت منجر به بهبود پیش بینی تلاطم و ارزش در معرض ریسک این دو سری زمانی می گردد.
  کلیدواژگان: حافظه بلند مدت، شاخص بورس اوراق بهادار، شاخص فرابورس ایران، مدلهای نامتقارن GARCH، ارزش در معرض ریسک
 • فاطمه ژولانژاد *، وحید بخردی نسب صفحات 143-174
  در مطالعه حاضر کیفیت تاثیرات راهبردی شرکت ها به نسبت ضریب واکنش اعلان سود مورد بررسی قرار گرفت. از ویژگی های راهبردی می توان به هزینه حاشیه فروش پایین با حجم فروش بالا، صرفه اقتصادی به نسبت مقیاس و سرمایه گذاری عمده در کارخانجات و دارایی های فیزیکی نام برد. این درحالیست که راهبرد تمایز با حاشیه فروش بالا همراه است و از کیفیت کالا و برندسازی تحقق یافته از طریق سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود از قبیل سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه و تبلیغات بدست می آید. خصوصیات روش های فوق الذکر تاثیر دوگانه ای بر واکنش سرمایه گذار در قبال اطلاعات انتشاریافته درباره سود شرکت ها می گذارد. بر این اساس در این پژوهش به بررسی تطبیقی ضریب واکنش شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار رهبری هزینه و شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار متمایز نسبت به اعلان سود با استفاده از معادلات شکست ساختاری پرداخته شده است. در همین راستا به بررسی 147 شرکت از شرکت های پذیرفته شده از بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1388 تا 1394پرداخته شده و با استفاده از نرم افزار اقتصاد سنجی ایوز به تخمین ازمون فرضیه ها پرداخته شده است. ضرورت استفاده از معادلات شکست ساختاری بر این بود که اگر طی سال های مورد بررسی اعلان سود در هر کدام از حجم نمونه سیر نزولی داشته باشد، نقاط شکست آن پیدا و نسبت به رفع آن اقدام شود. نتایج این سیستم دال بر تداوم پذیری صعودی اعلان سود در شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب و کار رهبری هزینه می باشد. همچنین از دیگر نتایج مطالعه حاضر این است که شرکت هایی که راهبرد رهبری هزینه را دنبال می کنند، اعلان سود آن ها بطور عمومی نسبت به شرکت هایی که روش های تمایز را در پیش می گیرند، با تغییرات بهتری اعلان سود شرکت های خود را به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکت به نمایش می گذارند. در نتیجه شرکت هایی که راهبرد های متمایز را در پیش می گیرند با تفسیر ناهمگون تر و تغییرات کمتری در باورهای سرمایه گذاران همراه هستند. این پژوهش به ارتقاء سطح دانش در خصوص تغییرات مقطعی واکنش بازار به اعلان سود یاری می رساند. علاوه بر این در این پژوهش همگرایی واکنش بازار به اعلان سود از طریق تغییر در راهبردها در کسب و کار در قالب شرایطی قابل پیش بینی نشان داده شده است.
  کلیدواژگان: اعلان سود، راهبردهای رهبری هزینه، راهبردهای متمایز
 • متین عبدی، امیرعباس نجفی * صفحات 175-192
  با توجه به افزایش حجم و سرعت معاملات در بازارهای مالی امروز، افزایش سرعت در تحلیل ها و تصمیم گیری ها اجتناب ناپذیر است. انجام تحلیل های سریع و عاری از خطاهای رفتاری توسط انسان غیر ممکن است. از این رو بازارهای مالی به سمت داد و ستدهای الگوریتمی در حرکت هستند که در آن ها از تکنیک هایی از قبیل یادگیری ماشینی و داده کاوی استفاده می شود. انتخاب آنلاین سبد سرمایه گذاری یکی از تکنیک های نوین در داد و ستد الگوریتمی است به این صورت که سرمایه را به تعداد مشخصی سهم تخصیص داده و در ابتدای هر دوره با استفاده از تکنیک هایی پرتفو را به روز رسانی می کند. در واقع در این تکنیک ها انسان در انتخاب پرتفو دخالتی نداشته و الگوریتم نحوه ی سرمایه گذاری را در هر دوره مشخص می کند. در این مقاله الگوریتمی توسعه داده شده است که از اصل تطابق با الگو در انتخاب آنلاین سبد سرمایه گذاری پیروی می کند. در این اصل، پرتفو بر اساس الگوهای تاریخی مشابه انتخاب می شود که در این مقاله برای یافتن الگوهای تاریخی مشابه از روش خوشه بندی طیفی در داده کاوی استفاده شده است. در این خصوص یک مثال عددی با استفاده از 20 سهم فعال تر در بورس نیویورک ارائه شده و نتایج آن با الگوریتم های دیگر در این حوزه مقایسه شده است.
  کلیدواژگان: داد و ستد الگوریتمی، انتخاب آنلاین سبد سرمایه گذاری، اصل تطابق با الگو، داده کاوی، خوشه بندی طیفی
 • زهرا شیرازیان * صفحات 193-213
  این پژوهش به بررسی دنباله بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. ارزیابی دقیق ریسک در بازارهای مالی به منظور سرمایه گذاری و در نتیجه تخصیص بهینه سرمایه، از اهمیت حیاتی برخوردار است. افزایش نوسانات بازارهای مالی در دهه گذشته، موجب پیشرفت ابزارهای پیچیده مدیریت ریسک شده است. شکلهای صریح دمهای توزیع، اطلاعات مهمی را برای مدیران ریسک و سرمایه گذاران فراهم می کنند. در این پژوهش، یک توریع وقتی دم کلفت به حساب می آید.که دمهای توزیع احتمال به صورت تابعی توانی نزول کنند. وجود رفتار تابع توانی در دم توزیع، عواقب مهمی برای رفتار یک متغیر تصادفی به همراه دارد مثلا، ممکن است، گشتاورهای نامتناهی وجود داشته باشند. در این پژوهش از 2420 مشاهده روزانه شاخص بورس تهران و بازده لگاریتمی آن از ابتدای سال 87 تا مرداد سال 96 استفاده شده است. با استفاده از نرم افزار متلب به منظور بررسی دم های توزیع بازده های شاخص بورس تهران از توزیع های لوی- پایدار، مطالعه رفتار مجانبی (رگرسیون log-log ( تابع توزیع تجمع CDF ،تخمین گر هیل و نظریه مقدار مفرط استفاده می شود. نتیجه این توزیع ها نشان میدهد که در توزیع بازده های لگاریتمی شاخص بورس تهران دم کلفتی وجود دارد.
  کلیدواژگان: تابع توزیع تجمع، تخمین گر هیل، نظریه مقدار مفرط، رفتار مجانبی (رگرسیونlog، log)
 • اعظم محمدزاده * صفحات 215-232
  امروزه اهمیت ارزیابی عملکرد و عوامل موثر بر عملکرد شرکت ها یکی از مهم ترین حوزه های اقتصاد مالی را تشکیل می دهد بطوری که در این باره تحقیقات زیادی صورت گرفته است در همین راستا، هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر عملکرد شرکت های بورسی با تاکید بر سیاست های پولی است. بر خلاف تحقیقاتی که در گذشته انجام شده است و برای عملکرد شرکت ها تنها به یک شاخص همچون سود یا درآمد اکتفا شده است در این تحقیق از شاخص جامع اف پیوتروسکی برای سنجش عملکرد شرکت ها استفاده شده است. داده های استفاده شده در این تحقیق، داده های سالانه دوره 1385 تا 1392 و برای 94 شرکت پذیرفته شده در بورس است و ابزارهای سیاست پولی شامل نرخ رشد تسهیلات اعطایی بانک ها، نرخ رشد نقدینگی، و نرخ سپرده قانونی است. نتایج تخمین مدل با روش GMM پانل پویای دیتا نشان می دهد که بین متغیرهای پولی و عملکرد شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد. با افزایش تسهیلات اعطایی بانک ها و افزایش حجم نقدینگی مقدار شاخص پیوتروسکی نیز افزایش می یابد که نشان دهنده افزایش و بهبود عملکرد شرکت است. علاوه بر این کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی نیز که یک ابزار سیاست پولی انبساطی است، باعث افزایش شاخص پیوتروسکی شده و عملکرد شرکت را بهبود می بخشد. بنابراین با توجه به اثرگذاری مستقیم سیاست های پولی بر شاخص های عملکردی شرکت ها، سیاست گذاران باید با دقت عمل بیشتری نسبت به اعمال هر گونه سیاستی اقدام نمایند.
  کلیدواژگان: شاخص پيوتروسکي، عملکرد شرکت، متغير کلان اقتصادي، سياست پولي
 • میر فیض فلاح شمس *، مرضیه اسکندری صفحات 233-248
  در بسیاری از بورس های دنیا، قانون گذاران به منظور کاهش تلاطم بازار و همچنین کاهش زیان سرمایه گذاران در اثر تصمیمات هیجانی اقدام به وضع دامنه مجاز نوسان می کنند. یکی از معایب این اقدام، ایجاد اثر ربایش در حد نوسان قیمت است که یک تورش رفتاری است. در این پژوهش اثر عدم تقارن اطلاعات در بروز ربایش در حد نوسان قیمت، براساس داده های بین روز 25 شرکت نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1392 الی 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا با استفاده از مدل های تلاطم شرطی وجود یا عدم وجود اثر ربایش در بین قیمت سهام این شرکت ها مورد آزمون قرار گرفت. سپس با استفاده از مدل رگرسیون لاجیت به بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر بروز اثر ربایش پرداخت شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهند که در میان شرکت های مورد بررسی، اثر ربایش در حدنوسان قیمت وجود داشته و بین عدم تقارن اطلاعاتی و اثر ربایش رابطه معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: دامنه مجاز نوسان، شبه حد نوسان، عدم تقارن اطلاعاتی، اثر ربایشی، اطلاعات معاملات، بورس اوراق بهادار تهران
 • محمود محمدی الموتی *، محمدرضا حدادی، یونس نادمی صفحات 249-272
  پیش بینی در بازارهای مالی بسیار پیچیده است و دلایل این پیچیدگی را می توان به مواردی چون نا ایستایی داده ها، غیرخطی بودن روند داده ها و تغییرات زیاد داده ها خلاصه کرد. تعیین الگوی مناسب جهت پیش بینی نوسانات می تواند در راستای تصمیم گیری نقش بسزایی ایفا کند. در مدل های اقتصاد سنجی قدیمی، فرض بر این است که پراکندگی جزء اختلال در کل دوره زمانی نمونه ثابت می باشد. اما در بسیاری از سری های زمانی مالی مشاهده می شود که در دوره هایی نوسانات بسیار شدید می باشد. با این شرایط، فرض وجود همسانی واریانس دیگر معقول به نظر نمی رسد. در مقاله حاضر مدل های تک رژیمی GARCH، IGARCH، EGARCH، GJR-GARCH، FIEGARCH، HYGARCH و مدل دو رژیمی MRS-GARCHدر پیش بینی نوسانات قیمت نفت اوپک در طی سالهای 2010 الی 2016 مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس معیار خطای RMSEدقت عملکرد آن ها سنجیده شده است. نتایج حاصل از این ارزیابی نشان از برتری مدل دو رژیمی مارکوف سوئیچینگ گارچ در افق های 5 و 22 روزه دارد. همچنین مدل حافظه بلند مدت FIEGARCHدر افق های پیش بینی 1 و 10 روزه از عملکرد بهتری در پیش بینی نوسانات قیمت نفت نسبت به سایر مدل های رقیب برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: ارزیابی پیش بینی، قیمت نفت خام اوپک، مدل های تک رژیمی گارچ، مدل مارکوف رژیم سوئیچینگ گارچ
 • عبدالرضا محسنی * صفحات 273-291
  مداخله دولت و حضور اشخاص سیاسی در هیات مدیره، می تواند تصمیم گیری شرکت و مسیر کسب و کار را متاثر سازد. بازار سهام باید کارایی اطلاعاتی را نمایان کند، بنابراین بایستی هر گونه ارزش ارتباطات سیاسی را در صورت وجود، بازتاب دهد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی شرکت ها و هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش تحقیق حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه آماری تحقیق متشکل از 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1387 تا 1393 است. برای آزمون فرضیات از روش تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
  یافته های تحقیق نشان می دهد که بین ارتباطات سیاسی و هزینه سرمایه حقوق صاحبان شرکت ها، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. بنابراین با افزایش ارتباطات سیاسی شرکت ها، هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد. این نتایج بیان می کند که ارتباطات سیاسی می تواند به عنوان عاملی مهم در ارتباط با هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: ارتباطات سیاسی، هزینه سرمایه، ریسک
 • هادی گنجی زهرایی * صفحات 293-303
  قیمت گذاری زمان سفر(تراکم ترافیک)، ابزاری برای مدیریت ترافیک است. مدیریت ترافیک باهدف افزایش کیفیت سفر و کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم (اتلاف زمان، آلودگی صوتی، آلودگی هوا، تصادفات و...) صورت می گیرد. در این مقاله، با بهره گیری از مفهوم مشتقات مالی، ابزار جدید مشتق زمان سفر، برای قیمت گذاری تراکم ترافیک معرفی شده است. برای قیمت گذاری مشتق زمان سفر نیز از روش مونت کارلو استفاده شده است. به طور کلی، کم(زیاد) بودن قیمت مشتقات زمان سفر، می تواند شاخصه ای برای کم(زیاد) بودن تراکم ترافیک مسیر، در دوره مورد نظر باشد. این روش ابزاری هوشمند و متکی بر رفتار استفاده کنندگان، برای مدیریت غیر مستقیم ترافیک است. همچنین با بهره گیری از مکانیزم بازار، قیمت مشتق زمان سفر، برخلاف روش های معول اخذ عوارض که ثابت هستند، منعطف می باشد. در این روش، علاوه بر سطح ترافیک، تغییرات آن نیز در قیمت گذاری مد نظر قرار می گیرد. روش مونت کارلو نیز نقیصه کمبود اطلاعات زمان سفر را به همراه ناکامل بودن بازار زمان سفر، برطرف می کند. با پیاده سازی، مشتقات زمان سفر برای محور تهران-کرج برای دوره 10 روزه مرداد ماه سال 96 با مقدار آستانه ای 72 دقیقه مشخص شد که، با بالا بودن قیمت اختیار معامله خرید نسبت به فروش، زمان سفر در دوره مورد نظر کمتر از مقدار 72 دقیقه پیش بینی می شود که، می توان نتبجه گرفت، ترافیک روان تر از مقدار آستانه ای خواهد بود. از برداشت های میدانی و داده های ثبتی زمان سفر مسیر تهران-کرج استفاده شده است.
  کلیدواژگان: زمان سفر، مشتقه مالی، فرایند بازگشت به میانگین، روش مونت کارلو، قیمت گذاری ابزار مشتقه
 • هاشم نیکومرام، علی سعیدی، فریده حق شناس، یاور میرعباسی * صفحات 305-333
  تحقیق حاضر تلاشی است برای بهینه سازی پرتفلیو مبتنی بر ریسک نامطلوب و پتانسیل مطلوب و مقایسه بازده آن با بازده مدل کلاسیک که به عنوان یکی از بنیادی ترین مدل های بهینه سازی می باشد. در این تحقیق با بررسی بازده 18 صنعت از صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده 12 ساله پرداخته شده و با تشکیل پرتفوی بهینه ومحاسبه بازده واقعی پرتفو های تشکیل شده با استفاده از این دو مدل مورد محاسبه قرار گرفته است. سپس با تحلیل واریانس به بررسی وجود تفاوت معنی دار بازده نتیجه این دو مدل پرداخته شده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می دهند که بازده پرتفوی بهینه مبتنی بر ریسک نامطلوب و پتانسیل مطلوب در حالتی که سرمایه گذار از ریسک نامطلوب گریزان و از پتانسیل مطلوب نیز گریزان می باشد و یا زمانیکه سرمایه گذار از ریسک نامطلوب گریزان و نسبت به پتانسیل مطلوب بی تفاوت (خنثی) می باشد، تفاوت معنی داری با بازده مدل کلاسیک ندارند. در حالی که بازده پرتفوی بهینه در حالتی که سرمایه گذار از ریسک نامطلوب گریزان و در جستجوی پتانسیل مطلوب (پتانسیل پذیر) می باشد از بازده مدل کلاسیک بالاتر می باشد.
  کلیدواژگان: بهینه سازی کلاسیک، بهینه سازی مبتنی بر پتانسیل مطلوب، پتانسیل مطلوب، ریسک نامطلوب
 • شاپور محمدی، رضا راعی، محمدرضا رحیمی * صفحات 335-357
  مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته (ARIMA) که تحت عنوان روش باکس و جنکینزشناخته می شود، یکی از پرکاربردترین مدل ها در پیش بینی سری های زمانی است. اما پیش فرض اصلی این مدل خطی بودن سری های زمانی می باشد. از سوی دیگر شبکه ی عصبی یک تخمین زننده ی عمومی است که الگو های غیر خطی را بسیار خوب مدل سازی می نماید. دانستن الگوی داده ها مبنی بر خطی و غیر خطی بودن در واقعیت کمی دشوار است، بنابراین این ایده در ذهن ایجاد می گردد که تلفیق مدل های خطی و غیرخطی می تواند منجر به افزایش دقت پیش بینی گردد. از این رو، در این پژوهش بخش خطی را بوسیله ی مدل ARIMA پیش بینی کرده، آن گاه پسماند های غیر خطی را بوسیله ی شبکه ی عصبی پیش خور مدل سازی نموده و پیش بینی حاصل از آن را به مدل ARIMA ، به منظور پیش بینی حد بالای قیمت، حد پایین قیمت و قیمت پایانی اونس طلا (برای یک مرحله پیش رو) اضافه می نماییم. نتایج بررسی دقت مدل ترکیبی نسبت بر هر یک از مدل های ARIMA و شبکه ی عصبی بر اساس دو معیار MSE و MAE با استفاده از آزمون های مقایسه زوجی و دایبولد- ماریانو دال بر عملکرد بهتر مدل ترکیبی است.
  کلیدواژگان: خود رگرسیو میانگین متحرک انباشنه (ARIMA)، شبکه عصبی پیش خور، مدل ترکیبی
 • سیدعلی نبوی چاشمی *، فرهاد عبدالهی صفحات 359-380
  با توسعه بنگاه های اقتصادی و گسترش دامنه تجارت، مدیریت ریسک از اهمیت ویژه ای در مطالعات مالی برخوردار شده است. ماهیت مدیریت ریسک ایجاب می کند که این مطالعات چند وجهی باشد، یعنی علاوه بر شناخت عملکرد اقتصادی و تجاری بنگاه، لازم است مدیران ریسک با مسائل آماری و ریاضی و روش ها و مدل های کنترل ریسک نیز آشنا باشند. بازده، همان پاداش قبول ریسک در یک فعالیت اقتصادی و تجاری است، لذا در مدیریت بنگاه های اقتصادی باید به جای حذف ریسک، به ایجاد زمینه های مناسب برای مدیریت بهینه ریسک پرداخت.پژوهش حاضر در پی بررسی الگوی سودآوری اختیار معاملات مختلف سهام و تعیین راه حل مناسب برای کاهش ریسک دستکاری قیمت در زمان اعمال قرارداد اختیار معامله است. به همین منظور قیمت اختیارمعاملات اروپایی، آمریکایی و آسیایی سهام 48 شرکت پس از برآورد نوسان پذیری، توسط نرم افزار DerivaGem محاسبه و تحلیل شده است. از آن جایی که قیمت سررسید در اعمال قراردادهای آسیایی فقط منحصر به قیمت پایانی در روز سررسید نمی باشد و یک میانگین از قیمت های پایانی در طول عمر قرارداد اختیار معامله هستند، لذا نتایج تحقیق پس از بررسی الگوهای مختلف سود نشان می دهد که قیمت سررسید در اختیار معاملات آسیایی کمتر دستخوش دستکاری می شوند و دارنده ی آن ریسک کمتری را از این بابت متحمل می شود. مقادیر پارامترهای حساسیت ریسک محاسبه شده برای هریک از اختیار معاملات نیز این مهم را به اثبات می رسانند.
  کلیدواژگان: اختیار معامله، مدل بلک شولز، مدل درخت دوجمله ای، اختیار معاملات آسیایی، پارامترهای حساسیت ریسک
 • مهدی همایونفر *، امیر دانشور، جعفر رحمانی صفحات 381-404
  در مطالعات مالی، سبد سهام را می توان به معنی مجموعه ی سرمایه گذاری هایی دانست که توسط یک فرد و یا یک موسسه انتخاب و پذیرفته می شود. انتخاب سبد سهام یکی از اصلی ترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازارهای مالی است. مدل میانگین- واریانس با مولفه های مقید به عنوان یکی از مدل های اصلی در حل مساله بهینه سازی سبد سرمایه شناخته می شود. این مدل از لحاظ پیچیدگی، از نوع مسائل غیرخطی چند جمله ای NP-hard است که به صورت دقیق قابل حل نیستند. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم ترکیبی شیرمورچه- ژنتیک (ALOGA) و الگوریتم ترکیبی یادگیری افزایشی مبتنی بر جمعیت و تکامل تفاضلی (PBILDE)که از مدل های فرا ابتکاری نوین در حل مسائل بهینه سازی هستند، برای بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با هدف افزایش بازده و کاهش ریسک استفاده شده است. از میان 591 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، 150 شرکت در بازه زمانی فروردین 1391 الی اسفند 1393 با استفاده از روش غربالگری به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. داده های مربوط به این شرکت ها توسط الگوریتم های بکار رفته در تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و کارآیی آنها با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که الگوریتم های ALOGA و PBILDE کارایی مناسبی برای حل مساله ی بهینه سازی سبد سهام دارند. بعلاوه، با استفاده از الگوریتم ALOGA می توان با دقت و کارایی بالا سبد سهام بهینه تشکیل داد.
  کلیدواژگان: بهینه سازی سبد سهام، ریسک، بازده، الگوریتم شیرمورچه، الگوریتم ترکیبی یادگیری افزایشی مبتنی بر جمعیت و تکامل تفاضلی، الگوریتم ژنتیک
|
 • Mohammad Mahdi Bahrololoum *, Negar Ghavamipour Pages 1-19
  The main purpose of this research is to create tools for financing the monetary system. Due to credit card instructions issuance by the Money and Credit Council, credit cards are expected to play significant role in enhancing demand in the future of the economy. The design of credit card asset-backed securities through the sale and transfer of accounts receivable on credit cards, results in the release of banking resources, liquidity management in the productive part of the economy, lowering the amount of bank claims and improving the capital adequacy ratio of the bank which will help banks to be able to increase loan. The operational model of the issuance credit card asset-backed securities in the form of a structured questionnaire under the aspects of laws and regulations for the issuance of the securities, the impact of the issuance of securities on the financial structures, the consequences of the issuance of securities on the risks associated with credit card issuer and its operations, as well as how to discover the rates and prices of the securities asked by experts. The results are based on statistical tests of the model being appropriate.
  Keywords: Securitization, Credit Card, Asset, Backed Securities
 • S.Z. Aboalhasani Kumleh, F. Rahnamay Roodposhti *, Ahmad Shahvarani, F. Hosseinzadeh Lotfi Pages 21-49
  In this paper, mathematical applications in balance-sheet management were examined, based on mathematical word problems, to provide asset-liability management reporting in a developmental bank. After reviewing the importance of balance-sheet management in banks, introducing development bank, the literature ant theoretical basis about mathematics word problems and applications of mathematical modelling in assets and liabilities management, two case of word problems (arithmetic and algebraic) were examined in balance-sheet management in which mathematical representing and modelling were used to solve problems, respectively. Then the results were interpreted in financial field. The results revealed mathematical representing and modelling helps to interpret balance-sheet information for managing assets and liabilities in a developmental bank. Regarding the results, balance-sheet management can be observed from the perspective of mathematical word problems. Therefore, it can result a more accurate interpretation of balance-sheet data in banks, based on accurate expressing mathematics and analysing problems in the real world. This sheds light on the necessity of giving attention to mathematical applications in balance-sheet management. Finally, it is recommended that in future research, conceptual understanding mathematics examine in solving word problems as balance-sheet management among users in such a way that understanding those concepts led to an increase in applying mathematics in finance affairs and consequently, accurate analysis and evaluation of financial data.
  Keywords: balance, sheet management, developmental bank, word problems, mathematics modelling
 • Morteza Rahmani *, Abolfazl Tari-Marzabad, S. Nafiseh Alemohammad, Tahereh Moradzadeh Pages 51-67
  In this paper, we first present the pricing equation for American and European type of standard and power exchange options. Then we tested 501 price of gold and dollar from first day of Persian month Farvardin of year 1391 to the first day of Persian month Tir of year 1394, by using time series and ARCH, GARCH, MAR-ARCH, ARMA-GARCH, GJR-GARCH models in order to determines power of assets exchange to calculate value of power exchange option dollar on base of gold in near future.
  Finally, by comparing the mean square error of observation and conditional variance by considering AIC and BIC measures, we choose an appropriate model of above models. Also Christoffersen and Kupiec, as an appropriate model tests are used for forecasting and analysis the behavior of gold and dollar power option pricing.
  Keywords: Power exchange option, time series, Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity Model
 • N.S. Safavi Mobarhana, Gholamreza Jafari *, Ali Saeedi Pages 69-83
  We applied Random Matrix Theory making a portfolio enables to beat the market. On the basis of previous findings, the largest eigenvalue represents the influence of the entire market that is common to all stocks. We analyzed cross-correlation between returns of different stock market indices (S&p500, DJ USA, DAX Germany, FTSE100 England, HSI Hong Kong for efficient markets and TSE Iran, SSE180 China and MXX Mexico for emerging markets) for 730 trading days from May 2012 to October 2014 by using Random Matrix Theory (RMT). Looking at the largest eigenvalue and components (stocks) of the largest eigenvector (demonstrating market mode or trend) and calculating share of every stock in market trend, we could categorize stocks in terms of their impact on the trend in 3 groups: high, middle and low or no impact on market trend. Then we created 3 portfolio in this respect for Tehran stock market. The results shows the portfolio consisting of high impact stocks can beat the market return.
  Keywords: complex systems, network, random matrix theory, portfolio, market return, correlation matrix
 • Saeid Fallahpour, H. Pirayesh Shirazinejad * Pages 85-103
  Stock return forecasting is one of the most important question for investing in Stock markets. Because of the effects of policy, economic, etc., we need moderns and intelligent models to forecast the returns.
  The main idea in this research is classifying the stocks into high and low return groups, for this purpose support vector machine (SVM) was used. To elect the best variables for models we used sequential feature selection and in order to evaluate the accuracy of SVM we do the same forecasting with diagonal quadratic discriminant analysis (DQDA). By using paired t-test, we conclude that models have no significant difference.
  Equal weighted portfolios were created for each models with and without feature selection also, we used posterior probability to weight the portfolio of DQDA with feature selection. The returns were calculated for each portfolio during the years 1388-1391. The simulating results are satisfying and all portfolios’ returns are better than market portfolio.
  Keywords: Discriminant Analysis, feature selection, Posterior Probity, Classification, Support Vector Machine
 • Mansoureh Hajihashemi Vernosefaderani, Mohammadreza Abdoli * Pages 105-119
  In this research, we study the effects of overconfidence of managers (one of behavioral bias) and its impact on companies’ risk policy from operational, financial and market perspectives. Due to weakness of existing modeks in describing psychological variables influencing overconfidence, first a justified model of overconfidence has been presented. To estimate model's parameters, random effects statistical model has been used. In this regard, a total of 98 companies listed on the Tehran Stock Exchange have been studied. Years 1389 to 1394 (Hijri calendar) is the period of investigation.
  Since the t-test value of financial and business risk is greater than 1.965 and its significance level is also less than 0.5, linear correlation between the business and financial risk and overconfidence is approved. Also t-test value of market risk is lower than 1.965 and its significance level is higher than 0.5. So linear and significant relation between the market risk and manager overconfidence is rejected. As the final conclusion, results confirm significant relationships between overconfidence and financial risk management and also business risk management. In the meantime, a significant relationship between overconfidence and market risk has not been observed.
  Keywords: Modified overconfidence model, Psychological variables, Management, Risk, behavioral bias
 • Ehsan Taiebysani *, Madihe Changi Ashtiani Pages 121-142
  In this paper we explored the relevance of asymmetry and long memory in modeling and forecasting the conditional volatility and market risk of equity market in Iran capital Market (Tehran Stock exchange(TSE) and Iran Fara Bourse(IFB)). A broad set of the most popular linear and nonlinear GARCH (generalized autoregressive conditional Heteroskedasticity)-type models is used to investigate this relevancy of asymmetry and long memory. Our in sample and out-of-sample results displayed that volatility of commodity returns can be better described by nonlinear volatility models accommodating the long memory and asymmetry features. In particular, the FIAPARCH (Fractionally Integrated Asymmetric Power ARCH) model is found to be the best suited for estimating the VaR forecasts for both short and long trading positions. This model given a risk exposure at the 99% confidence interval level have Several implications for equity market risks, policy regulations and hedging strategies can be drawn from the obtained results of this paper.
  Keywords: Long memory, Tehran Stock Exchange index (TEPIX), Iran Fara Bourse Index, GARCH Asymmetric Model, Value at Risk
 • Fatemeh Zholanezhad *, Vahid Bekhradinasab Pages 143-174
  In the present study the effect of the quality of corporate earnings announcements reaction ratio was investigated. Features strategies may lower the marginal cost sales with higher sales volumes, economies of scale and a major investment in facilities and physical assets named.Meanwhile, the differentiation strategy combined with high sales margins and the quality of the product and branding realized through investment in intangible assets such as investment in research and development and advertising is obtained. Characteristics of the above-mentioned double impact on investor reaction to the information published on the company's profits.The response rate in this study, a comparative study of companies with business strategies of cost leadership and firms with different business strategies to the announcement, has been using the equations of structural failure.In this regard, the 147 companies listed companies of Tehran Stock Exchange during the period 2009 to 2015 were studied and estimated using econometric software testing hypotheses to be explored.Using the equations necessary structural failure was that if during the review announcement,In each sample is decreasing, breakpoints and found it to be rectified.The system indicates the sustainability Ascending announcement, the company adopted a business strategy that is cost leadership.The other results of the present study is that companies that strategy cost leadership to follow, announcement, they are generally only to companies that method of differentiation to adopt the changes better earnings your users of financial information Company to showcase.As a result, companies that adopt distinct strategies with diverse interpretation and fewer changes in investor's beliefs are associated.This cross-sectional study to improve the level of knowledge about the market reaction to the announcement, the changes will help.In addition, in this study the convergence of market reaction to the announcement, through changes in business strategies in a predictable situation is shown.
  Keywords: Announcement, strategies for cost leadership, differentiation strategies
 • Matin Abdi, Amirabbas Najafi * Pages 175-192
  Nowadays, due to the rise of turnover and pace of trading in financial markets, accelerating of analysis and making decision is unavoidable. Humans are unable to analyze big data quickly without behavioral biases. Hence, financial markets tend to apply algorithmic trading in which some techniques like data mining and machine learning are notable. Online Portfolio Selection (OLPS) is one of the most modern techniques in algorithmic trading. OLPS allocates capital to a number of stocks and updates portfolio at the beginning of each period by some techniques. Actually, individual has no role in portfolio selection and the algorithm determines the way of investing in each period. In this article, an algorithm which follows pattern matching principle has been introduced. In pattern matching principle, the portfolio is selected based on identical historical patterns and in this article these patterns are found by spectral clustering in data mining. At the end of article, there is a numerical example which uses the most 20 active stocks in New York Stock Exchange (NYSE) data and its results has been compared with other algorithms in this topic.
  Keywords: Algorithmic Trading, Online Portfolio Selection, Pattern Matching, Data mining, Spectral Clustering
 • Zahra Shirazian * Pages 193-213
  The purpose of this study is to investigate the clustering of fluctuations in financial markets, including the stock market, with the underlying model of simulation.Time series of financial asset returns show the clustering of volatility, which shows that large changes in prices tend to form clusters together And these clusters will last for a long time. Time series of financial asset returns often exhibit the volatility clustering property: large changes in prices tend to cluster together, resulting in persistence of the amplitudes of price changes. After recalling various methods for quantifying and modeling this phenomenon, we discuss several economic mechanisms which have been proposed to explain the origin of this volatility clustering in terms of behavior of market participants and the news arrival process. A common feature of these models seems to be a switching between low and high activity regimes with heavy-tailed durations of regimes. Finally, we discuss a simple agent-based model which links such variations in market activity to threshold behavior of market participants and suggests a link between volatility clustering and investor inertia.
  Keywords: clustering of fluctuations, baseline simulation, switching, investor inertia
 • Azam Mohammadzadeh * Pages 215-232
  Today the importance of evaluating performance and factors affecting corporate performance is one of the most important areas of the financial Economics So that research has been done on this. In this regard, the main purpose of this research is to examine the factors affecting the performance of Bourse companies with an emphasis on monetary policy. Contrary to previous research that for corporate performance has been captured only an indicator such as profit or income In this research, FPT Comprehensive Index has been used to measure the performance of companies. The data used in this research is annual data for the period from 1385 (2006) to 1392 (2013) and for 94 companies admitted to the stock exchange. And monetary policy instruments include the growth rate of bank's loan facilities, liquidity growth rates, and legal deposit rates. The results of model estimation using GMM dynamic data panel show that there is a Significance relationship between monetary variables and firm performance. With the increase in bank facilities and the increase in liquidity, the Piotroski F-Score index is also increasing which reflects an increase and improvement in the company's performance. Therefore, given the direct impact of monetary policies on corporate performance indicators, policymakers should be more careful about acting any other policy.
  Keywords: Piotroski F, Score index, Corporate Performance, Macroeconomic variable, Monetary policy
 • M. Feyz Fallah Shams *, Marziyeh Eskandari Pages 233-248
  In many of the world’s stock exchanges, legislators specify price limits in order to reduce market volatility and reduce investors’ loss as a result of emotional decisions. One of the disadvantages of such an action is magnet effect of price limits, leading to a behavioral bias. In this study, the effects of information asymmetry on the presence of magnet effect of price limits were examined with regard to daily data obtained from 25 companies listed on the Tehran Stock Exchange during 2013-2015. First, the presence or absence of magnet effects in stock prices of these companies was examined using conditional volatility models. Then, the effect of information asymmetry on the presence of magnet effect was studied using the logit regression model. The study results revealed that the magnet effect of price limits exists in the studied companies and there was a significant relationship between information asymmetry and magnet effect.
  Keywords: Permitted range of oscillation, pseudo, oscillation, information asymmetry, abusive effect
 • Mahmood Mohammadi Alamuti *, Mohammadreza Haddadi, Younes Nademi Pages 249-272
  Predictability in financial markets is very complex, and the reasons for this complexity can be summarized as non-standard data, nonlinear data flow, and large variations in data. Determining the proper pattern for forecasting volatility can play a significant role in decision making. In the old econometric models it is assumed that the component of error constant during the sample period. But in many financial time series it is observed that during periods of volatility is very sever. Under these conditions, the assumption of the exictence of the equivalence of variance is no longer reasonable. In the present paper, the GARCH, IGARCH, EGARCH, GJR-GARCH, FIEGARCH, HYGARCH, and MRS-GARCH two-regime models were evaluated in prediction of OPEC crude oil price volatility during 2010-2016 based on their RMSE error criterion. The results of this evaluation show the superiority of the Markov Switching GARCH Model on the 5 and 22-day horizons. Also, the long-term FIEGARCH memory model in predicting horizons of 1 and 10 days has better performance in predicting oil price volatilities than other competing models.
  Keywords: Estimation of predicting, OPEC Crude Oil Price, Single, Regime GARCH Models, Markov Regime Switching GARCH Model
 • Abdolreza Mohseni * Pages 273-291
  Government intervention and existence of politicians on boards may affect companies’ decision making and business trajectory. A stock market should display informational efficiency and, therefore, should appropriately reflect the value of political connections, if any value exists. This study is aimed to investigate of the relationship between political connections and the cost of equity capital in listed firms on Tehran Stock Exchange. This research in terms of method is descriptive - correlation. The sample consists of 114 companies listed on Tehran Stock Exchange for the period 2009 to 2015. Multiple linear regression analysis for hypothesis test is used.
  The findings show a significant negative association between political connections and the cost of equity capital. In other words, by increasing political connections on firms, cost of equity capital is reduced. These results suggest that political connectedness could represent an important determinant of the cost of equity capital.
  Keywords: Political connections, cost of capital, Risk
 • Hadi Ganji Zahraei * Pages 293-303
  Time pricing is a tool for traffic management. Traffic management looks after increasing trip quality by reducing direct and indirect cost (wasting time, air pollution, noise pollution, accident cost and…). So, in this paper, at first, it is implemented financial derivatives for defining travel time derivatives. At the second stage, it is used Monte Carlo method for pricing traffic congestion.
  Since, derivative pricing fluctuated is an index for predicting deriver behavior in that time or at least their expectation about future traffic volume: low (high) price is likely to be light (heavy) congestion at that time and in the specific route. So, it is an intelligent method that indirectly dependent to drivers’ decision. In addition, in the usual method, the price is fixed, however, in the new method it is used market mechanism, so it is changed. Furthermore, in travel time derivative, two factors, traffic volume and diversion is implied in this forecasting. At the end, the introduced method is run for Karaj-Chalos route at 10 first of 31 July 2017. The derivative determined that the travel time will be 72 minutes. The result shows that, buying opportunity price is more than celling, so the travel time will be less than threshold time 72 minutes.
  Keywords: Derivatives, Monte, Carlo Method, Pricing, Mean Reversion
 • Hashem Nikoomaram, Ali Saeidi, Farideh Haghshenas, Yavar Mirabbasi * Pages 305-333
  While available models to measure the risk don’t consider the positive side of stock return probability distribution, this research tries to optimize the portfolio based on adjusted lower partial momentum (ALPM) with upside potential and behavioral variables to compare the result with modern portfolio theory model which is one of the basic models in this area.
  This research studies 144 monthly portfolios of industry indices in Tehran Stock Exchange within 12 years and compute realized rate of return for those portfolios in next month. In the next stage the research make use of variance analysis between realized rates of return for portfolios made by two models. The present research determined that realized rate of return for portfolios made by ALPM are higher than modern portfolio theory model when investors are downside risk averse and upside potential lover. However in condition that investors are downside risk averse and upside potential averse there is not any difference between two model as well as when investors are downside risk averse and upside potential neutral.
  Keywords: downside risk, portfolio, upside potential, upside potential adjusted portfolio optimization
 • Shapor Mohammadi, Reza Raeie, Mohammadreza Rahimi * Pages 335-357
  Price forecasting is one of the most challenging issues that the speculators, traders and brokers are faced with. On the other hand in interval analysis it is supposed that observations and estimations in the real world are not complete and reliable so to increase the accuracy we should describe the data as the intervals that includes real quantities. Various methods are used in order to model the time series such as price. Autoregressive integration moving average (ARIMA), which is known as box-Jenkins method is one of the most commonly used models in forecasting of time series during the past three decades. But the main assumption is that there is a linear relationship between the values of the series therefore nonlinear relationships cannot be explained completely by using autoregressive integration moving average (ARIMA). Another method in time series forecasting is neural network which can estimate the various nonlinear relationship (called neural network universal estimating) but according to the literature, using network will have complicated results. Since it is difficult to understand the linear and nonlinear data pattern in reality, this idea will come to mind that the combination of linear and nonlinear models could increase the accuracy of forecasting. So in this research the linear part will be estimated by ARIMA and then the non-linear residuals will be modeled by neural network and finally the predicted result will be added to ARIMA in order to forecast the low, high and close price of gold .comparing the accuracy of the hybrid model to ARIMA and neural network by pair compared, Diebold-Mariano and Harvey-Newbold –Leybourn test and two criteria (MSE and MAE) showed that the hybrid model presented better performance.
  Keywords: feed, forward Neural Network, ARIMA, Hybrid model
 • S. Ali Nabavi Chashami *, Farhad Abdollahi Pages 359-380
  By development of economic enterprises and the expansion of trade, risk management has been particularly important in financial studies. The nature of risk management requires that these studies need to be multifaceted; it means that, in addition to recognizing the enterprise’s economic and commercial functions, risk managers need to be familiar with statistical and mathematical issues and risk control methods and models. Its output is the same rewards for accepting risk in an economic and commercial activity, so in managing economic enterprises, instead of eliminating risk, it is necessary to create the right environment for optimal risk management.
  The present study seeks to study the pattern of different stock option exchanges profitability and determine the appropriate solution to reduce the risk of price manipulation when the transaction is negotiated. For this purpose, the price of European, American and Asian transaction option shares of 48 companies after the estimation of volatility has been calculated and analyzed by DerivaGem software. Since the closing date price in applying Asian contracts is not limited to the end-of-day closing date and it is an average of final prices during the lifetime of transaction option contracts, so the results of research after studying the various patterns of profit show that closing date price of Asian transaction option is less manipulated, and the holder enduring lower risk. The values ​​of risk sensitivity parameters calculated for each transaction option also prove this issue.
  Keywords: Option – European option_American option_Asian option
 • Mahdi Homayounfar *, Amir Daneshvar, Jafar Rahmani Pages 381-404
  In financial studies, portfolio can be defined as a set of investments that are selected and accepted by an individual or institution. Portfolio selection is one of the main concerns of investors in financial markets. The average-variance model with bound restrictions is considered as one of the main models in solving the portfolio optimization problem. In terms of complexity, this model is a polynomials NP-hard non-linear problem that cannot be accurately solved. In this study, an Antlion optimizer- Genetic algorithm (ALOGA) and a population based incremental learning and differential evolution algorithm (PBILDE), which are modern meta-heuristic models for solving optimization problem, are used to optimize the investment portfolio through increase the return and reduce the risk. Among 591 companies listed on Tehran stock exchange from April 2012 through March 2015, 150 companies were selected as the final sample using screening method. The data of these companies were analyzed using the applied algorithms in this research and their efficiency was compared together. The results indicate that ALOGA and PBILDE algorithms both are suitable for solving the portfolio optimization problem. In addition, using the ALOGA algorithm, it is possible to create an optimal portfolio with high accuracy and efficiency.
  Keywords: Portfolio Optimization, Risk, Return, AntLion Algorithm, PBILDE Algorithm, Genetic Algorithm