فهرست مطالب

آفات و بیماریهای گیاهی - سال هشتاد و ششم شماره 1 (شهریور 1397)
 • سال هشتاد و ششم شماره 1 (شهریور 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • جلال غلام نژاد *، روح الله تقی زاده، فاطمه ناصری نسب صفحات 1-12
  استفاده از عصاره های گیاهی به عنوان یک جایگزین مناسب به جای مصرف سموم در رابطه با بیماری های بعد از برداشت و به خصوص بیماری کپک آبی مطرح بوده است. اندازه گیری فعالیت آنزیم های درگیر در فعالیت های دفاعی گیاهی روشی کارآمد و در عین حال هزینه بر در ارزیابی سطح بیماری می باشد. در این تحقیق ابتدا فعالیت آنزیم پراکسیداز در هشت روز متوالی در میوه سیب که تحت تیمارهای مختلف عصاره اسطوخودوس (Lavandula officinalis) و قارچ بیمارگر Penicillium expansum قرار گرفته بود بررسی شد.
  سپس بر اساس اطلاعاتی که از این آزمون به دست آمد با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره خطی، شبکه عصبی مصنوعی و مدل نروفازی فعالیت آنزیم پراکسیداز در میوه سیب پیش بینی شد. نتایج نشان داد در روز پنجم بیشترین میزان فعالیت آنزیم همانند روزهای قبل در سیب های آلوده تیمار شده با عصاره مشاهده شد و این افزیش نسب به تیمارهای دیگر معنی دار بود و بیشترین فعالیت آنزیم در همه تیمارها به غیر از شاهد سالم در این روز مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد که مدل نروفازی کارایی بالاتری را جهت پیش بینی فعالیت آنزیم پراکسیداز نسبت به سایر مدل ها دارد. لذا در تحقیقات آینده پیشنهاد می شود از مدل نامبرده جهت پیش بینی رفتار آنزیم ها استفاده شود، همچنین کاربرد چنین روش هایی هزینه و زمان آزمایش را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: آنزیم پراکسیداز، چند متغیره، رگرسیون شبکه عصبی، نروفازی، Penicillium expansum
 • احمد حیدریان *، lمسعود تدین نژاد صفحات 13-28
  بررسی های مقدماتی در خصوص وضعیت تغذی های 29 باغ سیب تجاری گلدن دلیشز آلوده به شانکر سیتوسپورایی نشان ‏داد که غالب باغ‏های آلوده کمبود عناصر معدنی پتاسیم و کلسیم و بیش ‏بود نیتروژن دارند. در این ‏راستا، آزمایش باغی بصورت فاکتوریل در قالب بلوک‏های کامل تصادفی با 18 تیمار (نیتروژن و پتاسیم هر کدام در 3 سطح و کلسیم در 2 سطح) و 3 تکرار روی رقم گلدن دلیشز 27 ساله در شهرستان سمیرم به منظور بررسی تاثیر متعادل عناصر معدنی نیتروژن، پتاسیم و کلسیم در پیش‏گیری از بروز و توسعه شانکر سیتوسپورایی ناشی از قارچ Fries Cytospora cincta در سال‏های 94-1393 انجام شد.
  نتایج نشان ‏دادند که، شاخص انحراف از درصد بهینه عناصر معدنی نیتروژن، پتاسیم و کلسیم گزینه‏ای مناسب برای پیش‏بینی بروز و توسعه شانکر سیتوسپورایی درختان سیب است. کمبود یا بیش‏بود هر کدام از عناصر غذایی مورد ارزیابی باعث عدم تعادل در غلظت دیگری شده و شدت بیماری را تحت تاثیر قرار داد. بیش‏ترین درصد سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری (AUDPC) در تیمارهایی دیده شد که مقدار نیتروژن مصرفی در آن‏ها کم‏تر یا بیش‏تر از مقدار بهینه بود. استفاده توام از نیتروژن و پتاسیم باعث‏ گردید پتاسیم تاثیر مستعد کنندگی نیتروژن به شانکر سیتوسپورایی را کاهش دهد. تاثیر کلسیم در کاهش بیماری نسبت به نیتروژن و پتاسیم کم‏تر بود. نتایج این پژوهش نشان‏ داد که استفاده متعادل عناصر غذایی نیتروژن و پتاسیم در خاک‏ و محلول‏پاشی کلسیم درختان سیب در منطقه سمیرم، بر اساس میزان توصیه شده، بیماری شانکر سیتوسپورایی را تا 83/79% کاهش می‏دهد.
  کلیدواژگان: سیب، سیتوسپورا، شانکر، عناصر غذایی
 • سید طه دادرضایی *، سید نصرت الله طباطبایی، ایرج لک زاده، احمد جعفر نژاد، فرزاد افشاری، زهره حسن بیات صفحات 29-40
  تحمل به بیماری، توانایی تولید محصول خوب توسط گیاه است حتی در شرایطی که به بیمارگر آلوده شده باشد. گیاهان متحمل در واقع به بیمارگر حساس هستند ولی توسط آن از بین نرفته و عموما آسیب اندکی می بینند. در این پژوهش برای ارزیابی و تعیین میزان تحمل تعدادی از ارقام منتخب گندم نسبت به بیماری زنگ قهوه ای گندم 20 ژنوتیپ در طی دو سال زراعی 94-1393 و 95-1394 بررسی شدند. اثر زنگ قهوه ای در اهواز بر عملکرد محصول گندم در دو شرایط بیماری شدید (تنش) و در شرایط حفاظت شده از بیماری (عدم تنش) بررسی شد. نتایج نشان داد که میانگین درصد کاهش عملکرد کلیه ژنوتیپ های مورد بررسی نسبت به زنگ قهوه ای 25/2% بود. در این پژوهش دامنه خسارت ژنوتیپ های مورد بررسی نسبت به زنگ قهوه ای از 6 الی 46 درصد متغیر بود. کمترین تغییرات عملکرد محصول نسبت به این بیماری به ترتیب مربوط به ارقام شیرودی، افلاک، سیروان، شیراز، اینیا و افق با کاهش بین 6 الی 16 درصد بود که به ترتیب ارقام مذکور نسبت به زنگ قهوه ای بیشترین پایداری عملکرد را داشتند. بر اساس همین محاسبات بیشترین تغییرات عملکردی با حدود 30 الی 50% کاهش محصول به ترتیب متعلق به ارقام بولانی، نیشابور، توس، الوند، روشن، استار، شهریار و ویریناک بود که بیشترین خسارت و کمترین پایداری عملکرد را نسبت به این بیماری داشتند. در بین ارقام حساس به زنگ قهوه ای ارقام افق و بهار به ترتیب با 16/52% و 21/8%کاهش عملکرد کمترین کاهش را داشتند و متحمل ترین ارقام این گروه بودند.
  کلیدواژگان: تحمل به بیماری، زنگ قهوه ای، کاهش عملکرد، گندم
 • ابوالقاسم خالقی زاده *، مریم امیدی صفحات 41-50
  جغد گوش دراز Asio otus (Linnaeus، 1758) (Aves: Strigidae) در گذشته به عنوان یکی از جغدهای کمیاب ایران مطرح بود اما خوشبختانه جمعیت آن در سال های گذشته در نقاط مختلف کشور در حال افزایش بوده است. پرندگان شکاری از جمله جغدها، بقایای غیرقابل هضم طعمه های بلعیده شده را به صورت گلوله های استوانه ای شکل از دهان خود خارج می کنند که به آن ریمه (pellet) گفته می شود. در این پژوهش از مناطق مهرشهر کرج، اصفهان و بهار همدان، 744 ریمه جمع آوری شد. ریمه ها پس از انتقال به آزمایشگاه، ابتدا، تمیز، شماره گذاری، اندازه گیری و توزین شد. سپس با خیساندن ریمه ها توسط الکل، طعمه های قابل شناسایی آن تفکیک و شناسایی شدند. به طور کلی، جوندگان در 551 ریمه (74/06%)، پرندگان در 211 ریمه (28/36%)، حشره خوارها در 20 ریمه (2/69%) و حشرات در 13 ریمه (1/75%) وجود داشتند. از کل 583 طعمه شناسایی شده جوندگان، 231 طعمه از جنس موش ها Mus (39/62%)، 152 طعمه از جنس ول ها Microtus (26/07%)، 133 طعمه از جنس هامسترها Cricetulus (22/81%)، 47 طعمه از جنس مریون Meriones (8/06%) و جنس های Rattus، Nesokia و Rhombomys سهم بسیار کمی داشتند (به ترتیب 2/40%، 0/69% و 0/34%). گونه غالب در اصفهان جنس هامسترها Cricetulus (35/15%)، در همدان جنس موش ها Mus (43/80%) و در کرج ول ها Microtus (54/37%) بود. به علت عدم هراس نه چندان زیاد جغد گوش دراز از انسان و حضور آن در کنار زمین های کشاورزی در آینده نزدیک می توان اقدام به جلب آن ها برای استفاده در کنترل تلفیقی جوندگان در مزارع کشاورزی نمود.
  کلیدواژگان: جغد گوش دراز، جوندگان، ریمه، کشاورزی ارگانیک، کنترل بیولوژیک
 • نیلوفر محمدی فشارکی، کیوان بهبودی *، رامین حیدری صفحات 51-60
  نماتدهای ریشه گرهی به عنوان انگل اجباری گیاهان دارای پراکنش وسیع در جهان هستند. اعضای این جنس به بیش از 3500 گونه ی مختلف از گیاهان آوندی حمله می کنند. گونه های Streptomyces از جمله باکتری های گرم مثبتی هستند که خاصیت نماتدکشی آن ها در چندین مورد به اثبات رسیده است. در این تحقیق تاثیر بسترهای غذایی جامد (دانه ارزن و دانه گندم) بر توان اسپوردهی Streptomyces carpaticus UTS49، میزان کلونیزاسیون ریزوسفر گیاهچه گوجه فرنگی و توانایی کنترل نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica بررسی شد. نتایج نشان داد جدایه S. carpaticus UTS49 قادر به کنترل نماتد ریشه گرهی در شرایط آزمایشگاه بود و بررسی برای امکان انبوه سازی آن با مواد ارزان قیمت انجام شد. در این بررسی بهترین بستر غذایی Streptomyces، دانه گندم تعیین شد که این بستر علاوه بر افزایش قدرت کنترلی آنتاگونیست علیه نماتد (71% مرگ و میر لارو سن دوم و 22/33% کاهش تفریخ تخم)، باعث افزایش رشد گیاه و قدرت کلونیزاسیون ریشه گوجه فرنگی توسط باکتری نیز شد. همچنین دانه گندم-استرپتومایسس بر رشد هوایی و ریشه دهی گیاه گوجه فرنگی اثر مثبت داشت.
  کلیدواژگان: اسپور دهی، انبوه سازی، آنتاگونیست، دانه گندم، کلونیزاسیون
 • مرتضی شاه میرزایی، فرشاد رخشنده رو، محمدرضا صفرنژاد *، حمیدرضا زمانی زاده، توفیک البیانو صفحات 61-74
  ویروس موزائیک انجیر Fig mosaic emaravirus (FMV)یکی از مهم ترین عوامل ایجاد کننده بیماری موزائیک انجیر می باشد. این تحقیق به منظور شناسایی و ردیابی FMV در مناطق مختلف کشور و همچنین مطالعه روابط تبارزایی بر مبنای ژن کد کننده پروتئین نوکلئوکپسید (NP) صورت پذیرفت. برای این منظور تعداد 54 نمونه برگ انجیر دارای علایم موزائیکی و کلروز از مناطق مختلف کشت انجیر در شمال، مرکز و جنوب ایران جمع آوری گردید. ردیابی اولیه از طریق آزمون الیزا با استفاده از آنتی بادی اختصاصی ویروس FMV انجام گرفت. آزمون RT-PCR به منظور تائید نتایج ردیابی اولیه با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن (NP) صورت پذیرفت. همسانه سازی، تعیین توالی نوکلئوتیدی و رسم درخت تبارزایی 14 جدایه منتخب از مناطق جغرافیایی مختلف انجام گرفت. نتایج ردیابی سرولوژیکی و آزمون مولکولی حاکی از میزان 5/55٪ آلودگی در نمونه های مورد بررسی بود. نتایج مطالعات تبار زایی نشان داد که تمامی جدایه های مربوط به مناطق شمال و مرکز کشور به همراه جدایه های گزارش شده از سایر کشورها در گروه I قرار می گیرند در حالی که جدایه های استان فارس (استهبان و جهرم) در یک گروه تبارزایی جدا، گروه II، دسته بندی شدند. نتایج حاصله حاکی از وجود ارتباط معنی داری بین شدت علایم و گروه بندی تبارزایی می باشد. جدایه جهرم، JA2، از گروه II با داشتن بیشترین میزان تفاوت با سایر جدایه های کشور و دنیا، بنظر می رسد که دارای خصوصیات بیماری زایی و بیولوژیکی منحصر بفردی باشد که تعیین این خصوصیات در مطالعات تکمیلی ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: تبارزایی، نوکلئو کپسید پروتئین، ویروس موزائیک انجیر، DAS، ELISA، RT، PCR
 • یلدا سخن سنج، کاوه بنانج *، فرشاد رخشنده رو، علی آهون منش صفحات 75-90
  زردی از علائم شایع در مزارع نخود در دنیا و ایران می باشد. ویروس زردی بافت مرده باقلا (Faba bean necrotic yellows virus، FBNYV) از جنس Nanovirus، تیره Nanoviridae، از عوامل ویروسی همراه با عارضه زردی می باشد. در سال های 1395-1394 نمونه های نخود با علائم زردی از استان های لرستان و کرمانشاه جمع آوری و پس از استخراج دی ان ا، آلودگی به نانو ویروس با استفاده از جفت آغازگر اختصاصی در آنها ردیابی گردید. دی ان ا نمونه های آلوده از طریق روش دایره غلطان (RCA) تغلیظ و با انجام هضم آنزیمی محصول (RCA) توسط آنزیم برشی Aat II، قطعات مختلف ژنومی ویروس با اندازه حدود یک کیلو جفت باز جداسازی گردید. قطعه ژنومی با اسامیDNA-R، DNA-S، DNA-C، DNA-N، DNA-M، DNA-U1 DNA-U2 و DNA-U4 با استفاده از جفت آغازگرهای اختصاصیFBNYV، تکثیر و تعیین ترادف گردید. مقایسه ترادف قطعات 8 گانه در سه جدایه ایرانی FBNYV با ترادف های موجود در بانک ژن GenBank نشانگر شباهت زیاد جدایه های ایرانی با دو جدایه FBNYV-[AZ; 12] و FBNYV-[AZ; 13.5] از آذربایجان بود. درخت تبارزایی های رسم شده برای قطعات DNA-S، C، U1 نشانگر شباهت زیاد آنها با قطعات مشابه در جدایه آذربایجان FBNYV-[AZ;12] و در گروه مستقل (II) از سایر جدایه های دنیا قرار گرفتند. ترادف قطعات DNA-R،M،N،U2،U4 جدایه های ایرانی با جدایه دیگری از آذربایجان FBNYV-[AZ;13.5] بسیار شباهت داشته و در گروه مستقل (I) قرار گرفتند. تفاوت ژنتیکی بین دو جدایه آذربایجان در بین جدایه های ایرانی نیز مشاهده شد. نتایج بدست آمده فرضیه وقوع نوجوری بین جدایه های ایران و آذربایجان را حمایت می کند.
  کلیدواژگان: زردی، نخود، ویروس زردی ب، افت مرده ی باقلا
 • فاطمه شفقی، سید حسین گلدانساز *، آرمان آوند فقیه صفحات 91-102
  رفتارهای جستجوگری دشمنان طبیعی مانند شناسایی و پذیرش میزبان به مواد فرار شیمیایی ترشح و متصاعد شده از مجموعه گیاه- میزبان ارتباط دارد. شناسایی چنین ترکیباتی در درک و تفسیر پاسخ های رفتاری پارازیتوئیدها نقش مهمی را ایفا می نمایند. در مطالعه حاضر، پاسخ های بویایی ماده های پارازیتوئید Habrobracon hebetor به بوهای مرتبط با میزبان شامل کرم گلوگاه انار، میوه انار و مواد فرار استخراج شده از آن ها با روش هوادهی در بویایی سنج دوطرفه Y شکل مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل لارو سن آخر کرم گلوگاه، فضولات لاروی، انار آلوده به کرم گلوگاه و انار با صدمه مکانیکی، بودند. نتایج نشان داد که لارو سن آخر و فضولات لاروی از بیشترین جلب کنندگی برای پارازیتوئید برخوردار بودند. از نظر مدت زمان سپری شده تا انتخاب یکی از تیمارها توسط زنبور، بین انار ترکیده (مکانیکی) با سایر تیمارها اختلاف معنی دار وجود داشت. همچنین در بررسی رایحه ی ناشی از ترکیبات استخراج شده از تیمارهای مختلف توسط حلال هگزان، تیمارهای همراه با لارو سن آخر کرم گلوگاه انار، فضولات لارو و انار آلوده اختلاف معنی داری را در جلب زنبور در مقایسه با شاهد (هوای پاک) نشان دادند. بر اساس نتایج تحقیق حاضر و اطلاعات تکمیلی در زمینه شناسایی ترکیب (ترکیبات) موثر در جلب زنبور پارازیتوئید امکان افزایش کارایی زنبور در شرایط طبیعی فراهم می گردد.
  کلیدواژگان: انار، بویایی سنج، پیام رسان های شیمیایی، کرم گلوگاه، Habrobracon hebetor
 • مژده لونی، مریم نگهبان *، جهانشیر شاکرمی صفحات 103-114
  در این مطالعه نانوامولسیون حاوی اسانس پونه Mentha longifolia به روش هموژنایزر با فشار بالا تولید و سمیت تنفسی آن در مقایسه با اسانس معمولی پونه روی مراحل مختلف شب پره آرد Ephestia kuehniella بررسی شد. شرایط آزمایشگاهی شامل دمای 1±27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±70 درصد و تاریکی بود. غلظت های 111/1-1111/1 و 62/9-92/6 میکرولیتر بر لیتر هوا از اسانس به ترتیب برای کنترل مرحله لاروی و تخم به کار رفت. در مورد نانوامولسیون غلظت های 122/2-1111/1 میکرولیتر بر لیتر هوا در آزمایش لاروکشی و غلظت های 81/4-114/8 میکرولیتر بر لیتر هوا در تخم کشی بررسی شد. مقدار PT50 در غلظت 1111/1 میکرولیتر بر لیتر هوا برای نانوامولسیون و اسانس در آزمایش لاروکشی به ترتیب برابر 15/18 و 3/69 روز تعیین شد. این مقادیر در غلظت 92/6 میکرولیتر بر لیتر هوا روی تخم آفت به ترتیب برابر 14/44 و 2/58 روز بود. میزان سمیت نسبی (RMP) نشان دهنده اختلاف معنی دار میان مقادیر PT50 اسانس پونه و نانوامولسیون آن روی هر دو مرحله آفت بود. مطابق یافته های حاضر نانوامولسیون حاوی اسانس پونه با خاصیت رهایش تدریجی باعث حفظ سمیت تنفسی اسانس و افزایش دوام آن در طولانی مدت شده و می تواند به عنوان یک گروه جدید از آفتکش های دوست دار محیط زیست در برنامه های کنترل آفات در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: اسانس، پونه، دوام، شب پره آرد، نانوامولسیون
 • جعفر محقق نیشابوری *، آسیه ابوالحسنی صفحات 115-120
  یکی از زیان های عمده سن معمولی گندم Eurygaster integriceps، اثرات مخرب آن بر کیفیت دانه گندم است که به صورت درصد سن زدگی دانه ها بیان می شود. پوره ها و حشره کامل سن با فرو بردن قطعات دهانی خود در دانه و انتقال آنزیم های بزاقی به درون آن سبب می شوند که گلوتن دانه گندم تجزیه شود. بدنبال آن کیفیت خمیر و خواص نانوایی آن کاهش می یابد. درصد سن زدگی دانه ها به دو روش عددی و وزنی محاسبه می شود. در این بررسی، آزمایشی برای مقایسه و رابطه میان این دو روش انجام شد. تعداد 225 نمونه ده گرمی از نمونه های گندم سن زده متعلق به سه مرکز خرید واقع در استان های اراک (3 × 30)، قزوین (3 × 20) و لرستان (3 × 25) آزمایش شد. در توزین دانه ها از ترازوی با دقت 1/0 میلی گرم استفاده و به تفکیک تعداد و وزن دانه های سن زده و سالم یادداشت شد. به طورکلی دانه های سالم با میانگین وزن 34 میلی گرم از دانه های سن زده با میانگین وزن 30 میلی گرم سنگین تر بودند. با وجود تفاوت معنی دار درصد سن زدگی دانه ها بین روش عددی و وزنی، همبستگی مثبت معنی داری میان این دو روش وجود داشت (r = 0.98، P < 0.0001). با استفاده از معادله y = 0.8374x + 0.02، که در آن x درصد عددی و y درصد وزنی سن زدگی است، امکان تبدیل هریک از روش های تعداد و وزن دانه های سن زده به روش دیگر وجود دارد. بهرحال در مقایسه دو روش یادشده، شیوه وزنی به لحاظ سادگی و سرعت برتری دارد.
  کلیدواژگان: دانه سن زده، گندم، Eurygaster integriceps
|
 • J. Gholamnejad *, R. Taghizadeh-Mehrjardi, F. Naserinasab Pages 1-12
  The use of plant extracts can consider as an alternative for pesticides, to control post-harvest diseases like apple blue mold. It was efficient method the measuring the enzymes activity involved in plant defense systems to evaluate the disease, but it was expensive method. At present research, the peroxidase activity in treated apple fruits with lavender extracts and pathogen during eight days was investigated. Then, we applied three common models (i.e. multiple linear regression models, neural networks and neuro-fuzzy) to predict the peroxidase activity based on the information of the previous test. The results showed the highest enzyme activity was observed in the infected apples treated with the extract in fifth days, as the days before and it was significant compared to other treatments. The most activity of peroxidase was observed in all treatments except control, was observed on the fifth day. Our constructed models revealed that neuro-fuzzy model had higher performance in the peroxidase activity prediction compared with the other models.
  Keywords: Neural network, Neuro, fuzzy, Multivariate regression, Penicillium expansum, Peroxidase, Systemic Aquried Resistance
 • A. Heidarian *, M. Tadayon Nejad Pages 13-28
  Preliminary studies on nutritional status of 29 commercial Golden Delicious orchards infected to Cytospora canker disease, showed defficiecy of potassium and calcium and excess of nitrogen in most of infected orchard. In this regard, an orchard’s trials was conducted to determine the effects of balanced potassium, nitrogen and calcium elements on prevention of incidence and development of Cytospora canker disease of 27 years apple Golden Delicious cultivar during 2014-15 in the commercial orchard at Semirom, Iran. Eighteen treatments (nitrogen and potassium at 3 levels and calcium at 2 levels) were designed in a factorial complete randomized block design with three replications. The results showed that deviation from optimum percentage index of nitrogen, potassium and calcium is proper option for predicting the occurrence and development of Cytospora canker disease of apple trees. Deficiency or excess of any nutrient caused imbalances in other elements and influenced the severity of the disease extensivily. The highest percentage area under disease progress curve occurred in most of the treatments, that nitrogen rate was less or more than the optimal amount. Combined application of nitrogen and potassium in most of the treatments significantly reduced the predisposing effects of high nitrogen application. The impact of calcium on reducing disease was lower than nitrogen and potassium. This results of this study showed that, balance utility of nutrients such as nitrogen, potassium in soils of Semirom area orchards and spraying of calcium based on recommended manual reduced Cytospora canker disease at 83.79 percent.
  Keywords: Apple, Cytospora, canker, nutritional elements
 • S. T. Dadrezaei *, S. N. Tabatabaei, I. Lakzadeh, A. Jafarnejad, F. Afshari, Z. Hassanbayat Pages 29-40
  Tolerance to diseases is, the plant's ability to produce good yield even when the plant is infected by pathogen. In fact tolerant plants are susceptible to the pathogen but not destroyed by pathogens and generally little damage is caused on the plant. In this study, the tolerance of 20 wheat genotypes was evaluated against leaf rust. The effect of leaf rust on yield was evaluated in severe disease (stress) conditions and in protected from disease conditions (the controls) in Ahvaz area. The mean percentage of yield reduction caused by leaf rust was 25.2% over all genotypes. The range of yield loss was varied from 7 to 46 percent. The lowest yield loss due to the leaf rust, ranged from 6 to 16% in Shirodei, Aflak, Sirvan, Shiraz, Inia and Ofogh cultivars indicating their highest yield stability to leaf rust. Based on these data, the highest yield loss ranged from 30 to 50% in Bolany, Neyshabur, Toos, Alvand, Roshan, Star, Shahriar and Veerynak cultivars with the lowest yield stability. The cultivars Kavir, Shahriar, Roshan, Toos, Veerynak, Bahar, Bolany, Alvand and Ofogh were susceptible to leaf rust. Ofogh and Bahar with 16.52% and 21.8% yield loss respectively, were the most tolerant cultivars of this group.
  Keywords: Leaf rust, Loss of yield, Tolerance to disease, wheat
 • A. Khaleghizadeh *, M. Omidi Pages 41-50
  The Long-eared Owl Asio otus (Linnaeus, 1758) (Aves: Strigidae) was previously considered as a rare bird species in Iran but its population has increased in recent years. Raptors, in particular owls regurgitate undigested remains in the form of cylinder called pellet. In this study, 744 pellets were collected from Karaj, Esfahan and Hamedan areas. After collection of pellets and transferring them to the laboratory, they were cleaned, numbered, measured and weighed. Then, these pellets were wetted by alcohol. Pellets were dissected and skulls and other animal remains were extracted, labeled and identified. In total, rodents were present in 551 pellets (74.06%), birds in 211 pellets (28.36%), Insectivora in 20 pellets (2.69%) and insects in 13 pellets (1.75%). Among 583 rodent prey items identified, 231 items were from the genus Mus (39.62%), 152 items from Microtus (26.07%), 133 items from Cricetulus (22.81%), 47 items from Meriones (8.06%) but less item numbers were from the genera Rattus, Nesokia and Rhombomys (2.40%, 0.69% and 0.34%, respectively). The dominant prey in Karaj was Microtus (54.37%), in Hamedan was Mus (43.80%) and in Esfahan was Cricetulus (35.15%). Because the Long-eared Owl can inhabit in agricultural ecosystems and near human settlements, it can be recruited to control rodents in agricultural fields.
  Keywords: Biological control, Long, eared Owl, Organic agriculture, Pellet, Rodents
 • N. Mohammadi Fesharaki, K. Behboudi *, R. Heidari Pages 51-60
  Root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) are obligate plant parasites distributed worldwide. The genus almost parasitize about 3500 species of different vascular plants. The gram-positive bacteriaof thegenus Streptomyces have nematicide trait. The effects of millet and grain substrates on the sporulation of Streptomyces carpaticus UTS49, antagonistic ability on Meloidogyne javanica, the growth of tomato seeding and colonization of the rhizosphere were studied. As a result, the antagonists were able to control of root- knot nematode in vitro. Mass production of antagonists conducted with the cheap materials. The result indicated that the best substrate for S. carpaticus was wheat grain. This substrate showed high biocontrol ability against nematode with 71% mortality of the second stage juveniles (J2), reduction of 22/33% of eggs hatching, strong ability of colonization and growth-promotion on tomato. Wheat grain-Streptomyces had a positive effect on shoots and root growth of tomato.
  Keywords: Antagonists, colonization, mass production, sporulation, wheat grain
 • M. Shahmirzaei, F. Rakhshandehroo, M. R. Safarnejad *, H. R. Zamanizadeh, Toufic Elbeaino Pages 61-74
  Fig mosaic emaravirus (FMV)is considered as one of the main causal agents of Fig Mosaic Disease complex (FMD). In order to detection and identification of FMV in different regions of Iran and better understanding of the phylogenetic relationships between isolates, a number of 54 symptomatic fig leaves with chlorosis and mosaic symptoms were collected from different fig-growing areas in the center, north and south of Iran. Primary detection for all collected samples performed by DAS-ELISA using polyclonal AP-conjugated antibody which was raised against nucleocapsid protein of FMV positive samples in DAS-ELISA were checked by RT-PCR using NP gene specific primers. The amplified fragments of 14 isolates were cloned and sequenced. DAS-ELISA results indicated to a 55.5%FMV infection of collected isolates. Phylogenetic analysis on the basis of nucleotide sequences categorized the isolates in two main groups in which isolates from the center and northern regions of Iran placed in a separate subgroup beside other isolates from other countries which their complete coding sequences were available in GenBank of NCBI whereas the isolates from south of Fars province (Estahban and Jahrum districts) clustered in a separate phylogenetic group distinct from other Iranian and the world isolates which may show that genetic makeup of FMV may be affected by geographical isolation. A significant correlation between symptoms severity and phylogenetic groups observed that may put forward the probability of having a new viral strains in Fars province.
  Keywords: DAS, ELISA, Fig mosaic emaravirus (FMV), Nucleocapsid protein, Phylogenetic analysis, RT, PCR
 • Y. Sokhansanj, K. Bananej *, F. Rakhshandehroo, A. Ahoonmanesh Pages 75-90
  Yellowing is one of the most prevalent symptoms in chickpea fields, worldwide and Iran. Faba bean necrotic yellows virus (FBNYV, genus Nanovirus, family Nanoviridae) is associated with the yellowing symptoms in the chickpea fields. During the survey of the Lorestan and Kermanshah provinces in May 2015-2016, chickpea plants showing yellowing symptoms were collected and total DNAs were extracted. The samples were checked for nanovirus infection by PCR, using nanovirus-specific degenerate primers. Total DNA preparations from the nanovirus-positive samples were used for RCA, using φ29 polymerase and restriction endonuclease Aat II digests yielding products of ~1kb corresponding to linearized nanovirus DNA components. FBNYV genomic components were amplified using RCA products and specific primers of eight different U1, M, N, C, S, R, U2, and U4 components. The amplified fragments were purified and sequenced. Nucleotide sequences of the eight different components of three Iranian isolates of FBNYV (Lor-28, Lor-1, and Ker-21) were compared with FBNYV sequences in GenBank. Sequence comparison indicated that Iranian isolates of FBNYV are most similar to Azerbaijan isolates of FBNYV: FBNYV-[AZ; 12], and FBNYV-[AZ; 13.5]. Phylogenetic analyses of nucleotide and deduced amino acid sequences of DNA-S, C, and U1 revealed that Iranian FBNYV isolates clustered with Azerbaijan isolate FBNYV-[AZ;12 ](group II), while DNA-R, DNA-M, DNA-N, DNA-U2, and DNA-U4 clustered with FBNYV-[AZ; 13.5], (group I). Considering the genomic differences between two Azerbaijan isolates, which can be expected among Iranian isolates. These results may provide evidence of the reassortment occurrence among Iranian and Azerbaijan FBNYV isolates.
  Keywords: Chickpea, Faba bean necrotic yellows virus, yellowing
 • F. Shafaghi, S. H. Goldansaz *, A. Avand Faghih Pages 91-102
  Foraging natural enemies rely on semiochemicals from a plant-host complex for recognition and acceptance of host, thus, key compounds that mediate behavioral response of parasitoids must be identified. We studied the choice time and olfactory responses of Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae) females to the host odors, the Carob moth Ectomyelois ceratoniae, pomegranate fruit and extracted hexane associated with them performed by passing a stream of air in a Y-shaped olfactomete. The treatments were last instar larvae of carob moth, its faeces, infested pomegranate and pomegranate with mechanical damages. The results showed that H.hebetorpreferred carob moth larvae and its faeces. There was significant difference of parasitoids choice time between pomegranate with mechanical damages and other treatment. The results of extracted hexane odor indicated that, the odors spread from the larvae, its faeces and infectrd pomegranate exhibited significant differences in wasp attraction, comparewith the clean air. Based on the results and complementary information on detection of the effective attractants of the parasitoid wasps, the efficacy of the wasp can be increased in the field.
  Keywords: Carob moth, Habrobracon hebetor, olfactometer, pomegranate, semiochemical
 • M. Louni, M. Negahban *, J. Shakarami Pages 103-114
  In this study, the nanoemulsion containing Mentha longifolia essential oil was produced by using high-pressure homogenization method and its fumigant toxicity was compared with ordinary M. longifolia essential oil on different stages of Ephestia kuehniella. Experimental conditions were as follows; 27±1 °C, 70± 5% relative humidity in total darkness. Concentrations of 111.1-1111.1 and 62.9-92.6 µl/l air of oil have been used to control larva and eggs, respectively. Nanoemulsion concentrations were studied at 122.2-1111.1 µl/l air for larvicide experiment and 81.4-114.8 µl/l air for ovicidal stage. PT50 value at 1111.1 µl/l air as a larvicide for nanoemulsion and oil was estimated about 15.18 and 3.69 days, respectively. This value, at 92.6 µl/l air on egg was 14.44 and 2.58 days, respectively. The relative median potency parameter (RMP) showed that there was significant difference between PT50 values of essential oil and its nanoemulsion on both of the two stages of pest. Results showed that nanoemulsion containing M. longifolia oil can release slow properties lead to durability of fumigant toxicity of oil in the long term. Therefore, this new formulation could be considered as a new and ecofriendly biopesticide in pest control.
  Keywords: Ephestia kuehniella, Essential oil, Durability, Mentha longifolia, Nanoemulsion
 • J. Mohaghegh *, A. Abolhassani Pages 115-120
  One of the major damage of sunn pest, Eurygaster integriceps, is its destructive effects on the quality of wheat grains, which is known as sunn pest kernel damaged. Nymphs and adult of the bugs inject salivary glands enzymes by piercing-sucking mouthparts into the grains, which degrade glutens, reduce dough and bread wheat quality. Grain damage percentage is calculated by the both numerical and weighing methods. In this research, an experiment was conducted to compare the relationship between these two methods. We measured 225 damaged wheat grain samples delivered from Arak (n = 30 × 3), Ghazvin (n = 20× 3) and Lorestan (n = 25× 3). A digital scale with 0.1 mg precision was used to weigh kernels. For these samples, the number and weight of damaged and undamaged grains were recorded. In general, undamaged kernels with an average weight of 34 mg were heavier than damaged ones with average weight of 30 mg. Although, there was a significant difference between the numerical and the weight values, a significant positive correlation (r = 0.98; P
  Keywords: Damaged kernel, Eurygaster integriceps, wheat