فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدرضا فیروزکوهی، عبدالغنی عبدالهی محمد *، افسانه رئیسی فر، عباس بلوچی، احمدرضا فیروزکوهی صفحات 420-438
  مقدمه و هدف
  دیابت علت نهایی نابینایی، نارسایی کلیه و قطع اندام تحتانی است و تقریبا علت بیشتر از نیمی از قطع عضوهای غیرتروماتیک، می باشد. دیابت به عنوان یک بیماری پیشرونده مزمن بیمار را با چالش های جسمی، اجتماعی و روانی مواجه می کند؛ که خطر ابتلا به مشکلات روحی روانی را افزایش و کیفیت زندگی را کاهش می دهد. لذا هدف این مطالعه سنتز مطالعات کیفی در مورد تجربیات بیمارن دیابتی نوع 2 در ایران
  می باشد.

  مواد و روش ها
  این مطالعه یک بررسی سیستماتیک و سنتز شواهد کیفی بر مبنای متدولوژی جوآننا بریگز بود. کلمات کلیدی اولیه در پایگاه های معتبر داخلی و خارجی از جمله Google Scholar، PubMed، Wiley، Elsevier،SID، Magiran به زبان های فارسی و انگلیسی چاپ شده تا پایان 2017 مورد جستجو قرار گرفتند. دو نویسنده به طور مستقل مقالات را از نظر معیارهای ورود، استخراج داده ها و ارزیابی کیفیت مطالعات مورد بررسی قرار دادند و از روش فرا تجمعی (متا اگریشن) برای سنتز یافته ها استفاده شد.

  یافته ها
  در کل 15 مطالعه کیفی شرایط ورود به مطالعه را کسب کردند. در نهایت سه تم سنتز گردید که شامل محدودیت های فردی نسبت به دیابت، دیدگاه های مثبت نسبت به بیماری، و نگرانی های آینده میباشند.

  بحث و نتیجه گیری
  تجربیات بیماران دیابتی در ایران نشان داد که آنها به توجهات ویژه ای نیاز دارند تا بر محدودیت ها و نگرانی هایشان فائق آیند
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: دیابت نوع 2، تحقیق کیفی، مرور نظام مند، متا سنتز
 • محمدرضا منصوریان، شهلا خسروان، موسی سجادی، منصور سلطانی، اکرم خزاعی * صفحات 439-451
  مقدمه و هدف
  آموزش علوم بهداشتی زمانی می تواند موثر و با کیفیت باشد که از شیوه تدریس و یادگیری مناسب و به روز استفاده شود. استفاده از روش های نوین و کارآمد آموزشی در تربیت بهورزان، آنان را برای ایفای نقش آموزشی و اجرایی خود توانمند خواهد نمود. هدف این مطالعه تعیین اثربخشی آموزشی الگوی تدریس «طرح تدریس اعضای تیم[1]» بر میزان آگاهی بهورزان در مورد دیابت بود.

  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر نیمه تجربی در دو گروه آزمون و کنترل بود. جامعه مورد پژوهش بهورزان شاغل در خانه های بهداشت شهرستان بیرجند بودند. نمونه مورد بررسی 24 نفر بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. محتوای آموزشی دیابت در گروه آزمون بر اساس الگوی «طرح تدریس اعضای تیم» و در گروه کنترل بر اساس روش رایج آموزشگاه بهورزی تدریس شد. برای جمع اوری اطلاعات از پرسشنامه پژوهش گر ساخته بررسی مشخصات دموگرافیک و نیز از پرسشنامه های پژوهش گر ساخته سنجش میزان آگاهی از دیابت جهت پیش آزمون، پس آزمون و آزمون یادداری استفاده شد. سوالات مربوط به پیشگیری و مراقبت از بیماری دیابت بر پایه محتوای دفترچه « برنامه کشوری کنترل و مراقبت دیابت» تدوین گردید. داده های مطالعه پس از گردآوری به دقت وارد نرم افزار آماری SPSS (نسخه 20) شدند. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون های آماری پارامتری تی مستقل ، تی زوج شده و واریانس با مقادیر تکراری در سطح معنی داری 0/05 انجام شد.

  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین نمره آگاهی بهورزان گروه های کنترل و آزمون در مورد بیماری دیابت قبل از مداخله تفاوت معنی داری وجود نداشت ( 0/668=P). اما بین میانگین نمره آگاهی بهورزان گروه های کنترل و آزمون در مورد بیماری دیابت بعد از مداخله تفاوت معنی داری وجود داشت به طوری که میانگین آگاهی بهورزان در گروه آزمون افزایش داشت.

  نتیجه گیری
  استفاده از الگوی تدریس TMTD نسبت به روش تدریس رایج در مورد دیابت می تواند اثربخشی آموزشی بیشتری داشته باشد و در تدریس با این روش میزان ماندگاری مطالب در ذهن فراگیران بیشتر است
  کلیدواژگان: طرح تدریس اعضای تیم، بهورز، دیابت، آگاهی، آموزش
 • حدیث مستعلی زاده، حمیدرضا شیخی *، علیرضا شیخی صفحات 452-462
  مقدمه و هدف
  دیابت شایع ترین بیماری مزمن در جهان و ایران است. مهمترین عامل زمینه ساز مرگ و ابتلا به عوارض در این بیماری نقص در سازگاری و کاهش کیفیت زندگی و در نتیجه برآورده نشدن نیاز های مرتبط با آن است. مراقبت مبتنی بر الگوی سازگاری روی می تواند در ارتقای سطح سازگاری و به دنبال آن کنترل بهتر بیماری و افزایش کیفیت زندگی موثر باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مداخله پرستاری بر اساس «مدل سازگاری روی» بر ابعاد سازگاری بیماران مبتلا به دیابت بود.

  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع نیمه تجربی بوده و نمونه های پژوهش شامل 48بیمارمبتلا به دیابت مراجعه کننده کلنیک دیابت شهرستان زابل در سال 1395 بود. افراد با لحاظ معیارهای ورود، بطور تصادفی به دو گروه آزمون (23 نفر) و کنترل (25 نفر) تخصیص یافتند. گروه آزمون مداخله آموزشی-حمایتی مبتنی بر «الگوی روی» را در 10 هفته دریافت نموده و پس از 4 هفته پایش با گروه کنترل مقایسه شدند. داده ها به کمک فرم اطلاعات دموگرافیک، فرم بررسی و شناخت روی و پرسشنامه استراتژی های سازگاری، جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS، آمار توصیفی و آزمون های t مستقل و زوجی، کای اسکوئر در سطح معنی داری 5 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها
  یافته ها نشان داد تعدادرفتارهای ناسازگار در سه بعد درک از خود، ایفای نقش و استقلال و وابستگی در گروه آزمون و کنترل قبل از مداخله تفاوت آماری معناداری نداشت. اما بعد از مداخله تعداد رفتارهای ناسازگار در این ابعاد درگروه آزمون نسبت به گروه کنترل کاهش معنا داری را نشان داد (P<0/05).

  بحث و نتیجه گیری
  استفاده از الگوی سازگاری روی به عنوان یک مداخله اثر بخش می تواند در افزایش سازگاری، ارتقا سلامت وکیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مفید باشد
  کلیدواژگان: الگوی سازگاری روی، بعد درک از خود، بعدایفای نقش، بعد استقلال و وابستگی، دیابت نوع 2، نیمه تجربی
 • فریبا ویسی، سیلان محمدی، محبوبه سترکی، زهرا هوشمندی * صفحات 463-471
  مقدمه و هدف
  دیابت نوع دو با اختلال در عملکرد ارگان های مختلف بدن از جمله تیروئید همراه است. در مطالعه حاضر سطوح سرمی هورمون های تری یدوتیرونین (T3)، تیروکسین (T4) و هورمون محرک تیروئید (TSH) در بیماران مبتلا دیابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز دیابت سنندج و همچنین افراد سالم غیردیابتی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.

  مواد و روش ها
  در مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر، 100 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز دیابت بیمارستان توحید سنندج و 100 فرد سالم بصورت در دسترس وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک بیماران در پرسش نامه جمع آوری شد و نمونه خون جهت تعیین سطوح T3، T4 و TSH اخذ گردید. داده ها توسط نرم افزار SPSS-19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها
  شیوع سطوح غیرنرمال هورمون های TSH، T4 و T3 در افراد مبتلا به دیابت نوع دو به ترتیب 26، 18 و 15 درصد و در افراد سالم به ترتیب 4، 4 و 3 درصد بود. سطوح TSH در افراد مبتلا به دیابت نوع دو با میزان mIU/L 5/67±4/33 به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد با میزان mIU/L 2/79±1/68 بود (001/0P<). مقادیر T4 و T3 در افراد مبتلا به دیابت نوع دو با میزان mIU/L 7/18±2/18 و 0/42±1/17 بطور معنی داری کمتر از افراد سالم با میزان mIU/L 1/67±7/97 و 0/33±1/3 بود.

  بحث و نتیجه گیری
  شیوع اختلالات عملکرد تیروئید در بیماران دیابتی نوع دو نسبت به افراد سالم بطور معنی داری بیشتر است. توجه به شیوع بالای اختلال عملکرد تیروئید در بیماران دیابتی نوع دو و تاثیر عملکرد تیروئید در متابولیسم قند و لیپید، بررسی عملکرد تیروئید در بیماران دیابتی منطقی به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: دیابت نوع دو، تری یدوتیرونین، تیروکسین
 • علیرضا نامداری، زهرا قضاوی*، فخری صبوحی، رضوان صالحی دوست صفحات 472-482
  مقدمه و هدف
  دیابت یکی از پرهزینه ترین بیماری های مزمن برای فرد مبتلا و دولت هاست. این بیماران دارای مشکلاتی نظیر اختلالات عملکردی فیزیکی و جسمی، وضعیت روانی، ارتباطات بین فردی هستند که مشکلات اختلال عملکرد روانی از مهمترین آن هاست. ماهیت مزمن دیابت بر جسم، روان و عملکرد فردی و اجتماعی و در واقع بهزیستی روانشناختی تاثیر گذاشته و از این رو یک منبع استرس برای بیماران محسوب می شود. به منظور برنامه ریزی برای ارتقاء سلامت این بیماران نظریه های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها مدل پندر است. از این رو این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه ی آموزشی مبتنی بر مدل پندر بر بهزیستی روانشناختی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو اجرا گردید.
  مواد و روش ها
  مطالعه ی حاضر یک کار آزمایی بالینی است که بر روی 72 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع دو 36 نفر در گروه آزمون و 36 نفر در گروه کنترل انجام شد. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده از بین تمام بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز دیابت حضرت صدیقه ی طاهره(س)که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند انجام شده سپس پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف توسط هر دو گروه با نظارت پرسشگر تکمیل شد. داده ها با آزمون های تی مستقل، کای اسکوئر، من ویتنی، آنالیز واریانس با نرم افزار Spps 18 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون های آماری نشان داد که میانگین نمره ی بهزیستی روانشناختی قبل، بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله در گروه کنترل تفاوت معناداری نداشتهاما در گروه آزمون در این سه زمان تفاوت معناداری مشاهده شد و در مقایسه ی میانگین نمره ی بهزیستی روانشناختی قبل، بلافاصله ویک بعد از مداخله بین دو گروه آزمون و کنترل تفاوت معناداری مشاهده شد.آزمون تعقیبی LSD نشان داد که در گروه آزمون میانگین نمره بهزیستی روانشناختی قبل از مداخله به طور معناداری بیشتر از بلافاصله (0/004 =P) و یکماه بعد از مداخله (0/007 =P) بود.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل پندر بر بهزیستی رواشناختی بیماران دیابتی نوع دو استفاده از این روش به عنوان روشی سودمند و اثربخش و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه ، توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: برنامه ی آموزشی مبتنی بر مدل پندر، مدل پندر، بهزیستی روانشناختی، دیابت نوع 2، کارآزمایی بالینی
 • زهرا شهرکی، مریم نخعی مقدم * صفحات 483-489
  مقدمه و هدف
  دیابت دوران بارداری در بیش از 8 درصد کل بارداری ها اتفاق می افتد و با افزایش پیامدهای نامطلوب بارداری مانند ماکروزمی، دیستوشی شانه، سزارین و مرگ و میر حین زایمان مرتبط می باشد. به همین دلیل این مطالعه با هدف بررسی رابطه ی میزان هموگلوبین سه ماه هی اول بارداری با بروز دیابت حاملگی در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهر زابل در سال 1396انجام شد.

  مواد و روش ها
  این مطالعه مورد شاهدی بر روی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زابل انجام شد. نمونه گیری به روش در دسترس انجام گرفت. زنان باردار 18 تا 40 ساله و تک قلو با سن حاملگی کم تر از 12 هفته بر اساس اولین روز آخرین قاعدگی منظم وارد مطالعه شدند که فاقد بیماری های فشار خون، قلبی، کلیوی، دیابت، هموگلوبینوپاتی ارثی مانند تالاسمی و کم خونی سلول های داسی شکل بودند. از 80 نمونه، 40 نفر مبتلا و 40 نفر
غیر مبتلا به دیابت حاملگی بودند . جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS22 و آزمونهای کای اسکوی و t-test استفاده شد.

  یافته ها
  میانگین سن شرکت کنندگان10/8±29/28 سال و میانگین BMI آن ها 34/7± 59/44 بود.میزان هموگلوبین در گروه مبتلا به دیابت (13/42±1/4) بیشتر از گروه غیر مبتلا به دیابت (12/1±0/68) بود که این اختلاف از لحاظ اماری معنی دار بود. (p<0/001).

  بحث و نتیجه گیری
  افزایش آهن می تواند بر ساخت و ترشح انسولین و افزایش اکسیداسیون لیپیدها اثر گذاشته در نتیجه باعث کاهش برداشت و مصرف گلوکز در عضلات و افزایش ساخت گلوکز در کبد شود و این امر با ایجاد مقاومت به انسولین فرد را مستعد ابتلا به دیابت بارداری می نماید. با توجه به مطالعه حاضر هموگلوبین بالای مادری می تواند یک عامل خطر مستقل برای دیابت در نظر گرفته شود
  کلیدواژگان: دیابت بارداری، هموگلوبین، دیابت
 • بهروز یحیایی *، مهناز نوری، نسرین رمضانی صفحات 490-503
  مقدمه و هدف
  دیابت ملیتوس با تغییرات بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی در ارتباط است. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد نوزاد مادران موشهای صحرایی سندروم متابولیکی و دیابتی قبل و پس از بارداری می باشد.

  مواد و روش ها
  در این مطالعه از دو سر رت نر و 30 سر موش صحرایی ماده در 7 گروه شامل گروه کنترل(2سر) و گروه دیابتی بدون تمرین و مت فورمین (5سر )،گروه دیابتی با تمرین بدون مت فورمین (5سر)،گروه دیابتی با مت فورمین بدون تمرین (5سر)، گروه سندرم متابولیک بدون تمرین و بدون مت فورمین(5سر) ،گروه سندرم متابولیک با تمرین بدون مت فورمین (5سر)،گروه سندرم متابولیک با مت فورمین بدون تمرین(5سر). جهت ایجاد سندرم متابولیک به جیره غذایی موش های صحرایی نمک و چربی روزانه افزوده شد و جهت القای دیابت از داروی استرپتوزوسین استفاده شد. جهت نمونه برداری و تهیه بافت مورد نظر، ابتدا موش های صحرایی را در مکانی جدا از محل نگهداری، در دیسکاتور حاوی پنبه آغشته به کلروفرم قرار داده و پس از بیهوشی کامل، جهت نمونه برداری به روی تخته مربوطه منتقل و آماده شدند. سپس بافت مورد نظر جداسازی و در محلول فرمالین 10 درصد قرار گرفت و پس از گذشت مدت 24 ساعت محلول تعویض گردید و نمونه ها جهت بررسی هیستوپاتولوژی آماده شدند.

  یافته ها
  در مقایسه با گروه کنترل، در زیر گروه دیابتی تغییر هپاتوسیت، ورید مرکز لوبولی، لوبول کبدی، فضای سینوزوئیدی محسوس و به دنبال درمان با مت فورمین تغییرات هپاتوسیت کاهش معنی دار داشته و سایر موارد هم کاهش یافته است. در زیر گروه سندروم متابولیک تغییرات ورید مرکز لوبولی، هپاتوسیت، فضای سینوزوئیدی و التهاب بیشتر گردیده است و در گروه های درمانی با تغییرات فضای سینوزوئیدی لوبول کبدی و التهاب کاهش معنی داری پیدا کرده است.

  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که مت فورمین نسبت به تمرینات ورزشی اثرات ناشی از دیابت بارداری را بیشتر کاهش می دهد و لیکن در گروه سندرم متابولیک اثرات تمرینات ورزشی بیشتر از دارو می باشد
  کلیدواژگان: دیابت ملیتوس، سندروم متابولیک، کبد نوزاد، هیستوپاتولوژی
 • راضیه بهزادمهر، رضوانه بهزادمهر* صفحات 504-507
|
 • Mohammadreza Firouzkouhi, Abdolghani Abdollahi Mohammad *, Afsaneh Raiesifar, Abbas Balouchi, Ahmadreza Firouzkouhi Pages 420-438
  Introduction
  Diabetes is the ultimate cause of blindness, renal failure, and lower limb amputation and is almost the cause of more than half of non-traumatic amputations. As a chronic progressive disease, the patient faces physical, social, and psychological challenges that increase the risk of mental health problems and reduce the quality of life. Therefore, we sought to qualitatively synthesize the experiences of type II diabetic patients in Iran.
  Materials And Methods
  This is a systematic review and a synthesis of qualitative evidence based on Joanna Briggs methodology. The primary key words were investigated in the relevant national and international databases including google Scholar, PubMed, Wiley, Elsevier, SID, and Magiran to obtain the articles published up to 2017. Two authors separately investigated the articles for inclusion criteria, data extraction, and quality assessment. The meta-aggregative method was used for the synthesis of the findings.
  Results
  Overall, 15 articles were eligible to be included in the study. Finally, three themes were synthesized, including “individual limitations regarding diabetes”, “positive viewpoints toward disease”, and “future concerns”.
  Conclusion
  The experiences of Iranian diabetic patients showed that they need special considerations to overcome their limitations and concerns.
  Keywords: Keywords: Diabetes type II, Qualitative research, Systematic review, Meta, synthesis
 • Mohammad Reza Mansoorian, Shahla Khosrovan, Mosa Sajjadi, Mansoor Soltani, Akram Khazaei * Pages 439-451
  Introduction
  Health science education can be effective and of high quality in case it is delivered as up-to-date and appropriate training methods. Applying the novel and efficient teaching methods for the health personnel will improve their training and executional role. With this background in mind, this study aimed to determine the educational efficacy of Team Member Teaching Design (TMTD), as a teaching model, on the knowledge of health personnel about diabetes.
  Materials And Methods
  This quasi-experimental study involving the two groups of test and control was performed on the health personnel of health houses in Birjand, South Khorasan, Iran. The 24 participants were selected using simple random sampling method. The experiment group received trainings regarding diabetes care based on the TMTD model and the individuals in control group were trained through the routine method of the health institute. The data collection tools included two researcher-made questionnaires for gathering the demographic data, as well as evaluating the knowledge of diabetes used for pre-test, post-test, and knowledge assessment. Items concerning diabetes prevention and care were developed according to the booklet of “National Program for Diabetes Control and Care”. All the obtained data were analyzed using SPSS version 20 by parametric tests of independent t-test, paired t-test, and repeated measures analysis of variance. For all the tests, P
  Results
  The findings of this study indicated that there was no significant difference between the two groups of control and intervention regarding the mean scores of (P=0.668). On the other hand, the mean scores of diabetes knowledge in the two groups of intervention (20.90±0.831) and control (15.66±2.42) were significantly different (P
  Conclusion
  According to the results of present study, the TMTD model might be more efficient in enhancing the knowledge of health workers about diabetes, compared to the routine training method. Furthermore, the learners that received this training model could remember the contents better than the individuals of the control group.
  Keywords: Diabetes, Health personnel, Knowledge, Quasi, experimental study, Team member teaching design, Training efficacy
 • Hadis Mastaelizadeh, Hamid Reza Sheikhi *, Ali Reza Sheikhi Pages 452-462
  Introduction
  Diabetes is the most common chronic disease in Iran and countries across the world. The most important causes of mortality and complications in this disease are impaired compliance and reduced quality of life resulting in the unfulfillment of the associated needsRoy’s adaptation model can help improve the level of compliance, thereby facilitating a better control of the disease and enhancement of the quality of life. Regarding this, the aim of the present study was to investigate the effect of nursing intervention based on "Roy’s adaptation model" on adaptation dimensions in diabetic patients.
  Materials And Methods
  This quasi-experimental study was conducted on 48 diabetic patients referring to the Diabetes Clinic of Zabol, Iran, in 2016. The subjects were randomly assigned into two groups of intervention (n=23) and control (n=25). The intervention group was subjected to an educational-supportive intervention based on the "Roy’s adaptation model" for 10 weeks. Four weeks after the end of the intervention, the two groups were compared with each other. The data were collected by means of a demographic information form, review and knowledge form of Roy, and questionnaire of adaptation strategies. Data analysis was performed in SPSS software using the descriptive statistics, independent and paired sample t-tests, as well as Chi-square test. P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
  Results
  According to the results, there was no significant difference between the intervention and control groups in terms of non-adaptive behaviors, namely self-perception, self-efficacy, independence, and dependence. However, after the intervention, the intervention groups showed a significant decrease in the aforementioned non-adaptive behaviors, compared to the control group (P
  Conclusion
  Roy’s adaptation model as an effective intervention can be helpful in the improvement of adaptation, health status, and quality of life in patients with type II diabetes mellitus.
  Keywords: Roy's adaptation model, Self, perception, Self, efficacy, Independence, dependence, type II diabetes, Semi, experimental
 • Fariba Veisi, Sayalan Mohammadi, Mahbubeh Setorki, Zahra Hooshmandi * Pages 463-471
  Introduction
  Type II diabetes is associated with impaired function of various organs, including thyroid. The present study aimed to investigate the serum levels of triiodothyronine (T3), thyroxine (T4), and thyroid stimulating hormone (TSH) in type II diabetes patients who referred to Diabetes Center of Sanandaj, Iran. In addition, the results were compared with non-diabetic healthy subjects.
  Materials And Methods
  This descriptive-analytic study was performed on 100 patients with type 2 diabetes who referred to the Diabetes Center of Tohid Hospital in Sanandaj and 100 healthy individuals. All the participants were selected through convenience sampling. The demographic data of the study subjects were collected using a questionnaire and blood samples were taken to determine the serum levels of T3, T4, and TSH. All the obtained data were analyzed by SPSS version 19..
  Results
  The findings of this study demonstrated that the prevalence of abnormal TSH, T4, and T3 hormones levels was 26, 18, and 15% in patients with type 2 diabetes, respectively. On the other hand the mentioned prevalence for TSH, T4, and T3 hormones was 4, 4, and 3% in the healthy subjects. The mean TSH levels in patients with type 2 diabetes mellitus (5.67±4.33 mIU/L) was significantly higher than that of controls (2.79±1.68 mIU/L) (P
  Conclusion
  According to the results of current study, the prevalence of thyroid dysfunction was significantly higher in type 2 diabetic patients, in comparison with the healthy participants. Considering the high prevalence of thyroid dysfunction in type 2 diabetic patients and the effect of thyroid function on sugar and lipid metabolism, it is recommended to evaluate thyroid function in diabetic patients.
  Keywords: Thyroid stimulating hormone (TSH), Thyroxine (T4), Triiodothyronine (T3), Type II diabetes
 • Ali Reza Namdari, Zahra Ghazavi *, Fakhri Sabohi, Rezvan Salehidoost Pages 472-482
  Introduction
  Diabetes mellitus is one of the most expensive chronic illnesses for both patients and governments, which faces the patients with a lot of problems. The chronic nature of diabetes affects the patient's physical, psychological, personal, and interpersonal performance, as well as psychological well-being. As a result, this disease is regarded as a stressor for the patients. There are different managerial theories to improve the health status of diabetic patients, one of which is Pender model. Regarding this, the present study was performed to determine the impacts of an educational program based on Pender model on the psychological well-being of type II diabetic patients.
  Materials and Methods
  This clinical trial was conducted on 72 patients with type II diabetes mellitus referring to Hazrat Sedighe Tahere Diabetes Center. The study population was selected through simple random sampling method, and then assigned into two groups of control (n=36) and intervention (n=36). The Reef psychological well-being scale was filled out by both groups under the researcher’s supervision. The data were analyzed by independent t-test, Q-square, Man Whitney U test, and ANOVA in SPSS software (version 18).
  Results
  According to the results, the control group showed no significant difference in the psychological well-being mean score before, immediately after, and one month after the intervention (P>0.05). However, this difference was statistically significant in the intervention group (P<0.05). There was a significant difference between the intervention and control groups in terms of psychological well-being mean score at the three stages of the intervention (P<0.05). The results of the LSD test revealed that the intervention group had a significantly higher psychological well-being mean score before the intervention, compared to immediately after (P=0.004) and one month after the intervention (P=0.007).
  Conclusion
  Given the effect of Pender model-based educational program on the psychological well-being of the type II diabetic patients, it is recommended to apply this method as an effective, useful, and cost-efficient approach.
  Keywords: Pender model-based educational programs, Pender model, Psychological well-being, Diabetes type II, Clinical trial
 • Zahra Shahraki, Maryam Nakhaee Moghadam * Pages 483-489
  Introduction
  Gestational diabetes occurs in more than 8% of all pregnancies and is associated with an increase in the number of adverse pregnancy outcomes, such as macrosomia, dystocia, cesarean delivery, and maternal mortality. Regarding this, the present study was conducted to investigate the relationship between hemoglobin levels in the first trimester of pregnancy and the incidence of gestational diabetes mellitus in patients referring to healthcare centers in Zabol, Iran, in 2017.
  Materials And Method
  This case-control study was conducted on pregnant women referring to the healthcare centers of Zabol. The participants were selected through convenience consecutive sampling technique. The study population corresponded to a group of females aged 18-40 years with a singleton pregnancy and the gestational age of less than 12 weeks based on the first day of the last regular menstruation. The subjects did not have hypertension, cardiac and renal disorders, diabetes, and hereditary hemoglobinopathy (e.g., thalassemia and sickle cells anemia). The data were analyzed in SPSS (version 22) using Chi-Square and t-test.
  Results
  The mean age and mean body mass index the participants were 29.28±10.8 years and 59.44±34.7 kg/m2, respectively. Out of 80 samples, 40 cases were diagnosed with gestational diabetes, and the others 40 were healthy. The diabetic group had a higher hemoglobin level (13.42±1.4) as compared to that of the non-diabetic patients (12.1±0.68), which was significantly different between the two groups (P
  Conclusion
  The elevation of iron level can increase insulin production and secretion. Moreover, it can enhance the lipid oxidation, thereby reducing glucose consumption in the muscles and increasing glucose production in the liver. This mechanism makes the person susceptible to gestational diabetes by inducing insulin resistance. According to this study, high maternal hemoglobin can be considered as an independent risk factor for diabetes.
  Keywords: Gestational diabetes, Hemoglobin, Diabetes
 • Dr Behrooz Yahyaei *, Dr Mahnaz Nouri, Dr Nasrin Ramezani Pages 490-503
  Introduction
  Diabetes mellitus is associated with biochemical, physiological, and pathological changes. The purpose of this study was to investigate the histological changes in the liver of the newborn rats born to mothers with metabolic syndrome and diabetes mellitus before and after pregnancy.
  Materials And Methods
  This study was conducted on 32 rats (i.e., 2 males and 30 females). The rats were assigned into seven groups, including controls (n=2), diabetic group without exercise and metformin (n=5), diabetic group with exercise and without metformin (n=5), diabetic group with exercise and metformin (n=5), metabolic syndrome group without exercise and metformin (n=5), metabolic syndrome group with exercise and without metformin (n=5), and metabolic syndrome group with metformin and without exercise (n=5). After the addition of salt and fat to the diet of the rats with metabolic syndrome and induction of diabetes by streptozotocin in rats, they were sent for sampling. To this end, the rats were placed in a desiccator containing a cotton soaked with chloroform (Merck of Germany). After anesthesia, the rats were transferred and fixed to an appropriate board for sampling. The tissue was then isolated and placed in 10% formaldehyde solution that was replaced after 24 h. At this stage, the samples were prepared for histopathological examination.
  Result
  The diabetic groups showed tangible changes in the hepatocyte, central vein of the lobule, hepatic lobule, and sinusoidal space after the administration of metformin, compared to the control group. Furthermore, a reduction was observed in the hepatocyte and other factors. In the metabolic syndrome groups, changes in the central vein of the lobule, hepatocyte, sinusoidal space, and inflammation increased. These groups also showed a significant decrease in the changes of the sinusoidal space, hepatic lobule, and inflammation following the exercise therapy.
  Conclusion
  As the findings of the present study indicated, metformin exerted a stronger effect on reducing the adverse effects of gestational diabetes in rats than sports exercises. However, these effects were greater in the metabolic syndrome group, compared to those in the diabetic groups
  Keywords: Diabetes mellitus, Metabolic syndrome, Neonatal liver, Histopathology