فهرست مطالب

پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) - سال سی و یکم شماره 1 (بهار 1397)
 • سال سی و یکم شماره 1 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/10
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مسعود حیدری زاده *، محمد قانعی الوار، واحد لطفی صفحات 1-16
  گونه های مختلفی از جنس سرو به عنوان گیاهان دارویی شناخته شده اند. مطالعه گیاهان به منظور شناسایی ترکیبات طبیعی دارای ارزش دارویی مورد توجه محققین میباشد. هدف از این پژوهش شناسایی ترکیبات شیمیایی فرار در عصاره برگ سرو، بررسی اثر ضد باکتری آن بر باکتریهای اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس و بررسی دگرآسیبی آن بر دانه رستهای گندم، جو و کنجد است. نتایج وجود 1 6 ترکیب فرار مختلف را در این عصاره نشان داد. دی اپی آلفا سدرین در مجموع با فراوانی 85/45 درصد و بعد از آن آلفا پینن با فراوانی 5 2 /1 2 درصد بیشترین ترکیبات فرار عصاره می باشند. نتایج آللوپاتی نشان داد در غلظت های (5 0 و 2 5 گرم بر لیتر) عصاره برگ سرو بذرهای هر سه گونه موفق به جوانه زنی شدند. در گونه های گندم و جو، با افزایش غلظت عصاره، میانگین طول و وزن ساقه چه و ریشه چه کاهش یافت. در مورد گونه کنجد با افزایش غلظت عصاره، تغییرات معناداری در طول و وزن ساقه چه و ریشه چه مشاهده نشد. نتایج نشان داد عصاره برگ سرو اثر ضد باکتریایی دارد. اثر مهاری آن بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بیشتر بود. به طوری که درصد مهار برای استافیلوکوکوس اورئوس 9 6 درصد و برای اشریشیا کلی 2 7 درصد به دست آمد. از پتانسیل آللوپاتیک ترکیبات مختلف عصاره برگ سرو جهت تولید علف کشهای سازگار با محیط زیست استفاده کرد. خاصیت ضد باکتری عصاره برگ سرو قابل توجه است میتوان اثر مهاری آن را علیه دیگر باکتریهای پاتوژن انسانی بررسی و از آن به عنوان منبع تهیه آنتی بیوتیک های طبیعی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آللوپاتی، ترکیبات طبیعی، سرو نقره ای، ضد باکتری
 • مهرو حاجی منیری * صفحات 17-28
  منطقه علی بلاغ واقع در ضلع غربی پارک ملی تندوره، یکی از مناطق دیدنی شهرستان درگز محسوب می باشد. حضور تپه ماهورها، ارتفاعات صخره ای و درختان پیر و تنه های قطع شده، این منطقه را از نظر انتشار گلسنگ ها ارزشمند می سازد؛ با این حال بررسی گلسنگ های منطقه تاکنون منحصر به گزارش 18 گونه بوده است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی آرایه های بیشتری از گلسنگ های پوست نشین و بررسی چگونگی توزیع آنها بر پوست تنه و شاخه ها و یافتن رابطه احتمالی بین ارتفاع محل رویش گلسنگ بر روی بستر از سطح خاک انجام شد. شناسایی بر اساس روش های استاندارد ماکرو-میکروسکوپی و تست های رایج شیمیایی و تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نمونه های بررسی شده، 17 گونه با چهار گزارش شامل Physcia caesia، Lecanora albellula، Parmelia sulcata، Phaeophyscia ciliata را برای خراسان-رضوی در بر می گیرد. آنالیزهای آماری نشان داد که بیشترین تال ها به ترتیب متعلق به Teloschistaceae و Physciaceae می باشند؛ همچنین جنس Physcia نسبت به سایر جنس ها با فراوانی بیشتری بر سطح تنه و شاخه ها می روید. بالاخره رابطه معنی داری بین ارتفاع رویش تال از سطح خاک و گونه وجود نداشت.
  کلیدواژگان: گلسنگ های پوست رست، فراوانی، پارک ملی تندوره، خراسان رضوی
 • محمدعلی زارع چاهوکی *، نرگس ناصری حصار صفحات 29-44
  هدف از این پژوهش مدلسازی پراکنش رویشگاه گونه های گیاهی مراتع اشتهارد با استفاده از روش رگرسیون لجستیک است. ابتدا بر اساس نقشه های شیب و ارتفاع و تصاویر ماهواره ای واحدهای همگن تعیین شد. در هر واحد، سه ترانسکت 750 متری به روش تصادفی- سیستماتیک مستقر شد و در ابتدا و انتهای هر ترانسکت پروفیل خاک حفر و نمونه برداری از دو عمق 20–0 و 80-20 سانتی متر انجام شد، سپس متغیرهای خاک شامل سنگریزه، رس، سیلت، شن، آهک، ماده آلی، اسیدیته و هدایت الکتریکی در آزمایشگاه اندازه گیری شد. همچنین برای ثبت حضور و عدم حضور گونه های گیاهی در طول هر ترانسکت 15 پلات مستقر شد. اندازه پلات نمونه برداری با توجه به نوع و پراکنش گونه های گیاهی به روش سطح حداقل، سطح مستطیلی شکل 2 مترمربعی تعیین گردید. در گام بعد رابطه رگرسیونی بین عوامل محیطی حضور رویشگاه ها با استفاده از نرم-افزار SPSS بدست آمد. نقشه عوامل محیطی با روش درونیابی کریجینگ نیز در محیط نرم افزارGIS تهیه شد. در نهایت رابطه رگرسیونی بدست آمده برای حضور هر رویشگاه بر نقشه های عوامل محیطی موثر اعمال شد و نقشه پیش بینی هر رویشگاه تهیه شد. میزان تطابق بین نقشه های پیش بینی و نقشه واقعی رویشگاه ها با استفاده از ضریب کاپا بررسی شد. تطابق بین نقشه واقعی و نقشه پیش بینی حاصل از مدل برای رویشگاهHalocnemum strobilaceum در سطح خوب (66/0K=) ، برای رویشگاه Artemisia sieberi در سطح متوسط (46/0K=) و برای رویشگاه Artemisia sieber- Stipa barbata‏ نیز در سطح متوسط (53/0K=) ، برای رویشگاه Artemisia sieberi- Salsola richteri‏ضعیف (29/0K=) ارزیابی شده است.
  کلیدواژگان: مدلسازی پراکنش رویشگاه، رگرسیون لجستیک، مراتع اشتهارد، نقشه پیش بینی
 • فریبا محسن زاده * صفحات 45-56
  آلودگی خاک با روغن موتور مصرف شده (سوخته) مشکل مشترک اغلب کشورهای درحال توسعه و صنعتی است. زیست پالایی خاکهای آلوده با روغن موتور با استفاده از گیاهان و باکتریها و قارچهای تجزیه کننده ترکیبات نفتی میسر است. پژوهشهای پیشین نشان داده که برخی از گیاهان و قارچها نسبت به آلودگی با ترکیبات نفتی مقاوم هستند و در خاکهای آلوده به نفت و مشتقات نفتی رشد می کنند. زیست پالایی آلودگی روغن موتور با استفاده از گونه های قارچی و باکتریایی مقاوم به آلودگی انجام می شود. آلاله Ranunculus arvensis L. گیاهی است که از یک منطقه صنعتی تعمیرگاهی در شهر همدان جمع آوری شد. علاوه بر این قارچهای میکوریزی همراه ریشه این گیاه نیز جمع آوری شد. نتایج نشان داد 14 گونه قارچی در میکوریز این گیاه وجود دارد که 8 تای آن با کلیدهای تاکسونومیک شناسایی شد. در خاکهای غیر آلوده 8 گونه قارچی از ریزوسفر این گیاه جداسازی شد که 4 مورد قابل شناسایی بود. آزمون زیست پالایی با استفاده کشت گلدانی گیاه آلاله همراه با قارچهای میکوریزی نشان داد بیشترین عملکرد زیست پالایی مربوط به کنسرسیوم قارچ و گیاه به میزان 78% کاهش آلودگی است. موثرترین گونه های قارچی Fusarium acuminatum و Trichoderma harizana بودند که به ترتیب موجب کاهش 57 و 69 درصدی آلودگی شدند. بر اساس نتایج گونه های قارچی نقش عمده در زیست پالایی خاکهای آلوده به روغن موتور سوخته دارند.
  کلیدواژگان: روغن موتور، قارچهای ریزوسفری، زیست پالایی، آلاله
 • فاطمه زرین کمر *، نسترن اسدی صفحات 57-67
  یونجه با نام علمیMedicago sativa L. ازخانواده باقلائیان، گیاهی است پایا و علوفه ای است این گونه دارای ترکیبات متعددد فلاونوئیدی است یکی از مهم ترین این ترکیبات در گیاه یونجه، ایزوفلاونوئید مدیکارپین است که این ایزوفلاونوئید باعث فعال شدن ژنهای ریزوبیومی دخیل در فرآیند تشکیل گرهگ می شود. در این پژوهش میزان فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) در مراحل مختلف تکوین گیاه در سه تکرار شامل مراحل جوانه زنی، رویشی و زایشی با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر و غلظت مدیکارپین توسط کرومانوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) اندازه گیری شد. هم چنین ساختار تشریحی – تکوین اندام های رویشی یونجه در مراحل مختلف نمو توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان فعالیت آنزیم PAL در طی رشد رویشی و زایشی متغییر بوده و هم چنین میزان غلظت مدیکارپین نیز در مراحل مختلف تکوین تفاوت داشت. نتایج این مطالعه به خوبی نشان داد که فعالیت آنزیم PAL با میزان غلظت مدیکارپین رابطه مستقیم دارد. به طوری که بیشترین میزان غلظت مدیکارپین و فعالیت آنزیم PALدر مرحله رویشی در ریشه مشاهده شد.
  کلیدواژگان: یونجه، آنزیم PAL آناتومی، مدیکارپین، مراحل تکوین گیاه
 • علی پاداش، احمد قنبری، علیرضا سیروس مهر، محمد رضا اصغری پور * صفحات 68-79
  امروزه کاربرد ترکیبات فنلی و تنظیم کننده رشد گیاه مانند اسید سالیسیلیک، به منظور کاهش اثرات منفی ناشی از تنش های مختلف مطرح شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر سمیت سرب در گیاه ریحان پس از افزودن سرب به خاک بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. در این پژوهش گلخانه ای گیاهانی که در 4 سطح سرب شامل صفر (شاهد) ، 100، 200 و 300 میلی گرم در کیلوگرم خاک همراه با 3 سطح محلول پاشی اسید سالیسیلیک به میزان صفر، 50 و 100 ppm کاشته شده بودند، مقایسه شدند. سمیت سرب برای گیاهان از طریق بررسی رشد اندام های هوایی و ریشه، غلظت رنگیزه های فتوسنتزی، غلظت کربوهیدرات و آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز تعیین گردید. افزودن سرب به طور معنی داری وزن تر و خشک اندام های هوایی و ریشه و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه را کاهش و کربوهیدرات های محلول، آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز را افزایش داد. محلول پاشی اسید سالیسیلیک نیز بر تمام صفات تاثیر معنی داری داشت. در این بررسی اثر متقابل بین اسید سالیسیلیک و سرب بر وزن تر و خشک اندام های هوایی، وزن تر ریشه، کلروفیل های a و b، کارتنوئید، کربوهیدرات، آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز معنی دار بود، و اسید سالیسیلیک نقش تعدیل کننده و کاهنده اثر منفی سمیت سرب را بر این خصوصیات دارا بود. نتایج این آزمایش نشان داد که کاربرد اسید سالیسیلیک در ریحان می تواند از طریق افزایش رشد و غلظت رنگیزه های فتوسنتزی در کاهش اثرات منفی تنش سرب موثر باشد.
  کلیدواژگان: ترکیبات فنلی، گیاه دارویی، ریحان، کاتالاز
 • رامین حسین زاده *، جواد سوسنی، سمانه رزم آهنگ صفحات 80-91
  به منظور بررسی تاثیر جاده آسفالته بر تنوع گونه ای درختان و درختچه ها در جنگلهای پرک خرم آباد، تعداد 42 قطعه نمونه دایره ای شکل و 12 آری در دو طرف جاده به فواصل طولی 300 متر به موازات جاده و فواصل 20، 200 و 400 متری عمود بر مسیر جاده، در منطقه برداشت شد. برای بررسی تنوع گونه ای، از شاخص های غنا (مارگالف و منهنیک) ، یکنواختی (سیمپسون و اسمیت-ویلسون) و تنوع (شانون-وینر و سیمپسون) استفاده شد. در این پژوهش، 9 گونه ی چوبی مختلف شناسایی شد. بر اساس نتایج با افزایش فاصله از جاده به سمت داخل جنگل، غنا و تنوع گونه ای به طور معنی داری افزایش داشته اند اما از نظر یکنواختی اختلاف معنی داری مشاهده نشد. بیش ترین و کم ترین اختلاف میانگین های به دست آمده در فواصل مختلف از جاده، به ترتیب مربوط به شاخص های غنای مارگالف و یکنواختی سیمپسون است. در واقع تاثیر منفی جاده بر غنای گونه ای بیش تر از یکنواختی بوده است. بنابراین حفظ غنای گونه ای از اولویت های پایداری در منطقه است.
  کلیدواژگان: تنوع گونه ای، غنا، جاده، جنگل
 • احمدرضا عباسی فر *، بابک ولی زاده کاجی صفحات 92-103
  گردوی ایرانی (Juglans regia L.) یکی از مهمترین درختان میوه مناطق معتدله جهان است که به منظور تولید میوه و چوب آن پرورش می یابد. بذور گردو به دلیل وجود رکود فیزیولوژیکی و مکانیکی، دارای جوانه زنی نامنظم و با درصد پایین بوده که رشد بعدی دانهال را با مشکل مواجه می سازد. هدف این آزمایش بررسی اثر طول دوره چینه سرمایی (30 و 60 روز) و غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد گیاهی (اسید جیبرلیک و کینتین) بر رفع رکود و جوانه زنی بذور گردوی ایرانی بود. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 15 تیمار و 20 تکرار در شرایط گلخانه انجام شد. نتایج نشان داد که طول دوره چینه سرمایی و غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد بر اکثر شاخص های بررسی شده در سطح احتمال یک درصد دارای اختلاف معنی دار است، به طوری که تیمار تلفیقی 60 روز چینه سرمایی و 500 پی پی ام اسید جیبرلیک منجر به بیشترین درصد جوانه زنی (28/99 درصد) ، سرعت جوانه زنی (91/2 بذر جوانه زده در روز) ، طول شاخساره (35/24 سانتیمتر) ، طول ریشه (50/17 سانتیمتر) ، حجم ریشه (71/7 سانتیمتر مکعب) ، وزن تر شاخساره (78/6 گرم) و وزن تر ریشه (58/6 گرم) شد. با این وجود، بالاترین میزان کلروفیل a (64/18 میلی گرم بر گرم وزن تر) ، کلروفیل b (62/10 میلی گرم بر گرم وزن تر) و کلروفیل کل (27/29 میلی گرم بر گرم وزن تر) مربوط به تیمار 60 روز چینه سرمایی و 1000 پی پی ام کینتین بود.
  کلیدواژگان: تنظیم کننده های رشد، جوانه زنی، چینه سرمایی، رکود، گردوی ایرانی
 • تحلیل اثر تنش شوری و سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica. Jamzad)
  زهرا آریان *، محمد جواد مرآتی، حسن ابراهیم زاده معبود، جواد هادیان، مسعود میرمعصومی صفحات 104-115
  مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica) یک گیاه دارویی با ارزش متعلق به تیره نعناعیان می باشد که در مناطق گرم و خشک جنوب غربی ایران می روید. در پژوهش حاضر اثر غلظت های 0، 50، 100، 150 و 200 میلی مولار شوری(NaCl) و غلظت های 0، 5/0 و 0/1 میلی مولار سالیسیلیک اسید (SA) در طرح فاکتوریل و به صورت کاملا تصادفی با 8 تکرار در کشت گلخانه ای روی پارامترهای بیوشیمایی و فیزیولوژیکی این گونه در بخش های هوایی بررسی و مقایسه شد. داده ها بوسیله نرم افزار SPSS و با آزمون دانکن آنالیز شدند. براساس نتایج؛ وزن تر (FW) و مالون دی آلدهید (MDA) تحت تنش شوری کاهش و مقدار پرولین افزایش یافت ولی تیمار SA تغییر معنی داری روی آنها نداشت. محتوای پروتئین تحت تنش شوری و تیمار SA تغیر معنی داری نشان نداد. فعالیت زیمایه سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) و پلی فنول اکسیداز (PPO) ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت و تحت تیمار SA کاهش نشان داد. . فعالیت زیمایه پراکسیداز (POX) و مقدار پراکسید هیدروژن تحت تنش شوری و تیمار SA کاهش یافت. در کل نتایج نشان داد که دامنه مقاومت این گونه تا شوری 100mM بوده و سالیسیلیک اسید تا حدی موجب بهبود اثرات تنش شد.
  کلیدواژگان: مرزه خوزستانی، تنش شوری، زیمایه های پاداکساینده، پروتئین، پرولین
 • فاطمه دسترنج، فرح کریمی *، نصرت رحمانی صفحات 116-126
  سدابی جنوبی (Haplophyllum tuberculatum (Forssk.) A. Juss. ) گیاهی چند ساله از تیره مرکبات (Rutaceae) است که در منابع طب سنتی به عنوان گیاه دارویی ارزشمندی شناخته می-شود. در این پژوهش ضمن بررسی محتوای فنل، فلاوونوئید و آلکالوئید کل عصاره متانولی برگ، ساقه و ریشه گیاه سدابی جنوبی جمع آوری شده از استان هرمزگان، این عصاره های متانولی توسط حلال هایی با قطبیت متفاوت شامل دی اتیل اتر، کلروفرم، بوتانول و آب بخش سازی شد و اثر سمیت سلولی این بخش ها بر رده های سلولی RAJI (سلول سرطانی لنفوئیدی انسانی) و A549 (سلول سرطانی اپی تلیال ریه انسان) و سلول های لنفوسیت سالم خون انسان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین محتوای ترکیبات فنلی در ساقه و بیشترین محتوای فلاوونوئیدها و آلکالوئیدها در برگ این گیاه تجمع می یابد. عصاره دی اتیل اتری هر سه اندام گیاه، IC50 کمتر از 200 میکروگرم بر میلی لیتر نسبت به رده سلول سرطانی A549 نشان دادند و در مجموع اثر سمیت سلولی بر رده سلولی A549 بطور معنی داری نسبت به رده سلولی RAJI بیشتر بود. عصاره ها نسبت به سلول های سالم خون سمیت سلولی نشان ندادند. به نظر می رسد ترکیبات این گیاه ضمن عدم آسیب به سلول های سالم، بر رده های مختلف سلول سرطانی تاثیر اختصاصی دارند. این نتایج می-تواند پتانسیل مناسبی برای استفاده از ترکیبات خالص شده این گیاه در صنعت داروسازی فراهم -آورد. لازم به ذکر است که بررسی های انجام شده در این پژوهش برای اولین بار بر روی سدابی جنوبی ایران صورت پذیرفته است.
  کلیدواژگان: سمیت سلولی، سدابی جنوبی، عصاره متانولی
 • بررسی شاخصه های جوانه زنی بذر پنجه مرغی (Cynodon dactylon) تحت تاثیر تیمارهای اسید سالیسیلیک، اسید جیبرلیک و نیترات پتاسیم
  علیرضا شهریاری، صادق فخیره * صفحات 129-141
  Cynodon dactylon گیاهی است علفی، چند ساله، گرمادوست و خزنده از خانواده گندمیان، که به عنوان یک گیاه بومی مقاوم به خشکی از جنبه های دارویی، اقتصادی و زیست محیطی دارای اهمیت زیادی است. این گیاه یکی از گیاهان داروئی با پتانسیل درمانی بالا برای طیف وسیعی از بیماری ها است. مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر پیش تیمار بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاه پنجه مرغی در قالب طرح کاملا تصادفی (4 تکرار) انجام شد. تیمارهای مورد استفاده شامل نیترات پتاسیم (1/0، 2/0 و 3/0 درصد)، به مدت 10 ساعت، اسید سالسیلیک (100، 200 و 300 میلی گرم در لیتر) به مدت 12 ساعت و اسیدجیبرلیک (125، 250 و 500 میلی گرم در لیتر) به مدت 12 ساعت و از آب مقطر به عنوان شاهد استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد محرک های مورد استفاده به طور معنی داری بر درصد و سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، طول ریشه چه، طول ساقچه و طول گیاهچه تاثیر معنی داری ( 0/01>p) دارد.
  به طورکلی در بین تیمارهای مورد استفاده پیش خیساندن با غلظت های اسیدسالیسیلیک (100، 200 و 300 میلی گرم در لیتر) بیشترین اثر مثبت را بر شاخصه های جوانه زنی بذر پنجه مرغی داشت.
  کلیدواژگان: پنجه مرغی، جوانه زنی، اسید سالسیلیک، اسید جیبرلیک، نیترات پتاسیم
 • محمدامین سلطانی پور *، پریسا جنوبی، سیدمحسن حسام زاده حجازی، مهدی میرزا صفحات 142-155
  گیاه مورخوش (Zhumeria majdae) ، گونه ای دارویی، انحصاری و در معرض انقراض است که از ارتفاع 520 تا 1450 متر از سطح دریا در شیب های بسیار تند مناطق صخره ای و کوهستانی جنوب کشور پراکنش دارد. این گونه در درمان ناراحتی های گوارشی چون اسهال ، نفخ ، دل درد، ترشی و سوزش معده ، سرماخوردگی، سردرد و التیام زخم موثر است. به منظور بررسی پارامتر های مختلف صفات ریخت شناختی (31 صفت کمی و 19 صفت کیفی) و ارتباط آن با پراکنش رویشگاه های گونه مورخوش، نمونه های هرباریومی از یازده رویشگاه مختلف در استان هرمزگان جمع آوری شد. ارزیابی صفات کیفی بر پایه واژه شناسی و ارزیابی صفات کمی با سنجش های کمی صورت گرفت و نتایج اندازه گیری ها مقایسه آماری شد و سپس به روش تجزیه خوشه بندی سلسله مراتبی، گروه بندی رویشگاه ها انجام شد. دندروگرام گروه بندی رویشگاه های مورخوش بر اساس پارامترهای ریخت شناسی با استفاده از نرم افزار SPSS و روش ward رسم شد. جهت بررسی ارتباط بین رویشگاه های مورخوش با صفات ریخت شناسی از روش تجزیه به مولفه های اصلی (PCA) و نرم افزار PC-ORDWIND استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل PCA نشان داد که طول شاخه گل دهنده، طول گل، طول لبه بالایی کاسه، طول و عرض جام، طول لوله جام، طول خامه و عرض تخمدان از فاکتورهای اصلی هستند که در رویشگاه های مختلف تغییر می کنند و طول و عرض کاسه، طول لوله کاسه، طول برگه و رنگ بذر در درجه دوم اهمیت بودند.
  کلیدواژگان: استان هرمزگان، تجزیه به عامل های اصلی، مورخوش، ریخت شناسی
 • الهه بهاران، پیام پورمحمدی *، احسان شهبازی صفحات 156-168
  تولید نخل خرما (Phoenix dactylifera L.) در ایران طی دهه 1370 افزایش چشمگیری داشت، اما به دلایلی همچون: قدیمی بودن نخلستان ها، استفاده از روش های سنتی کاشت پاچوش های مادری و برداشت خرما، امکان خروج ایران از چرخه بازار جهانی وجود دارد. پژوهش حاضر، در راستای بومی سازی دستور تجاری تکثیر کشت بافتی خرما، به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی، بر روی ریز نمونه راس ساقه ی خرما رقم استعمران، در محیط کشت پایه موراشیگ و اسکوگ حاوی تنظیم کننده های رشد تیدیازورون (TDZ) و 2،4. دی کلروفنوکسی استیک اسید (2،4. D) ، هر یک با دو غلظت (5 و 10 میلی گرم بر لیتر) و در 3 تکرار، انجام شد. در تیمار (mgl-1) 10 2،4-D (mgl-1) 5 TDZتولید کالوس به نسبت بالا و با کیفیت، جهت جنین زایی مشاهده شد. حداکثر القاء جنین و تمایززایی به جنین کوتیلدونی، در محیط کشت MS و با کاهش مقدار منبع کربن به (gl-1) 20، در تیمار تنظیم کننده ی رشد (mgl-1) 10 2،4. D همراه با (mgl-1) 5 TDZ رخ داد. در پژوهش حاضر مدت زمان القاء تا تشکیل کالوس به دو هفته کاهش یافت و در هفته چهارم جنین های سوماتیکی متمایز شدند. نتایج شاهدی بر بهینه سازی دستورالعمل ریزازدیادی رقم استعمران در جهت کاهش مدت زمان جنین زایی و با استفاده از حداقل مصرف تنظیم کنندهای رشد 2،4. D و TDZ بود.
  کلیدواژگان: نخل خرما، مریستم راس ساقه، رویان زایی رویشی، کالوس زایی
 • زهرا شاهینی، امیدوار فرهادیان *، مهدی کدیور صفحات 169-181
  درجه حرارت و دوره نوری بر رشد و زیست توده در ریز جلبک ها تاثیر می گذارند. در این تحقیق تاثیر ترکیبی دماهای مختلف20، 25 و 30 درجه سانتی گراد و دوره های نوری مختلف D16L: 8 ، D12L: 12 و D8L: 16 بر تراکم، میزان رشد ویژه، زمان دو برابر شدن و تولید زیست توده ریز جلبک سبز آب شیرین Scenedesmus quadricauda مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت یک طرح کاملا تصادفی در محیط کشت (BBM) Bold Basal’s Medium به مدت 16 روز انجام شد. نتایج نشان داد که تراکم جمعیت، میزان رشد ویژه، زمان دو برابر شدن جمعیت و مقدار زیست توده تفاوت معنی داری در بین تیمار های آزمایشی دارند (05/0P <). بالاترین تراکم (107×11/2 سلول در میلی لیتر) ، بیشترین میزان رشد ویژه (24/0 بر روز) ، بیشترین میزان زیست توده (30/0 میلی گرم در میلی لیتر) و کمترین زمان دو برابر شدن (87/2 روز) در دوره نوری D8L: 16 و دمای 30 درجه سانتی-گراد بدست آمد. کمترین تراکم (106×18/8 سلول در میلی لیتر) ،کمترین میزان رشد ویژه (178/0 بر روز) ، کمترین میزان زیست توده (094/0 میلی گرم در میلی لیتر) و بیشترین زمان دو برابر شدن (897/3 روز) در دوره نوری D8L: 16 و دمای 30 درجه سانتی گراد بدست آمد. بر اساس نتایج بدست آمده می توان بیان نمود که افزایش توائم ساعات نوری با درجه حرارت می تواند سبب بهبود عملکرد جلبک S. quadricauda در کشت های انبوه گردد.
  کلیدواژگان: دما، دوره نوری، رشد، زیست توده، Scenedesmus quadricauda
 • سیده الهام سیدقاسمی *، جواد فتاحی مقدم *، بابک باباخانی صفحات 182-193
  در این پژوهش از میوه ی دو رقم لیموترش (لیسبون و کوک اورکا) جهت مطالعه تغییر ترکیب های زیست فعال و ویژگی های فیزیکوشیمیایی میوه طی مراحل رشدی بلوغ تا رسیدن استفاده شد. میوه های هر رقم به فاصله ی زمانی هر 10 روز یک بار طی یک ماه (24 مهر تا 27 آبان) برداشت و ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که میوه ی کوک اورکا با میانگین وزن 04/131 گرم، طول 84/60 میلی متر، حجم 12/115 میلی متر مکعب و عصاره کل 22/39 درصد به طور معنی داری درشت تر از میوه ی لیسبون بود. بیش ترین مقدار اسید قابل تیتراسیون در هر دو رقم در اوایل آبان (لیسبون با مقدار 51/13 و کوک اورکا با مقدار 95/10 درصد) مشاهده شد. مقدار شاخص تکنولوژی در هر دو رقم در دامنه ی 40/3 تا 51/4 درصد قرار داشت. بیش ترین مقدار فنل کل گوشت در رقم لیسبون در اوایل آبان (مقدار 85/1 میلی گرم بر گرم) و در رقم کوک اورکا در اواسط آبان (مقدار 48/1 میلی گرم بر گرم) مشاهده شد. رقم لیسبون در اواسط آبان با مقدار 05/57 میلی گرم بر 100 گرم بیش ترین مقدار آسکوربیک اسید را دارا بود. بیش ترین مقدار فعالیت آنتی اکسیدانی در رقم کوک اورکا و در اوایل مهر (با مقدار 33/65 درصد) مشاهده شد. کم ترین مقدار کلروفیل کل در پوست و گوشت لیسبون به ترتیب با مقادیر 69/0 (اواسط آبان) و 42/0 میلی گرم بر گرم (اواخر آبان) اندازه گیری شد. رقم لیسبون بیش ترین مقدار کاروتنوئیدکل پوست (با مقدار 85/6 میلی گرم بر گرم در اوایل آبان) را داشت. بنابر این میوه ها قبل از شروع متابولیسم داخلی یا پس از رسیدگی کامل دارای حداکثر میزان ترکیب های زیست فعال بودند.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، رسیدن، لیموترش، مرکبات
 • مهناز ظفری *، علی عبادی، سدابه جهانبخش گده کهریز صفحات 194-205
  به منظور بررسی اثر تلقیح قارچ و باکتریدر مقاومت به تنش خشکی در یونجه آزمایشی به حالت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه ی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1390 اجرا گردید. برای این کار تنش کم آبی در سه سطح 75٪ ،55٪ ،35٪ ظرفیت مزرعه اعمال شد. تیمار های تلقیح شامل تلقیح بذر با گونه Glomus mosseae ، Sinorhizobium meliloti ،Sinorhizobium meliloti Glomus mosseae و شاهد بودند. نتایج آزمایشات نشان دادند که با افزایش تنش در تیمارهای یونجه، غلظت سدیم، پرولین و قند های محلول افزایش یافت، اما غلظت پتاسیم، فسفر، سطح برگ و هدایت روزنه کاهش یافت. بین تیمارهای تلقیحی پتاسیم، فسفر، پرولین، قندهای محلول، هدایت روزنه و سطح برگ به ترتیب با بیشترین مقادیر (72/6، 07/5، 14/7، 05/6، 28، 66/20) به تلقیح دوگانه و کمترین مقادیر (13/6، 9/2، 77/4، 73/4، 15 و 33/5) به شاهد در سطح تنش 35 درصد ظرفیت زراعی تعلق گرفت. پس از تلقیح دوگانه تیمار تلقیحی میکوریز نسبت به تلقیحی باکتری همزیست بیشتر بود. اما سدیم با کمترین مقدار (53/2) به تلقیح دوگانه و بیشترین مقدار (08/3) به شاهد در سطح تنش 35 درصد ظرفیت زراعی مربوط بود. تلقیح دوگانه با افزایش جذب آب، عناصر غذایی و اسمولیت های سازگاری توانست مقاومت گیاه را در برابر کم آبی بهبود بخشد. استفاده ترکیبی قارچ و باکتری با افزایش جذب آب و عناصر غذایی منجر به افزایش معنی دار مقاومت یونجه به خشکی گردید.
  کلیدواژگان: پرولین، خشکی، سینوریزوبیوم ملیلوتی، قندهای محلول، گلوموس موسه آ
 • فاطمه ایمانی *، مصطفی مرادی، رضا بصیری صفحات 206-216
  اکوسیستم های بیابانی به دلیل اثرات منفی بر محیط، به روش های مختلف از جمله جنگل کاری با گونه های غیربومی احیاء می شوند. لذا به منظور ارزیابی این روش ها و با توجه به اهمیت حفظ تنوع زیستی در پایداری بیشتر و چرخه اکولوژیک بهتر، در این مطالعه اثرجنگل کاری با گونه کهور Prosopis juliflora (Sw.) DC. ، را روی تنوع گونه ای در منطقه ای بحرانی از نظر فرسایش بادی در شهرستان شوش واقع در استان خوزستان بررسی کردیم. همچنین تاثیر درصد تاج پوشش گونه کهور پاکستانی بر روی تنوع گونه های گیاهی در این اکوسیستم بررسی شد. بدین منظور دو توده ده هکتاری با تاج پوشش 50-25% و 100-75% برای نمایش بهتر تاثیر تاج پوشش و منطقه شاهد هم به مساحت 10 هکتار و در مجاورت منطقه جنگل کاری شده انتخاب شد. بعد از تعیین تعداد قطعه نمونه مناسب، در هر توده 15 قطعه نمونه برداشت و در این پلات ها تمام گونه های چوبی و علفی شمارش و درصد پوشش آن ها محاسبه شد. نتایج نشان داد که جنگل کاری با گونه کهور باعث کاهش غنای گونه ای شده و تنوع گونه ای را کاهش می دهد. براساس مقایسه شاخص های ارزیابی تنوع زیستی در هر سه منطقه مورد مطالعه مشخص شد که جنگل کاری با تاج پوشش 100-75% بیشترین یکنواختی و منطقه شاهد بیشترین غنای گونه ای را دارد.
  کلیدواژگان: تاج پوشش، تنوع گونه ای، شاخص های عددی، کهور پاکستانی
 • الهام وثیقه شمس آبادی، سید علی محمد مدرس ثانوی *، سید مرتضی مدرس وامقی، حامد کشاورز صفحات 217-231
  براساس آزمایش های انجام شده میدان الکترومغناطیسی یک نوع تنش محسوب می شود که می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم گیاه را تحت تاثیر قرار دهد. لذا برای مطالعه ی تاثیر میدان مغناطیسی روی بذور گیاه زراعی گلرنگ (Carthamus tinctorious) رقم گلدشت و چهار گونه علف هرز مهم آن شامل تاج خروس (Amaranthus spp.) ، خرفه (Portuloca oleracea) ، یولاف وحشی (Avena fatua) و سلمه تره (Chenopodium album) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در میدان مغناطیسی 10 و 20 میلی تسلا به مدت زمان 4 ساعت، روی بذور فوق الذکر به صورت تر و خشک اعمال گردید. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که میدان مغناطیسی 10 میلی تسلا در بذرهای خشک و تر تمام گیاهان مورد آزمایش سبب افزایش پارامترهای جوانه زنی (درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه) و همچنین افزایش وزن خشک گیاهچه، شاخص طولی و شاخص وزنی بنیه ی گیاهچه گردید. میدان 20 میلی تسلا باعث کاهش پارامترهای جوانه زنی در گیاهان مورد آزمایش شد. تاثیر میدان مغناطیسی روی بذور گیاه خرفه و تاج خروس نسبت به سایر گیاهان مورد آزمایش به ترتیب کمتر و بیشتر بود. همچنین کاربرد میدان مغناطیسی سبب افزایش فعالیت آنزیم های آنتی-اکسیدان (کاتالاز، پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز) وکاهش محتوی مالون دی آلدئید گردید.
  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدان، جوانه زنی، فیزیولوژی میدان مغناطیسی
 • الهام سربی، علی مرادی * صفحات 232-241
  تولید بذر مصنوعی می تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای غلبه بر مشکلات کشت، تکثیر و حفاظت برخی گیاهان دارویی مد نظر قرار گیرد. بدین منظور تولید بذر مصنوعی با استفاده از جنین های رویشی در دو ژنوتیپ (کوه گل و چهل چشمه) چویل (Ferulago angulata L.) در قالب دو آزمایش جداگانه بررسی شد. در آزمایش بررسی تعداد جنین رویشی (آزمایش اول) بعد از مشاهده جنین اژدری، تعداد جنین های کروی، قلبی و اژدری تشکیل شده بر سطح پینه جنین زا در هر ژنوتیپ شمارش شد که بین دو ژنوتیپ تفاوت معنی داری از لحاظ تعداد جنین رویشی مشاهده نشد. در آزمایش تولید بذر مصنوعی (آزمایش دوم) جنین های رویشی تولید شده با استفاده از کپسول های آلژینات کلسیم پوشش دار شدند. بدین صورت که جنین های رویشی به محیط کشت موراشیگ و اسکوگ کامل (MS) و مایع منتقل شدند و در آلژینات سدیم 2 و 3 درصد مخلوط شدند و در محلول کلرید کلسیم چکانده شدند و طی مدت 10 و 30 دقیقه تشکیل کپسول های آلژینات کلسیم دادند. یافته های این آزمایش نشان داد که در رقم چهل چشمه آلژینات سدیم 2 درصد و کلرید کلسیم 25 میلی مولار و مدت 30 دقیقه و در رقم کوه گل آلژینات سدیم 3 درصد، کلرید کلسیم 50 میلی مولار و زمان 30 دقیقه جهت تولید بذر مصنوعی با حداکثر جوانه زنی مطلوب بود.
  کلیدواژگان: آلژینات سدیم، بذر مصنوعی، جنین رویشی، کپسول آلژینات کلسیم، محیط کشت
 • پایش تولید بذر برودار (Quercus brantii Lindl.) در جنگل های دشت ارژن فارس
  مهدی پورهاشمی *، سیدکاظم بردبار، پریسا پناهی، علیرضا عباسی صفحات 242-258
  پایش تولید بذر بلوط ها از موضوعات بنیادین و مهم در دانش جنگل شناسی است و اطلاعات ارزشمندی را درمورد توان بالقوه درختان فراهم می سازد. در پژوهش پیش رو تولید بذر 40 درخت نمونه برودار (Quercus brantii Lindl.) در جنگل های دشت ارژن فارس ارزیابی و پایش شد. درختان نمونه با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی با مونه بندی انتخاب شدند و طی سه سال (1388 تا 1390)، در نیمه اول شهریور بذر آنها روی تاج شمارش شد. همچنین قطر برابر سینه و دو قطر عمود برهم تاج درختان اندازه گیری شد. براساس نتایج مشخص شد که نامناسب ترین شرایط بذردهی (میانگین تراکم بذر 1/10) مربوط به سال 1389 بود. بهترین بذردهی (میانگین تراکم بذر 2/24) نیز در سال 1390 اتفاق افتاد. سال 1388 نیز حالت بینابینی داشت (میانگین تراکم بذر 6/13). نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در سال های 1388 و 1390 بین تراکم بذر درختان برودار در طبقه های قطری مختلف اختلاف معنی داری وجود نداشت. مقایسه تراکم بذر در طبقه های قطری مختلف در سال 1389 با استفاده از آزمون کروسکال- والیس نیز نتایج مشابهی را به همراه داشت. درمجموع مشخص شد که در گونه برودار نوسانات زیادی در تولید بذر بین پایه های مختلف و همچنین بین سال های مختلف وجود دارد.
  کلیدواژگان: بذر بلوط، برودار، دشت ارژن، شمارش تاجی
|
 • Masoud Haidarizadeh * Pages 1-16
  The study of various plants in order to identify natural compounds with medicinal value is of interest to researchers. The aim of this study is to identify the chemical volatile compounds of cedar leaf extract, and to measurement the antibacterial effect of Cedar leaf extracts on Escherichia coli and Staphylococcus aurous and its allopathic effect on seedlings of wheat, barley and sesame.The results showed the existence of 16 different volatile compounds in the extract. Di epi alpha cedrene overall (45.85%) and alpha pinene (12. 52%) were the most volatile compounds in the extract. In Concentrations of 50 and 25 (g/ L) leaf extract of cedar, seeds of three species were able to germinate. In wheat and barley, with increasing concentration, length and weight of shoot and root was significantly reduced. In Sesame with increasing in the concentration of the extract a significant change in the length and weight of shoot and root weren’t observed. The results showed that cedar leaf extract has antibacterial properties. It has more inhibitory effect on Staphylococcus aureus. Percentage inhibition for Staphylococcus aureus and Escherichia coli were 27% and 96%, respectively. Allelopathic potential of different volatile compounds of Cedar leaf extracts can be used to produce of natural and environmentally friendly herbicides. Cedar leaf extract has significant antibacterial properties. Its inhibitory effect could be evaluated against human pathogenic bacteria and could be used as a source of natural antibiotics.
  Keywords: allelopathy, antibacterial properties, Cupressus arizonica, natural compounds
 • Mahro Haji Moniri * Pages 17-28
  Alibilagh region, situated in the western side of Tandoureh National Park, is one of the impressive views in Dargaz town. In the point of view of distribution of lichens, the site is valuable because of the existence of hills, rocky highlands, old trees and broken trunks. However, the investigation of Alibolagh’s lichens is restricted to 18 species. The present research was done with the goals of the identification of more corticolous lichens and the investigation of distribution of the lichens on the bark of trunks and twigs and also finding the probable relation between the heights of the place of vegetation from the soil surface. Laboratory identifications were done on the base of standard macro-microscopy methods and the current chemical tests. The statistical analysis was done by using SPSS. 17 species identified included four new reports Lecanora albellula, Parmelia sulcata, Phaeophyscia cilita and Physcia caesia for Rzavi Khorasan province. The statistical analysis showed that Teloschistaceae and Physciaceae have the most frequency on the trunks and twigs. Also there is no meaningful relation between the height of the establishment of the thalli on the substrate and the species.
  Keywords: Corticolous lichens, Frequency, Tandoureh National Park, Razavi khorasan
 • Mohammadali Zare *, Narges Naseri Hesar Pages 29-44
  The aim of this study is habitat species distribution modeling using logistic regression in Eshtehard rangelands. Homogeneous units was determined based on the slope and elevation maps and satellite images. Per unit, three transects with a length of 750 meters was established according to systematic-random method. At the beginning and end of each transect soil profile was dug, Sampling was done from the depths 0-20 and 20-80. Soil variables including gravel, clay,sand, silt, lime, organic matter, pH and electrical conductivity was measured. Also for recording the presence or absence of plant species, 15 plots was established along each transect. Size of plot sampling was determined rectangular area 2 square meters according to the type and distribution of plant species with minimum area. In the next step regression relationship between environmental factors and presence of habitat using SPSS software was obtained.The map of variables was produced by Kriging interpolation method in GIS software. The regression equation related to the presence of any type were applied on maps of effective environmental factors, and prediction map produced for each habitat. The correspondence between the predicted and actual maps was assessed using the kappa coefficient. Correspondence between the predicted and actual maps was assessed for habitat Halocnemum strobilaceum in good level (k=0/66), for habitat of Artemisia sieberi in intermediate level (k=0/46), for Artemisia sieber- Stipa barbataþ in intermediate level too (K=0/54) and for habitat of Artemisia sieberi- Salsola richteriþ in poor level (k=0/29).
  Keywords: Habitat distribution modeling, Logistic regression, Eshtehard rangelands, Prediction map
 • Fariba Mohsenzadeh * Pages 45-56
  Pollution of soils with used-engine oil is a common problem in both developmental and industrial countries. Prior research showed that there are petroleum-resistant plants and their root associated fungal strains which grow in petroleum and its derivate polluted soils. Bioremediation of engine oil contamination of soils is based on the stimulation of petroleum hydrocarbon-degrading fungal and microbial communities. Ranunculus arvensis L. (Ranunculaceae) is one of these that collected from an industrial garage in Hamedan. Root-associated fungi of the plant were determined, showing the presence of 16 species of which 8 were determined taxonomically. Eight fungal strains were also found in non-polluted soils that four ones were determined taxonomically. Bioremediation tests with R. arvensis, with and without the fungal strains, showed that joint application of the plant and its root associated fungal strains was more effective than of the plant and the fungi separately. The most effective fungal strains were Fusarium acuminatum and Trichoderma harizana with removing 57 and 69% respectively. Based on the results, the fungal strains had the main role in bioremediation of engine oil-polluted soils.
  Keywords: engine oil, Rhizospheral fungi, Bioremediation, Ranunculus arvensis
 • Fatemeh Zarinkamar *, Nastaran Asadi Pages 57-67
  Medicago sativa L is from Fabaceae family that has several flavonoid compound in roots and shoots. Medicarpin is a dominant isoflvonoid that induces in nodul of root in different stage of developmentl. In this study, PAL (phenyl alanine amonialyase) activity was assayed using spectrophotometer. In this rse arc the concentration of medicarpin evaluete by HPLC (high performance liquid chromatography) were studied in different stages of development. The anatomical structure of leaves, stem, root and nodules were studied in transversal section by optical microscope. Different tissue such as epiderme, pharanshime, vascular systeme includes xylem and pheloem, were studied, measured and which are shown in different tabels.The results indicated that activity of PAL enzyme are altered during the plant development stage and changes of medicarpin content were correlated to the activity of PAL enzyme.The highest level of production of medicapin and activity of PAL enzyme have been observed during of growth in root.
  Keywords: Medicago sativa L, anatomy, Medicarpin, PAL enzyme, Development
 • Ali Padash, Ahmad Ghanbari, Alireza Sirousmehr, Mohammad Reza Asgharipour * Pages 68-79
  The aim of this study was to evaluate the effects of salicylic acid on lead toxicity in basil following lead addition to soil. This experiment was conducted as Randomized Complete Block with Factorial arrangement. Factors included the 4 levels of lead nitrate; 0 (control), 100, 200 and 300 mg per kg of soil and foliar application of salicylic acid at 3 levels of 0, 50 and 100 ppm. Phytotoxicity of Lead was determined as plant growth, concentration of photosynthetic pigments and catalase enzymes. Addition of lead significantly reduced dry weight of shoots and roots and photosynthetic pigments and increased soluble carbohydrates, catalase and peroxidase. In addition, salicilic acid spraying had a significant influence on all traits. In this study the interaction between salicylic acid and lead on shoot fresh and dry weight, root fresh weight, chlorophyll a and b, carotenoids, carbohydrates, catalase and peroxidase were significant, and salicilic acid play moderating role and reducing the negative effects of lead toxicity. The results of this experiment suggested salicylic acid application in basil can be reduced lead toxicity by increasing growth and concentration of photosynthetic pigments.
  Keywords: Phenolic compounds, medicinal plants, Basil, Catalase
 • Ramin Hosseinzadeh *, Javad Soosani, Samaneh Razmahang Pages 80-91
  In order to study the effect of asphalt road on species diversity of trees and shrubs in Perc forest of Khorramabad, 42 circular plots with 0.12 ha from both sides of the road (with longitudinal intervals of 300 meters along the road and also 20, 200 and 400m intervals perpendicular to the road) were established. The indices used to investigating the species diversity were richness (Margalef and Minhinich), evenness (Simpson and Smith-Wilson) and diversity (Shannon-Wiener and Simpson). In this study, 9 different woody plant species were identified. Obtained results showed that with going away of the road into the forest, species richness and diversity significantly increase but evenness indices showed no significant difference. The highest and lowest obtained mean deviation in different distances from the road, were related to Margalef's richness and Simpson's evenness indices. In fact, the negative impact of roads on species richness has been more than evenness and therefore, preserving species richness is one of the priorities of sustainability in the region.
  Keywords: species diversity, richness, road, forest
 • Ahmad Reza Abbasifar * Pages 92-103
  Persian walnut (Juglans regia L.) is an economically important fruit tree of the temperate regions of the world that is cultivated for its fruit and timber. Due to physiological and mechanical dormancy, the walnut seeds often show an inconsistent or low germination percentage, making difficult the subsequent growth of seedlings. The purpose of this experiment was to investigate the influence of stratification periods (30 and 60 days) and different concentrations of plant growth regulators (Gibberellic acid and Kinetin) on seed dormancy breaking and germination of Persian walnut. This experiment was carried out as a completely randomized design with 15 treatments and 20 replicates in condition of greenhouse. Results showed that stratification periods and different concentrations of plant growth regulators had a significant difference on the most parameters investigated (P
  Keywords: growth regulators, Germination, Stratification, dormancy, Persian walnut
 • Analysis of the effect of salt stress and salicylic acid on some physiological and biochemical features of Savory (Satureja khuzistanic. Jamzad)
  Zahra Aryan *, Mohammad Javad Merati Pages 104-115
  Savory (Satureja khuzistanica) is an important medicinal plant of the Labiatae family. This species grows in warm and dry areas of the southwest in Iran. In present study, the effect of salinity consist of 0, 50, 100, 150 and 200 (Mm) (NaCl) with SA treatments consist of 0, 0.5 and 1.0 (mM) in Factorial plan and quite random in 8 repeat was cultured in greenhouse to investigate and to compare activity of some biochemical and physiological features of this species in aerial parts. Data was analysed by SPSS statistic software and Duncan test. Results showed that fresh weight (FW) and malondialdehyde (MDA) decreased by sodium chloride but treatment of salicylic acid (SA) was not significantly changed. The amount of protein content was not significantly. The proline content increased by NaCl. The first, SOD and PPO activities enhanced significantly up to 100 Mm NaCl and then decreased and POX activity and H2O2 content decreased by NaCl and SA treatment. Totally results showed that range of tolerance this species was up to 100 mM NaCl and SA treatment decreased effect of stress and partly improve them.
  Keywords: Satureja khuzistanica, Salt stress, Antioxidant enzymes, Total protein, proline
 • Fatemeh Dastranj, Farah Karimi *, Nosrat Rahmani Pages 116-126
  Haplophyllum tuberculatum (Forssk.) A. Juss., is a perennial plant from Rutaceae which is a valuable folk medicinal plant. The leaves, stem and root samples of shadow dried plants gathered from Hormozgan province-IRAN, were extracted with methanol and total phenolics, Flavonoids and alkaloids contents were determined by spectrophotometer. Then the methanolic extract was fractionated by Di-ethyl-ether, Chloroform, Butanol, and Water respectively. The cytotoxic effects of fractionated extracts were evaluated against RAJI and A549 cancerous cell lines and intact blood lymphocyte cells by MTT assay. Results showed that the most phenolics were accumulated in stems and the most alkaloids and flavonoids contents were observed in the plant leaves. Di-ethyl-ether extract from all three plant organs had moderate cytotoxic effect (IC50
  Keywords: Cytotoxic effect, Haplophyllum tuberculatum, Methanolic Extract
 • Analysis of seed germination characteristics of Cynodon dactylon affected by treatments of salicylic acid, gibberellic acid and potassium nitrate
  Alireza Shahriari, Sadegh Fakhire * Pages 129-141
  Cynodon dactylon is the herbaceous, perennial, thermophilic and creeping plant of the grass family which, as an autochthon plant resistant to drought, has a major importance from the medical, economic and environmental aspects. The present study was performed to evaluate the effect of pretreatment on germination and plant growth characteristics of C. dactylon, in a completely randomized design (4 replicates). The treatments consisted of potassium nitrate (0.1, 0.2 and 0.3 %), for 10 hours, salicylic acid (100, 200 and 300 mg/l) for 12 hours and gibberellic acid (GA3) (125, 250 and 500 mg/l) for 12 hours and distilled water was used as control. The results of analysis of variance showed that the applied stimulus have a significant influence on the percentage and germination rate, vigor index of the seed, root length, stipe length and seedling length within probability level of 1. In general, among the applied treatments, pre-soaking with salicylic acid concentrations (100, 200 and 300 mg/l) had the most positive impact on the characteristics of seed germination of C.dactylon.
  Keywords: Cynodon dactylon, Germination, salicylic acid, gibberellic acid, potassium nitrate
 • Mohammad Amin Soltanipoor * Pages 142-155
  Zhumeria majdae is the medicinal, endomic and endangered plant that is distributed in the south of Iran. This plant is seen on very sharp slope of mountains at 520-1450 meters Alt. It has noticed by natives and is used for digestion painful as swelling, diarrhea, stomatchache and coolness. In this research, the sample of Zhumeria majdae were collected from 11 habitats in Hormozgan province and were measured some morphological properties of plant (A total of 31 quantitative and 19 qualitative morphological characters). Evaluation of qualitative and qualitative characteristics were performed based on terminology and by measuring, and the statistical comparison of them were done. Then the grouping of habitats were done by hierarchical clustering. Cluster analysis of habitats based on morphological parameters were determined using SPSS software and ward. To examine the relationship between habitats with morphological characters was used PCA and PC-ORDWIND software. Using Principle Components Analysis (PCA), the results illustrated that floral branch length, flower length, calyx upper lobe length, corolla length and width, corolla tube length, style length and ovary width are the main factors that changed in different habitats and calyx length and width, calyx tube length, bract length and seed color had secondary importance.
  Keywords: Hormozgan Province, Principle Components Analysis (PCA), Zhumeria majdae, Morphometry
 • Payam Pour Mohammadi * Pages 156-168
  Date palm (Phoenix dactylifera L.) production was increased impressively in Iran during 1990 decade. But for some reasons, there are possibility of withdrawing from the world market cycle, such as old groves and use of traditional methods of planting and harvest dates. This study, in order to localize commercial tissue culture propagation dates, on shoot tip explants in Murashige and Skoog (1962) culture medium, supplemented with plant growth regulators including of thidiazuron (TDZ) and 2.4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4.D), at 2 concentrations (5 and 10 mgl-1), via factorial completely randomized design in 3 replicates. In treatment with 5 (mgl-1) TDZ and 2,4-D 10 (mgl-1) were observed the highest levels of callogenesis with high-quality for embryogenesis. Maximum embryo induction and differentiation to somatic embryos was occurred in MS medium with decreased carbon source to 20 mgl-1 in 10 (mgl-1) 2,4-D with 5 (mgl-1) TDZ, treatment. In this study, the time of induction up to formation of callus, was reduced in two weeks and in the fourth week were distinct somatic embryos. Results, was evidence of optimization of the micropropagation instructions in date palm, in order to reduce the duration of embryogenesity and with minimum consumption of 2,4-D and TDZ plant growth regulators.
  Keywords: Date palm, Shoot tip, Somatic embryogenesis, Callugenesis
 • Zahra Shahini, Omidvar Farhadian *, Mehdi Kadivar Pages 169-181
  Temperature and photoperiod affect on the growth and biomass of microalgae. In this study, combined effects of different temperatures (20, 25 and 30°C) and different photoperiods (8L:16D, 12L:12D and 16L:8D) on the density, specific growth rate (SGR), doubling time (Dt) and biomass of freshwater green microalgae Scenedesmus quadricauda were investigated. The experiment was carried out as completely randomized design in Bold Basal,s Medium (BBM) for 16 days. Results showed that density, specific growth rate, doubling time and biomass are significant differences among treatments (P
  Keywords: Temperature, photoperiod, Growth, Biomass, Scenedesmus quadricauda
 • Seyedeh Elham Seyedghasemi *, Javad Fatahi Moghadam *, Babak Babakhani Pages 182-193
  In this study, some fruit physicochemical characteristics of two lemon varieties (Lisbon and Cook eureka) were investigated to determine the changes in bioactive compounds according to physicochemical properties during maturity until ripening stages. Fruits were evaluated every 10 days interval for one month (15 October to 15 November). The results showed that Cook eureka fruit with 131.04 g weight, 60.84 mm length, 115.12 mm3 volume and 39.22 percentage of juice was significantly larger than Lisbon. The highest amount of titratable acidity of varieties (13.51 and 10.95 percent in Lisbon and Cook eureka, respectively) observed at late October. Technological Index of varieties was the range of 3.40- 4.51 percent. The highest amount of pulp phenolics observed with 1.85 mg.g-1 at late October and 1.48 mg.g-1 at early November in Lisbon and Cook eureka, respectively. Ascorbic acid content of Lisbon lemon was high (57.05 mg.100g-1) at early November. Inversely, Cook eureka showed exceeding antioxidant activity with 65.33 % at mid November. In addition, the lowest amount of total chlorophyll in peel and pulp of Lisbon was 0.69 (early November) and 0.42 mg.g-1 (late October), respectively. The amount of total carotenoid (6.85 mg.g-1 at late October) in Lisbon was higher than other examined varieties. Therefore, it is better that fruits to be harvested before beginning of internal metabolism or at the full ripening stage to have higher bioactive compounds.
  Keywords: antioxidant, Citrus, Lemon, Ripening
 • Mahnaz Zafari *, Sodabeh Jahanbakhsh Pages 194-205
  To study effect symbiosis of fungi and bacteria in resistance to water deficit stress in alfalfa an experiment in a factorial randomized complete block design has done with three replications 2010 in greenhouse of University of Mohaghegh Ardabil, Ardabil. Water deficit stress was applied at three levels of %35, %55 and %75 of field capacity. Treatments of insemination involved inoculating of seed with strain of Mycorrhiza (Glomus mosseae), Sinorhizobium meliloti, Sinorhizobium meliloti Glomus mosseae, and control (No treatment). Results showed that with increasing stress in treatments, Sodium concentration, Proline and total soluble sugars increased, while concentration of Potassium, Phosphor was reduced, leaf area and stomatal conductance. Between treatments inoculation, Potassium, Phosphorus, Proline, Soluble sugar, stomatal conductance and leaf area with the highest values (72/6, 07/5, 14/7, 05/6, 28, 66/20 to double inoculation and lowest values (13/6, 9/2, 77/4, 73/4, 15, 33/5) was awarded to control in level of stress 35% of field capacity. After double inoculation, inoculated with mycorrhizal was more than symbiosis inoculation. But Sodium with the least amount (2.53) to double inoculation and the highest amount (3.08) to control in stress levels of 35% field capacity was related. Double inoculation with increasing water absorption, Nutrients and compatible osmolytes could improve plant resistance against the deficit. Use combination of fungi and bacteria by increasing the absorption of water and nutrients, results in increased resistance to stress deficit water in alfalfa.
  Keywords: drought, Glomus mosseae, proline, Sinorhizobium meliloti, soluble sugars
 • Fatemeh Imani *, Mostafa Moradi, Reza Basiri Pages 206-216
  Desert ecosystems due to negative effects on the environment, restoring different methods of afforestation with non-native species. In order to evaluate these methods and with regard to the importance of preserving biodiversity in a more stable and better ecological cycle, in this study we examined the effects of afforestation with Prosopis juliflora (Sw.) DC., the diversity in regional catastrophic wind erosion in the city of Susa in Khuzestan.Also investigated the effect of canopy on species diversity in the ecosystem.In order to select two 10-acre mass with canopy 50-25% and 100-75% to enhance the effect.Also, a​​10 hectares area at the vicinity of plantationwas used as control. Then determine the appropriate number of samples, 15 samples per mass of woody and herbaceous species in the plots all counts and percentage cover was calculated by Braun Blanquet.The results showed that afforestation led to decreaserichness andspecies diversity. On the basis of comparable indices of biodiversity in all three regions studied, showed that the forest canopy is 75-100% more uniformity and control area has the highest species richness. It also compares the frequency curves species abundance models - such as the compliance test was carried out at 95%, the control follows the geometric and log series model and plantation areas with a canopy cover 50-25% and is 100-75% follows the log-normal model.
  Keywords: canopy, species diversity, numerical indexes, Prosopis juliflora (Sw.) DC
 • Elham Vasighe Shams Abadi, Seyed Ali Mihammad Modares Sanavi *, Seyed Morteza Modares Vameghi, Hamed Keshavarz Pages 217-231
  According to other experiments, electromagnetic field is considered as kind of tension that can affect directly or indirectly on plants. Thus, an experiment was conducted as completely randomized design arrangement in a factorial with three factors including 5 plant seeds [crop seeds of safflower (Carthamus tinctorious) cultivar Goldasht and four species of weeds include pigweed (Amaranthus spp.), Portulaca (Portuloca oleracea), wild oat (Avena fatua), and Chenopodium (Chenopodium album)], magnetic field intensity (10 and 20 milli tesla for 4 hours), and seed status (wet and dry) to study the effect of magnetic field on mentioned plants seeds. The results of this experiment showed that magnetic field 10 milli tesla increased germination traits (germination percentage, germination speed, length of root and shoot), weight and length vigor, and seedling dry weight. Magnetic field 20 mili tesla decreased germination parameters in examined plants. Magentic field had lower and higher effect on portuloca and amaranthus seeds in relative to the other plants seeds. Also, application of the magnetic field increased the activity of antioxidant enzymes (catalase, peroxidase and superoxide dismutase) and reduced of malondialdehyde content in all seedlings.
  Keywords: magnetic field, Germination, Morphology, Antioxidant enzymes
 • Elham Sorbi, Ali Moradi * Pages 232-241
  Artificial seed production can be considered as an alternative method to overcome the problems of cultivation, propagation and conservation of medicinal plants. For this purpose, artificial seed production using somatic embryos of two genotypes of Chavyl (Ferulago angulata L.) (Chehlcheshme and kohgol) was evaluated in two separate experiments. In the experiment of investigation of the number of somatic embryos ( the first test ), after observing the torpedo embryos , number of globular , heart and torpedo embryos formed on the surface of embryogenic callus were counted that the significant difference was not observed between the two genotypes in the number of somatic embryos . In the artificial seed production experiment (second experiment) produced somatic embryos were sealed using calcium alginate capsules. In this way that somatic embryos were transfered to liquid full Murashige and Skoog growth medium (MS) and mixed with sodium alginate 2 and 3% and were dropped in calcium chloride solution, calcium alginate capsules were formed within 10 and 30 minutes. The results of this experiment showed that for Chehlcheshme variety complex treatment of sodium alginate 2% and calcium chloride 25 mM for 30 minutes and for Koohgol variety complex treatment of sodium alginate 3%, calcium chloride 50 mM for 30 minutes were good to produce artificial seeds with maximum germination.
  Keywords: Sodium alginate, synthetic seed, somatic embryo, calcium alginate capsule, growth medium
 • Acorn production monitoring of Brant's oak (Quercus brantii Lindl.) in Dasht-e Arjan, Fars province
  Mehdi Pourhashemi *, Seyed Kazem Bordbar, Parisa Panahi Pages 242-258
  Monitoring of acorn production has fundamental and important role in silviculture and provides the valuable information about inherent potential of oaks. In this research, acorn production of 40 Brant`s oak (Quercus brantii Lindl.) trees were assessed and monitored in Dasht-e Arjan forests, Fars province. Sample trees were selected using stratified random sampling method and their acorns were counted on the crown in early September, just prior to acorn fall, during three years (2009 to 2011). Furthermore, DBH and two diameters of crown were measured in all sample trees. Based on the results, poor acorn production (acorn density of 10.1) was observed in 2010 and the best one observed in 2011 (acorn density of 24.2). Year of 2009 had intermediate situation (acorn density of 13.6). ANOVA analysis showed that there was not significant difference between acorn density of diameter classes in 2009 and 2011. Kruskal-Wallis analysis showed the same results for 2010. Totally, Individual and annual variation in acorn production of Brant`s oak in Dasht-e Arjan forests was confirmed.
  Keywords: Acorn, Quercus brantii, Dasht, e Arjan, crown counting